หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ��������������������� 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/600528 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:37
2 ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/352
28 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:38
3 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/600328 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:40
4 ขอเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เงินรางวัลประจำปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) จำนวน 7 หน่วย ที่ กท 1901/75728 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:46
5 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/313327 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:51
6 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565 ที่ กท 0503/297628 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ธ.ค. 2565 เวลา 10:52
7 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/3139
28 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ธ.ค. 2565 เวลา 11:55
8 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0301/271329 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 12:00
9 ส่งประกาศสำนักงานเขตหนองแขม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6101/777629 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองแขม29 ธ.ค. 2565 เวลา 12:01
10 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/34827 ธ.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 12:03
11 แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2722
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 13:43
12 มอบหมายภารกิจหน่วยงานและส่วนราชการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดสนามหลวง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0905/อ.1343
28 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา29 ธ.ค. 2565 เวลา 14:36
13 สำนักการศึกษาขออนุมัติในหลักการปรับอัตราค่าอาหารของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/9766
28 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ธ.ค. 2565 เวลา 14:49
14 แจ้งงดการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/3153
29 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:04
15 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/1356727 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:06
16 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/1356827 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:07
17 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6018
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:09
18 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6015
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:10
19 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6021
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:10
20 การสำรวจตรวจสอบสิ่งกีดขวางการสัญจรบนทางเท้า ที่ กท 0400/35529 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 15:23
21 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7301/1029728 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ29 ธ.ค. 2565 เวลา 17:14
22 ขอเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ท ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เงินรางวัลประจำปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) จำนวน 6 หน่วยงาน ที่ กท 1901/77429 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2565 เวลา 17:16
23 การสนับสนุนการจัดพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/3162
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ธ.ค. 2565 เวลา 17:20
24 การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1503/3107
29 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม29 ธ.ค. 2565 เวลา 17:22
25 การเตรียมความพร้อมในการขนย้ายทรัพย์สินและคืนสิทธิการพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร (กรณีเกษียณอายุราชการ) ที่ กท 0404/ว 349927 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 08:31
26 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1003/136427 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 ธ.ค. 2565 เวลา 11:55
27 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.239727 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 ธ.ค. 2565 เวลา 11:55
28 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/598627 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2565 เวลา 11:56
29 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/597927 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2565 เวลา 11:57
30 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4251/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1334326 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
31 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4252/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334426 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
32 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4253/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334526 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
33 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4254/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334626 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
34 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4255/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334726 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
35 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4256/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334826 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
36 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4257/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1334926 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
37 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4258/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335026 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
38 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4259/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335126 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
39 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4260/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335226 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04
40 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4261/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335326 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
41 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4262/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335426 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
42 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4263/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335526 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
43 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4264/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335626 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
44 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4265/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335726 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
45 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4266/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335826 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
46 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4267/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1335926 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
47 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4268/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1336026 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
48 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/213727 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:07
49 ขออนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต ที่ กท 0803/969926 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:48
50 ซักซ้อมแนวทางการจดทะเบียนยานพาหนะและต่อภาษีประจำปี ที่ กท 1307/896426 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:49
51 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5996
28 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:50
52 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5993
28 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:51
53 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5999
28 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2565 เวลา 14:52
54 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6301/593226 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ27 ธ.ค. 2565 เวลา 10:38
55 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/595026 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2565 เวลา 10:39
56 ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/8036
27 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ธ.ค. 2565 เวลา 10:40
57 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/595226 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2565 เวลา 13:57
58 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency) Assessment : ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/2697
27 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ธ.ค. 2565 เวลา 13:58
59 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4244/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1331126 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
60 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4245/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/1331226 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ธ.ค. 2565 เวลา 14:07
61 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4246/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/1331326 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ธ.ค. 2565 เวลา 14:09
62 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4247/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/1331426 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ธ.ค. 2565 เวลา 14:11
63 รายงานการใช้พลังงานขอหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 1104/754026 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:11
64 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 0401/479427 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:13
65 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5975
27 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:15
66 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5972
27 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:15
67 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5969
