หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน กรกฎาคม 66

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1675
3 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ก.ค. 2566 เวลา 09:16
2 ขอแจ้งกำหนดการทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ กท 0403/ว 13730 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.ค. 2566 เวลา 09:28
3 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/185130 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 ก.ค. 2566 เวลา 11:17
4 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7201/345330 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย3 ก.ค. 2566 เวลา 11:18
5 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/288530 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ค. 2566 เวลา 11:20
6 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/289930 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ค. 2566 เวลา 11:20
7 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/388330 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม3 ก.ค. 2566 เวลา 11:22
8 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2917
3 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ค. 2566 เวลา 15:15
9 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2914
3 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ค. 2566 เวลา 15:15
10 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2911
3 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ค. 2566 เวลา 15:16
11 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/541630 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 ก.ค. 2566 เวลา 15:17
12 ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 ที่ กท 0409/63030 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ3 ก.ค. 2566 เวลา 15:19
13 ประชาสัมพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566 ที่ กท 0403/ว 1383 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.ค. 2566 เวลา 15:24
14 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 1393 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.ค. 2566 เวลา 15:24
15 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/29243 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2566 เวลา 11:20
16 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/29213 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2566 เวลา 11:21
17 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 17804 ก.ค. 2566ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ก.ค. 2566 เวลา 14:56
18 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 17764 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ก.ค. 2566 เวลา 14:57
19 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2943
4 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2566 เวลา 14:57
20 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 17784 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ก.ค. 2566 เวลา 14:58
21 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2946
4 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2566 เวลา 14:59
22 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/29404 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2566 เวลา 14:59
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างบริเวณโครงการ 7 ที่ กท 3608/41530 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2566 เวลา 15:01
24 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา ที่ กท 0902/20093 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา4 ก.ค. 2566 เวลา 15:03
25 ประชาสัมพันธ์การใช้ห้อง Co-Working Space และห้องประชุม 3-6 ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ที่ กท 0501/16933 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 ก.ค. 2566 เวลา 15:05
26 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 17683 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ก.ค. 2566 เวลา 15:05
27 การประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/1881
3 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม4 ก.ค. 2566 เวลา 15:06
28 ขอให้พิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0409/654
4 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ4 ก.ค. 2566 เวลา 16:25
29 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 ที่ กท 1901/5434 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2566 เวลา 08:20
30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1867
4 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ก.ค. 2566 เวลา 11:49
31 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/29564 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2566 เวลา 11:50
32 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/29504 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2566 เวลา 11:51
33 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7101/23903 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี5 ก.ค. 2566 เวลา 13:00
34 การมอบหมายภารกิจการจัดการนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2566 (BMA EXPO 2023) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2883
30 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2566 เวลา 13:02
35 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/ว 20126 มิ.ย. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2566 เวลา 13:04
36 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/38623 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา5 ก.ค. 2566 เวลา 13:05
37 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5001/50125 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ5 ก.ค. 2566 เวลา 13:06
38 ส่งประกาศขายทอดตลาด ที่ กท 5308/64714 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง5 ก.ค. 2566 เวลา 13:07
39 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1008/ก.3744 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ก.ค. 2566 เวลา 13:08
40 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2566 ที่ กท 0301/23145 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2566 เวลา 14:36
41 ประชาสัมพันธ์การรับโอน ที่ กท 0404/83064 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 ก.ค. 2566 เวลา 14:53
42 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2966
5 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2566 เวลา 14:55
43 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2969
5 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2566 เวลา 14:55
44 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4583
5 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2566 เวลา 15:24
45 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2566(BMA EXPO2023)(แก้ไขบันทึก) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2903
30 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2566 เวลา 16:00
46 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/30137 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2566 เวลา 14:55
47 ขอส่งรายงานการประชุมการดำเนินงานศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/29805 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2566 เวลา 08:20
48 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5407/70395 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก6 ก.ค. 2566 เวลา 11:30
