หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน มิถุนายน 66

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0501/13511 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:01
2 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/237731 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:02
3 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/237531 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:04
4 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13 (ปนป.13) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1296
30 พ.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:07
5 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1318
31 พ.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:12
6 ขอความร่วมมือตรวจสอบหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/359931 พ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:15
7 ประกาศสำนักงานเขตคันนายาว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8001/345031 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:39
8 แก้ไขคู่มือปฏิบัติงานในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 1302/291230 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:41
9 ส่งประกาศสำนักงานเขตหนองแขม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6101/317331 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตหนองแขม1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:41
10 ส่งประกาศสำนักงานเขตหนองแขม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6101/317131 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตหนองแขม1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:42
11 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... ที่ กท 1902/46530 พ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:44
12 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1001/195530 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:44
13 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการระบายน้ำ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1001/196030 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 มิ.ย. 2566 เวลา 11:45
14 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2397
1 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2566 เวลา 14:51
15 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2394
1 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2566 เวลา 14:53
16 การประชุมประสานการปฏิบัติงานระหว่างสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขต เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1202/1543
1 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1 มิ.ย. 2566 เวลา 14:58
17 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4908/585430 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง1 มิ.ย. 2566 เวลา 14:59
18 แบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์)(แก้ไข QR Code) ที่ กท 0407/ ว 174 31 พ.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2566 เวลา 15:51
19 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2566 (เพิ่มเติม) ที่ กท 6901/30012 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม2 มิ.ย. 2566 เวลา 11:29
20 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1401/406431 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ2 มิ.ย. 2566 เวลา 11:30
21 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/24031 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2566 เวลา 11:31
22 ส่งสำเนาคำสั่งลงโทษไล่ลูกจ้างออกจากราชการ ที่ กท 5601/ว 24722 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน2 มิ.ย. 2566 เวลา 11:32
23 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/59211 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง2 มิ.ย. 2566 เวลา 11:33
24 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 5609/11930 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน2 มิ.ย. 2566 เวลา 11:34
25 แจ้งงดรับ - ส่งหนังสือของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0501/13571 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล2 มิ.ย. 2566 เวลา 11:35
26 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/24011 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2566 เวลา 11:36
27 รายงานผลการนับคะแนนเลือกนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร อย่างไม่เป็นทางการ ที่ กท 0406/288731 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน2 มิ.ย. 2566 เวลา 11:38
28 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1251 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2566 เวลา 13:20
29 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 126
2 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:02
30 หลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้อำนวยการท้องถิ่น ที่ กท 0303/13702 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:09
31 ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้บริหารงานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/13662 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:10
32 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2418
2 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:10
33 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2415
2 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:10
34 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2412
2 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:11
35 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ กท 0408/24252 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:12
36 การถือปฏิบัติตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2566 กรณีการจัดตั้งส่วนราชการใหม่หรือขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ที่ กท 0304/13591 มิ.ย. 2566ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:13
37 ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Comprehensive City Planning ที่ กท 0303/13732 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:15
38 การสนับสนุนธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุยายน 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0905/อ.506
31 พ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:17
39 ส่งสำเนาประกาศสำนักเทศกิจ เรื่อง การทดสอบความพร้อมด้านร่างกายผู้ขอย้ายเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งในสายงานเทศกิจ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1401/4135
2 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:21
40 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1605/724
1 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง2 มิ.ย. 2566 เวลา 15:22
41 หลักการการบริหารงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายหลังปรับปรุงโครงสร้างมาสังกัดสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0301/14002 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก6 มิ.ย. 2566 เวลา 10:53
42 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทะเบียนแบบจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ที่ กท 7102/19422 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี6 มิ.ย. 2566 เวลา 10:59
43 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/24222 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2566 เวลา 11:02
44 การโอนพัสดุ จำนวน 1 รายการ ที่ กท 0410/09952 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ6 มิ.ย. 2566 เวลา 11:07
45 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/31782 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม6 มิ.ย. 2566 เวลา 11:11
46 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/24272 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2566 เวลา 11:15
47 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/6789
1 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 มิ.ย. 2566 เวลา 14:25
48 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/32126 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา6 มิ.ย. 2566 เวลา 14:28
