หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน มกราคม 66

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/602529 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 10:30
2 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/892129 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร3 ม.ค. 2566 เวลา 14:42
3 สรุปการแถลงผลงาน 6 เดือน "9 ด้าน 9 ดี ก้าวสู่ปี 66 กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่" ที่ กท 0408/603429 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 14:44
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/2734
29 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ม.ค. 2566 เวลา 14:46
5 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/603629 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 14:47
6 คำวินิจฉัย คำปรึกษา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/899027 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ม.ค. 2566 เวลา 14:48
7 ขอประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานศูนย์ BFC Online ที่ กท 0507/13 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
8 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 240929 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 ม.ค. 2566 เวลา 15:02
9 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/12
3 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 15:03
10 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/9
3 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 15:03
11 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6
3 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ม.ค. 2566 เวลา 15:04
12 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/63 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 ม.ค. 2566 เวลา 15:05
13 ขอส่งสำเนารายงานการประชุม ก.ก. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0304/273029 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ม.ค. 2566 เวลา 15:06
14 บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม ที่ กท 1901/13 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร4 ม.ค. 2566 เวลา 08:46
15 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/163 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2566 เวลา 11:38
16 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/193 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2566 เวลา 11:38
17 แบบตอบรับเข้าร่วมงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0802/32
4 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ม.ค. 2566 เวลา 11:39
18 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/113 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ม.ค. 2566 เวลา 14:47
19 แจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กท 0409/54 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ4 ม.ค. 2566 เวลา 14:48
20 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/33
4 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2566 เวลา 14:50
21 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/30
4 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2566 เวลา 14:50
22 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/27
4 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
23 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/40
4 ม.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 ม.ค. 2566 เวลา 16:46
24 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/83 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 ม.ค. 2566 เวลา 08:31
25 ขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่ กท 0403/ว 15 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ม.ค. 2566 เวลา 10:35
26 ขอรับจิตกุศลเมตตาบริจาคเหล็กเก่า/แบตเตอรี่เก่าใหม่/ยางเก่าใหม่ ที่ กท 0403/ว 25 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ม.ค. 2566 เวลา 10:38
27 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานที่ดิน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/9055
9 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ม.ค. 2566 เวลา 11:19
28 การดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ (P113) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/9051
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ม.ค. 2566 เวลา 11:21
29 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/394 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2566 เวลา 11:23
30 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/374 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2566 เวลา 11:25
31 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/584 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน5 ม.ค. 2566 เวลา 11:44
32 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 978 รายการ (991 ชิ้น) ที่ กท 8908/554 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางบอน5 ม.ค. 2566 เวลา 11:46
33 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจำสายงาน ที่ กท 0807/725 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ม.ค. 2566 เวลา 15:03
34 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 9/2565 ที่ กท 0805/574 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ม.ค. 2566 เวลา 15:08
35 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/54
5 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2566 เวลา 15:08
36 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/57
5 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2566 เวลา 15:09
37 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/774 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์5 ม.ค. 2566 เวลา 15:10
38 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/515 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ม.ค. 2566 เวลา 15:19
39 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 1008/ก.85 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ม.ค. 2566 เวลา 15:20
40 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่รองรับวิถีชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/039
6 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.6 ม.ค. 2566 เวลา 15:47
41 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building towards Air Quality Management ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/19
5 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2566 เวลา 10:50
42 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/475 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2566 เวลา 10:51
43 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/825 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร6 ม.ค. 2566 เวลา 10:56
44 ส่งแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566-2570 ที่ กท 0303/235 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2566 เวลา 10:58
45 ขอส่งรายงานการประชุมแนวทางการจัดซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/46
5 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา6 ม.ค. 2566 เวลา 14:05
46 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ที่ กท 4801/915 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง6 ม.ค. 2566 เวลา 14:08
47 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ใช้ระบบสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/51
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ6 ม.ค. 2566 เวลา 14:09
48 ขอเรียนเชิญร่วมงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0802/117
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ม.ค. 2566 เวลา 14:11
49 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1503/34
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม6 ม.ค. 2566 เวลา 15:15
50 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานที่ดิน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/48
5 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ม.ค. 2566 เวลา 15:16
51 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/80
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2566 เวลา 15:16
52 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/77
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2566 เวลา 15:17
53 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/74