49 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/34845 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง6 ก.ค. 2566 เวลา 11:31
50 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2566 ที่ กท 0806/54823 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ก.ค. 2566 เวลา 11:34
51 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับงบประมาณต่อการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1901/5525 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2566 เวลา 11:36
52 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/29735 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2566 เวลา 11:38
53 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/29785 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2566 เวลา 11:42
54 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/10155 ก.ค. 2566ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2566 เวลา 11:44
55 แผนปฏิบัติการจัดระเบียบพื้นที่และผู้ค้าแผงลอยบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตปทุมวัน และเขตดุสิต ที่ กท 1403/49535 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ6 ก.ค. 2566 เวลา 14:53
56 แนวทางการอนุญาตการถ่ายทำภาพยนต์และสื่อบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/49585 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ6 ก.ค. 2566 เวลา 14:55
57 ขอเรียนเชิญร่วมงานวิถีทัศน์วัฒนธรรม (Look up BKK) ที่ กท 1207/18935 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว6 ก.ค. 2566 เวลา 14:56
58 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2999
6 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2566 เวลา 14:57
59 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2993
6 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2566 เวลา 14:58
60 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2996
6 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2566 เวลา 14:58
61 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/30136 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2566 เวลา 15:03
62 การสำรวจความคิดเห็นราชการส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปรับเนื้อหารายวิชาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e - CPP) ที่ กท 1305/37614 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ค. 2566 เวลา 12:31
63 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/30036 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2566 เวลา 12:33
64 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติกรุงเทพมหานครประจำปี ที่ กท 0502/17366 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ก.ค. 2566 เวลา 12:35
65 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/30076 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2566 เวลา 12:36
66 ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ ที่ กท 1307/37845 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ค. 2566 เวลา 12:36
67 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ กท 0404/84125 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2566 เวลา 12:37
68 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5201/45807 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตมีนบุรี7 ก.ค. 2566 เวลา 14:36
69 กฎ ก.ก. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ฉบับที่่ 2) พ.ศ. 2566 ที่ กท 0302/22874 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2566 เวลา 14:47
70 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 18096 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ7 ก.ค. 2566 เวลา 14:48
71 ส่งสำเนาคำสั่งนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/38256 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด7 ก.ค. 2566 เวลา 14:49
72 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1954/2566 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/84496 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2566 เวลา 15:30
73 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนมาก
ที่ กท 0404/ว 207
7 ก.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2566 เวลา 15:30
74 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1757
7 ก.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ก.ค. 2566 เวลา 15:31
75 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/38646 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ค. 2566 เวลา 15:32
76 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3026
7 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2566 เวลา 15:32
77 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3023
7 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2566 เวลา 15:32
78 ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Green Economy ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2441
7 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ก.ค. 2566 เวลา 11:15
79 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/17517 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา10 ก.ค. 2566 เวลา 11:16
80 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/30307 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ค. 2566 เวลา 11:16
81 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/30337 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ค. 2566 เวลา 11:17
82 การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริตของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0307/24487 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ก.ค. 2566 เวลา 11:18
83 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2566 (BMA EXPO 2023) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/3060
10 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ค. 2566 เวลา 14:04
84 ขอรับทราบปัญหา หรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ กท 0803/55645 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 ก.ค. 2566 เวลา 14:53
85 ส่งประกาศสำนักงานกฎหมายและคดี เรื่อง รับสมัครสอบเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ที่ กท 0405/450410 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี10 ก.ค. 2566 เวลา 14:55
86 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1401/503310 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ10 ก.ค. 2566 เวลา 14:56
87 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3054
10 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ค. 2566 เวลา 14:56
88 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3051
10 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ค. 2566 เวลา 14:57
89 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3048
10 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ค. 2566 เวลา 14:57
90 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษา ที่ กท 0807/566810 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 ก.ค. 2566 เวลา 15:03
91 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 183910 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ก.ค. 2566 เวลา 15:04
92 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 183710 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ก.ค. 2566 เวลา 15:04
93 การบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ SAR online ปีการศึกษา 2566 ที่ กท 0805/56377 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 ก.ค. 2566 เวลา 15:06
94 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0808/5683