49 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 1276 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 มิ.ย. 2566 เวลา 14:35
50 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/30561 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา6 มิ.ย. 2566 เวลา 14:38
51 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 8807/31972 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ6 มิ.ย. 2566 เวลา 14:41
52 แนวทางป้องกันความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้อันจะต้องชำระแก่เจ้าหนี้ ที่ กท 0405/361831 พ.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี6 มิ.ย. 2566 เวลา 15:27
53 ส่งสำเนาประกาศสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การทดสอบความพร้อมด้านร่างกายผู้ขอย้ายเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด
ที่ กท 1801/1001
6 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6 มิ.ย. 2566 เวลา 15:32
54 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2448
6 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2566 เวลา 15:33
55 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2445
6 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2566 เวลา 15:35
56 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2442
6 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2566 เวลา 15:37
57 ส่งสำเนาคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analysis)ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0503/1376
2 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 มิ.ย. 2566 เวลา 16:26
58 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/14192 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.7 มิ.ย. 2566 เวลา 09:39
59 แนวทางการอนุญาตการถ่ายทำภาพยนต์และสื่อบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1557
2 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว7 มิ.ย. 2566 เวลา 13:56
60 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1448
6 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.7 มิ.ย. 2566 เวลา 13:59
61 แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/69066 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 มิ.ย. 2566 เวลา 14:04
62 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/21576 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2566 เวลา 14:06
63 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้อนเรียน ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/24526 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2566 เวลา 14:07
64 ส่งสำเนาประกาศ ที่ กท 6301/28087 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ7 มิ.ย. 2566 เวลา 14:09
65 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ กท 0408/24396 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2566 เวลา 14:10
66 ประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4801/32976 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง7 มิ.ย. 2566 เวลา 14:11
67 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/24442 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ7 มิ.ย. 2566 เวลา 14:44
68 ขอแจ้งข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบการรายงานการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤติชอบ พร้อมมอบซองเอกสารปิดผนึกแจ้ง username และ password ให้ผู้มีรหัสเข้าใช้งาน ที่ กท 0307/116825 พ.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.7 มิ.ย. 2566 เวลา 14:49
69 รายงานประเด็นเด็ดประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408 / 2473
7 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2566 เวลา 14:50
70 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408 / 2470
7 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2566 เวลา 14:55
71 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ Investment Workshop "Roadmap for The First Jobber" ที่ กท 1305 / 30296 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 มิ.ย. 2566 เวลา 15:26
72 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/30236 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 มิ.ย. 2566 เวลา 11:11
73 แจ้งแนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ด่วนที่สุด
ที่ 0803/4569
6 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 มิ.ย. 2566 เวลา 11:14
74 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/30226 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 มิ.ย. 2566 เวลา 11:16
75 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/12817 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2566 เวลา 11:18
76 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/70428 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่8 มิ.ย. 2566 เวลา 11:19
77 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/24777 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2566 เวลา 11:21
78 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/24797 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2566 เวลา 11:21
79 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0305/1456
7 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2566 เวลา 11:22
80 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน ที่ กท 0401/116924 มี.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2566 เวลา 13:56
81 ส่งประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท 6401/31477 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง8 มิ.ย. 2566 เวลา 13:58
82 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/46587 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 มิ.ย. 2566 เวลา 13:59
83 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8301/32756 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา8 มิ.ย. 2566 เวลา 14:02
84 ส่งประกาศสำนักอนามัย เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียวสำนักอนามัย (Department of Health Green Office) ที่ กท 0701/517630 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 มิ.ย. 2566 เวลา 14:04
85 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/54596 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 มิ.ย. 2566 เวลา 14:07
86 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/30567 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 มิ.ย. 2566 เวลา 14:22
87 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2496
8 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2566 เวลา 14:23
88 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2493
8 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2566 เวลา 14:24
89 แจ้งงดการสัญจรและจอดราชการบริเวณโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 128
8 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2566 เวลา 15:12
90 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/30677 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 มิ.ย. 2566 เวลา 15:25
91 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความเห็นต่อการจัดบริการอาหารให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Google Forms ที่ กท 0409/5672 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ9 มิ.ย. 2566 เวลา 09:22
92 ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-พฤษภาคม 2566 ที่ กท 0409/5581 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ9 มิ.ย. 2566 เวลา 09:28
93 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3880
9 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9 มิ.ย. 2566 เวลา 11:13
94 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/31598 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา9 มิ.ย. 2566 เวลา 11:17
95 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/42819 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ9 มิ.ย. 2566 เวลา 11:18
96 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/25008 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2566 เวลา 11:22
