หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ������������������������������������

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ที่ กท 0403/ว 212 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.พ. 2566 เวลา 09:53
2 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 ที่ กท 0403/ว 222 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.พ. 2566 เวลา 09:54
3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/676
2 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.พ. 2566 เวลา 11:20
4 รายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย ที่ กท 1403/4552 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ3 ก.พ. 2566 เวลา 11:21
5 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ กท 0408/5362 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2566 เวลา 11:21
6 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ กท 0408/5342 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2566 เวลา 11:22
7 ส่งประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7901/7923 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม3 ก.พ. 2566 เวลา 11:23
8 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0509/266
1 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ก.พ. 2566 เวลา 11:25
9 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/29527 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 ก.พ. 2566 เวลา 11:27
10 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่ กท 0403/ว 233 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.พ. 2566 เวลา 13:32
11 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ ที่ กท 1502/3341 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 ก.พ. 2566 เวลา 13:54
12 ขอส่งรายงานการประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน ครั้งที่ 1/2566 ที่ กท 0503/2903 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ก.พ. 2566 เวลา 13:55
13 ขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/658
3 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม3 ก.พ. 2566 เวลา 13:57
14 ขอเชิญชวนหน่วยงานและบุคลากร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงของประชาสัมพันธ์ความรุ้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2565 ที่ กท 1303/6912 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.พ. 2566 เวลา 13:59
15 การประชุมทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบประชุมออนไลน์ True VROOM พร้อมฝึกอบรมทดลองใช้งาน ด่วนมาก
ที่ กท 0508/294
3 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ก.พ. 2566 เวลา 14:39
16 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/547
3 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2566 เวลา 15:19
17 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/550
3 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2566 เวลา 15:19
18 ขอให้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรายได้รอการรับรู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/700
3 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.พ. 2566 เวลา 15:20
19 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2566 ที่ กท 0408/5633 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2566 เวลา 15:43
20 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ที่ กท 1305/6571 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.พ. 2566 เวลา 11:39
21 ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 1902/11631 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร2 ก.พ. 2566 เวลา 11:39
22 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7901/7451 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม2 ก.พ. 2566 เวลา 11:40
23 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ที่ กท 0807/9071 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 ก.พ. 2566 เวลา 13:16
24 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ กท 0408/5121 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2566 เวลา 13:17
25 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4701/5172 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท2 ก.พ. 2566 เวลา 13:18
26 การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/303
1 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา2 ก.พ. 2566 เวลา 13:19
27 มารดาของนางฐิติชญาน์ นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการสำนักการแพทย์ ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/1576
1 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์2 ก.พ. 2566 เวลา 13:20
28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/341
1 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม2 ก.พ. 2566 เวลา 15:20
29 ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.249
2 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา2 ก.พ. 2566 เวลา 15:22
30 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4807/67331 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง2 ก.พ. 2566 เวลา 15:22
31 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ กท 0408/5141 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2566 เวลา 15:23
32 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/1871 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง2 ก.พ. 2566 เวลา 15:24
33 มารดา นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรม ที่ กท 0409/762 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ2 ก.พ. 2566 เวลา 15:25
34 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตคันนายาว เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8001/70231 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว2 ก.พ. 2566 เวลา 15:26
35 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0524
2 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2566 เวลา 15:57
36 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0527
2 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2566 เวลา 16:00
37 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0530
2 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2566 เวลา 16:03
38 คำสั่งมอบอำนาจเกี่่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/6521 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.พ. 2566 เวลา 16:08
39 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/453
2 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.พ. 2566 เวลา 16:45
40 ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/136
2 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร2 ก.พ. 2566 เวลา 16:49
41 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ที่ กท 1303/62531 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.พ. 2566 เวลา 11:26
42 รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0714/101831 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย1 ก.พ. 2566 เวลา 11:28
43 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/1871 ก.พ. 2566ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1 ก.พ. 2566 เวลา 11:30
44 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7507/84731 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง1 ก.พ. 2566 เวลา 11:31
45 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ กท 0408/48831 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2566 เวลา 11:32
46 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ กท 0408/48631 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2566 เวลา 11:33
47 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/883
31 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 ก.พ. 2566 เวลา 11:35
48 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 4801/654
31 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง1 ก.พ. 2566 เวลา 11:58
49 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 4801/656
31 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง1 ก.พ. 2566 เวลา 11:59
50 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8501/58931 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา1 ก.พ. 2566 เวลา 12:00
51 ่ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 201 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.พ. 2566 เวลา 13:36
52 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.2761 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 ก.พ. 2566 เวลา 14:32
53 การดำเนินคดีบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/41331 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ1 ก.พ. 2566 เวลา 14:33
54 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/52530 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1 ก.พ. 2566 เวลา 14:34
55 การสำรวจจุดที่มีการลักลอบทิ้งขยะบริเวณริมทางสาธารณะและที่ส่วนบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ กท 1403/42331 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ1 ก.พ. 2566 เวลา 14:36
56 ขอความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ กท 0405/74331 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 ก.พ. 2566 เวลา 14:36
57 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ที่ กท 0405/73331 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 ก.พ. 2566 เวลา 14:37
58 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.2781 ก.พ. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 ก.พ. 2566 เวลา 14:38
59 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/505
1 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2566 เวลา 15:50
60 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/508
1 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2566 เวลา 15:51
61 ขอข้อมูลป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.229
1 ก.พ. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา1 ก.พ. 2566 เวลา 15:52
62 ขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ที่ กท 1103/57730 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 เวลา 15:53
63 ขอความร่วมมือติดตามการดำเนินงานและกำกับการรายงานผลการดำเนินการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ กท 1103/59131 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 เวลา 15:55
64 การโอนพัสดุ จำนวน 3 รายการ ที่ กท 1304/63731 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.พ. 2566 เวลา 15:56
65 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ (ToP Executive Program for Creative & Amazing Thai Service - TopCATS) รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/411
30 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
66 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/47230 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
67 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/29827 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
68 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการศึกษา พ.ศ. 2566 ที่ กท 0801/84130 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
69 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/41030 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
70 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ประสบอัคคีภัย ที่ กท 7801/44231 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตหลักสี่31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
71 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/46630 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
72 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/57826 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
73 ขอความร่วมมือปิดประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 0602/124727 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
74 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/16930 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม31 ม.ค. 2566 เวลา 15:18
75 รับของที่ระลึกงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0802/82230 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา31 ม.ค. 2566 เวลา 15:20
76 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/56130 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย31 ม.ค. 2566 เวลา 15:21
77 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/476
31 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2566 เวลา 15:22
78 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/479
31 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2566 เวลา 15:23
79 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 319/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ กท 0409/6631 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ31 ม.ค. 2566 เวลา 15:42
80 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/482
31 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2566 เวลา 15:42
81 ่ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 19
31 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ม.ค. 2566 เวลา 16:03
82 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักเทศกิจ ที่ กท 0200/72031 ม.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ม.ค. 2566 เวลา 16:54
83 ขอส่งหนังสือ เรื่อง แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/654
30 ม.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ม.ค. 2566 เวลา 11:33
84 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/63630 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร31 ม.ค. 2566 เวลา 11:33
85 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/13227 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน30 ม.ค. 2566 เวลา 10:07
86 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ กท 0403/ว 1627 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ม.ค. 2566 เวลา 10:12
87 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ กท 0403/ว 1827 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ม.ค. 2566 เวลา 10:13
88 สำนักการศึกษาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/719
26 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 ม.ค. 2566 เวลา 10:22
89 มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ที่ กท 0403/ว 4130 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร30 ม.ค. 2566 เวลา 11:22
90 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/303
27 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม30 ม.ค. 2566 เวลา 11:53
91 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจ้งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/044227 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ม.ค. 2566 เวลา 11:55
92 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยยืนคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/115530 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 ม.ค. 2566 เวลา 12:03
93 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0200/62527 ม.ค. 2566ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 ม.ค. 2566 เวลา 12:07
94 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/100326 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 ม.ค. 2566 เวลา 12:08
95 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/044427 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ม.ค. 2566 เวลา 13:12
96 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการบังคับใช้กฎหมายต่อการค้าตามบาทวิถีและบริเวณริมไหล่ทางหลวง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว.17
27 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ม.ค. 2566 เวลา 14:36
97 ขอเชิญประชุมแนวดิ่งบูรณาการ กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/218
30 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ม.ค. 2566 เวลา 15:20
98 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/459
30 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ม.ค. 2566 เวลา 15:22
99 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/462
30 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ม.ค. 2566 เวลา 15:23
100 ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1207/027226 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว30 ม.ค. 2566 เวลา 16:01
101 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/042226 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2566 เวลา 10:25
102 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/042626 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2566 เวลา 10:30
103 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2566 (ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/2924 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ม.ค. 2566 เวลา 10:36
104 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/95325 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ม.ค. 2566 เวลา 10:44
105 ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/506
26 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ม.ค. 2566 เวลา 10:53
106 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.04927 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 ม.ค. 2566 เวลา 11:01
107 การดำเนินการทางปกครองและอาญาคดีอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ กท 1404/34626 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ27 ม.ค. 2566 เวลา 13:33
108 ผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ที่ กท 0510/15025 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทศาสตร์และประเมินผล27 ม.ค. 2566 เวลา 13:39
109 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 379 รายการ ที่ กท 8008/ 61226 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว27 ม.ค. 2566 เวลา 14:29
110 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0435
27 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2566 เวลา 14:32
111 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0438
27 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2566 เวลา 14:34
112 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาชาติ ที่ กท 0805/72826 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ม.ค. 2566 เวลา 14:35
113 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/28926 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม27 ม.ค. 2566 เวลา 15:17
114 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด(BAT) และแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP)เพื่อลดการปลดปล่อยสารมลพิษตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/247
23 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 10:11
115 หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมศักยภาพแห่งวัย (ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0401/32625 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 10:14
116 หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมศักยภาพแห่งวัย (ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0401/32525 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 10:17
117 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐรุ่นที่ 15 (Public - Private Partnerships for Executives Program: PEP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/321
25 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 10:21
118 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/040225 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2566 เวลา 10:24
119 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจำสายงาน ด่วนที่สุด
กท 0807/664
25 ม.ค. 2566ดำเนินการสำนักการศึกษา26 ม.ค. 2566 เวลา 11:31
120 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าใช้จ่ายการเก็บขนมูลฝอยค่าใช้จ่ายการจัดการสิ่งปฏิกูลและค่าใช้จ่ายการจัดเก็บไขมัน ด่วนมาก
กท 1103/468
25 ม.ค. 2566ดำเนินการสำนักสิ่งแวดล้อม26 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
121 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566 กท 0408/040025 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2566 เวลา 11:37
122 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5701/34125 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่26 ม.ค. 2566 เวลา 11:41
123 ให้สำรวจและรายงานข้อมูลลูกหนี้กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ด่วนมาก
กท 1304/ว 32
25 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 11:45
124 ขอส่งรายงานการประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน ครั้งที่ 1/2565 กท 0503/19025 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ม.ค. 2566 เวลา 12:03
125 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/0249
24 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว26 ม.ค. 2566 เวลา 13:58
126 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/418
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2566 เวลา 15:12
127 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/412
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2566 เวลา 15:12
128 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/415
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2566 เวลา 15:13
129 ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/10025 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 15:16
130 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ กท 0802/73726 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ม.ค. 2566 เวลา 15:18
131 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขต ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่ กท 0802/ว 3125 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 15:21
132 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2565 กท 0301/21026 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 15:40
133 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/0273
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว26 ม.ค. 2566 เวลา 15:48
134 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/331
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 15:51
135 ขอส่งสำเนาหนังสืออบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก ด่วนที่สุด
ที่ กท 1303/509
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ม.ค. 2566 เวลา 15:56
136 ขอส่งรายการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/539
25 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2566 เวลา 11:11
137 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/38524 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 11:12
138 ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Formal Solutions to Informal Settlements" ที่ กท 0302/18424 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.25 ม.ค. 2566 เวลา 11:15
139 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/43023 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ม.ค. 2566 เวลา 11:16
140 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/2824 ม.ค. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2566 เวลา 11:19
141 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/199
25 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.25 ม.ค. 2566 เวลา 14:20
142 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/396
25 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 14:21
143 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/393
25 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 14:22
144 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/382
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 14:23
145 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต ที่ กท 1305/48625 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ม.ค. 2566 เวลา 15:33
146 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่ กท 0404/ว 2120 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2566 เวลา 15:35
147 แนงทางการดำเนินการตัวชี้วัด "ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/163
23 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.24 ม.ค. 2566 เวลา 10:30
148 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/35723 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 10:31
149 การโอนวัสดุ จำนวน 3 รายการ ที่ กท 0407/10420 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน24 ม.ค. 2566 เวลา 10:33
150 ขอเชิญร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/502
24 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 10:36
151 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/35923 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 11:14
152 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/168
23 ม.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.24 ม.ค. 2566 เวลา 11:16
153 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/505
24 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 11:19
154 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 6 ระเบียบวาระที่ 3.1 ระเบียบวาระที่ 3.2 และระเบียบวาระที่ 4.1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/506
24 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 11:22
155 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) ที่ กท 0407/ว 1819 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 11:43
156 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ที่ กท 4501/45723 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา24 ม.ค. 2566 เวลา 14:05
157 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/22023 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 ม.ค. 2566 เวลา 14:08
158 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 1524 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 15:07
159 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
กท 0408/0375
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 15:34
160 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/0378
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 15:36
161 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
กท 1207/0243
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว24 ม.ค. 2566 เวลา 15:39
162 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กท 0401/27823 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 15:41
163 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อรองรับความหลากหลายทางเพศ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/151
19 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ม.ค. 2566 เวลา 10:22
164 คู่มือการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 216 นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/163
20 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ม.ค. 2566 เวลา 11:30
165 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/031820 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร23 ม.ค. 2566 เวลา 11:33
166 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/033120 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ม.ค. 2566 เวลา 11:35
167 แจ้งขยายวันส่งผลงานการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/0213
20 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 ม.ค. 2566 เวลา 14:17
168 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0350
23 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ม.ค. 2566 เวลา 14:20
169 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0353
23 ต.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ม.ค. 2566 เวลา 14:24
170 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 21 - 23 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0347
23 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ม.ค. 2566 เวลา 14:37
171 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1423 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ม.ค. 2566 เวลา 14:47
172 ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพิ่มเติมในโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1303/41023 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ม.ค. 2566 เวลา 15:06
173 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาต้นแบบศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/158
23 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.23 ม.ค. 2566 เวลา 16:15
174 หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/271
23 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ม.ค. 2566 เวลา 16:16
175 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ไมซ์ สำหรับผู้บริหารภาครัฐ รุ่นที่ 4 (พอม.4) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/281
23 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ม.ค. 2566 เวลา 16:29
176 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(Asian Productivity Organization - APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/265
20 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ม.ค. 2566 เวลา 16:40
177 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/390
19 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม20 ม.ค. 2566 เวลา 11:37
178 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/31419 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2566 เวลา 11:40
179 แนวทางการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการรายย่อย ที่ กท 1305/35518 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ม.ค. 2566 เวลา 11:44
180 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/31219 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2566 เวลา 11:46
181 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1302/32918 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ม.ค. 2566 เวลา 11:49
182 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินไม่ยอมให้เข้าตรวจ ที่ กท 1302/1719 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร20 ม.ค. 2566 เวลา 11:52
183 การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 12
20 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ม.ค. 2566 เวลา 14:02
184 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นทีทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/27020 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ20 ม.ค. 2566 เวลา 14:05
185 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0601/88118 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์20 ม.ค. 2566 เวลา 14:07
186 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1119 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ม.ค. 2566 เวลา 14:43
187 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/324
20 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2566 เวลา 14:44
188 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/327
20 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2566 เวลา 14:47
189 รายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) และช่วงขยายระยะเวลา ปี พ.ศ. 2565 ระยะสิ้นสุดแผน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/139
19 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ม.ค. 2566 เวลา 14:49
190 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/33320 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
191 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/25117 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ม.ค. 2566 เวลา 14:53
192 เร่งรัดการสำรวจที่ดิน และการจัดเก็บภาษีจากการใช้ประโยชน์แบบแยกประเภทของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วน
ที่ กท 1302/328
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ม.ค. 2566 เวลา 14:55
193 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ กท 0403/ว 1320 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ม.ค. 2566 เวลา 14:56
194 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และส่ิงซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น ที่ กท 1305/35418 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ม.ค. 2566 เวลา 15:41
195 แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขอเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0306/14218 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ม.ค. 2566 เวลา 16:30
196 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/29818 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2566 เวลา 10:17
197 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/12718 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ม.ค. 2566 เวลา 10:18
198 การโอนพัสดุ จำนวน 22 รายการ ที่ กท 0404/72419 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ม.ค. 2566 เวลา 10:33
199 ประชาสัมพันธ์เส้นทางการจัดการขยะของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และจุดทิ้งเศษอาหาร ที่ กท 0403/ว 1018 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2566 เวลา 10:59
200 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/29418 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2566 เวลา 11:18
201 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/41317 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ19 ม.ค. 2566 เวลา 12:40
202 ขอเรียนเชิญเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/171
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว19 ม.ค. 2566 เวลา 12:41
203 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/27816 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ม.ค. 2566 เวลา 12:43
204 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กท 0403/ว 917 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2566 เวลา 14:50
205 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1601/7518 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง19 ม.ค. 2566 เวลา 15:19
