หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน เวียนทั้งหมด

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 การจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเขตตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0406/ว 327
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:47
2 คู่มือการใช้งานระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร BMA Digital Plans ที่ กท 0502/27976 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:48
3 ผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0306/25462 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:50
4 การแปลง 216 นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2801
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:51
5 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56316 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:51
6 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56256 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:52
7 รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (25 กรกฏาคม 2564-25 กรกฎาคม 2565) ที่ กท 0502/27996 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ธ.ค. 2565 เวลา 13:12
8 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจำสายงาน ที่ กท 0807/91387 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ธ.ค. 2565 เวลา 13:40
9 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/56467 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:38
10 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5643
7 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:39
11 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3814/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/124616 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:58
12 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3815/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/124626 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:59
13 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3816/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/124636 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
14 การติดตามแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/82792 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:21
15 การไฟฟ้านครหลวงเชิญเข้าร่วมโครงการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1305/82802 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:24
16 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/32130 พ.ย. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:25
17 การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในการพิจารณาอนุญาตแบบก่อสร้างอาคาร ที่ กท 0400/ว 3266 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 08:55
18 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/56002 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:33
19 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ที่ กท 0803/897630 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:33
20 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/55966 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:34
21 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55912 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:36
22 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/900330 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:37
23 หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2567
6 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:33
24 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0806/898630 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:44
25 สรุปการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 0409/11926 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:46
26 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5622
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:49
27 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/56116 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:49
28 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5619
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:50
29 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55782 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
30 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีต่อไป (เพิ่มเติม) ที่ กท 1302/81792 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ธ.ค. 2565 เวลา 15:19
31 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0806/882225 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 ธ.ค. 2565 เวลา 07:59
32 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55741 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:11
33 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55711 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:13
34 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชันและสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0408/55571 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:14
35 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 7907/934624 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
36 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ ที่ กท 1307/81361 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
37 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2565 ที่ กท 0301/25341 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:17
38 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1302/81311 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ธ.ค. 2565 เวลา 14:28
39 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 5562 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ธ.ค. 2565 เวลา 14:32
40 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1901/701
2 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:19
41 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของไม้ยืนต้น ที่ กท 1106/698729 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:21
42 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/55872 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:22
43 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5584
2 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:22
44 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1901/ว 322
30 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2565 เวลา 16:03
45 ขอส่งเอกสารในการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2553
2 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.2 ธ.ค. 2565 เวลา 16:09
46 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/807830 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
47 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1224530 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
48 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8873
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:18
49 การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ประจำ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1302/318
29 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:20
50 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/554530 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:21
51 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/276730 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:22
52 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/554730 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:23
53 ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2566 ที่ กท 0401/449430 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:24
54 ส่งประกาศสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0100/151130 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:29
55 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/755630 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:37
56 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 52-53 ที่ กท 0401/45381 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:39
57 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4536
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:40
58 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติตามแนวทางการจัดการมูลฝอยตามประเภทแหล่งกำเนิดและเผยแพร่แนะนำประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย ที่ กท 1103/697328 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:47
59 ประชาสัมพันธ์โครงการ "บัตรสุขภาพข้าราชการและหน่วยงานรายเดือน" ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1301/805029 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:30
60 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0510/2776
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:31
61 ขอแจ้งประมาณการค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อประกอบวิธีการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ กท 1307/81351 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:32
62 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/476530 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:33
63 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5567
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:33
64 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5564
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:33
65 การติดตามการใช้นวัตกรรมตามตัวชี้วัด "ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ กท 0303/250429 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.30 พ.ย. 2565 เวลา 09:11
66 ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาเครื่องแต่งกาย ที่ กท 1902/67928 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2565 เวลา 09:13
67 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/552929 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 11:02
68 การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0303/251329 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.30 พ.ย. 2565 เวลา 11:04
69 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/552729 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 11:06
70 ตรวจสอบรายงานการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) และแผนปฏิบัติการรายปีด้านเทคโรโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5ปี (พ.ศ.2561-2565) ที่ กท 0510/268029 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 พ.ย. 2565 เวลา 11:11
71 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/891229 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
72 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3655/2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3656/2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0409/117829 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ30 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
73 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/798528 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์30 พ.ย. 2565 เวลา 11:21
74 รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ กท 0507/273528 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 พ.ย. 2565 เวลา 13:31
75 ความคืบหน้าของการพิจารณาบทบาทการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อของสำนักงานเขต ประกอบการปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังและอำนาจหน้าที่ ที่ กท 0407/182229 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน30 พ.ย. 2565 เวลา 13:35
76 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.53330 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ย. 2565 เวลา 13:36
77 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5538
30 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
78 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5541
30 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
79 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิการยน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5535
30 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 15:25
80 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/396828 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ย. 2565 เวลา 15:27
81 เข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2022 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/2760
30 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 พ.ย. 2565 เวลา 15:29
82 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 15 เขตบางรัก ที่ กท 0200/741730 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2565 เวลา 15:32
83 การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8049
29 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 พ.ย. 2565 เวลา 15:36
84 ขอข้อมูลประกอบการนำเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/12273
30 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 พ.ย. 2565 เวลา 15:40
85 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7414
30 พ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2565 เวลา 17:05
86 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบให้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ ที่ กท 0403/ว 15028 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 2565 เวลา 09:55
87 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/550928 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 11:25
88 การแจ้งผลการตรวจสอบการใช้รถราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ที่ กท 1307/787225 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 พ.ย. 2565 เวลา 11:27
89 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/550728 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
90 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/274728 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม29 พ.ย. 2565 เวลา 11:29
91 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักหรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/782728 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 พ.ย. 2565 เวลา 11:31
92 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/643628 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ29 พ.ย. 2565 เวลา 11:32
93 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0306/2506
29 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 2565 เวลา 11:35
94 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักหรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/782528 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 พ.ย. 2565 เวลา 11:36
95 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2737
29 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 พ.ย. 2565 เวลา 11:38
96 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 217225 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 พ.ย. 2565 เวลา 11:39
97 การโอนพัสดุ จำนวน 1 รายการ ที่ กท 5408/1064624 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก29 พ.ย. 2565 เวลา 11:40
98 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5523
29 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 14:17
99 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5520
29 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
100 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 52629 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
101 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 52829 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 พ.ย. 2565 เวลา 14:19
102 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4507/618025 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตยานนาวา28 พ.ย. 2565 เวลา 11:10
103 ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานโยธา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2719
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 พ.ย. 2565 เวลา 11:12
104 คำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ ที่ กท 1302/786525 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 พ.ย. 2565 เวลา 11:13
105 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/548625 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
106 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/548425 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 11:15
107 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4444
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 12:01
108 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0701/1107123 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ย. 2565 เวลา 12:04
109 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1117525 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ย. 2565 เวลา 12:06
110 โครงการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/148525 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 12:09
111 ขอความอนุเคราะห์กรองแบบสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กท 0704/1117225 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ย. 2565 เวลา 14:33
112 การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 0407/ว 31222 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 14:35
113 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5500
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 14:35
114 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5503
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 14:36
115 ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Realizing the Right to Adequate Housing in the Context of Habitat III New Urban Agenda - Policies, Planning and Practices" ด่วนมาก
ที่ กท 0302/2491
28 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
116 ส่งสำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/652227 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน28 พ.ย. 2565 เวลา 15:19
117 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 315
25 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 15:51
118 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0501/271024 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
119 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก ที่ กท 0502/269924 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2565 เวลา 10:40
120 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/546424 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 10:42
121 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/546624 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 10:43
122 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3376/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) ด่วนมาก
ที่ กท 1102/6882
23 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 พ.ย. 2565 เวลา 10:48
123 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/779523 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2565 เวลา 10:51
124 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/782924 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
125 ขอเชิญร่วมทำบุญ งานทอดผ้าป่า ช่วยน้องให้ปลอดภัย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 149
25 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2565 เวลา 11:37
126 การโอนพัสดุ จำนวน 13 รายการ ที่ กท 7608/541324 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดินแดง25 พ.ย. 2565 เวลา 14:42
127 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5480
25 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 14:43
128 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5477
25 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 14:44
129 การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ที่ กท 0303/246823 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 11:21
130 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 148
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 13:30
131 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4007/535423 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตพระนคร24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
132 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/463523 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
133 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/548822 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
134 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1207/272023 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
135 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad ที่ กท 0806/865323 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
136 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7232
24 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
137 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5457
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
138 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5454
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
139 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5460
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:54
140 ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ ที่ กท 1307/275424 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ย. 2565 เวลา 15:18
141 การตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและการรับรู้มูลค่าทรัพย์สินตามหลักการและนโยบายบัญชีของกรุงเทพมหนคร ที่ กท 0407/31022 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 08:46
142 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/537114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย24 พ.ย. 2565 เวลา 08:49
143 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7223
24 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 11:07
144 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/544323 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 11:09
145 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/269123 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 พ.ย. 2565 เวลา 11:09
146 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/564723 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง24 พ.ย. 2565 เวลา 11:10
147 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7576
14 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ย. 2565 เวลา 11:13
148 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/544623 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
149 รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/2687
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม24 พ.ย. 2565 เวลา 11:15
150 ขอความร่วมมือตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลรายงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/6879
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม24 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
151 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/540922 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 11:13
152 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/541622 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
153 ขอเชิญประชุมทบทวนตัวชี้วัดผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอหน่วยงานระดับสำนัก ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/663
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2565 เวลา 11:15
154 แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ที่ กท 0404/1191922 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
155 กฎ ก.ก. ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0304/2446
22 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2565 เวลา 11:18
156 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูถัมภ์ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ ที่ กท 1305/773121 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 พ.ย. 2565 เวลา 11:19
157 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น ที่ กท 0909/277221 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 พ.ย. 2565 เวลา 14:22
158 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/461322 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:24
159 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50323 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:25
160 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50623 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:25
161 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50423 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:26
162 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50523 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:27
163 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5436
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 14:27
164 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5433
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 14:28
165 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5439
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 14:29
166 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกุศลอุทิศถวายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวงวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯ ที่ กท 0403/ว 14722 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 10:46
167 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/539521 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
168 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/538521 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
169 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/434622 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
170 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/550722 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
171 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4301/401721 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
172 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/618115 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
173 แผนแนวทางการลดมลพิษ PM2.5 จากการใช้รถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 1306/74349 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 พ.ย. 2565 เวลา 13:58
174 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/770815 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 พ.ย. 2565 เวลา 13:59
175 บิดาข้าราชการเสียชีวิต ที่ กท 6701/540221 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม22 พ.ย. 2565 เวลา 14:01
176 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0100/1461
22 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
177 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2566 ที่ กท 1207/269321 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว22 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
178 การสำรวจเป้าหมายพื้นที่สีเขียวสวนสวนสาธารณะ สวนหย่อม 7 ประเภทตามศักยภาพของเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1106/679721 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 พ.ย. 2565 เวลา 15:17
179 การรายงานพื้นที่สีเขียว 9 ประเภทของสำนักงานเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1106/679521 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 พ.ย. 2565 เวลา 15:19
180 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5405
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 15:21
181 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5402
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 15:21
182 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/458821 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
183 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/458921 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
184 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/459121 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
185 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/458721 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
186 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/459021 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:24
187 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/773721 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 พ.ย. 2565 เวลา 15:25
188 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/522521 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย22 พ.ย. 2565 เวลา 15:30
189 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 ที่ กท 0303/244122 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 15:31
190 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7158
22 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 15:32
191 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/536815 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 11:42
192 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/536415 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 11:43
193 ขอส่งข้อเสนอแนะหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ที่ กท 0805/857315 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 พ.ย. 2565 เวลา 11:46
194 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/716114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ21 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
195 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/716014 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ21 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
196 ส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 1001/3808
15 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 พ.ย. 2565 เวลา 11:49
197 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เเละงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ. 2565 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565) ที่ กท 1902/ว 28528 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร21 พ.ย. 2565 เวลา 14:29
198 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/ว 30715 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร21 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
199 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/545115 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย21 พ.ย. 2565 เวลา 14:38
200 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5378
21 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 14:41
201 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5381
21 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 14:42
202 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/538821 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
203 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/539321 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 15:19
204 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 146
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2565 เวลา 11:06
205 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/534114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:49
206 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/532411 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:50
207 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/530110 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:51
208 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/534814 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:52
209 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5601/ว 498414 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน15 พ.ย. 2565 เวลา 13:54
210 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ กท 0805/844711 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 พ.ย. 2565 เวลา 13:55
211 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5360
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
212 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5357
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
213 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5354
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 14:32
214 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/190314 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง15 พ.ย. 2565 เวลา 14:33
215 ขอส่งรายงานการประชุมอาสาสมัครประจำสำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 1505/262014 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม15 พ.ย. 2565 เวลา 14:38
216 การฝึกอบรมการใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2657
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 พ.ย. 2565 เวลา 14:40