27 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:16
68 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/590926 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:17
69 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/3081
22 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว27 ธ.ค. 2565 เวลา 15:22
70 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 4407/494322 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน26 ธ.ค. 2565 เวลา 08:37
71 ส่งประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,827 รายการ ที่ กท 8408/589322 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:08
72 ขอเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) รายการเงินรางวัลประจำปี (เพิ่มเติม) จำนวน 4 หน่วย ที่ กท 1901/75123 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:10
73 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/890323 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:12
74 ส่งสำเนาประกาศแจ้งการขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 8208/563723 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:13
75 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/593123 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:15
76 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/1630622 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:16
77 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่ กท 1305/886622 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:17
78 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/592923 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ธ.ค. 2565 เวลา 14:18
79 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4784
26 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:18
80 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/1326823 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:19
81 หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด่วนมาก
ที่ กท 0401/4780
26 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:20
82 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5940
26 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:57
83 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5943
26 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:58
84 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5946
26 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ธ.ค. 2565 เวลา 15:59
85 จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ที่ กท 0406/759623 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน26 ธ.ค. 2565 เวลา 16:01
86 ขอขอบคุณ ที่ กท 0403/ว 15822 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:23
87 ระบบนิติกรณ์เอกสารใหม่มาใช้ ที่ กท 0403/ว 15922 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:25
88 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/590922 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:45
89 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/164022 ธ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:46
90 การจัดสรรชุดทดสอบเบี้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0714/1194821 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:48
91 การจัดส่งรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย เงิบบำรุงอาคารที่พักอาศัยและบริเวณอาคารที่พักอาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0803/959322 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:49
92 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2565 ที่ กท 0301/264422 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:50
93 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/211221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:05
94 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏฺิบัติราชการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/256814 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:09
95 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/591122 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:15
96 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/592223 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:18
97 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5925
23 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:18
98 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0100/1645
23 ธ.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:26
99 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6907/657823 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองแขม23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:27
100 หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0303/265323 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 15:32
101 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7974
23 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2565 เวลา 17:22
102 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/588621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2565 เวลา 11:20
103 มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม ที่ กท 6401/714022 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง22 ธ.ค. 2565 เวลา 11:21
104 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7908/1003621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม22 ธ.ค. 2565 เวลา 11:22
105 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/589021 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2565 เวลา 12:04
106 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1304921 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 12:05
107 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร 4149/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1306121 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:25
108 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4150/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1306221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:26
109 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4151/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306321 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:27
110 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4152/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306421 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:27
111 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4153/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306521 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:28
112 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4154/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:28
113 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4155/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306721 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:28
114 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4156/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306821 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:29
115 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4157/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1306921 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:29
116 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4158/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307021 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30
117 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4159/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307121 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:34
118 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4160/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:35
119 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4161/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307321 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:35
120 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4162/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307421 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:35
121 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4163/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307521 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:36
122 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4164/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:36
123 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4165/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307721 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:36
124 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4166/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307821 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:37
125 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4167/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1307921 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:37
126 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4168/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308021 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:37
127 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4169/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308121 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:43
128 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4170/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:44
129 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4171/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308321 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:44
130 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4172/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308421 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:44
131 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4173/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308521 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:45
132 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4174/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:45
133 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4175/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308721 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:45
134 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4176/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308821 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:46
135 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4177/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1308921 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:46