206 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ครบกำหนดจ่าย 31 มีนาคม 2566 งบกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1303/ว 1418 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2566 เวลา 15:23
207 อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษี่บำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบาซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก ที่ กท 1303/31017 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ม.ค. 2566 เวลา 15:29
208 ขอส่งหนังสือเวียนผ่านเว็ปไซต์ ที่ กท 0907/อ.11418 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา19 ม.ค. 2566 เวลา 15:47
209 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/5819 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2566 เวลา 15:48
210 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/308
19 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2566 เวลา 15:48
211 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/305
19 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2566 เวลา 15:49
212 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของภาคเอกชนที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/274
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 11:28
213 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/27817 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 11:42
214 ส่งสำเนาคำสั่งนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/31116 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด18 ม.ค. 2566 เวลา 11:43
215 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพระโขนง ที่ กท 4901/29117 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง18 ม.ค. 2566 เวลา 11:44
216 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/27217 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 11:44
217 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนธันวาคม 2565 ที่ กท 1305/26416 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ม.ค. 2566 เวลา 11:45
218 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5501/31216 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี18 ม.ค. 2566 เวลา 11:47
219 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7701/41318 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง18 ม.ค. 2566 เวลา 11:48
220 ขอรับการสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/157
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว18 ม.ค. 2566 เวลา 14:50
221 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/165
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว18 ม.ค. 2566 เวลา 15:02
222 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/284
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 15:03
223 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/287
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 15:03
224 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/290
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 15:04
225 การกำหนดราคากลาง การจัดทำแบบแสดงรายละเอียดภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (Asbuilt Drawing) การควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ ที่ กท 1305/29817 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ม.ค. 2566 เวลา 15:06
226 คำวินิจฉัย คำปรึกษา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาทุนทรัพย์ กท 1302/25116 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ม.ค. 2566 เวลา 15:28
227 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม The 2023 Korea Heart to Heart Fellowship Program ณ เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/229
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ม.ค. 2566 เวลา 15:59
228 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/ว 1518 ม.ค. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร18 ม.ค. 2566 เวลา 16:01
229 แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขอเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/142
18 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.18 ม.ค. 2566 เวลา 17:20
230 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0808/482
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ม.ค. 2566 เวลา 17:24
231 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/234
16 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 08:04
232 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/237
16 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 08:05
233 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/29416 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม17 ม.ค. 2566 เวลา 11:11
234 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 ที่ กท 0408/24716 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 11:13
235 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/25316 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 11:14
236 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/121
17 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ม.ค. 2566 เวลา 11:15
237 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/24116 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 11:16
238 สำนักการศึกษาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนรัฐบาล พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/307
12 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 ม.ค. 2566 เวลา 11:17
239 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานคลิปสั้นของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ กท 1104/32016 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม17 ม.ค. 2566 เวลา 14:37
240 สำรวจข้อมูลยานพาหนะ ที่ กท 1307/26016 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ม.ค. 2566 เวลา 14:46
241 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ที่ กท 0404/49113 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ม.ค. 2566 เวลา 15:23
242 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/265
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 15:26
243 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/268
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 15:26
244 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/152
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว17 ม.ค. 2566 เวลา 15:28
245 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่ กท 0403/ว 816 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ม.ค. 2566 เวลา 08:49
246 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/45512 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่16 ม.ค. 2566 เวลา 10:14
247 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า ที่ กท 1403/14713 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ16 ม.ค. 2566 เวลา 10:16
248 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/46113 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย16 ม.ค. 2566 เวลา 13:49
249 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/33716 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง16 ม.ค. 2566 เวลา 13:49
250 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/20213 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ม.ค. 2566 เวลา 13:50
251 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/21513 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ม.ค. 2566 เวลา 13:51
252 สำรวจข้อมูลที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เป็นที่ทำการเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/225
13 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ม.ค. 2566 เวลา 13:52
253 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ที่ กท 7407/27513 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด16 ม.ค. 2566 เวลา 13:54
254 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0301/11416 ม.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ม.ค. 2566 เวลา 13:54
255 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0200/30016 ม.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16 ม.ค. 2566 เวลา 15:21
256 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบยื่นตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านระบบออนไลน์ ที่ กท 1701/6613 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง16 ม.ค. 2566 เวลา 15:22
257 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/6413 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง16 ม.ค. 2566 เวลา 15:23
258 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/25716 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ม.ค. 2566 เวลา 15:24
259 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/35811 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่13 ม.ค. 2566 เวลา 11:25
260 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/195 12 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2566 เวลา 11:26
261 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/19312 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2566 เวลา 11:27
262 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/12211 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา13 ม.ค. 2566 เวลา 11:28
263 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ที่ กท 5601/21712 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน13 ม.ค. 2566 เวลา 11:28
264 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4907/19912 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง13 ม.ค. 2566 เวลา 11:29
265 ขอส่งคู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ที่ กท 0805/30212 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ม.ค. 2566 เวลา 11:30
266 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8101/25212 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง13 ม.ค. 2566 เวลา 11:31
267 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/92
12 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
268 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 2513 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
269 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/2299 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
270 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/16810 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
271 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/205
13 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
272 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/208
13 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
273 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/211
13 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
274 ให้สำรวจจุดที่มีการลักลอบทิ้งขยะบริเวณริมทางสาธารณะและที่ส่วนบุคคลในพื้่นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/5
11 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ม.ค. 2566 เวลา 07:03
275 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/16611 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2566 เวลา 11:06
276 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/17611 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2566 เวลา 11:06
277 การพิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/15010 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ม.ค. 2566 เวลา 11:08
278 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/99
11 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว12 ม.ค. 2566 เวลา 11:33
279 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0189
12 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2566 เวลา 15:38
280 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0186
12 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2566 เวลา 15:39
281 ขอความร่วมมือในการจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566 ที่ กท 0403/ว 711 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ม.ค. 2566 เวลา 10:08
282 ขอยกเลิกการประชุมการบูรณาการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 6
11 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ม.ค. 2566 เวลา 10:30
283 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/14410 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2566 เวลา 10:53
284 แนวทางการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/170
10 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน11 ม.ค. 2566 เวลา 10:54
285 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/77
6 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ม.ค. 2566 เวลา 10:56
286 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/14210 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2566 เวลา 11:00
287 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ที่ กท 0401/9910 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ม.ค. 2566 เวลา 11:05
288 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1789 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 ม.ค. 2566 เวลา 13:32
289 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/66
11 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ม.ค. 2566 เวลา 13:34
290 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานกันกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0302/72
10 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ม.ค. 2566 เวลา 13:37
291 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/156
11 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2566 เวลา 14:37
292 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/159
11 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2566 เวลา 14:37
293 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/162
11 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2566 เวลา 14:38
294 หลักเกณฑ์แนวทางการหาเสียงของพรรคการเมืองและ/หรือผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/193
10 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน11 ม.ค. 2566 เวลา 15:11
295 ตารางการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/209
11 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน11 ม.ค. 2566 เวลา 15:12
296 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/1669 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย10 ม.ค. 2566 เวลา 08:31
297 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ กท 0404/ว 39 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ม.ค. 2566 เวลา 12:37
298 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 57/2566 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/2259 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ม.ค. 2566 เวลา 12:38
299 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 58/2566 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/2269 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ม.ค. 2566 เวลา 12:40
300 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/1219 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566 เวลา 12:40
301 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/1099 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566 เวลา 12:42
302 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กท 4801/108
6 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง10 ม.ค. 2566 เวลา 12:43
303 ขอเชิญประชุมการบูรณาการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 4
10 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ม.ค. 2566 เวลา 13:59
304 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 1610 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ม.ค. 2566 เวลา 15:06
305 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/138
10 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566 เวลา 15:07
306 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/135
10 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566 เวลา 15:07
307 ส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยจังหวัดฟูกูโอกะ หลักสูตรการส่งเสริมหลัก 3R ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/195
10 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 ม.ค. 2566 เวลา 15:14
308 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 5 - รุ่นที่6 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/93
10 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 ม.ค. 2566 เวลา 15:42
309 ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ที่ กท 0403/ว 36 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ม.ค. 2566 เวลา 08:15
310 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/605 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ม.ค. 2566 เวลา 11:08
311 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/846 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 11:10
312 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/716 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 11:46
313 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/1129 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 13:56
314 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/969 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 13:57
315 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 19 เขตบางแค ที่ กท 0200/1136 ม.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9 ม.ค. 2566 เวลา 13:59
316 ขอแจ้งผู้มีรายชื่อในคำสั่งกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของไม้ยืนต้น ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/155
9 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม9 ม.ค. 2566 เวลา 14:01
317 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/102
9 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 15:26
318 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/105
9 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 15:26
319 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/515 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ม.ค. 2566 เวลา 15:19
320 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 1008/ก.85 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ม.ค. 2566 เวลา 15:20
321 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่รองรับวิถีชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/039
6 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.6 ม.ค. 2566 เวลา 15:47
322 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building towards Air Quality Management ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/19
5 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2566 เวลา 10:50
323 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/475 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2566 เวลา 10:51
324 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/825 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร6 ม.ค. 2566 เวลา 10:56
325 ส่งแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566-2570 ที่ กท 0303/235 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2566 เวลา 10:58
326 ขอส่งรายงานการประชุมแนวทางการจัดซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/46
5 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา6 ม.ค. 2566 เวลา 14:05
327 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ที่ กท 4801/915 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง6 ม.ค. 2566 เวลา 14:08
328 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ใช้ระบบสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/51
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ6 ม.ค. 2566 เวลา 14:09
329 ขอเรียนเชิญร่วมงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0802/117
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ม.ค. 2566 เวลา 14:11
330 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1503/34
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม6 ม.ค. 2566 เวลา 15:15
331 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานที่ดิน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/48
5 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ม.ค. 2566 เวลา 15:16
332 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/80
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2566 เวลา 15:16
333 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/77
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2566 เวลา 15:17
334 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/74
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2566 เวลา 15:18
335 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/615 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2566 เวลา 15:18
336 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/83 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 ม.ค. 2566 เวลา 08:31
337 ขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่ กท 0403/ว 15 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ม.ค. 2566 เวลา 10:35
338 ขอรับจิตกุศลเมตตาบริจาคเหล็กเก่า/แบตเตอรี่เก่าใหม่/ยางเก่าใหม่ ที่ กท 0403/ว 25 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ม.ค. 2566 เวลา 10:38
339 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานที่ดิน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/9055
9 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ม.ค. 2566 เวลา 11:19
340 การดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ (P113) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/9051
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ม.ค. 2566 เวลา 11:21
341 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/394 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2566 เวลา 11:23
342 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/374 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2566 เวลา 11:25
343 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/584 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน5 ม.ค. 2566 เวลา 11:44
344 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 978 รายการ (991 ชิ้น) ที่ กท 8908/554 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางบอน5 ม.ค. 2566 เวลา 11:46
345 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจำสายงาน ที่ กท 0807/725 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ม.ค. 2566 เวลา 15:03
346 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 9/2565 ที่ กท 0805/574 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ม.ค. 2566 เวลา 15:08
347 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/54
5 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2566 เวลา 15:08
348 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/57
5 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2566 เวลา 15:09
349 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/774 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์5 ม.ค. 2566 เวลา 15:10
350 บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม ที่ กท 1901/13 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร4 ม.ค. 2566 เวลา 08:46
351 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/163 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2566 เวลา 11:38
352 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/193 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2566 เวลา 11:38
353 แบบตอบรับเข้าร่วมงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0802/32
4 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ม.ค. 2566 เวลา 11:39
354 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/113 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ม.ค. 2566 เวลา 14:47
355 แจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กท 0409/54 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ4 ม.ค. 2566 เวลา 14:48
356 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/33
4 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2566 เวลา 14:50
357 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/30
4 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2566 เวลา 14:50
358 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/27
4 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
359 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/40
4 ม.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 ม.ค. 2566 เวลา 16:46
360 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/602529 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 10:30
361 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/892129 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร3 ม.ค. 2566 เวลา 14:42
362 สรุปการแถลงผลงาน 6 เดือน "9 ด้าน 9 ดี ก้าวสู่ปี 66 กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่" ที่ กท 0408/603429 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 14:44
363 ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/2734
29 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ม.ค. 2566 เวลา 14:46
364 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/603629 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 14:47
365 คำวินิจฉัย คำปรึกษา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/899027 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ม.ค. 2566 เวลา 14:48
366 ขอประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานศูนย์ BFC Online ที่ กท 0507/13 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
367 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 240929 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 ม.ค. 2566 เวลา 15:02
368 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/12
3 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 15:03
369 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/9
3 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 15:03
370 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6
3 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 15:04
371 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/63 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 ม.ค. 2566 เวลา 15:05
372 ขอส่งสำเนารายงานการประชุม ก.ก. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0304/273029 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ม.ค. 2566 เวลา 15:06
373 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/600528 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:37
374 ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/352
28 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:38
375 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/600328 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:40
376 ขอเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เงินรางวัลประจำปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) จำนวน 7 หน่วย ที่ กท 1901/75728 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:46
377 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/313327 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:51
378 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565 ที่ กท 0503/297628 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:52
379 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/3139
28 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ธ.ค. 2565 เวลา 11:55
380 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0301/271329 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 12:00
381 ส่งประกาศสำนักงานเขตหนองแขม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6101/777629 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองแขม29 ธ.ค. 2565 เวลา 12:01
382 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/34827 ธ.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 12:03
383 แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2722
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 13:43
384 มอบหมายภารกิจหน่วยงานและส่วนราชการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดสนามหลวง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0905/อ.1343
28 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา29 ธ.ค. 2565 เวลา 14:36
385 สำนักการศึกษาขออนุมัติในหลักการปรับอัตราค่าอาหารของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/9766
28 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ธ.ค. 2565 เวลา 14:49
386 แจ้งงดการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/3153
29 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:04
387 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/1356727 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:06
388 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/1356827 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:07
389 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6018
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:09
390 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6015
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:10
391 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6021
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:10
392 การสำรวจตรวจสอบสิ่งกีดขวางการสัญจรบนทางเท้า ที่ กท 0400/35529 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:23
393 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7301/1029728 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ29 ธ.ค. 2565 เวลา 17:14
394 ขอเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ท ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เงินรางวัลประจำปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) จำนวน 6 หน่วยงาน ที่ กท 1901/77429 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 17:16
395 การสนับสนุนการจัดพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/3162
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ธ.ค. 2565 เวลา 17:20
396 การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1503/3107
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม29 ธ.ค. 2565 เวลา 17:22
397 การเตรียมความพร้อมในการขนย้ายทรัพย์สินและคืนสิทธิการพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร (กรณีเกษียณอายุราชการ) ที่ กท 0404/ว 349927 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 08:31
398 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1003/136427 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 ธ.ค. 2565 เวลา 11:55
399 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.239727 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 ธ.ค. 2565 เวลา 11:55
400 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/598627 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2565 เวลา 11:56
401 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/597927 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2565 เวลา 11:57
402 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4251/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1334326 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
403 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4252/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334426 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
404 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4253/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334526 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
405 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4254/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334626 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
406 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4255/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334726 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
407 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4256/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334826 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
408 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4257/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334926 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
409 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4258/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335026 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
410 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4259/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335126 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
411 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4260/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335226 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
412 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4261/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335326 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
413 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4262/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335426 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
414 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4263/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335526 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
