หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน สิงหาคม 66

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0301/303627 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2566 เวลา 10:36
2 รายงานผลการศึกษา เรื่อง การตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการบ้านหนังสือของกรุงเทพมหานครตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0407/ว 22624 ก.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2566 เวลา 10:38
3 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/195927 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา3 ส.ค. 2566 เวลา 10:40
4 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/335727 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2566 เวลา 10:41
5 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/335327 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2566 เวลา 10:41
6 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 149
3 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2566 เวลา 10:46
7 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7201/422526 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองเตย3 ส.ค. 2566 เวลา 11:21
8 สำรวจความต้องการฝึกอบรมระบบ MIS ด่วนมาก
ที่ กท 0507/1974
27 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ส.ค. 2566 เวลา 11:23
9 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/751425 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ส.ค. 2566 เวลา 11:24
10 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/567827 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ3 ส.ค. 2566 เวลา 11:25
11 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/567627 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ3 ส.ค. 2566 เวลา 11:26
12 ขอความร่วมมือให้งดการฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม ในวันเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0301/ว 239
3 ส.ค. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2566 เวลา 09:01
13 ประชาสัมพันธ์การรับโอน ที่ กท 0404/943826 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ส.ค. 2566 เวลา 11:02
14 ประชาสัมพันธ์การรับโอน ที่ กท 0404/943726 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ส.ค. 2566 เวลา 11:03
15 ประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4801/450427 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง4 ส.ค. 2566 เวลา 11:05
16 สำรวจความต้องการปริมาณดินที่เกิดจาการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ที่ กท 0902/190924 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา4 ส.ค. 2566 เวลา 11:08
17 ขอยุติการดำเนินโครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0305/305927 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2566 เวลา 11:10
18 แนวทางการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการที่เปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง ที่ กท 0704/756226 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 ส.ค. 2566 เวลา 11:11
19 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3371
3 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2566 เวลา 11:13
20 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/33823 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2566 เวลา 11:14
21 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/63534 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ส.ค. 2566 เวลา 11:15
22 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/63514 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ส.ค. 2566 เวลา 11:16
23 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3365
3 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2566 เวลา 11:18
24 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3368
3 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2566 เวลา 11:18
25 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/33783 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2566 เวลา 11:26
26 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/33753 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2566 เวลา 11:27
27 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการออกระเบียบเพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/ว 2403 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2566 เวลา 11:29
28 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4307/314627 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางรัก4 ส.ค. 2566 เวลา 11:30
29 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 4314 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ส.ค. 2566 เวลา 15:15
30 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3398
4 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2566 เวลา 15:15
31 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3401
4 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2566 เวลา 15:15
32 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 21293 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ส.ค. 2566 เวลา 15:16
33 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 21263 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ส.ค. 2566 เวลา 15:17
34 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 21273 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ส.ค. 2566 เวลา 15:17
35 การประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/2111
4 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม4 ส.ค. 2566 เวลา 15:18
36 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 21253 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ส.ค. 2566 เวลา 15:18
37 โครงการยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2008
4 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 ส.ค. 2566 เวลา 15:20
38 การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/6279
27 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ส.ค. 2566 เวลา 15:20
39 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/19974 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 ส.ค. 2566 เวลา 15:22
40 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 21243 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ส.ค. 2566 เวลา 15:22
41 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม ในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพือรองรับการท่องเที่ยว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2121
4 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 ส.ค. 2566 เวลา 15:25
42 สำรวจข้อมูลการออกจากราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ ด่วนมาก
ที่ กท 0302/3084
4 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2566 เวลา 15:26
43 สำรวจข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/3088
4 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2566 เวลา 15:26
44 บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม ที่ กท 4401/32684 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน4 ส.ค. 2566 เวลา 15:27
45 ขอส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักงานเขตดุสิต ที่ กท 0200/52604 ส.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2566 เวลา 15:28
46 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2566 และบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/45014 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2566 เวลา 15:30
47 การจัดทำคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/3081
4 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.4 ส.ค. 2566 เวลา 16:51
48 การกำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติในการควบคุม การใช้ และการจำหน่ายถังดับเพลิง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1801/1410