6 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2566 เวลา 15:18
54 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/615 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2566 เวลา 15:18
55 ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ที่ กท 0403/ว 36 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ม.ค. 2566 เวลา 08:15
56 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/605 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ม.ค. 2566 เวลา 11:08
57 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/846 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 11:10
58 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/716 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 11:46
59 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/1129 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 13:56
60 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/969 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 13:57
61 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 19 เขตบางแค ที่ กท 0200/1136 ม.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9 ม.ค. 2566 เวลา 13:59
62 ขอแจ้งผู้มีรายชื่อในคำสั่งกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของไม้ยืนต้น ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/155
9 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม9 ม.ค. 2566 เวลา 14:01
63 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/102
9 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 15:26
64 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/105
9 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ม.ค. 2566 เวลา 15:26
65 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/1669 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย10 ม.ค. 2566 เวลา 08:31
66 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ กท 0404/ว 39 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ม.ค. 2566 เวลา 12:37
67 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 57/2566 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/2259 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ม.ค. 2566 เวลา 12:38
68 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 58/2566 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/2269 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ม.ค. 2566 เวลา 12:40
69 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/1219 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566 เวลา 12:40
70 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/1099 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566 เวลา 12:42
71 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กท 4801/108
6 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง10 ม.ค. 2566 เวลา 12:43
72 ขอเชิญประชุมการบูรณาการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 4
10 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ม.ค. 2566 เวลา 13:59
73 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 1610 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ม.ค. 2566 เวลา 15:06
74 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/138
10 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566 เวลา 15:07
75 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/135
10 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566 เวลา 15:07
76 ส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยจังหวัดฟูกูโอกะ หลักสูตรการส่งเสริมหลัก 3R ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/195
10 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 ม.ค. 2566 เวลา 15:14
77 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 5 - รุ่นที่6 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/93
10 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 ม.ค. 2566 เวลา 15:42
78 ขอความร่วมมือในการจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566 ที่ กท 0403/ว 711 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ม.ค. 2566 เวลา 10:08
79 ขอยกเลิกการประชุมการบูรณาการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 6
11 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ม.ค. 2566 เวลา 10:30
80 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/14410 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2566 เวลา 10:53
81 แนวทางการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/170
10 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน11 ม.ค. 2566 เวลา 10:54
82 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/77
6 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ม.ค. 2566 เวลา 10:56
83 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/14210 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2566 เวลา 11:00
84 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ที่ กท 0401/9910 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ม.ค. 2566 เวลา 11:05
85 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1789 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 ม.ค. 2566 เวลา 13:32
86 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/66
11 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ม.ค. 2566 เวลา 13:34
87 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานกันกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0302/72
10 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ม.ค. 2566 เวลา 13:37
88 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/156
11 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2566 เวลา 14:37
89 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/159
11 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2566 เวลา 14:37
90 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/162
11 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2566 เวลา 14:38
91 หลักเกณฑ์แนวทางการหาเสียงของพรรคการเมืองและ/หรือผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/193
10 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน11 ม.ค. 2566 เวลา 15:11
92 ตารางการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/209
11 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน11 ม.ค. 2566 เวลา 15:12
93 ให้สำรวจจุดที่มีการลักลอบทิ้งขยะบริเวณริมทางสาธารณะและที่ส่วนบุคคลในพื้่นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/5
11 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ม.ค. 2566 เวลา 07:03
94 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/16611 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2566 เวลา 11:06
95 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/17611 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2566 เวลา 11:06
96 การพิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/15010 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ม.ค. 2566 เวลา 11:08
97 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/99
11 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว12 ม.ค. 2566 เวลา 11:33
98 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0189
12 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2566 เวลา 15:38
99 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0186
12 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2566 เวลา 15:39
100 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/35811 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่13 ม.ค. 2566 เวลา 11:25
101 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/195 12 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2566 เวลา 11:26
102 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/19312 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2566 เวลา 11:27
103 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/12211 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา13 ม.ค. 2566 เวลา 11:28
104 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ที่ กท 5601/21712 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน13 ม.ค. 2566 เวลา 11:28
105 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4907/19912 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง13 ม.ค. 2566 เวลา 11:29
