หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ตุลาคม 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/463230 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
2 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0502/228930 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
3 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/418130 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย3 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
4 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่ กท 0406/58613 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน3 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
5 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39213 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
6 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4651
3 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
7 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4648
3 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
8 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/462730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ต.ค. 2565 เวลา 14:09
9 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0301/204630 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
10 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2565 ที่ กท 0301/204430 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
11 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2451/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/991730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:12
12 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2452/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/991830 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:13
13 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2453/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/991930 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
14 สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 0401/376930 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:34
15 การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/2062
3 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
16 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/ว 25430 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ต.ค. 2565 เวลา 14:54
17 บิดาของนายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/12062
3 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์3 ต.ค. 2565 เวลา 16:19
18 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/120953 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:46
19 ประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5101/60523 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน4 ต.ค. 2565 เวลา 11:48
20 แผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในบริบทเมืองมหานครแห่งเอเชีย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0410/11793 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ4 ต.ค. 2565 เวลา 11:50
21 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/478730 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4 ต.ค. 2565 เวลา 11:51
22 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/479030 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
23 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46573 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:54
24 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46553 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 11:55
25 ส่งประกาศสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0100/12574 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 11:57
26 การนำหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ที่ กท 0305/20704 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
27 การเบิกหรือโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3797
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:32
28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/21983 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 15:33
29 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/377330 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง4 ต.ค. 2565 เวลา 15:34
30 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39283 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ต.ค. 2565 เวลา 15:35
31 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4670
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:35
32 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4664
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:36
33 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4667
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2565 เวลา 15:36
34 การถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.107
4 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2565 เวลา 16:48
35 ขอความร่วมมือหน่วยงานเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/5751
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ต.ค. 2565 เวลา 10:02
36 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2310
4 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 10:04
37 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 124
5 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 10:09
38 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 1234 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 10:10
39 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/57554 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 ต.ค. 2565 เวลา 10:35
40 รายงานการประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1538/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 1505/22294 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ต.ค. 2565 เวลา 10:36
41 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/221629 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ต.ค. 2565 เวลา 10:37
42 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0407/14894 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน5 ต.ค. 2565 เวลา 10:38
43 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46764 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 10:40
44 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46744 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 10:41
45 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6301/44994 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ5 ต.ค. 2565 เวลา 13:32
46 กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กท 1305/56893 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ต.ค. 2565 เวลา 13:37
47 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6029
5 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
48 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยกายภาพและสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/ว 2594 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 15:06
49 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบศึกษา ระบบเทศกิจ และระบบรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2318
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 15:08
50 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1008/ก.7604 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ต.ค. 2565 เวลา 15:12
51 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4690
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:12
52 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4687
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
53 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4693
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
54 รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักงานเขต ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/14833 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน5 ต.ค. 2565 เวลา 15:17
55 การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ด่วนมาก
ที่ กท 0200/ว 260
4 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2565 เวลา 16:10
56 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2316
5 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2565 เวลา 16:31
57 ขอแจ้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1103/5761
3 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม6 ต.ค. 2565 เวลา 12:36
58 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/39745 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
59 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4721
6 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
60 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4718
6 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 14:41
61 การถวายผ้ากระฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 1255 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2565 เวลา 09:32
62 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/46975 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 10:48
63 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47005 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2565 เวลา 10:50
64 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 11 ณ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 0200/60586 ต.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2565 เวลา 10:53
65 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/45506 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม6 ต.ค. 2565 เวลา 12:32
66 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 126
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 09:31
67 การจัดเตรียมการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 127
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 10:07
68 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47296 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 11:32