4 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4 ส.ค. 2566 เวลา 17:04
49 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1992
3 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ส.ค. 2566 เวลา 10:40
50 ขอส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 0200/52774 ส.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 ส.ค. 2566 เวลา 10:41
51 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/34084 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ส.ค. 2566 เวลา 10:42
52 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8100/34457 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง7 ส.ค. 2566 เวลา 11:36
53 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/34054 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ส.ค. 2566 เวลา 14:11
54 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 4407/32514 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน7 ส.ค. 2566 เวลา 14:12
55 รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/2113
4 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ส.ค. 2566 เวลา 14:13
56 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/55007 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ7 ส.ค. 2566 เวลา 14:17
57 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 4344 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ7 ส.ค. 2566 เวลา 14:18
58 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/57934 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ7 ส.ค. 2566 เวลา 14:18
59 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/57854 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ7 ส.ค. 2566 เวลา 14:19
60 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/57814 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ7 ส.ค. 2566 เวลา 14:19
61 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/57834 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ7 ส.ค. 2566 เวลา 14:20
62 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/568127 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ7 ส.ค. 2566 เวลา 14:20
63 กฎ ก.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ที่ กท 0307/31064 ส.ค. 2566ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ส.ค. 2566 เวลา 14:27
64 ส่งสำเนาประกาศสำนักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ "ศูนย์เยาวชน" เป็น "ศูนย์นันทนาการ" ที่ กท 1204/211427 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว7 ส.ค. 2566 เวลา 14:30
65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคราเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ กท 0408/34397 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ส.ค. 2566 เวลา 14:34
66 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2150
7 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว7 ส.ค. 2566 เวลา 15:12
67 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/34177 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ส.ค. 2566 เวลา 15:13
68 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3426
7 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ส.ค. 2566 เวลา 15:13
69 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3429
7 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ส.ค. 2566 เวลา 15:14
70 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3454
8 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2566 เวลา 14:54
71 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3457
8 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2566 เวลา 14:54
72 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/46057 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ส.ค. 2566 เวลา 14:56
73 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/46317 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ส.ค. 2566 เวลา 14:56
74 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/45497 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม8 ส.ค. 2566 เวลา 15:18
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9741
7 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่8 ส.ค. 2566 เวลา 15:21
76 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5347
7 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 ส.ค. 2566 เวลา 12:39
77 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฎิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2131
7 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม8 ส.ค. 2566 เวลา 12:41
78 ขอส่งคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0409/763
7 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ8 ส.ค. 2566 เวลา 12:43
79 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4807/46588 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง8 ส.ค. 2566 เวลา 12:44
80 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/34337 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2566 เวลา 12:45
81 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1191
3 ส.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร8 ส.ค. 2566 เวลา 12:46
82 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตจตุจักร เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง ที่ กท 6509/62467 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร8 ส.ค. 2566 เวลา 12:48
83 ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0409/7513 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ8 ส.ค. 2566 เวลา 12:49
84 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/77484 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ส.ค. 2566 เวลา 12:50
85 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมายกรุงเทพมหานครในการดำเนินคดีปกครอง ในรูปแบบ E - Learning ที่ กท 0405/50658 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี8 ส.ค. 2566 เวลา 12:52
86 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/34207 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2566 เวลา 12:53
87 ขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/3435
7 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2566 เวลา 14:53
88 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1807/30558 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย8 ส.ค. 2566 เวลา 14:53
89 แนวทางการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการใน ก.ก. เพิ่มเติม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0301/3321
9 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2566 เวลา 11:18
90 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/34508 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2566 เวลา 11:27
91 ขอแจ้งรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการผ่อนชำระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการและลูกจ้างประจำผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ กท 0404/955927 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่9 ส.ค. 2566 เวลา 11:29
92 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/34618 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2566 เวลา 11:33
93 การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ที่ กท 0303/31818 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2566 เวลา 11:36
94 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/31518 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2566 เวลา 11:38
95 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/36029 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย9 ส.ค. 2566 เวลา 11:46
96 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/113107 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์9 ส.ค. 2566 เวลา 11:49