10 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 ก.ค. 2566 เวลา 15:07
95 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2474
10 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.10 ก.ค. 2566 เวลา 16:11
96 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4708
11 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2566 เวลา 11:44
97 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์รับแจ้งปัญหาดิจิทัล ที่ กท 0509/177410 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ก.ค. 2566 เวลา 13:16
98 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/345111 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม11 ก.ค. 2566 เวลา 13:18
99 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/39177 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ก.ค. 2566 เวลา 13:22
100 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ที่ กท 0304/246410 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2566 เวลา 13:23
101 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/154810 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2566 เวลา 13:24
102 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/305810 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2566 เวลา 13:25
103 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/306210 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2566 เวลา 13:26
104 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3075
11 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2566 เวลา 15:10
105 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3078
11 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2566 เวลา 15:10
106 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3081
11 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2566 เวลา 15:10
107 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 185810 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ก.ค. 2566 เวลา 15:11
108 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1977/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0409/68411 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ11 ก.ค. 2566 เวลา 15:12
109 ขอความร่วมมือกำหนดจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการติดตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/4085
11 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 ก.ค. 2566 เวลา 15:14
110 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 ที่ กท 0303/253711 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.11 ก.ค. 2566 เวลา 15:49
111 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1981/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/862911 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่12 ก.ค. 2566 เวลา 14:02
112 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1982/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/863011 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่12 ก.ค. 2566 เวลา 14:04
113 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1983/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/863111 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่12 ก.ค. 2566 เวลา 14:07
114 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1984/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/863211 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่12 ก.ค. 2566 เวลา 14:10
115 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 8201/3491
11 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง12 ก.ค. 2566 เวลา 14:14
116 แจ้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ 2) ที่ กท 0406/388111 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน12 ก.ค. 2566 เวลา 14:19
117 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/308711 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2566 เวลา 14:22
118 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/256910 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ12 ก.ค. 2566 เวลา 14:26
119 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5701/258611 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่12 ก.ค. 2566 เวลา 14:29
120 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/691410 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 ก.ค. 2566 เวลา 14:32
121 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/308511 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2566 เวลา 14:35
122 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ กท 0403/ว 14012 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2566 เวลา 15:32
123 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3100
12 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2566 เวลา 15:36
124 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.187812 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ12 ก.ค. 2566 เวลา 15:37
125 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ กท 0303/256612 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.12 ก.ค. 2566 เวลา 15:40
126 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3097
12 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2566 เวลา 15:41
127 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ที่ กท 0601/97877 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์12 ก.ค. 2566 เวลา 15:43
128 มาตรการในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แนวปฏิบัติในการรายงานและการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ที่ กท 0307/ว 21412 ก.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2566 เวลา 15:49
129 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2577
12 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.12 ก.ค. 2566 เวลา 15:49
130 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ที่ กท 1603/93611 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง12 ก.ค. 2566 เวลา 15:53
131 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณกรุงเทพมหานคร กรณีก่อหนี้ผูกพัน ที่ กท 1303/ว 21312 ก.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2566 เวลา 15:59
132 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/391512 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด13 ก.ค. 2566 เวลา 14:13
133 การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0404/ว 20911 ก.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ค. 2566 เวลา 14:14
134 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/310412 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2566 เวลา 14:15
135 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/309312 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2566 เวลา 14:16
136 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3119
13 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2566 เวลา 14:16
137 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3116
13 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2566 เวลา 14:17
138 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3113
13 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2566 เวลา 14:17
139 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 141
13 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ค. 2566 เวลา 14:34