97 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีเงินนอกงบประมาณที่มีระเบียบกำหนดไว้เฉพาะของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1304/31048 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 มิ.ย. 2566 เวลา 14:48
98 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/25118 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2566 เวลา 14:48
99 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/15428 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 มิ.ย. 2566 เวลา 14:49
100 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ ที่ กท 8901/35298 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน9 มิ.ย. 2566 เวลา 14:52
101 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/25449 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 มิ.ย. 2566 เวลา 14:52
102 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/33498 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม9 มิ.ย. 2566 เวลา 14:53
103 รายงานผลศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนจากสื่อสังคมออนไลน์ ที่ กท 0502/14098 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 มิ.ย. 2566 เวลา 14:56
104 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2516
9 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2566 เวลา 14:58
105 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2522
9 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2566 เวลา 14:59
106 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2519
9 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2566 เวลา 14:59
107 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/28669 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย12 มิ.ย. 2566 เวลา 10:46
108 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/25288 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 มิ.ย. 2566 เวลา 10:49
109 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/25269 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 มิ.ย. 2566 เวลา 10:50
110 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1573
9 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 มิ.ย. 2566 เวลา 11:17
111 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8601/32869 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา12 มิ.ย. 2566 เวลา 13:39
112 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 7208/289112 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย12 มิ.ย. 2566 เวลา 13:40
113 ขอส่งสำเนาคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/8707 มิ.ย. 2566ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร12 มิ.ย. 2566 เวลา 13:41
114 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/382112 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน12 มิ.ย. 2566 เวลา 13:42
115 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2541
12 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 มิ.ย. 2566 เวลา 14:45
116 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2544
12 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 มิ.ย. 2566 เวลา 14:46
117 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/255412 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 มิ.ย. 2566 เวลา 10:25
118 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/254812 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 มิ.ย. 2566 เวลา 10:27
119 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/338312 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม13 มิ.ย. 2566 เวลา 10:28
120 ขอส่งรายงานการประชุมแนวทางการจัดซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0904/14499 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา13 มิ.ย. 2566 เวลา 10:30
121 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/168412 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม13 มิ.ย. 2566 เวลา 11:08
122 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/567512 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 มิ.ย. 2566 เวลา 11:09
123 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/258812 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ13 มิ.ย. 2566 เวลา 11:10
124 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/25619 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ13 มิ.ย. 2566 เวลา 11:10
125 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2566 ที่ กท 0305/159912 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 มิ.ย. 2566 เวลา 11:12
126 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอริสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ กท 0406/ว 18512 มิ.ย. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร13 มิ.ย. 2566 เวลา 14:52
127 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8207/287713 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง13 มิ.ย. 2566 เวลา 14:53
128 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2568
13 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 มิ.ย. 2566 เวลา 14:54
129 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2565
13 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 มิ.ย. 2566 เวลา 14:54
130 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/291213 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย14 มิ.ย. 2566 เวลา 11:24
131 ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6901/321114 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม14 มิ.ย. 2566 เวลา 11:26
132 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 9 - รุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1632
13 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 มิ.ย. 2566 เวลา 11:30
133 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1004/ก.11498 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 มิ.ย. 2566 เวลา 11:32
134 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/257213 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2566 เวลา 11:33
135 ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน ที่ กท 0407/18412 มิ.ย. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร14 มิ.ย. 2566 เวลา 11:35
136 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/257413 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2566 เวลา 11:36
137 ขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีที่สมควรได้รับรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/3202
13 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 มิ.ย. 2566 เวลา 11:38
138 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรมฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/5827
14 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 มิ.ย. 2566 เวลา 13:47
139 ขอความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ กท 0405/387413 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:18
140 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์สาธารณสุข พ.ศ. 2566 ที่ กท 0601/816112 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:18
141 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/212413 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:18
142 รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ ครั้งที่ 1/2566 ที่ กท 1502/169813 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:19
143 ขอส่งสำเนาคำสั่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 3/2566 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0409/59713 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:19
144 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5101/389112 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:19
145 สำรวจข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3210
13 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:19
146 แจ้งงดให้บริการของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ด่วนมาก
ที่ กท 0509/1453
13 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:19