97 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/97427 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่9 ส.ค. 2566 เวลา 11:50
98 การประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0502/20578 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ส.ค. 2566 เวลา 13:49
99 การประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0502/20588 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ส.ค. 2566 เวลา 13:50
100 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเข้าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ กท 0508/20377 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ส.ค. 2566 เวลา 15:14
101 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่ กท 0902/23847 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา9 ส.ค. 2566 เวลา 15:16
102 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 4399 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 ส.ค. 2566 เวลา 15:16
103 การดำเนินงานตามมติและข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2075
9 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ส.ค. 2566 เวลา 15:18
104 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3472
9 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2566 เวลา 15:18
105 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3475
9 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2566 เวลา 15:19
106 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 21379 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 ส.ค. 2566 เวลา 15:19
107 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 21459 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 ส.ค. 2566 เวลา 15:20
108 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 21399 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 ส.ค. 2566 เวลา 15:20
109 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 21439 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 ส.ค. 2566 เวลา 15:21
110 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 21419 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 ส.ค. 2566 เวลา 15:22
111 ขอให้รีบดำเนินการชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ 1304/46087 ส.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ส.ค. 2566 เวลา 15:22
112 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปี 2566 ที่ กท 0403/ว 1519 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2566 เวลา 08:50
113 ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประวัติ และวัตถุมงคลของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1509 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2566 เวลา 09:04
114 คู่มือการรายงานการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และแนวทางในการรายงานการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ด่วนมาก
ที่ กท 0307/3154
8 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2566 เวลา 11:33
115 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2387/2566 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/98769 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ส.ค. 2566 เวลา 11:35
116 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/34799 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2566 เวลา 11:36
117 ข้อมูลรายงานลูกหนี้ภาษีคงค้างแยกตามประเภท ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ BMA TAX MAP ที่ กท 1302/68818 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ส.ค. 2566 เวลา 11:37
118 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/34869 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2566 เวลา 11:40
119 การส่งมอบงานในหน้าที่ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0400/ป.1810 ส.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2566 เวลา 13:10
120 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4507/63579 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตยานนาวา10 ส.ค. 2566 เวลา 14:27
121 ขอส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักงานเขตพระโขนง ที่ กท 0200/543210 ส.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2566 เวลา 14:29
122 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน ที่ กท 0601/115339 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์10 ส.ค. 2566 เวลา 14:31
123 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/46488 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ส.ค. 2566 เวลา 14:32
124 หนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ "เส้นทางอันพากเพียร สู่วันเกษีณอย่างภาคภมูิ" ด่วนมาก
ที่ กท 0303/3293
9 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2566 เวลา 14:33
125 การประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเอกสารแนบเวียนวันที่ 9 สิงหาคม 2566) ที่ กท 0502/20579 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ส.ค. 2566 เวลา 14:44
126 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/153610 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง10 ส.ค. 2566 เวลา 14:50
127 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3496
10 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2566 เวลา 14:51
128 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3499
10 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2566 เวลา 14:52
129 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2087
10 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ส.ค. 2566 เวลา 13:30
130 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/350310 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2566 เวลา 13:31
131 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/440310 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน11 ส.ค. 2566 เวลา 13:33
132 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/484510 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร11 ส.ค. 2566 เวลา 13:34
133 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/350510 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2566 เวลา 13:36
134 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 4407/335910 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน11 ส.ค. 2566 เวลา 13:37
135 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่ กท 0404/993610 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 ส.ค. 2566 เวลา 13:39
136 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ พอกันทีกรูมมิ่ง ที่ กท 0806/653610 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา11 ส.ค. 2566 เวลา 13:41
137 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 217310 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ส.ค. 2566 เวลา 15:24
138 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 217610 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ส.ค. 2566 เวลา 15:25
139 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/355410 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ส.ค. 2566 เวลา 15:25
140 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1808/340311 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย11 ส.ค. 2566 เวลา 15:26
141 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 8708/53999 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค11 ส.ค. 2566 เวลา 15:27
142 ขอเชิญผู้แทนชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยมชมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1239
10 ส.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2566 เวลา 15:28
143 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3525
11 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2566 เวลา 15:29
