หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน เวียนทั้งหมด

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/373816 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 10:30
2 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/793215 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ส.ค. 2565 เวลา 10:33
3 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/306815 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 12:50
4 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานเขตคลองสามวา ที่ กท 8308/453216 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา17 ส.ค. 2565 เวลา 12:52
5 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/376516 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 13:03
6 ขออนุเคราะห์ข้อมูลที่ดินที่ใช้ประโยชน์เป็นเกษตรกรรม ที่ กท 1302/401616 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ส.ค. 2565 เวลา 13:08
7 บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 4901/4002
16 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง17 ส.ค. 2565 เวลา 13:09
8 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/353016 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน17 ส.ค. 2565 เวลา 13:10
9 การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3113
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:26
10 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3119
16 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:26
11 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ ที่ กท 8007/505615 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว17 ส.ค. 2565 เวลา 14:27
12 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3759
17 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 14:29
13 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3756
17 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 14:29
14 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/376917 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 14:30
15 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1033
16 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:49
16 ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1045
16 ส.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:50
17 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374116 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
18 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374216 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
19 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374316 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
20 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374416 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
21 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374516 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
22 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374616 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
23 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374716 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
24 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/811
17 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
25 การใช้งานระบบกลางทางกฎหมาย ที่ กท 0405/524617 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี17 ส.ค. 2565 เวลา 15:11
26 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 14 (Public-Private Partnerships for Executives Program:PEP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3153
17 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 15:17
27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/175415 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 15:43
28 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4315
11 ส.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 10:11
29 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4347
15 ส.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 10:14
30 แนวทางปฏิบัติในการรายงานปัญหาที่พบในพื้นที่ของพนักงานกวาด ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 195
9 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 10:29
31 รายงานผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 8616 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 11:02
32 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6401/433415 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดอนเมือง16 ส.ค. 2565 เวลา 11:29
33 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/371115 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 11:34
34 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/372415 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 11:38
35 ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น TM-U295 ที่ กท 0508/176016 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
36 การติดตามผลหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0401/3109
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
37 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดที่ 5.2 ที่ กท 0510/175716 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
38 ขอให้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1762
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
39 การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1644
15 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
40 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ที่ กท 0404/ว 20415 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
41 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 ที่ กท 0502/176716 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
42 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3728
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
43 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3734
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
44 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1102/438915 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม16 ส.ค. 2565 เวลา 15:49
45 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/373116 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 16:19
46 ขอแจ้งหมายเลขประจำบ้านกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ กท 0403/ว 8511 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2565 เวลา 10:02
47 ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ที่ กท 1304/400311 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
48 ส่งสำเนาคำสั่งลงโทษไล่ลูกจ้างออกจากราชการ ที่ กท 5601/ว 349511 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสาน15 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
49 การดำเนินโครงการของเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/ว 202
15 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2565 เวลา 11:43
50 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0503/174511 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ส.ค. 2565 เวลา 11:44
51 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/367911 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 11:45
52 การดำเนินคดีบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/278810 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 ส.ค. 2565 เวลา 11:46
53 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/369111 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 14:50
54 ซักซ้อมความเข้าใจในการรับทรัพย์สินที่เอกชนยินยอมให้กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ กท 0405/ว 20315 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2565 เวลา 14:53
55 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กท 1305/401315 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
56 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3707
15 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 15:45
57 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3704
15 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 15:47
58 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/366310 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 11:26
59 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/365710 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 11:26
60 ติดตามผลการดำเนินการ จากข้อสั่งการ "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4305
10 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2565 เวลา 11:27
61 กำชับแนวทางพิจารณาการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมและที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ กท 1302/39379 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ส.ค. 2565 เวลา 11:29
62 ขอความร่วมมือเวียนประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/16988 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2565 เวลา 11:30
63 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมตามโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3031
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ส.ค. 2565 เวลา 11:32
64 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/647310 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม11 ส.ค. 2565 เวลา 11:33
65 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร กท 1005/ก 31011 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ส.ค. 2565 เวลา 14:32
66 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 1305/396810 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ส.ค. 2565 เวลา 14:35
67 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/25399 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ส.ค. 2565 เวลา 14:37
68 กำหนดส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการดำเนินงาน"ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า"ในเชิงป้องกัน ที่ กท 1402/278310 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 ส.ค. 2565 เวลา 14:40
69 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3669
11 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
70 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3672
11 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 14:44
71 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3675
11 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 14:46
72 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 123 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3069
11 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
73 ขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ของสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 1305/3999
11 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ส.ค. 2565 เวลา 15:42
74 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36379 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 10:16
75 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36319 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 10:18
76 ่ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/42779 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ10 ส.ค. 2565 เวลา 12:07
77 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/24954 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ส.ค. 2565 เวลา 12:09
78 รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 3 (1 มกราคม-30 มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/76669 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 ส.ค. 2565 เวลา 12:10
79 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอยในสถานการณ์ฝนตกหนักเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/4230
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 ส.ค. 2565 เวลา 12:20
80 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3653
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 14:15
81 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3650
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 14:16
82 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3647
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 14:17
83 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.13949 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ส.ค. 2565 เวลา 14:18
84 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.13959 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ส.ค. 2565 เวลา 14:18
85 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/5661
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 ส.ค. 2565 เวลา 15:05
86 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/42489 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ10 ส.ค. 2565 เวลา 15:20
87 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/42779 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ10 ส.ค. 2565 เวลา 15:21
88 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ด่วนมาก
ที่ กท 0306/ว 197
10 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2565 เวลา 15:25
89 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 838 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2565 เวลา 08:55
90 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพช.) รุ่นที่ 4 ที่ กท 0403/ว 848 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2565 เวลา 08:57
91 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/38908 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ส.ค. 2565 เวลา 13:27
92 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36098 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 13:29
93 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36078 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 13:30
94 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับซื้อทองแดงที่ได้รับจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 1103/40743 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม9 ส.ค. 2565 เวลา 13:38
95 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/34819 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง9 ส.ค. 2565 เวลา 13:39
96 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8101/29768 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง9 ส.ค. 2565 เวลา 13:40
97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7769
9 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่9 ส.ค. 2565 เวลา 13:43
98 ประชาสัมพันธ์แจ้งตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่ว่างในสังกัดสำนักอนามัย ที่ กท 0701/724827 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ส.ค. 2565 เวลา 13:44
99 การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ในรูปแบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team) ที่ กท 0502/17029 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
100 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1692
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ส.ค. 2565 เวลา 14:43
101 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/36189 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 14:44
102 ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4807/47858 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง9 ส.ค. 2565 เวลา 14:45
103 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจสภาเด็กและเยาวชนเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/1595
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
104 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/36279 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 14:53
105 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3621
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 15:12
106 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3624
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 15:12
107 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1682
9 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม9 ส.ค. 2565 เวลา 15:15
108 การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการ Open Bangkok (ระยะที่ 1) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3005
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2565 เวลา 15:17
109 ขอข้อมูลจำนวนเงินของการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละประเภทปีภาษี พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1302/3858
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ส.ค. 2565 เวลา 11:36
110 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและอนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 6/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5533
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ส.ค. 2565 เวลา 11:38
111 กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามที่กฎหมายกำหนด ที่ กท 1103/41565 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม8 ส.ค. 2565 เวลา 11:39
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้เช่าอาคารว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/6855 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร8 ส.ค. 2565 เวลา 11:41
113 การโอนพัสดุ จำนวน 2 รายการ ที่ กท 0714/75855 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
114 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3563
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:47
115 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/3578ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:48
116 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35705 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:49
117 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/35938 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:50
118 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 5 ณ เขตปทุมวัน ที่ กท 0200/41958 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 ส.ค. 2565 เวลา 14:36
119 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/13014 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง8 ส.ค. 2565 เวลา 14:37
120 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3600
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 14:38
121 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3597
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
122 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3603
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 14:40
123 รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1307/38545 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ส.ค. 2565 เวลา 15:41
124 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/38665 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ส.ค. 2565 เวลา 15:42
125 ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0510/16778 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ส.ค. 2565 เวลา 15:43
126 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 82
5 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 09:35
127 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/33534 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2565 เวลา 10:55
128 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35514 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2565 เวลา 10:56
129 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/28403 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน5 ส.ค. 2565 เวลา 11:01
130 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/54864 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ส.ค. 2565 เวลา 11:04
131 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 5808/33983 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย5 ส.ค. 2565 เวลา 11:22
132 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 3035 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ส.ค. 2565 เวลา 11:25
133 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 3025 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ส.ค. 2565 เวลา 11:32
134 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบ Biz Portal ของผู้ให้บริการ ที่ กท 0303/15564 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 13:27
135 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3566
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2565 เวลา 14:57
136 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่ กท 0404/ว 1915 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 15:35
137 การดำเนินการสำรวจพื้นที่หรือชุมชุมที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 188
3 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 09:37
138 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/33353 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 11:17
139 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35253 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 11:19
140 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต (ครั้งที่ 3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5306
27 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ส.ค. 2565 เวลา 11:21
141 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1303/374527 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2565 เวลา 13:39
142 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1648
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 ส.ค. 2565 เวลา 13:40
143 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/35414 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 13:51
144 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3544
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 13:53
145 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3547
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 13:55
146 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/28753 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ส.ค. 2565 เวลา 14:40
147 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2565 ที่ กท 0301/15423 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 14:41
148 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/38184 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
149 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1809/17744 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4 ส.ค. 2565 เวลา 14:45
150 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ที่ กท 0807/54754 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ส.ค. 2565 เวลา 14:49
151 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 80
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 15:06
152 ช่องทางการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 81
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
153 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0502/16644 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 ส.ค. 2565 เวลา 16:11
154 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/75724 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ส.ค. 2565 เวลา 16:28
155 ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบบริการสืบค้นข้อมูลผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/29253 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 09:27
156 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางแค เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8701/47162 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค3 ส.ค. 2565 เวลา 11:46
157 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/34932 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 11:47
158 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8301/41322 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา3 ส.ค. 2565 เวลา 11:48
159 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35102 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 11:48
160 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการสัมมนาเชิงปฏิเชิงการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมย่อยที่ 4 ที่ กท 0408/35012 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 11:50
161 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ที่ กท 0401/28993 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 13:25
162 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3799
3 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
163 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3518
3 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 15:00
164 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3521
3 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 15:03
165 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 และรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4056
3 ส.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 15:42
166 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0301/15353 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 15:45
167 ขอความร่วมมือสำรวจสถานที่ที่สามารถดำเนินการเป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1604
3 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 ส.ค. 2565 เวลา 16:04
168 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) ที่ กท 0401/28643 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 16:07
169 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/368727 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง2 ส.ค. 2565 เวลา 11:20
170 การปรับปรุงฐานาข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดไขมัน และการบริการจัดเก็บไขมัน ที่ กท 1103/40081 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2 ส.ค. 2565 เวลา 11:22
171 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/34771 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 11:23
172 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อข้อตกลง ที่ กท 1303/374227 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
173 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/15901 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
174 ส่งสำเนาหนังสือ ที่ กท 0404/73921 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
175 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4301/253727 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
176 ขอส่งประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ที่ กท 8009/467227 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
177 การฝึกอบรมหลักสูตรบริหารงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/28562 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
178 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/73431 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
179 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1008/ก.5821 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
180 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.335126 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
181 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334926 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
182 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334526 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
183 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334626 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
184 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334826 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
185 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.335026 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
186 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3972
2 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
187 การเรียนรับเงินจากผู้รับจ้างจัดทำอาหารนักเรียนและการเรียกเก็บเงินค่าอาหารฯ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการที่บุคลากรของโรงเรียนทานอาหารที่จัดบริการให้แก่นักเรียน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5391
2 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
188 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334726 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 15:00
189 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.335226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 15:36
190 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3486
2 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:54
191 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3483
2 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:55
192 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3489
2 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:56
193 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/856927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:57
194 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ ที่ กท 0405/48141 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ส.ค. 2565 เวลา 15:58
195 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ที่ กท 1902/ว 1842 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร2 ส.ค. 2565 เวลา 16:00
196 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/3470
1 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 11:17
197 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/39971 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2 ส.ค. 2565 เวลา 11:19
198 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/326527 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา1 ส.ค. 2565 เวลา 11:17
199 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6304/336027 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ1 ส.ค. 2565 เวลา 11:18
200 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/344927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 11:19
201 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/151327 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 11:20
202 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 17727 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 11:22
203 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1602
1 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ส.ค. 2565 เวลา 11:23
204 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/344127 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 11:24
205 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/330127 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง1 ส.ค. 2565 เวลา 11:25
206 ข้อสั่งการด้านมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 170
22 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 11:26
207 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3463
1 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
208 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8901/40081 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน1 ส.ค. 2565 เวลา 15:09
209 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3466
1 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 15:14
210 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1808/281327 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1 ส.ค. 2565 เวลา 15:18
211 รายงานความพร้อมการใช้ระบบคัดและรับรองข้อมูลการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษและแจ้งการรับ USB WIFI และ Password เพื่อการเชื่อมต่อระบบ ที่ กท 0508/160027 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ส.ค. 2565 เวลา 15:22
212 ขอแจ้งการให้บริการด้านความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ (https://) ที่ กท 0508/16111 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ส.ค. 2565 เวลา 15:25
213 การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กท 1302/368927 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ส.ค. 2565 เวลา 15:48
214 หลักเกณฑ์การขอขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะรายของผู้เสียภาษี) ที่ กท 1302/369027 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ส.ค. 2565 เวลา 15:51
215 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3941
1 ส.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 16:43
216 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3842
26 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 09:54
217 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/342726 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 13:23
218 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/341526 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 13:29
219 ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบ ด่วนมาก
ที่ กท 1304/3692
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ค. 2565 เวลา 13:32
220 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1008/ก.57826 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 ก.ค. 2565 เวลา 13:35
221 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี ที่ กท 5501/311226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี27 ก.ค. 2565 เวลา 13:37
222 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 7927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 14:04