147 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2588
14 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:19
148 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2591
14 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:19
149 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/259514 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2566 เวลา 11:09
150 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/259714 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2566 เวลา 11:11
151 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/ว 268214 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน15 มิ.ย. 2566 เวลา 11:15
152 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0305/169314 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2566 เวลา 11:18
153 ขอเชิญประชุมระดมความคิดในการพัฒนาโรงเรียนที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/489015 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 มิ.ย. 2566 เวลา 11:22
154 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7701/417415 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง15 มิ.ย. 2566 เวลา 11:25
155 ขอให้สมาชิกการฒาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครกรอกแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ที่ ก.ฌ.กทม.1340/256614 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 มิ.ย. 2566 เวลา 11:30
156 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1475
14 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 มิ.ย. 2566 เวลา 13:23
157 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (Administrative Court Lifelong Learning Cloud) "ALL Cloud" กิจกรรมถ่ายทอดการอบรม/สัมมนาที่สำคัญของศาลปกครองผ่านระบบ Streaming ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1689
14 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2566 เวลา 13:29
158 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1601/78313 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง15 มิ.ย. 2566 เวลา 13:35
159 ประกาศสำนักงานเขตคันนายาว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8001/382714 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว15 มิ.ย. 2566 เวลา 13:37
160 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/316013 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน15 มิ.ย. 2566 เวลา 15:05
161 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/263614 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ15 มิ.ย. 2566 เวลา 15:07
162 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2619
15 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2566 เวลา 15:08
163 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2622
15 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2566 เวลา 15:08
164 ขอให้รายงานงบประมาณเหลือจ่ายหลังก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/49714 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2566 เวลา 11:36
165 เชิญประชุมทำความเข้าใจการจัดทำเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1502
15 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 มิ.ย. 2566 เวลา 11:39
166 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/262915 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2566 เวลา 11:41
167 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/262615 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2566 เวลา 11:43
168 ส่งสำเนาคำสั่งนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/339615 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด16 มิ.ย. 2566 เวลา 11:45
169 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2647
16 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2566 เวลา 14:25
170 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2644
16 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2566 เวลา 14:25
171 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/325114 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 มิ.ย. 2566 เวลา 14:28
172 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI e-Journal ฉบับที่ 2/2566) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ กท 1307/326615 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 มิ.ย. 2566 เวลา 14:30
173 ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างบริเวณโครงการ 7 ที่ กท 3608/35915 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2566 เวลา 14:31
174 ขอส่งสำเนาคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/915
16 มิ.ย. 2566ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2566 เวลา 14:42
175 การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/322815 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน16 มิ.ย. 2566 เวลา 15:29
176 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 161615 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 มิ.ย. 2566 เวลา 15:30
177 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6907/326015 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม16 มิ.ย. 2566 เวลา 15:31
178 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/595416 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 มิ.ย. 2566 เวลา 11:21
179 การติดตามผลหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Orgsnization) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0303/175616 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 มิ.ย. 2566 เวลา 11:22
180 ขอเชิญประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) ที่ กท 0510/150615 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 มิ.ย. 2566 เวลา 11:23
181 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/265316 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 มิ.ย. 2566 เวลา 11:25
182 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/265116 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 มิ.ย. 2566 เวลา 11:25
183 ขอให้นำเครื่อง Handheld Computer แบบพกพา และเครื่อง Direct Thermal แบบพกพา เข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่อง ด่วนมาก
ที่ กท 1103/3483
15 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม19 มิ.ย. 2566 เวลา 14:43
184 แจ้งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครมหานครเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม และผู้เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1731
19 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม19 มิ.ย. 2566 เวลา 14:48
185 ส่งสำเนาคำสั่งลงโทษไล่ลูกจ้างออกจากราชการ ที่ กท 5601/ว 270115 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน19 มิ.ย. 2566 เวลา 14:50
186 รูปแบบและการจัดซ่อมคืนสภาพผิวจราจรตามแนวร่องที่ขุดวางท่อของหน่วยงานสาธารณูปโภค ที่ กท 0902/152016 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา19 มิ.ย. 2566 เวลา 14:52
187 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/370419 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน19 มิ.ย. 2566 เวลา 14:54
188 ขอรับการสนับสนุนโครงการ "หัวใจ ได้บวช" ครั้งที่ 13 ที่ กท 1207/165616 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว19 มิ.ย. 2566 เวลา 14:56
189 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2666
19 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 มิ.ย. 2566 เวลา 14:57
190 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2669
19 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 มิ.ย. 2566 เวลา 14:58
191 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2672
19 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 มิ.ย. 2566 เวลา 14:58
192 ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/621416 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง19 มิ.ย. 2566 เวลา 15:15
193 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1753
16 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.19 มิ.ย. 2566 เวลา 16:43
194 ขอเชิญร่วมซักซ้อมทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริตของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0307/1798