106 ขอส่งคู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ที่ กท 0805/30212 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ม.ค. 2566 เวลา 11:30
107 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8101/25212 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง13 ม.ค. 2566 เวลา 11:31
108 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/92
12 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
109 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 2513 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
110 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/2299 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
111 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/16810 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
112 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/205
13 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
113 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/208
13 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
114 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/211
13 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
115 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่ กท 0403/ว 816 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ม.ค. 2566 เวลา 08:49
116 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/45512 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่16 ม.ค. 2566 เวลา 10:14
117 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า ที่ กท 1403/14713 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ16 ม.ค. 2566 เวลา 10:16
118 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/46113 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย16 ม.ค. 2566 เวลา 13:49
119 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/33716 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง16 ม.ค. 2566 เวลา 13:49
120 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/20213 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ม.ค. 2566 เวลา 13:50
121 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/21513 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ม.ค. 2566 เวลา 13:51
122 สำรวจข้อมูลที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เป็นที่ทำการเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/225
13 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ม.ค. 2566 เวลา 13:52
123 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ที่ กท 7407/27513 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด16 ม.ค. 2566 เวลา 13:54
124 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0301/11416 ม.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ม.ค. 2566 เวลา 13:54
125 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0200/30016 ม.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16 ม.ค. 2566 เวลา 15:21
126 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบยื่นตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านระบบออนไลน์ ที่ กท 1701/6613 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง16 ม.ค. 2566 เวลา 15:22
127 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/6413 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง16 ม.ค. 2566 เวลา 15:23
128 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/25716 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ม.ค. 2566 เวลา 15:24
129 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/234
16 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 08:04
130 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/237
16 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 08:05
131 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/29416 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม17 ม.ค. 2566 เวลา 11:11
132 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 ที่ กท 0408/24716 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 11:13
133 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/25316 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 11:14
134 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/121
17 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ม.ค. 2566 เวลา 11:15
135 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/24116 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 11:16
136 สำนักการศึกษาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนรัฐบาล พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/307
12 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 ม.ค. 2566 เวลา 11:17
137 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานคลิปสั้นของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ กท 1104/32016 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม17 ม.ค. 2566 เวลา 14:37
138 สำรวจข้อมูลยานพาหนะ ที่ กท 1307/26016 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ม.ค. 2566 เวลา 14:46
139 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ที่ กท 0404/49113 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ม.ค. 2566 เวลา 15:23
140 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/265
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 15:26
141 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/268
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2566 เวลา 15:26
142 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/152
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว17 ม.ค. 2566 เวลา 15:28
143 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของภาคเอกชนที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/274
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 11:28
144 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/27817 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 11:42
145 ส่งสำเนาคำสั่งนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/31116 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด18 ม.ค. 2566 เวลา 11:43
146 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพระโขนง ที่ กท 4901/29117 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง18 ม.ค. 2566 เวลา 11:44
147 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/27217 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 11:44
148 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนธันวาคม 2565 ที่ กท 1305/26416 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ม.ค. 2566 เวลา 11:45
149 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5501/31216 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี18 ม.ค. 2566 เวลา 11:47
150 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7701/41318 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง18 ม.ค. 2566 เวลา 11:48
151 ขอรับการสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/157
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว18 ม.ค. 2566 เวลา 14:50
152 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/165
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว18 ม.ค. 2566 เวลา 15:02
153 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/284
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 15:03
154 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/287
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 15:03
155 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/290
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2566 เวลา 15:04
156 การกำหนดราคากลาง การจัดทำแบบแสดงรายละเอียดภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (Asbuilt Drawing) การควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ ที่ กท 1305/29817 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ม.ค. 2566 เวลา 15:06
157 คำวินิจฉัย คำปรึกษา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาทุนทรัพย์ กท 1302/25116 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ม.ค. 2566 เวลา 15:28
158 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม The 2023 Korea Heart to Heart Fellowship Program ณ เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/229
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ม.ค. 2566 เวลา 15:59