415 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4264/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335626 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
416 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4265/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335726 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
417 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4266/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335826 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
418 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4267/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335926 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
419 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4268/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1336026 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
420 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/213727 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:07
421 ขออนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต ที่ กท 0803/969926 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:48
422 ซักซ้อมแนวทางการจดทะเบียนยานพาหนะและต่อภาษีประจำปี ที่ กท 1307/896426 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:49
423 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5996
28 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:50
424 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5993
28 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:51
425 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5999
28 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:52
426 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6301/593226 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ27 ธ.ค. 2565 เวลา 10:38
427 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/595026 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2565 เวลา 10:39
428 ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/8036
27 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ธ.ค. 2565 เวลา 10:40
429 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/595226 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2565 เวลา 13:57
430 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency) Assessment : ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/2697
27 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ธ.ค. 2565 เวลา 13:58
431 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4244/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1331126 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
432 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4245/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/1331226 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ธ.ค. 2565 เวลา 14:07
433 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4246/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/1331326 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ธ.ค. 2565 เวลา 14:09
434 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4247/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/1331426 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ธ.ค. 2565 เวลา 14:11
435 รายงานการใช้พลังงานขอหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 1104/754026 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:11
436 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 0401/479427 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:13
437 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5975
27 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:15
438 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5972
27 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:15
439 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5969
27 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:16
440 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/590926 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:17
441 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/3081
22 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:22
442 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 4407/494322 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน26 ธ.ค. 2565 เวลา 08:37
443 ส่งประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,827 รายการ ที่ กท 8408/589322 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:08
444 ขอเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) รายการเงินรางวัลประจำปี (เพิ่มเติม) จำนวน 4 หน่วย ที่ กท 1901/75123 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:10
445 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/890323 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:12
446 ส่งสำเนาประกาศแจ้งการขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 8208/563723 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:13
447 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/593123 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:15
448 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/1630622 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:16
449 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่ กท 1305/886622 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:17
450 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/592923 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:18
451 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4784
26 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:18
452 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/1326823 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:19
453 หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด่วนมาก
ที่ กท 0401/4780
26 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:20
454 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5940
26 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:57
455 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5943
26 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:58
456 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5946
26 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:59
457 จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ที่ กท 0406/759623 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน26 ธ.ค. 2565 เวลา 16:01
458 ขอขอบคุณ ที่ กท 0403/ว 15822 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:23
459 ระบบนิติกรณ์เอกสารใหม่มาใช้ ที่ กท 0403/ว 15922 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:25
460 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/590922 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:45
461 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/164022 ธ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:46
462 การจัดสรรชุดทดสอบเบี้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0714/1194821 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:48
463 การจัดส่งรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย เงิบบำรุงอาคารที่พักอาศัยและบริเวณอาคารที่พักอาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0803/959322 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:49
464 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2565 ที่ กท 0301/264422 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:50
465 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/211221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:05
466 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏฺิบัติราชการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/256814 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:09
467 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/591122 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:15
468 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/592223 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:18
469 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5925
23 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:18
470 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0100/1645
23 ธ.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:26
471 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6907/657823 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองแขม23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:27
472 หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0303/265323 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:32
473 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7974
23 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 17:22
474 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/588621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2565 เวลา 11:20
475 มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม ที่ กท 6401/714022 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง22 ธ.ค. 2565 เวลา 11:21
476 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7908/1003621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม22 ธ.ค. 2565 เวลา 11:22
477 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/589021 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2565 เวลา 12:04
478 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1304921 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 12:05
479 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร 4149/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1306121 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:25
480 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4150/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1306221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:26
481 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4151/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306321 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:27
482 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4152/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306421 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:27
483 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4153/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306521 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:28
484 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4154/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:28
485 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4155/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306721 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:28
486 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4156/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306821 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:29
487 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4157/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306921 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:29
488 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4158/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307021 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30
489 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4159/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307121 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:34
490 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4160/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:35
491 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4161/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307321 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:35
492 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4162/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307421 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:35
493 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4163/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307521 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:36
494 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4164/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:36
495 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4165/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307721 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:36
496 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4166/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307821 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:37
497 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4167/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307921 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:37
498 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4168/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308021 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:37
499 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4169/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308121 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:43
500 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4170/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:44
501 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4171/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308321 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:44
502 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4172/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308421 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:44
503 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4173/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308521 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:45
504 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4174/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:45
505 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4175/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308721 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:45
506 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4176/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308821 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:46
507 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4177/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308921 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:46
508 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4178/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309021 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:46
509 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4179/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309121 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:51
510 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4180/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:51
511 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4181/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309321 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:52
512 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4182/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309421 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:52
513 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4183/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309521 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:52
514 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4184/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:53
515 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4185/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309721 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:53
516 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4186/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309821 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:53
517 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4187/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309921 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:54
518 ขอเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) รายการเงินรางวัลประจำปี จำนวนเงิน 2,272,135,147 บาท ด่วนที่สุด
ที่ กท 1901/746
22 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร22 ธ.ค. 2565 เวลา 15:07
519 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5905
22 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2565 เวลา 15:11
520 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5902
22 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2565 เวลา 15:12
521 แนวทางการจ่ายเงินรางวัลระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แก้ไขเอกสารแนบหน้าที่ 6 เวียนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2617
20 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:44
522 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10 (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ เวียนวันที่ 20 ธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4707
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:14
523 การจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ "แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ" ที่ กท 0404/1303320 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:29
524 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/2619
20 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:31
525 แจ้งปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/9440
16 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:35
526 การกำหนดแบบการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8812
20 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:36
527 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/585920 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:37
528 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/672119 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา21 ธ.ค. 2565 เวลา 14:58
529 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.61421 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ธ.ค. 2565 เวลา 14:58
530 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก. 61221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ธ.ค. 2565 เวลา 14:59
531 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/501920 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
532 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/501320 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
533 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/586120 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:04
534 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/513621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:05
535 โอนวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ที่ กท 0601/1617221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:17
536 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5879
21 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:31
537 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 15621 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:38
538 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/ 5882
21 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:49
539 แนวทางการดำเนินงานโครงการ "ไม่เทรวม" ระยะที่ 2 ผ่านระบบ Traffy Fondue ของสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 1103/7458
21 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม21 ธ.ค. 2565 เวลา 16:07
540 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 157
21 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ธ.ค. 2565 เวลา 16:12
541 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ที่ กท 0403/ว 15419 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 09:52
542 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ กท 0403/ว 15519 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 09:53
543 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแบบที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/737
19 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:28
544 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2609
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30
545 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/584119 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:31
546 เลื่อนการดำเนินโครงการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1614
19 ธ.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:32
547 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์สาธารณสุข พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/161719 ธ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:33
548 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4707
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:17
549 แนวทางการจ่ายเงินรางวัลระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2617
20 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:18
550 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7907/997219 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:18
551 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/583919 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:18
552 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1185319 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:19
553 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกรุงเทพตะวันออก ที่ กท 5301/1191219 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:20
554 การจัดเก็บภาษีป้าย ราย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ กท 1302/866715 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:22
555 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/469519 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:23
556 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 5408/1140914 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:24
557 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/585220 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2565 เวลา 15:10
558 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/585520 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2565 เวลา 15:10
559 การปรับปรุงการจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0304/261119 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 15:12
560 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/870716 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ธ.ค. 2565 เวลา 08:59
561 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/726
15 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:01
562 การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 345
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:24
563 ขอความร่วมมือสำรวจจุดให้บริการน้ำดื่มแบบเติมฟรี ที่ กท 1103/736115 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม19 ธ.ค. 2565 เวลา 11:59
564 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/988916 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:01
565 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/579516 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:02
566 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/581516 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:05
567 ขอเชิญรับชมการเผยแพร่การแถลงข่าว "9 ด้าน 9 ดี ก้าวสู่ปี 66 กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่" ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5825
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:08
568 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Sustainable Waste Management and Smart Urbanisation ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4675
16 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:16
569 วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี ของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0404/1285815 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ธ.ค. 2565 เวลา 14:51
570 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5835
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ธ.ค. 2565 เวลา 14:51
571 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5832
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ธ.ค. 2565 เวลา 14:52
572 รายงานสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ด่วนมาก
ที่ กท 0404/12939
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ธ.ค. 2565 เวลา 15:15
573 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/578215 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ธ.ค. 2565 เวลา 11:08
574 ส่งคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง ที่ กท 0406/741616 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน16 ธ.ค. 2565 เวลา 11:09
575 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/578615 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ธ.ค. 2565 เวลา 11:10
576 รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0807/9368
15 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ธ.ค. 2565 เวลา 11:48
577 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2565 และบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/865014 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ธ.ค. 2565 เวลา 11:49
578 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/412415 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 ธ.ค. 2565 เวลา 13:37
579 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏฺิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2884
15 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ธ.ค. 2565 เวลา 14:25
580 เร่งรัดให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/727
15 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร16 ธ.ค. 2565 เวลา 14:28
581 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/866615 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ธ.ค. 2565 เวลา 14:30
582 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/726
15 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร16 ธ.ค. 2565 เวลา 17:13
583 การถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีพัชรมหาวัชรราชธิดา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 342
16 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ธ.ค. 2565 เวลา 19:29
584 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/336
9 ธ.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร15 ธ.ค. 2565 เวลา 10:13
585 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/576114 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2565 เวลา 10:15
586 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/575614 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2565 เวลา 10:16
587 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ กท 0502/286714 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ธ.ค. 2565 เวลา 10:18
588 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1167213 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ธ.ค. 2565 เวลา 11:23
589 ประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 8203/545213 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง15 ธ.ค. 2565 เวลา 11:25
590 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 95 รายการ ที่ กท 0904/อ.417413 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา15 ธ.ค. 2565 เวลา 11:27
591 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/377315 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ธ.ค. 2565 เวลา 11:32
592 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที กท 4701/523915 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท15 ธ.ค. 2565 เวลา 11:34
593 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8701/810514 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค15 ธ.ค. 2565 เวลา 13:27
594 ขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสื่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยจังหวัดฟูกูโอกะหลักสูตรการส่งเสริมหลัก 3R ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/7301
14 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ธ.ค. 2565 เวลา 13:31
595 การติดตามผลหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Orgsnization) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 0401/465515 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:46
596 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5775
15 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:47
597 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5778
15 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:50
598 ขอประชาสัมพันธ์สื่อการสอนเพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัย (Be Internet Awesome:BIA) ที่ กท 0806/930914 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:53
599 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนจากเหตุอัคคีภัย ที่ กท 5007/797414 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกะปิ15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:54
600 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/796713 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:56
601 ขอเชิญามัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-Government Executive Officer Program : e-GEP#12) ด่วนมาก
ที่ กท 0401/4626
13 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ธ.ค. 2565 เวลา 15:04
602 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-Government Program for Chief Executive Officer Program : e-GEP#9) ด่วนมาก
ที่ กท 0401/4624
13 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ธ.ค. 2565 เวลา 15:09
603 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูว์(Traffy Fondue) ที่ กท 0400/33914 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ธ.ค. 2565 เวลา 08:57
604 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 0200/765413 ธ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:23
605 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 17 เขตบางขุนเทียน ที่ กท 0200/767113 ธ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:26
606 จัดส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยกรณีขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ กท 1302/85659 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:30
607 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการด้านที่พักอาศัยของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/254613 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:32
608 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.228613 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:34
609 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/85289 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:35
610 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/573713 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:37
611 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/573013 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:39
612 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเป็รข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที กท 0302 /2517
9 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.14 ธ.ค. 2565 เวลา 13:46
613 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5749
14 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:11
614 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5746
14 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:13
615 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/85639 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:18
616 คู่สมรส นางกฤติมา นิ่มน้อย ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรม ที่ กท 0409/123814 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:20
617 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5752
14 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:21
618 แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาทรัพย์สินประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน ที่ กท 0405/32914 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:26
619 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6901/635513 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม13 ธ.ค. 2565 เวลา 11:04
620 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/25229 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ธ.ค. 2565 เวลา 11:05
621 ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 5601/541213 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสาน13 ธ.ค. 2565 เวลา 11:06
622 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/57119 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2565 เวลา 11:07
623 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56989 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