19 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.19 มิ.ย. 2566 เวลา 16:46
195 หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่ กท 1302/329216 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 มิ.ย. 2566 เวลา 10:49
196 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/270319 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 มิ.ย. 2566 เวลา 10:50
197 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ที่ กท 0606/855016 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์20 มิ.ย. 2566 เวลา 10:51
198 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/326515 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 มิ.ย. 2566 เวลา 10:52
199 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4201/199819 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์20 มิ.ย. 2566 เวลา 10:54
200 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/267619 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2566 เวลา 10:54
201 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/267819 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2566 เวลา 10:55
202 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขต ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/191
19 มิ.ย. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 มิ.ย. 2566 เวลา 11:01
203 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนเพื่อเตรียมงานแสดงผลงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/1676
19 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว20 มิ.ย. 2566 เวลา 11:03
204 ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า ที่ กท 0403/ว 12920 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 มิ.ย. 2566 เวลา 11:44
205 ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ กท 0403/ว 13020 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 มิ.ย. 2566 เวลา 11:46
206 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน ที่ กท 0303/182419 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 มิ.ย. 2566 เวลา 15:14
207 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/166016 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว20 มิ.ย. 2566 เวลา 15:15
208 ขอส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/413220 มิ.ย. 2566ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 มิ.ย. 2566 เวลา 15:18
209 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2700
20 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2566 เวลา 15:18
210 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2703
20 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2566 เวลา 15:19
211 หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/333419 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2566 เวลา 08:31
212 ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0305/1867
20 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 มิ.ย. 2566 เวลา 11:46
213 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/301019 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย21 มิ.ย. 2566 เวลา 11:48
214 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2566 ที่ กท 1305/334519 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2566 เวลา 13:37
215 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/334619 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2566 เวลา 13:42
216 ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านก่อสร้าง รหัส 01020004 ผลงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) ที่ กท 1305/336720 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2566 เวลา 13:44
217 การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวชี้วัด "ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0305/187220 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 มิ.ย. 2566 เวลา 13:47
218 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/269420 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2566 เวลา 13:47
219 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/270720 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2566 เวลา 13:48
220 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2722
21 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2566 เวลา 15:01
221 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2719
21 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2566 เวลา 15:01
222 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2716
21 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2566 เวลา 15:01
223 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/272620 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 มิ.ย. 2566 เวลา 15:02
224 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/273520 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 มิ.ย. 2566 เวลา 15:02
225 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร 1737/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/766321 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2566 เวลา 15:02
226 ขอส่งมอบถุงพลาสติกชีวภาพ ที่ กท 1103/356619 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม21 มิ.ย. 2566 เวลา 15:02
227 ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Transparency and Good Practices in Public Sector Management ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ กท 0303/187420 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 มิ.ย. 2566 เวลา 15:02
228 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1305/343621 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2566 เวลา 15:13
229 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ Line Official Account การประชาสัมพันธ์ภายในของกรุงเทพมหานครและเชิญลงทะเบียนเข้าใช้ Line Official Account ที่ กท 0408/269120 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2566 เวลา 15:15
230 คำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0307/190421 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 มิ.ย. 2566 เวลา 15:17
231 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0404/7723
22 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 มิ.ย. 2566 เวลา 15:01
232 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/276221 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 มิ.ย. 2566 เวลา 15:02
233 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (แก้ไขเอกสารหมายเลข 9 เวียนเว็บไซต์วันที่ 21 มิถุยายน 2566) ที่ กท 4101/301019 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย22 มิ.ย. 2566 เวลา 10:44
234 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/272621 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2566 เวลา 12:50
235 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/272821 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2566 เวลา 12:51
236 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/94121 มิ.ย. 2566ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2566 เวลา 12:51
237 ขอรายชื่อข้าราชการหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า ที่ กท 0904/อ.196121 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา22 มิ.ย. 2566 เวลา 12:53
238 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/412622 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน22 มิ.ย. 2566 เวลา 12:55
239 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร ที่ กท 7507/434320 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง22 มิ.ย. 2566 เวลา 12:57
240 ส่งสำเนายกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1401/471421 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ22 มิ.ย. 2566 เวลา 12:59
241 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1576
22 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2566 เวลา 13:16
242 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ก.พ.ร. 1 รุ่นที่9) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1926