136 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4178/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309021 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:46
137 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4179/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309121 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:51
138 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4180/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:51
139 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4181/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309321 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:52
140 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4182/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309421 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:52
141 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4183/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309521 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:52
142 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4184/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:53
143 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4185/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309721 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:53
144 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4186/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309821 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:53
145 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4187/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1309921 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 ธ.ค. 2565 เวลา 13:54
146 ขอเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) รายการเงินรางวัลประจำปี จำนวนเงิน 2,272,135,147 บาท ด่วนที่สุด
ที่ กท 1901/746
22 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร22 ธ.ค. 2565 เวลา 15:07
147 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5905
22 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2565 เวลา 15:11
148 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5902
22 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2565 เวลา 15:12
149 แนวทางการจ่ายเงินรางวัลระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แก้ไขเอกสารแนบหน้าที่ 6 เวียนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2617
20 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ธ.ค. 2565 เวลา 09:44
150 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10 (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ เวียนวันที่ 20 ธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4707
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:14
151 การจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ "แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ" ที่ กท 0404/1303320 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:29
152 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/2619
20 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:31
153 แจ้งปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/9440
16 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:35
154 การกำหนดแบบการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8812
20 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:36
155 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/585920 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2565 เวลา 11:37
156 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/672119 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา21 ธ.ค. 2565 เวลา 14:58
157 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.61421 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ธ.ค. 2565 เวลา 14:58
158 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก. 61221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ธ.ค. 2565 เวลา 14:59
159 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/501920 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
160 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/501320 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
161 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/586120 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:04
162 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/513621 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:05
163 โอนวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ที่ กท 0601/1617221 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:17
164 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5879
21 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:31
165 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 15621 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:38
166 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/ 5882
21 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2565 เวลา 15:49
167 แนวทางการดำเนินงานโครงการ "ไม่เทรวม" ระยะที่ 2 ผ่านระบบ Traffy Fondue ของสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 1103/7458
21 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม21 ธ.ค. 2565 เวลา 16:07
168 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 157
21 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ธ.ค. 2565 เวลา 16:12
169 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ที่ กท 0403/ว 15419 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 09:52
170 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ กท 0403/ว 15519 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 09:53
171 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแบบที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/737
19 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:28
172 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2609
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30
173 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/584119 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:31
174 เลื่อนการดำเนินโครงการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1614
19 ธ.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:32
175 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์สาธารณสุข พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/161719 ธ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:33
176 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4707
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:17
177 แนวทางการจ่ายเงินรางวัลระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2617
20 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:18
178 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7907/997219 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:18
179 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/583919 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:18
180 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1185319 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:19
181 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกรุงเทพตะวันออก ที่ กท 5301/1191219 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:20
182 การจัดเก็บภาษีป้าย ราย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ กท 1302/866715 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:22
183 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/469519 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:23
184 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 5408/1140914 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:24
185 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/585220 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2565 เวลา 15:10
186 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/585520 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2565 เวลา 15:10
187 การปรับปรุงการจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0304/261119 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2565 เวลา 15:12
188 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/870716 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ธ.ค. 2565 เวลา 08:59
189 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/726
15 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:01
190 การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 345
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ธ.ค. 2565 เวลา 09:24
191 ขอความร่วมมือสำรวจจุดให้บริการน้ำดื่มแบบเติมฟรี ที่ กท 1103/736115 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม19 ธ.ค. 2565 เวลา 11:59
192 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/988916 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:01
193 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/579516 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:02
194 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/581516 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:05
195 ขอเชิญรับชมการเผยแพร่การแถลงข่าว "9 ด้าน 9 ดี ก้าวสู่ปี 66 กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่" ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5825
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:08
196 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Sustainable Waste Management and Smart Urbanisation ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4675
16 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:16
197 วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี ของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0404/1285815 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ธ.ค. 2565 เวลา 14:51
198 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5835
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ธ.ค. 2565 เวลา 14:51
199 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5832
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ธ.ค. 2565 เวลา 14:52
200 รายงานสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ด่วนมาก
ที่ กท 0404/12939
19 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ธ.ค. 2565 เวลา 15:15
201 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/578215 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ธ.ค. 2565 เวลา 11:08
202 ส่งคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง ที่ กท 0406/741616 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน16 ธ.ค. 2565 เวลา 11:09
203 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/578615 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ธ.ค. 2565 เวลา 11:10
204 รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0807/9368
15 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ธ.ค. 2565 เวลา 11:48