144 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3528
11 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2566 เวลา 15:30
145 เผยแพร่การพัฒนาแนวทางปฏิบัติโดยวิเคราะห์จากคำพิพากษา และขอให้ตอบแบบทดสอบ ที่ กท 0405/50678 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี11 ส.ค. 2566 เวลา 15:31
146 ขอให้รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2190
11 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 ส.ค. 2566 เวลา 15:34
147 รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ กท 1307/47349 ส.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ส.ค. 2566 เวลา 14:26
148 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 5808/367015 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย15 ส.ค. 2566 เวลา 14:27
149 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/353211 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2566 เวลา 14:27
150 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/533910 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน15 ส.ค. 2566 เวลา 14:28
151 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4907/71519 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง15 ส.ค. 2566 เวลา 14:29
152 ส่งประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท 6401/453711 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง15 ส.ค. 2566 เวลา 14:30
153 ขอเชิญชวนใช้นวัตกรรม BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration) ที่ กท 1901/67711 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2566 เวลา 14:32
154 ขอเชิญร่วมสมทบทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล ที่ กท 0403/ว 15215 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2566 เวลา 14:34
155 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ที่ กท 0403/ว 15315 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2566 เวลา 14:35
156 สำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ กท 0301/335611 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
157 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/3545
15 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2566 เวลา 15:54
158 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3548
15 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2566 เวลา 15:55
159 แจ้งประกาศข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัย พ.ศ. 2566 และ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินคดีความผิดทางพินัย ที่ กท 0405/ว 24315 ส.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2566 เวลา 15:58
160 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/355715 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2566 เวลา 13:35
161 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/356416 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2566 เวลา 13:37
162 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสาทร ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6801/489215 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร16 ส.ค. 2566 เวลา 13:39
163 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701//802111 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย16 ส.ค. 2566 เวลา 13:54
164 กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล ด่วนที่สุด
กท 1503/2195
15 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม16 ส.ค. 2566 เวลา 14:57
165 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจ้งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/355215 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2566 เวลา 14:58
166 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/340515 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.16 ส.ค. 2566 เวลา 14:59
167 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/180115 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2566 เวลา 15:01
168 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/466915 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ16 ส.ค. 2566 เวลา 15:03
169 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 8807/466315 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ16 ส.ค. 2566 เวลา 15:04
170 ปฏิทินการตรวจติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0502/214616 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2566 เวลา 15:10
171 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1804/390915 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย16 ส.ค. 2566 เวลา 15:11
172 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3567
16 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2566 เวลา 15:14
173 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3570
16 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2566 เวลา 15:16
174 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3573
16 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2566 เวลา 15:18
175 คู่มือการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/521715 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี16 ส.ค. 2566 เวลา 15:20
176 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 - 7 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/6679
16 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ส.ค. 2566 เวลา 15:22
177 ขอให้รายงานงบประมาณเหลือจ่ายหลังก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/68516 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2566 เวลา 15:29
178 แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2165
16 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2566 เวลา 15:59
179 รายงานผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 15416 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2566 เวลา 10:37
180 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 13-14 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/3427
15 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2566 เวลา 11:05
181 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/3442
16 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2566 เวลา 11:07
182 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/357516 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2566 เวลา 11:08
183 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/674616 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร17 ส.ค. 2566 เวลา 11:09
184 แบบและราคามาตรฐานทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย ที่ กท 0910/อ.10883 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา17 ส.ค. 2566 เวลา 11:11
185 การติดตั้งเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขาวดำ ยี่ห้อ Pantum รุ่น BM5100ADW ที่ กท 0508/215916 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ส.ค. 2566 เวลา 11:12
186 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7901/584516 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม17 ส.ค. 2566 เวลา 13:20
187 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี 2566 ของ สศช. และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ที่ กท 0502/219916 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ส.ค. 2566 เวลา 13:22
188 ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ที่ กท 0404/1018116 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ส.ค. 2566 เวลา 13:29
189 ประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 8203/402715 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง17 ส.ค. 2566 เวลา 13:30
190 ส่งสำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/487116 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน17 ส.ค. 2566 เวลา 13:32
191 ขยายระยะเวลาส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/687