21 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2566 เวลา 14:48
243 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2745
22 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2566 เวลา 14:52
244 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2739
22 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2566 เวลา 14:53
245 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2742
22 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2566 เวลา 14:53
246 ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนอมรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1940
22 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2566 เวลา 08:36
247 การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดประเภทที่ 1 ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 171 มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง ที่ กท 0714/ว 19320 มิ.ย. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2566 เวลา 09:04
248 ขอความร่วมมือจัดทำแผนการจัดบุคลากรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และผังหน่วยงาน ที่ กท 0403/ว 13122 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2566 เวลา 09:36
249 ส่งประกาศขายทอดตลาด ที่ กท 5308/606421 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง23 มิ.ย. 2566 เวลา 13:07
250 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/275122 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2566 เวลา 13:08
251 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/274922 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2566 เวลา 13:09
252 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฎิรูปประเทศ ประจำปี 2566 ที่ กท 0502/158222 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 มิ.ย. 2566 เวลา 13:11
253 ประชาสัมพันธ์โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและประชาสัมพันธ์โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ที่ กท 3100/06322 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย23 มิ.ย. 2566 เวลา 13:36
254 การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประเมินอุดหนุนรัฐบาล ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ กท 1308/340420 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 มิ.ย. 2566 เวลา 13:37
255 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0305/1979
22 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2566 เวลา 13:39
256 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 2) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/5167
22 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 มิ.ย. 2566 เวลา 13:41
257 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 132
23 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2566 เวลา 14:15
258 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 13323 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2566 เวลา 14:23
259 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1739/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 1103/3674
22 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม23 มิ.ย. 2566 เวลา 14:27
260 ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4261
23 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2566 เวลา 14:30
261 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาด ที่ กท 7408/349321 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด23 มิ.ย. 2566 เวลา 14:33
262 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2766
23 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2566 เวลา 14:51
263 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2769
23 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2566 เวลา 14:52
264 โครงการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 30 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2000
23 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2566 เวลา 15:18
265 การดำเนินการกรณีเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/240
23 มิ.ย. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร26 มิ.ย. 2566 เวลา 08:53
266 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2566 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4297
26 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 มิ.ย. 2566 เวลา 11:37
267 ขอความอนุเคราห์ตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขต ที่ กท 0509/159323 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 มิ.ย. 2566 เวลา 11:55
268 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนาฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/3535
23 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 มิ.ย. 2566 เวลา 13:22
269 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/308223 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย26 มิ.ย. 2566 เวลา 13:23
270 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6801/371822 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร26 มิ.ย. 2566 เวลา 13:24
271 ประชาสัมพันธ์การรับโอน ที่ กท 0404/776523 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 มิ.ย. 2566 เวลา 13:25
272 ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าชำรุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/1589
23 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา26 มิ.ย. 2566 เวลา 13:27
273 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/277523 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 มิ.ย. 2566 เวลา 13:27
274 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/277323 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 มิ.ย. 2566 เวลา 13:30
275 ประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 ที่ กท 1302/352723 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 มิ.ย. 2566 เวลา 15:18
276 ขอเชิญประชุมการดำเนินงานศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ด่วน
ที่ กท 0408/2798
26 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 มิ.ย. 2566 เวลา 15:19
277 การจัดสรรชุดทดสอบเบี้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0714/621022 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 มิ.ย. 2566 เวลา 15:20
278 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1501/178923 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม26 มิ.ย. 2566 เวลา 15:20
279 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2789
26 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 มิ.ย. 2566 เวลา 15:21
280 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2786
26 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 มิ.ย. 2566 เวลา 15:22
281 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2792
26 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 มิ.ย. 2566 เวลา 15:26
282 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ กท 6001/446527 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ27 มิ.ย. 2566 เวลา 14:33
283 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/278326 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2566 เวลา 14:34
284 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/279626 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2566 เวลา 14:35
285 ขอส่งคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของกรุงเทพมหานคร" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3583
27 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 มิ.ย. 2566 เวลา 14:37
286 ขอส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพญาไท และสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 0200/432927 มิ.ย. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 มิ.ย. 2566 เวลา 14:39
287 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2811
27 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2566 เวลา 14:40
288 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2808