205 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2565 และบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/865014 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ธ.ค. 2565 เวลา 11:49
206 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/412415 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 ธ.ค. 2565 เวลา 13:37
207 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏฺิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2884
15 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ธ.ค. 2565 เวลา 14:25
208 เร่งรัดให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/727
15 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร16 ธ.ค. 2565 เวลา 14:28
209 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/866615 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ธ.ค. 2565 เวลา 14:30
210 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/726
15 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร16 ธ.ค. 2565 เวลา 17:13
211 การถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีพัชรมหาวัชรราชธิดา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 342
16 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ธ.ค. 2565 เวลา 19:29
212 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/336
9 ธ.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร15 ธ.ค. 2565 เวลา 10:13
213 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/576114 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2565 เวลา 10:15
214 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/575614 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2565 เวลา 10:16
215 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ กท 0502/286714 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ธ.ค. 2565 เวลา 10:18
216 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1167213 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ธ.ค. 2565 เวลา 11:23
217 ประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 8203/545213 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง15 ธ.ค. 2565 เวลา 11:25
218 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 95 รายการ ที่ กท 0904/อ.417413 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา15 ธ.ค. 2565 เวลา 11:27
219 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/377315 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ธ.ค. 2565 เวลา 11:32
220 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที กท 4701/523915 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท15 ธ.ค. 2565 เวลา 11:34
221 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8701/810514 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค15 ธ.ค. 2565 เวลา 13:27
222 ขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสื่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยจังหวัดฟูกูโอกะหลักสูตรการส่งเสริมหลัก 3R ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/7301
14 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ธ.ค. 2565 เวลา 13:31
223 การติดตามผลหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Orgsnization) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 0401/465515 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:46
224 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5775
15 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:47
225 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5778
15 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:50
226 ขอประชาสัมพันธ์สื่อการสอนเพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัย (Be Internet Awesome:BIA) ที่ กท 0806/930914 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:53
227 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนจากเหตุอัคคีภัย ที่ กท 5007/797414 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกะปิ15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:54
228 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/796713 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:56
229 ขอเชิญามัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-Government Executive Officer Program : e-GEP#12) ด่วนมาก
ที่ กท 0401/4626
13 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ธ.ค. 2565 เวลา 15:04
230 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-Government Program for Chief Executive Officer Program : e-GEP#9) ด่วนมาก
ที่ กท 0401/4624
13 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ธ.ค. 2565 เวลา 15:09
231 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูว์(Traffy Fondue) ที่ กท 0400/33914 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ธ.ค. 2565 เวลา 08:57
232 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 0200/765413 ธ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:23
233 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 17 เขตบางขุนเทียน ที่ กท 0200/767113 ธ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:26
234 จัดส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยกรณีขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ กท 1302/85659 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:30
235 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการด้านที่พักอาศัยของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/254613 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:32
236 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.228613 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:34
237 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/85289 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:35
238 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/573713 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:37
239 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/573013 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2565 เวลา 11:39
240 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเป็รข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที กท 0302 /2517
9 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.14 ธ.ค. 2565 เวลา 13:46
241 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5749
14 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:11
242 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5746
14 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:13
243 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/85639 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:18
244 คู่สมรส นางกฤติมา นิ่มน้อย ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรม ที่ กท 0409/123814 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:20
245 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5752
14 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:21
246 แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาทรัพย์สินประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน ที่ กท 0405/32914 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร14 ธ.ค. 2565 เวลา 15:26
247 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6901/635513 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม13 ธ.ค. 2565 เวลา 11:04
248 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/25229 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ธ.ค. 2565 เวลา 11:05
249 ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 5601/541213 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสาน13 ธ.ค. 2565 เวลา 11:06
250 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/57119 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2565 เวลา 11:07
251 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56989 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
252 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5723
13 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
253 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5726
13 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2565 เวลา 14:05
254 ทุนฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ Risks to Health Security ที่ กท 0302/253713 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
255 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 16 เขตบางพลัด ที่ กท 0200/75938 ธ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2565 เวลา 09:37
256 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56778 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2565 เวลา 14:06
257 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/9192
8 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ธ.ค. 2565 เวลา 14:08
258 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4701/51698 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท9 ธ.ค. 2565 เวลา 14:11
259 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ กท 0708/3318 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2565 เวลา 14:12
260 ขอความอนุเเคราะห์เช่าบูชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลของศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1529 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
261 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5691
9 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
262 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5694
9 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
263 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/2507
9 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
264 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56798 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
265 สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8517
8 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
266 การจัดทำรายงานการติดตามและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ (Indicative Country Pipeline and Monitoring Report : ICPM) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank : ADB) ปี 2567-2569 ที่ กท 1305/85007 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
267 ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/2925
9 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
268 แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0409/12269 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28
269 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1539 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:48
270 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56537 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
271 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56507 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
272 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0408/56828 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 13:55
273 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5670