223 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการ ที่ กท 0403/ว 7827 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 14:07
224 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3856
27 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 14:11
225 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ กท 1302/369127 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ค. 2565 เวลา 14:18
226 ขอส่งหนังสืองานเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/3962
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ค. 2565 เวลา 14:41
227 ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4807/450927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง27 ก.ค. 2565 เวลา 15:24
228 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3431
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 16:07
229 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3434
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 16:08
230 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3437
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 16:08
231 การรายงานการขออนุญาตก่อสร้าง บ้านพักอาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน 300 ตร.ม. (โครงการบ้านยิ้ม) ที่ กท 0400/ว 17225 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2565 เวลา 09:20
232 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3389
25 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:02
233 ส่งสำเนาคำสั่งนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 4201/256922 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:05
234 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/337625 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:17
235 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/339325 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:28
236 การให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ กท 0509/155625 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ก.ค. 2565 เวลา 11:30
237 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบ MIS ด้านการเงินรับขัดข้อง ที่ กท 1303/366025 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ก.ค. 2565 เวลา 14:09
238 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1577
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ก.ค. 2565 เวลา 14:13
239 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3408
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 14:33
240 ส่งสำเนาประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/42226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2565 เวลา 14:36
241 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3411
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
242 แจ้งรายชื่อข้าราชการและบุคลากรสายงานเทศกิจผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรตามโครงการ "เทศกิจทำความดี" ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1404/260726 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ26 ก.ค. 2565 เวลา 14:42
243 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/ว 173
25 ก.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2565 เวลา 15:25
244 ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7277
26 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ก.ค. 2565 เวลา 16:28
245 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7306
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ก.ค. 2565 เวลา 16:30
246 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 77
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 08:32
247 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7201/318821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย25 ก.ค. 2565 เวลา 10:30
248 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตามแนวคิดตำรวจสมัยใหม่ (Modern Policing) ด่วนมาก
ที่ กท 0807/5150
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 ก.ค. 2565 เวลา 10:31
249 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/336322 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 10:32
250 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/336522 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 10:33
251 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/339525 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 10:35
252 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/358920 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
253 ประกาศประกวดราคาให้เช่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/64522 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
254 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 4801/4446
25 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
255 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/434122 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
256 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.326121 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
257 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.326221 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
258 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/277122 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
259 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/433922 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
260 การรายงานปัญหาที่พบในพื้นที่ของพนักงานกวาดผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 163
20 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
261 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/124322 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง25 ก.ค. 2565 เวลา 13:38
262 การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1452
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว25 ก.ค. 2565 เวลา 13:46
263 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ผ่านระบบ DG Learning Portal ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ กท 0401/273022 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 14:57
264 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3386
25 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 15:00
265 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/1419
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว22 ก.ค. 2565 เวลา 10:29
266 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1440
21 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 10:34
267 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/89121 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 10:36
268 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2711
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 10:38
269 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1524
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ก.ค. 2565 เวลา 10:42
270 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/333821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 10:45
271 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/333621 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 10:47
272 ส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 167
21 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 11:20
273 การคัดเลือก Best practice ครูต้นแบบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย, ผู้บริหารสถานศึกษาตันแบบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย, ครูต้นแบบการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5123
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 ก.ค. 2565 เวลา 11:28
274 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานเขตบางบอน ที่ กท 0200/371522 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 15:43
275 ข้อเสนอแนะของนายสุวิเศษศักดิ์ บัวขาว ด่วนมาก
ที่ กท 1503/1515
21 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม22 ก.ค. 2565 เวลา 15:43
276 ข้อสั่งการจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหามหาคร ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3687
22 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 15:45
277 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7701/577821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง22 ก.ค. 2565 เวลา 15:46
278 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1003/69720 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 ก.ค. 2565 เวลา 15:46
279 การจัดสรรชุดทดสอบเบี้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/687019 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 ก.ค. 2565 เวลา 15:49
280 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเขตหนองแขม และครั้งที่ 3 ณ สำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 0200/371422 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 15:51
281 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3356
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
282 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3359
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 15:56
283 แจ้งรายละเอียดแผนการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/3861
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 ก.ค. 2565 เวลา 16:01
284 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3586
20 ก.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 11:45
285 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 16420 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 11:52
286 ขอความร่วมมือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการเตรียมพร้อมการเปิดให้บริการระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0507/1510
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
287 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/331620 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 12:00
288 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/331220 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 12:01
289 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0404/16019 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 13:29
290 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นายสำเริง เกิดแก้ว) ที่ กท 4401/265921 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน21 ก.ค. 2565 เวลา 13:33
291 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/118821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ค. 2565 เวลา 13:38
292 ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/377521 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา21 ก.ค. 2565 เวลา 13:41
293 การดำเนินการโครงการ BMA Smart Service ของฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0508/1512
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.ค. 2565 เวลา 13:43
294 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 76
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 16:36
295 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3332
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 16:38
296 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3329
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 16:40
297 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุขยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ประจำปี 2564 ที่ กท 0502/148620 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
298 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0502/149120 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
299 รายงานผลการดำเนินโครงการ "วน" เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1103/377419 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
300 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/329519 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
301 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/329119 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
302 ส่งประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7901/580718 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม20 ก.ค. 2565 เวลา 11:37
303 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/682418 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ค. 2565 เวลา 11:38
304 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/6779
12 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ค. 2565 เวลา 11:39
305 การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/ว 156
19 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:15
306 เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/ว 157
19 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:16
307 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/357719 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ค. 2565 เวลา 14:17
308 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/ว 15919 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:20
309 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1604/91018 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง20 ก.ค. 2565 เวลา 14:21
310 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 -รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2681
20 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:39
311 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0303/1419
19 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:43
312 การประชุมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0301/1416
20 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 15:26
313 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3302
20 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
314 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3305
20 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
315 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3308
20 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
316 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3642
21 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 19:26
317 การส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Smart City ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2654
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 10:48
318 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6801/339611 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร19 ก.ค. 2565 เวลา 10:56
319 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/327418 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 11:03
320 ขอความร่วมมือติดตามการดำเนินงานและกำกับการรายงานผลการดำเนินการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ กท 1103/372418 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม19 ก.ค. 2565 เวลา 13:51
321 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/326818 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 13:52
322 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง ที่ กท 4609/373518 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดุสิต19 ก.ค. 2565 เวลา 13:54
323 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/265918 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 13:56
324 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Knowledge Sharing) ที่ กท 0401/266018 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 13:57
325 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3595
19 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 13:58
326 ขอส่งสรุปผลการประชุมหารือระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ กท 0510/146719 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ก.ค. 2565 เวลา 14:00
327 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3284
19 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 14:43
328 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3287
19 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 14:43
329 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1486
19 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม19 ก.ค. 2565 เวลา 14:55
330 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 1305/356319 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ก.ค. 2565 เวลา 15:20
331 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/875
18 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 15:22
332 แบบสอบถามติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพด้านกฎหมายปกครอง (แนวดิ่งสายงานนิติการ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/4569
19 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี19 ก.ค. 2565 เวลา 16:26
333 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/323612 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 10:18
334 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/324312 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 10:19
335 รายงานผลงานรุ่นหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 16 ที่ กท 0401/263412 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 10:21
336 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2565 ที่ กท 0502/145912 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ก.ค. 2565 เวลา 10:25
337 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 7208/305718 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย18 ก.ค. 2565 เวลา 11:14
338 แนวทางการปฏิบัติกรณีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่ กท 1404/248018 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 ก.ค. 2565 เวลา 11:37
339 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1445
12 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ก.ค. 2565 เวลา 11:40
340 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5301/635812 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง18 ก.ค. 2565 เวลา 11:42
341 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 15111 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
342 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3520
12 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.ค. 2565 เวลา 14:40
343 ส่งสำเนาประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/39818 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 14:41
344 แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา ที่ กท 1305/351912 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.ค. 2565 เวลา 14:45
345 ส่งสำเนาประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยายพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0909/164312 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 ก.ค. 2565 เวลา 14:55
346 ส่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ที่ กท 0801/496618 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ก.ค. 2565 เวลา 14:58
347 ขอแจ้งสถานที่ตั้งศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ที่ กท 0403/ว 758 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 15:27
348 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน ที่ กท 1305/353118 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.ค. 2565 เวลา 15:42
349 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3261
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 15:43
350 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-18 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3258
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 15:45
351 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3264
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 15:46
352 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3458
12 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 11:45
353 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/321911 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 11:46
354 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/464412 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง12 ก.ค. 2565 เวลา 11:48
355 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6601/349611 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว12 ก.ค. 2565 เวลา 11:49
356 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8601/375011 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา12 ก.ค. 2565 เวลา 11:51
357 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1305/33696 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
358 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/66428 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
359 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/321411 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 11:54
360 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4801/422211 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง12 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
361 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2625
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 11:58
362 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 8808/375011 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ12 ก.ค. 2565 เวลา 14:12
363 การสัมมนาเชิงปฎิบบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร สู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0410/713
8 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ12 ก.ค. 2565 เวลา 14:34
364 การจัดกิจกรรม"ผู้ว่า กทม.สัญจร" ที่ กท 0200/ว.14911 ก.ค. 2565ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 14:37
365 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ 0401/2635
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 14:42
366 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกรุงเทพมหานครกรณีก่อหนี้ผูกพัน กท 1303/ว. 15011 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 15:20
367 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3226
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 15:48
368 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3229
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 15:49
369 รายงานประเด็นเด็ดประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3232
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 15:50
370 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31778 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 10:13
371 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31798 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 10:15
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้เช่าอาคารว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/61910 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 11:49
373 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/23507 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี11 ก.ค. 2565 เวลา 14:17
374 ส่งประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ กท 5901/36397 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน11 ก.ค. 2565 เวลา 14:32
375 ่ขอให้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครกรอกแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ที่ ก.ฌ.กทม.1636/256511 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 ก.ค. 2565 เวลา 14:39
376 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/16208 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา11 ก.ค. 2565 เวลา 14:42
377 ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 74
11 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 14:45
378 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 ถึงรุ่นที่ 10 ที่ กท 0401/260511 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 14:53
379 ขอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง ที่ กท 1309/34408 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ก.ค. 2565 เวลา 14:56
380 การเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0803/487711 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา11 ก.ค. 2565 เวลา 15:00
381 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3204
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 15:06
382 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3207
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 15:06
383 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3210
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 15:07
384 ขอรับการสนับสนุนโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ กท 1207/134011 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 ก.ค. 2565 เวลา 15:37
385 การเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/1438
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ก.ค. 2565 เวลา 15:41
386 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/25818 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 15:44
387 สำรวจที่ดินของเอกชนที่ให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/3465
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2565 เวลา 09:49
388 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0502/1415
7 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ก.ค. 2565 เวลา 10:42
389 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/45165 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง8 ก.ค. 2565 เวลา 10:45
390 แนวทางการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และการสืบสวนหาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/ว 1477 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ค. 2565 เวลา 10:47
391 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6001/42827 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ8 ก.ค. 2565 เวลา 10:48
392 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31547 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 10:51
393 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31527 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 10:52
394 ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management System : DMS) ที่ กท 0509/13877 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ก.ค. 2565 เวลา 10:56
395 สำนักการศึกษาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนรัฐบาล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4706
6 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2565 เวลา 11:39
396 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6701/30908 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม8 ก.ค. 2565 เวลา 11:43
397 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/570920 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2565 เวลา 11:44
398 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/44785 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน8 ก.ค. 2565 เวลา 11:46
399 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/34098 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ก.ค. 2565 เวลา 14:16
400 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 5/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4792
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2565 เวลา 14:18
401 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 2738 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ8 ก.ค. 2565 เวลา 14:22
402 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/11437 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง8 ก.ค. 2565 เวลา 14:24
403 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1317
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 ก.ค. 2565 เวลา 14:28
404 จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ที่ กท 0406/40508 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน8 ก.ค. 2565 เวลา 15:07
405 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1008/ก.5327 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ8 ก.ค. 2565 เวลา 15:12
406 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3173
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 15:14
407 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3170
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 15:15
408 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization-APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2583
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ค. 2565 เวลา 16:33
409 ให้กำชับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยฯ อย่างเคร่งครัด ที่ กท 0404/ว 1385 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 10:22
410 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31266 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 10:25
411 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31196 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 10:27
412 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/30235 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:23
413 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอ (ร่าง) คู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3131
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 11:26
414 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/21586 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ7 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
415 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/6294
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
416 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/64185 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:54
417 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/6297
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
418 รายงานผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 72
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 14:04
419 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/35716 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
420 กำชับการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ที่ กท 0303/ว 1446 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
421 เชิญชวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/6667
7 ก.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
422 แนวทางดำเนินการเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง การดำเนินการในวันเลือกตั้งและการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/6669
7 ก.ค. 2565ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
423 ขอเชิญร่วมรับฟังและร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1312
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
424 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สิ้นสุดลงในราชกิจจานุเบกษา ที่ กท 1304/1436 ก.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
425 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 717 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
426 ขอแจ้งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ที่ กท 0403/ว 737 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
427 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/31587 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
428 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3145
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
429 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3148
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
430 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1538/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 1505/14127 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
431 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3080
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:40
432 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3112
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:40
433 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3115
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:40
434 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/31226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:44
435 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 และครั้งที่ 11/2565 ที่ กท 0503/13746 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ก.ค. 2565 เวลา 15:47
436 กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ที่ กท 0306/13265 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2565 เวลา 10:31
437 ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Urban Pandemic Response In Cities ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1328
5 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2565 เวลา 10:32
438 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาด ที่ กท 7408/44135 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด6 ก.ค. 2565 เวลา 10:34
439 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30905 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 10:35
440 ขอความร่วมมือตอบสอบออนไลน์ (Line Official) ที่ กท 1502/135330 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
441 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30875 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