69 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47756 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
70 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการโครงการ Digital HR Forum 2022 ที่ กท 0401/38406 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
71 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7001/47836 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
72 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/45987 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
73 แจ้งเกณฑ์การสอบคัดเลือกโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ กท 0802/75117 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ต.ค. 2565 เวลา 11:33
74 ขอประสานหน่วยงานในการฝึกอบรมปฐมนิเทศเข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญบรรจุใหม่ ที่ กท 0401/38356 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 11:35
75 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 25530 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
76 ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหา ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2346
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ต.ค. 2565 เวลา 14:43
77 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4741
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
78 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4738
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
79 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/47357 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 15:18
80 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/47497 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2565 เวลา 15:20
81 การปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/264
6 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 15:24
82 การลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 128
7 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2565 เวลา 15:47
83 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ (แก้ไข) ที่ กท 8901/54845 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน7 ต.ค. 2565 เวลา 15:56
84 ขอเชิญประชุมหารือการรับและปิดเรื่องผ่านระบบ LINE Fondue Manager ที่ กท 0400/4107 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2565 เวลา 13:32
85 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 129
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ต.ค. 2565 เวลา 09:19
86 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3888
7 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ต.ค. 2565 เวลา 09:24
87 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0509/23376 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
88 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2279
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 ต.ค. 2565 เวลา 14:15
89 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/580110 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา10 ต.ค. 2565 เวลา 14:16
90 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/1029810 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
91 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47457 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:18
92 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ กท 1305/59257 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:19
93 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/58786 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:19
94 การอบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อการพัฒนาจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่ กท 0807/75457 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 ต.ค. 2565 เวลา 14:21
95 การติดตั้งอุปกรณ์ยืนยันตัวรถเก็บขนมูลฝอย (RFID TAG) ด่วนมาก
ที่ กท 1102/5843
7 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 ต.ค. 2565 เวลา 14:22
96 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/47597 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
97 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ที่ กท 4801/59737 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง10 ต.ค. 2565 เวลา 14:24
98 ขอความร่วมมือสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามใบยืมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำใบยืมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0507/235210 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ต.ค. 2565 เวลา 14:26
99 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4773
10 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
100 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/477610 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
101 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/38617 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 08:23
102 สรุปผลการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้จากการนำที่ราชพัสดุในความครองของกรุงเทพมหานครไปจัดหาประโยชน์ จำนวน 143 แปลง ที่ กท 1307/59957 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2565 เวลา 11:37
103 การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2355
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ต.ค. 2565 เวลา 11:38
104 ่ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ กท 0407/ว 2656 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 11:39
105 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/478210 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 11:40
106 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/478010 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 11:41
107 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2289
10 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม11 ต.ค. 2565 เวลา 11:43
108 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2346
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
109 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ กท 1902/ว 26711 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 14:42
110 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/59207 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
111 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/58757 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
112 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และไขมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/58747 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 ต.ค. 2565 เวลา 14:50
113 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ที่ กท 7801/408310 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่11 ต.ค. 2565 เวลา 14:52
114 ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำคลองจัดลำดับตามค่าความสกปรก (BOD) 321 จุดเก็บตัวอย่าง ที่ กท 1007/33697 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ต.ค. 2565 เวลา 14:53
115 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/402810 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่11 ต.ค. 2565 เวลา 14:55
116 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4797
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
117 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4800
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
118 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4803
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2565 เวลา 15:22
119 การรับนักศึกษเข้าฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0302/213111 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
120 ขอเชิญประชุมทบทวนตัวชี้วัดผลผลิต/งานตามโครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/576
11 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2565 เวลา 15:58
121 ขอความอนุเคราะห์ร่วมอนุโมทนาบุญสมทบทุน ทอดกฐินสามัคคี (ออนไลน์) ที่ กท 0403/ว 13012 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 08:50
122 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/481211 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
123 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/698011 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง12 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
124 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง และตำแหน่งพนักงานสถานที่ ที่ กท 7407/688312 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด12 ต.ค. 2565 เวลา 11:20
125 ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ กท 0805/767911 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2565 เวลา 11:21
126 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/480711 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 11:22
127 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2371
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ต.ค. 2565 เวลา 14:41
128 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4821
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 14:43
129 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4824
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2565 เวลา 14:44
130 การประกวดโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่ กท 0803/768811 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2565 เวลา 14:45
131 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/16917 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
132 ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 1902/27012 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 14:48
133 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/609811 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:49
134 แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/6089
11 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2565 เวลา 14:50
135 ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/577
11 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2565 เวลา 14:51
136 การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/41812 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
137 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2383