140 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 188612 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ13 ก.ค. 2566 เวลา 15:14
141 ขอสำรวจข้อมูลกระบวนงานการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ที่ กท 0305/260113 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2566 เวลา 08:24
142 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/314213 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 ก.ค. 2566 เวลา 13:25
143 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/312513 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2566 เวลา 13:25
144 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครและบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง สำนักงานเขต ที่ กท 0406/391013 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน14 ก.ค. 2566 เวลา 13:27
145 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/ก.39914 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 ก.ค. 2566 เวลา 13:28
146 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนมาก
ที่ กท 0404/ว 217
13 ก.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2566 เวลา 13:30
147 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 7308/455612 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตประเวศ14 ก.ค. 2566 เวลา 13:31
148 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/312313 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2566 เวลา 13:32
149 ขอเชิญร่วมรับฟังและร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1976
13 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว14 ก.ค. 2566 เวลา 13:46
150 ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ด่วนมาก
ที่ กท 0508/1832
14 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล14 ก.ค. 2566 เวลา 13:48
151 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1977
13 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว14 ก.ค. 2566 เวลา 13:49
152 แจ้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ 2) เพิ่มเติม ที่ กท 0406/395313 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน14 ก.ค. 2566 เวลา 17:18
153 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/289612 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน17 ก.ค. 2566 เวลา 11:57
154 หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ที่ กท 1305/408214 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ก.ค. 2566 เวลา 11:59
155 ประชาสัมพันธ์ระบบจับคู่ที่ปรึกษา (Matching Consultant Management System) ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ที่ กท 1305/408114 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ก.ค. 2566 เวลา 12:02
156 ขอความร่วมมือตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มแบบเติมฟรี บริเวณศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ กท 1103/418814 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม17 ก.ค. 2566 เวลา 13:19
157 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/315314 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ก.ค. 2566 เวลา 13:20
158 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/313714 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ค. 2566 เวลา 13:21
159 เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รอบชิงชนะเลิศ ที่ กท 1206/198713 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว17 ก.ค. 2566 เวลา 15:07
160 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยตามแบบมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0910/180413 ก.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา17 ก.ค. 2566 เวลา 15:09
161 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการระบบ Biz Portal ที่ กท 0305/266914 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ก.ค. 2566 เวลา 15:10
162 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3151
17 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ค. 2566 เวลา 15:11
163 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3148
17 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ค. 2566 เวลา 15:11
164 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3145
17 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ค. 2566 เวลา 15:12
165 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 (ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/ว 21011 ก.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ก.ค. 2566 เวลา 11:42
166 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1840
17 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ก.ค. 2566 เวลา 10:18
167 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ที่ กท 0408/316618 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2566 เวลา 10:29
168 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/316317 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2566 เวลา 10:30
169 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 194917 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ18 ก.ค. 2566 เวลา 13:26
170 ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจการรับเงินจากเครื่องรูดบัตร Mobile EDC โดย OR Code ด่วนที่สุด
ที่ กท 1303/4125
14 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.ค. 2566 เวลา 13:29
171 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/315517 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2566 เวลา 13:33
172 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 4407/295117 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน18 ก.ค. 2566 เวลา 13:35
173 การคืนกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวทดแทน ตำแหน่งพนักงานสถานที่ พนักงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร กรณีมีเหตุผลความจำเป็น ในการดำเนินการยุบกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามมาตรการระยะสั้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) ด่วนมาก
ที่ กท 0802/5903
17 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ก.ค. 2566 เวลา 13:39
174 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6908/387418 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม18 ก.ค. 2566 เวลา 13:40
175 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3175
18 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2566 เวลา 14:27
176 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3172
18 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2566 เวลา 14:27
177 เร่งรัดการจัดเก็บหนี้ค้างชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1101/373626 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม18 ก.ค. 2566 เวลา 14:33
178 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา ที่ กท 0902/216617 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 ก.ค. 2566 เวลา 14:35
179 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2566 ด่วน
ที่ กท 1103/4220
17 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม18 ก.ค. 2566 เวลา 14:36
180 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตคันนายาว เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8001/488317 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว18 ก.ค. 2566 เวลา 14:37
181 รายงานผลการตรวจราชการฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 1 ที่ กท 0409/71017 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ18 ก.ค. 2566 เวลา 14:38