624 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5723
13 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
625 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5726
13 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
626 ทุนฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ Risks to Health Security ที่ กท 0302/253713 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
627 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 16 เขตบางพลัด ที่ กท 0200/75938 ธ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2565 เวลา 09:37
628 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56778 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2565 เวลา 14:06
629 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/9192
8 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ธ.ค. 2565 เวลา 14:08
630 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4701/51698 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท9 ธ.ค. 2565 เวลา 14:11
631 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ กท 0708/3318 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2565 เวลา 14:12
632 ขอความอนุเเคราะห์เช่าบูชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลของศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1529 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
633 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5691
9 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
634 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5694
9 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
635 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/2507
9 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
636 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56798 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
637 สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8517
8 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
638 การจัดทำรายงานการติดตามและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ (Indicative Country Pipeline and Monitoring Report : ICPM) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank : ADB) ปี 2567-2569 ที่ กท 1305/85007 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
639 ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/2925
9 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
640 แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0409/12269 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
641 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1539 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:48
642 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56537 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
643 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56507 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
644 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0408/56828 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 13:55
645 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5670
8 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 14:38
646 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5673
8 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 14:39
647 มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8458
7 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:07
648 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 9/2565 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 8/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/9171
7 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:11
649 ซักซ้อมการจัดส่งข้อมูลที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/8459
7 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:26
650 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 1518 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:38
651 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดแสดงดนตรีแจ๊สตามโครงการกิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends Concert ณ กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
กท 0410/1645
8 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ8 ธ.ค. 2565 เวลา 16:47
652 การจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเขตตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0406/ว 327
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:47
653 คู่มือการใช้งานระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร BMA Digital Plans ที่ กท 0502/27976 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:48
654 ผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0306/25462 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:50
655 การแปลง 216 นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2801
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:51
656 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56316 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:51
657 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56256 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:52
658 รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (25 กรกฏาคม 2564-25 กรกฎาคม 2565) ที่ กท 0502/27996 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ธ.ค. 2565 เวลา 13:12
659 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจำสายงาน ที่ กท 0807/91387 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ธ.ค. 2565 เวลา 13:40
660 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/56467 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:38
661 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5643
7 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:39
662 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3814/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/124616 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:58
663 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3815/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/124626 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:59
664 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3816/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/124636 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
665 การติดตามแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/82792 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:21
666 การไฟฟ้านครหลวงเชิญเข้าร่วมโครงการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1305/82802 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:24
667 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/32130 พ.ย. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:25
668 แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำในการจัดเก็บภาษีของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ที่ กท 1302/82822 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ธ.ค. 2565 เวลา 11:18
669 การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในการพิจารณาอนุญาตแบบก่อสร้างอาคาร ที่ กท 0400/ว 3266 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 08:55
670 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/56002 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:33
671 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ที่ กท 0803/897630 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:33
672 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/55966 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:34
673 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55912 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:36
674 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/900330 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:37
675 หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2567
6 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:33
676 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0806/898630 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:44
677 สรุปการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 0409/11926 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:46
678 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5622
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:49
679 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/56116 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:49
680 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5619
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:50
681 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55782 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
682 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีต่อไป (เพิ่มเติม) ที่ กท 1302/81792 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ธ.ค. 2565 เวลา 15:19
683 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0806/882225 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 ธ.ค. 2565 เวลา 07:59
684 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55741 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:11
685 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55711 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:13
686 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชันและสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0408/55571 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:14
687 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 7907/934624 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
688 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ ที่ กท 1307/81361 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
689 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2565 ที่ กท 0301/25341 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:17
690 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1302/81311 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ธ.ค. 2565 เวลา 14:28
691 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 5562 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ธ.ค. 2565 เวลา 14:32
692 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1901/701
2 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:19
693 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของไม้ยืนต้น ที่ กท 1106/698729 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:21
694 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/55872 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:22
695 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5584
2 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:22
696 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1901/ว 322
30 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2565 เวลา 16:03
697 ขอส่งเอกสารในการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2553
2 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.2 ธ.ค. 2565 เวลา 16:09
698 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/807830 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
699 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1224530 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
700 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8873
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:18
701 การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ประจำ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1302/318
29 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:20
702 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/554530 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:21
703 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/276730 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:22
704 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/554730 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:23
705 ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2566 ที่ กท 0401/449430 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:24
706 ส่งประกาศสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0100/151130 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:29
707 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/755630 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:37
708 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 52-53 ที่ กท 0401/45381 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:39
709 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4536
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:40
710 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติตามแนวทางการจัดการมูลฝอยตามประเภทแหล่งกำเนิดและเผยแพร่แนะนำประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย ที่ กท 1103/697328 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:47
711 ประชาสัมพันธ์โครงการ "บัตรสุขภาพข้าราชการและหน่วยงานรายเดือน" ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1301/805029 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:30
712 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0510/2776
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:31
713 ขอแจ้งประมาณการค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อประกอบวิธีการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ กท 1307/81351 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:32
714 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/476530 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:33
715 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5567
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:33
716 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5564
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:33
717 การติดตามการใช้นวัตกรรมตามตัวชี้วัด "ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ กท 0303/250429 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.30 พ.ย. 2565 เวลา 09:11
718 ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาเครื่องแต่งกาย ที่ กท 1902/67928 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2565 เวลา 09:13
719 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/552929 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 11:02
720 การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0303/251329 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.30 พ.ย. 2565 เวลา 11:04
721 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/552729 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 11:06
722 ตรวจสอบรายงานการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) และแผนปฏิบัติการรายปีด้านเทคโรโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5ปี (พ.ศ.2561-2565) ที่ กท 0510/268029 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 พ.ย. 2565 เวลา 11:11
723 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/891229 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
724 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3655/2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3656/2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0409/117829 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ30 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
725 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/798528 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์30 พ.ย. 2565 เวลา 11:21
726 รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ กท 0507/273528 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 พ.ย. 2565 เวลา 13:31
727 ความคืบหน้าของการพิจารณาบทบาทการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อของสำนักงานเขต ประกอบการปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังและอำนาจหน้าที่ ที่ กท 0407/182229 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน30 พ.ย. 2565 เวลา 13:35
728 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.53330 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ย. 2565 เวลา 13:36
729 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5538
30 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
730 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5541
30 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
731 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิการยน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5535
30 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 15:25
732 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/396828 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ย. 2565 เวลา 15:27
733 เข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2022 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/2760
30 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 พ.ย. 2565 เวลา 15:29
734 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 15 เขตบางรัก ที่ กท 0200/741730 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2565 เวลา 15:32
735 การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8049
29 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 พ.ย. 2565 เวลา 15:36
736 ขอข้อมูลประกอบการนำเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/12273
30 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 พ.ย. 2565 เวลา 15:40
737 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7414
30 พ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2565 เวลา 17:05
738 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบให้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ ที่ กท 0403/ว 15028 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 2565 เวลา 09:55
739 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/550928 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 11:25
740 การแจ้งผลการตรวจสอบการใช้รถราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ที่ กท 1307/787225 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 พ.ย. 2565 เวลา 11:27
741 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/550728 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
742 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/274728 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม29 พ.ย. 2565 เวลา 11:29
743 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักหรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/782728 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 พ.ย. 2565 เวลา 11:31
744 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/643628 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ29 พ.ย. 2565 เวลา 11:32
745 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0306/2506
29 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 2565 เวลา 11:35
746 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักหรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/782528 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 พ.ย. 2565 เวลา 11:36
747 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2737
29 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 พ.ย. 2565 เวลา 11:38
748 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 217225 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 พ.ย. 2565 เวลา 11:39
749 การโอนพัสดุ จำนวน 1 รายการ ที่ กท 5408/1064624 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก29 พ.ย. 2565 เวลา 11:40
750 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5523
29 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 14:17
751 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5520
29 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
752 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 52629 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
753 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 52829 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 พ.ย. 2565 เวลา 14:19
754 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4507/618025 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตยานนาวา28 พ.ย. 2565 เวลา 11:10
755 ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานโยธา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2719
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 พ.ย. 2565 เวลา 11:12
756 คำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ ที่ กท 1302/786525 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 พ.ย. 2565 เวลา 11:13
757 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/548625 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
758 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/548425 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 11:15
759 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4444
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 12:01
760 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0701/1107123 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ย. 2565 เวลา 12:04
761 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1117525 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ย. 2565 เวลา 12:06
762 โครงการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/148525 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 12:09
763 ขอความอนุเคราะห์กรองแบบสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กท 0704/1117225 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ย. 2565 เวลา 14:33
764 การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 0407/ว 31222 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 14:35
765 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5500
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 14:35
766 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5503
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 14:36
767 ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Realizing the Right to Adequate Housing in the Context of Habitat III New Urban Agenda - Policies, Planning and Practices" ด่วนมาก
ที่ กท 0302/2491
28 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
768 ส่งสำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/652227 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน28 พ.ย. 2565 เวลา 15:19
769 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 315
25 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 15:51
770 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0501/271024 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
771 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก ที่ กท 0502/269924 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2565 เวลา 10:40
772 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/546424 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 10:42
773 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/546624 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 10:43
774 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3376/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) ด่วนมาก
ที่ กท 1102/6882
23 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 พ.ย. 2565 เวลา 10:48
775 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/779523 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2565 เวลา 10:51
776 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/782924 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
777 ขอเชิญร่วมทำบุญ งานทอดผ้าป่า ช่วยน้องให้ปลอดภัย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 149
25 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2565 เวลา 11:37
778 การโอนพัสดุ จำนวน 13 รายการ ที่ กท 7608/541324 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดินแดง25 พ.ย. 2565 เวลา 14:42
779 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5480
25 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 14:43
780 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5477
25 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 14:44
781 การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ที่ กท 0303/246823 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 11:21
782 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 148
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 13:30
783 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4007/535423 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตพระนคร24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
784 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/463523 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
785 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/548822 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
786 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1207/272023 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
787 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad ที่ กท 0806/865323 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
788 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7232
24 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
789 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5457
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
790 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5454
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
791 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5460
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:54
792 ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ ที่ กท 1307/275424 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ย. 2565 เวลา 15:18
793 การตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและการรับรู้มูลค่าทรัพย์สินตามหลักการและนโยบายบัญชีของกรุงเทพมหนคร ที่ กท 0407/31022 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 08:46
794 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/537114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย24 พ.ย. 2565 เวลา 08:49
795 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7223
24 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 11:07
796 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/544323 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 11:09
797 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/269123 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 พ.ย. 2565 เวลา 11:09
798 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/564723 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง24 พ.ย. 2565 เวลา 11:10
799 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7576
14 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ย. 2565 เวลา 11:13
800 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/544623 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
801 รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/2687
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม24 พ.ย. 2565 เวลา 11:15
802 ขอความร่วมมือตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลรายงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/6879
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม24 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
803 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/540922 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 11:13
804 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/541622 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
805 ขอเชิญประชุมทบทวนตัวชี้วัดผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอหน่วยงานระดับสำนัก ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/663
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2565 เวลา 11:15
806 แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ที่ กท 0404/1191922 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
807 กฎ ก.ก. ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0304/2446
22 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2565 เวลา 11:18
808 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูถัมภ์ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ ที่ กท 1305/773121 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 พ.ย. 2565 เวลา 11:19
809 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น ที่ กท 0909/277221 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 พ.ย. 2565 เวลา 14:22
810 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/461322 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:24
811 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50323 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:25
812 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50623 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:25
813 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50423 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:26
814 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50523 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:27
815 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5436
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 14:27
816 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5433
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 14:28
817 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5439
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 14:29
818 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกุศลอุทิศถวายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวงวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯ ที่ กท 0403/ว 14722 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 10:46
819 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/539521 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
820 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/538521 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
821 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/434622 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
822 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/550722 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
823 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4301/401721 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
824 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/618115 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
825 แผนแนวทางการลดมลพิษ PM2.5 จากการใช้รถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 1306/74349 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 พ.ย. 2565 เวลา 13:58
826 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/770815 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 พ.ย. 2565 เวลา 13:59
827 บิดาข้าราชการเสียชีวิต ที่ กท 6701/540221 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม22 พ.ย. 2565 เวลา 14:01
828 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0100/1461
22 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
829 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2566 ที่ กท 1207/269321 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว22 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
830 การสำรวจเป้าหมายพื้นที่สีเขียวสวนสวนสาธารณะ สวนหย่อม 7 ประเภทตามศักยภาพของเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1106/679721 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 พ.ย. 2565 เวลา 15:17
831 การรายงานพื้นที่สีเขียว 9 ประเภทของสำนักงานเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1106/679521 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 พ.ย. 2565 เวลา 15:19
832 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5405
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 15:21
833 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5402
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 15:21
834 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/458821 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
835 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/458921 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
836 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/459121 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
837 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/458721 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
838 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/459021 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:24
839 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/773721 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 พ.ย. 2565 เวลา 15:25
840 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/522521 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย22 พ.ย. 2565 เวลา 15:30
841 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 ที่ กท 0303/244122 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 15:31
842 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7158
22 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 15:32