217 แบบตอบรับเข้าร่วมงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0802/850214 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 พ.ย. 2565 เวลา 14:42
218 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/716214 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ15 พ.ย. 2565 เวลา 14:43
219 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6701/534814 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม15 พ.ย. 2565 เวลา 14:44
220 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/773315 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด15 พ.ย. 2565 เวลา 14:46
221 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6101/690415 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองแขม15 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
222 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/760411 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน15 พ.ย. 2565 เวลา 14:51
223 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1082111 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 พ.ย. 2565 เวลา 14:52
224 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนมาก
ที่ กท 0306/ว 304
15 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
225 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/265514 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 พ.ย. 2565 เวลา 14:57
226 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1601/153315 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง15 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
227 แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7068
15 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2565 เวลา 15:55
228 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/2394
11 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 11:26
229 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/531811 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 11:27
230 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/481110 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา14 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
231 มารดาข้าราชการเสียชีวิต ที่ กท 6701/531114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม14 พ.ย. 2565 เวลา 11:29
232 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/1441610 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์14 พ.ย. 2565 เวลา 11:30
233 การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 144
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 13:27
234 บิดา นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรม ที่ กท 0409/110914 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ14 พ.ย. 2565 เวลา 13:30
235 การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/7562
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 พ.ย. 2565 เวลา 13:32
236 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง และลานจอดรถยนต์ชั้น A ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 145
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 14:13
237 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5331
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 14:46
238 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5334
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
239 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5337
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
240 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/451911 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 พ.ย. 2565 เวลา 14:49
241 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/452011 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 พ.ย. 2565 เวลา 14:51
242 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/452511 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 พ.ย. 2565 เวลา 14:51
243 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา "ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ" FIABCI-Thai Prix d Excellence Awards ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4320
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 15:50
244 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/529710 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
245 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2614
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 พ.ย. 2565 เวลา 11:24
246 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/ว.29910 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 11:37
247 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1155110 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 พ.ย. 2565 เวลา 11:39
248 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1072810 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 พ.ย. 2565 เวลา 11:40
249 กำหนดแนวทางปฏิบัติการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0405/ว 30010 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 11:42
250 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/53489 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย11 พ.ย. 2565 เวลา 14:11
251 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจำสายงาน ที่ กท 0807/845111 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา11 พ.ย. 2565 เวลา 14:56
252 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5311
11 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2565 เวลา 14:59
253 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5314
11 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2565 เวลา 15:01
254 ับัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1402/4467
11 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 พ.ย. 2565 เวลา 15:55
255 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10 ที่ กท 0401/427010 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 15:56
256 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/11637
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 พ.ย. 2565 เวลา 15:57
257 แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2652
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ย. 2565 เวลา 15:59
258 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2657
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ย. 2565 เวลา 16:01
259 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2650
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ย. 2565 เวลา 16:01
260 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 23 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 143
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 17:08
261 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/7385
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 พ.ย. 2565 เวลา 11:01
262 โครงการทุนอมรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4262
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 11:02
263 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/25959 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ย. 2565 เวลา 11:03
264 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0100/14659 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 11:04
265 ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่ กท 0807/83719 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
266 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 210410 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 พ.ย. 2565 เวลา 11:24
267 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/อ.3824
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา10 พ.ย. 2565 เวลา 13:41
268 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52809 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 13:41
269 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52749 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 13:42
270 การติดตามแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/745910 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 พ.ย. 2565 เวลา 14:10
271 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5290
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 14:13
272 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5293
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 14:15
273 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization-APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4266
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 15:12
274 หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/427210 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
275 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2588
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ย. 2565 เวลา 15:17
276 กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/11595
10 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 พ.ย. 2565 เวลา 15:51
277 กฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2565 ที่ กท 0306/236910 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 15:57
278 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6927
8 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 10:34
279 ขอแจ้งยุติการยกเว้นค่าน้ำประปาของโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0502/25788 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 พ.ย. 2565 เวลา 10:36
280 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีต่อไป ที่ กท 1302/73427 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 10:38
281 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6801/55824 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร9 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
282 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52538 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
283 การดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ กท 0400/ป.1149 พ.ย. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 10:56
284 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3239/2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/114248 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่9 พ.ย. 2565 เวลา 11:09
285 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ที่ กท 7701/92339 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง9 พ.ย. 2565 เวลา 11:10
286 การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี ที่ กท 0403/ว 1429 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 12:59
287 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/73638 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
288 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ ที่ กท 1308/73457 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 14:19
289 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52588 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 14:20
290 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5270
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 14:20
291 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5267
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 14:21
292 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/73968 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 15:46
293 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ กท 1303/74128 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 15:48
294 การรับสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0401/42508 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 15:50
295 การรับสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการทุกสังกัด (ยกเว้นสำนักงานเขต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0401/42488 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 15:53
296 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0406/66447 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน9 พ.ย. 2565 เวลา 16:19
297 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจกและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565) ที่ กท 0503/25497 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2565 เวลา 09:23
298 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52377 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 10:56
299 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52237 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 10:57
300 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/72354 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 พ.ย. 2565 เวลา 10:58
301 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/7341
7 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 พ.ย. 2565 เวลา 14:17
302 ขอให้จัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารตามแบบฟอร์มที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ที่ กท 1304/73047 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
303 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 14 เขตยานนาวา ที่ กท 0200/69118 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 พ.ย. 2565 เวลา 14:19
304 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 และเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/14598 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร8 พ.ย. 2565 เวลา 14:22
305 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/141814 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์8 พ.ย. 2565 เวลา 14:22
306 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5249
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 14:23
307 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5246
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 14:24
308 การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2570
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2565 เวลา 14:25
309 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ที่ กท 0409/10818 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ8 พ.ย. 2565 เวลา 15:17
310 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ที่ กท 1505/25558 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม8 พ.ย. 2565 เวลา 15:59
311 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3233/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0409/10797 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ8 พ.ย. 2565 เวลา 16:02
312 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51994 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 10:36
313 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักเทศกิจ ที่ กท 1401/43747 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ7 พ.ย. 2565 เวลา 10:38
314 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/11322
4 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
315 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4213
4 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 10:40
316 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51974 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 10:41
317 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว 294
4 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 10:42
318 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/111983 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 พ.ย. 2565 เวลา 10:43
319 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1029228 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 พ.ย. 2565 เวลา 11:26
320 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4234
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 13:37
321 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4232
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 13:39
322 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5219
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:26
323 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5216
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:27
324 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5213
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:28
325 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/52287 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:29
326 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5507/47877 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี7 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
327 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1417 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 15:45
328 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ กท 1302/71711 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 พ.ย. 2565 เวลา 08:14
329 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51753 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2565 เวลา 11:26
330 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10410
31 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 พ.ย. 2565 เวลา 11:27
331 ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/138241 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์4 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
332 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/43933 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 พ.ย. 2565 เวลา 11:30
333 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/43943 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 พ.ย. 2565 เวลา 11:30
334 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51813 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2565 เวลา 13:06
335 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานโยธา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2528
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 พ.ย. 2565 เวลา 13:14
336 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/46752 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี4 พ.ย. 2565 เวลา 13:22
337 ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็น บทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน สู่ "สภาเมืองคนรุ่นใหม่" ที่ กท 1203/25703 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 พ.ย. 2565 เวลา 13:24
338 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/40513 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี4 พ.ย. 2565 เวลา 15:21
339 ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/40412 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี4 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
340 ผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง ที่ กท 1403/43574 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ4 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
341 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/51874 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
342 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 13 เขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 0200/68304 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 พ.ย. 2565 เวลา 15:24
343 ขอรับการสนับสนุนการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2568
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 พ.ย. 2565 เวลา 15:26
344 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1207/1215
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 พ.ย. 2565 เวลา 15:27
345 ให้สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2364
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา4 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
346 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6707/51173 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม4 พ.ย. 2565 เวลา 15:29
347 อดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม ที่ กท 1901/6262 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 08:21
348 มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรม ที่ กท 8801/58812 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
349 แนวทางดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1103/ว 27821 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 11:50
350 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51552 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 11:54
351 ส่งสำเนาคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/41522 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 11:55
352 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/73062 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน3 พ.ย. 2565 เวลา 11:56
353 สำรวจความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 0801/807528 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 พ.ย. 2565 เวลา 11:58
354 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/22762 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 11:58
355 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51512 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 11:59
356 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0501/25212 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ย. 2565 เวลา 12:01
357 ขอให้สำรวจครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการประเมินภาษีประจำปีภาพษี พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7169
1 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ย. 2565 เวลา 12:02
358 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ กท 1305/71371 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ย. 2565 เวลา 13:53
359 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/43722 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 พ.ย. 2565 เวลา 13:54
360 ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ที่ กท 7407/75343 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด3 พ.ย. 2565 เวลา 13:55
361 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6907/56892 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม3 พ.ย. 2565 เวลา 13:56
362 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5168
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 13:57
363 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5171
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 13:57
364 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/25032 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
365 การทบทวนผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2273
1 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
366 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 140
3 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 15:27
367 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว.289
3 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 16:35
368 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 (เพิ่มเติมเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) ที่ กท 0404/ว 28327 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร2 พ.ย. 2565 เวลา 09:38
369 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51291 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
370 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51351 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
371 ขอรับทราบปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 และขอความอนุเคราะห์ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8142
31 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 พ.ย. 2565 เวลา 11:21
372 สำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 0802/81882 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 พ.ย. 2565 เวลา 11:23
373 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/583231 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ2 พ.ย. 2565 เวลา 14:52
374 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5147
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 14:52
375 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5144
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
376 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5141
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
377 การก่อสร้างอัฒจันทร์ภายในอาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพประเภทที่ไม่มีการจัดที่นั่้งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น ที่ กท 0907/อ.23461 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา2 พ.ย. 2565 เวลา 14:55
378 รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) และรายงานสถานการณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/1041331 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 พ.ย. 2565 เวลา 14:57
379 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6752
2 พ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2 พ.ย. 2565 เวลา 15:34
380 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5700/422327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่1 พ.ย. 2565 เวลา 12:47
381 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร"ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ" รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4146
1 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 15:26
382 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5122
1 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
383 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5125
1 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
384 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ที่ กท 0404/ว 28327 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 15:35
385 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/71101 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2565 เวลา 15:37
386 โครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร"การพัฒนาทักษะภาษาจีน" ครั้งที่ 2 ที่ กท 0410/136331 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ1 พ.ย. 2565 เวลา 15:39
387 แนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 0704/1031028 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย1 พ.ย. 2565 เวลา 15:42
388 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/44431 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 09:34
389 การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2566 ที่ กท 1302/691628 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
390 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/510131 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 11:49
391 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/510931 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 11:50
392 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8092
28 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 พ.ย. 2565 เวลา 11:52
393 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/870728 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม1 พ.ย. 2565 เวลา 11:54
394 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/871928 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม1 พ.ย. 2565 เวลา 11:55
395 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด
ที กท 0401/4144
1 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 11:59
396 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/486231 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา1 พ.ย. 2565 เวลา 12:33
397 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/48631 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา1 พ.ย. 2565 เวลา 12:40
398 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/579331 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ1 พ.ย. 2565 เวลา 12:42
399 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่ กท 5301/1013827 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง1 พ.ย. 2565 เวลา 12:45
400 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ กท 7407/735827 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด31 ต.ค. 2565 เวลา 10:48
401 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/507128 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 10:50
402 ขอข้อมูลการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1008/3597
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 10:52
403 ขออนุญาตให้อาสาสมัครประจำสำนักงานเขตเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2464
28 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม31 ต.ค. 2565 เวลา 14:11
404 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/507728 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 14:30
405 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5407/979928 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก31 ต.ค. 2565 เวลา 14:32
406 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เเละงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 28528 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
407 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4307/374028 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก31 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
408 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โอนอัตโนมัติ) ที่ กท 1902/61528 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 14:48
409 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/359427 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 14:51
410 การ โอนพัสดุ จำนวน 22 รายการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6628
28 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
411 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5094
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
412 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5097
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
413 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่ กท 1302/691528 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ต.ค. 2565 เวลา 15:28
414 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/432731 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30
415 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/432931 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
416 แจ้งกำหนดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0409/1010
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:34
417 การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ที่ กท 0200/ 662528 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 15:42
418 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 4 ที่ กท 0401/407327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 08:30
419 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2565 ที่ กท 0301/223027 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 11:31
420 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตคันนายาว ที่ กท 8007/670027 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว28 ต.ค. 2565 เวลา 11:51
421 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) ที่ กท 1305/677527 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 11:52
422 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1101/2096
25 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
423 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/504527 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
424 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/504327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 11:54
425 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้เป็นพื้นที่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถ ที่ กท 1403/407821 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ28 ต.ค. 2565 เวลา 11:56
426 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6616
28 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
427 ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1309/6865
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
428 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5061
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
429 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5064
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
430 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5067
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
431 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัดของผลผลิตหรืองาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หลังสิ้นสุดงานหรือโครงการ) ที่ กท 1902/61228 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