182 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) และแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0502/183817 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ก.ค. 2566 เวลา 14:42
183 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/1028817 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์18 ก.ค. 2566 เวลา 14:50
184 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/1029417 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์18 ก.ค. 2566 เวลา 14:51
185 ขอรับการสนับสนุนการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1207/200014 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว18 ก.ค. 2566 เวลา 14:52
186 การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุ ที่ กท 1302/402611 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.ค. 2566 เวลา 16:02
187 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 14218 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2566 เวลา 09:11
188 รายงานผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 144
19 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2566 เวลา 11:32
189 บิดา นางสาวพิศมัย เรื่องศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0801/5932
18 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ก.ค. 2566 เวลา 12:18
190 ขอเชิญคณะทำงานกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1863
18 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ก.ค. 2566 เวลา 12:29
191 ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับอบรมหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะของหน่วยงานภายนอก ปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/อ.2334
10 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา19 ก.ค. 2566 เวลา 12:34
192 ขอความร่วมมือเวียนประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/163319 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2566 เวลา 12:43
193 การกำหนดหน่วยรับผิดชอบหลัก (H) ประเด็นการพัฒนาของนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0502/185918 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ก.ค. 2566 เวลา 12:46
194 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6508/534919 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร19 ก.ค. 2566 เวลา 12:47
195 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/317918 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2566 เวลา 12:48
196 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/318318 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2566 เวลา 12:49
197 การจัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 143
19 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2566 เวลา 13:41
198 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่าน คอเต็บ และบิหลั่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ที่ กท 1305/419618 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ก.ค. 2566 เวลา 14:34
199 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/318019 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ19 ก.ค. 2566 เวลา 14:35
200 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สิ้นสุดลงในราชกิจจานุเบกษา ที่ กท 1304/ว 21914 ก.ค. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2566 เวลา 14:36
201 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0409/72218 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ19 ก.ค. 2566 เวลา 14:37
202 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2770
19 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2566 เวลา 14:39
203 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0305/2767
19 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2566 เวลา 14:40
204 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3198
19 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2566 เวลา 15:03
205 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3195
19 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2566 เวลา 15:03
206 แจ้งการใช้งานระบบบริหารจัดการห้องประชุมและการลงทะเบียนผู้ใช้งานตามโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 145
19 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2566 เวลา 08:59
207 ข้อกำหนดและมาตรฐานแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/1855
19 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา20 ก.ค. 2566 เวลา 11:45
208 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ ที่ กท 4207/233418 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์20 ก.ค. 2566 เวลา 11:46
209 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/320219 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2566 เวลา 11:47
210 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/320719 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2566 เวลา 11:48
211 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0407/850
19 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน20 ก.ค. 2566 เวลา 11:49
212 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3227
20 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2566 เวลา 14:49
213 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3224
20 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2566 เวลา 14:50
214 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/323319 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ก.ค. 2566 เวลา 14:51
215 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณ ของสำนักงานเขต (ครั้งที่ 5) ที่ กท 0803/599119 ก.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา20 ก.ค. 2566 เวลา 14:53
216 รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ที่ กท 0803/585914 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา20 ก.ค. 2566 เวลา 14:55
217 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 ที่ กท 0301/281620 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2566 เวลา 14:56
218 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ด่วนมาก
ที่ กท 0404/ว 223
19 ก.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2566 เวลา 15:28
219 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2161/2566 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0404/9091
19 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่20 ก.ค. 2566 เวลา 16:49
220 ขอเชิญคณะทำงานกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 (แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อแนบท้าย ลำดับที่ 98-101) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1863
18 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.ค. 2566 เวลา 10:45
221 แนบคำสั่งตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2565 ที่ กท 0307/288120 ก.ค. 2566ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2566 เวลา 11:19
222 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/321820 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2566 เวลา 11:20
223 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/188820 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.ค. 2566 เวลา 11:21
224 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/323120 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2566 เวลา 11:21
225 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/323620 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2566 เวลา 11:23
226 ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization : APO) ณ ต่างประเทศและรูปแบบออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2835