843 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/536815 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 11:42
844 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/536415 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 11:43
845 ขอส่งข้อเสนอแนะหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ที่ กท 0805/857315 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 พ.ย. 2565 เวลา 11:46
846 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/716114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ21 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
847 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/716014 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ21 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
848 ส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 1001/3808
15 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 พ.ย. 2565 เวลา 11:49
849 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เเละงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ. 2565 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565) ที่ กท 1902/ว 28528 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร21 พ.ย. 2565 เวลา 14:29
850 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/ว 30715 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร21 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
851 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/545115 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย21 พ.ย. 2565 เวลา 14:38
852 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5378
21 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 14:41
853 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5381
21 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 14:42
854 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/538821 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
855 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/539321 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 15:19
856 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 146
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2565 เวลา 11:06
857 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/534114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:49
858 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/532411 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:50
859 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/530110 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:51
860 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/534814 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:52
861 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5601/ว 498414 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน15 พ.ย. 2565 เวลา 13:54
862 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ กท 0805/844711 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 พ.ย. 2565 เวลา 13:55
863 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5360
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
864 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5357
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
865 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5354
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 14:32
866 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/190314 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง15 พ.ย. 2565 เวลา 14:33
867 ขอส่งรายงานการประชุมอาสาสมัครประจำสำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 1505/262014 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม15 พ.ย. 2565 เวลา 14:38
868 การฝึกอบรมการใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2657
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 พ.ย. 2565 เวลา 14:40
869 แบบตอบรับเข้าร่วมงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0802/850214 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 พ.ย. 2565 เวลา 14:42
870 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/716214 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ15 พ.ย. 2565 เวลา 14:43
871 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6701/534814 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม15 พ.ย. 2565 เวลา 14:44
872 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/773315 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด15 พ.ย. 2565 เวลา 14:46
873 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6101/690415 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองแขม15 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
874 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/760411 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน15 พ.ย. 2565 เวลา 14:51
875 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1082111 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 พ.ย. 2565 เวลา 14:52
876 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนมาก
ที่ กท 0306/ว 304
15 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
877 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/265514 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 พ.ย. 2565 เวลา 14:57
878 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1601/153315 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง15 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
879 แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7068
15 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2565 เวลา 15:55
880 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/2394
11 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 11:26
881 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/531811 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 11:27
882 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/481110 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา14 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
883 มารดาข้าราชการเสียชีวิต ที่ กท 6701/531114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม14 พ.ย. 2565 เวลา 11:29
884 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/1441610 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์14 พ.ย. 2565 เวลา 11:30
885 การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 144
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 13:27
886 บิดา นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรม ที่ กท 0409/110914 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ14 พ.ย. 2565 เวลา 13:30
887 การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/7562
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 พ.ย. 2565 เวลา 13:32
888 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง และลานจอดรถยนต์ชั้น A ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 145
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 14:13
889 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5331
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 14:46
890 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5334
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
891 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5337
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
892 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/451911 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 พ.ย. 2565 เวลา 14:49
893 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/452011 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 พ.ย. 2565 เวลา 14:51
894 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/452511 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 พ.ย. 2565 เวลา 14:51
895 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา "ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ" FIABCI-Thai Prix d Excellence Awards ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4320
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 15:50
896 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/529710 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
897 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2614
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 พ.ย. 2565 เวลา 11:24
898 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/ว.29910 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 11:37
899 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1155110 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 พ.ย. 2565 เวลา 11:39
900 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1072810 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 พ.ย. 2565 เวลา 11:40
901 กำหนดแนวทางปฏิบัติการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0405/ว 30010 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 11:42
902 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/53489 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย11 พ.ย. 2565 เวลา 14:11
903 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจำสายงาน ที่ กท 0807/845111 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา11 พ.ย. 2565 เวลา 14:56
904 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5311
11 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2565 เวลา 14:59
905 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5314
11 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2565 เวลา 15:01
906 ับัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1402/4467
11 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 พ.ย. 2565 เวลา 15:55
907 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10 ที่ กท 0401/427010 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 15:56
908 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/11637
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 พ.ย. 2565 เวลา 15:57
909 แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2652
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ย. 2565 เวลา 15:59
910 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2657
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ย. 2565 เวลา 16:01
911 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2650
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ย. 2565 เวลา 16:01
912 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 23 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 143
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 17:08
913 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/7385
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 พ.ย. 2565 เวลา 11:01
914 โครงการทุนอมรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4262
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 11:02
915 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/25959 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ย. 2565 เวลา 11:03
916 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0100/14659 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 11:04
917 ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่ กท 0807/83719 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
918 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 210410 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 พ.ย. 2565 เวลา 11:24
919 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/อ.3824
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา10 พ.ย. 2565 เวลา 13:41
920 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52809 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 13:41
921 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52749 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 13:42
922 การติดตามแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/745910 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 พ.ย. 2565 เวลา 14:10
923 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5290
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 14:13
924 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5293
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 14:15
925 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization-APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4266
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 15:12
926 หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/427210 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
927 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2588
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ย. 2565 เวลา 15:17
928 กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/11595
10 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 พ.ย. 2565 เวลา 15:51
929 กฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2565 ที่ กท 0306/236910 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 15:57
930 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6927
8 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 10:34
931 ขอแจ้งยุติการยกเว้นค่าน้ำประปาของโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0502/25788 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 พ.ย. 2565 เวลา 10:36
932 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีต่อไป ที่ กท 1302/73427 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 10:38
933 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6801/55824 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร9 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
934 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52538 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
935 การดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ กท 0400/ป.1149 พ.ย. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 10:56
936 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3239/2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/114248 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่9 พ.ย. 2565 เวลา 11:09
937 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ที่ กท 7701/92339 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง9 พ.ย. 2565 เวลา 11:10
938 การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี ที่ กท 0403/ว 1429 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 12:59
939 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/73638 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
940 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ ที่ กท 1308/73457 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 14:19
941 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52588 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 14:20
942 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5270
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 14:20
943 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5267
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 14:21
944 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/73968 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 15:46
945 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ กท 1303/74128 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 15:48
946 การรับสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0401/42508 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 15:50
947 การรับสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการทุกสังกัด (ยกเว้นสำนักงานเขต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0401/42488 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 15:53
948 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0406/66447 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน9 พ.ย. 2565 เวลา 16:19
949 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจกและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565) ที่ กท 0503/25497 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2565 เวลา 09:23
950 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52377 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 10:56
951 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52237 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 10:57
952 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/72354 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 พ.ย. 2565 เวลา 10:58
953 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/7341
7 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 พ.ย. 2565 เวลา 14:17
954 ขอให้จัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารตามแบบฟอร์มที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ที่ กท 1304/73047 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
955 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 14 เขตยานนาวา ที่ กท 0200/69118 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 พ.ย. 2565 เวลา 14:19
956 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 และเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/14598 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร8 พ.ย. 2565 เวลา 14:22
957 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/141814 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์8 พ.ย. 2565 เวลา 14:22
958 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5249
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 14:23
959 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5246
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 14:24
960 การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2570
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2565 เวลา 14:25
961 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ที่ กท 0409/10818 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ8 พ.ย. 2565 เวลา 15:17
962 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ที่ กท 1505/25558 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม8 พ.ย. 2565 เวลา 15:59
963 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3233/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0409/10797 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ8 พ.ย. 2565 เวลา 16:02
964 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51994 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 10:36
965 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักเทศกิจ ที่ กท 1401/43747 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ7 พ.ย. 2565 เวลา 10:38
966 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/11322
4 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
967 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4213
4 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 10:40
968 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51974 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 10:41
969 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว 294
4 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 10:42
970 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/111983 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 พ.ย. 2565 เวลา 10:43
971 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1029228 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 พ.ย. 2565 เวลา 11:26
972 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4234
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 13:37
973 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4232
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 13:39
974 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5219
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:26
975 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5216
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:27
976 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5213
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:28
977 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/52287 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:29
978 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5507/47877 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี7 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
979 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1417 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 15:45
980 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ กท 1302/71711 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 พ.ย. 2565 เวลา 08:14
981 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51753 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2565 เวลา 11:26
982 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10410
31 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 พ.ย. 2565 เวลา 11:27
983 ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/138241 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์4 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
984 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/43933 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 พ.ย. 2565 เวลา 11:30
985 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/43943 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 พ.ย. 2565 เวลา 11:30
986 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51813 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2565 เวลา 13:06
987 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานโยธา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2528
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 พ.ย. 2565 เวลา 13:14
988 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/46752 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี4 พ.ย. 2565 เวลา 13:22
989 ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็น บทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน สู่ "สภาเมืองคนรุ่นใหม่" ที่ กท 1203/25703 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 พ.ย. 2565 เวลา 13:24
990 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/40513 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี4 พ.ย. 2565 เวลา 15:21
991 ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/40412 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี4 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
992 ผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง ที่ กท 1403/43574 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ4 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
993 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/51874 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
994 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 13 เขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 0200/68304 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 พ.ย. 2565 เวลา 15:24
995 ขอรับการสนับสนุนการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2568
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 พ.ย. 2565 เวลา 15:26
996 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1207/1215
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 พ.ย. 2565 เวลา 15:27
997 ให้สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2364
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา4 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
998 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6707/51173 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม4 พ.ย. 2565 เวลา 15:29
999 อดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม ที่ กท 1901/6262 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 08:21
1000 มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรม ที่ กท 8801/58812 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
1001 แนวทางดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1103/ว 27821 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 11:50
1002 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51552 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 11:54
1003 ส่งสำเนาคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/41522 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 11:55
1004 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/73062 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน3 พ.ย. 2565 เวลา 11:56
1005 สำรวจความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 0801/807528 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 พ.ย. 2565 เวลา 11:58
1006 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/22762 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 11:58
1007 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51512 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 11:59
1008 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0501/25212 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ย. 2565 เวลา 12:01
1009 ขอให้สำรวจครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการประเมินภาษีประจำปีภาพษี พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7169
1 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ย. 2565 เวลา 12:02
1010 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ กท 1305/71371 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ย. 2565 เวลา 13:53
1011 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/43722 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 พ.ย. 2565 เวลา 13:54
1012 ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ที่ กท 7407/75343 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด3 พ.ย. 2565 เวลา 13:55
1013 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6907/56892 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม3 พ.ย. 2565 เวลา 13:56
1014 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5168
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 13:57
1015 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5171
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 13:57
1016 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/25032 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
1017 การทบทวนผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2273
1 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
1018 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 140
3 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 15:27
1019 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว.289
3 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 16:35
1020 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 (เพิ่มเติมเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) ที่ กท 0404/ว 28327 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร2 พ.ย. 2565 เวลา 09:38
1021 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51291 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
1022 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51351 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
1023 ขอรับทราบปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 และขอความอนุเคราะห์ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8142
31 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 พ.ย. 2565 เวลา 11:21
1024 สำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 0802/81882 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 พ.ย. 2565 เวลา 11:23
1025 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/583231 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ2 พ.ย. 2565 เวลา 14:52
1026 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5147
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 14:52
1027 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5144
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
1028 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5141
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
1029 การก่อสร้างอัฒจันทร์ภายในอาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพประเภทที่ไม่มีการจัดที่นั่้งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น ที่ กท 0907/อ.23461 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา2 พ.ย. 2565 เวลา 14:55
1030 รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) และรายงานสถานการณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/1041331 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 พ.ย. 2565 เวลา 14:57
1031 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6752
2 พ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2 พ.ย. 2565 เวลา 15:34
1032 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5700/422327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่1 พ.ย. 2565 เวลา 12:47
1033 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร"ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ" รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4146
1 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 15:26
1034 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5122
1 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
1035 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5125
1 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
1036 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ที่ กท 0404/ว 28327 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 15:35
1037 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/71101 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2565 เวลา 15:37
1038 โครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร"การพัฒนาทักษะภาษาจีน" ครั้งที่ 2 ที่ กท 0410/136331 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ1 พ.ย. 2565 เวลา 15:39
1039 แนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 0704/1031028 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย1 พ.ย. 2565 เวลา 15:42
1040 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/44431 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 09:34
1041 การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2566 ที่ กท 1302/691628 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
1042 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/510131 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 11:49
1043 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/510931 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 11:50
1044 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8092
28 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 พ.ย. 2565 เวลา 11:52
1045 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/870728 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม1 พ.ย. 2565 เวลา 11:54
1046 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/871928 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม1 พ.ย. 2565 เวลา 11:55
1047 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด
ที กท 0401/4144
1 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 11:59
1048 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/486231 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา1 พ.ย. 2565 เวลา 12:33
1049 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/48631 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา1 พ.ย. 2565 เวลา 12:40
1050 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/579331 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ1 พ.ย. 2565 เวลา 12:42
1051 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่ กท 5301/1013827 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง1 พ.ย. 2565 เวลา 12:45
1052 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ กท 7407/735827 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด31 ต.ค. 2565 เวลา 10:48
1053 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/507128 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 10:50
1054 ขอข้อมูลการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1008/3597
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 10:52
1055 ขออนุญาตให้อาสาสมัครประจำสำนักงานเขตเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2464
28 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม31 ต.ค. 2565 เวลา 14:11
1056 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/507728 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 14:30
1057 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5407/979928 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก31 ต.ค. 2565 เวลา 14:32
1058 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เเละงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 28528 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
1059 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4307/374028 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก31 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
1060 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โอนอัตโนมัติ) ที่ กท 1902/61528 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 14:48