12 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ต.ค. 2565 เวลา 07:57
138 ขอส่งคู่มือการดำเนินงานผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ที่ กท 1505/231412 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม17 ต.ค. 2565 เวลา 07:59
139 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 131
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ต.ค. 2565 เวลา 13:46
140 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2565 ที่ กท 1305/616112 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 13:58
141 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/990112 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ต.ค. 2565 เวลา 13:59
142 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/636112 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ17 ต.ค. 2565 เวลา 14:00
143 การเสนอโครงการหรือกิจการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กท 1302/611711 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
144 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/482812 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
145 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/483612 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
146 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/6173
12 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:06
147 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุน้ำมันหล่อลื่นและค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1306/200617 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ต.ค. 2565 เวลา 14:24
148 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4855
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
149 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4858
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
150 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4861
17 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ต.ค. 2565 เวลา 14:29
151 แนวทางการเสนอขอความเห็นชอบและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่ กท 0405/27112 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร17 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
152 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเจ้าเหมาบริการเป็นรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ กท 4401/387817 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน17 ต.ค. 2565 เวลา 15:20
153 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 132
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2565 เวลา 09:18
154 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency) Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/2123
11 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.18 ต.ค. 2565 เวลา 13:38
155 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/487617 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 13:40
156 การจัดตั้งชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ที่ กท 0306/215512 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.18 ต.ค. 2565 เวลา 13:43
157 ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0501/239117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ต.ค. 2565 เวลา 13:49
158 การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0807/776117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ต.ค. 2565 เวลา 13:52
159 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/486517 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 13:56
160 การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0714/993117 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
161 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4884
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
162 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4887
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
163 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/244317 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 ต.ค. 2565 เวลา 14:26
164 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/622917 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
165 ยืนยันยอดเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สนศ. ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/6313
18 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 10:18
166 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/489818 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 10:19
167 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/489118 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 10:21
168 ขอเชิญร่วมทำบุญปัจจัยและอนุโมทนาพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ กท 0403/ว 13319 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 10:39
169 การจัดตั้งชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเว็บไซต์ วันที่ 18 ตุลาคม 2565) ที่ กท 0306/215512 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 13:34
170 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ กท 0408/492719 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:13
171 แจ้งการหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสถานีบริการน้ำมัน ที่ กท 1302/630418 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 15:14
172 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4911
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
173 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4914
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
174 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4917
19 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
175 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6207/693818 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน19 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
176 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุน้ำมันหล่อลื่นและค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1306/203819 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2565 เวลา 15:17
177 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบประเมินผลการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายและการบริหารพัสดุจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/ว 2666 ต.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:19
178 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13419 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
179 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13519 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 15:22
180 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6332
18 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2565 เวลา 17:11
181 ขอส่งสำเนามอบหมายภารกิจในการจัดงานเทศการลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2364
18 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว20 ต.ค. 2565 เวลา 11:03
182 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ที่ กท 0409/92618 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ20 ต.ค. 2565 เวลา 11:06
183 ทุนการศึกษา Chevening Scholarship 2023/2024 จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3984
19 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 11:08
184 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 44120 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ต.ค. 2565 เวลา 11:15
185 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/492119 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 11:18
186 ขอเชิญรับฟังการใช้ระบบโปรแกรมตามโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2408
18 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ต.ค. 2565 เวลา 13:16
187 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/217419 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 14:54
188 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 12 เขตดินแดง ที่ กท 0200/640319 ต.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 14:55
189 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/492919 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 14:56
190 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4937
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
191 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4940
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
192 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4943
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
193 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3992
20 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 2565 เวลา 16:00
194 แจ้งการเปิดตรวจ ที่ กท 0407/157519 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน21 ต.ค. 2565 เวลา 07:35
195 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/1071821 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ต.ค. 2565 เวลา 10:41
196 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/494720 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 10:42
197 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/495420 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 10:43
198 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/392419 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน21 ต.ค. 2565 เวลา 11:45
199 การสำรวจตรวจสอบสิ่งกีดขวางการสัญจรบนทางเท้า ด่วนที่สุด
ที่ กท 0902/2484
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา21 ต.ค. 2565 เวลา 11:46
200 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบบัญชีและการเงินโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/42819 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 11:48
201 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 13621 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 14:07
202 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ ที่ กท 0403/ว 13721 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ต.ค. 2565 เวลา 14:09