27 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2566 เวลา 14:41
289 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/3459
26 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน27 มิ.ย. 2566 เวลา 14:43
290 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4360
28 มิ.ย. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 มิ.ย. 2566 เวลา 11:41
291 มารดาของนายศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/9215
27 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์28 มิ.ย. 2566 เวลา 11:44
292 การเข้าร่วมเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ หัวข้อ "แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์(Zero Waste Management)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนมาก
ที่ กท 1103/3782
27 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 มิ.ย. 2566 เวลา 11:48
293 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/359027 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 มิ.ย. 2566 เวลา 13:16
294 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/281527 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2566 เวลา 13:17
295 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางแค เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียวสำนักงานเขตบางแค (Bangkhae Green Office) ที่ กท 8701/436727 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค28 มิ.ย. 2566 เวลา 13:21
296 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8101/282528 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง28 มิ.ย. 2566 เวลา 13:23
297 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/283928 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง28 มิ.ย. 2566 เวลา 13:25
298 ขอส่งคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของกรุงเทพมหานคร" (แก้ไขเวียนเว็บไซต์ของวันที่ 27/06/2566) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3583
27 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 มิ.ย. 2566 เวลา 13:48
299 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/370426 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา28 มิ.ย. 2566 เวลา 13:52
300 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/286827 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 มิ.ย. 2566 เวลา 14:04
301 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/286927 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 มิ.ย. 2566 เวลา 14:05
302 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/286627 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 มิ.ย. 2566 เวลา 14:06
303 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/286527 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 มิ.ย. 2566 เวลา 14:07
304 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2840
28 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2566 เวลา 14:08
305 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2843
28 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2566 เวลา 14:09
306 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/281727 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2566 เวลา 15:08
307 แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กท 0404/799828 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 มิ.ย. 2566 เวลา 15:15
308 ขอความอนุเคราะห์มอบหมายข้าราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ ที่ กท 0405/427628 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี28 มิ.ย. 2566 เวลา 15:50
309 ขอส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 0200/436328 มิ.ย. 2566ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 มิ.ย. 2566 เวลา 15:53
310 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2118
28 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.28 มิ.ย. 2566 เวลา 16:18
311 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 134
28 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2566 เวลา 09:31
312 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/284728 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2566 เวลา 14:06
313 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/285828 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2566 เวลา 14:06
314 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/285428 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2566 เวลา 14:07
315 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/788326 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 มิ.ย. 2566 เวลา 14:10
316 โครงการการบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้บริหารงานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/212128 มิ.ย. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2566 เวลา 14:11
317 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/129628 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 มิ.ย. 2566 เวลา 14:11
318 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2872
29 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2566 เวลา 14:27
319 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2869
29 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2566 เวลา 14:27
320 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/804428 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 มิ.ย. 2566 เวลา 14:46
321 การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 135
29 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2566 เวลา 08:47
322 แบบหนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/365129 มิ.ย. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 มิ.ย. 2566 เวลา 12:29
323 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.1375
30 มิ.ย. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 มิ.ย. 2566 เวลา 12:34
324 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา และค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 6708/318627 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม30 มิ.ย. 2566 เวลา 12:35
325 การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดประเภทที่ 1 ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 171 มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง ที่ กท 0714/ว 19320 มิ.ย. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2566 เวลา 12:41
326 การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1665
29 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 มิ.ย. 2566 เวลา 12:43
327 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/287829 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2566 เวลา 12:44
328 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ กท 0408/287629 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2566 เวลา 12:45
329 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2895
30 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2566 เวลา 15:08
330 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2892
30 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2566 เวลา 15:09
331 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2889
30 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2566 เวลา 15:09
332 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/182629 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว30 มิ.ย. 2566 เวลา 15:10
333 ส่งประกาศสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0100/97929 มิ.ย. 2566ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2566 เวลา 15:12
334 ขอแจ้งผู้มีรายชื่อในคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/3831
29 มิ.ย. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม30 มิ.ย. 2566 เวลา 15:19
335 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่จอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน ลานคนเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 136
30 มิ.ย. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2566 เวลา 15:53
      Execution time 0.02 seconds.