17 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2566 เวลา 15:01
192 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3591
17 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2566 เวลา 15:02
193 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3594
17 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2566 เวลา 15:02
194 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3597
17 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2566 เวลา 15:03
195 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/3492
17 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2566 เวลา 15:04
196 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 222116 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2566 เวลา 15:22
197 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 222316 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2566 เวลา 15:28
198 คู่มือการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ "ภาคผนวก" เวียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566) ที่ กท 0405/521715 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี18 ส.ค. 2566 เวลา 12:39
199 ผลการสำรวจความเห็นต่อการจัดบริการอาหารให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0409/78715 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ18 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
200 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/360117 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
201 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/358817 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
202 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/361417 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
203 ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบและประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1007/3029
17 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ18 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
204 การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญจากให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ กท 0404/ว 24616 ส.ค. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
205 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3620
18 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
206 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3623
18 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
207 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6301/408718 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ18 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
208 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "BKK CODE COOl" (Kudi Chin) ที่ กท 1701/158218 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม18 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
209 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0305/3498
17 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
210 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการใน ก.ก. ด่วนที่สุด
ที่ กท 0301/3514
18 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2566 เวลา 15:07
211 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0403/ว 15518 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ส.ค. 2566 เวลา 10:46
212 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/362718 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ส.ค. 2566 เวลา 11:11
213 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/363721 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ส.ค. 2566 เวลา 11:12
214 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงรัตนโกสินทร์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1034918 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ส.ค. 2566 เวลา 11:15
215 รายงานการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติการรายปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ที่ กท 0510/225718 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ส.ค. 2566 เวลา 11:20
216 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/691
18 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร21 ส.ค. 2566 เวลา 11:25
217 ขอให้รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ กท 1305/495718 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ส.ค. 2566 เวลา 11:27
218 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/ก.47621 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ส.ค. 2566 เวลา 11:27
219 แนวทางการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการใน ก.ก. ด่วนที่สุด
ที่ กท 0301/3543
18 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ส.ค. 2566 เวลา 11:30
220 ประชาสัมพันธ์การรับโอน ที่ กท 0404/1025517 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ส.ค. 2566 เวลา 14:29
221 ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชันสินเชื่อของธนาคารออมสิน ที่ กท 1303/499321 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ส.ค. 2566 เวลา 14:30
222 ขอเชิญร่วมอบรมการใช้งาน SAR Online ที่ กท 0405/673117 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ส.ค. 2566 เวลา 14:31
223 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้จาการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตห้วยขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 4801/4902
18 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง21 ส.ค. 2566 เวลา 14:33
224 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 0100/127318 ส.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร21 ส.ค. 2566 เวลา 14:34
225 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3646
21 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ส.ค. 2566 เวลา 14:35
226 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3643
21 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ส.ค. 2566 เวลา 14:35
227 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3640
21 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ส.ค. 2566 เวลา 14:36
228 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ กท 0403/ว 15621 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ส.ค. 2566 เวลา 14:38
229 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ กท 0408/365521 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ส.ค. 2566 เวลา 15:10
230 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐนะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/6818
18 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ส.ค. 2566 เวลา 15:14
231 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 225618 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ส.ค. 2566 เวลา 15:15
232 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/497618 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ส.ค. 2566 เวลา 15:24
233 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1604/110318 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง21 ส.ค. 2566 เวลา 15:25
234 ขอส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0200/565721 ส.ค. 2566ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร21 ส.ค. 2566 เวลา 15:27
235 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/365021 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2566 เวลา 11:13
236 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0405/538221 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี22 ส.ค. 2566 เวลา 11:14
237 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/488318 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 ส.ค. 2566 เวลา 11:15
238 มารดา นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0409/799