1061 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/359427 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 14:51
1062 การ โอนพัสดุ จำนวน 22 รายการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6628
28 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
1063 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5094
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
1064 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5097
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
1065 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่ กท 1302/691528 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ต.ค. 2565 เวลา 15:28
1066 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/432731 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30
1067 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/432931 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
1068 แจ้งกำหนดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0409/1010
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:34
1069 การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ที่ กท 0200/ 662528 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 15:42
1070 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 4 ที่ กท 0401/407327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 08:30
1071 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2565 ที่ กท 0301/223027 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 11:31
1072 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตคันนายาว ที่ กท 8007/670027 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว28 ต.ค. 2565 เวลา 11:51
1073 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) ที่ กท 1305/677527 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 11:52
1074 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1101/2096
25 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
1075 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/504527 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
1076 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/504327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 11:54
1077 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้เป็นพื้นที่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถ ที่ กท 1403/407821 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ28 ต.ค. 2565 เวลา 11:56
1078 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6616
28 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
1079 ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1309/6865
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
1080 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5061
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
1081 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5064
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
1082 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5067
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
1083 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัดของผลผลิตหรืองาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หลังสิ้นสุดงานหรือโครงการ) ที่ กท 1902/61228 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
1084 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM25 ในพี้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาะแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/6322
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
1085 ขอให้เร่งดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ร้อยละ 100 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/6859
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 16:15
1086 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2474
28 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว28 ต.ค. 2565 เวลา 16:47
1087 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/237926 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 10:42
1088 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/502126 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 10:43
1089 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/502726 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 10:45
1090 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2279
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
1091 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/247127 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
1092 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/678227 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
1093 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5039
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
1094 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5036
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
1095 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Comprehensive Disaster Risk Reduction ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/2227
27 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 15:19
1096 เวียนแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ที่ กท 0405/709727 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี27 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
1097 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/708126 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี27 ต.ค. 2565 เวลา 15:24
1098 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1019326 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
1099 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/221926 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 15:26
1100 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2947/2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1090327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
1101 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4038
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 11:02
1102 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0601/1317921 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ต.ค. 2565 เวลา 11:07
1103 ขอเชิญให้ความเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง) ที่ กท 1305/659825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2565 เวลา 11:09
1104 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ที่ กท 1305/660225 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2565 เวลา 11:10
1105 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/383421 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี26 ต.ค. 2565 เวลา 11:11
1106 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 0904/อ.362125 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
1107 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4301/366025 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
1108 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6484
26 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
1109 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการมอบทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้วยหลักการอันทรงพลัง The 7 Habits of Highly Effective Leaders Scholarship Program ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4034
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:25
1110 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการงานงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย (New Secuirty Challenges and Democracy) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4032
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
1111 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/500525 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
1112 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5401/962425 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:31
1113 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/499825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:32
1114 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6487
26 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:35
1115 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5014
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:35
1116 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5017
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
1117 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 8/2565 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/7988
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
1118 แนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2215
26 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.26 ต.ค. 2565 เวลา 16:09
1119 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 (ยธส.14) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4048
26 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 16:25
1120 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/496821 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
1121 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่เกี่ยวกับการกระทำที่มีผลให้เกิดความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง ที่ กท 0406/628521 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน25 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
1122 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6430
21 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
1123 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0303/220121 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:05
1124 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/536321 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:06
1125 แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมออนไลน์ให้ความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี ที่ กท 0806/786620 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
1126 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/471525 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย25 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
1127 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/721121 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด25 ต.ค. 2565 เวลา 14:12
1128 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/6187
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
1129 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/582425 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน25 ต.ค. 2565 เวลา 14:15
1130 แนวทางการให้บริการเก็บขนมุลฝอยสำหรับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วน
ที่ กท 1103/ว 274
18 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
1131 การแก้ไขปัญหาซากยานยนต์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/4106
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ25 ต.ค. 2565 เวลา 14:18
1132 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4994
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
1133 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4991
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
1134 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5002
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
1135 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2446
25 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ต.ค. 2565 เวลา 15:03
1136 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพูทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 13825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
1137 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอภูหลวง ที่ กท 0403/ว 13925 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 15:07
1138 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/497621 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:43
1139 แจ้งการเปิดตรวจ ที่ กท 0407/157519 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน21 ต.ค. 2565 เวลา 07:35
1140 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/1071821 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ต.ค. 2565 เวลา 10:41
1141 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/494720 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 10:42
1142 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/495420 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 10:43
1143 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/392419 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน21 ต.ค. 2565 เวลา 11:45
1144 การสำรวจตรวจสอบสิ่งกีดขวางการสัญจรบนทางเท้า ด่วนที่สุด
ที่ กท 0902/2484
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา21 ต.ค. 2565 เวลา 11:46
1145 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบบัญชีและการเงินโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/42819 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 11:48
1146 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13621 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
1147 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ ที่ กท 0403/ว 13721 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 14:09
1148 การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 ที่ กท 0405/697021 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี21 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
1149 ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1207/2392
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว21 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
1150 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4961
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
1151 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4964
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 15:06
1152 ขอส่งสำเนามอบหมายภารกิจในการจัดงานเทศการลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2364
18 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว20 ต.ค. 2565 เวลา 11:03
1153 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ที่ กท 0409/92618 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ20 ต.ค. 2565 เวลา 11:06
1154 ทุนการศึกษา Chevening Scholarship 2023/2024 จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3984
19 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 11:08
1155 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 44120 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ต.ค. 2565 เวลา 11:15
1156 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/492119 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
1157 ขอเชิญรับฟังการใช้ระบบโปรแกรมตามโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2408
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ต.ค. 2565 เวลา 13:16
1158 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/217419 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 14:54
1159 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 12 เขตดินแดง ที่ กท 0200/640319 ต.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 14:55
1160 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/492919 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 14:56
1161 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4937
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
1162 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4940
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
1163 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4943
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
1164 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3992
20 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 16:00
1165 ยืนยันยอดเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สนศ. ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/6313
18 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 10:18
1166 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/489818 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 10:19
1167 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/489118 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 10:21
1168 ขอเชิญร่วมทำบุญปัจจัยและอนุโมทนาพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ กท 0403/ว 13319 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 10:39
1169 การจัดตั้งชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเว็บไซต์ วันที่ 18 ตุลาคม 2565) ที่ กท 0306/215512 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 13:34
1170 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/492719 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
1171 แจ้งการหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสถานีบริการน้ำมัน ที่ กท 1302/630418 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 15:14
1172 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4911
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
1173 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4914
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
1174 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4917
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
1175 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6207/693818 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน19 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
1176 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุน้ำมันหล่อลื่นและค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1306/203819 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 15:17
1177 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบประเมินผลการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายและการบริหารพัสดุจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/ว 2666 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:19
1178 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13419 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
1179 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13519 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:22
1180 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6332
18 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 17:11
1181 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 132
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2565 เวลา 09:18
1182 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency) Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/2123
11 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.18 ต.ค. 2565 เวลา 13:38
1183 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/487617 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 13:40
1184 การจัดตั้งชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ที่ กท 0306/215512 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.18 ต.ค. 2565 เวลา 13:43
1185 ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0501/239117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ต.ค. 2565 เวลา 13:49
1186 การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0807/776117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ต.ค. 2565 เวลา 13:52
1187 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/486517 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 13:56
1188 การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0714/993117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
1189 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4884
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
1190 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4887
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
1191 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/244317 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 ต.ค. 2565 เวลา 14:26
1192 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/622917 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
1193 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2383
12 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ต.ค. 2565 เวลา 07:57
1194 ขอส่งคู่มือการดำเนินงานผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ที่ กท 1505/231412 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม17 ต.ค. 2565 เวลา 07:59
1195 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 131
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ต.ค. 2565 เวลา 13:46
1196 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2565 ที่ กท 1305/616112 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 13:58
1197 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/990112 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ต.ค. 2565 เวลา 13:59
1198 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/636112 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ17 ต.ค. 2565 เวลา 14:00
1199 การเสนอโครงการหรือกิจการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 1302/611711 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
1200 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/482812 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
1201 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/483612 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
1202 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/6173
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:06
1203 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุน้ำมันหล่อลื่นและค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1306/200617 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:24
1204 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4855
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
1205 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4858
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
1206 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4861
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:29
1207 แนวทางการเสนอขอความเห็นชอบและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่ กท 0405/27112 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร17 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
1208 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเจ้าเหมาบริการเป็นรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 4401/387817 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน17 ต.ค. 2565 เวลา 15:20
1209 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/41812 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
1210 ขอความอนุเคราะห์ร่วมอนุโมทนาบุญสมทบทุน ทอดกฐินสามัคคี (ออนไลน์) ที่ กท 0403/ว 13012 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 08:50
1211 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/481211 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
1212 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/698011 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง12 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
1213 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง และตำแหน่งพนักงานสถานที่ ที่ กท 7407/688312 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด12 ต.ค. 2565 เวลา 11:20
1214 ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ กท 0805/767911 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2565 เวลา 11:21
1215 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/480711 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 11:22
1216 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2371
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ต.ค. 2565 เวลา 14:41
1217 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4821
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 14:43
1218 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4824
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
1219 การประกวดโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่ กท 0803/768811 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2565 เวลา 14:45
1220 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/16917 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
1221 ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 1902/27012 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 14:48
1222 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/609811 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:49
1223 แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/6089
11 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:50
1224 ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/577
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 14:51
1225 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/38617 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 08:23
1226 สรุปผลการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้จากการนำที่ราชพัสดุในความครองของกรุงเทพมหานครไปจัดหาประโยชน์ จำนวน 143 แปลง ที่ กท 1307/59957 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2565 เวลา 11:37
1227 การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2355
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ต.ค. 2565 เวลา 11:38
1228 ่ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ กท 0407/ว 2656 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 11:39
1229 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/478210 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 11:40
1230 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/478010 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 11:41
1231 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2289
10 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม11 ต.ค. 2565 เวลา 11:43
1232 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2346
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
1233 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ กท 1902/ว 26711 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 14:42
1234 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/59207 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
1235 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/58757 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
1236 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และไขมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/58747 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 ต.ค. 2565 เวลา 14:50
1237 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ที่ กท 7801/408310 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่11 ต.ค. 2565 เวลา 14:52
1238 ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำคลองจัดลำดับตามค่าความสกปรก (BOD) 321 จุดเก็บตัวอย่าง ที่ กท 1007/33697 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ต.ค. 2565 เวลา 14:53
1239 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/402810 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่11 ต.ค. 2565 เวลา 14:55
1240 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4797
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
1241 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4800
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
1242 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4803
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:22
1243 การรับนักศึกษเข้าฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0302/213111 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
1244 ขอเชิญประชุมทบทวนตัวชี้วัดผลผลิต/งานตามโครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/576
11 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 15:58
1245 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 129
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ต.ค. 2565 เวลา 09:19
1246 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3888
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ต.ค. 2565 เวลา 09:24
1247 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0509/23376 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
1248 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2279
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 ต.ค. 2565 เวลา 14:15
1249 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/580110 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา10 ต.ค. 2565 เวลา 14:16
1250 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/1029810 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
1251 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47457 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:18
1252 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ กท 1305/59257 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:19
1253 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/58786 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:19
1254 การอบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อการพัฒนาจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่ กท 0807/75457 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 ต.ค. 2565 เวลา 14:21
1255 การติดตั้งอุปกรณ์ยืนยันตัวรถเก็บขนมูลฝอย (RFID TAG) ด่วนมาก
ที่ กท 1102/5843
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 ต.ค. 2565 เวลา 14:22
1256 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47597 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
1257 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ที่ กท 4801/59737 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:24
1258 ขอความร่วมมือสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามใบยืมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำใบยืมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0507/235210 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ต.ค. 2565 เวลา 14:26
1259 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4773
10 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
1260 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/477610 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
1261 ขอเชิญประชุมหารือการรับและปิดเรื่องผ่านระบบ LINE Fondue Manager ที่ กท 0400/4107 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2565 เวลา 13:32
1262 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 126
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 09:31
1263 การจัดเตรียมการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 127
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 10:07
1264 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47296 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 11:32
1265 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47756 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
1266 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการโครงการ Digital HR Forum 2022 ที่ กท 0401/38406 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
1267 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7001/47836 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
1268 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/45987 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
1269 แจ้งเกณฑ์การสอบคัดเลือกโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ กท 0802/75117 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
1270 ขอประสานหน่วยงานในการฝึกอบรมปฐมนิเทศเข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญบรรจุใหม่ ที่ กท 0401/38356 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:35
1271 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 25530 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
1272 ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหา ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2346
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ต.ค. 2565 เวลา 14:43
1273 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4741
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
1274 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4738
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
1275 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/47357 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 15:18
1276 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/47497 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 15:20
1277 การปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/264
6 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 15:24
1278 การลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 128
7 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 15:47
1279 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ (แก้ไข) ที่ กท 8901/54845 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน7 ต.ค. 2565 เวลา 15:56
1280 ขอแจ้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1103/5761