20 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2566 เวลา 11:26
227 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0404/9144
20 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ก.ค. 2566 เวลา 11:36
228 ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Formulating Zero Emission Policies Based on Quautitative Approach ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2865
20 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2566 เวลา 11:38
229 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4208/237621 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์21 ก.ค. 2566 เวลา 11:40
230 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/363521 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม21 ก.ค. 2566 เวลา 11:41
231 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1001/276519 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ก.ค. 2566 เวลา 11:42
232 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/7281
19 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย21 ก.ค. 2566 เวลา 11:43
233 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3249
21 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2566 เวลา 15:14
234 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3246
21 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2566 เวลา 15:14
235 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3243
21 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2566 เวลา 15:15
236 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 199220 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ก.ค. 2566 เวลา 15:16
237 การคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีกรุงเทพมหานคร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1207/204220 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว21 ก.ค. 2566 เวลา 15:17
238 การกำหนดอัตราค่าเช่ารพยนต์มาใช้ในราชการเพิ่มเติม ที่ กท 1305/426120 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ค. 2566 เวลา 15:19
239 ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง (การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะหัวข้อ "แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management)") ที่ กท 0410/131924 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ24 ก.ค. 2566 เวลา 09:53
240 การส่งเรื่องเพื่อดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0405/44316 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี24 ก.ค. 2566 เวลา 11:12
241 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8701/493721 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางแค24 ก.ค. 2566 เวลา 11:13
242 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/325621 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.ค. 2566 เวลา 11:14
243 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/325321 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.ค. 2566 เวลา 11:15
244 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 146
24 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 ก.ค. 2566 เวลา 14:06
245 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1207/204720 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว24 ก.ค. 2566 เวลา 15:26
246 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3275
24 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.ค. 2566 เวลา 15:26
247 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3272
24 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.ค. 2566 เวลา 15:27
248 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3269
24 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.ค. 2566 เวลา 15:27
249 ขอเชิญประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/611
21 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร24 ก.ค. 2566 เวลา 15:29
250 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5085
25 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2566 เวลา 11:20
251 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สายด่วนสำนักอนามัย ที่ กท 0701/745224 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ก.ค. 2566 เวลา 11:24
252 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/348812 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย25 ก.ค. 2566 เวลา 11:25
253 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/327924 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2566 เวลา 11:26
254 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/326624 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2566 เวลา 11:26
255 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/560924 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ25 ก.ค. 2566 เวลา 11:27
256 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023) ที่ กท 0502/192024 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ก.ค. 2566 เวลา 11:30
257 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/68524 ก.ค. 2566ทราบและปฏิบัติรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2566 เวลา 11:32
258 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/9300
24 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 ก.ค. 2566 เวลา 11:33
259 รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพัฒนากระบวนการอนุญาตอาคารประเภทพักอาศัย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.1576
25 ก.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา25 ก.ค. 2566 เวลา 14:52
260 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "เทศกาลเด็กและเยาวชน BKK เรนเจอร์" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/2066
24 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว25 ก.ค. 2566 เวลา 15:14
261 ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5088
25 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2566 เวลา 15:14
262 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3301
25 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2566 เวลา 15:15
263 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3298
25 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2566 เวลา 15:15
264 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3295
25 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2566 เวลา 15:16
265 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 4407/304320 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน25 ก.ค. 2566 เวลา 15:17
266 แจ้งรายชื่อข้าราชการและบุคลากรสายงานเทศกิจผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรตามโครงการ "เทศกิจทำความดี" ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1404/557724 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ25 ก.ค. 2566 เวลา 15:18
267 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 202124 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 ก.ค. 2566 เวลา 15:26
268 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 202424 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 ก.ค. 2566 เวลา 15:27
269 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/204125 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 ก.ค. 2566 เวลา 15:28
270 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2566 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5107