21 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ22 ส.ค. 2566 เวลา 11:16
239 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/367622 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2566 เวลา 11:17
240 ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization : APO) ณ ต่างประเทศและรูปแบบออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/3576
21 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ส.ค. 2566 เวลา 11:18
241 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 17/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5692
21 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ส.ค. 2566 เวลา 11:19
242 การดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมืองฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/6028
21 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ22 ส.ค. 2566 เวลา 11:20
243 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/366621 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง22 ส.ค. 2566 เวลา 11:21
244 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/495818 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 ส.ค. 2566 เวลา 11:21
245 คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1307/500421 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 ส.ค. 2566 เวลา 13:39
246 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.228018 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 ส.ค. 2566 เวลา 13:40
247 ขอส่งหนังสือลงในเว็บไซต์ ที่ กท 1602/110921 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง22 ส.ค. 2566 เวลา 13:42
248 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ (แก้ไข เวียนเว็บไชต์ วันที่ 22/08/2566) ที่ กท 1001/304621 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 ส.ค. 2566 เวลา 14:53
249 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3670
22 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2566 เวลา 14:59
250 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3667
22 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2566 เวลา 15:00
251 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับเป็นพินัย ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/6053
22 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ22 ส.ค. 2566 เวลา 15:02
252 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/373122 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 ส.ค. 2566 เวลา 16:11
253 การตรวจตรา ดูแล และให้คำแนะนำการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ 2535 ที่ กท 0406/ว 25021 ส.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ส.ค. 2566 เวลา 16:12
254 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตเชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมการประชุม สัมมนาตามโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/2296
22 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ส.ค. 2566 เวลา 11:38
255 ประชาสัมพันธ์การรับโอน ที่ กท 0404/1038221 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 ส.ค. 2566 เวลา 11:39
256 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/368823 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2566 เวลา 11:39
257 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/25121 ส.ค. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2566 เวลา 11:41
258 การกวดขันพื้นที่ทำการค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/607322 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ23 ส.ค. 2566 เวลา 11:48
259 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/367422 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2566 เวลา 11:49
260 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/678418 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ส.ค. 2566 เวลา 11:50
261 การรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ กท 1103/490921 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม23 ส.ค. 2566 เวลา 11:52
262 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/828218 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 ส.ค. 2566 เวลา 11:53
263 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6601/460522 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว23 ส.ค. 2566 เวลา 14:36
264 การบริหารความเสี่ยงโครงการขนาดใหญ่ (งบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านขึ้นไป) ที่ กท 0407/ว 25422 ส.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2566 เวลา 14:38
265 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3694
23 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2566 เวลา 14:39
266 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3697
23 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2566 เวลา 14:39
267 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1806/95922 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย23 ส.ค. 2566 เวลา 14:40
268 ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการใช้บังคับกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ.2535 พ.ศ. 2562 ที่ กท 0704/837123 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 ส.ค. 2566 เวลา 14:43
269 ข้อหารือและการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ กท 1305/500321 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ส.ค. 2566 เวลา 14:53
270 ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งโปรแกรมตามโครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการาบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0509/2309
23 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ส.ค. 2566 เวลา 14:56
271 ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5753
23 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2566 เวลา 14:57
272 ประกาศผลและกำหนดการเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0305/3646
23 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2566 เวลา 14:58
273 เตรียมความพร้อมเสนอขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0305/3647
23 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2566 เวลา 14:59
274 ขอส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” สำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 0200/576123 ส.ค. 2566ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2566 เวลา 15:49
275 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/696123 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 ส.ค. 2566 เวลา 11:46
276 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/370724 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2566 เวลา 11:47
277 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/370123 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2566 เวลา 11:48
278 ส่งประกาศสำนักงานเขตสวนหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7701/614723 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง24 ส.ค. 2566 เวลา 11:49
279 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/372023 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง24 ส.ค. 2566 เวลา 11:49
280 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/609924 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ24 ส.ค. 2566 เวลา 11:50
281 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2 และ 3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2317
23 ส.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 ส.ค. 2566 เวลา 11:51
282 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1701/163223 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง24 ส.ค. 2566 เวลา 14:57
283 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3712