442 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5101/39546 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
443 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7301/55785 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
444 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2564 ที่ กท 7308/544230 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
445 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ เรื่อง ขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา ที่ กท 7808/26154 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตหลักสี่6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
446 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1364
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ก.ค. 2565 เวลา 13:41
447 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 2) ที่ กท 0807/46605 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ก.ค. 2565 เวลา 14:52
448 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30484 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 10:18
449 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30634 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 10:18
450 ขอส่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1371
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ก.ค. 2565 เวลา 10:39
451 ขอเวียนแจ้งเปลี่ยนวันและเวลาประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 ที่ กท 0200/31705 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 10:42
452 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/20994 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ก.ค. 2565 เวลา 11:19
453 ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/820
4 ก.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 11:25
454 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ที่ กท 1207/12614 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ก.ค. 2565 เวลา 13:49
455 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัคร โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1290
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ก.ค. 2565 เวลา 13:53
456 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ที่ กท 1304/33354 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2565 เวลา 14:59
457 ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนโครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 18 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2503
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 15:03
458 การศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ด่วนมาก
ที่ กท 1302/3328
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2565 เวลา 15:05
459 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3077
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 15:10
460 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3083
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 15:11
461 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2565 ที่ กท 0301/13184 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 15:38
462 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ กท 1503/13684 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ก.ค. 2565 เวลา 16:27
463 สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายงบบุคลากร เฉพาะที่เบิกจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/3347
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2565 เวลา 16:29
464 ข้อสั่งการจากที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/ว 139
5 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 17:42
465 ช่องทางติดต่อสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ที่ กท 0403/ว 691 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 09:08
466 ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ที่ กท 0403/ว 701 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 09:09
467 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30381 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 10:04
468 ขอเชิญเข้าร่วม PacRim Leadership Forum หัวข้อ Decoding The Great and Enduring:Wisdom from 30 Leaders ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2481
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 10:07
469 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ และการป้องกันการล่วงละเมิดหรือการคุมคามทางเพศในการทำงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1313
1 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 10:10
470 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/34411 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา4 ก.ค. 2565 เวลา 11:02
471 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30231 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 11:04
472 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1357
1 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม4 ก.ค. 2565 เวลา 11:44
473 แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก่อนเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ที่ กท 1305/33081 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ก.ค. 2565 เวลา 14:36
474 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/79230 มิ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
475 การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ที่ กท 0303/13144 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 14:41
476 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3053
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 15:20
477 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3056
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 15:21
478 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3059
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 15:21
479 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/380530 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน1 ก.ค. 2565 เวลา 10:53
480 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/299530 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 10:54
481 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/300730 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 10:54
482 คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครถึงแก่อนิจกรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 67
1 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 13:04
483 ขอเรียนเชิญใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1303/328330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ค. 2565 เวลา 13:08
484 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0404/64571 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ก.ค. 2565 เวลา 13:21
485 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 6706/279727 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม1 ก.ค. 2565 เวลา 13:24
486 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย จำนวน 4 ฉบับ ที่ กท 1701/109330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง1 ก.ค. 2565 เวลา 13:30
487 ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นภาษาอังกฤษและการจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมกับประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ ที่ กท 0403/ว 681 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 13:53
488 การทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/4249
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 ก.ค. 2565 เวลา 13:55
489 ขอส่งคู่มือกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1309
1 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 13:59
490 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0407/99629 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน1 ก.ค. 2565 เวลา 14:11
491 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4591
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 ก.ค. 2565 เวลา 14:32
492 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3013
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
493 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/30161 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 14:39
494 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/326729 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ค. 2565 เวลา 14:44
495 ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3082
1 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 15:09
496 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3019
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 15:32
497 รายงานผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 65
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 09:30
498 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/296229 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:21
499 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/297529 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:22
500 การโอนพัสดุ จำนวน 3 รายการ ที่ กท 0410/64928 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:25
501 การรายงานผลดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/3451
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:27
502 ซักซ้อมแนวทางการครอบครองและจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ที่ กท 1307/321928 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28
503 แนวทางการปฏิบัติในการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการ บำเหน็จปกติ บำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ และกรณีลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนของกรุงเทพมหานคร ถึงแก่ความตาย ที่ กท 1309/322928 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:31
504 ขอส่งแบบตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏฺิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขต โดยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0409/61429 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:33
505 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.25330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:20
506 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.25530 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:21
507 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/610628 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:22
508 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7901/528628 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:23
509 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1301
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:23
510 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7507/427529 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:25
511 การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1502/126824 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:26
512 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2988
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
513 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2985
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
514 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2991
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
515 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป เนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/121829 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
516 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4407/394330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
517 ประกาศประกวดราคาให้เช่าพื่นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/55830 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 15:10
518 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 0405/423330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี30 มิ.ย. 2565 เวลา 15:14
519 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง และที่จอดรถชั้นใต้ดิน ชั้น A ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 66
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 15:28
520 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1703/108630 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง30 มิ.ย. 2565 เวลา 16:07
521 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/ว.13528 มิ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 16:11
522 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/296528 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 10:31
523 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ที่ กท 0401/239928 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 10:34
524 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4608/323528 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต29 มิ.ย. 2565 เวลา 10:50
525 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/293728 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 11:22
526 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการการประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความความร่วมมือของนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1251
27 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 11:27
527 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 64
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 13:38
528 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0304/126829 มิ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:18
529 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2955
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:23
530 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2958
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:27
531 ซักซ้อมแนวทางพิจารณาการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ที่ กท 1302/321528 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:54
532 แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ กท 0404/630929 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:56
533 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ ที่ กท 0404/618127 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:58
534 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1278
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 15:20
535 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/127329 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 15:46
536 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/291527 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 10:18
537 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง (การจัดเวที่สัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ หัวข้อ "แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management)") ประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0410/642
27 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ28 มิ.ย. 2565 เวลา 10:25
538 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/291227 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 10:26
539 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ กท 8303/340027 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา28 มิ.ย. 2565 เวลา 11:42
540 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ กท 8303/339927 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา28 มิ.ย. 2565 เวลา 11:49
541 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/343928 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา28 มิ.ย. 2565 เวลา 11:54
542 แนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง การดำเนินการในวันเลือกตั้งและการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/6165
23 มิ.ย. 2565ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร28 มิ.ย. 2565 เวลา 13:40
543 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/6273
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 มิ.ย. 2565 เวลา 13:41
544 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการจัดแถลงข่าว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2939
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 13:44
545 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 1203/117323 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว28 มิ.ย. 2565 เวลา 13:49
546 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/64828 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ28 มิ.ย. 2565 เวลา 14:19
547 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2930
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 14:22
548 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/293328 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 14:23
549 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2927
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 14:25
550 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของสำนักงานเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1255
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 มิ.ย. 2565 เวลา 14:48
551 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/6072
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 มิ.ย. 2565 เวลา 15:45
552 ขออนุโมทนาและขอบคุณ ที่ กท 0403/ว 6324 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 มิ.ย. 2565 เวลา 09:37
553 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/289324 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 10:36
554 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/288524 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 13:25
555 ขอรับการสนับสนุนการจัดงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/118023 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว27 มิ.ย. 2565 เวลา 13:26
556 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ที่ กท 0401/238124 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 มิ.ย. 2565 เวลา 13:39
557 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2902
27 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:46
558 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2902
27 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:46
559 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2905
27 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:48
560 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/290827 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:50
561 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2901
27 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 มิ.ย. 2565 เวลา 15:52
562 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/286023 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2565 เวลา 10:04
563 การเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0803/436323 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 มิ.ย. 2565 เวลา 10:53
564 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/285823 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2565 เวลา 10:54
565 รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ที่ กท 0303/123723 มิ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 มิ.ย. 2565 เวลา 10:57
566 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/312022 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 มิ.ย. 2565 เวลา 11:02
567 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/312522 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 มิ.ย. 2565 เวลา 11:03
568 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/231823 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 มิ.ย. 2565 เวลา 11:06
569 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/6696
22 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์24 มิ.ย. 2565 เวลา 11:10
570 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 61
24 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 มิ.ย. 2565 เวลา 12:01
571 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1222
22 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 มิ.ย. 2565 เวลา 14:41
572 ขอส่งแนวทางการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0709/511510 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 มิ.ย. 2565 เวลา 14:48
573 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 ที่ กท 0503/126124 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 มิ.ย. 2565 เวลา 15:31
574 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2875
24 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2565 เวลา 15:33
575 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ที่ กท 0403/ว 6224 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 มิ.ย. 2565 เวลา 15:36
576 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2878
24 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2565 เวลา 15:58
577 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2881
24 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2565 เวลา 15:59
578 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/3376
24 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม24 มิ.ย. 2565 เวลา 16:03
579 เวียนแจ้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/3709
24 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน29 มิ.ย. 2565 เวลา 09:59
580 เวียนแจ้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/3709
24 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน29 มิ.ย. 2565 เวลา 10:03
581 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขต ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0802/12921 มิ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19
582 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 5608/266122 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:28
583 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/370122 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:31
584 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/283522 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:32
585 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/281922 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:35
586 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/134721 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:54
587 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/233323 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 มิ.ย. 2565 เวลา 13:58
588 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัคร โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1146
22 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 มิ.ย. 2565 เวลา 14:05
589 ขอเชิญรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษารถบรรทุกติดเครน ที่ กท 1306/311522 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 มิ.ย. 2565 เวลา 14:08
590 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1241
23 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 มิ.ย. 2565 เวลา 15:02
591 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2848
23 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2565 เวลา 15:39
592 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2851
23 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2565 เวลา 15:40
593 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2854
23 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2565 เวลา 15:43
594 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากการประชุม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ณ สำนักงานเขตคลองเตย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.78
22 มิ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2565 เวลา 09:07
595 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2790
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:03
596 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (GCIO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1510/1202
22 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:06
597 ขอปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/347
21 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:09
598 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/280021 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:12
599 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/281421 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:15
600 ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/207521 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี22 มิ.ย. 2565 เวลา 11:00
601 ขอใช้รายงานเงินคงเหลือหลังก่อนหนี้/เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/130
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2565 เวลา 11:03
602 ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565, บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 1305/310321 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:22
603 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/328321 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:25
604 ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย ที่ กท 1303/310121 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:28
605 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/101621 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:49
606 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2565 ที่ กท 0502/120822 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:53
607 แนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0502/120622 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:56
608 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/121222 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2565 เวลา 14:41
609 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2828
22 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2565 เวลา 14:44
610 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2831
22 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2565 เวลา 14:46
611 ตรวจสอบทรัพย์สินที่จัดหาจากเงินนอกงบประมาณ ที่ กท 1307/312822 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 มิ.ย. 2565 เวลา 15:09
612 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณของทุงปี เสนอเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเร่งรัดจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย ที่ กท 1309/100122 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 มิ.ย. 2565 เวลา 15:14
613 การประชุมทำความเข้าใจและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครฯ 9 ดี 216 นโยบาย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1227
22 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2565 เวลา 16:26
614 การสั่งให้บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จำกัด และนางสาวตนพร ธนาคุ้มแคว้น เป็นผู้ทิ้งงาน ที่ กท 1307/307420 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2565 เวลา 11:26
615 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/278420 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2565 เวลา 11:29
616 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/277820 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2565 เวลา 11:31
617 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6901/304120 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม21 มิ.ย. 2565 เวลา 11:34
618 การดำเนินการตามแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1205
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 มิ.ย. 2565 เวลา 12:44
619 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2766
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร21 มิ.ย. 2565 เวลา 14:12
620 ขออนุมัติยกเว้นแนวทางการเบิกเงินประกันผลงานมาฝากไว้เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ที่ กท 1304/308920 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2565 เวลา 14:21
621 การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0401/2343
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 มิ.ย. 2565 เวลา 14:37
622 การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ธุรกิจ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ กท 1305/308620 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2565 เวลา 15:24
623 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2793
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2565 เวลา 15:50
624 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2796
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2565 เวลา 15:50
625 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/352117 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน20 มิ.ย. 2565 เวลา 10:44
626 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/275717 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2565 เวลา 10:46
627 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/274817 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2565 เวลา 10:48
628 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2695
17 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 มิ.ย. 2565 เวลา 13:58
629 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/93915 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง20 มิ.ย. 2565 เวลา 14:01
630 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2768
20 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2565 เวลา 15:34
631 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2771
20 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2565 เวลา 15:38
632 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2774
20 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2565 เวลา 15:41
633 ช่องทางติดต่อสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่ กท 0403/ว 6016 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 มิ.ย. 2565 เวลา 08:27
634 ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/578416 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:47
635 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/272216 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:48
636 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/273216 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:50
637 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกากวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 8303/316017 มิ.ย. 2565ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:54
638 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกากวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 8303/315917 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:56
639 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/221616 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:57
640 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/5128
10 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:59
641 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่อยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/275217 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2565 เวลา 13:19
642 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/319017 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองสามวา17 มิ.ย. 2565 เวลา 14:04
643 สำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1402/2173
17 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ17 มิ.ย. 2565 เวลา 15:57
644 การรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการดำเนินงาน"ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า" ในเชิงป้องกัน ที่ กท 1402/216417 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ17 มิ.ย. 2565 เวลา 16:00
645 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2741
17 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2565 เวลา 16:01
646 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2744
17 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2565 เวลา 16:03
647 การประเมินตนเองตามแบบประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 0407/87916 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน17 มิ.ย. 2565 เวลา 16:28
648 ช่องทางติดต่อการท่าเรือแห่งงประเทศไทย ที่ กท 0403/ว 5814 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2565 เวลา 08:32
649 ตราสัญลักษณ์ (Logo) และเครื่องหมายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 5914 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2565 เวลา 08:35
650 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/269115 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19
651 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4090
15 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:22
652 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0304/115715 มิ.ย. 2565ทราบสำนักงาน ก.ก.16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
653 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/185515 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:29