25 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2566 เวลา 15:39
271 แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการจัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 147
26 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2566 เวลา 11:18
272 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7001/348926 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ26 ก.ค. 2566 เวลา 12:11
273 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/1072224 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ก.ค. 2566 เวลา 12:12
274 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/330725 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2566 เวลา 12:13
275 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4008/347024 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร26 ก.ค. 2566 เวลา 12:14
276 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/194525 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ก.ค. 2566 เวลา 12:15
277 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/330525 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2566 เวลา 12:16
278 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Road Map) การบริหารจัดการเมืองในสถานการณ์วิกฤติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/1937
25 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ก.ค. 2566 เวลา 12:21
279 แจ้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ 3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/4155
25 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน26 ก.ค. 2566 เวลา 12:22
280 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3326
26 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2566 เวลา 14:35
281 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3323
26 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2566 เวลา 14:36
282 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2566 ที่ กท 0301/295425 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2566 เวลา 14:36
283 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (1) ที่ กท 1305/433824 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ก.ค. 2566 เวลา 14:39
284 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายปกครองให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภาคราชการและภาคเอกชน เรื่อง "ข้อควรรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2961
26 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2566 เวลา 14:41
285 รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1164
26 ก.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2566 เวลา 14:43
286 ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลการจ้างเหมาบริการรายบุคคลและอาสามัครของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/941425 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ก.ค. 2566 เวลา 14:45
287 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ ที่ กท 0405/492726 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี26 ก.ค. 2566 เวลา 14:47
288 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4507/574425 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา26 ก.ค. 2566 เวลา 14:48
289 ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ พุทธมณฑล ที่ กท 1207/209226 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว26 ก.ค. 2566 เวลา 16:03
290 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2066
26 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม27 ก.ค. 2566 เวลา 11:19
291 ขอเชิญสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2938
25 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2566 เวลา 11:20
292 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงินและการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/ว 229
26 ก.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2566 เวลา 11:22
293 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/333326 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2566 เวลา 11:23
294 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 4407/311926 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน27 ก.ค. 2566 เวลา 11:24
295 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ กท 0408/333026 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2566 เวลา 11:25
296 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่งคง รุ่นที่ 124 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2986
26 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2566 เวลา 11:27
297 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ (Soft skills) ที่ กท 0303/297326 ก.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2566 เวลา 11:28
298 ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบ ด่วนมาก
ที่ กท 1304/4394
25 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ค. 2566 เวลา 11:48
299 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4507/582626 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา27 ก.ค. 2566 เวลา 11:48
300 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/333527 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง27 ก.ค. 2566 เวลา 11:49
301 ส่งสำเนาประกาศสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1801/136626 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย27 ก.ค. 2566 เวลา 11:53
302 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 230
26 ก.ค. 830ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2566 เวลา 14:35
303 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3346
27 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2566 เวลา 14:36
304 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3349
27 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2566 เวลา 14:36
305 ขอส่งสำเนาประกาศกรมอนามัย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 ที่ กท 0704/752225 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ก.ค. 2566 เวลา 14:39
306 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ที่ กท 1902/ว 23327 ก.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2566 เวลา 15:32
307 ส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 234
27 ก.ค. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2566 เวลา 15:33
308 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 148
27 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2566 เวลา 16:32
309 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0407/875
27 ก.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน27 ก.ค. 2566 เวลา 16:36
310 การประกวดชิงรางวัลในงาน 2023 Guangzhou International Award for Urban Innovation ด่วนที่สุด
ที่ กท 0410/1343
27 ก.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ27 ก.ค. 2566 เวลา 16:42
311 แนวทางการเตรียมการเลือกตั้ง การดำเนินการในวันเลือกตั้ง และการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการใน ก.ก. ที่ กท 0301/คกก.327 ก.ค. 2566ดำเนินการประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง27 ก.ค. 2566 เวลา 16:48
312 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/ 5183
27 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2566 เวลา 17:55
313 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0301/303627 ก.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2566 เวลา 10:33
      Execution time 0.02 seconds.