24 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2566 เวลา 14:57
284 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3715
24 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2566 เวลา 14:58
285 ขออนุมัติเงินจัดสรรเพื่อการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีในงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ที่ กท 1902/70524 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2566 เวลา 15:00
286 หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/70423 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2566 เวลา 15:02
287 สำรวจความต้องการเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบขาว-ดำ ทดแทนเครื่องเดิม ที่ กท 1307/507223 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 ส.ค. 2566 เวลา 15:03
288 การโอนพัสดุ จำนวน 18 รายการ ที่ กท 0904/อ.288123 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา24 ส.ค. 2566 เวลา 15:03
289 แนวทางการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2321
24 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 ส.ค. 2566 เวลา 15:06
290 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/378324 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 ส.ค. 2566 เวลา 15:09
291 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2326
24 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ส.ค. 2566 เวลา 09:36
292 ทุนการศึกษา Young leaders Program (YLP) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567-2568 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/3688
24 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2566 เวลา 10:11
293 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 14 ด่วนมาก
ที่ กท 0303/3683
24 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2566 เวลา 10:13
294 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/371924 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2566 เวลา 10:15
295 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/373025 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2566 เวลา 10:16
296 การจัดเก็บภาษีป้ายในอาคารที่มีขนาดไม่เกินสามตารางเมตร ราย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่ กท 1302/504122 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ส.ค. 2566 เวลา 10:18
297 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ที่ กท 1902/71024 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2566 เวลา 11:11
298 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง ที่ กท 6607/462123 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว25 ส.ค. 2566 เวลา 11:13
299 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/6970
23 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 ส.ค. 2566 เวลา 15:11
300 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4201/272624 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์25 ส.ค. 2566 เวลา 15:12
301 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3736
25 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2566 เวลา 15:12
302 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3739
25 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2566 เวลา 15:12
303 สำรวจปัญหาอุปสรรคของการใช้และการควบคุมรถส่วนกลางและน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่่นที่ใช้ในภารกิจเฉพาะ ที่ กท 0407/ว 25624 ส.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2566 เวลา 15:14
304 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/371825 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2566 เวลา 15:15
305 ส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าร่วมการประชุม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/2354
25 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ส.ค. 2566 เวลา 15:19
306 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม ที่ กท 0305/371125 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2566 เวลา 15:22
307 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/5510
25 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี25 ส.ค. 2566 เวลา 15:23
308 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/376128 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ส.ค. 2566 เวลา 13:45
309 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/374325 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ส.ค. 2566 เวลา 13:46
310 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/379424 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 ส.ค. 2566 เวลา 13:46
311 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/707428 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 ส.ค. 2566 เวลา 13:50
312 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/602325 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม28 ส.ค. 2566 เวลา 13:51
313 การเร่งรัดเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของและบริการค้างชำระ ที่ กท 1301/514125 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ส.ค. 2566 เวลา 13:52
314 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/3763
25 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ส.ค. 2566 เวลา 13:56
315 แนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนกรอบอัตราลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตที่ถูกยุบตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0802/708928 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 ส.ค. 2566 เวลา 15:28
316 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 47828 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 ส.ค. 2566 เวลา 15:29
317 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 48028 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 ส.ค. 2566 เวลา 15:30
318 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3766
28 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ส.ค. 2566 เวลา 15:30
319 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3769
28 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ส.ค. 2566 เวลา 15:31
320 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4307/354525 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางรัก28 ส.ค. 2566 เวลา 15:32
321 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2566 ที่ กท 0301/379325 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ส.ค. 2566 เวลา 15:33
322 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/ก.49328 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 ส.ค. 2566 เวลา 15:34
323 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2566 และบรรจุเรื่อง เข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5876
28 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 ส.ค. 2566 เวลา 16:53
324 ขอความร่วมมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 25928 ส.ค. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร28 ส.ค. 2566 เวลา 18:13
325 ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ที่ กท 0803/707628 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ส.ค. 2566 เวลา 11:14
326 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/377328 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2566 เวลา 11:16
327 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 238228 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 ส.ค. 2566 เวลา 15:14
328 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 238128 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 ส.ค. 2566 เวลา 15:15
329 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 238028 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 ส.ค. 2566 เวลา 15:15