654 ประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/2968
15 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:32
655 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 (แก้ไข) ที่ กท 0408/270215 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:57
656 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1701/94315 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง16 มิ.ย. 2565 เวลา 13:50
657 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4007/255115 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร16 มิ.ย. 2565 เวลา 13:58
658 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/217715 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:23
659 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/217915 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:25
660 แจ้งย้ายสถานที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ที่ กท 0100/71416 มิ.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:27
661 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2718
16 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:34
662 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2715
16 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:36
663 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2712
16 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:38
664 เปลี่ยนแปลงเวลารับสมัครกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/5799
16 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:40
665 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2239
16 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:43
666 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2687
15 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:51
667 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2684
15 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:52
668 ประชุมแนวทางการฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0301/1164
15 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:53
669 หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/222115 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2565 เวลา 15:24
670 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 ด่วนที่สุด
ที กท 0200/2633
15 มิ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2565 เวลา 16:03
671 การดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์ "กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม" ที่ กท 1103/318414 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:05
672 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0404/570914 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:07
673 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4501/317215 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:08
674 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/269414 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:09
675 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/266714 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:10
676 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4307/194210 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางรัก15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:12
677 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/392614 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:43
678 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/392114 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:44
679 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8601/313713 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:45
680 การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ที่ กท 0303/115915 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:46
681 ขอแก้ไขนวัตกรรมตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่ กท 0303/116115 มิ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:48
682 การดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0904/อ.191315 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:50
683 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2629
13 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 10:08
684 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2632
13 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 10:10
685 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/263613 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 10:11
686 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1004/ก.100713 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
687 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/279013 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
688 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/265113 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
689 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ที่ กท 1305/290113 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
690 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/479613 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
691 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.21514 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
692 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7907/47068 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม14 มิ.ย. 2565 เวลา 12:05
693 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4046
14 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา14 มิ.ย. 2565 เวลา 14:11
694 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/213614 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 มิ.ย. 2565 เวลา 15:02
695 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/213714 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 มิ.ย. 2565 เวลา 15:02
696 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2663
14 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 15:03
697 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2660
14 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 15:03
698 การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/5721
14 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่14 มิ.ย. 2565 เวลา 17:00
699 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการจ้างบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1131
13 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 มิ.ย. 2565 เวลา 11:50
700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2583
13 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร13 มิ.ย. 2565 เวลา 11:53
701 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1127
10 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 มิ.ย. 2565 เวลา 11:59
702 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/261310 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 มิ.ย. 2565 เวลา 12:09
703 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/262010 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 มิ.ย. 2565 เวลา 12:11
704 ส่งประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท 6401/30499 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง13 มิ.ย. 2565 เวลา 12:14
705 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 8303/302913 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา13 มิ.ย. 2565 เวลา 12:17
706 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1605/727
10 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง13 มิ.ย. 2565 เวลา 15:02
707 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ที่ กท 0405/369513 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี13 มิ.ย. 2565 เวลา 15:06
708 การสมัครขอใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว.57
13 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 มิ.ย. 2565 เวลา 15:50
709 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2626
13 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 มิ.ย. 2565 เวลา 15:52
710 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1116
9 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:14
711 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1118
9 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:20
712 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25899 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:22
713 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 7907/47128 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:26
714 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25979 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:28
715 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ด่วนมาก
ที่ กท 0306/1108
9 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.10 มิ.ย. 2565 เวลา 14:51
716 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/28348 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 มิ.ย. 2565 เวลา 14:54
717 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 4407/21188 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน10 มิ.ย. 2565 เวลา 14:57
718 การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1104/31059 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 มิ.ย. 2565 เวลา 15:01
719 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2606
10 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2565 เวลา 15:44
720 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2609
10 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2565 เวลา 15:46
721 เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 0406/12310 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร10 มิ.ย. 2565 เวลา 15:51
722 แจ้งการโอนเงินสงเคราห์ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1168
10 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 มิ.ย. 2565 เวลา 16:07
723 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 56
10 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 มิ.ย. 2565 เวลา 16:16
724 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25638 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2565 เวลา 10:07
725 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25748 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2565 เวลา 10:09
726 ขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรมเสวนา ในหัวข้อ"แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management)" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/3073
8 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม9 มิ.ย. 2565 เวลา 11:18
727 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนในกองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/28168 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 มิ.ย. 2565 เวลา 11:20
728 การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามแนวทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3กรณีที่สิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 1501/11358 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม9 มิ.ย. 2565 เวลา 11:28
729 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 8708/35918 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค9 มิ.ย. 2565 เวลา 11:34
730 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/25929 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2565 เวลา 13:25
731 ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 559 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 มิ.ย. 2565 เวลา 13:45
732 การให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ที่ กท 0403/ว 549 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 มิ.ย. 2565 เวลา 13:49
733 การโอนวัสดุ จำนวน 18 รายการ ที่ กท 0407/8146 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน9 มิ.ย. 2565 เวลา 14:15
734 ขอส่งสำเนาหนังสือคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และสำเนาหนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/3913
8 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 มิ.ย. 2565 เวลา 14:49
735 ประกาศประกวดราคาให้เช่าอาคารว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/5039 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหารคร9 มิ.ย. 2565 เวลา 15:20
736 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2582
9 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2565 เวลา 15:37
737 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2585
9 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2565 เวลา 15:39
738 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว52
7 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2565 เวลา 08:58
739 การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/32097 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:19
740 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน โดยระบบทราฟฟี่ฟองดูร์ (Traffy Fondue) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2516
7 มิ.ย. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28
741 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25477 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:36
742 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงนโยบายกับภารกิจของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1093
8 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:47
743 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1089
7 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:51
744 การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ที่ กท 1302/27787 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:55
745 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565 กท 0408/25307 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2565 เวลา 11:03
746 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท0403/ว538 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2565 เวลา 12:09
747 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล กท 0901/12978 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา8 มิ.ย. 2565 เวลา 13:47
748 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
กท 1207/1019
7 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 มิ.ย. 2565 เวลา 13:54
749 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
กท 0404/5453
8 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่8 มิ.ย. 2565 เวลา 14:26
750 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
กท 0408/2556
8 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2565 เวลา 14:55
751 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/2559
8 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2565 เวลา 14:59
752 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 กท 0503/11058 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 มิ.ย. 2565 เวลา 15:03
753 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/20796 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 มิ.ย. 2565 เวลา 08:39
754 รายงานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1505/11152 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 มิ.ย. 2565 เวลา 08:43
755 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25126 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 10:45
756 แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/2751
6 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:03
757 ส่งประกาศสำนักงานเขตสวนหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7701/43302 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:08
758 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/24822 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:13
759 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 8807/29956 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:15
760 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25096 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:18
761 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/28567 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:22
762 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/28587 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:25
763 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6207/35816 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน7 มิ.ย. 2565 เวลา 13:13
764 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/25377 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 14:55
765 ขอส่งมอบโปสเตอร์รณรงค์วินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1602/6932 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง7 มิ.ย. 2565 เวลา 14:57
766 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "ให้ใจ ได้บวช" ครั้งที่ 12 ที่ กท 1207/20227 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว7 มิ.ย. 2565 เวลา 15:01
767 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2526
7 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 15:04
768 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2523
7 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 15:07
769 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2520
7 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 15:09
770 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2478
7 มิ.ย. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 มิ.ย. 2565 เวลา 16:20
771 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2512
7 มิ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 มิ.ย. 2565 เวลา 16:24
772 แจ้งกำหนดการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว.51
2 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 มิ.ย. 2565 เวลา 09:25
773 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 2565 ที่ กท 0408/24722 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2565 เวลา 10:48
774 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/24742 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2565 เวลา 10:53
775 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 - 4 ที่ กท 0510/103831 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:15
776 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหาร ระดับต้น ที่ กท 0304/10652 มิ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:17
777 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0502/10672 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:25
778 ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญาโท สำหรับข้าราชการทุกสังกัด (ยกเว้นสำนักงานเขต) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/20572 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:39
779 ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญาโท สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/20592 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:42
780 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/27042 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:50
781 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 53) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/4822
2 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 มิ.ย. 2565 เวลา 12:02
782 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Development of Local Governments for Sustainable and Carbon - neutral Urban Development ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1072
6 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.6 มิ.ย. 2565 เวลา 15:00
783 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2499
6 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2565 เวลา 15:04
784 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2502
6 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2565 เวลา 15:06
785 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2505
6 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2565 เวลา 15:10
786 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/635
5 มิ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร5 มิ.ย. 2565 เวลา 12:42
787 การประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/638
5 มิ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร5 มิ.ย. 2565 เวลา 14:50
788 ทุน Third Country Training Programme ของรัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Smart Cities Buildings Programme ที่ 0302/10511 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:14
789 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2455
1 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19
790 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/24571 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19
791 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/24601 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:20
792 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2453
1 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:22
793 ่ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/174427 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
794 การประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานพัฒนาสังคม (ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม) ที่ กท 0404/437431 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:26
795 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/3004
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
796 เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ กท 0306/10561 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2565 เวลา 14:27
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้สิทธิพื้นที่ห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน 8 แห่ง ภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/4681 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2565 เวลา 14:31
798 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2468
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 14:52
799 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2470
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 14:54
800 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1006/190530 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 มิ.ย. 2565 เวลา 15:18
801 แจ้งแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1037
31 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2565 เวลา 08:56
802 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/243231 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:09
803 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/243631 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:23
804 ขอส่งสำเนาเอกสารการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ กท 0805/373731 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:27
805 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/2977
1 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:30
806 การพัฒนากระบวนงานด้านโยธาของสำนักงานเขต ที่ กท 0303/104331 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:31
807 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1044
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:33
808 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/10481 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 มิ.ย. 2565 เวลา 15:16
809 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0304/104031 พ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2565 เวลา 15:18
810 ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด - 19 ที่ กท 1505/109331 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม1 มิ.ย. 2565 เวลา 15:22
811 ยืนยันการใช้ประโยชน์ของที่ราชพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/2657
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 มิ.ย. 2565 เวลา 15:28
812 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้าง ผ่านการพัฒนารูปแบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ กท 0407/77426 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน1 มิ.ย. 2565 เวลา 16:14
813 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/216427 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี31 พ.ค. 2565 เวลา 08:23
814 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People s Audit/PA) รุ่นที่ 26 ที่ กท 0401/195130 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 08:26
815 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 4631 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 09:10
816 ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า ที่ กท 0403/ว 4731 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 09:10
817 การถวายผ้ากระฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 4831 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 09:10
818 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/442730 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม31 พ.ค. 2565 เวลา 11:32
819 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 6401/276930 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง31 พ.ค. 2565 เวลา 11:33
820 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่ได้จาการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยของ ก.ก. ที่ กท 0306/103231 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 11:34
821 ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา ที่ กท 1103/287626 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม31 พ.ค. 2565 เวลา 11:36
822 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/241730 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 11:37
823 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/242131 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 11:38
824 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2430
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 14:20
825 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2426
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 14:22
826 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2428
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 14:23
827 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/123930 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา31 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
828 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1033
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล31 พ.ค. 2565 เวลา 14:26
829 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5301/456125 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง31 พ.ค. 2565 เวลา 14:27
830 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2434
31 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 14:30
831 แจ้งเปลี่ยนชื้อเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ที่ กท 0403/ว 4931 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 14:33
832 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ กทม. จำกัด ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานบนมือถือ (Mobile Application) ที่ กท 0403/ว 5031 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 14:37
833 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0805/366426 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา31 พ.ค. 2565 เวลา 15:00
834 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4307/175530 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางรัก31 พ.ค. 2565 เวลา 15:25
835 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 45
30 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 10:39
836 ส่งร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2408
27 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ค. 2565 เวลา 11:51
837 หลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1931
27 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 11:53
838 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/240227 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ค. 2565 เวลา 11:54
839 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/239727 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ค. 2565 เวลา 11:54
840 กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1012
30 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 13:18
841 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/188827 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ค. 2565 เวลา 14:16
842 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครงานขุดลอกคลองมะขามเทศจากคลองจรเข้ขบถึงคลองหนองบอน ที่ กท 1006/189630 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ค. 2565 เวลา 14:22
843 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/102827 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 พ.ค. 2565 เวลา 14:57
844 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1949
30 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 15:03
845 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0301/100930 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 15:07
846 การขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2565 ที่ กท 0404/ว.11327 พ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 15:25
847 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2413
30 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ค. 2565 เวลา 15:29
848 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2415
30 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ค. 2565 เวลา 15:31
849 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการการประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือของนักทรัพยากรยบุคคลสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 0302/997
26 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.27 พ.ค. 2565 เวลา 11:21
850 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสุนนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/61326 พ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร27 พ.ค. 2565 เวลา 11:31
851 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1023
27 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 พ.ค. 2565 เวลา 12:17
852 การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/98226 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 พ.ค. 2565 เวลา 12:19
853 แบบหนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ที่ กท 1302/255926 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 พ.ค. 2565 เวลา 12:20
854 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 ที่ กท 0503/101127 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 พ.ค. 2565 เวลา 12:21
855 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/237826 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 พ.ค. 2565 เวลา 12:22
856 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/236826 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 พ.ค. 2565 เวลา 12:22
857 การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามแนวทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีจะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 5201/299526 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี27 พ.ค. 2565 เวลา 13:57
858 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2393
27 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 พ.ค. 2565 เวลา 14:31
859 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2395
27 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 พ.ค. 2565 เวลา 14:33
860 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครงานขุดลอกคลองลำบึงบ้านม้า จากคลองบ้านม้าถึงคลองจวน ที่ กท 1006/186226 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 พ.ค. 2565 เวลา 14:36
861 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0404/4779
25 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 พ.ค. 2565 เวลา 14:37
862 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครงานขุดลอกคลองปลัดเปรียง จากคลองมะขามเทศถึงคลองสาหร่าย ที่ กท 1006/188227 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 พ.ค. 2565 เวลา 14:38
863 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/185826 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 พ.ค. 2565 เวลา 14:38
864 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/185626 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 พ.ค. 2565 เวลา 14:40
865 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/234725 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ค. 2565 เวลา 10:50
866 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/234925 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ค. 2565 เวลา 10:53
867 ขออนุโมทนา ที่ กท 0403/ว 4425 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 พ.ค. 2565 เวลา 13:08
868 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/119725 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา26 พ.ค. 2565 เวลา 13:53
869 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2362
26 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ค. 2565 เวลา 13:53
870 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2364
26 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ค. 2565 เวลา 13:53
871 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2366
26 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ค. 2565 เวลา 13:53
872 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/7923 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร26 พ.ค. 2565 เวลา 13:57
873 ส่งคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ กท 0401/187926 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ค. 2565 เวลา 14:34
874 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ที่ กท 0404/472224 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 พ.ค. 2565 เวลา 15:20
875 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพของบุคลกรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/187826 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ค. 2565 เวลา 15:39
876 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ กท 0403/ว 4324 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 พ.ค. 2565 เวลา 09:51
877 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/233024 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2565 เวลา 10:47
878 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/223624 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2565 เวลา 10:50
879 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตห้วยขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 4801/3030
24 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง25 พ.ค. 2565 เวลา 14:03
880 ยกเลิกหนังสือแจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ที่ กท 5201/294724 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี25 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
881 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2341
25 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2565 เวลา 14:29
882 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2343
25 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2565 เวลา 14:31
883 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2345
25 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2565 เวลา 14:33
884 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/184025 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 พ.ค. 2565 เวลา 14:43
885 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/183625 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 พ.ค. 2565 เวลา 14:46
886 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/183925 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 พ.ค. 2565 เวลา 14:48
887 ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ กท 1302/253625 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ค. 2565 เวลา 15:35
888 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0503/987
23 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 พ.ค. 2565 เวลา 08:55
889 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/229823 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 10:25
890 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/230723 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 10:27
891 หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/181120 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 10:27
892 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/97327 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา24 พ.ค. 2565 เวลา 10:27
893 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Green Economy ของรัฐบาลสิงคโปร์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/965
23 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 12:18
894 การรับเสื้อเครื่องแบบสำหรับใส่ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/425120 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ค. 2565 เวลา 12:20
895 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพด้านกฎหมายปกครอง (แนวดิ่งสายงานนิติการ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/3129
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี24 พ.ค. 2565 เวลา 12:22
896 การดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1602/649
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง24 พ.ค. 2565 เวลา 12:25
897 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2324
24 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 14:24
898 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2326
24 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
899 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2328
24 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 14:26
900 การฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน ที่ กท 0401/185324 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 14:27
901 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/104
29 เม.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 15:28
902 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัดของผลผลิตหรืองาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างดำเนินงาน) ที่ กท 1902/29623 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 15:30
903 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 4907/2461
20 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง23 พ.ค. 2565 เวลา 10:08
904 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/228720 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ค. 2565 เวลา 11:16
905 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/396111 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 พ.ค. 2565 เวลา 11:21
906 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6001/301820 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ23 พ.ค. 2565 เวลา 13:13
907 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2305
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ค. 2565 เวลา 14:28
908 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2303
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ค. 2565 เวลา 14:28
909 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -23 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2301
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ค. 2565 เวลา 14:29
910 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/229320 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ค. 2565 เวลา 14:30
911 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/95923 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.23 พ.ค. 2565 เวลา 15:49
912 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2285
20 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2565 เวลา 14:54
913 การนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ ที่ กท 1104/268517 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม20 พ.ค. 2565 เวลา 15:02
914 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1803
20 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 พ.ค. 2565 เวลา 15:12
915 รายงานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 42
20 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 พ.ค. 2565 เวลา 15:16
916 ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้จากการนำที่ราชพัสดุในความครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการของกรุงเทพมหานครไปจัดหาประโยชน์ ที่ กท 1307/245219 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 พ.ค. 2565 เวลา 09:47
917 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/227319 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2565 เวลา 09:48
918 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/227019 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2565 เวลา 10:32
919 แนวปฏิบัติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ใช้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง ที่ กท 1501/719 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 พ.ค. 2565 เวลา 10:35
920 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/262019 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ20 พ.ค. 2565 เวลา 11:03
921 สรุปสาระสำคัญการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน 2565) ที่ กท 0502/97320 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 พ.ค. 2565 เวลา 13:42
922 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2281
20 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2565 เวลา 14:50
923 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบก่อนการออกกฏ) ที่ กท 0405/ว.11118 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 2565 เวลา 09:30
924 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/240118 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 พ.ค. 2565 เวลา 10:25
925 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/224418 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2565 เวลา 10:27
926 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1124/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/442318 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 พ.ค. 2565 เวลา 10:29
927 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1125/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/442418 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 พ.ค. 2565 เวลา 10:30
928 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 51 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1761
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 2565 เวลา 10:37
929 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/224718 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2565 เวลา 10:43
930 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/969
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 พ.ค. 2565 เวลา 10:50
931 แจ้งเลื่อนดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0401/175818 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 2565 เวลา 11:01
932 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2565 ที่ กท 0408/226019 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2565 เวลา 11:05
933 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/411518 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 พ.ค. 2565 เวลา 11:07
934 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6-10 ที่ กท 0807/345118 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 พ.ค. 2565 เวลา 11:11
935 ขอส่งรายงานประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2285
19 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 2565 เวลา 12:04
936 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6707/210918 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม19 พ.ค. 2565 เวลา 12:07
937 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2266
19 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2565 เวลา 14:05
938 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2268
19 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2565 เวลา 14:07
939 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/457719 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 พ.ค. 2565 เวลา 15:03
940 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/940
19 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.19 พ.ค. 2565 เวลา 15:46
941 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/296417 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี18 พ.ค. 2565 เวลา 08:50
942 ขอข้อมูลประกอบการขอจัดสรรงบประมาณตามโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/237217 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 พ.ค. 2565 เวลา 10:46
943 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/222817 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 10:46
944 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/223117 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 10:47
945 ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2565) ที่ กท 1902/27911 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร18 พ.ค. 2565 เวลา 10:50
946 ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 41
18 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 พ.ค. 2565 เวลา 13:09
947 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" ที่ กท 1303/238417 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 พ.ค. 2565 เวลา 14:16
948 ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนฝึกซ้อมใหญ่และการปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/962
18 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 พ.ค. 2565 เวลา 14:17
949 การประชาสัมพันธ์โครงการย่อหลักกฎหมายน่ารู้ ที่ กท 0405/297518 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี18 พ.ค. 2565 เวลา 14:18
950 บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรม ด่วนมาก
ที่ กท 0901/1116
17 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 พ.ค. 2565 เวลา 14:20
951 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2240
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 14:20
952 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2238
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 14:21
953 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2242
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 14:22
954 พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2565 ที่ กท 1305/239118 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 พ.ค. 2565 เวลา 14:23
955 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นางบุญมี ชินิมิตร มารดานายสัญญา ชีนิมิตร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 40
17 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ค. 2565 เวลา 08:08
956 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Youtube การสอนวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ที่ กท 0406/266710 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน17 พ.ค. 2565 เวลา 10:47
957 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/220712 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2565 เวลา 10:57
958 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ BMA Dashboard ติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวของ กทม. ในหน้าเดียว ที่ กท 0408/220512 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2565 เวลา 11:26
959 การจัดทำ Barcode และ QR code ในหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/2329
11 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 พ.ค. 2565 เวลา 13:52
960 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/505412 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์17 พ.ค. 2565 เวลา 13:53
961 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 ที่ กท 1305/232711 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 พ.ค. 2565 เวลา 13:56
962 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/219312 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2565 เวลา 13:57
963 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามแนงทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีที่จะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1301/2347
12 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 พ.ค. 2565 เวลา 13:59
964 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/79312 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 พ.ค. 2565 เวลา 14:13
965 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/10719 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา17 พ.ค. 2565 เวลา 14:16
966 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2226
17 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2565 เวลา 14:17
967 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2224
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2565 เวลา 14:56
968 ชี้แจงเรื่องร้องทุกข์กรณีการขอปรับปรุงผลงานด้านที่ 3 ที่ กท 0304/89911 พ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2565 เวลา 08:39
969 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/926
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 พ.ค. 2565 เวลา 12:09
970 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/553
9 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน12 พ.ค. 2565 เวลา 12:12
971 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization - APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1667
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2565 เวลา 12:17
972 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/217311 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2565 เวลา 12:59
973 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/217111 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2565 เวลา 13:03
974 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4507/250511 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตยานนาวา12 พ.ค. 2565 เวลา 13:19
975 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ ที่ กท 4207/159111 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์12 พ.ค. 2565 เวลา 13:21
976 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำหรับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีที่จะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 6901/221912 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม12 พ.ค. 2565 เวลา 13:27
977 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/399411 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม12 พ.ค. 2565 เวลา 13:29
978 การเสวนาออนไลน์ "ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร" ที่ กท 1404/183911 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ12 พ.ค. 2565 เวลา 13:30
979 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0302/88610 พ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2565 เวลา 13:31
980 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/937
12 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 พ.ค. 2565 เวลา 14:16
981 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2191
12 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2565 เวลา 14:18
982 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2189
12 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2565 เวลา 14:24
983 บิดา นางกนกพรรณ ธีระคำศรี ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0409/314
12 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ12 พ.ค. 2565 เวลา 14:53
984 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินกู้ยืมของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/230010 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 พ.ค. 2565 เวลา 14:57
985 สอบถามปัญหาอุปสรรคการเบิก-จ่ายพัสดุ ที่ กท 1307/233912 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 พ.ค. 2565 เวลา 15:06
986 ประกวดราคาให้สิทธิพื้นที่ห้องน้ำ - ห้องสุขา จำนวน 8 แห่ง ภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/40712 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร12 พ.ค. 2565 เวลา 15:42
987 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 39
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ค. 2565 เวลา 09:31
988 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2162
11 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร11 พ.ค. 2565 เวลา 11:28
989 กฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินและกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1302/21525 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 พ.ค. 2565 เวลา 11:32
990 ขอส่งหนังสือรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/17139 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน11 พ.ค. 2565 เวลา 11:37
991 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/214410 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2565 เวลา 11:39
992 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/214610 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2565 เวลา 11:41
993 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) ครั้งที่ 2 ที่ กท 0302/88810 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 พ.ค. 2565 เวลา 11:43
994 แจ้งตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/4905
9 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์11 พ.ค. 2565 เวลา 11:45
995 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4807/281510 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง11 พ.ค. 2565 เวลา 11:47
996 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2169
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2565 เวลา 14:02
997 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2167
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2565 เวลา 14:02
998 ขอรับการสนับสนุนการจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/869
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ค. 2565 เวลา 14:04
999 สำรวจข้อมูลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/3291
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา11 พ.ค. 2565 เวลา 14:05
1000 ขอเรียนเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/855
10 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ค. 2565 เวลา 14:29
1001 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/22409 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 พ.ค. 2565 เวลา 14:32
1002 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการการประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือของนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 0302/896
11 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.11 พ.ค. 2565 เวลา 16:03
1003 ขอส่งวีดีทัศน์ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และวีดิทัศน์ขั้นตอนการใช้สิทธิลงคะแนนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2132
9 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 11:36
1004 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/21189 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
1005 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/21209 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
1006 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมกลไกการบริหารจัดการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของ กทม. ที่ กท 0408/21239 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
1007 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมกลไกการบริหารจัดการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของ กทม. ที่ กท 0408/21229 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
1008 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3692
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
1009 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/911
10 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
1010 การแจ้งช่องโหว่ Spring4Shell และ Spring Cloud Function บน Framework ของ Java ที่ กท 0508/9783 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
1011 ีรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามแนวทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีที่จะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 6401/23736 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง10 พ.ค. 2565 เวลา 12:39
1012 ส่งสำเนาคำสั่งนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/30455 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด10 พ.ค. 2565 เวลา 12:39
1013 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 38
10 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 พ.ค. 2565 เวลา 13:55
1014 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1008/ก.3595 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 พ.ค. 2565 เวลา 13:57
1015 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2140
10 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 14:03
1016 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2142
10 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 14:07
1017 การพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณประเภทที่ 4 ชั้นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 0404/40546 พ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร10 พ.ค. 2565 เวลา 14:14
1018 มาดาของนายทิวา มั่งน้อย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถึงแก่กรรม ที่ กท 0601/48879 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์10 พ.ค. 2565 เวลา 14:46
1019 โอนวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ที่ กท 0704/37929 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 พ.ค. 2565 เวลา 14:50
1020 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผ่นดิน พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 0405/285310 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี10 พ.ค. 2565 เวลา 15:18
1021 กำหนดทดสอบความพร้อมระบบโปรแกรมประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/0917
10 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ค. 2565 เวลา 15:52
1022 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/480
6 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน9 พ.ค. 2565 เวลา 10:33
1023 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20916 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ค. 2565 เวลา 10:36
1024 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20756 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ค. 2565 เวลา 10:37
1025 ขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่วยชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1401/17696 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ9 พ.ค. 2565 เวลา 11:13
1026 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2114
9 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ค. 2565 เวลา 14:27
1027 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2116
9 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ค. 2565 เวลา 14:29
1028 สำนักพระราชวังแจ้งการจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 37
9 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 พ.ค. 2565 เวลา 15:22
1029 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2051
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 09:40
1030 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2053
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 09:42
1031 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20795 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 09:44
1032 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/886
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 พ.ค. 2565 เวลา 09:59
1033 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 8307/2334
5 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา6 พ.ค. 2565 เวลา 11:18
1034 ขอให้ส่งรายชื่อพร้อมประวัติข้าราชการและบุคลากรในสายงานเทศกิจผู้มีคุณสมบัติในการได้รับเกียรติบัตรตามโครงการ "เทศกิจทำความดี" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/1739
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ6 พ.ค. 2565 เวลา 11:18
1035 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0409/2845 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ6 พ.ค. 2565 เวลา 11:18
1036 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/21455 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 พ.ค. 2565 เวลา 11:19
1037 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20345 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 11:20
1038 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนเมษายน 2565 ที่ กท 0408/20676 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 11:21
1039 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/35652 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2565 เวลา 11:43
1040 ประกาศผลคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5101/24485 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน6 พ.ค. 2565 เวลา 12:26
1041 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3502
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2565 เวลา 12:34
1042 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3504
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2565 เวลา 12:35
1043 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3506
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2565 เวลา 12:35
1044 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3508
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2565 เวลา 12:35
1045 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนเมษายน 2565 ที่ กท 0408/20866 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 14:35
1046 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2071
6 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 14:35
1047 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2073
6 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 14:36
1048 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0801/31586 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 พ.ค. 2565 เวลา 14:37
1049 โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On site Services) ณ สำนักงานเขต ที่ กท 0509/8975 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 พ.ค. 2565 เวลา 14:39
1050 สำเนาประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4401/16866 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน6 พ.ค. 2565 เวลา 14:40
1051 การมอบหมายผู้ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ ที่ กท 0405/27796 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี6 พ.ค. 2565 เวลา 14:47
1052 แบบรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ กท 0805/31536 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 พ.ค. 2565 เวลา 14:49
1053 การรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ กท 0805/31566 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 พ.ค. 2565 เวลา 14:54
1054 ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการติดตามการจัดสรรทันใจไปกับ"BMRTS" ด่วนมาก
ที่ กท 1907/266
3 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร6 พ.ค. 2565 เวลา 15:15
1055 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/40586 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 พ.ค. 2565 เวลา 15:46
1056 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 365 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 พ.ค. 2565 เวลา 09:57
1057 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20113 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2565 เวลา 10:43
1058 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20233 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2565 เวลา 10:46
1059 ขอแจ้งผู้มีรายชื่อในคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ที่ กท 1106/25463 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 พ.ค. 2565 เวลา 10:51
1060 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2565 ที่ กท 0301/8395 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ค. 2565 เวลา 12:09
1061 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/21103 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 พ.ค. 2565 เวลา 12:10
1062 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 52) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/3538
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย5 พ.ค. 2565 เวลา 12:15
1063 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/3634
3 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย5 พ.ค. 2565 เวลา 12:16
1064 ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำคลองจัดลำดับตามค่าความสกปรก (BOD) 321 จุดเก็บตัวอย่าง ที่ กท 1007/13553 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 พ.ค. 2565 เวลา 12:17
1065 ข้อหารือการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) ที่ กท 1307/21133 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 พ.ค. 2565 เวลา 14:40
1066 ผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1701/7013 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง5 พ.ค. 2565 เวลา 14:41
1067 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2030
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2565 เวลา 14:42
1068 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2028
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2565 เวลา 14:43
1069 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2032
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2565 เวลา 14:43
1070 ลดระยะเวลาการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/845
5 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ค. 2565 เวลา 14:45
1071 รายงานการส่งผู้มีภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/2994
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 พ.ค. 2565 เวลา 14:47
1072 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/858
3 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ค. 2565 เวลา 10:37
1073 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/19922 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2565 เวลา 10:39
1074 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/19872 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2565 เวลา 10:40
1075 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/22722 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ3 พ.ค. 2565 เวลา 10:54
1076 ผลการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5001/253329 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ3 พ.ค. 2565 เวลา 11:08
1077 ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/2095
2 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ค. 2565 เวลา 11:33
1078 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/863
3 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ค. 2565 เวลา 14:20
1079 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2009
3 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2565 เวลา 14:21
1080 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2007
3 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2565 เวลา 14:22
1081 แจ้งการเปิดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบระหว่างกาล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0407/664
3 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน3 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
1082 ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลมาเลเซีย หลักสูตร Online Course on (Instructional Design using Blended Learning Model in Secondary Science and Mathematics) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/833
3 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ค. 2565 เวลา 14:36
1083 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 2/2563 ที่ กท 0601/46692 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์3 พ.ค. 2565 เวลา 15:20
1084 ส่งมอบหนังสือผลงานด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร 10 ปี (พ.ศ.2554-2563) ที่ กท 0100/49627 เม.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร3 พ.ค. 2565 เวลา 15:23
1085 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2048
3 พ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ค. 2565 เวลา 15:25
1086 ส่งประกาศผลการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8301/22913 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา3 พ.ค. 2565 เวลา 15:27
1087 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0407/6713 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน3 พ.ค. 2565 เวลา 16:41
1088 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/197529 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ค. 2565 เวลา 10:06
1089 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/196829 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ค. 2565 เวลา 10:08
1090 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/2031
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 พ.ค. 2565 เวลา 10:10
1091 ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินลูกหนี้ตามคำพิพากษา รายนางสาววีณา แสงงาม ที่ กท 1501/86629 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม2 พ.ค. 2565 เวลา 11:31
1092 ส่งคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 7407/291529 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด2 พ.ค. 2565 เวลา 11:31
1093 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3390
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 พ.ค. 2565 เวลา 11:31
1094 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3321
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 พ.ค. 2565 เวลา 11:32
1095 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3323
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 พ.ค. 2565 เวลา 11:33
1096 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/852
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล2 พ.ค. 2565 เวลา 14:23
1097 มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด่วนมาก
ที่ กท 1104/99
26 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร2 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
1098 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1985
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
1099 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1981
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ค. 2565 เวลา 14:26
1100 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1983
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ค. 2565 เวลา 14:27
1101 ส่งประกาศสำนักเทศกิจ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1401/16802 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ2 พ.ค. 2565 เวลา 14:51
1102 การดำเนินการตามแนวทางบรรเทาผลกระทพให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีที่จะสิ้นสุดการจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0404/385929 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 พ.ค. 2565 เวลา 14:53
1103 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคระห์ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสิรม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/2916
28 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 พ.ค. 2565 เวลา 15:01
1104 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/194528 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 เม.ย. 2565 เวลา 11:44
1105 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/195228 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 เม.ย. 2565 เวลา 11:46
1106 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8601/224529 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา29 เม.ย. 2565 เวลา 13:47
1107 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/153429 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง29 เม.ย. 2565 เวลา 13:48
1108 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 ที่ กท 0503/84429 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 เม.ย. 2565 เวลา 13:51
1109 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6501/291428 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร29 เม.ย. 2565 เวลา 13:51
1110 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0503/84629 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 เม.ย. 2565 เวลา 13:53
1111 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0601/449127 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์29 เม.ย. 2565 เวลา 13:57
1112 มารดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม ที่ กท 8901/215827 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน29 เม.ย. 2565 เวลา 13:58
1113 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/218928 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ29 เม.ย. 2565 เวลา 14:00
1114 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/144926 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 เม.ย. 2565 เวลา 14:01
1115 ผลการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5201/247129 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี29 เม.ย. 2565 เวลา 14:03
1116 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1964
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 เม.ย. 2565 เวลา 14:05
1117 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1966
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 เม.ย. 2565 เวลา 14:10
1118 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ เรื่อง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องนั่งเล่น การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification ที่ กท 0807/293128 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 เม.ย. 2565 เวลา 14:21
1119 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักเทศกิจ ที่ กท 1401/166929 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ29 เม.ย. 2565 เวลา 14:49
1120 ขอความร่วมมือหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครรายงานการคัดแยกขยะ ที่ กท 0403/ว 3427 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 เม.ย. 2565 เวลา 08:30
1121 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/192027 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 เม.ย. 2565 เวลา 10:23
1122 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/193227 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 เม.ย. 2565 เวลา 10:24
1123 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 และวันที่ 15 เมษายน 2565 และวันที่ 19 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/834
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 เม.ย. 2565 เวลา 10:43
1124 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐรุ่นที่ 13 (Public-Private Partnerships for Executives Program:PEP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1491
28 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 เม.ย. 2565 เวลา 13:31
1125 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ระดับสำนักงานเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 4901/2129
27 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง28 เม.ย. 2565 เวลา 13:36
1126 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตคันนายาว ด่วนที่สุด
ที่ กท 8001/2657
27 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว28 เม.ย. 2565 เวลา 13:56
1127 แจ้งสำนักและสำนักงานเขตให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อประสานขอความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 0902/96527 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา28 เม.ย. 2565 เวลา 14:01
1128 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/176027 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี28 เม.ย. 2565 เวลา 14:05
1129 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1941
28 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 เม.ย. 2565 เวลา 15:03
1130 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1943
28 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
1131 แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/197827 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 เม.ย. 2565 เวลา 15:07
1132 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/214227 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน28 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
1133 ตรวจสอบที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/1976
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
1134 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.15928 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 เม.ย. 2565 เวลา 15:10
1135 การลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 35
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 เม.ย. 2565 เวลา 15:14
1136 แจ้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0404/ว.10327 เม.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร28 เม.ย. 2565 เวลา 15:30
1137 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/189426 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 เม.ย. 2565 เวลา 13:25
1138 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8701/259826 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค27 เม.ย. 2565 เวลา 13:26
1139 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/190326 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 เม.ย. 2565 เวลา 13:27
1140 โครงการอบรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1305/1939
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 เม.ย. 2565 เวลา 13:37
1141 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4501/223727 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา27 เม.ย. 2565 เวลา 13:38
1142 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/286926 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด27 เม.ย. 2565 เวลา 13:40
1143 การออกใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1302/196527 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 เม.ย. 2565 เวลา 13:42
1144 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และเป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อย ที่ กท 1305/196427 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 เม.ย. 2565 เวลา 13:45
1145 รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม-31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/331625 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 เม.ย. 2565 เวลา 13:48
1146 การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/331825 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 เม.ย. 2565 เวลา 13:50
1147 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/256
26 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร27 เม.ย. 2565 เวลา 14:50
1148 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. .... ที่ กท 1902/25326 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร27 เม.ย. 2565 เวลา 14:59
1149 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1916
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 เม.ย. 2565 เวลา 15:03
1150 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1914
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
1151 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1918
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 เม.ย. 2565 เวลา 15:05
1152 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ด่วนมาก
ที่ กท 0306/ว.102
27 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร27 เม.ย. 2565 เวลา 15:21
1153 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/82326 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 เม.ย. 2565 เวลา 10:28
1154 สรุปผลการเข้าร่วมประชุมระดมความเห็นโครงการจัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitive Index: TSCCI) ที่ กท 0510/81325 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 เม.ย. 2565 เวลา 11:20
1155 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/229822 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม26 เม.ย. 2565 เวลา 11:39
1156 แบบรายงานการจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครฯ (ภาษีน้ำมัน) ที่ กท 1302/192625 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 เม.ย. 2565 เวลา 12:25
1157 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/368226 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 เม.ย. 2565 เวลา 12:26
1158 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5101/222925 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน26 เม.ย. 2565 เวลา 12:27
1159 การจ่ายเงินค่าอุปกรณการเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0803/2747
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 เม.ย. 2565 เวลา 12:29
1160 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3253
22 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 เม.ย. 2565 เวลา 13:18
1161 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 8901/2106
25 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน26 เม.ย. 2565 เวลา 13:23
1162 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6101/610125 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองแขม26 เม.ย. 2565 เวลา 13:25
1163 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6208/263126 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน26 เม.ย. 2565 เวลา 13:31
1164 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1890
26 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 เม.ย. 2565 เวลา 14:58
1165 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1892
26 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 เม.ย. 2565 เวลา 15:01
1166 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/3710
26 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 เม.ย. 2565 เวลา 15:11
1167 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. .... ที่ กท 1902/25326 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร27 เม.ย. 2565 เวลา 14:54
1168 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 32
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 เม.ย. 2565 เวลา 08:34
1169 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1427
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 เม.ย. 2565 เวลา 10:04
1170 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 33
26 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 เม.ย. 2565 เวลา 10:08
1171 หลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 ที่ กท 0401/142925 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 เม.ย. 2565 เวลา 10:09
1172 การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/78325 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 เม.ย. 2565 เวลา 10:11
1173 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/188625 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 เม.ย. 2565 เวลา 10:24
1174 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/187925 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 เม.ย. 2565 เวลา 10:25
1175 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5700/152126 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่26 เม.ย. 2565 เวลา 10:27
1176 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/185922 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 เม.ย. 2565 เวลา 12:11
1177 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/185722 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 เม.ย. 2565 เวลา 12:12
1178 ขอส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1101/229322 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 เม.ย. 2565 เวลา 12:13
1179 ส่งสำเนาประกาศ ที่ กท 1901/25022 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 เม.ย. 2565 เวลา 12:19
1180 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6501/277022 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร25 เม.ย. 2565 เวลา 12:21
1181 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6501/271721 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร25 เม.ย. 2565 เวลา 12:22
1182 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/362725 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 เม.ย. 2565 เวลา 12:23
1183 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6401/211722 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง25 เม.ย. 2565 เวลา 12:27
1184 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5101/216621 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน25 เม.ย. 2565 เวลา 12:29
1185 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7401/280821 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด25 เม.ย. 2565 เวลา 12:30
1186 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6508/273722 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร25 เม.ย. 2565 เวลา 12:32
1187 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5301/345125 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง25 เม.ย. 2565 เวลา 12:34
1188 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1501/81425 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม25 เม.ย. 2565 เวลา 13:53
1189 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5401/341821 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก25 เม.ย. 2565 เวลา 13:55
1190 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1875
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 เม.ย. 2565 เวลา 14:18
1191 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1877
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 เม.ย. 2565 เวลา 14:20
1192 แนวทางการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/ว.96
22 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร25 เม.ย. 2565 เวลา 15:26
1193 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1923
25 เม.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 เม.ย. 2565 เวลา 16:09
1194 เรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/796
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม22 เม.ย. 2565 เวลา 09:11
1195 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อบุคคลสำคัญที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร 2565 ที่ กท 0408/183421 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 เม.ย. 2565 เวลา 11:06
1196 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/183821 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 เม.ย. 2565 เวลา 11:14
1197 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ กท 4201/132421 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์22 เม.ย. 2565 เวลา 11:18
1198 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/182821 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 เม.ย. 2565 เวลา 11:23
1199 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/3181
21 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 เม.ย. 2565 เวลา 14:06
1200 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.)ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/789
22 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 เม.ย. 2565 เวลา 14:15
1201 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7401/275219 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด22 เม.ย. 2565 เวลา 14:18
1202 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ กท 6701/172321 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม22 เม.ย. 2565 เวลา 14:23
1203 การดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานระบบโปรแกรมของกรมการปกครองตามภารกิจของฝ่ายปกครอง ที่ กท 0508/78522 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 เม.ย. 2565 เวลา 14:26
1204 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1855
22 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 เม.ย. 2565 เวลา 14:55
1205 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1853
22 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 เม.ย. 2565 เวลา 14:57
1206 การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ กท 0401/139521 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 เม.ย. 2565 เวลา 15:01
1207 ขอให้สำรวจข้อมูลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ที่ กท 0802/274421 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
1208 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5901/202422 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน22 เม.ย. 2565 เวลา 15:20
1209 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ กท 5801/175321 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย22 เม.ย. 2565 เวลา 15:25
1210 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/174222 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง22 เม.ย. 2565 เวลา 15:31
1211 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ศาลยุติธรรม ที่ กท 0405/244822 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี22 เม.ย. 2565 เวลา 15:35
1212 ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/273421 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 เม.ย. 2565 เวลา 15:41
1213 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ กท 0501/79922 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 เม.ย. 2565 เวลา 15:42
1214 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/80222 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 เม.ย. 2565 เวลา 15:44
1215 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ กท 6001/237622 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ22 เม.ย. 2565 เวลา 15:47
1216 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1903
22 เม.ย. 2565ดำเนินการสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 เม.ย. 2565 เวลา 16:29
1217 แจ้งรายละเอียดแผนการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1102/229122 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 เม.ย. 2565 เวลา 16:39
1218 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปยอดสินทรัพย์ (งบทรัพย์สิน) และงบแสดงฐานะการเงิน ที่ กท 1307/185520 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 เม.ย. 2565 เวลา 09:42
1219 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/180920 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 10:32
1220 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/181420 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 10:38
1221 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1201/070820 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว21 เม.ย. 2565 เวลา 11:36
1222 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4601/290520 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต21 เม.ย. 2565 เวลา 11:39
1223 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ที่ กท 6901/184120 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม21 เม.ย. 2565 เวลา 11:42
1224 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4401/150321 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน21 เม.ย. 2565 เวลา 11:45
1225 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7101/133919 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี21 เม.ย. 2565 เวลา 11:47
1226 รายงานการประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 767/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ กท 1505/78520 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม21 เม.ย. 2565 เวลา 11:54
1227 ขอส่งประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2564 ที่ กท 5001/231520 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ21 เม.ย. 2565 เวลา 14:21
1228 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5201/229520 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี21 เม.ย. 2565 เวลา 14:25
1229 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/202120 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ21 เม.ย. 2565 เวลา 14:32
1230 ขอเชิญประชุมและขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2565 และขอส่งรายงานการประชุม ผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0805/272321 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 เม.ย. 2565 เวลา 14:40
1231 ส่งประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8301/197919 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา21 เม.ย. 2565 เวลา 14:45
1232 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1601/51119 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง21 เม.ย. 2565 เวลา 14:58
1233 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.739
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา21 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
1234 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/790
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม21 เม.ย. 2565 เวลา 15:11
1235 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0801/266820 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 เม.ย. 2565 เวลา 15:13
1236 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0407/58319 เม.ย. 2565ทราบสำนักงานตรวจสอบภายใน21 เม.ย. 2565 เวลา 15:18
1237 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0404/353921 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 เม.ย. 2565 เวลา 15:20
1238 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 21 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1822
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 15:26
1239 รายงานประเด็นเด็ดประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1826
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 15:27
1240 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1824
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 15:29
1241 มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินยืมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
กท 1305/1876
21 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 เม.ย. 2565 เวลา 15:31
1242 ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0404/348320 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 เม.ย. 2565 เวลา 15:33
1243 ส่งประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ 1701/64521 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง21 เม.ย. 2565 เวลา 15:37
1244 ส่งสำเนาคำสั่งประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/172221 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย21 เม.ย. 2565 เวลา 15:44
1245 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ที่ กท 0408/179719 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 10:16
1246 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/174419 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 10:19
1247 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเว็บไซต์เมือวันที่ 19 เมษายน 2565) ที่ กท 7501/262218 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง20 เม.ย. 2565 เวลา 10:30
1248 ส่งสำเนารายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8801/199119 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ20 เม.ย. 2565 เวลา 10:56
1249 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/178619 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 11:08
1250 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7201/162418 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย20 เม.ย. 2565 เวลา 11:09
1251 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4701/161420 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท20 เม.ย. 2565 เวลา 11:10
1252 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1801/463
19 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
1253 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1301/183719 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
1254 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1805
20 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
1255 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1803
20 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
1256 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1807
20 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
1257 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5407/327518 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
1258 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก
ที่ กท 0302/743
20 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
1259 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/131519 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 เม.ย. 2565 เวลา 15:33
1260 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0200/184720 เม.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 เม.ย. 2565 เวลา 15:33
1261 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/134020 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 เม.ย. 2565 เวลา 15:33
1262 ขอความเห็นชอบแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/770
19 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 เม.ย. 2565 เวลา 15:33
1263 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานเขต ที่ กท 4901/196018 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
1264 ขอส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1001/114818 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
1265 การคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7001/168818 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
1266 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8501/176418 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
1267 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4501/213119 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
1268 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7501/262218 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
1269 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/225418 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ19 เม.ย. 2565 เวลา 11:50
1270 ประกาศสำนักงานเขตลาดกระบัง เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 5301/319018 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง19 เม.ย. 2565 เวลา 11:50
1271 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/177018 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 เม.ย. 2565 เวลา 11:50
1272 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/175818 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 เม.ย. 2565 เวลา 11:50
1273 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2565 และบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/179618 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 เม.ย. 2565 เวลา 15:15
1274 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมคัดเลือกฯ ด่วน
ที่ กท 0601/3963
12 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์19 เม.ย. 2565 เวลา 15:18
1275 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4101/164618 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย19 เม.ย. 2565 เวลา 15:19
1276 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0100/43719 เม.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร19 เม.ย. 2565 เวลา 15:20
1277 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1784