8 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 14:38
274 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5673
8 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 14:39
275 มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8458
7 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:07
276 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 9/2565 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 8/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/9171
7 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:11
277 ซักซ้อมการจัดส่งข้อมูลที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/8459
7 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:26
278 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 1518 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:38
279 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดแสดงดนตรีแจ๊สตามโครงการกิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends Concert ณ กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
กท 0410/1645
8 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ8 ธ.ค. 2565 เวลา 16:47
280 การจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเขตตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0406/ว 327
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:47
281 คู่มือการใช้งานระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร BMA Digital Plans ที่ กท 0502/27976 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:48
282 ผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0306/25462 ธ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:50
283 การแปลง 216 นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2801
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:51
284 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56316 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:51
285 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56256 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 10:52
286 รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (25 กรกฏาคม 2564-25 กรกฎาคม 2565) ที่ กท 0502/27996 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ธ.ค. 2565 เวลา 13:12
287 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจำสายงาน ที่ กท 0807/91387 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ธ.ค. 2565 เวลา 13:40
288 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/56467 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:38
289 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5643
7 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:39
290 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3814/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/124616 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:58
291 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3815/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/124626 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ธ.ค. 2565 เวลา 14:59
292 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3816/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/124636 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
293 การติดตามแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/82792 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:21
294 การไฟฟ้านครหลวงเชิญเข้าร่วมโครงการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1305/82802 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:24
295 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/32130 พ.ย. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2565 เวลา 15:25
296 แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำในการจัดเก็บภาษีของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ที่ กท 1302/82822 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ธ.ค. 2565 เวลา 11:18
297 การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในการพิจารณาอนุญาตแบบก่อสร้างอาคาร ที่ กท 0400/ว 3266 ธ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 08:55
298 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/56002 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:33
299 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ที่ กท 0803/897630 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:33
300 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/55966 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:34
301 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55912 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:36
302 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/900330 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:37
303 หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2567
6 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:33
304 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0806/898630 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:44
305 สรุปการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 0409/11926 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:46
306 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5622
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:49
307 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/56116 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:49
308 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5619
6 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 14:50
309 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55782 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 15:00
310 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีต่อไป (เพิ่มเติม) ที่ กท 1302/81792 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ธ.ค. 2565 เวลา 15:19
311 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0806/882225 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 ธ.ค. 2565 เวลา 07:59
312 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55741 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:11
313 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55711 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:13
314 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชันและสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0408/55571 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:14
315 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 7907/934624 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
316 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ ที่ กท 1307/81361 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
317 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2565 ที่ กท 0301/25341 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2565 เวลา 11:17
318 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1302/81311 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ธ.ค. 2565 เวลา 14:28
319 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 5562 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ธ.ค. 2565 เวลา 14:32
320 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1901/701
2 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:19
321 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของไม้ยืนต้น ที่ กท 1106/698729 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:21
322 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/55872 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:22
323 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5584
2 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:22
324 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1901/ว 322
30 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2565 เวลา 16:03
325 ขอส่งเอกสารในการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2553
2 ธ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.2 ธ.ค. 2565 เวลา 16:09
326 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/807830 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
327 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1224530 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
328 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8873
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:18
329 การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ประจำ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1302/318
29 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:20
330 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/554530 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:21
331 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/276730 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:22
332 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/554730 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:23
333 ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2566 ที่ กท 0401/449430 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:24
334 ส่งประกาศสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0100/151130 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 11:29
335 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/755630 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:37
336 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 52-53 ที่ กท 0401/45381 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:39
337 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4536
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:40
338 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติตามแนวทางการจัดการมูลฝอยตามประเภทแหล่งกำเนิดและเผยแพร่แนะนำประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย ที่ กท 1103/697328 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 ธ.ค. 2565 เวลา 14:47
339 ประชาสัมพันธ์โครงการ "บัตรสุขภาพข้าราชการและหน่วยงานรายเดือน" ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1301/805029 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:30
340 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0510/2776
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:31
341 ขอแจ้งประมาณการค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อประกอบวิธีการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ กท 1307/81351 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:32
342 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/476530 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:33
343 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5567
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:33
344 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5564
1 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2565 เวลา 15:33
      Execution time 0.02 seconds.