หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน พศจิกายน 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5700/422327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่1 พ.ย. 2565 เวลา 12:47
2 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร"ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ" รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4146
1 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 15:26
3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5122
1 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
4 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5125
1 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ที่ กท 0404/ว 28327 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 15:35
6 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/71101 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2565 เวลา 15:37
7 โครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร"การพัฒนาทักษะภาษาจีน" ครั้งที่ 2 ที่ กท 0410/136331 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ1 พ.ย. 2565 เวลา 15:39
8 แนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 0704/1031028 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย1 พ.ย. 2565 เวลา 15:42
9 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/44431 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 09:34
10 การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2566 ที่ กท 1302/691628 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
11 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/510131 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 11:49
12 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/510931 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2565 เวลา 11:50
13 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8092
28 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 พ.ย. 2565 เวลา 11:52
14 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/870728 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม1 พ.ย. 2565 เวลา 11:54
15 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/871928 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม1 พ.ย. 2565 เวลา 11:55
16 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด
ที กท 0401/4144
1 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2565 เวลา 11:59
17 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/486231 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา1 พ.ย. 2565 เวลา 12:33
18 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/48631 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา1 พ.ย. 2565 เวลา 12:40
19 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/579331 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ1 พ.ย. 2565 เวลา 12:42
20 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่ กท 5301/1013827 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง1 พ.ย. 2565 เวลา 12:45
21 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 (เพิ่มเติมเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) ที่ กท 0404/ว 28327 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร2 พ.ย. 2565 เวลา 09:38
22 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51291 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
23 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51351 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
24 ขอรับทราบปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 และขอความอนุเคราะห์ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8142
31 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 พ.ย. 2565 เวลา 11:21
25 สำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 0802/81882 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 พ.ย. 2565 เวลา 11:23
26 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/583231 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ2 พ.ย. 2565 เวลา 14:52
27 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5147
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 14:52
28 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5144
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
29 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5141
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
30 การก่อสร้างอัฒจันทร์ภายในอาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพประเภทที่ไม่มีการจัดที่นั่้งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น ที่ กท 0907/อ.23461 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา2 พ.ย. 2565 เวลา 14:55
31 รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) และรายงานสถานการณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/1041331 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 พ.ย. 2565 เวลา 14:57
32 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6752
2 พ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2 พ.ย. 2565 เวลา 15:34
33 อดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม ที่ กท 1901/6262 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 08:21
34 มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรม ที่ กท 8801/58812 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
35 แนวทางดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1103/ว 27821 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 11:50
36 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51552 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 11:54
37 ส่งสำเนาคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/41522 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 11:55
38 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/73062 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน3 พ.ย. 2565 เวลา 11:56
39 สำรวจความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 0801/807528 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 พ.ย. 2565 เวลา 11:58
40 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/22762 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 11:58
41 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51512 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 11:59
42 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0501/25212 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ย. 2565 เวลา 12:01
43 ขอให้สำรวจครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการประเมินภาษีประจำปีภาพษี พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7169
1 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ย. 2565 เวลา 12:02
44 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ กท 1305/71371 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ย. 2565 เวลา 13:53
45 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/43722 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 พ.ย. 2565 เวลา 13:54
46 ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ที่ กท 7407/75343 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด3 พ.ย. 2565 เวลา 13:55
47 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6907/56892 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม3 พ.ย. 2565 เวลา 13:56
48 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5168
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 13:57
49 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5171
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2565 เวลา 13:57
50 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/25032 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
51 การทบทวนผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2273
1 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
52 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 140
3 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 15:27
53 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว.289
3 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2565 เวลา 16:35
54 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ กท 1302/71711 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 พ.ย. 2565 เวลา 08:14
55 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51753 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2565 เวลา 11:26
56 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10410
31 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 พ.ย. 2565 เวลา 11:27
57 ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/138241 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์4 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
58 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/43933 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 พ.ย. 2565 เวลา 11:30
59 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/43943 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 พ.ย. 2565 เวลา 11:30
60 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51813 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2565 เวลา 13:06
61 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานโยธา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2528
2 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 พ.ย. 2565 เวลา 13:14
62 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/46752 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี4 พ.ย. 2565 เวลา 13:22
63 ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็น บทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน สู่ "สภาเมืองคนรุ่นใหม่" ที่ กท 1203/25703 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 พ.ย. 2565 เวลา 13:24
64 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/40513 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี4 พ.ย. 2565 เวลา 15:21
65 ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/40412 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี4 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
66 ผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง ที่ กท 1403/43574 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ4 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
67 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/51874 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
68 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 13 เขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 0200/68304 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 พ.ย. 2565 เวลา 15:24
69 ขอรับการสนับสนุนการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2568
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 พ.ย. 2565 เวลา 15:26
70 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1207/1215
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 พ.ย. 2565 เวลา 15:27
71 ให้สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2364
3 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา4 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
72 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6707/51173 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม4 พ.ย. 2565 เวลา 15:29
73 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51994 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 10:36
74 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักเทศกิจ ที่ กท 1401/43747 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ7 พ.ย. 2565 เวลา 10:38
75 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/11322
4 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
76 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4213
4 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 10:40
77 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/51974 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 10:41
78 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว 294
4 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 10:42
79 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/111983 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 พ.ย. 2565 เวลา 10:43
80 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1029228 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 พ.ย. 2565 เวลา 11:26
81 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4234
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 13:37
82 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4232
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 13:39
83 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5219
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:26
84 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5216
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:27
85 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5213
7 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:28
86 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/52287 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ย. 2565 เวลา 14:29
87 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5507/47877 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี7 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
88 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1417 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 พ.ย. 2565 เวลา 15:45
89 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจกและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565) ที่ กท 0503/25497 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2565 เวลา 09:23
90 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52377 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 10:56
91 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52237 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 10:57
92 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/72354 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 พ.ย. 2565 เวลา 10:58
93 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/7341
7 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 พ.ย. 2565 เวลา 14:17
94 ขอให้จัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารตามแบบฟอร์มที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ที่ กท 1304/73047 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
95 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 14 เขตยานนาวา ที่ กท 0200/69118 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 พ.ย. 2565 เวลา 14:19
96 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 และเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/14598 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร8 พ.ย. 2565 เวลา 14:22
97 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/141814 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์8 พ.ย. 2565 เวลา 14:22
98 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5249
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 14:23
99 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5246
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2565 เวลา 14:24
100 การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2570
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2565 เวลา 14:25
101 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ที่ กท 0409/10818 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ8 พ.ย. 2565 เวลา 15:17
102 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ที่ กท 1505/25558 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม8 พ.ย. 2565 เวลา 15:59
103 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3233/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0409/10797 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ8 พ.ย. 2565 เวลา 16:02
104 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6927
8 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 10:34
105 ขอแจ้งยุติการยกเว้นค่าน้ำประปาของโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0502/25788 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 พ.ย. 2565 เวลา 10:36
106 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีต่อไป ที่ กท 1302/73427 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 10:38
107 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6801/55824 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร9 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
108 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52538 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
109 การดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ กท 0400/ป.1149 พ.ย. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 10:56
110 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3239/2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/114248 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่9 พ.ย. 2565 เวลา 11:09
111 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ที่ กท 7701/92339 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง9 พ.ย. 2565 เวลา 11:10
112 การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี ที่ กท 0403/ว 1429 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 12:59
113 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/73638 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
114 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ ที่ กท 1308/73457 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 14:19
115 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52588 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 14:20
116 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5270
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 14:20
117 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5267
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2565 เวลา 14:21
118 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/73968 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 15:46
119 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ กท 1303/74128 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 พ.ย. 2565 เวลา 15:48
120 การรับสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0401/42508 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 15:50
121 การรับสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการทุกสังกัด (ยกเว้นสำนักงานเขต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0401/42488 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 พ.ย. 2565 เวลา 15:53
122 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0406/66447 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน9 พ.ย. 2565 เวลา 16:19
123 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/7385
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 พ.ย. 2565 เวลา 11:01
124 โครงการทุนอมรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4262
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 11:02
125 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/25959 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ย. 2565 เวลา 11:03
126 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0100/14659 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 11:04
127 ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่ กท 0807/83719 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
128 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 210410 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 พ.ย. 2565 เวลา 11:24
129 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/อ.3824
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา10 พ.ย. 2565 เวลา 13:41
130 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52809 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 13:41
131 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/52749 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 13:42
132 การติดตามแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/745910 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 พ.ย. 2565 เวลา 14:10
133 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5290
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 14:13
134 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5293
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2565 เวลา 14:15
135 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization-APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4266
9 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 15:12
136 หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/427210 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
137 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2588
8 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ย. 2565 เวลา 15:17
138 กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/11595
10 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 พ.ย. 2565 เวลา 15:51
139 กฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2565 ที่ กท 0306/236910 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2565 เวลา 15:57
140 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/529710 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
141 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2614
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 พ.ย. 2565 เวลา 11:24
142 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/ว.29910 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 11:37
143 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1155110 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 พ.ย. 2565 เวลา 11:39
144 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1072810 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 พ.ย. 2565 เวลา 11:40
145 กำหนดแนวทางปฏิบัติการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0405/ว 30010 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 11:42
146 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/53489 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย11 พ.ย. 2565 เวลา 14:11
147 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจำสายงาน ที่ กท 0807/845111 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา11 พ.ย. 2565 เวลา 14:56
148 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5311
11 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2565 เวลา 14:59
149 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5314
11 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2565 เวลา 15:01
150 ับัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1402/4467
11 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 พ.ย. 2565 เวลา 15:55
151 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10 ที่ กท 0401/427010 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 15:56
152 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/11637
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 พ.ย. 2565 เวลา 15:57
153 แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2652
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ย. 2565 เวลา 15:59
154 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2657
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ย. 2565 เวลา 16:01
155 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2650
10 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ย. 2565 เวลา 16:01
156 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 23 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 143
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2565 เวลา 17:08
157 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/2394
11 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 11:26
158 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/531811 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 11:27
159 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/481110 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา14 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
160 มารดาข้าราชการเสียชีวิต ที่ กท 6701/531114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม14 พ.ย. 2565 เวลา 11:29
161 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/1441610 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์14 พ.ย. 2565 เวลา 11:30
162 การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 144
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 13:27
163 บิดา นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรม ที่ กท 0409/110914 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ14 พ.ย. 2565 เวลา 13:30
164 การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/7562
11 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 พ.ย. 2565 เวลา 13:32
165 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง และลานจอดรถยนต์ชั้น A ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 145
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 14:13
166 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5331
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 14:46
167 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5334
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
168 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5337
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
169 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/451911 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 พ.ย. 2565 เวลา 14:49
170 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/452011 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 พ.ย. 2565 เวลา 14:51
171 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/452511 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 พ.ย. 2565 เวลา 14:51
172 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา "ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ" FIABCI-Thai Prix d Excellence Awards ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4320
14 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 พ.ย. 2565 เวลา 15:50
173 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 146
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2565 เวลา 11:06
174 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/534114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:49
175 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/532411 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:50
176 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/530110 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:51
177 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/534814 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 13:52
178 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5601/ว 498414 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน15 พ.ย. 2565 เวลา 13:54
179 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ กท 0805/844711 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 พ.ย. 2565 เวลา 13:55
180 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5360
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
181 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5357
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
182 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5354
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2565 เวลา 14:32
183 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/190314 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง15 พ.ย. 2565 เวลา 14:33
184 ขอส่งรายงานการประชุมอาสาสมัครประจำสำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 1505/262014 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม15 พ.ย. 2565 เวลา 14:38
185 การฝึกอบรมการใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2657
15 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 พ.ย. 2565 เวลา 14:40
186 แบบตอบรับเข้าร่วมงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0802/850214 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 พ.ย. 2565 เวลา 14:42
187 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/716214 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ15 พ.ย. 2565 เวลา 14:43
188 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6701/534814 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม15 พ.ย. 2565 เวลา 14:44
189 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/773315 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด15 พ.ย. 2565 เวลา 14:46
190 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6101/690415 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองแขม15 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
191 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/760411 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน15 พ.ย. 2565 เวลา 14:51
192 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1082111 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 พ.ย. 2565 เวลา 14:52
193 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนมาก
ที่ กท 0306/ว 304
15 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
194 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/265514 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 พ.ย. 2565 เวลา 14:57
195 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1601/153315 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง15 พ.ย. 2565 เวลา 15:28
196 แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7068
15 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2565 เวลา 15:55
197 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/536815 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 11:42
198 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/536415 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 11:43
199 ขอส่งข้อเสนอแนะหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ที่ กท 0805/857315 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 พ.ย. 2565 เวลา 11:46
200 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/716114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ21 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
201 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/716014 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ21 พ.ย. 2565 เวลา 11:47
202 ส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 1001/3808
15 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 พ.ย. 2565 เวลา 11:49
203 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เเละงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ. 2565 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565) ที่ กท 1902/ว 28528 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร21 พ.ย. 2565 เวลา 14:29
204 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/ว 30715 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร21 พ.ย. 2565 เวลา 14:31
205 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/545115 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย21 พ.ย. 2565 เวลา 14:38
206 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5378
21 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 14:41
207 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5381
21 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 14:42
208 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/538821 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 14:47
209 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/539321 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2565 เวลา 15:19
210 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกุศลอุทิศถวายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวงวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯ ที่ กท 0403/ว 14722 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 10:46
211 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/539521 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
212 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/538521 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
213 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/434622 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
214 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/550722 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
215 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4301/401721 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
216 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/618115 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว22 พ.ย. 2565 เวลา 11:22
217 แผนแนวทางการลดมลพิษ PM2.5 จากการใช้รถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 1306/74349 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 พ.ย. 2565 เวลา 13:58
218 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/770815 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 พ.ย. 2565 เวลา 13:59
219 บิดาข้าราชการเสียชีวิต ที่ กท 6701/540221 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม22 พ.ย. 2565 เวลา 14:01
220 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0100/1461
22 พ.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
221 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2566 ที่ กท 1207/269321 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว22 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
222 การสำรวจเป้าหมายพื้นที่สีเขียวสวนสวนสาธารณะ สวนหย่อม 7 ประเภทตามศักยภาพของเขตปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1106/679721 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 พ.ย. 2565 เวลา 15:17
223 การรายงานพื้นที่สีเขียว 9 ประเภทของสำนักงานเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1106/679521 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 พ.ย. 2565 เวลา 15:19
224 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5405
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 15:21
225 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5402
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2565 เวลา 15:21
226 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/458821 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
227 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/458921 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
228 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/459121 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
229 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/458721 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
230 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/459021 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 พ.ย. 2565 เวลา 15:24
231 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/773721 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 พ.ย. 2565 เวลา 15:25
232 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/522521 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย22 พ.ย. 2565 เวลา 15:30
233 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 ที่ กท 0303/244122 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 15:31
234 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7158
22 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2565 เวลา 15:32
235 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/540922 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 11:13
236 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/541622 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
237 ขอเชิญประชุมทบทวนตัวชี้วัดผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอหน่วยงานระดับสำนัก ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/663
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2565 เวลา 11:15
238 แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ที่ กท 0404/1191922 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
239 กฎ ก.ก. ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0304/2446
22 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2565 เวลา 11:18
240 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูถัมภ์ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ ที่ กท 1305/773121 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 พ.ย. 2565 เวลา 11:19
241 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น ที่ กท 0909/277221 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 พ.ย. 2565 เวลา 14:22
242 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/461322 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:24
243 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50323 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:25
244 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50623 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:25
245 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50423 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:26
246 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.50523 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 พ.ย. 2565 เวลา 14:27
247 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5436
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 14:27
248 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5433
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 14:28
249 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5439
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2565 เวลา 14:29
250 การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ที่ กท 0303/246823 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 11:21
251 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 148
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 13:30
252 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4007/535423 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตพระนคร24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
253 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/463523 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
254 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/548822 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
255 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1207/272023 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
256 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad ที่ กท 0806/865323 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
257 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7232
24 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
258 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5457
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
259 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5454
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
260 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5460
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:54
261 ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ ที่ กท 1307/275424 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ย. 2565 เวลา 15:18
262 การตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและการรับรู้มูลค่าทรัพย์สินตามหลักการและนโยบายบัญชีของกรุงเทพมหนคร ที่ กท 0407/31022 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 08:46
263 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/537114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย24 พ.ย. 2565 เวลา 08:49
264 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7223
24 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 11:07
265 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/544323 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 11:09
266 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/269123 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 พ.ย. 2565 เวลา 11:09
267 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/564723 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง24 พ.ย. 2565 เวลา 11:10
268 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7576
14 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ย. 2565 เวลา 11:13
269 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/544623 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
270 รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/2687
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม24 พ.ย. 2565 เวลา 11:15
271 ขอความร่วมมือตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลรายงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/6879
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม24 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
272 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0501/271024 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
273 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก ที่ กท 0502/269924 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2565 เวลา 10:40
274 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/546424 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 10:42
275 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/546624 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 10:43
276 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3376/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) ด่วนมาก
ที่ กท 1102/6882
23 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 พ.ย. 2565 เวลา 10:48
277 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/779523 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2565 เวลา 10:51
278 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/782924 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
279 ขอเชิญร่วมทำบุญ งานทอดผ้าป่า ช่วยน้องให้ปลอดภัย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 149
25 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2565 เวลา 11:37
280 การโอนพัสดุ จำนวน 13 รายการ ที่ กท 7608/541324 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดินแดง25 พ.ย. 2565 เวลา 14:42
281 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5480
25 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 14:43
282 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5477
25 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 14:44
283 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4507/618025 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตยานนาวา28 พ.ย. 2565 เวลา 11:10
284 ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบงานโยธา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2719
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 พ.ย. 2565 เวลา 11:12
285 คำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ ที่ กท 1302/786525 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 พ.ย. 2565 เวลา 11:13
286 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/548625 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
287 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/548425 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 11:15
288 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4444
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 12:01
289 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0701/1107123 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ย. 2565 เวลา 12:04
290 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1117525 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ย. 2565 เวลา 12:06
291 โครงการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/148525 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 12:09
292 ขอความอนุเคราะห์กรองแบบสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กท 0704/1117225 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ย. 2565 เวลา 14:33
293 การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 0407/ว 31222 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 14:35
294 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5500
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 14:35
295 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5503
28 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ย. 2565 เวลา 14:36
296 ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Realizing the Right to Adequate Housing in the Context of Habitat III New Urban Agenda - Policies, Planning and Practices" ด่วนมาก
ที่ กท 0302/2491
28 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 15:15
297 ส่งสำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/652227 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน28 พ.ย. 2565 เวลา 15:19
298 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 315
25 พ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร28 พ.ย. 2565 เวลา 15:51
299 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบให้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ ที่ กท 0403/ว 15028 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 2565 เวลา 09:55
300 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/550928 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 11:25
301 การแจ้งผลการตรวจสอบการใช้รถราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ที่ กท 1307/787225 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 พ.ย. 2565 เวลา 11:27
302 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/550728 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
303 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/274728 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม29 พ.ย. 2565 เวลา 11:29
304 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักหรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/782728 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 พ.ย. 2565 เวลา 11:31
305 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/643628 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ29 พ.ย. 2565 เวลา 11:32
306 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0306/2506
29 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 2565 เวลา 11:35
307 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักหรัพย์และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/782528 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 พ.ย. 2565 เวลา 11:36
308 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2737
29 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 พ.ย. 2565 เวลา 11:38
309 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก 217225 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 พ.ย. 2565 เวลา 11:39
310 การโอนพัสดุ จำนวน 1 รายการ ที่ กท 5408/1064624 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก29 พ.ย. 2565 เวลา 11:40
311 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5523
29 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 14:17
312 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5520
29 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
313 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 52629 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 พ.ย. 2565 เวลา 14:18
314 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 52829 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 พ.ย. 2565 เวลา 14:19
315 การติดตามการใช้นวัตกรรมตามตัวชี้วัด "ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ กท 0303/250429 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.30 พ.ย. 2565 เวลา 09:11
316 ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาเครื่องแต่งกาย ที่ กท 1902/67928 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2565 เวลา 09:13
317 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/552929 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 11:02
318 การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ กท 0303/251329 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.30 พ.ย. 2565 เวลา 11:04
319 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/552729 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 11:06
320 ตรวจสอบรายงานการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) และแผนปฏิบัติการรายปีด้านเทคโรโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5ปี (พ.ศ.2561-2565) ที่ กท 0510/268029 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 พ.ย. 2565 เวลา 11:11
321 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/891229 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
322 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3655/2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3656/2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0409/117829 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ30 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
323 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/798528 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์30 พ.ย. 2565 เวลา 11:21
324 รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ กท 0507/273528 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 พ.ย. 2565 เวลา 13:31
325 ความคืบหน้าของการพิจารณาบทบาทการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อของสำนักงานเขต ประกอบการปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังและอำนาจหน้าที่ ที่ กท 0407/182229 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน30 พ.ย. 2565 เวลา 13:35
326 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.53330 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ย. 2565 เวลา 13:36
327 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5538
30 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 15:22
328 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5541
30 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 15:23
329 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิการยน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5535
30 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2565 เวลา 15:25
330 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/396828 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ย. 2565 เวลา 15:27
331 เข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2022 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/2760
30 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 พ.ย. 2565 เวลา 15:29
332 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 15 เขตบางรัก ที่ กท 0200/741730 พ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2565 เวลา 15:32
333 การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8049
29 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 พ.ย. 2565 เวลา 15:36
334 ขอข้อมูลประกอบการนำเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/12273
30 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 พ.ย. 2565 เวลา 15:40
335 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7414
30 พ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2565 เวลา 17:05
      Execution time 0.02 seconds.