330 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 237928 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 ส.ค. 2566 เวลา 15:16
331 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 237828 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 ส.ค. 2566 เวลา 15:16
332 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 237728 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 ส.ค. 2566 เวลา 15:17
333 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 237628 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 ส.ค. 2566 เวลา 15:17
334 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 237428 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 ส.ค. 2566 เวลา 15:18
335 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก 237528 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 ส.ค. 2566 เวลา 15:18
336 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/345628 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 ส.ค. 2566 เวลา 15:19
337 ส่งประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1808/362628 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย29 ส.ค. 2566 เวลา 15:20
338 ขอส่งประกาศสำนักการโยธา เรื่อง ขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา ที่ กท 0901/224728 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา29 ส.ค. 2566 เวลา 15:21
339 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3783
29 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2566 เวลา 15:22
340 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3786
29 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2566 เวลา 15:22
341 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3789
29 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2566 เวลา 15:22
342 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0405/558429 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 ส.ค. 2566 เวลา 15:53
343 คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/521028 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 ส.ค. 2566 เวลา 15:55
344 แจ้งการใช้งานระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 157
29 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 ส.ค. 2566 เวลา 10:13
345 การสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2024 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2374
28 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ส.ค. 2566 เวลา 11:10
346 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/379329 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2566 เวลา 11:13
347 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ที่ กท 0403/ว 15829 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2566 เวลา 09:51
348 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566 ที่ กท 0403/ว 15929 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2566 เวลา 09:53
349 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/380130 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2566 เวลา 14:06
350 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/379529 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2566 เวลา 14:55
351 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8101/380229 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง30 ส.ค. 2566 เวลา 14:56
352 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 48930 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ส.ค. 2566 เวลา 14:57
353 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 49130 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ส.ค. 2566 เวลา 14:57
354 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 48530 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ส.ค. 2566 เวลา 14:58
355 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 48730 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ส.ค. 2566 เวลา 14:59
356 ให้สำนักและสำนักงานเขตจัดซ่อมชั่วคราวและถาวรบนผิวจราจรและทางเท้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0902/2607
28 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 ส.ค. 2566 เวลา 15:00
357 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3805
30 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2566 เวลา 15:10
358 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3810
30 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2566 เวลา 15:10
359 ขอความร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ อธิษฐานจิต และปฏิบัติธรรมน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566 ที่ กท 1207/239229 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว30 ส.ค. 2566 เวลา 15:11
360 การจัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานาภาวะผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/526430 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ส.ค. 2566 เวลา 15:12
361 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/522729 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ส.ค. 2566 เวลา 15:13
362 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/10929
30 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่31 ส.ค. 2566 เวลา 10:26
363 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/472429 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน31 ส.ค. 2566 เวลา 10:28
364 การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ กท 1304/527630 ส.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ส.ค. 2566 เวลา 10:30
365 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/382331 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2566 เวลา 10:31
366 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำและเงื่อนไขพิเศษสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0305/386930 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2566 เวลา 10:35
367 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/438530 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย31 ส.ค. 2566 เวลา 13:17
368 ขอความร่วมมือกำชับโรงเรียนในสังกัดเข้มงวดจัดสรรนมโรงเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน ที่ กท 0803/718430 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา31 ส.ค. 2566 เวลา 14:50
369 ขอเชิญร่วมงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานครสถานีตำรวจ และอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0307/3876
31 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2566 เวลา 14:55
370 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3832
31 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2566 เวลา 14:58
371 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3829
31 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2566 เวลา 14:59
372 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2402
30 ส.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว31 ส.ค. 2566 เวลา 15:01
373 ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 และรุ่นที่ 66 ด่วนมาก
ที่ กท 0303/3880
31 ส.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2566 เวลา 15:47
374 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4907/748529 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง31 ส.ค. 2566 เวลา 15:57
375 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ กท 0408/381430 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2566 เวลา 15:59
376 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4507/683631 ส.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา31 ส.ค. 2566 เวลา 16:00
377 พิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/3895
31 ส.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2566 เวลา 16:45
      Execution time 0.02 seconds.