159 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/ว 1518 ม.ค. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร18 ม.ค. 2566 เวลา 16:01
160 แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขอเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/142
18 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.18 ม.ค. 2566 เวลา 17:20
161 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0808/482
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ม.ค. 2566 เวลา 17:24
162 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/29818 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2566 เวลา 10:17
163 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/12718 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ม.ค. 2566 เวลา 10:18
164 การโอนพัสดุ จำนวน 22 รายการ ที่ กท 0404/72419 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ม.ค. 2566 เวลา 10:33
165 ประชาสัมพันธ์เส้นทางการจัดการขยะของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และจุดทิ้งเศษอาหาร ที่ กท 0403/ว 1018 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2566 เวลา 10:59
166 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/29418 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2566 เวลา 11:18
167 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/41317 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ19 ม.ค. 2566 เวลา 12:40
168 ขอเรียนเชิญเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/171
17 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว19 ม.ค. 2566 เวลา 12:41
169 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/27816 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ม.ค. 2566 เวลา 12:43
170 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กท 0403/ว 917 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2566 เวลา 14:50
171 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1601/7518 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง19 ม.ค. 2566 เวลา 15:19
172 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ครบกำหนดจ่าย 31 มีนาคม 2566 งบกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1303/ว 1418 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2566 เวลา 15:23
173 อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษี่บำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบาซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก ที่ กท 1303/31017 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ม.ค. 2566 เวลา 15:29
174 ขอส่งหนังสือเวียนผ่านเว็ปไซต์ ที่ กท 0907/อ.11418 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา19 ม.ค. 2566 เวลา 15:47
175 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/5819 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2566 เวลา 15:48
176 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/308
19 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2566 เวลา 15:48
177 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/305
19 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2566 เวลา 15:49
178 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/390
19 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม20 ม.ค. 2566 เวลา 11:37
179 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/31419 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2566 เวลา 11:40
180 แนวทางการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการรายย่อย ที่ กท 1305/35518 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ม.ค. 2566 เวลา 11:44
181 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/31219 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2566 เวลา 11:46
182 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1302/32918 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ม.ค. 2566 เวลา 11:49
183 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินไม่ยอมให้เข้าตรวจ ที่ กท 1302/1719 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร20 ม.ค. 2566 เวลา 11:52
184 การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 12
20 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ม.ค. 2566 เวลา 14:02
185 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นทีทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/27020 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ20 ม.ค. 2566 เวลา 14:05
186 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0601/88118 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์20 ม.ค. 2566 เวลา 14:07
187 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1119 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ม.ค. 2566 เวลา 14:43
188 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/324
20 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2566 เวลา 14:44
189 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/327
20 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2566 เวลา 14:47
190 รายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) และช่วงขยายระยะเวลา ปี พ.ศ. 2565 ระยะสิ้นสุดแผน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/139
19 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ม.ค. 2566 เวลา 14:49
191 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/33320 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2566 เวลา 14:51
192 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/25117 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ม.ค. 2566 เวลา 14:53
193 เร่งรัดการสำรวจที่ดิน และการจัดเก็บภาษีจากการใช้ประโยชน์แบบแยกประเภทของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วน
ที่ กท 1302/328
18 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ม.ค. 2566 เวลา 14:55
194 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ กท 0403/ว 1320 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ม.ค. 2566 เวลา 14:56
195 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และส่ิงซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น ที่ กท 1305/35418 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ม.ค. 2566 เวลา 15:41
196 แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขอเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0306/14218 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ม.ค. 2566 เวลา 16:30
197 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อรองรับความหลากหลายทางเพศ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/151
19 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ม.ค. 2566 เวลา 10:22
198 คู่มือการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 216 นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/163
20 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ม.ค. 2566 เวลา 11:30
199 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/031820 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร23 ม.ค. 2566 เวลา 11:33
200 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/033120 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ม.ค. 2566 เวลา 11:35
201 แจ้งขยายวันส่งผลงานการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/0213
20 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 ม.ค. 2566 เวลา 14:17
202 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0350
23 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ม.ค. 2566 เวลา 14:20
203 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0353
23 ต.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ม.ค. 2566 เวลา 14:24
204 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 21 - 23 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0347
23 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ม.ค. 2566 เวลา 14:37
205 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1423 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ม.ค. 2566 เวลา 14:47
206 ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพิ่มเติมในโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1303/41023 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ม.ค. 2566 เวลา 15:06
207 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาต้นแบบศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/158
23 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.23 ม.ค. 2566 เวลา 16:15