3 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม6 ต.ค. 2565 เวลา 12:36
1281 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39745 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
1282 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4721
6 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
1283 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4718
6 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 14:41
1284 การถวายผ้ากระฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 1255 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2565 เวลา 09:32
1285 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46975 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 10:48
1286 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47005 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 10:50
1287 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 11 ณ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 0200/60586 ต.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2565 เวลา 10:53
1288 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/45506 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม6 ต.ค. 2565 เวลา 12:32
1289 ขอความร่วมมือหน่วยงานเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/5751
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ต.ค. 2565 เวลา 10:02
1290 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2310
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 10:04
1291 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 124
5 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 10:09
1292 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 1234 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 10:10
1293 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/57554 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 ต.ค. 2565 เวลา 10:35
1294 รายงานการประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1538/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 1505/22294 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ต.ค. 2565 เวลา 10:36
1295 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/221629 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ต.ค. 2565 เวลา 10:37
1296 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0407/14894 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน5 ต.ค. 2565 เวลา 10:38
1297 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46764 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 10:40
1298 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46744 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 10:41
1299 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6301/44994 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ5 ต.ค. 2565 เวลา 13:32
1300 กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กท 1305/56893 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ต.ค. 2565 เวลา 13:37
1301 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6029
5 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
1302 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยกายภาพและสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/ว 2594 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 15:06
1303 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบศึกษา ระบบเทศกิจ และระบบรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2318
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 15:08
1304 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1008/ก.7604 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ต.ค. 2565 เวลา 15:12
1305 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4690
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:12
1306 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4687
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
1307 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4693
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
1308 รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักงานเขต ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/14833 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน5 ต.ค. 2565 เวลา 15:17
1309 การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ด่วนมาก
ที่ กท 0200/ว 260
4 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 16:10
1310 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2316
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 16:31
1311 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/120953 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:46
1312 ประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5101/60523 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน4 ต.ค. 2565 เวลา 11:48
1313 แผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในบริบทเมืองมหานครแห่งเอเชีย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0410/11793 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ4 ต.ค. 2565 เวลา 11:50
1314 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/478730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4 ต.ค. 2565 เวลา 11:51
1315 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/479030 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
1316 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46573 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:54
1317 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46553 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:55
1318 ส่งประกาศสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0100/12574 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 11:57
1319 การนำหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ที่ กท 0305/20704 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
1320 การเบิกหรือโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3797
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:32
1321 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/21983 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:33
1322 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/377330 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง4 ต.ค. 2565 เวลา 15:34
1323 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39283 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ต.ค. 2565 เวลา 15:35
1324 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4670
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:35
1325 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4664
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:36
1326 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4667
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:36
1327 การถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.107
4 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 16:48
1328 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/463230 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
1329 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0502/228930 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
1330 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/418130 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
1331 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่ กท 0406/58613 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน3 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
1332 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39213 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
1333 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4651
3 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
1334 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4648
3 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
1335 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/462730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:09
1336 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0301/204630 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
1337 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2565 ที่ กท 0301/204430 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
1338 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2451/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/991730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:12
1339 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2452/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/991830 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:13
1340 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2453/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/991930 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
1341 สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 0401/376930 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:34
1342 การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/2062
3 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
1343 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/ว 25430 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:54
1344 บิดาของนายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/12062
3 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์3 ต.ค. 2565 เวลา 16:19
1345 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบบุคลากรและระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/557029 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 10:41
1346 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ กท 1305/556929 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 10:51
1347 การส่งมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/993130 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 ก.ย. 2565 เวลา 10:56
1348 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/459029 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 10:58
1349 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/460329 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
1350 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9463
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ก.ย. 2565 เวลา 11:33
1351 การรายงานการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4608
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 11:35
1352 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5401/848120 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก30 ก.ย. 2565 เวลา 11:37
1353 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ลูกหนี้คดีปกครองและลูกหนี้ตามมาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 0405/642729 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี30 ก.ย. 2565 เวลา 14:03
1354 โครงการรณรงค์เชิงรุกในพี้นที่นำร่อง เพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน ที่ กท 1307/559029 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
1355 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1307/554828 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 14:11
1356 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4623
30 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 14:46
1357 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4620
30 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 14:47
1358 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2275
30 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ย. 2565 เวลา 14:50
1359 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/561029 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1360 กระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่รับแจ้งผ่านช่องทางการให้บริการของศูนย์ กทม.1555 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 121
30 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2565 เวลา 15:28
1361 แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3732
28 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 08:16
1362 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0302/201328 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 08:21
1363 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/54527 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 08:25
1364 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/457828 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 10:43
1365 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/458028 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 10:44
1366 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 10 เขตมีนบุรี ที่ กท 0200/584928 ก.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 10:44
1367 ขอให้รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวนห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล และจำนวนลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ตำแหน่งพี่เลี้ยง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/7211
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ก.ย. 2565 เวลา 11:47
1368 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/974327 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2565 เวลา 11:51
1369 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4593
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 13:59
1370 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4596
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 14:00
1371 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4599
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 14:00
1372 การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/ว 252
27 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 15:07
1373 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/7223
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
1374 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบโยธา ด่วนมาก
ที่ กท 0507/2263
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
1375 เวียนแจ้งข่าวธนาคารออมสิน ที่ กท 1303/554628 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
1376 ขออนุมัติยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 1505/2180
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม29 ก.ย. 2565 เวลา 15:18
1377 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) ที่ กท 1102/549423 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ก.ย. 2565 เวลา 09:13
1378 แจ้งกำหนดการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 120
28 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 10:56
1379 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1301/540726 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
1380 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/455127 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 11:00
1381 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/455427 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 11:00
1382 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5796
28 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1383 มาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/2024
28 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 13:38
1384 ขอเชิญประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1538/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2176
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม28 ก.ย. 2565 เวลา 13:40
1385 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4571
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 14:14
1386 สำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะครบเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ยกเว้นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฎิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/963923 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ก.ย. 2565 เวลา 14:17
1387 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4574
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 14:18
1388 ขอความร่วมมือส่งข้อมูลจำนวนหลังคาเรือนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไป ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/5616
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ก.ย. 2565 เวลา 14:44
1389 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3728
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 15:19
1390 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11626 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 09:27
1391 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11826 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 09:36
1392 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11726 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 09:38
1393 สำรวจการเช่าที่ดินหรืออาคาร เพื่อประโยชน์ในราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1307/5404
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ย. 2565 เวลา 10:40
1394 แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากชุมชน ที่ กท 1103/553226 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
1395 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/940426 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
1396 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/549027 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
1397 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/453026 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
1398 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/452826 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
1399 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/118422 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
1400 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4541
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
1401 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4544
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
1402 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4547
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
1403 ขอประชาสัมพันธ์การมอบเงินสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0802/714527 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
1404 แนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนกรอบอัตราลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตที่ถูกยุบตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/7123
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ก.ย. 2565 เวลา 15:13
1405 แนวทางการรายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0501/224327 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ก.ย. 2565 เวลา 15:15
1406 การประชุมชี้แจงการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 119
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 17:32
1407 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 115
26 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ก.ย. 2565 เวลา 10:36
1408 การประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/2137
23 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม26 ก.ย. 2565 เวลา 11:40
1409 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/592423 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ26 ก.ย. 2565 เวลา 11:41
1410 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/450223 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 11:42
1411 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/450823 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 11:43
1412 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2230
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ก.ย. 2565 เวลา 15:03
1413 ผลการดำเนินการโครงการนำข้อมูลความต้องการจากประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/119223 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร26 ก.ย. 2565 เวลา 15:04
1414 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4524
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 15:04
1415 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4518
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 15:05
1416 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4521
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
1417 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยเมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี ที่ กท 1101/548423 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม26 ก.ย. 2565 เวลา 15:07
1418 การดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 250
23 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
1419 เวียนสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกร้าน "กรุงเทพมหานคร" ในการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ที่ กท 1201/209222 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 ก.ย. 2565 เวลา 09:13
1420 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/447722 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 11:57
1421 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/448022 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 11:58
1422 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0409/830
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ23 ก.ย. 2565 เวลา 11:59
1423 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4701/401723 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท23 ก.ย. 2565 เวลา 12:01
1424 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/377122 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ย. 2565 เวลา 12:02
1425 กวดขันดูแลความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2046
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 ก.ย. 2565 เวลา 12:04
1426 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4495
23 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
1427 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4498
23 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
1428 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/445521 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
1429 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7201/437121 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย22 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1430 การเสนอขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ ที่ กท 1304/509716 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 ก.ย. 2565 เวลา 11:02
1431 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจำที่ปฏฺิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0802/696721 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 ก.ย. 2565 เวลา 11:05
1432 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/445321 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 11:19
1433 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0303/197921 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2565 เวลา 11:24
1434 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2565 ของ สศช. ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2198
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ก.ย. 2565 เวลา 11:46
1435 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4470
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 15:28
1436 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4473
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 15:29
1437 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 114
21 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 09:30
1438 การสำรวจความคิดเห็นในการจ้างงานผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/196220 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 09:33
1439 แนวปฏิบัติทางบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ ที่ กท 1304/ว 24820 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 10:30
1440 ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และเตรียมความพร้อมเสนอขอในปีถัดไป ที่ กท 0303/196520 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 10:33
1441 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/442220 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 10:47
1442 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/443120 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 10:50
1443 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 ที่ กท 0806/686319 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.ย. 2565 เวลา 11:43
1444 การส่งเรื่องคืนและไม่รับดำเนินคดีปกครองให้กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/340220 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ21 ก.ย. 2565 เวลา 11:45
1445 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 39021 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ก.ย. 2565 เวลา 11:52
1446 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4446
21 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 14:01
1447 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4449
21 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 14:05
1448 เปลื่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ที่ กท 0904/อ.324116 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา21 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
1449 การคืนเอกสารร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 1404/341521 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ21 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
1450 หลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาสินทรัพย์ ที่ กท 1307/508716 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ย. 2565 เวลา 15:14
1451 คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/ว 24519 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1452 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1402/3358
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1453 การจัดส่งรายงานการรับเงินและจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0803/687019 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1454 ขอส่งคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2167
20 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1455 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/439419 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1456 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1304/512219 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1457 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/440119 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1458 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา Young Leader Program (YLP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3648
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1459 แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2078
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1460 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตคันนายาว เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8001/592020 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1461 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/907414 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ย. 2565 เวลา 11:18
1462 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/501719 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ20 ก.ย. 2565 เวลา 11:19
1463 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7908/763320 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม20 ก.ย. 2565 เวลา 11:20
1464 แจ้งตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 8801/502319 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ20 ก.ย. 2565 เวลา 11:23
1465 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1939
19 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:33
1466 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11220 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:45
1467 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11320 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:47
1468 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 9 เขตบางเขน ที่ กท 0200/555520 ก.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:51
1469 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2084
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 ก.ย. 2565 เวลา 13:56
1470 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 ที่ กท 0503/217620 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ย. 2565 เวลา 15:01
1471 การอนุมัติการโอนสิทธิ์และจ่ายขาดชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานครของลูกจ้างตำแหน่งพนักงานเทศกิจเป็นกรณีพิเศษ ที่ กท 1404/334719 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ20 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
1472 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5551
20 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 15:07
1473 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4418
20 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
1474 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4415
20 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
1475 การจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" ที่ กท 1503/206916 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 ก.ย. 2565 เวลา 15:11
1476 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11116 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 08:17
1477 ขอความร่วมมือหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่ กท 0403/ว 11016 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 08:35
1478 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/71416 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ19 ก.ย. 2565 เวลา 10:39
1479 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/436216 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 11:27
1480 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/437216 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 11:29
1481 การสมัครสมาชิกชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ด่วนมาก
ที่ กท 0306/1943
19 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
1482 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/439919 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 14:04
1483 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4396
19 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 14:06
1484 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0306/194119 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 15:11
1485 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4384
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
1486 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4387
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 15:13
1487 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4390
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 15:13
1488 การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0510/ว 241
15 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2565 เวลา 10:43
1489 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/618416 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร16 ก.ย. 2565 เวลา 11:16
1490 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2131
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ก.ย. 2565 เวลา 11:17
1491 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 242
15 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2565 เวลา 11:22
1492 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนอัตโนมัติของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/522
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2565 เวลา 11:23
1493 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/433915 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 11:25
1494 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 1305/502514 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ก.ย. 2565 เวลา 11:26
1495 แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2059
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม16 ก.ย. 2565 เวลา 11:27
1496 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1505/205716 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม16 ก.ย. 2565 เวลา 11:29
1497 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/434315 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 11:31
1498 ขอเชิญข้าราชการเข้ารับการอบรมระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1102/531615 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม16 ก.ย. 2565 เวลา 11:34
1499 การโอนออกทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0803/675915 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ก.ย. 2565 เวลา 11:39
1500 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม." ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4370