19 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 เม.ย. 2565 เวลา 15:20
1278 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1782
19 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 เม.ย. 2565 เวลา 15:21
1279 รายงานการตรวจราชการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Annual Report) ที่ กท 0409/23219 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ19 เม.ย. 2565 เวลา 15:45
1280 ขอส่งแผนตรวจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแบบรายงานการตรวจการเลือกตั้งฯ ที่ กท 0409/23319 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ19 เม.ย. 2565 เวลา 15:48
1281 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย ที่ กท 0403/ว 3118 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 เม.ย. 2565 เวลา 10:15
1282 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/174112 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
1283 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/174412 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
1284 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization-APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1309
12 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
1285 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6601/185312 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว18 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
1286 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1106/206711 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม18 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
1287 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7701/301012 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง18 เม.ย. 2565 เวลา 11:26
1288 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต (ครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/2567
12 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 เม.ย. 2565 เวลา 14:53
1289 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8401/153518 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา18 เม.ย. 2565 เวลา 15:02
1290 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6301/170718 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ18 เม.ย. 2565 เวลา 15:03
1291 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1766
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 เม.ย. 2565 เวลา 15:03
1292 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1764
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
1293 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1768
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 เม.ย. 2565 เวลา 15:05
1294 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/166312 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย18 เม.ย. 2565 เวลา 15:06
1295 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/758
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 เม.ย. 2565 เวลา 15:52
1296 ขอให้หน่วยงานจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ กท 0502/76018 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 เม.ย. 2565 เวลา 15:54
1297 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 และวันที่ 5 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/752
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 เม.ย. 2565 เวลา 16:02
1298 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครื่อข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร ด่วน
ที่ กท 0407/569
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน18 เม.ย. 2565 เวลา 16:05
1299 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7103/130512 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี18 เม.ย. 2565 เวลา 16:10
1300 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. .... ที่ กท 1902/ว 9312 เม.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร18 เม.ย. 2565 เวลา 16:30
1301 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5601/ว 153511 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน12 เม.ย. 2565 เวลา 12:56
1302 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7901/319911 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม12 เม.ย. 2565 เวลา 12:59
1303 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/190211 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ12 เม.ย. 2565 เวลา 13:00
1304 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1401/146111 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ12 เม.ย. 2565 เวลา 13:01
1305 ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7301/298011 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ12 เม.ย. 2565 เวลา 13:03
1306 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ ที่ กท 0404/325611 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่12 เม.ย. 2565 เวลา 13:04
1307 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6201/238611 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน12 เม.ย. 2565 เวลา 13:05
1308 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ที่ กท 6901/174811 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม12 เม.ย. 2565 เวลา 13:07
1309 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1751
11 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร12 เม.ย. 2565 เวลา 13:07
1310 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/171811 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 เม.ย. 2565 เวลา 13:08
1311 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/179811 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสาทร12 เม.ย. 2565 เวลา 13:09
1312 การเวียนแจ้งประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0901/84811 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา12 เม.ย. 2565 เวลา 13:14
1313 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 ที่ กท 0301/69311 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 เม.ย. 2565 เวลา 13:15
1314 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/172011 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 เม.ย. 2565 เวลา 13:16
1315 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 4301/1265
11 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก12 เม.ย. 2565 เวลา 13:18
1316 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/156011 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี12 เม.ย. 2565 เวลา 13:19
1317 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8201/168811 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง12 เม.ย. 2565 เวลา 13:20
1318 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/142111 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่12 เม.ย. 2565 เวลา 13:21
1319 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4801/223612 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง12 เม.ย. 2565 เวลา 13:45
1320 การประเมินตนเองบน Platform:Thai Stop COVID Plus ที่ กท 0714/28778 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 เม.ย. 2565 เวลา 13:48
1321 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1737
12 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 เม.ย. 2565 เวลา 13:54
1322 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1735
12 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 เม.ย. 2565 เวลา 13:55
1323 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1739
12 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 เม.ย. 2565 เวลา 13:56
1324 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 14 ที่ กท 0401/130612 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 เม.ย. 2565 เวลา 14:46
1325 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพระนคร ที่ กท 4001/161312 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร12 เม.ย. 2565 เวลา 14:49
1326 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0301/71012 เม.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 เม.ย. 2565 เวลา 15:26
1327 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5501/157911 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี12 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
1328 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ที่ กท 0407/9111 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร12 เม.ย. 2565 เวลา 16:41
1329 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/17028 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 เม.ย. 2565 เวลา 14:03
1330 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16928 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 เม.ย. 2565 เวลา 14:05
1331 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพของบุคลกรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/12267 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 เม.ย. 2565 เวลา 14:07
1332 เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 0406/ว 898 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร11 เม.ย. 2565 เวลา 14:08
1333 การเสวนาออนไลน์ "ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข" ที่ กท 1404/144811 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 เม.ย. 2565 เวลา 14:10
1334 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการการลาออกจากราชการ ที่ กท 4507/20008 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตยานนาวา11 เม.ย. 2565 เวลา 14:11
1335 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ระหว่าง กองบัญชาการตำรวจนครบาล กับ กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/145211 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 เม.ย. 2565 เวลา 14:14
1336 ประกาศสำนักงานเขตลาดกระบัง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 5301/29487 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา11 เม.ย. 2565 เวลา 14:16
1337 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรกรุงเทพมหานครจากเหตุอัคคีภัย ด่วนที่สุด
ที่ กท 8301/1935
8 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา11 เม.ย. 2565 เวลา 14:19
1338 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2828
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 เม.ย. 2565 เวลา 14:22
1339 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2830
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 เม.ย. 2565 เวลา 14:23
1340 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/245325 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 เม.ย. 2565 เวลา 14:24
1341 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/740
11 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม11 เม.ย. 2565 เวลา 14:25
1342 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1716
11 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 เม.ย. 2565 เวลา 14:28
1343 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1714
11 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 เม.ย. 2565 เวลา 14:29
1344 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9-11 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1712
11 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 เม.ย. 2565 เวลา 14:31
1345 ขอข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/17058 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 เม.ย. 2565 เวลา 14:33
1346 การนำหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ที่ กท 0305/6738 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 เม.ย. 2565 เวลา 14:37
1347 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ด่วน
ที่ กท 1302/1703
8 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 เม.ย. 2565 เวลา 14:40
1348 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ที่ กท 0404/327311 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 เม.ย. 2565 เวลา 14:45
1349 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/686
11 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 เม.ย. 2565 เวลา 15:35
1350 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16677 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 เม.ย. 2565 เวลา 10:36
1351 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16697 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 เม.ย. 2565 เวลา 10:36
1352 การตรวจสอบยืนยันยอดเงินเบิกจ่ายเงินยืมเงินสะสมเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1304/16557 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 เม.ย. 2565 เวลา 10:38
1353 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 5007/21267 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ8 เม.ย. 2565 เวลา 11:25
1354 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0507/7308 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 เม.ย. 2565 เวลา 12:44
1355 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Leaving No One Behind : Sustainable WASH Services In A Rapidly Changing Context ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/666
8 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 เม.ย. 2565 เวลา 15:41
1356 การอนุมัติตำแหน่งข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมในตำแหน่งพนักงานเทศกิจอาวุโส ที่ กท 1404/14258 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ8 เม.ย. 2565 เวลา 15:43
1357 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/13617 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่8 เม.ย. 2565 เวลา 15:44
1358 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1688
8 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 เม.ย. 2565 เวลา 15:44
1359 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1690
8 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 เม.ย. 2565 เวลา 15:45
1360 การรายงานผลดำเนินการตามรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ที่ กท 0400.1/2368 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร8 เม.ย. 2565 เวลา 15:47
1361 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/28387 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 เม.ย. 2565 เวลา 15:47
1362 แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ กท 1302/16777 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 เม.ย. 2565 เวลา 15:57
1363 แจ้งย้ายอาคารสำนักงานสภาวิศวกร ที่ กท 0403/ว 307 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 09:46
1364 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึออบรม 22-CP-44-GE-TRC-A : Development of Public-sector Productivity Specialists ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1215
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 11:02
1365 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/20975 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ7 เม.ย. 2565 เวลา 11:07
1366 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16465 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
1367 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16435 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 11:16
1368 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/16974 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร7 เม.ย. 2565 เวลา 11:18
1369 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/8005 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 11:21
1370 การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/650
7 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 15:21
1371 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1661
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:22
1372 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1663
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:24
1373 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1665
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:24
1374 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมีนาคม 2565 ที่ กท 0408/16567 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:25
1375 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ที่ กท 0408/16597 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:27
1376 แจ้งงดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/6225 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว7 เม.ย. 2565 เวลา 15:28
1377 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/5565 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง7 เม.ย. 2565 เวลา 15:29
1378 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4307/12135 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางรัก7 เม.ย. 2565 เวลา 15:30
1379 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/37395 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:31
1380 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/7115 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
1381 สรุปผลการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ที่ กท 0510/7177 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 เม.ย. 2565 เวลา 15:47
1382 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ในภาพรวม ด่วนมาก
ที่ กท 0303/655
7 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 16:11
1383 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1238
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 16:18
1384 การขยายระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0714/2703
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย5 เม.ย. 2565 เวลา 09:32
1385 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/67
4 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน5 เม.ย. 2565 เวลา 11:10
1386 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั่นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างประจำ) ที่ กท 0404/31175 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 เม.ย. 2565 เวลา 11:13
1387 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16314 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 เม.ย. 2565 เวลา 11:15
1388 รายงานผลการทดลองปรับรูปแบบการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ที่ กท 1103/19081 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 เม.ย. 2565 เวลา 11:17
1389 หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/12054 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 เม.ย. 2565 เวลา 11:18
1390 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16234 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 เม.ย. 2565 เวลา 11:20
1391 การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานเขต ที่ กท 0304/6345 เม.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 เม.ย. 2565 เวลา 16:09
1392 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/30794 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 เม.ย. 2565 เวลา 16:10
1393 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ กท 1305/16134 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 เม.ย. 2565 เวลา 16:11
1394 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/709
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 เม.ย. 2565 เวลา 16:12
1395 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/23294 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 เม.ย. 2565 เวลา 16:14
1396 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1650
5 เม.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 เม.ย. 2565 เวลา 16:15
1397 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 5007/201231 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ5 เม.ย. 2565 เวลา 16:17
1398 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 5007/201631 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ5 เม.ย. 2565 เวลา 16:17
1399 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/11791 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี5 เม.ย. 2565 เวลา 16:18
1400 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/2734
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย5 เม.ย. 2565 เวลา 16:20
1401 ขอรายชื่่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/705
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 เม.ย. 2565 เวลา 16:21
1402 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/30534 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 เม.ย. 2565 เวลา 16:21
1403 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.5515 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 เม.ย. 2565 เวลา 16:22
1404 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/16154 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 เม.ย. 2565 เวลา 16:23
1405 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/14881 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย5 เม.ย. 2565 เวลา 16:24
1406 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการโดยผลของกฎหมาย ที่ กท 4807/20961 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง5 เม.ย. 2565 เวลา 16:29
1407 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1637
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 เม.ย. 2565 เวลา 16:30
1408 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1639
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 เม.ย. 2565 เวลา 16:30
1409 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1641
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 เม.ย. 2565 เวลา 16:31
1410 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1619
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 เม.ย. 2565 เวลา 15:12
1411 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1621
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 เม.ย. 2565 เวลา 15:13
1412 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/6951 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 เม.ย. 2565 เวลา 15:15
1413 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1403/131531 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ4 เม.ย. 2565 เวลา 15:17
1414 ส่งสำเนาประกาศอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/30774 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 เม.ย. 2565 เวลา 15:20
1415 ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนเวลาประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1630
4 เม.ย. 2565ทราบสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 เม.ย. 2565 เวลา 15:47
1416 ส่งสำเนาแจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/5061 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน4 เม.ย. 2565 เวลา 08:30
1417 ขอความร่วมมือพิจารณาทบทวนผู้ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/691
4 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม4 เม.ย. 2565 เวลา 12:10
1418 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 ที่ กท 0409/1741 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ4 เม.ย. 2565 เวลา 12:11
1419 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16001 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 เม.ย. 2565 เวลา 12:12
1420 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16021 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 เม.ย. 2565 เวลา 12:13
1421 ขอความอนุเคราะห์เข้ารับบริจาคเลือดผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ที่ กท 0403/ว 284 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 เม.ย. 2565 เวลา 14:40
1422 การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่ กท 0403/ว 294 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 เม.ย. 2565 เวลา 14:43
1423 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ที่ กท 5501/14464 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี4 เม.ย. 2565 เวลา 15:02
1424 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4307/11624 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางรัก4 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
1425 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/15781 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
1426 สำรวจเลื่อยโซ่ยนต์ที่ยังมิได้นำไปดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาต ที่ กท 1307/15701 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 เม.ย. 2565 เวลา 15:06
1427 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/699
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 เม.ย. 2565 เวลา 15:07
1428 ขอเชิญประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 767/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/679
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม4 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
1429 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลดัชนี 2.7 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ช่วงขยายเวลาในปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1202/5941 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 เม.ย. 2565 เวลา 15:11
1430 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1617
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 เม.ย. 2565 เวลา 15:12
1431 ขอให้สำรวจข้อมูลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ที่ กท 0802/274421 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
1432 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/158831 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 11:05
1433 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/158431 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 11:07
1434 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1594
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 14:12
1435 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1596
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 14:13
1436 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1598
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 14:15
1437 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1604
1 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
1438 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญประจำปี 2565 ที่ กท 0401/116931 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
1439 การพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/20831 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
1440 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/281831 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
1441 ขอให้พิจารณาจัดส่งข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพด้านกฎหมายปกครอง (แนวดิ่งสายงานนิติการ) ที่ กท 0405/196330 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
1442 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ใช้ระบบสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/1328
31 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
1443 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2575
30 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
1444 การจัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการดำเนินงาน "ปรับจริง จับ จริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า" ในเชิงป้องกัน ที่ กท 1402/13391 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
1445 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/243531 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
1446 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 6 รายการ ที่ กท 1005/รท.5391 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
1447 การดำเนินการตามกฎหมายกับรถบรรทุกทำ หิน ดิน ทราย ตกหล่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/13441 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
1448 ผลประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/24531 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
1449 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6907/158131 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
1450 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/1607
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
1451 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/1609
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
1452 การสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1177
1 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 เม.ย. 2565 เวลา 15:16
1453 มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/1573
1 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 เม.ย. 2565 เวลา 15:27
1454 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/216427 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี31 พ.ค. 2565 เวลา 08:18
1455 พิธีถวายบังคมปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 27
31 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2565 เวลา 10:26
1456 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1308/152229 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 มี.ค. 2565 เวลา 11:44
1457 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/2244
30 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา31 มี.ค. 2565 เวลา 11:46
1458 ขอให้ยืนยันจำนวนสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0507/65428 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล31 มี.ค. 2565 เวลา 13:27
1459 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา และค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 6708/138829 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม31 มี.ค. 2565 เวลา 13:28
1460 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6207/210528 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน31 มี.ค. 2565 เวลา 13:29
1461 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางเขน ที่ กท 5101/170525 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน31 มี.ค. 2565 เวลา 13:30
1462 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/157530 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 มี.ค. 2565 เวลา 13:31
1463 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/156830 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 มี.ค. 2565 เวลา 13:32
1464 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 767/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ กท 1505/68331 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม31 มี.ค. 2565 เวลา 14:22
1465 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1580
31 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 มี.ค. 2565 เวลา 14:22
1466 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1582
31 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 มี.ค. 2565 เวลา 14:22
1467 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ที่ กท 0908/73630 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา31 มี.ค. 2565 เวลา 14:24
1468 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/150628 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 มี.ค. 2565 เวลา 14:25
1469 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/150328 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 มี.ค. 2565 เวลา 14:29
1470 การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ที่ กท 0303/60331 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2565 เวลา 15:12
1471 การสำรวจข้อมูลการใช้คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/60131 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2565 เวลา 15:14
1472 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/154729 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 11:20
1473 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม." ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/1554
29 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 11:21
1474 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/153729 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 11:22
1475 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/153529 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 11:23
1476 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/67230 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 มี.ค. 2565 เวลา 11:24
1477 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 10 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1162
29 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 มี.ค. 2565 เวลา 11:26
1478 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/674
30 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 มี.ค. 2565 เวลา 11:27
1479 การโอนพัสดุ จำนวน 6 รายการ ที่ กท 6508/228530 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร30 มี.ค. 2565 เวลา 13:30
1480 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2489
28 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 มี.ค. 2565 เวลา 13:31
1481 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส"วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/677
30 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 มี.ค. 2565 เวลา 15:30
1482 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1564
30 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 15:30
1483 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1566
30 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 15:30
1484 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 (แก้ไขเอกสารแนบบันทึกหน้าที่1 เวียนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565) ที่ กท 0408/149925 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มี.ค. 2565 เวลา 09:21
1485 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 24 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1115
28 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 09:27
1486 การเก็บรักษาฎีกาเบิกเงิน ใบสำคัญคู่จ่าย และหลักฐานการจ่ายของหน่วยงาน เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบ ที่ กท 0407/ว 8124 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 09:31
1487 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 ที่ กท 0503/65628 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 มี.ค. 2565 เวลา 13:15
1488 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4701/133528 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท29 มี.ค. 2565 เวลา 13:16
1489 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 7708/251423 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสวนหลวง29 มี.ค. 2565 เวลา 13:17
1490 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/152328 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มี.ค. 2565 เวลา 13:18
1491 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/152028 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มี.ค. 2565 เวลา 13:20
1492 กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กท 0403/ว 2629 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 13:22
1493 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4708/134225 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท29 มี.ค. 2565 เวลา 13:32
1494 บัญชีมอบหมายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการประเมิน ITA ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/585
29 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 15:16
1495 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/666
29 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 มี.ค. 2565 เวลา 15:18
1496 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/65829 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 มี.ค. 2565 เวลา 15:20
1497 แจ้งเปิดการใช้งานระบบบริการข้อมูลที่ดิน ที่ กท 1703/44217 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง29 มี.ค. 2565 เวลา 15:22
1498 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1533
29 มี.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 15:24
1499 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1531
29 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มี.ค. 2565 เวลา 15:26
1500 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1533
29 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มี.ค. 2565 เวลา 15:27
1501 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570่) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1149
29 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 16:01
1502 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/149625 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มี.ค. 2565 เวลา 12:54
1503 ขอส่งรายงานการประชุม ที่ กท 0805/211525 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 มี.ค. 2565 เวลา 12:55
1504 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0301/57025 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 มี.ค. 2565 เวลา 13:25
1505 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/149925 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มี.ค. 2565 เวลา 13:27
1506 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6907/150328 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม28 มี.ค. 2565 เวลา 15:11
1507 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 4407/114224 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน28 มี.ค. 2565 เวลา 15:14
1508 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/144623 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 มี.ค. 2565 เวลา 15:15
1509 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1513
28 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มี.ค. 2565 เวลา 15:16
1510 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1510
28 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มี.ค. 2565 เวลา 15:18
1511 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1516
28 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มี.ค. 2565 เวลา 15:20
1512 การคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/279725 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 มี.ค. 2565 เวลา 15:38
1513 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/133625 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี28 มี.ค. 2565 เวลา 15:45
1514 ส่งข้อมูลภารกิจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครและภารกิจที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.64
25 มี.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 มี.ค. 2565 เวลา 08:32
1515 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/147124 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 12:13
1516 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/148024 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 12:17
1517 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2367
23 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 มี.ค. 2565 เวลา 13:16
1518 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2276
21 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 มี.ค. 2565 เวลา 13:18
1519 องค์การ UCLG เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาษาจีน" ที่ กท 0410/29624 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ25 มี.ค. 2565 เวลา 13:24
1520 แจ้งปิดระบบ SAR Online ชั่วคราวในวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ที่ กท 0805/201123 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 มี.ค. 2565 เวลา 13:25
1521 รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 2) ที่ กท 0807/204624 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 มี.ค. 2565 เวลา 13:27
1522 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0807/204824 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 มี.ค. 2565 เวลา 13:32
1523 รับสมัครทุนการศึกษา่ในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (รอบ 2) ที่ กท 0807/205124 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 มี.ค. 2565 เวลา 13:34
1524 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ที่ กท 6301/145624 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ25 มี.ค. 2565 เวลา 13:36
1525 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4301/103824 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก25 มี.ค. 2565 เวลา 14:29
1526 ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/646
25 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 มี.ค. 2565 เวลา 14:33
1527 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1489
25 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 14:34
1528 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1486
25 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 14:35
1529 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1492
25 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 14:36
1530 ให้งดจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชน และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/ว.7722 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร25 มี.ค. 2565 เวลา 15:16
1531 ส่งประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/20225 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 มี.ค. 2565 เวลา 15:19
1532 การดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแนวคลอง ที่ กท 1106/148715 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 มี.ค. 2565 เวลา 15:25
1533 การคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/279725 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 มี.ค. 2565 เวลา 15:56
1534 ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1427
23 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 08:45
1535 ขอเชิญประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0301/55423 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 08:47
1536 แนวทางบริหารจัดการการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (แก้ไขเอกสารแนบท้ายบันทึกทั้งหมด เวียนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565) ด่วนมาก
ที่ กท 0302/550
23 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 11:28
1537 ประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5101/162322 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน24 มี.ค. 2565 เวลา 13:12
1538 ประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5101/162522 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน24 มี.ค. 2565 เวลา 13:12
1539 มารดาข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1430
23 มี.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 13:12
1540 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/145523 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มี.ค. 2565 เวลา 13:13
1541 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 7923 มี.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 13:14
1542 ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/592
23 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 มี.ค. 2565 เวลา 13:15
1543 ขอความอนุเคาะห์ข้อมูลเพือจัดทำสถิติกรุงเทพมหานครประจำปี ที่ กท 0502/63123 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 มี.ค. 2565 เวลา 13:19
1544 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/144823 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มี.ค. 2565 เวลา 13:19
1545 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพระโขนง ที่ กท 4901/162923 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง24 มี.ค. 2565 เวลา 13:22
1546 รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน-กันยายน 2564) ที่ กท 0409/15824 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ24 มี.ค. 2565 เวลา 13:25
1547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างบริเวณโครงการ 7 ที่ กท 3608/20420 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 13:28
1548 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1603/40224 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง24 มี.ค. 2565 เวลา 13:29
1549 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/637
24 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 มี.ค. 2565 เวลา 14:11
1550 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 729/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/265823 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่24 มี.ค. 2565 เวลา 14:13
1551 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 730/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/265923 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่24 มี.ค. 2565 เวลา 14:15
1552 ส่งคืนเอกสารการสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/251617 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่24 มี.ค. 2565 เวลา 14:17
1553 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1464
24 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มี.ค. 2565 เวลา 14:19
1554 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1467
24 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มี.ค. 2565 เวลา 14:19
1555 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานตรวจสอบภายใน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0407/452
24 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน24 มี.ค. 2565 เวลา 15:21
1556 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.48923 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 มี.ค. 2565 เวลา 15:24
1557 เปลี่ยนกำหนดการประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0301/56324 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 15:58
1558 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/54623 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 มี.ค. 2565 เวลา 11:49
1559 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำถิ่นกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/166022 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน23 มี.ค. 2565 เวลา 11:50
1560 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/142622 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มี.ค. 2565 เวลา 11:51
1561 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/142422 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มี.ค. 2565 เวลา 11:52
1562 โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On site Services) ณ สำนักงานเขต ที่ กท 0509/61622 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 มี.ค. 2565 เวลา 11:54
1563 การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ช่วงขยายเวลาถึงปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/623
22 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 มี.ค. 2565 เวลา 12:01
1564 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 ที่ กท 0401/103622 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 มี.ค. 2565 เวลา 12:01
1565 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตแค ที่ กท 8701/181517 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน23 มี.ค. 2565 เวลา 12:04
1566 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2211
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มี.ค. 2565 เวลา 12:08
1567 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2085
15 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มี.ค. 2565 เวลา 12:08
1568 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2141
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มี.ค. 2565 เวลา 12:09
1569 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2054
14 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มี.ค. 2565 เวลา 12:10
1570 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1441
23 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
1571 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1444
23 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มี.ค. 2565 เวลา 14:54
1572 แนวทางบริหารจัดการการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนมาก
ที่ กท 0302/550
23 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 มี.ค. 2565 เวลา 15:22
1573 ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/2349
22 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มี.ค. 2565 เวลา 15:23
1574 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/628
23 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 มี.ค. 2565 เวลา 15:25
1575 การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/166122 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน23 มี.ค. 2565 เวลา 15:27
1576 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/511
21 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว22 มี.ค. 2565 เวลา 11:10
1577 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/140821 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มี.ค. 2565 เวลา 11:31
1578 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/139821 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มี.ค. 2565 เวลา 11:33
1579 การให้สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ กท 0404/259921 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 มี.ค. 2565 เวลา 11:35
1580 รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 ที่ กท 0510/61021 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มี.ค. 2565 เวลา 11:37
1581 แจ้งย้ายที่ทำการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติศาสนาทางทะเล (ศรชล.) ที่ กท 0403/ว 2522 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 มี.ค. 2565 เวลา 13:35
1582 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1417
22 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มี.ค. 2565 เวลา 14:41
1583 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1420
22 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มี.ค. 2565 เวลา 14:43
1584 กำชับมิให้มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและดำเนินกิจกรรมรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตในพื้นที่ ที่ กท 1103/8915 มี.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 มี.ค. 2565 เวลา 14:49
1585 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/92715 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี22 มี.ค. 2565 เวลา 14:57
1586 มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม ที่ กท 8805/145221 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ22 มี.ค. 2565 เวลา 15:16
1587 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/137618 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มี.ค. 2565 เวลา 10:12
1588 ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/1914
18 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 มี.ค. 2565 เวลา 10:40
1589 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/137418 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มี.ค. 2565 เวลา 10:42
1590 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/211518 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด21 มี.ค. 2565 เวลา 11:30
1591 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8306/150418 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา21 มี.ค. 2565 เวลา 11:36
1592 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/53321 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 มี.ค. 2565 เวลา 14:58
1593 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ กท 1305/138421 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
1594 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1394
21 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มี.ค. 2565 เวลา 15:03
1595 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1388
21 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มี.ค. 2565 เวลา 15:04
1596 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1391
21 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มี.ค. 2565 เวลา 15:04
1597 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และเงินพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานกวาด พ.ศ. ... ที่ กท 1103/156418 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 มี.ค. 2565 เวลา 09:34
1598 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/135717 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
1599 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/135017 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
1600 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/969
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
1601 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/186311 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
1602 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/180
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
1603 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ที่ กท 0302/51817 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
1604 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/2171
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
1605 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในสภาวะยากลำบาก ที่ กท 0403/ว 2418 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 13:24
1606 ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลสิงคโปร์หลักสูตร "Sustainable Financing of Cities" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/526
18 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 14:27
1607 กำหนดการชี้แจงระเบียบการพักอาศัยฯ และทำสัญญาเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 แห่ง ที่ กท 0404/255818 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่18 มี.ค. 2565 เวลา 14:27
1608 ผลการคัดเลือกกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน ที่ กท 0404/253117 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่18 มี.ค. 2565 เวลา 14:28
1609 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1367
18 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มี.ค. 2565 เวลา 14:33
1610 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1370
18 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มี.ค. 2565 เวลา 14:34
1611 ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. (News HRD Letter) ที่ กท 0401/96217 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 14:34
1612 คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 0405/175018 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี18 มี.ค. 2565 เวลา 14:53
1613 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0401/97117 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 15:50
1614 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/588
18 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม18 มี.ค. 2565 เวลา 15:51
1615 ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่ีอนวิทยาการคำนวณ (Coding for School Director) ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/1888
18 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 มี.ค. 2565 เวลา 15:54
1616 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/133416 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มี.ค. 2565 เวลา 10:25
1617 เวียนแจ้งการใช้งานระบบ LTax 3000 V.4 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/129315 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 มี.ค. 2565 เวลา 10:28
1618 ส่งประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท 6401/153316 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง17 มี.ค. 2565 เวลา 10:49
1619 การสำรวจข้อมูลสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0801/180616 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 มี.ค. 2565 เวลา 10:52
1620 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/132816 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มี.ค. 2565 เวลา 11:13
1621 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/209515 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 มี.ค. 2565 เวลา 11:31
1622 การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/ว 7416 มี.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร17 มี.ค. 2565 เวลา 11:50
1623 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1005/8917 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 มี.ค. 2565 เวลา 13:38
1624 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/959
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 มี.ค. 2565 เวลา 13:43
1625 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Urban Administration and Planning (MUAP) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/964
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
1626 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/134317 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
1627 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1346
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
1628 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/582
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
1629 หลักสูตรการเสริมสร้างวินัยของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/957
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
1630 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/132016 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
1631 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/2129
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
1632 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/131215 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มี.ค. 2565 เวลา 10:23
1633 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/566
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 มี.ค. 2565 เวลา 10:26
1634 ขอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ที่ กท 0502/56916 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 มี.ค. 2565 เวลา 10:27
1635 ยืนยันเงินเหลือจ่าย/เบิกเกินส่งคืน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/1748
15 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 มี.ค. 2565 เวลา 10:54
1636 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/60815 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา16 มี.ค. 2565 เวลา 13:52
1637 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1321
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มี.ค. 2565 เวลา 13:53
1638 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1324
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มี.ค. 2565 เวลา 13:54
1639 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 4908/142811 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตพระโขนง16 มี.ค. 2565 เวลา 14:00
1640 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/125515 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา16 มี.ค. 2565 เวลา 14:08
1641 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/130615 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มี.ค. 2565 เวลา 14:09
1642 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/125711 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 มี.ค. 2565 เวลา 14:18
1643 การจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม ที่ กท 0306/45710 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 มี.ค. 2565 เวลา 14:20
1644 แนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/1822
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 มี.ค. 2565 เวลา 14:57
1645 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/2409
14 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่16 มี.ค. 2565 เวลา 15:54
1646 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0807/169111 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 มี.ค. 2565 เวลา 09:52
1647 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0807/168911 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 มี.ค. 2565 เวลา 09:58
1648 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคลินิก ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/483
14 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.15 มี.ค. 2565 เวลา 10:18
1649 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/128414 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มี.ค. 2565 เวลา 10:27
1650 ขอแจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity anก Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0306/47914 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.15 มี.ค. 2565 เวลา 10:39
1651 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 1 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/555
14 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 มี.ค. 2565 เวลา 10:47
1652 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/128214 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มี.ค. 2565 เวลา 10:51
1653 บิดา จ่าเอก ชัยพร จันลี ถึงแก่กรรม ที่ กท 5901/141315 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน15 มี.ค. 2565 เวลา 10:54
1654 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/11779 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา15 มี.ค. 2565 เวลา 10:59
1655 ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (เฉพาะตำแหน่ง) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/2354
11 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 มี.ค. 2565 เวลา 11:06
1656 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/559
15 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 มี.ค. 2565 เวลา 14:04
1657 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1299
15 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มี.ค. 2565 เวลา 14:44
1658 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1302
15 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มี.ค. 2565 เวลา 14:47
1659 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1296
15 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
1660 การดำเนินการตามมติ ก.ก. กรณีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ที่ กท 0306/7015 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร15 มี.ค. 2565 เวลา 15:19
1661 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร. 26) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/937
15 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มี.ค. 2565 เวลา 15:42
1662 การรายงานผลดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต (ระยะครึ่งปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/1447
11 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม14 มี.ค. 2565 เวลา 15:05
1663 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/125411 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มี.ค. 2565 เวลา 11:19
1664 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนจากเหตุอัคคีภัย ที่ กท 5003/148610 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ14 มี.ค. 2565 เวลา 13:15
1665 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/124911 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มี.ค. 2565 เวลา 13:17
1666 กรมธนารักษ์ขออนุญาตดำเนินการติดตั้งบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐในพื้นที่ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/125111 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 มี.ค. 2565 เวลา 13:30
1667 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/234111 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่14 มี.ค. 2565 เวลา 13:33
1668 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2005
10 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 มี.ค. 2565 เวลา 14:39
1669 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2007
10 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 มี.ค. 2565 เวลา 14:40
1670 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/200210 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 มี.ค. 2565 เวลา 14:42
1671 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/201110 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 มี.ค. 2565 เวลา 14:45
1672 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ที่ กท 1207/144711 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว14 มี.ค. 2565 เวลา 14:50
1673 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1275
14 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มี.ค. 2565 เวลา 14:54
1674 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1278
14 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มี.ค. 2565 เวลา 14:56
1675 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2828
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 เม.ย. 2565 เวลา 14:21
1676 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/123610 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มี.ค. 2565 เวลา 11:06
1677 ขอส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0200/11839 มี.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร11 มี.ค. 2565 เวลา 11:07
1678 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/536
10 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 มี.ค. 2565 เวลา 11:08
1679 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.54
11 มี.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร11 มี.ค. 2565 เวลา 13:18
1680 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/1560
25 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 มี.ค. 2565 เวลา 14:48
1681 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1602/34010 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง11 มี.ค. 2565 เวลา 14:50
1682 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/5929 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร11 มี.ค. 2565 เวลา 14:51
1683 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1239
11 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
1684 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1242
11 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
1685 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1245
11 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
1686 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ที่ กท 0404/229510 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 มี.ค. 2565 เวลา 14:54
1687 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 600/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาคลองแสนแสบและคลองสาขาด้านการจัดการไขมัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/1443
11 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 มี.ค. 2565 เวลา 14:56
1688 พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ที่ กท 0406/142710 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน11 มี.ค. 2565 เวลา 14:57