208 หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/271
23 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ม.ค. 2566 เวลา 16:16
209 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ไมซ์ สำหรับผู้บริหารภาครัฐ รุ่นที่ 4 (พอม.4) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/281
23 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ม.ค. 2566 เวลา 16:29
210 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(Asian Productivity Organization - APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/265
20 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ม.ค. 2566 เวลา 16:40
211 แนงทางการดำเนินการตัวชี้วัด "ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/163
23 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.24 ม.ค. 2566 เวลา 10:30
212 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/35723 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 10:31
213 การโอนวัสดุ จำนวน 3 รายการ ที่ กท 0407/10420 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน24 ม.ค. 2566 เวลา 10:33
214 ขอเชิญร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/502
24 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 10:36
215 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/35923 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 11:14
216 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/168
23 ม.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.24 ม.ค. 2566 เวลา 11:16
217 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/505
24 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 11:19
218 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 6 ระเบียบวาระที่ 3.1 ระเบียบวาระที่ 3.2 และระเบียบวาระที่ 4.1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/506
24 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 11:22
219 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) ที่ กท 0407/ว 1819 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 11:43
220 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ที่ กท 4501/45723 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา24 ม.ค. 2566 เวลา 14:05
221 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/22023 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 ม.ค. 2566 เวลา 14:08
222 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 1524 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 15:07
223 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
กท 0408/0375
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 15:34
224 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/0378
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 15:36
225 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
กท 1207/0243
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว24 ม.ค. 2566 เวลา 15:39
226 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กท 0401/27823 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 15:41
227 ขอส่งรายการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/539
25 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2566 เวลา 11:11
228 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/38524 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 11:12
229 ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Formal Solutions to Informal Settlements" ที่ กท 0302/18424 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.25 ม.ค. 2566 เวลา 11:15
230 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/43023 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ม.ค. 2566 เวลา 11:16
231 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/2824 ม.ค. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2566 เวลา 11:19
232 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/199
25 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.25 ม.ค. 2566 เวลา 14:20
233 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/396
25 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 14:21
234 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/393
25 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 14:22
235 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/382
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 14:23
236 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต ที่ กท 1305/48625 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ม.ค. 2566 เวลา 15:33
237 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่ กท 0404/ว 2120 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2566 เวลา 15:35
238 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด(BAT) และแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP)เพื่อลดการปลดปล่อยสารมลพิษตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/247
23 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 10:11
239 หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมศักยภาพแห่งวัย (ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0401/32625 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 10:14
240 หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมศักยภาพแห่งวัย (ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0401/32525 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 10:17
241 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐรุ่นที่ 15 (Public - Private Partnerships for Executives Program: PEP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/321
25 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 10:21
242 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/040225 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2566 เวลา 10:24
243 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจำสายงาน ด่วนที่สุด
กท 0807/664
25 ม.ค. 2566ดำเนินการสำนักการศึกษา26 ม.ค. 2566 เวลา 11:31
244 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าใช้จ่ายการเก็บขนมูลฝอยค่าใช้จ่ายการจัดการสิ่งปฏิกูลและค่าใช้จ่ายการจัดเก็บไขมัน ด่วนมาก
กท 1103/468
25 ม.ค. 2566ดำเนินการสำนักสิ่งแวดล้อม26 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
245 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566 กท 0408/040025 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2566 เวลา 11:37
246 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5701/34125 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่26 ม.ค. 2566 เวลา 11:41
247 ให้สำรวจและรายงานข้อมูลลูกหนี้กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ด่วนมาก
กท 1304/ว 32
25 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 11:45
248 ขอส่งรายงานการประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน ครั้งที่ 1/2565 กท 0503/19025 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ม.ค. 2566 เวลา 12:03
249 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/0249
24 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว26 ม.ค. 2566 เวลา 13:58
250 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/418
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2566 เวลา 15:12
251 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/412
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2566 เวลา 15:12
252 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/415
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2566 เวลา 15:13
253 ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/10025 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 15:16
254 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ กท 0802/73726 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ม.ค. 2566 เวลา 15:18
255 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขต ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่ กท 0802/ว 3125 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 15:21
256 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2565 กท 0301/21026 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 15:40
257 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/0273
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว26 ม.ค. 2566 เวลา 15:48
258 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/331