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
1501 รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0807/6739
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ก.ย. 2565 เวลา 14:36
1502 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4358
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 14:38
1503 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4355
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
1504 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน Learning Bangkok ตอน กรุงเทพฯ มหานครของเด็กและเยาวชน" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/2027
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ย. 2565 เวลา 15:21
1505 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/918713 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ก.ย. 2565 เวลา 08:35
1506 พิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3617
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2565 เวลา 10:50
1507 แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2028
14 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม15 ก.ย. 2565 เวลา 10:51
1508 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/431614 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 10:52
1509 ขอให้หน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1104/525914 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.ย. 2565 เวลา 10:54
1510 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/432214 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 10:54
1511 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9216
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ก.ย. 2565 เวลา 13:12
1512 ค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของและบริการค้างชำระ ที่ กท 1305/ว 23914 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2565 เวลา 13:13
1513 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8801/944513 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ15 ก.ย. 2565 เวลา 13:16
1514 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/901913 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ย. 2565 เวลา 14:20
1515 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4335
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 14:25
1516 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4332
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 14:27
1517 ขอให้จัดส่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของกรุงเพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 ที่ กท 1302/497513 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ย. 2565 เวลา 10:55
1518 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/522113 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม14 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
1519 รูปแบบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานครที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 1304/499513 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1520 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/429513 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 11:03
1521 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/912012 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่14 ก.ย. 2565 เวลา 11:31
1522 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/430013 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 11:41
1523 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4907/447213 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง14 ก.ย. 2565 เวลา 11:44
1524 มาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1873
12 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 11:52
1525 การขอข้อมูลบุคคลสำหรับการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 109
14 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 13:26
1526 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.38014 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 ก.ย. 2565 เวลา 15:11
1527 ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูล ที่ กท 1202/200313 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว14 ก.ย. 2565 เวลา 15:14
1528 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4312
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 15:17
1529 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4309
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 15:20
1530 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4306
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 15:24
1531 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร (แก้ไขของวันที่ 13 ก.ย. 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5294
12 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 16:07
1532 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 18 (ยธก.18) ที่ กท 0401/359611 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 09:24
1533 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/200813 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 10:52
1534 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 7/2565 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 6/2565 ที่ กท 0805/662412 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ก.ย. 2565 เวลา 11:43
1535 แนวทางการจัดเก็บภาษีป้าย กรณีป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และป้ายที่ติดตั้งบริเวณอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ที่ กท 1302/ว 23712 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2565 เวลา 11:47
1536 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/427412 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 11:47
1537 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/427212 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
1538 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/359012 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2565 เวลา 11:49
1539 ขอส่งประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 101 รายการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/อ.3096
12 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา13 ก.ย. 2565 เวลา 11:50
1540 แนวทางปฏิบัติการควบคุมทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า 10,000.-บาท และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการับบริจาคทรัพย์สิน ที่ กท 1307/47478 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง13 ก.ย. 2565 เวลา 11:52
1541 รายงานผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดื่อนสิงหาคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ที่ กท 0502/209113 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ก.ย. 2565 เวลา 11:54
1542 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 1505/199512 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม13 ก.ย. 2565 เวลา 11:56
1543 ส่งประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท 6401/507612 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง13 ก.ย. 2565 เวลา 11:57
1544 การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้าง ที่ กท 0301/187912 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2565 เวลา 14:42
1545 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4288
13 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 14:42
1546 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4291
13 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 14:42
1547 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2110
13 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ก.ย. 2565 เวลา 15:02
1548 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 กันยายนา 2565 ที่ กท 0408/42399 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1549 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/42469 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
1550 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/59958 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:02
1551 ย้ายที่ทำการกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ที่ กท 0403/ว 1049 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:06
1552 ขอบอกบุญงานทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 1059 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:07
1553 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์คนที่พ้นโทษจากเรีอนจำ ที่ กท 0403/ว 1069 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:09
1554 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 1079 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:10
1555 ิพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 108
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:27
1556 แจ้งอัตราว่าง และอัตราที่จะว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/35929 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่12 ก.ย. 2565 เวลา 14:03
1557 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/43877 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย12 ก.ย. 2565 เวลา 14:06
1558 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2075
12 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
1559 แจ้งแนวทางปฏิบัติการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0508/20599 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ย. 2565 เวลา 14:12
1560 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2073
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ย. 2565 เวลา 15:04
1561 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4268
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 15:05
1562 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4262
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
1563 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4265
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
1564 การดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/ป.9912 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 16:14
1565 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ กท 0403/ว 1028 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 09:02
1566 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับการับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3533
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 10:32
1567 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0301/18678 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 10:33
1568 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/42168 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 10:37
1569 ข้อพิจารณากรณี การปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือนของสำนักงานเขต ที่ กท 1503/19467 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม9 ก.ย. 2565 เวลา 10:38
1570 การส่งมอบเงินรางวัลให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 กท 0404/90629 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่9 ก.ย. 2565 เวลา 14:36
1571 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนรัฐบาล ที่ กท 1902/ว 3708 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 14:51
1572 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/42188 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 14:52
1573 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4232
9 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 14:54
1574 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4235
9 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 14:57
1575 ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 103
9 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
1576 ขอให้รายงานงบประมาณเหลือจ่ายหลังก่อหนี้/เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ที่ กท 1902/ว 2349 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 15:28
1577 แนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1841
7 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 08:13
1578 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความจริงของชีวิต ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ กท 0401/35147 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 08:23
1579 ประชาสัมพันธ์โครงการ "Smart Market พัฒนาเครือข่ายตลาดสินค้าชุมชน" ของสำนักงานเขตสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 7910/71072 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
1580 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2565 ที่ กท 0301/18367 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
1581 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41867 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
1582 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/63925 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
1583 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41957 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
1584 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าว "99 วัน ความร่วมมือทุกมิติ สู่กรุงเทพมหานครฯ เมืองน่าอยู่" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4198
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
1585 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพร้อมภาพประกอบ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4199
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
1586 ซักซ้อมการคืนหลักประกันการเสนอราคา และหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4674
7 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
1587 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4206
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
1588 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4212
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
1589 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Practical Methodology for Flood Control Planning and River Basin Management in Asia Region ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1851
8 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
1590 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0307/18437 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
1591 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4209
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
1592 ขอความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ กท 0405/58557 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี8 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
1593 ย้ายที่ทำการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ที่ กท 0403/ว 1018 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 15:14
1594 หนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ "คุณความดีที่มั่งคง ทรงคุณค่าสู่วันเกษีณอย่างภาคภมูิ" ที่ กท 0401/35368 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 15:32
1595 ขอประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1854
8 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.8 ก.ย. 2565 เวลา 16:13
1596 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0404/8831
6 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ย. 2565 เวลา 08:39
1597 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41666 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 09:54
1598 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6601/46766 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว7 ก.ย. 2565 เวลา 12:08
1599 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/42316 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา7 ก.ย. 2565 เวลา 12:20
1600 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มกรุงเทพกลาง ที่ กท 4001/40216 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร7 ก.ย. 2565 เวลา 12:21
1601 การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่ กท 0405/58287 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี7 ก.ย. 2565 เวลา 12:23
1602 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41686 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:15
1603 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4182
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:17
1604 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4176
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:18
1605 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4179
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:18
1606 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Executive Briefing LIVE-Online หัวข้อ กระบวนการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์ในภาครัฐ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (Strategy Assessment for Alignment & Impactful Results) ที่ กท 0401/35167 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2565 เวลา 15:21
1607 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/46096 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2565 เวลา 15:22
1608 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4301/30377 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก7 ก.ย. 2565 เวลา 15:23
1609 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1804/40887 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1610 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5188
7 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2565 เวลา 15:49
1611 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบบริหารข้อมูลการหางานของคนพิการ ที่ กท1505/19336 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ก.ย. 2565 เวลา 15:50
1612 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/4663
7 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2565 เวลา 15:52
1613 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 (แก้ไขเอกสารหมายเลข 3) กท 1902/ว 228 6 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2565 เวลา 16:55
1614 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/56002 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:13
1615 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ที่ กท 0408/897630 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
1616 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/55696 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
1617 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55782 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:17
1618 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55912 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:18
1619 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/900330 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:21
1620 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการเร่งรัดการก่อหนี้และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/509
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 08:04
1621 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 956 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:25
1622 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศลเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ที่ กท 0403/ว 966 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:26
1623 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 976 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:27
1624 ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 986 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:28
1625 ขอเชิญร่วมกุศลทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ จ.สระบุรี ที่ กท 0403/ว 996 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:30
1626 กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 1006 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:31
1627 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็น ที่ กท 0405/57846 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี6 ก.ย. 2565 เวลา 10:34
1628 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41415 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 10:37
1629 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41385 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 10:38
1630 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1990
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ก.ย. 2565 เวลา 12:36
1631 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/41536 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 14:24
1632 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4159
6 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 14:25
1633 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4162
6 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 14:26
1634 การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/34986 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 14:27
1635 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6307/40995 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ6 ก.ย. 2565 เวลา 14:29
1636 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/34725 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ก.ย. 2565 เวลา 14:30
1637 ขอข้อมูลประกอบการติดตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563-2570 ภายใต้ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4613
6 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ก.ย. 2565 เวลา 15:49
1638 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1807/24965 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6 ก.ย. 2565 เวลา 15:52
1639 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1809/21056 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6 ก.ย. 2565 เวลา 15:54
1640 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) ที่ กท 0409/7862 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ5 ก.ย. 2565 เวลา 08:59
1641 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41042 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 13:03
1642 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/40972 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 13:04
1643 แนวทางการส่งหนังสือด้วยวิธีการปิดหนังสือ ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/ว 2252 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ย. 2565 เวลา 13:05
1644 รับของที่ระลึกตามโครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0802/63312 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ก.ย. 2565 เวลา 13:07
1645 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8525
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย5 ก.ย. 2565 เวลา 13:08
1646 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0502/19815 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ก.ย. 2565 เวลา 13:09
1647 หน่วยความจำหลัก (RAM) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ กท 0509/19722 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ก.ย. 2565 เวลา 13:10
1648 ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 ที่ กท 0100/11672 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1649 ่ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 77 รายการ ที่ กท 0910/อ.13082 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1650 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4134
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1651 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/41465 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1652 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 3-5 กันยายน2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4128
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1653 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4131
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1654 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/6655 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1655 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/44892 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1656 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 1307/440931 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ย. 2565 เวลา 08:57
1657 ขอความร่วมมือในการสืบหาหลักหรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/56891 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ก.ย. 2565 เวลา 11:09
1658 ขอความอนุเคราะห์สืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 0405/56941 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ก.ย. 2565 เวลา 11:10
1659 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/56921 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ก.ย. 2565 เวลา 11:12
1660 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/182029 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2 ก.ย. 2565 เวลา 11:13
1661 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/40641 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 11:14
1662 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 7 เขตหนองจอก ที่ กท 0200/50301 ก.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 13:00
1663 ส่งประการศยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1809/204331 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2 ก.ย. 2565 เวลา 13:04
1664 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0701/86291 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ก.ย. 2565 เวลา 13:06
1665 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/40741 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 13:08
1666 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ถอดบทเรียนการออกแบบกระบวนงานใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ กท 0303/18112 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 14:23
1667 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ที่ กท 1305/44872 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ย. 2565 เวลา 14:32
1668 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4090
2 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 14:33
1669 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4093
2 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 14:33
1670 การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2565 ที่ กท 0403/ว 94 2 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 16:21
1671 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3457
1 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 16:35
1672 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็น ที่ กท 0405/564631 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 ก.ย. 2565 เวลา 08:19
1673 แจ้งยุติการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ กรณีประสบสาธารณภัย (ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ที่ กท 0404/87241 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ก.ย. 2565 เวลา 10:18
1674 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนและงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based budgeting) ด่วน
ที่ กท 0505/1951
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2565 เวลา 10:20
1675 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/19581 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2565 เวลา 13:07
1676 กำชับและตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 343
26 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 13:10
1677 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ที่ กท 7701/716231 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง1 ก.ย. 2565 เวลา 13:13
1678 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/403931 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 13:16
1679 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/404831 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 13:18
1680 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4054
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 14:51
1681 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4057
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 14:51
1682 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4060
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 14:52
1683 เสนอขายพัสดุ ที่ กท 1307/440831 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ย. 2565 เวลา 14:52
1684 ขอให้รายงานงบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้/เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/496
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 14:54
1685 ประกาศผลและกำหนดการเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/17931 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 14:56
1686 เตรียมความพร้อมเสนอขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0303/17941 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 14:57
1687 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยสมเด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร ที่ กท 0403/ว 8831 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1688 ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 8931 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1689 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 9031 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1690 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ กท 0403/ว 9131 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1691 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการ ที่ กท 0403/ว 9231 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1692 ขอขอบคุณ ที่ กท 0403/ว 9331 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1693 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/402230 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 10:38
1694 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/401330 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 10:39
1695 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3364
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 10:42
1696 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่ กท 0907/อ.186330 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา31 ส.ค. 2565 เวลา 13:49
1697 ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Special Training Programme for Yoga Trainners" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1776
31 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 13:52
1698 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4029
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 13:52
1699 ระบบจัดเก็บข้อมูลการกระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/3133
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ31 ส.ค. 2565 เวลา 13:54
1700 สำรวจความต้องการเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบขาว-ดำ ทดแทนเครื่องเดิม ที่ กท 1307/437630 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ส.ค. 2565 เวลา 13:57
1701 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.162730 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ส.ค. 2565 เวลา 13:58
1702 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.162630 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ส.ค. 2565 เวลา 13:59
1703 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4032
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 14:53
1704 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4035
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 14:54
1705 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังเรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร...ฟังไว้ ห่างไกลความผิด ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3400
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 15:52
1706 การขอรับบริการในระบบจองคิวบริการสำนักงานเขต (BMA Smart Service) ที่ กท 0508/183129 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ส.ค. 2565 เวลา 07:54
1707 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนาทางวิชาการโครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1933
29 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ส.ค. 2565 เวลา 10:42
1708 กำหนดการปิดและเปิดคลังวัสดุกลางกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1307/ว 21526 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2565 เวลา 10:43
1709 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/399229 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2565 เวลา 10:46
1710 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 101 รายการ ที่ กท 0904/อ.290926 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 ส.ค. 2565 เวลา 10:53
1711 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.161329 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ส.ค. 2565 เวลา 13:46
1712 สำรวจบัญชีธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการศึกษา หรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีข้อกำหนดให้หน่วยงานต้องนำส่งดอกเบี้ยเป็นรายได้กรุงเทพมหานครของหน่วยงาน ที่ กท 1304/431129 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ส.ค. 2565 เวลา 13:48
1713 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/399729 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพัน