หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ������������������ 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ กท 7407/735827 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด31 ต.ค. 2565 เวลา 10:48
2 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/507128 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 10:50
3 ขอข้อมูลการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1008/3597
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 10:52
4 ขออนุญาตให้อาสาสมัครประจำสำนักงานเขตเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2464
28 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม31 ต.ค. 2565 เวลา 14:11
5 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/507728 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 14:30
6 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5407/979928 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก31 ต.ค. 2565 เวลา 14:32
7 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เเละงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 28528 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
8 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4307/374028 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก31 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
9 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โอนอัตโนมัติ) ที่ กท 1902/61528 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 14:48
10 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/359427 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 14:51
11 การ โอนพัสดุ จำนวน 22 รายการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6628
28 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
12 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5094
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
13 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5097
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
14 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่ กท 1302/691528 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ต.ค. 2565 เวลา 15:28
15 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/432731 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30
16 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/432931 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
17 แจ้งกำหนดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0409/1010
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:34
18 การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ที่ กท 0200/ 662528 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 15:42
19 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 4 ที่ กท 0401/407327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 08:30
20 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2565 ที่ กท 0301/223027 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 11:31
21 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตคันนายาว ที่ กท 8007/670027 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว28 ต.ค. 2565 เวลา 11:51
22 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) ที่ กท 1305/677527 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 11:52
23 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1101/2096
25 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
24 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/504527 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
25 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/504327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 11:54
26 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้เป็นพื้นที่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถ ที่ กท 1403/407821 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ28 ต.ค. 2565 เวลา 11:56
27 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6616
28 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
28 ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1309/6865
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
29 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5061
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
30 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5064
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
31 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5067
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
32 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัดของผลผลิตหรืองาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หลังสิ้นสุดงานหรือโครงการ) ที่ กท 1902/61228 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
33 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM25 ในพี้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาะแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/6322
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
34 ขอให้เร่งดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ร้อยละ 100 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/6859
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 16:15
35 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2474
28 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว28 ต.ค. 2565 เวลา 16:47
36 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/237926 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 10:42
37 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/502126 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 10:43
38 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/502726 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 10:45
39 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2279
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
40 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/247127 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
41 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/678227 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
42 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5039
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
43 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5036
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
44 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Comprehensive Disaster Risk Reduction ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/2227
27 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 15:19
45 เวียนแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ที่ กท 0405/709727 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี27 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
46 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/708126 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี27 ต.ค. 2565 เวลา 15:24
47 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1019326 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
48 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/221926 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 15:26
49 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2947/2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1090327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
50 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4038
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 11:02
51 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0601/1317921 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ต.ค. 2565 เวลา 11:07
52 ขอเชิญให้ความเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง) ที่ กท 1305/659825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2565 เวลา 11:09
53 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ที่ กท 1305/660225 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2565 เวลา 11:10
54 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/383421 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี26 ต.ค. 2565 เวลา 11:11
55 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 0904/อ.362125 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
56 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4301/366025 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
57 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6484
26 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
58 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการมอบทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้วยหลักการอันทรงพลัง The 7 Habits of Highly Effective Leaders Scholarship Program ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4034
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:25
59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการงานงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย (New Secuirty Challenges and Democracy) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4032
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
60 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/500525 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
61 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5401/962425 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:31
62 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/499825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:32
63 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6487
26 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:35
64 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5014
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:35
65 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5017
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
66 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 8/2565 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/7988
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
67 แนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2215
26 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.26 ต.ค. 2565 เวลา 16:09
68 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 (ยธส.14) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4048
26 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 16:25
69 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/496821 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
70 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่เกี่ยวกับการกระทำที่มีผลให้เกิดความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง ที่ กท 0406/628521 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน25 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
71 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6430
21 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
72 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0303/220121 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:05
73 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/536321 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:06
74 แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมออนไลน์ให้ความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี ที่ กท 0806/786620 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
75 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/471525 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย25 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
76 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/721121 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด25 ต.ค. 2565 เวลา 14:12
77 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/6187
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
78 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/582425 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน25 ต.ค. 2565 เวลา 14:15
79 แนวทางการให้บริการเก็บขนมุลฝอยสำหรับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วน
ที่ กท 1103/ว 274
18 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
80 การแก้ไขปัญหาซากยานยนต์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/4106
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ25 ต.ค. 2565 เวลา 14:18
81 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4994
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
82 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4991
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
83 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5002
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
84 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2446
25 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ต.ค. 2565 เวลา 15:03
85 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพูทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 13825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
86 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอภูหลวง ที่ กท 0403/ว 13925 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 15:07
87 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/497621 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:43
88 แจ้งการเปิดตรวจ ที่ กท 0407/157519 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน21 ต.ค. 2565 เวลา 07:35
89 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/1071821 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ต.ค. 2565 เวลา 10:41
90 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/494720 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 10:42
91 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/495420 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 10:43
92 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/392419 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน21 ต.ค. 2565 เวลา 11:45
93 การสำรวจตรวจสอบสิ่งกีดขวางการสัญจรบนทางเท้า ด่วนที่สุด
ที่ กท 0902/2484
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา21 ต.ค. 2565 เวลา 11:46
94 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบบัญชีและการเงินโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/42819 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 11:48
95 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13621 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
96 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ ที่ กท 0403/ว 13721 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 14:09
97 การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 ที่ กท 0405/697021 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี21 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
98 ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1207/2392
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว21 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
99 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4961
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
100 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4964
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 15:06
101 ขอส่งสำเนามอบหมายภารกิจในการจัดงานเทศการลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2364
18 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว20 ต.ค. 2565 เวลา 11:03
102 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ที่ กท 0409/92618 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ20 ต.ค. 2565 เวลา 11:06
103 ทุนการศึกษา Chevening Scholarship 2023/2024 จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3984
19 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 11:08
104 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 44120 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ต.ค. 2565 เวลา 11:15
105 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/492119 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
106 ขอเชิญรับฟังการใช้ระบบโปรแกรมตามโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2408
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ต.ค. 2565 เวลา 13:16
107 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/217419 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 14:54
108 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 12 เขตดินแดง ที่ กท 0200/640319 ต.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 14:55
109 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/492919 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 14:56
110 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4937
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
111 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4940
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
112 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4943
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
113 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3992
20 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 16:00
114 ยืนยันยอดเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สนศ. ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/6313
18 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 10:18
115 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/489818 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 10:19
116 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/489118 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 10:21
117 ขอเชิญร่วมทำบุญปัจจัยและอนุโมทนาพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ กท 0403/ว 13319 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 10:39
118 การจัดตั้งชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเว็บไซต์ วันที่ 18 ตุลาคม 2565) ที่ กท 0306/215512 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 13:34
119 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/492719 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
120 แจ้งการหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสถานีบริการน้ำมัน ที่ กท 1302/630418 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 15:14
121 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4911
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
122 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4914
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
123 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4917
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
124 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6207/693818 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน19 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
125 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุน้ำมันหล่อลื่นและค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1306/203819 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 15:17
126 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบประเมินผลการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายและการบริหารพัสดุจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/ว 2666 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:19
127 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13419 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
128 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13519 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:22
129 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6332
18 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 17:11
130 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 132
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2565 เวลา 09:18
131 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency) Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/2123
11 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.18 ต.ค. 2565 เวลา 13:38
132 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/487617 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 13:40
133 การจัดตั้งชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ที่ กท 0306/215512 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.18 ต.ค. 2565 เวลา 13:43
134 ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0501/239117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ต.ค. 2565 เวลา 13:49
135 การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0807/776117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ต.ค. 2565 เวลา 13:52
136 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/486517 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 13:56
137 การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0714/993117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
138 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4884
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
139 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4887
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
140 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/244317 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 ต.ค. 2565 เวลา 14:26
141 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/622917 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
142 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2383
12 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ต.ค. 2565 เวลา 07:57
143 ขอส่งคู่มือการดำเนินงานผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ที่ กท 1505/231412 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม17 ต.ค. 2565 เวลา 07:59
144 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 131
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ต.ค. 2565 เวลา 13:46
145 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2565 ที่ กท 1305/616112 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 13:58
146 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/990112 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ต.ค. 2565 เวลา 13:59
147 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/636112 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ17 ต.ค. 2565 เวลา 14:00
148 การเสนอโครงการหรือกิจการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 1302/611711 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
149 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/482812 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
150 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/483612 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
151 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/6173
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:06
152 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุน้ำมันหล่อลื่นและค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1306/200617 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:24
153 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4855
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
154 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4858
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
155 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4861
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:29
156 แนวทางการเสนอขอความเห็นชอบและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่ กท 0405/27112 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร17 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
157 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเจ้าเหมาบริการเป็นรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 4401/387817 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน17 ต.ค. 2565 เวลา 15:20
158 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/41812 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
159 ขอความอนุเคราะห์ร่วมอนุโมทนาบุญสมทบทุน ทอดกฐินสามัคคี (ออนไลน์) ที่ กท 0403/ว 13012 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 08:50
160 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/481211 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
161 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/698011 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง12 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
162 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง และตำแหน่งพนักงานสถานที่ ที่ กท 7407/688312 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด12 ต.ค. 2565 เวลา 11:20
163 ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ กท 0805/767911 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2565 เวลา 11:21
164 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/480711 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 11:22
165 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2371
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ต.ค. 2565 เวลา 14:41
166 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4821
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 14:43
167 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4824
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
168 การประกวดโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่ กท 0803/768811 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2565 เวลา 14:45
169 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/16917 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
170 ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 1902/27012 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 14:48
171 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/609811 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:49
172 แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/6089
11 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:50
173 ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/577
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 14:51
174 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/38617 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 08:23
175 สรุปผลการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้จากการนำที่ราชพัสดุในความครองของกรุงเทพมหานครไปจัดหาประโยชน์ จำนวน 143 แปลง ที่ กท 1307/59957 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2565 เวลา 11:37
176 การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2355
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ต.ค. 2565 เวลา 11:38
177 ่ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ กท 0407/ว 2656 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 11:39
178 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/478210 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 11:40
179 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/478010 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 11:41
180 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2289
10 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม11 ต.ค. 2565 เวลา 11:43
181 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2346
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
182 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ กท 1902/ว 26711 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 14:42
183 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/59207 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
184 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/58757 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
185 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และไขมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/58747 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 ต.ค. 2565 เวลา 14:50
186 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ที่ กท 7801/408310 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่11 ต.ค. 2565 เวลา 14:52
187 ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำคลองจัดลำดับตามค่าความสกปรก (BOD) 321 จุดเก็บตัวอย่าง ที่ กท 1007/33697 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ต.ค. 2565 เวลา 14:53
188 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/402810 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่11 ต.ค. 2565 เวลา 14:55
189 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4797
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
190 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4800
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
191 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4803
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:22
192 การรับนักศึกษเข้าฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0302/213111 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
193 ขอเชิญประชุมทบทวนตัวชี้วัดผลผลิต/งานตามโครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/576
11 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 15:58
194 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 129
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ต.ค. 2565 เวลา 09:19
195 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3888
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ต.ค. 2565 เวลา 09:24
196 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0509/23376 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
197 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2279
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 ต.ค. 2565 เวลา 14:15
198 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/580110 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา10 ต.ค. 2565 เวลา 14:16
199 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/1029810 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
200 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47457 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:18
201 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ กท 1305/59257 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:19
202 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/58786 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:19
203 การอบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อการพัฒนาจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่ กท 0807/75457 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 ต.ค. 2565 เวลา 14:21
204 การติดตั้งอุปกรณ์ยืนยันตัวรถเก็บขนมูลฝอย (RFID TAG) ด่วนมาก
ที่ กท 1102/5843
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 ต.ค. 2565 เวลา 14:22
205 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47597 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
206 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ที่ กท 4801/59737 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:24
207 ขอความร่วมมือสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามใบยืมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำใบยืมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0507/235210 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ต.ค. 2565 เวลา 14:26
208 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4773
10 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
209 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/477610 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
210 ขอเชิญประชุมหารือการรับและปิดเรื่องผ่านระบบ LINE Fondue Manager ที่ กท 0400/4107 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2565 เวลา 13:32
211 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 126
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 09:31
212 การจัดเตรียมการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 127
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 10:07
213 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47296 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 11:32
214 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47756 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
215 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการโครงการ Digital HR Forum 2022 ที่ กท 0401/38406 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
216 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7001/47836 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
217 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/45987 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
218 แจ้งเกณฑ์การสอบคัดเลือกโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ กท 0802/75117 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
219 ขอประสานหน่วยงานในการฝึกอบรมปฐมนิเทศเข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญบรรจุใหม่ ที่ กท 0401/38356 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:35
220 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 25530 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
221 ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหา ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2346
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ต.ค. 2565 เวลา 14:43
222 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4741
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
223 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4738
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
224 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/47357 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 15:18
225 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/47497 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 15:20
226 การปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/264
6 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 15:24
227 การลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 128
7 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 15:47
228 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ (แก้ไข) ที่ กท 8901/54845 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน7 ต.ค. 2565 เวลา 15:56
229 ขอแจ้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1103/5761
3 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม6 ต.ค. 2565 เวลา 12:36
230 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39745 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
231 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4721
6 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
232 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4718
6 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 14:41
233 การถวายผ้ากระฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 1255 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2565 เวลา 09:32
234 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46975 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 10:48
235 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47005 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 10:50
236 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 11 ณ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 0200/60586 ต.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2565 เวลา 10:53
237 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/45506 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม6 ต.ค. 2565 เวลา 12:32
238 ขอความร่วมมือหน่วยงานเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/5751
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ต.ค. 2565 เวลา 10:02
239 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2310
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 10:04
240 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 124
5 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 10:09
241 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 1234 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 10:10
242 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/57554 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 ต.ค. 2565 เวลา 10:35
243 รายงานการประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1538/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 1505/22294 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ต.ค. 2565 เวลา 10:36
244 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/221629 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ต.ค. 2565 เวลา 10:37
245 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0407/14894 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน5 ต.ค. 2565 เวลา 10:38
246 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46764 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 10:40
247 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46744 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 10:41
248 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6301/44994 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ5 ต.ค. 2565 เวลา 13:32
249 กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กท 1305/56893 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ต.ค. 2565 เวลา 13:37
250 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6029
5 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
251 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยกายภาพและสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/ว 2594 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 15:06
252 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบศึกษา ระบบเทศกิจ และระบบรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2318
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 15:08
253 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1008/ก.7604 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ต.ค. 2565 เวลา 15:12
254 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4690
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:12
255 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4687
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
256 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4693
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
257 รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักงานเขต ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/14833 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน5 ต.ค. 2565 เวลา 15:17
258 การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ด่วนมาก
ที่ กท 0200/ว 260
4 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 16:10
259 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2316
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 16:31
260 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/120953 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:46
261 ประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5101/60523 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน4 ต.ค. 2565 เวลา 11:48
262 แผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในบริบทเมืองมหานครแห่งเอเชีย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0410/11793 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ4 ต.ค. 2565 เวลา 11:50
263 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/478730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4 ต.ค. 2565 เวลา 11:51
264 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/479030 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
265 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46573 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:54
266 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46553 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:55
267 ส่งประกาศสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0100/12574 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 11:57
268 การนำหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ที่ กท 0305/20704 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
269 การเบิกหรือโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3797
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:32
270 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/21983 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:33
271 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/377330 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง4 ต.ค. 2565 เวลา 15:34
272 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39283 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ต.ค. 2565 เวลา 15:35
273 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4670
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:35
274 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4664
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:36
275 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4667
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:36
276 การถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.107
4 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 16:48
277 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/463230 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
278 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0502/228930 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
279 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/418130 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
280 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่ กท 0406/58613 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน3 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
281 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39213 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
282 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4651
3 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
283 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4648
3 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
284 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/462730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:09
285 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0301/204630 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
286 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2565 ที่ กท 0301/204430 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
287 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2451/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/991730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:12
288 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2452/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/991830 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:13
289 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2453/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/991930 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
290 สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 0401/376930 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:34
291 การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/2062
3 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
292 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/ว 25430 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:54
293 บิดาของนายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/12062
3 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์3 ต.ค. 2565 เวลา 16:19
      Execution time 0.02 seconds.