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2566 เวลา 15:51
259 ขอส่งสำเนาหนังสืออบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก ด่วนที่สุด
ที่ กท 1303/509
26 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ม.ค. 2566 เวลา 15:56
260 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/042226 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2566 เวลา 10:25
261 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/042626 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2566 เวลา 10:30
262 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2566 (ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/2924 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ม.ค. 2566 เวลา 10:36
263 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/95325 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ม.ค. 2566 เวลา 10:44
264 ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/506
26 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ม.ค. 2566 เวลา 10:53
265 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.04927 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 ม.ค. 2566 เวลา 11:01
266 การดำเนินการทางปกครองและอาญาคดีอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ กท 1404/34626 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ27 ม.ค. 2566 เวลา 13:33
267 ผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ที่ กท 0510/15025 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทศาสตร์และประเมินผล27 ม.ค. 2566 เวลา 13:39
268 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 379 รายการ ที่ กท 8008/ 61226 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว27 ม.ค. 2566 เวลา 14:29
269 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0435
27 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2566 เวลา 14:32
270 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0438
27 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2566 เวลา 14:34
271 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาชาติ ที่ กท 0805/72826 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ม.ค. 2566 เวลา 14:35
272 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/28926 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม27 ม.ค. 2566 เวลา 15:17
273 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/13227 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน30 ม.ค. 2566 เวลา 10:07
274 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ กท 0403/ว 1627 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ม.ค. 2566 เวลา 10:12
275 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานของรัฐ ที่ กท 0403/ว 1827 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ม.ค. 2566 เวลา 10:13
276 สำนักการศึกษาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/719
26 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 ม.ค. 2566 เวลา 10:22
277 มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ที่ กท 0403/ว 4130 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร30 ม.ค. 2566 เวลา 11:22
278 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/303
27 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม30 ม.ค. 2566 เวลา 11:53
279 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจ้งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/044227 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ม.ค. 2566 เวลา 11:55
280 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยยืนคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/115530 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 ม.ค. 2566 เวลา 12:03
281 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0200/62527 ม.ค. 2566ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 ม.ค. 2566 เวลา 12:07
282 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/100326 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 ม.ค. 2566 เวลา 12:08
283 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/044427 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ม.ค. 2566 เวลา 13:12
284 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการบังคับใช้กฎหมายต่อการค้าตามบาทวิถีและบริเวณริมไหล่ทางหลวง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว.17
27 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ม.ค. 2566 เวลา 14:36
285 ขอเชิญประชุมแนวดิ่งบูรณาการ กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/218
30 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ม.ค. 2566 เวลา 15:20
286 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/459
30 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ม.ค. 2566 เวลา 15:22
287 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/462
30 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ม.ค. 2566 เวลา 15:23
288 ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1207/027226 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว30 ม.ค. 2566 เวลา 16:01
289 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ (ToP Executive Program for Creative & Amazing Thai Service - TopCATS) รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/411
30 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
290 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/47230 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
291 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/29827 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
292 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการศึกษา พ.ศ. 2566 ที่ กท 0801/84130 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
293 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/41030 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
294 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ประสบอัคคีภัย ที่ กท 7801/44231 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตหลักสี่31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
295 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/46630 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
296 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/57826 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
297 ขอความร่วมมือปิดประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 0602/124727 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์31 ม.ค. 2566 เวลา 11:34
298 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/16930 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม31 ม.ค. 2566 เวลา 15:18
299 รับของที่ระลึกงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0802/82230 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา31 ม.ค. 2566 เวลา 15:20
300 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/56130 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย31 ม.ค. 2566 เวลา 15:21
301 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/476
31 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2566 เวลา 15:22
302 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/479
31 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2566 เวลา 15:23
303 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 319/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ กท 0409/6631 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ31 ม.ค. 2566 เวลา 15:42
304 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/482
31 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2566 เวลา 15:42
305 ่ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 19
31 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ม.ค. 2566 เวลา 16:03
306 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักเทศกิจ ที่ กท 0200/72031 ม.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ม.ค. 2566 เวลา 16:54
307 ขอส่งหนังสือ เรื่อง แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/654
30 ม.ค. 2566ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ม.ค. 2566 เวลา 11:33
308 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/63630 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร31 ม.ค. 2566 เวลา 11:33
      Execution time 0.02 seconds.