432 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM25 ในพี้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาะแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/6322
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
433 ขอให้เร่งดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ร้อยละ 100 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/6859
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 16:15
434 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2474
28 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว28 ต.ค. 2565 เวลา 16:47
435 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/237926 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 10:42
436 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/502126 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 10:43
437 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/502726 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 10:45
438 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2279
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
439 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/247127 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
440 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/678227 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
441 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5039
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
442 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5036
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
443 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Comprehensive Disaster Risk Reduction ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/2227
27 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 15:19
444 เวียนแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ที่ กท 0405/709727 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี27 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
445 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/708126 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี27 ต.ค. 2565 เวลา 15:24
446 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1019326 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
447 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/221926 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 15:26
448 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2947/2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1090327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
449 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4038
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 11:02
450 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0601/1317921 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ต.ค. 2565 เวลา 11:07
451 ขอเชิญให้ความเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง) ที่ กท 1305/659825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2565 เวลา 11:09
452 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ที่ กท 1305/660225 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2565 เวลา 11:10
453 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/383421 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี26 ต.ค. 2565 เวลา 11:11
454 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 0904/อ.362125 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
455 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4301/366025 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
456 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6484
26 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
457 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการมอบทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้วยหลักการอันทรงพลัง The 7 Habits of Highly Effective Leaders Scholarship Program ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4034
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:25
458 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการงานงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย (New Secuirty Challenges and Democracy) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4032
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
459 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/500525 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
460 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5401/962425 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:31
461 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/499825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:32
462 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6487
26 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:35
463 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5014
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:35
464 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5017
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
465 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 8/2565 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/7988
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
466 แนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2215
26 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.26 ต.ค. 2565 เวลา 16:09
467 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 (ยธส.14) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4048
26 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 16:25
468 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/496821 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
469 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่เกี่ยวกับการกระทำที่มีผลให้เกิดความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง ที่ กท 0406/628521 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน25 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
470 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6430
21 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
471 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0303/220121 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:05
472 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/536321 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:06
473 แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมออนไลน์ให้ความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี ที่ กท 0806/786620 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
474 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/471525 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย25 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
475 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/721121 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด25 ต.ค. 2565 เวลา 14:12
476 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/6187
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
477 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/582425 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน25 ต.ค. 2565 เวลา 14:15
478 แนวทางการให้บริการเก็บขนมุลฝอยสำหรับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วน
ที่ กท 1103/ว 274
18 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
479 การแก้ไขปัญหาซากยานยนต์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/4106
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ25 ต.ค. 2565 เวลา 14:18
480 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4994
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
481 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4991
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
482 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5002
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
483 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2446
25 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ต.ค. 2565 เวลา 15:03
484 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพูทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 13825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
485 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอภูหลวง ที่ กท 0403/ว 13925 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 15:07
486 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/497621 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:43
487 แจ้งการเปิดตรวจ ที่ กท 0407/157519 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน21 ต.ค. 2565 เวลา 07:35
488 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/1071821 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ต.ค. 2565 เวลา 10:41
489 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/494720 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 10:42
490 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/495420 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 10:43
491 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/392419 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน21 ต.ค. 2565 เวลา 11:45
492 การสำรวจตรวจสอบสิ่งกีดขวางการสัญจรบนทางเท้า ด่วนที่สุด
ที่ กท 0902/2484
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา21 ต.ค. 2565 เวลา 11:46
493 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบบัญชีและการเงินโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/42819 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 11:48
494 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13621 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
495 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ ที่ กท 0403/ว 13721 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 14:09
496 การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 ที่ กท 0405/697021 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี21 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
497 ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1207/2392
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว21 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
498 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4961
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
499 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4964
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 15:06
500 ขอส่งสำเนามอบหมายภารกิจในการจัดงานเทศการลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2364
18 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว20 ต.ค. 2565 เวลา 11:03
501 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ที่ กท 0409/92618 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ20 ต.ค. 2565 เวลา 11:06
502 ทุนการศึกษา Chevening Scholarship 2023/2024 จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3984
19 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 11:08
503 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 44120 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ต.ค. 2565 เวลา 11:15
504 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/492119 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
505 ขอเชิญรับฟังการใช้ระบบโปรแกรมตามโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2408
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ต.ค. 2565 เวลา 13:16
506 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/217419 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 14:54
507 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 12 เขตดินแดง ที่ กท 0200/640319 ต.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 14:55
508 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/492919 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 14:56
509 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4937
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
510 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4940
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
511 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4943
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
512 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3992
20 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 16:00
513 ยืนยันยอดเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สนศ. ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/6313
18 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 10:18
514 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/489818 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 10:19
515 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/489118 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 10:21
516 ขอเชิญร่วมทำบุญปัจจัยและอนุโมทนาพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ กท 0403/ว 13319 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 10:39
517 การจัดตั้งชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเว็บไซต์ วันที่ 18 ตุลาคม 2565) ที่ กท 0306/215512 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 13:34
518 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/492719 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
519 แจ้งการหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสถานีบริการน้ำมัน ที่ กท 1302/630418 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 15:14
520 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4911
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
521 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4914
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
522 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4917
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
523 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6207/693818 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน19 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
524 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุน้ำมันหล่อลื่นและค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1306/203819 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 15:17
525 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบประเมินผลการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายและการบริหารพัสดุจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/ว 2666 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:19
526 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13419 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
527 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13519 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:22
528 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6332
18 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 17:11
529 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 132
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2565 เวลา 09:18
530 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency) Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/2123
11 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.18 ต.ค. 2565 เวลา 13:38
531 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/487617 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 13:40
532 การจัดตั้งชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ที่ กท 0306/215512 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.18 ต.ค. 2565 เวลา 13:43
533 ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0501/239117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ต.ค. 2565 เวลา 13:49
534 การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0807/776117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ต.ค. 2565 เวลา 13:52
535 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/486517 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 13:56
536 การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0714/993117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
537 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4884
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
538 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4887
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
539 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/244317 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 ต.ค. 2565 เวลา 14:26
540 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/622917 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
541 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2383
12 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ต.ค. 2565 เวลา 07:57
542 ขอส่งคู่มือการดำเนินงานผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ที่ กท 1505/231412 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม17 ต.ค. 2565 เวลา 07:59
543 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 131
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ต.ค. 2565 เวลา 13:46
544 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2565 ที่ กท 1305/616112 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 13:58
545 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/990112 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ต.ค. 2565 เวลา 13:59
546 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/636112 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ17 ต.ค. 2565 เวลา 14:00
547 การเสนอโครงการหรือกิจการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 1302/611711 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
548 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/482812 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
549 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/483612 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
550 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/6173
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:06
551 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุน้ำมันหล่อลื่นและค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1306/200617 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:24
552 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4855
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
553 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4858
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
554 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4861
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:29
555 แนวทางการเสนอขอความเห็นชอบและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่ กท 0405/27112 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร17 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
556 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเจ้าเหมาบริการเป็นรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 4401/387817 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน17 ต.ค. 2565 เวลา 15:20
557 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/41812 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
558 ขอความอนุเคราะห์ร่วมอนุโมทนาบุญสมทบทุน ทอดกฐินสามัคคี (ออนไลน์) ที่ กท 0403/ว 13012 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 08:50
559 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/481211 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
560 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/698011 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง12 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
561 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง และตำแหน่งพนักงานสถานที่ ที่ กท 7407/688312 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด12 ต.ค. 2565 เวลา 11:20
562 ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ กท 0805/767911 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2565 เวลา 11:21
563 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/480711 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 11:22
564 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2371
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ต.ค. 2565 เวลา 14:41
565 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4821
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 14:43
566 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4824
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
567 การประกวดโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่ กท 0803/768811 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2565 เวลา 14:45
568 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/16917 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
569 ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 1902/27012 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 14:48
570 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/609811 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:49
571 แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/6089
11 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:50
572 ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/577
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 14:51
573 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/38617 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 08:23
574 สรุปผลการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้จากการนำที่ราชพัสดุในความครองของกรุงเทพมหานครไปจัดหาประโยชน์ จำนวน 143 แปลง ที่ กท 1307/59957 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2565 เวลา 11:37
575 การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2355
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ต.ค. 2565 เวลา 11:38
576 ่ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ กท 0407/ว 2656 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 11:39
577 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/478210 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 11:40
578 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/478010 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 11:41
579 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2289
10 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม11 ต.ค. 2565 เวลา 11:43
580 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2346
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
581 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ กท 1902/ว 26711 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 14:42
582 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/59207 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
583 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/58757 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
584 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และไขมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/58747 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 ต.ค. 2565 เวลา 14:50
585 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ที่ กท 7801/408310 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่11 ต.ค. 2565 เวลา 14:52
586 ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำคลองจัดลำดับตามค่าความสกปรก (BOD) 321 จุดเก็บตัวอย่าง ที่ กท 1007/33697 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ต.ค. 2565 เวลา 14:53
587 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/402810 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่11 ต.ค. 2565 เวลา 14:55
588 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4797
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
589 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4800
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
590 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4803
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:22
591 การรับนักศึกษเข้าฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0302/213111 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
592 ขอเชิญประชุมทบทวนตัวชี้วัดผลผลิต/งานตามโครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/576
11 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 15:58
593 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 129
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ต.ค. 2565 เวลา 09:19
594 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3888
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ต.ค. 2565 เวลา 09:24
595 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0509/23376 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
596 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2279
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 ต.ค. 2565 เวลา 14:15
597 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/580110 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา10 ต.ค. 2565 เวลา 14:16
598 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/1029810 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
599 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47457 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:18
600 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ กท 1305/59257 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:19
601 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/58786 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:19
602 การอบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อการพัฒนาจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่ กท 0807/75457 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 ต.ค. 2565 เวลา 14:21
603 การติดตั้งอุปกรณ์ยืนยันตัวรถเก็บขนมูลฝอย (RFID TAG) ด่วนมาก
ที่ กท 1102/5843
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 ต.ค. 2565 เวลา 14:22
604 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47597 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
605 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ที่ กท 4801/59737 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:24
606 ขอความร่วมมือสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามใบยืมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำใบยืมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0507/235210 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ต.ค. 2565 เวลา 14:26
607 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4773
10 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
608 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/477610 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
609 ขอเชิญประชุมหารือการรับและปิดเรื่องผ่านระบบ LINE Fondue Manager ที่ กท 0400/4107 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2565 เวลา 13:32
610 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 126
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 09:31
611 การจัดเตรียมการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 127
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 10:07
612 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47296 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 11:32
613 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47756 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
614 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการโครงการ Digital HR Forum 2022 ที่ กท 0401/38406 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
615 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7001/47836 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
616 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/45987 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
617 แจ้งเกณฑ์การสอบคัดเลือกโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ กท 0802/75117 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
618 ขอประสานหน่วยงานในการฝึกอบรมปฐมนิเทศเข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญบรรจุใหม่ ที่ กท 0401/38356 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:35
619 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 25530 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
620 ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหา ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2346
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ต.ค. 2565 เวลา 14:43
621 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4741
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
622 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4738
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
623 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/47357 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 15:18
624 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/47497 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 15:20
625 การปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/264
6 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 15:24
626 การลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 128
7 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 15:47
627 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ (แก้ไข) ที่ กท 8901/54845 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน7 ต.ค. 2565 เวลา 15:56
628 ขอแจ้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1103/5761
3 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม6 ต.ค. 2565 เวลา 12:36
629 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39745 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
630 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4721
6 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
631 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4718
6 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 14:41
632 การถวายผ้ากระฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 1255 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2565 เวลา 09:32
633 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46975 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 10:48
634 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47005 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 10:50
635 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 11 ณ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 0200/60586 ต.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2565 เวลา 10:53
636 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/45506 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม6 ต.ค. 2565 เวลา 12:32
637 ขอความร่วมมือหน่วยงานเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/5751
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ต.ค. 2565 เวลา 10:02
638 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2310
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 10:04
639 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 124
5 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 10:09
640 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 1234 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 10:10
641 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/57554 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 ต.ค. 2565 เวลา 10:35
642 รายงานการประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1538/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 1505/22294 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ต.ค. 2565 เวลา 10:36
643 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/221629 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ต.ค. 2565 เวลา 10:37
644 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0407/14894 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน5 ต.ค. 2565 เวลา 10:38
645 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46764 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 10:40
646 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46744 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 10:41
647 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6301/44994 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ5 ต.ค. 2565 เวลา 13:32
648 กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กท 1305/56893 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ต.ค. 2565 เวลา 13:37
649 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6029
5 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
650 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยกายภาพและสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/ว 2594 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 15:06
651 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบศึกษา ระบบเทศกิจ และระบบรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2318
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 15:08
652 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1008/ก.7604 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ต.ค. 2565 เวลา 15:12
653 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4690
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:12
654 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4687
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
655 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4693
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
656 รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักงานเขต ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/14833 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน5 ต.ค. 2565 เวลา 15:17
657 การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ด่วนมาก
ที่ กท 0200/ว 260
4 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 16:10
658 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2316
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 16:31
659 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/120953 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:46
660 ประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5101/60523 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน4 ต.ค. 2565 เวลา 11:48
661 แผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในบริบทเมืองมหานครแห่งเอเชีย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0410/11793 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ4 ต.ค. 2565 เวลา 11:50
662 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/478730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4 ต.ค. 2565 เวลา 11:51
663 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/479030 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
664 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46573 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:54
665 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46553 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:55
666 ส่งประกาศสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0100/12574 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 11:57
667 การนำหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ที่ กท 0305/20704 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
668 การเบิกหรือโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3797
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:32
669 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/21983 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:33
670 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/377330 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง4 ต.ค. 2565 เวลา 15:34
671 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39283 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ต.ค. 2565 เวลา 15:35
672 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4670
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:35
673 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4664
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:36
674 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4667
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:36
675 การถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.107
4 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 16:48
676 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/463230 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
677 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0502/228930 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
678 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/418130 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
679 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่ กท 0406/58613 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน3 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
680 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39213 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
681 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4651
3 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
682 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4648
3 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
683 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/462730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:09
684 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0301/204630 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
685 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2565 ที่ กท 0301/204430 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
686 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2451/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/991730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:12
687 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2452/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/991830 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:13
688 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2453/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/991930 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
689 สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 0401/376930 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:34
690 การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/2062
3 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
691 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/ว 25430 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:54
692 บิดาของนายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/12062
3 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์3 ต.ค. 2565 เวลา 16:19
693 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบบุคลากรและระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/557029 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 10:41
694 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ กท 1305/556929 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 10:51
695 การส่งมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/993130 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 ก.ย. 2565 เวลา 10:56
696 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/459029 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 10:58
697 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/460329 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
698 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9463
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ก.ย. 2565 เวลา 11:33
699 การรายงานการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4608
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 11:35
700 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5401/848120 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก30 ก.ย. 2565 เวลา 11:37
701 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ลูกหนี้คดีปกครองและลูกหนี้ตามมาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 0405/642729 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี30 ก.ย. 2565 เวลา 14:03
702 โครงการรณรงค์เชิงรุกในพี้นที่นำร่อง เพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน ที่ กท 1307/559029 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
703 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1307/554828 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 14:11
704 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4623
30 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 14:46
705 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4620
30 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 14:47
706 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2275
30 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ย. 2565 เวลา 14:50
707 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/561029 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
708 กระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่รับแจ้งผ่านช่องทางการให้บริการของศูนย์ กทม.1555 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 121
30 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2565 เวลา 15:28
709 แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3732
28 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 08:16
710 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0302/201328 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 08:21
711 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/54527 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 08:25
712 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/457828 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 10:43
713 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/458028 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 10:44
714 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 10 เขตมีนบุรี ที่ กท 0200/584928 ก.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 10:44
715 ขอให้รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวนห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล และจำนวนลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ตำแหน่งพี่เลี้ยง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/7211
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ก.ย. 2565 เวลา 11:47
716 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/974327 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2565 เวลา 11:51
717 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4593
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 13:59
718 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4596
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 14:00
719 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4599
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 14:00
720 การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/ว 252
27 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 15:07
721 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/7223
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
722 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบโยธา ด่วนมาก
ที่ กท 0507/2263
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
723 เวียนแจ้งข่าวธนาคารออมสิน ที่ กท 1303/554628 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
724 ขออนุมัติยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 1505/2180
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม29 ก.ย. 2565 เวลา 15:18
725 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) ที่ กท 1102/549423 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ก.ย. 2565 เวลา 09:13
726 แจ้งกำหนดการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 120
28 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 10:56
727 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1301/540726 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
728 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/455127 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 11:00
729 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/455427 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 11:00
730 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5796
28 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
731 มาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/2024
28 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 13:38
732 ขอเชิญประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1538/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2176
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม28 ก.ย. 2565 เวลา 13:40
733 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4571
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 14:14
734 สำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะครบเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ยกเว้นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฎิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/963923 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ก.ย. 2565 เวลา 14:17
735 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4574
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 14:18
736 ขอความร่วมมือส่งข้อมูลจำนวนหลังคาเรือนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไป ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/5616
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ก.ย. 2565 เวลา 14:44
737 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3728
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 15:19
738 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11626 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 09:27
739 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11826 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 09:36
740 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11726 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 09:38
741 สำรวจการเช่าที่ดินหรืออาคาร เพื่อประโยชน์ในราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1307/5404
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ย. 2565 เวลา 10:40
742 แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากชุมชน ที่ กท 1103/553226 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
743 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/940426 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
744 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/549027 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
745 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/453026 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
746 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/452826 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
747 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/118422 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
748 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4541
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
749 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4544
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
750 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4547
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
751 ขอประชาสัมพันธ์การมอบเงินสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0802/714527 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
752 แนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนกรอบอัตราลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตที่ถูกยุบตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/7123
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ก.ย. 2565 เวลา 15:13
753 แนวทางการรายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0501/224327 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ก.ย. 2565 เวลา 15:15
754 การประชุมชี้แจงการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 119
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 17:32
755 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 115
26 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ก.ย. 2565 เวลา 10:36
756 การประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/2137
23 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม26 ก.ย. 2565 เวลา 11:40
757 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/592423 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ26 ก.ย. 2565 เวลา 11:41
758 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/450223 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 11:42
759 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/450823 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 11:43
760 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2230
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ก.ย. 2565 เวลา 15:03
761 ผลการดำเนินการโครงการนำข้อมูลความต้องการจากประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/119223 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร26 ก.ย. 2565 เวลา 15:04
762 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4524
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 15:04
763 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4518
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 15:05
764 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4521
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
765 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยเมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี ที่ กท 1101/548423 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม26 ก.ย. 2565 เวลา 15:07
766 การดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 250
23 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
767 เวียนสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกร้าน "กรุงเทพมหานคร" ในการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ที่ กท 1201/209222 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 ก.ย. 2565 เวลา 09:13
768 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/447722 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 11:57
769 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/448022 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 11:58
770 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0409/830
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ23 ก.ย. 2565 เวลา 11:59
771 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4701/401723 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท23 ก.ย. 2565 เวลา 12:01
772 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/377122 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ย. 2565 เวลา 12:02
773 กวดขันดูแลความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2046
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 ก.ย. 2565 เวลา 12:04
774 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4495
23 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
775 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4498
23 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
776 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/445521 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
777 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7201/437121 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย22 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
778 การเสนอขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ ที่ กท 1304/509716 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 ก.ย. 2565 เวลา 11:02
779 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจำที่ปฏฺิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0802/696721 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 ก.ย. 2565 เวลา 11:05
780 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/445321 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 11:19
781 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0303/197921 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2565 เวลา 11:24
782 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2565 ของ สศช. ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2198
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ก.ย. 2565 เวลา 11:46
783 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4470
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 15:28
784 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4473
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 15:29
785 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 114
21 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 09:30
786 การสำรวจความคิดเห็นในการจ้างงานผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/196220 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 09:33
787 แนวปฏิบัติทางบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ ที่ กท 1304/ว 24820 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 10:30
788 ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และเตรียมความพร้อมเสนอขอในปีถัดไป ที่ กท 0303/196520 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 10:33
789 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/442220 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 10:47
790 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/443120 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 10:50
791 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 ที่ กท 0806/686319 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.ย. 2565 เวลา 11:43
792 การส่งเรื่องคืนและไม่รับดำเนินคดีปกครองให้กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/340220 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ21 ก.ย. 2565 เวลา 11:45
793 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 39021 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ก.ย. 2565 เวลา 11:52
794 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4446
21 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 14:01
795 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4449
21 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 14:05
796 เปลื่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ที่ กท 0904/อ.324116 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา21 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
797 การคืนเอกสารร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 1404/341521 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ21 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
798 หลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาสินทรัพย์ ที่ กท 1307/508716 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ย. 2565 เวลา 15:14
799 คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/ว 24519 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
800 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1402/3358
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
801 การจัดส่งรายงานการรับเงินและจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0803/687019 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
802 ขอส่งคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2167
20 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
803 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/439419 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
804 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1304/512219 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
805 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/440119 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
806 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา Young Leader Program (YLP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3648
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
807 แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2078
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
808 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตคันนายาว เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8001/592020 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
809 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/907414 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ย. 2565 เวลา 11:18
810 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/501719 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ20 ก.ย. 2565 เวลา 11:19
811 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7908/763320 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม20 ก.ย. 2565 เวลา 11:20
812 แจ้งตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 8801/502319 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ20 ก.ย. 2565 เวลา 11:23
813 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1939
19 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:33
814 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11220 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:45
815 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11320 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:47
816 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 9 เขตบางเขน ที่ กท 0200/555520 ก.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:51
817 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2084
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 ก.ย. 2565 เวลา 13:56
818 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 ที่ กท 0503/217620 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ย. 2565 เวลา 15:01
819 การอนุมัติการโอนสิทธิ์และจ่ายขาดชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานครของลูกจ้างตำแหน่งพนักงานเทศกิจเป็นกรณีพิเศษ ที่ กท 1404/334719 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ20 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
820 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5551
20 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 15:07
821 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4418
20 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
822 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4415
20 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
823 การจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" ที่ กท 1503/206916 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 ก.ย. 2565 เวลา 15:11
824 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11116 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 08:17
825 ขอความร่วมมือหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่ กท 0403/ว 11016 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 08:35
826 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/71416 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ19 ก.ย. 2565 เวลา 10:39
827 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/436216 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 11:27
828 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/437216 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 11:29
829 การสมัครสมาชิกชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ด่วนมาก
ที่ กท 0306/1943
19 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
830 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/439919 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 14:04
831 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4396
19 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 14:06
832 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0306/194119 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 15:11
833 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4384
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
834 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4387
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 15:13
835 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4390
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 15:13
836 การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0510/ว 241
15 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2565 เวลา 10:43
837 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/618416 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร16 ก.ย. 2565 เวลา 11:16
838 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2131
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ก.ย. 2565 เวลา 11:17
839 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 242
15 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2565 เวลา 11:22
840 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนอัตโนมัติของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/522
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2565 เวลา 11:23
841 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/433915 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 11:25
842 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 1305/502514 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ก.ย. 2565 เวลา 11:26
843 แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2059
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม16 ก.ย. 2565 เวลา 11:27
844 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1505/205716 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม16 ก.ย. 2565 เวลา 11:29
845 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/434315 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 11:31
846 ขอเชิญข้าราชการเข้ารับการอบรมระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1102/531615 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม16 ก.ย. 2565 เวลา 11:34
847 การโอนออกทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0803/675915 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ก.ย. 2565 เวลา 11:39
848 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม." ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4370
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
849 รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0807/6739
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ก.ย. 2565 เวลา 14:36
850 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4358
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 14:38
851 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4355
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
852 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน Learning Bangkok ตอน กรุงเทพฯ มหานครของเด็กและเยาวชน" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/2027
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ย. 2565 เวลา 15:21
853 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/918713 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ก.ย. 2565 เวลา 08:35
854 พิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3617
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2565 เวลา 10:50
855 แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2028
14 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม15 ก.ย. 2565 เวลา 10:51
856 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/431614 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 10:52
857 ขอให้หน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1104/525914 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.ย. 2565 เวลา 10:54
858 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/432214 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 10:54
859 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9216
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ก.ย. 2565 เวลา 13:12
860 ค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของและบริการค้างชำระ ที่ กท 1305/ว 23914 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2565 เวลา 13:13
861 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8801/944513 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ15 ก.ย. 2565 เวลา 13:16
862 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/901913 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ย. 2565 เวลา 14:20
863 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4335
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 14:25
864 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4332
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 14:27
865 ขอให้จัดส่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของกรุงเพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 ที่ กท 1302/497513 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ย. 2565 เวลา 10:55
866 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/522113 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม14 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
867 รูปแบบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานครที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 1304/499513 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
868 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/429513 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 11:03
869 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/912012 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่14 ก.ย. 2565 เวลา 11:31
870 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/430013 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 11:41
871 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4907/447213 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง14 ก.ย. 2565 เวลา 11:44
872 มาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1873
12 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 11:52
873 การขอข้อมูลบุคคลสำหรับการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 109
14 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 13:26
874 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.38014 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 ก.ย. 2565 เวลา 15:11
875 ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูล ที่ กท 1202/200313 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว14 ก.ย. 2565 เวลา 15:14
876 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4312
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 15:17
877 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4309
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 15:20
878 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4306
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 15:24
879 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร (แก้ไขของวันที่ 13 ก.ย. 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5294
12 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 16:07
880 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 18 (ยธก.18) ที่ กท 0401/359611 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 09:24
881 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/200813 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 10:52
882 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 7/2565 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 6/2565 ที่ กท 0805/662412 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ก.ย. 2565 เวลา 11:43
883 แนวทางการจัดเก็บภาษีป้าย กรณีป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และป้ายที่ติดตั้งบริเวณอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ที่ กท 1302/ว 23712 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2565 เวลา 11:47
884 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/427412 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 11:47
885 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/427212 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
886 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/359012 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2565 เวลา 11:49
887 ขอส่งประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 101 รายการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/อ.3096
12 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา13 ก.ย. 2565 เวลา 11:50
888 แนวทางปฏิบัติการควบคุมทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า 10,000.-บาท และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการับบริจาคทรัพย์สิน ที่ กท 1307/47478 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง13 ก.ย. 2565 เวลา 11:52
889 รายงานผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดื่อนสิงหาคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ที่ กท 0502/209113 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ก.ย. 2565 เวลา 11:54
890 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 1505/199512 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม13 ก.ย. 2565 เวลา 11:56
891 ส่งประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท 6401/507612 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง13 ก.ย. 2565 เวลา 11:57
892 การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้าง ที่ กท 0301/187912 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2565 เวลา 14:42
893 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4288
13 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 14:42
894 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4291
13 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 14:42
895 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2110
13 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ก.ย. 2565 เวลา 15:02
896 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 กันยายนา 2565 ที่ กท 0408/42399 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
897 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/42469 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
898 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/59958 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:02
899 ย้ายที่ทำการกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ที่ กท 0403/ว 1049 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:06
900 ขอบอกบุญงานทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 1059 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:07
901 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์คนที่พ้นโทษจากเรีอนจำ ที่ กท 0403/ว 1069 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:09
902 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 1079 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:10
903 ิพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 108
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:27
904 แจ้งอัตราว่าง และอัตราที่จะว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/35929 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่12 ก.ย. 2565 เวลา 14:03
905 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/43877 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย12 ก.ย. 2565 เวลา 14:06
906 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2075
12 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
907 แจ้งแนวทางปฏิบัติการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0508/20599 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ย. 2565 เวลา 14:12
908 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2073
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ย. 2565 เวลา 15:04
909 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4268
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 15:05
910 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4262
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
911 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4265
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
912 การดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/ป.9912 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 16:14
913 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ กท 0403/ว 1028 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 09:02
914 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับการับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3533
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 10:32
915 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0301/18678 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 10:33
916 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/42168 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 10:37
917 ข้อพิจารณากรณี การปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือนของสำนักงานเขต ที่ กท 1503/19467 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม9 ก.ย. 2565 เวลา 10:38
918 การส่งมอบเงินรางวัลให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 กท 0404/90629 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่9 ก.ย. 2565 เวลา 14:36
919 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนรัฐบาล ที่ กท 1902/ว 3708 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 14:51
920 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/42188 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 14:52
921 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4232
9 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 14:54
922 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4235
9 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 14:57
923 ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 103
9 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
924 ขอให้รายงานงบประมาณเหลือจ่ายหลังก่อหนี้/เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ที่ กท 1902/ว 2349 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 15:28
925 แนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1841
7 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 08:13
926 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความจริงของชีวิต ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ กท 0401/35147 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 08:23
927 ประชาสัมพันธ์โครงการ "Smart Market พัฒนาเครือข่ายตลาดสินค้าชุมชน" ของสำนักงานเขตสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 7910/71072 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
928 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2565 ที่ กท 0301/18367 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
929 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41867 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
930 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/63925 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
931 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41957 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
932 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าว "99 วัน ความร่วมมือทุกมิติ สู่กรุงเทพมหานครฯ เมืองน่าอยู่" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4198
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
933 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพร้อมภาพประกอบ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4199
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
934 ซักซ้อมการคืนหลักประกันการเสนอราคา และหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4674
7 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
935 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4206
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
936 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4212
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
937 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Practical Methodology for Flood Control Planning and River Basin Management in Asia Region ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1851
8 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
938 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0307/18437 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
939 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4209
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
940 ขอความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ กท 0405/58557 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี8 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
941 ย้ายที่ทำการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ที่ กท 0403/ว 1018 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 15:14
942 หนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ "คุณความดีที่มั่งคง ทรงคุณค่าสู่วันเกษีณอย่างภาคภมูิ" ที่ กท 0401/35368 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 15:32
943 ขอประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1854
8 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.8 ก.ย. 2565 เวลา 16:13
944 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0404/8831
6 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ย. 2565 เวลา 08:39
945 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41666 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 09:54
946 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6601/46766 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว7 ก.ย. 2565 เวลา 12:08
947 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/42316 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา7 ก.ย. 2565 เวลา 12:20
948 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มกรุงเทพกลาง ที่ กท 4001/40216 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร7 ก.ย. 2565 เวลา 12:21
949 การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่ กท 0405/58287 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี7 ก.ย. 2565 เวลา 12:23
950 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41686 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:15
951 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4182
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:17
952 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4176
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:18
953 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4179
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:18
954 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Executive Briefing LIVE-Online หัวข้อ กระบวนการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์ในภาครัฐ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (Strategy Assessment for Alignment & Impactful Results) ที่ กท 0401/35167 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2565 เวลา 15:21
955 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/46096 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2565 เวลา 15:22
956 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4301/30377 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก7 ก.ย. 2565 เวลา 15:23
957 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1804/40887 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
958 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5188
7 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2565 เวลา 15:49
959 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบบริหารข้อมูลการหางานของคนพิการ ที่ กท1505/19336 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ก.ย. 2565 เวลา 15:50
960 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/4663
7 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2565 เวลา 15:52
961 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 (แก้ไขเอกสารหมายเลข 3) กท 1902/ว 228 6 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2565 เวลา 16:55
962 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/56002 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:13
963 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ที่ กท 0408/897630 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
964 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/55696 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
965 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55782 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:17
966 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55912 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:18
967 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/900330 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:21
968 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการเร่งรัดการก่อหนี้และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/509
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 08:04
969 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 956 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:25
970 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศลเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ที่ กท 0403/ว 966 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:26
971 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 976 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:27
972 ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 986 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:28
973 ขอเชิญร่วมกุศลทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ จ.สระบุรี ที่ กท 0403/ว 996 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:30
974 กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 1006 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:31
975 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็น ที่ กท 0405/57846 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี6 ก.ย. 2565 เวลา 10:34
976 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41415 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 10:37
977 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41385 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 10:38
978 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1990
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ก.ย. 2565 เวลา 12:36
979 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/41536 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 14:24
980 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4159
6 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 14:25
981 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4162
6 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 14:26
982 การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/34986 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 14:27
983 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6307/40995 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ6 ก.ย. 2565 เวลา 14:29
984 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/34725 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ก.ย. 2565 เวลา 14:30
985 ขอข้อมูลประกอบการติดตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563-2570 ภายใต้ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4613
6 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ก.ย. 2565 เวลา 15:49
986 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1807/24965 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6 ก.ย. 2565 เวลา 15:52
987 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1809/21056 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6 ก.ย. 2565 เวลา 15:54
988 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) ที่ กท 0409/7862 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ5 ก.ย. 2565 เวลา 08:59
989 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41042 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 13:03
990 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/40972 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 13:04
991 แนวทางการส่งหนังสือด้วยวิธีการปิดหนังสือ ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/ว 2252 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ย. 2565 เวลา 13:05
992 รับของที่ระลึกตามโครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0802/63312 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ก.ย. 2565 เวลา 13:07
993 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8525
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย5 ก.ย. 2565 เวลา 13:08
994 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0502/19815 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ก.ย. 2565 เวลา 13:09
995 หน่วยความจำหลัก (RAM) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ กท 0509/19722 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ก.ย. 2565 เวลา 13:10
996 ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 ที่ กท 0100/11672 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
997 ่ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 77 รายการ ที่ กท 0910/อ.13082 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
998 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4134
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
999 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/41465 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1000 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 3-5 กันยายน2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4128
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1001 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4131
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1002 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/6655 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1003 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/44892 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
1004 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 1307/440931 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ย. 2565 เวลา 08:57
1005 ขอความร่วมมือในการสืบหาหลักหรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/56891 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ก.ย. 2565 เวลา 11:09
1006 ขอความอนุเคราะห์สืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 0405/56941 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ก.ย. 2565 เวลา 11:10
1007 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/56921 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ก.ย. 2565 เวลา 11:12
1008 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/182029 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2 ก.ย. 2565 เวลา 11:13
1009 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/40641 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 11:14
1010 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 7 เขตหนองจอก ที่ กท 0200/50301 ก.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 13:00
1011 ส่งประการศยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1809/204331 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2 ก.ย. 2565 เวลา 13:04
1012 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0701/86291 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ก.ย. 2565 เวลา 13:06
1013 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/40741 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 13:08
1014 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ถอดบทเรียนการออกแบบกระบวนงานใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ กท 0303/18112 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 14:23
1015 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ที่ กท 1305/44872 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ย. 2565 เวลา 14:32
1016 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4090
2 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 14:33
1017 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4093
2 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 14:33
1018 การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2565 ที่ กท 0403/ว 94 2 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 16:21
1019 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3457
1 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 16:35
1020 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็น ที่ กท 0405/564631 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 ก.ย. 2565 เวลา 08:19
1021 แจ้งยุติการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ กรณีประสบสาธารณภัย (ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ที่ กท 0404/87241 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ก.ย. 2565 เวลา 10:18
1022 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนและงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based budgeting) ด่วน
ที่ กท 0505/1951
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2565 เวลา 10:20
1023 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/19581 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2565 เวลา 13:07
1024 กำชับและตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 343
26 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 13:10
1025 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ที่ กท 7701/716231 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง1 ก.ย. 2565 เวลา 13:13
1026 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/403931 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 13:16
1027 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/404831 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 13:18
1028 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4054
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 14:51
1029 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4057
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 14:51
1030 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4060
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 14:52
1031 เสนอขายพัสดุ ที่ กท 1307/440831 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ย. 2565 เวลา 14:52
1032 ขอให้รายงานงบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้/เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/496
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 14:54
1033 ประกาศผลและกำหนดการเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/17931 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 14:56
1034 เตรียมความพร้อมเสนอขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0303/17941 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 14:57
1035 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยสมเด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร ที่ กท 0403/ว 8831 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1036 ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 8931 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1037 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 9031 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1038 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ กท 0403/ว 9131 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1039 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการ ที่ กท 0403/ว 9231 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1040 ขอขอบคุณ ที่ กท 0403/ว 9331 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
1041 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/402230 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 10:38
1042 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/401330 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 10:39
1043 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3364
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 10:42
1044 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่ กท 0907/อ.186330 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา31 ส.ค. 2565 เวลา 13:49
1045 ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Special Training Programme for Yoga Trainners" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1776
31 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 13:52
1046 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4029
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 13:52
1047 ระบบจัดเก็บข้อมูลการกระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/3133
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ31 ส.ค. 2565 เวลา 13:54
1048 สำรวจความต้องการเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบขาว-ดำ ทดแทนเครื่องเดิม ที่ กท 1307/437630 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ส.ค. 2565 เวลา 13:57
1049 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.162730 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ส.ค. 2565 เวลา 13:58
1050 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.162630 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ส.ค. 2565 เวลา 13:59
1051 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4032
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 14:53
1052 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4035
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 14:54
1053 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังเรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร...ฟังไว้ ห่างไกลความผิด ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3400
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 15:52
1054 การขอรับบริการในระบบจองคิวบริการสำนักงานเขต (BMA Smart Service) ที่ กท 0508/183129 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ส.ค. 2565 เวลา 07:54
1055 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนาทางวิชาการโครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1933
29 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ส.ค. 2565 เวลา 10:42
1056 กำหนดการปิดและเปิดคลังวัสดุกลางกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1307/ว 21526 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2565 เวลา 10:43
1057 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/399229 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2565 เวลา 10:46
1058 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 101 รายการ ที่ กท 0904/อ.290926 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 ส.ค. 2565 เวลา 10:53
1059 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.161329 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ส.ค. 2565 เวลา 13:46
1060 สำรวจบัญชีธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการศึกษา หรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีข้อกำหนดให้หน่วยงานต้องนำส่งดอกเบี้ยเป็นรายได้กรุงเทพมหานครของหน่วยงาน ที่ กท 1304/431129 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ส.ค. 2565 เวลา 13:48
1061 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/399729 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2565 เวลา 13:49
1062 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 7808/340029 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่30 ส.ค. 2565 เวลา 13:50
1063 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ที่ กท 0908/202729 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 ส.ค. 2565 เวลา 13:51
1064 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนมาก
ที่ กท 0404/ว 218
29 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2565 เวลา 15:03
1065 แจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0401/338030 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2565 เวลา 15:04
1066 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4009
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2565 เวลา 15:05
1067 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4003
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2565 เวลา 15:06
1068 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4006
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2565 เวลา 15:06
1069 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 21626 ส.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร29 ส.ค. 2565 เวลา 10:06
1070 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1915
26 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ส.ค. 2565 เวลา 11:13
1071 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/992725 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์29 ส.ค. 2565 เวลา 11:14
1072 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/395126 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 11:15
1073 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเรื่องการผลิตและ/หรือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมการให้บริการเพื่อผู้สูงอายุของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/3964
26 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 11:17
1074 สรุปการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใต้หัวข้อ "วัยรุ่นสร้างเมือง" ที่ กท 0303/176629 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ส.ค. 2565 เวลา 11:32
1075 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3982
29 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 11:36
1076 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/395426 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 15:26
1077 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้บริการงานบริการของกรุงเทพมหานครผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1929
29 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
1078 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3985
29 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
1079 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3988
29 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
1080 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ที่ กท 1207/179724 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว26 ส.ค. 2565 เวลา 09:27
1081 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/392325 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2565 เวลา 13:44
1082 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/393325 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2565 เวลา 13:45
1083 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มกรุงธนใต้ ที่ กท 6001/517522 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ26 ส.ค. 2565 เวลา 13:48
1084 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388224 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 13:52
1085 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388324 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 13:54
1086 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388424 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 13:57
1087 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388124 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 13:59
1088 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388624 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 14:01
1089 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388524 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 14:03
1090 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8157
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 ส.ค. 2565 เวลา 14:05
1091 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานการตลาดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างภายในตลาดนัดมีนบุรี ที่ กท 3609/07926 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร26 ส.ค. 2565 เวลา 14:09
1092 มารดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 6201/5812
26 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน26 ส.ค. 2565 เวลา 14:13
1093 แนวทางการจำหน่ายครุภัณฑ์ไม้สักที่ชำรุด (โต๊ะ เก้าอี้ หรือครุภัณฑ์อี่นที่เป็นไม้สัก) ที่ กท 1307/425826 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ส.ค. 2565 เวลา 14:20
1094 การบันทึกข้อมูลในระบบ SAR online ปีการศึกษา 2565 ที่ กท 0805/612726 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ส.ค. 2565 เวลา 14:33
1095 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3947
26 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2565 เวลา 14:34
1096 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3944
26 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2565 เวลา 14:36
1097 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/985324 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ส.ค. 2565 เวลา 15:21
1098 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/156325 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 15:23
1099 ระบบจัดเก็บข้อมูลการกระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/3070
26 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ26 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
1100 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการที่พักอาศัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/613026 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ส.ค. 2565 เวลา 15:32
1101 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/156125 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 16:42
1102 การปิดระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานครเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ด่วนที่สุด
ที่ กท 0508/1889
25 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ส.ค. 2565 เวลา 11:28
1103 ขอเชิญร่วมงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2022:Transforming Thailand towards sustainable growth) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1871
24 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ส.ค. 2565 เวลา 11:36
1104 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1874
24 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ส.ค. 2565 เวลา 11:38
1105 ส่งสำเนาหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/ว 209 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่28 มิถุนายน 2565 เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศและการป้องกันการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่ กท 0303/173124 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.25 ส.ค. 2565 เวลา 11:45
1106 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/383222 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 11:47
1107 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/392524 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 11:50
1108 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/388623 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 11:51
1109 แจ้งการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/417623 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ส.ค. 2565 เวลา 11:54
1110 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/389824 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 11:56
1111 ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8701/520725 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค25 ส.ค. 2565 เวลา 11:59
1112 แจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรังปรุง) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/8317
23 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 ส.ค. 2565 เวลา 12:02
1113 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/816422 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
1114 แจ้งมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 (เฉพาะเรื่อง) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1735
24 ส.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.25 ส.ค. 2565 เวลา 14:52
1115 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3913
25 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 14:54
1116 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3916
25 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 14:56
1117 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3919
25 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 14:57
1118 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ที่ กท 1301/421124 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ส.ค. 2565 เวลา 15:00
1119 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/8444
25 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 ส.ค. 2565 เวลา 15:03
1120 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/386623 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2565 เวลา 11:06
1121 ขอส่งสำเนารายงานการประชุม ก.ก. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0304/169722 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2565 เวลา 11:11
1122 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 213
24 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2565 เวลา 14:10
1123 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3894
24 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2565 เวลา 14:11
1124 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3891
24 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2565 เวลา 14:11
1125 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/109124 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2565 เวลา 14:12
1126 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0409/73823 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ24 ส.ค. 2565 เวลา 14:13
1127 ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนวันประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565 และขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4683
24 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
1128 ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานเขต กรุงเทพมหหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1720
24 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2565 เวลา 15:19
1129 แจ้งการยกเว้นค่าธรรมเนียนรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565 ที่ กท 0704/814622 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 ส.ค. 2565 เวลา 15:23
1130 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง และที่จอดรถชั้นใต้ดิน ชั้น A ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 87
23 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2565 เวลา 16:35
1131 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/384922 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2565 เวลา 10:43
1132 ส่งสำเนาคำสั่งนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 4201/295922 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์23 ส.ค. 2565 เวลา 10:44
1133 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0405/538723 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี23 ส.ค. 2565 เวลา 11:46
1134 ขอให้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับทุนหมุนเวียน/กองทุนที่จัดประเภทเป็นทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/4142
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ส.ค. 2565 เวลา 11:48
1135 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง สำรวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3223
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2565 เวลา 11:50
1136 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/318522 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง23 ส.ค. 2565 เวลา 15:10
1137 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1836
23 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ส.ค. 2565 เวลา 15:11
1138 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/195919 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 ส.ค. 2565 เวลา 15:12
1139 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/140222 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง23 ส.ค. 2565 เวลา 15:12
1140 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3859
23 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2565 เวลา 15:13
1141 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3862
23 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2565 เวลา 15:13
1142 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6907/428222 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม23 ส.ค. 2565 เวลา 15:14
1143 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4634
23 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2565 เวลา 15:15
1144 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 1902/46823 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2565 เวลา 15:18
1145 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1785
19 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ส.ค. 2565 เวลา 11:41
1146 ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7201/370419 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย22 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
1147 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ที่ กท 0407/ว 21018 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร22 ส.ค. 2565 เวลา 11:45
1148 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน BKK Food Safety ที่ กท 0714/803618 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 ส.ค. 2565 เวลา 11:47
1149 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3816
19 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 11:49
1150 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/382019 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 11:49
1151 แจ้งมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 (เฉพาะเรื่อง) ที่ กท 0304/168119 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
1152 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System:ICS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3190
19 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
1153 ส่งประกาศการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4001/361822 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร22 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
1154 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.149119 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
1155 การจัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานาภาวะผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและดำเนินการมากกว่า 1 ปี ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/412119 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
1156 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1812
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
1157 แนวทางการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/ว 21119 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
1158 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/382719 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
1159 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3845
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
1160 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3842
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
1161 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/383922 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
1162 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/378918 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2565 เวลา 11:38
1163 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/380418 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2565 เวลา 11:39
1164 ประชาสัมพันธ์โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและประชาสัมพันธ์โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ที่ กท 3100/11918 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย19 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
1165 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 6 เขตดอนเมือง ที่ กท 0200/453118 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ส.ค. 2565 เวลา 11:44
1166 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5909
18 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ส.ค. 2565 เวลา 14:53
1167 สำนักการศึกษาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนรัฐบาล พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5875
18 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ส.ค. 2565 เวลา 14:54
1168 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/798917 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
1169 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3813
19 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
1170 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3810
19 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2565 เวลา 14:56
1171 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 207
18 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2565 เวลา 10:31
1172 ผลการประกวดราคาให้เช่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/73817 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2565 เวลา 11:20
1173 รายงานผลการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4426
17 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2565 เวลา 11:21
1174 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/376317 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2565 เวลา 11:22
1175 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/377317 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2565 เวลา 11:23
1176 แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ที่ กท 1307/403715 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ส.ค. 2565 เวลา 13:19
1177 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3785
18 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2565 เวลา 14:09
1178 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3782
18 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2565 เวลา 14:09
1179 สำรวจข้อมูลความสนใจที่จะปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1663
18 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2565 เวลา 14:11
1180 การดำเนินการทางปกครองและอาญาคดีอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ กท 1404/289217 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
1181 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ราย นายชัยกิจ เกิดสุวรรณ์ ที่ กท 4401/303517 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน18 ส.ค. 2565 เวลา 15:18
1182 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/373816 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 10:30
1183 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/793215 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ส.ค. 2565 เวลา 10:33
1184 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/306815 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 12:50
1185 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานเขตคลองสามวา ที่ กท 8308/453216 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา17 ส.ค. 2565 เวลา 12:52
1186 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/376516 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 13:03
1187 ขออนุเคราะห์ข้อมูลที่ดินที่ใช้ประโยชน์เป็นเกษตรกรรม ที่ กท 1302/401616 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ส.ค. 2565 เวลา 13:08
1188 บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 4901/4002
16 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง17 ส.ค. 2565 เวลา 13:09
1189 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/353016 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน17 ส.ค. 2565 เวลา 13:10
1190 การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3113
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:26
1191 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3119
16 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:26
1192 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ ที่ กท 8007/505615 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว17 ส.ค. 2565 เวลา 14:27
1193 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3759
17 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 14:29
1194 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3756
17 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 14:29
1195 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/376917 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 14:30
1196 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1033
16 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:49
1197 ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1045
16 ส.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:50
1198 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374116 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
1199 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374216 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
1200 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374316 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
1201 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374416 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
1202 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374516 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
1203 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374616 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
1204 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374716 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
1205 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/811
17 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
1206 การใช้งานระบบกลางทางกฎหมาย ที่ กท 0405/524617 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี17 ส.ค. 2565 เวลา 15:11
1207 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 14 (Public-Private Partnerships for Executives Program:PEP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3153
17 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 15:17
1208 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/175415 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 15:43
1209 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4315
11 ส.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 10:11
1210 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4347
15 ส.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 10:14
1211 แนวทางปฏิบัติในการรายงานปัญหาที่พบในพื้นที่ของพนักงานกวาด ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 195
9 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 10:29
1212 รายงานผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 8616 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 11:02
1213 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6401/433415 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดอนเมือง16 ส.ค. 2565 เวลา 11:29
1214 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/371115 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 11:34
1215 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/372415 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 11:38
1216 ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น TM-U295 ที่ กท 0508/176016 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
1217 การติดตามผลหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0401/3109
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
1218 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดที่ 5.2 ที่ กท 0510/175716 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
1219 ขอให้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1762
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
1220 การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1644
15 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
1221 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ที่ กท 0404/ว 20415 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
1222 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 ที่ กท 0502/176716 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
1223 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3728
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
1224 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3734
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
1225 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1102/438915 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม16 ส.ค. 2565 เวลา 15:49
1226 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/373116 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 16:19
1227 ขอแจ้งหมายเลขประจำบ้านกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ กท 0403/ว 8511 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2565 เวลา 10:02
1228 ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ที่ กท 1304/400311 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
1229 ส่งสำเนาคำสั่งลงโทษไล่ลูกจ้างออกจากราชการ ที่ กท 5601/ว 349511 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสาน15 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
1230 การดำเนินโครงการของเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/ว 202
15 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2565 เวลา 11:43
1231 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0503/174511 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ส.ค. 2565 เวลา 11:44
1232 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/367911 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 11:45
1233 การดำเนินคดีบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/278810 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 ส.ค. 2565 เวลา 11:46
1234 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/369111 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 14:50
1235 ซักซ้อมความเข้าใจในการรับทรัพย์สินที่เอกชนยินยอมให้กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ กท 0405/ว 20315 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2565 เวลา 14:53
1236 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กท 1305/401315 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
1237 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3707
15 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 15:45
1238 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3704
15 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 15:47
1239 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/366310 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 11:26
1240 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/365710 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 11:26
1241 ติดตามผลการดำเนินการ จากข้อสั่งการ "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4305
10 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2565 เวลา 11:27
1242 กำชับแนวทางพิจารณาการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมและที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ กท 1302/39379 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ส.ค. 2565 เวลา 11:29
1243 ขอความร่วมมือเวียนประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/16988 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2565 เวลา 11:30
1244 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมตามโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3031
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ส.ค. 2565 เวลา 11:32
1245 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/647310 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม11 ส.ค. 2565 เวลา 11:33
1246 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร กท 1005/ก 31011 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ส.ค. 2565 เวลา 14:32
1247 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 1305/396810 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ส.ค. 2565 เวลา 14:35
1248 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/25399 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ส.ค. 2565 เวลา 14:37
1249 กำหนดส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการดำเนินงาน"ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า"ในเชิงป้องกัน ที่ กท 1402/278310 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 ส.ค. 2565 เวลา 14:40
1250 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3669
11 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
1251 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3672
11 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 14:44
1252 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3675
11 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 14:46
1253 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 123 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3069
11 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
1254 ขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ของสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 1305/3999
11 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ส.ค. 2565 เวลา 15:42
1255 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36379 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 10:16
1256 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36319 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 10:18
1257 ่ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/42779 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ10 ส.ค. 2565 เวลา 12:07
1258 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/24954 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ส.ค. 2565 เวลา 12:09
1259 รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 3 (1 มกราคม-30 มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/76669 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 ส.ค. 2565 เวลา 12:10
1260 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอยในสถานการณ์ฝนตกหนักเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/4230
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 ส.ค. 2565 เวลา 12:20
1261 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3653
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 14:15
1262 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3650
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 14:16
1263 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3647
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 14:17
1264 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.13949 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ส.ค. 2565 เวลา 14:18
1265 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.13959 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ส.ค. 2565 เวลา 14:18
1266 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/5661
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 ส.ค. 2565 เวลา 15:05
1267 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/42489 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ10 ส.ค. 2565 เวลา 15:20
1268 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/42779 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ10 ส.ค. 2565 เวลา 15:21
1269 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ด่วนมาก
ที่ กท 0306/ว 197
10 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2565 เวลา 15:25
1270 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 838 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2565 เวลา 08:55
1271 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพช.) รุ่นที่ 4 ที่ กท 0403/ว 848 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2565 เวลา 08:57
1272 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/38908 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ส.ค. 2565 เวลา 13:27
1273 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36098 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 13:29
1274 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36078 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 13:30
1275 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับซื้อทองแดงที่ได้รับจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 1103/40743 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม9 ส.ค. 2565 เวลา 13:38
1276 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/34819 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง9 ส.ค. 2565 เวลา 13:39
1277 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8101/29768 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง9 ส.ค. 2565 เวลา 13:40
1278 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7769
9 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่9 ส.ค. 2565 เวลา 13:43
1279 ประชาสัมพันธ์แจ้งตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่ว่างในสังกัดสำนักอนามัย ที่ กท 0701/724827 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ส.ค. 2565 เวลา 13:44
1280 การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ในรูปแบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team) ที่ กท 0502/17029 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
1281 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1692
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ส.ค. 2565 เวลา 14:43
1282 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/36189 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 14:44
1283 ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4807/47858 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง9 ส.ค. 2565 เวลา 14:45
1284 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจสภาเด็กและเยาวชนเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/1595
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
1285 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/36279 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 14:53
1286 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3621
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 15:12
1287 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3624
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 15:12
1288 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1682
9 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม9 ส.ค. 2565 เวลา 15:15
1289 การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการ Open Bangkok (ระยะที่ 1) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3005
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2565 เวลา 15:17
1290 ขอข้อมูลจำนวนเงินของการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละประเภทปีภาษี พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1302/3858
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ส.ค. 2565 เวลา 11:36
1291 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและอนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 6/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5533
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ส.ค. 2565 เวลา 11:38
1292 กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามที่กฎหมายกำหนด ที่ กท 1103/41565 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม8 ส.ค. 2565 เวลา 11:39
1293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้เช่าอาคารว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/6855 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร8 ส.ค. 2565 เวลา 11:41
1294 การโอนพัสดุ จำนวน 2 รายการ ที่ กท 0714/75855 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
1295 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3563
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:47
1296 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/3578ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:48
1297 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35705 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:49
1298 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/35938 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:50
1299 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 5 ณ เขตปทุมวัน ที่ กท 0200/41958 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 ส.ค. 2565 เวลา 14:36
1300 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/13014 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง8 ส.ค. 2565 เวลา 14:37
1301 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3600
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 14:38
1302 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3597
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1303 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3603
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 14:40
1304 รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1307/38545 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ส.ค. 2565 เวลา 15:41
1305 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/38665 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ส.ค. 2565 เวลา 15:42
1306 ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0510/16778 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ส.ค. 2565 เวลา 15:43
1307 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 82
5 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 09:35
1308 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/33534 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2565 เวลา 10:55
1309 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35514 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2565 เวลา 10:56
1310 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/28403 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน5 ส.ค. 2565 เวลา 11:01
1311 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/54864 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ส.ค. 2565 เวลา 11:04
1312 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 5808/33983 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย5 ส.ค. 2565 เวลา 11:22
1313 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 3035 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ส.ค. 2565 เวลา 11:25
1314 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 3025 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ส.ค. 2565 เวลา 11:32
1315 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบ Biz Portal ของผู้ให้บริการ ที่ กท 0303/15564 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 13:27
1316 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3566
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2565 เวลา 14:57
1317 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่ กท 0404/ว 1915 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 15:35
1318 การดำเนินการสำรวจพื้นที่หรือชุมชุมที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 188
3 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 09:37
1319 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/33353 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 11:17
1320 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35253 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 11:19
1321 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต (ครั้งที่ 3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5306
27 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ส.ค. 2565 เวลา 11:21
1322 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1303/374527 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2565 เวลา 13:39
1323 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1648
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 ส.ค. 2565 เวลา 13:40
1324 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/35414 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 13:51
1325 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3544
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 13:53
1326 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3547
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 13:55
1327 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/28753 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ส.ค. 2565 เวลา 14:40
1328 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2565 ที่ กท 0301/15423 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 14:41
1329 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/38184 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
1330 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1809/17744 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4 ส.ค. 2565 เวลา 14:45
1331 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ที่ กท 0807/54754 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ส.ค. 2565 เวลา 14:49
1332 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 80
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 15:06
1333 ช่องทางการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 81
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
1334 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0502/16644 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 ส.ค. 2565 เวลา 16:11
1335 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/75724 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ส.ค. 2565 เวลา 16:28
1336 ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบบริการสืบค้นข้อมูลผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/29253 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 09:27
1337 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางแค เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8701/47162 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค3 ส.ค. 2565 เวลา 11:46
1338 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/34932 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 11:47
1339 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8301/41322 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา3 ส.ค. 2565 เวลา 11:48
1340 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35102 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 11:48
1341 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการสัมมนาเชิงปฏิเชิงการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมย่อยที่ 4 ที่ กท 0408/35012 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 11:50
1342 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ที่ กท 0401/28993 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 13:25
1343 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3799
3 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
1344 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3518
3 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 15:00
1345 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3521
3 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 15:03
1346 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 และรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4056
3 ส.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 15:42
1347 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0301/15353 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 15:45
1348 ขอความร่วมมือสำรวจสถานที่ที่สามารถดำเนินการเป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1604
3 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 ส.ค. 2565 เวลา 16:04
1349 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) ที่ กท 0401/28643 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 16:07
1350 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/368727 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง2 ส.ค. 2565 เวลา 11:20
1351 การปรับปรุงฐานาข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดไขมัน และการบริการจัดเก็บไขมัน ที่ กท 1103/40081 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2 ส.ค. 2565 เวลา 11:22
1352 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/34771 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 11:23
1353 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อข้อตกลง ที่ กท 1303/374227 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
1354 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/15901 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1355 ส่งสำเนาหนังสือ ที่ กท 0404/73921 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1356 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4301/253727 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1357 ขอส่งประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ที่ กท 8009/467227 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1358 การฝึกอบรมหลักสูตรบริหารงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/28562 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1359 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/73431 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1360 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1008/ก.5821 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1361 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.335126 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1362 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334926 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1363 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334526 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1364 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334626 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1365 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334826 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1366 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.335026 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
1367 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3972
2 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
1368 การเรียนรับเงินจากผู้รับจ้างจัดทำอาหารนักเรียนและการเรียกเก็บเงินค่าอาหารฯ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการที่บุคลากรของโรงเรียนทานอาหารที่จัดบริการให้แก่นักเรียน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5391
2 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
1369 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334726 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 15:00
1370 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.335226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 15:36
1371 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3486
2 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:54
1372 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3483
2 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:55
1373 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3489
2 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:56
1374 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/856927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:57
1375 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ ที่ กท 0405/48141 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ส.ค. 2565 เวลา 15:58
1376 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ที่ กท 1902/ว 1842 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร2 ส.ค. 2565 เวลา 16:00
1377 การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2565 ที่ กท 0403/ว 942 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 16:11
1378 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/3470
1 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 11:17
1379 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/39971 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2 ส.ค. 2565 เวลา 11:19
1380 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/326527 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา1 ส.ค. 2565 เวลา 11:17
1381 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6304/336027 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ1 ส.ค. 2565 เวลา 11:18
1382 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/344927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 11:19
1383 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/151327 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 11:20
1384 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 17727 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 11:22
1385 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1602
1 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ส.ค. 2565 เวลา 11:23
1386 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/344127 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 11:24
1387 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/330127 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง1 ส.ค. 2565 เวลา 11:25
1388 ข้อสั่งการด้านมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 170
22 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 11:26
1389 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3463
1 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
1390 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8901/40081 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน1 ส.ค. 2565 เวลา 15:09
1391 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3466
1 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 15:14
1392 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1808/281327 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1 ส.ค. 2565 เวลา 15:18
1393 รายงานความพร้อมการใช้ระบบคัดและรับรองข้อมูลการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษและแจ้งการรับ USB WIFI และ Password เพื่อการเชื่อมต่อระบบ ที่ กท 0508/160027 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ส.ค. 2565 เวลา 15:22
1394 ขอแจ้งการให้บริการด้านความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ (https://) ที่ กท 0508/16111 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ส.ค. 2565 เวลา 15:25
1395 การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กท 1302/368927 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ส.ค. 2565 เวลา 15:48
1396 หลักเกณฑ์การขอขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะรายของผู้เสียภาษี) ที่ กท 1302/369027 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ส.ค. 2565 เวลา 15:51
1397 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3941
1 ส.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 16:43
1398 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3842
26 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 09:54
1399 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/342726 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 13:23
1400 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/341526 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 13:29
1401 ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบ ด่วนมาก
ที่ กท 1304/3692
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ค. 2565 เวลา 13:32
1402 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1008/ก.57826 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 ก.ค. 2565 เวลา 13:35
1403 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี ที่ กท 5501/311226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี27 ก.ค. 2565 เวลา 13:37
1404 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 7927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 14:04
1405 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการ ที่ กท 0403/ว 7827 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 14:07
1406 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3856
27 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 14:11
1407 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ กท 1302/369127 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ค. 2565 เวลา 14:18
1408 ขอส่งหนังสืองานเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/3962
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ค. 2565 เวลา 14:41
1409 ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4807/450927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง27 ก.ค. 2565 เวลา 15:24
1410 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3431
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 16:07
1411 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3434
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 16:08
1412 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3437
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 16:08
1413 การรายงานการขออนุญาตก่อสร้าง บ้านพักอาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน 300 ตร.ม. (โครงการบ้านยิ้ม) ที่ กท 0400/ว 17225 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2565 เวลา 09:20
1414 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3389
25 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:02
1415 ส่งสำเนาคำสั่งนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 4201/256922 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:05
1416 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/337625 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:17
1417 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/339325 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:28
1418 การให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ กท 0509/155625 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ก.ค. 2565 เวลา 11:30
1419 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบ MIS ด้านการเงินรับขัดข้อง ที่ กท 1303/366025 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ก.ค. 2565 เวลา 14:09
1420 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1577
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ก.ค. 2565 เวลา 14:13
1421 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3408
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 14:33
1422 ส่งสำเนาประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/42226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2565 เวลา 14:36
1423 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3411
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
1424 แจ้งรายชื่อข้าราชการและบุคลากรสายงานเทศกิจผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรตามโครงการ "เทศกิจทำความดี" ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1404/260726 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ26 ก.ค. 2565 เวลา 14:42
1425 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/ว 173
25 ก.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2565 เวลา 15:25
1426 ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7277
26 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ก.ค. 2565 เวลา 16:28
1427 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7306
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ก.ค. 2565 เวลา 16:30
1428 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 77
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 08:32
1429 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7201/318821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย25 ก.ค. 2565 เวลา 10:30
1430 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตามแนวคิดตำรวจสมัยใหม่ (Modern Policing) ด่วนมาก
ที่ กท 0807/5150
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 ก.ค. 2565 เวลา 10:31
1431 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/336322 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 10:32
1432 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/336522 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 10:33
1433 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/339525 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 10:35
1434 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/358920 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
1435 ประกาศประกวดราคาให้เช่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/64522 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
1436 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 4801/4446
25 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
1437 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/434122 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
1438 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.326121 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
1439 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.326221 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
1440 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/277122 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
1441 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/433922 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
1442 การรายงานปัญหาที่พบในพื้นที่ของพนักงานกวาดผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 163
20 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
1443 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/124322 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง25 ก.ค. 2565 เวลา 13:38
1444 การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1452
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว25 ก.ค. 2565 เวลา 13:46
1445 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ผ่านระบบ DG Learning Portal ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ กท 0401/273022 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 14:57
1446 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3386
25 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 15:00
1447 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/1419
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว22 ก.ค. 2565 เวลา 10:29
1448 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1440
21 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 10:34
1449 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/89121 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 10:36
1450 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2711
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 10:38
1451 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1524
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ก.ค. 2565 เวลา 10:42
1452 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/333821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 10:45
1453 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/333621 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 10:47
1454 ส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 167
21 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 11:20
1455 การคัดเลือก Best practice ครูต้นแบบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย, ผู้บริหารสถานศึกษาตันแบบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย, ครูต้นแบบการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5123
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 ก.ค. 2565 เวลา 11:28
1456 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานเขตบางบอน ที่ กท 0200/371522 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 15:43
1457 ข้อเสนอแนะของนายสุวิเศษศักดิ์ บัวขาว ด่วนมาก
ที่ กท 1503/1515
21 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม22 ก.ค. 2565 เวลา 15:43
1458 ข้อสั่งการจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหามหาคร ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3687
22 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 15:45
1459 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7701/577821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง22 ก.ค. 2565 เวลา 15:46
1460 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1003/69720 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 ก.ค. 2565 เวลา 15:46
1461 การจัดสรรชุดทดสอบเบี้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/687019 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 ก.ค. 2565 เวลา 15:49
1462 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเขตหนองแขม และครั้งที่ 3 ณ สำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 0200/371422 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 15:51
1463 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3356
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
1464 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3359
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 15:56
1465 แจ้งรายละเอียดแผนการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/3861
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 ก.ค. 2565 เวลา 16:01
1466 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3586
20 ก.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 11:45
1467 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 16420 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 11:52
1468 ขอความร่วมมือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการเตรียมพร้อมการเปิดให้บริการระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0507/1510
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
1469 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/331620 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 12:00
1470 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/331220 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 12:01
1471 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0404/16019 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 13:29
1472 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นายสำเริง เกิดแก้ว) ที่ กท 4401/265921 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน21 ก.ค. 2565 เวลา 13:33
1473 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/118821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ค. 2565 เวลา 13:38
1474 ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/377521 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา21 ก.ค. 2565 เวลา 13:41
1475 การดำเนินการโครงการ BMA Smart Service ของฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0508/1512
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.ค. 2565 เวลา 13:43
1476 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 76
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 16:36
1477 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3332
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 16:38
1478 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3329
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 16:40
1479 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุขยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ประจำปี 2564 ที่ กท 0502/148620 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
1480 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0502/149120 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
1481 รายงานผลการดำเนินโครงการ "วน" เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1103/377419 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
1482 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/329519 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
1483 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/329119 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
1484 ส่งประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7901/580718 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม20 ก.ค. 2565 เวลา 11:37
1485 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/682418 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ค. 2565 เวลา 11:38
1486 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/6779
12 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ค. 2565 เวลา 11:39
1487 การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/ว 156
19 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:15
1488 เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/ว 157
19 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:16
1489 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/357719 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ค. 2565 เวลา 14:17
1490 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/ว 15919 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:20
1491 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1604/91018 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง20 ก.ค. 2565 เวลา 14:21
1492 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 -รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2681
20 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:39
1493 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0303/1419
19 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:43
1494 การประชุมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0301/1416
20 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 15:26
1495 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3302
20 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
1496 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3305
20 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
1497 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3308
20 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
1498 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3642
21 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 19:26
1499 การส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Smart City ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2654
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 10:48
1500 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6801/339611 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร19 ก.ค. 2565 เวลา 10:56
1501 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/327418 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 11:03
1502 ขอความร่วมมือติดตามการดำเนินงานและกำกับการรายงานผลการดำเนินการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ กท 1103/372418 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม19 ก.ค. 2565 เวลา 13:51
1503 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/326818 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 13:52
1504 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง ที่ กท 4609/373518 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดุสิต19 ก.ค. 2565 เวลา 13:54
1505 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/265918 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 13:56
1506 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Knowledge Sharing) ที่ กท 0401/266018 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 13:57
1507 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3595
19 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 13:58
1508 ขอส่งสรุปผลการประชุมหารือระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ กท 0510/146719 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ก.ค. 2565 เวลา 14:00
1509 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3284
19 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 14:43
1510 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3287
19 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 14:43
1511 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1486
19 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม19 ก.ค. 2565 เวลา 14:55
1512 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 1305/356319 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ก.ค. 2565 เวลา 15:20
1513 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/875
18 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 15:22
1514 แบบสอบถามติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพด้านกฎหมายปกครอง (แนวดิ่งสายงานนิติการ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/4569
19 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี19 ก.ค. 2565 เวลา 16:26
1515 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/323612 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 10:18
1516 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/324312 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 10:19
1517 รายงานผลงานรุ่นหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 16 ที่ กท 0401/263412 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 10:21
1518 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2565 ที่ กท 0502/145912 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ก.ค. 2565 เวลา 10:25
1519 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 7208/305718 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย18 ก.ค. 2565 เวลา 11:14
1520 แนวทางการปฏิบัติกรณีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่ กท 1404/248018 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 ก.ค. 2565 เวลา 11:37
1521 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1445
12 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ก.ค. 2565 เวลา 11:40
1522 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5301/635812 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง18 ก.ค. 2565 เวลา 11:42
1523 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 15111 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
1524 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3520
12 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.ค. 2565 เวลา 14:40
1525 ส่งสำเนาประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/39818 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 14:41
1526 แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา ที่ กท 1305/351912 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.ค. 2565 เวลา 14:45
1527 ส่งสำเนาประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยายพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0909/164312 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 ก.ค. 2565 เวลา 14:55
1528 ส่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ที่ กท 0801/496618 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ก.ค. 2565 เวลา 14:58
1529 ขอแจ้งสถานที่ตั้งศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ที่ กท 0403/ว 758 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 15:27
1530 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน ที่ กท 1305/353118 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.ค. 2565 เวลา 15:42
1531 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3261
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 15:43
1532 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-18 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3258
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 15:45
1533 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3264
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 15:46
1534 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3458
12 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 11:45
1535 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/321911 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 11:46
1536 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/464412 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง12 ก.ค. 2565 เวลา 11:48
1537 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6601/349611 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว12 ก.ค. 2565 เวลา 11:49
1538 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8601/375011 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา12 ก.ค. 2565 เวลา 11:51
1539 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1305/33696 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
1540 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/66428 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
1541 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/321411 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 11:54
1542 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4801/422211 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง12 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
1543 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2625
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 11:58
1544 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 8808/375011 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ12 ก.ค. 2565 เวลา 14:12
1545 การสัมมนาเชิงปฎิบบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร สู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0410/713
8 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ12 ก.ค. 2565 เวลา 14:34
1546 การจัดกิจกรรม"ผู้ว่า กทม.สัญจร" ที่ กท 0200/ว.14911 ก.ค. 2565ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 14:37
1547 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ 0401/2635
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 14:42
1548 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกรุงเทพมหานครกรณีก่อหนี้ผูกพัน กท 1303/ว. 15011 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 15:20
1549 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3226
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 15:48
1550 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3229
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 15:49
1551 รายงานประเด็นเด็ดประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3232
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 15:50
1552 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31778 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 10:13
1553 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31798 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 10:15
1554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้เช่าอาคารว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/61910 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 11:49
1555 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/23507 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี11 ก.ค. 2565 เวลา 14:17
1556 ส่งประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ กท 5901/36397 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน11 ก.ค. 2565 เวลา 14:32
1557 ่ขอให้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครกรอกแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ที่ ก.ฌ.กทม.1636/256511 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 ก.ค. 2565 เวลา 14:39
1558 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/16208 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา11 ก.ค. 2565 เวลา 14:42
1559 ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 74
11 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 14:45
1560 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 ถึงรุ่นที่ 10 ที่ กท 0401/260511 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 14:53
1561 ขอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง ที่ กท 1309/34408 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ก.ค. 2565 เวลา 14:56
1562 การเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0803/487711 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา11 ก.ค. 2565 เวลา 15:00
1563 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3204
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 15:06
1564 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3207
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 15:06
1565 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3210
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 15:07
1566 ขอรับการสนับสนุนโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ กท 1207/134011 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 ก.ค. 2565 เวลา 15:37
1567 การเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/1438
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ก.ค. 2565 เวลา 15:41
1568 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/25818 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 15:44
1569 สำรวจที่ดินของเอกชนที่ให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/3465
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2565 เวลา 09:49
1570 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0502/1415
7 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ก.ค. 2565 เวลา 10:42
1571 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/45165 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง8 ก.ค. 2565 เวลา 10:45
1572 แนวทางการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และการสืบสวนหาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/ว 1477 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ค. 2565 เวลา 10:47
1573 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6001/42827 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ8 ก.ค. 2565 เวลา 10:48
1574 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31547 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 10:51
1575 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31527 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 10:52
1576 ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management System : DMS) ที่ กท 0509/13877 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ก.ค. 2565 เวลา 10:56
1577 สำนักการศึกษาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนรัฐบาล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4706
6 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2565 เวลา 11:39
1578 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6701/30908 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม8 ก.ค. 2565 เวลา 11:43
1579 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/570920 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2565 เวลา 11:44
1580 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/44785 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน8 ก.ค. 2565 เวลา 11:46
1581 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/34098 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ก.ค. 2565 เวลา 14:16
1582 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 5/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4792
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2565 เวลา 14:18
1583 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 2738 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ8 ก.ค. 2565 เวลา 14:22
1584 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/11437 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง8 ก.ค. 2565 เวลา 14:24
1585 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1317
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 ก.ค. 2565 เวลา 14:28
1586 จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ที่ กท 0406/40508 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน8 ก.ค. 2565 เวลา 15:07
1587 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1008/ก.5327 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ8 ก.ค. 2565 เวลา 15:12
1588 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3173
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 15:14
1589 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3170
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 15:15
1590 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization-APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2583
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ค. 2565 เวลา 16:33
1591 ให้กำชับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยฯ อย่างเคร่งครัด ที่ กท 0404/ว 1385 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 10:22
1592 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31266 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 10:25
1593 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31196 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 10:27
1594 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/30235 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:23
1595 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอ (ร่าง) คู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3131
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 11:26
1596 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/21586 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ7 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
1597 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/6294
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
1598 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/64185 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:54
1599 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/6297
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
1600 รายงานผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 72
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 14:04
1601 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/35716 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1602 กำชับการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ที่ กท 0303/ว 1446 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1603 เชิญชวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/6667
7 ก.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1604 แนวทางดำเนินการเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง การดำเนินการในวันเลือกตั้งและการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/6669
7 ก.ค. 2565ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1605 ขอเชิญร่วมรับฟังและร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1312
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1606 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สิ้นสุดลงในราชกิจจานุเบกษา ที่ กท 1304/1436 ก.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1607 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 717 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1608 ขอแจ้งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ที่ กท 0403/ว 737 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1609 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/31587 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1610 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3145
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1611 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3148
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1612 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1538/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 1505/14127 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
1613 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3080
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:40
1614 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3112
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:40
1615 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3115
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:40
1616 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/31226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:44
1617 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 และครั้งที่ 11/2565 ที่ กท 0503/13746 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ก.ค. 2565 เวลา 15:47
1618 กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ที่ กท 0306/13265 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2565 เวลา 10:31
1619 ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Urban Pandemic Response In Cities ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1328
5 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2565 เวลา 10:32
1620 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาด ที่ กท 7408/44135 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด6 ก.ค. 2565 เวลา 10:34
1621 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30905 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 10:35
1622 ขอความร่วมมือตอบสอบออนไลน์ (Line Official) ที่ กท 1502/135330 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
1623 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30875 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
1624 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5101/39546 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
1625 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7301/55785 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
1626 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2564 ที่ กท 7308/544230 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
1627 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ เรื่อง ขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา ที่ กท 7808/26154 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตหลักสี่6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
1628 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1364
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ก.ค. 2565 เวลา 13:41
1629 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 2) ที่ กท 0807/46605 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ก.ค. 2565 เวลา 14:52
1630 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30484 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 10:18
1631 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30634 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 10:18
1632 ขอส่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1371
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ก.ค. 2565 เวลา 10:39
1633 ขอเวียนแจ้งเปลี่ยนวันและเวลาประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 ที่ กท 0200/31705 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 10:42
1634 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/20994 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ก.ค. 2565 เวลา 11:19
1635 ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/820
4 ก.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 11:25
1636 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ที่ กท 1207/12614 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ก.ค. 2565 เวลา 13:49
1637 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัคร โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1290
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ก.ค. 2565 เวลา 13:53
1638 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ที่ กท 1304/33354 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2565 เวลา 14:59
1639 ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนโครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 18 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2503
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 15:03
1640 การศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ด่วนมาก
ที่ กท 1302/3328
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2565 เวลา 15:05
1641 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3077
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 15:10
1642 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3083
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 15:11
1643 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2565 ที่ กท 0301/13184 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 15:38
1644 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ กท 1503/13684 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ก.ค. 2565 เวลา 16:27
1645 สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายงบบุคลากร เฉพาะที่เบิกจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/3347
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2565 เวลา 16:29
1646 ข้อสั่งการจากที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/ว 139
5 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 17:42
1647 ช่องทางติดต่อสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ที่ กท 0403/ว 691 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 09:08
1648 ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ที่ กท 0403/ว 701 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 09:09
1649 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30381 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 10:04
1650 ขอเชิญเข้าร่วม PacRim Leadership Forum หัวข้อ Decoding The Great and Enduring:Wisdom from 30 Leaders ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2481
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 10:07
1651 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ และการป้องกันการล่วงละเมิดหรือการคุมคามทางเพศในการทำงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1313
1 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 10:10
1652 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/34411 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา4 ก.ค. 2565 เวลา 11:02
1653 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30231 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 11:04
1654 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1357
1 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม4 ก.ค. 2565 เวลา 11:44
1655 แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก่อนเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ที่ กท 1305/33081 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ก.ค. 2565 เวลา 14:36
1656 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/79230 มิ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
1657 การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ที่ กท 0303/13144 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 14:41
1658 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3053
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 15:20
1659 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3056
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 15:21
1660 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3059
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 15:21
1661 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/380530 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน1 ก.ค. 2565 เวลา 10:53
1662 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/299530 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 10:54
1663 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/300730 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 10:54
1664 คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครถึงแก่อนิจกรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 67
1 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 13:04
1665 ขอเรียนเชิญใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1303/328330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ค. 2565 เวลา 13:08
1666 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0404/64571 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ก.ค. 2565 เวลา 13:21
1667 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 6706/279727 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม1 ก.ค. 2565 เวลา 13:24
1668 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย จำนวน 4 ฉบับ ที่ กท 1701/109330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง1 ก.ค. 2565 เวลา 13:30
1669 ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นภาษาอังกฤษและการจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมกับประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ ที่ กท 0403/ว 681 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 13:53
1670 การทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/4249
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 ก.ค. 2565 เวลา 13:55
1671 ขอส่งคู่มือกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1309
1 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 13:59
1672 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0407/99629 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน1 ก.ค. 2565 เวลา 14:11
1673 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4591
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 ก.ค. 2565 เวลา 14:32
1674 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3013
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
1675 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/30161 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 14:39
1676 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/326729 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ค. 2565 เวลา 14:44
1677 ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3082
1 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 15:09
1678 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3019
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 15:32
1679 รายงานผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 65
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 09:30
1680 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/296229 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:21
1681 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/297529 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:22
1682 การโอนพัสดุ จำนวน 3 รายการ ที่ กท 0410/64928 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:25
1683 การรายงานผลดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/3451
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:27
1684 ซักซ้อมแนวทางการครอบครองและจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ที่ กท 1307/321928 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28
1685 แนวทางการปฏิบัติในการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการ บำเหน็จปกติ บำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ และกรณีลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนของกรุงเทพมหานคร ถึงแก่ความตาย ที่ กท 1309/322928 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:31
1686 ขอส่งแบบตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏฺิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขต โดยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0409/61429 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:33
1687 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.25330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:20
1688 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.25530 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:21
1689 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/610628 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:22
1690 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7901/528628 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:23
1691 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1301
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:23
1692 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7507/427529 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:25
1693 การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1502/126824 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:26
1694 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2988
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
1695 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2985
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
1696 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2991
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
1697 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป เนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/121829 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
1698 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4407/394330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
1699 ประกาศประกวดราคาให้เช่าพื่นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/55830 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 15:10
1700 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 0405/423330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี30 มิ.ย. 2565 เวลา 15:14
1701 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง และที่จอดรถชั้นใต้ดิน ชั้น A ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 66
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 15:28
1702 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1703/108630 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง30 มิ.ย. 2565 เวลา 16:07
1703 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/ว.13528 มิ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 16:11
1704 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/296528 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 10:31
1705 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ที่ กท 0401/239928 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 10:34
1706 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4608/323528 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต29 มิ.ย. 2565 เวลา 10:50
1707 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/293728 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 11:22
1708 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการการประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความความร่วมมือของนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1251
27 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 11:27
1709 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 64
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 13:38
1710 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0304/126829 มิ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:18
1711 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2955
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:23
1712 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2958
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:27
1713 ซักซ้อมแนวทางพิจารณาการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ที่ กท 1302/321528 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:54
1714 แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ กท 0404/630929 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:56
1715 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ ที่ กท 0404/618127 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:58
1716