203 การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 ที่ กท 0405/697021 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี21 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
204 ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1207/2392
20 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว21 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
205 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4961
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
206 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4964
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ต.ค. 2565 เวลา 15:06
207 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/496821 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 14:02
208 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่เกี่ยวกับการกระทำที่มีผลให้เกิดความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง ที่ กท 0406/628521 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน25 ต.ค. 2565 เวลา 14:03
209 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6430
21 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:04
210 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0303/220121 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:05
211 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/536321 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:06
212 แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมออนไลน์ให้ความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี ที่ กท 0806/786620 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 ต.ค. 2565 เวลา 14:08
213 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/471525 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย25 ต.ค. 2565 เวลา 14:10
214 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/721121 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด25 ต.ค. 2565 เวลา 14:12
215 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/6187
21 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 ต.ค. 2565 เวลา 14:14
216 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/582425 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน25 ต.ค. 2565 เวลา 14:15
217 แนวทางการให้บริการเก็บขนมุลฝอยสำหรับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วน
ที่ กท 1103/ว 274
18 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 14:17
218 การแก้ไขปัญหาซากยานยนต์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/4106
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ25 ต.ค. 2565 เวลา 14:18
219 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4994
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
220 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4991
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:01
221 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5002
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:02
222 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2446
25 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ต.ค. 2565 เวลา 15:03
223 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพูทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 13825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 15:05
224 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอภูหลวง ที่ กท 0403/ว 13925 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2565 เวลา 15:07
225 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/497621 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2565 เวลา 15:43
226 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4038
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 11:02
227 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0601/1317921 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ต.ค. 2565 เวลา 11:07
228 ขอเชิญให้ความเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง) ที่ กท 1305/659825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2565 เวลา 11:09
229 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ที่ กท 1305/660225 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2565 เวลา 11:10
230 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/383421 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี26 ต.ค. 2565 เวลา 11:11
231 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 0904/อ.362125 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
232 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4301/366025 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
233 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6484
26 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:23
234 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการมอบทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้วยหลักการอันทรงพลัง The 7 Habits of Highly Effective Leaders Scholarship Program ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4034
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:25
235 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการงานงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย (New Secuirty Challenges and Democracy) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4032
25 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
236 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/500525 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:28
237 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5401/962425 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:31
238 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/499825 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:32
239 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6487
26 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 14:35
240 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5014
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:35
241 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5017
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
242 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 8/2565 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/7988
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
243 แนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2215
26 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.26 ต.ค. 2565 เวลา 16:09
244 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 (ยธส.14) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4048
26 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2565 เวลา 16:25
245 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/237926 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 10:42
246 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/502126 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 10:43
247 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/502726 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 10:45
248 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2279
26 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
249 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/247127 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
250 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/678227 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ต.ค. 2565 เวลา 15:15
251 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5039
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
252 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5036
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
253 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Comprehensive Disaster Risk Reduction ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/2227
27 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 15:19
254 เวียนแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ที่ กท 0405/709727 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี27 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
255 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/708126 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี27 ต.ค. 2565 เวลา 15:24
256 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1019326 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
257 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/221926 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2565 เวลา 15:26
258 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2947/2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1090327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
259 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 4 ที่ กท 0401/407327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 08:30
260 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2565 ที่ กท 0301/223027 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 11:31
261 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตคันนายาว ที่ กท 8007/670027 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว28 ต.ค. 2565 เวลา 11:51
262 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) ที่ กท 1305/677527 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 11:52
263 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1101/2096
25 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
264 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/504527 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 11:53
265 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/504327 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 11:54
266 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้เป็นพื้นที่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถ ที่ กท 1403/407821 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ28 ต.ค. 2565 เวลา 11:56
267 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6616
28 ต.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 14:27
268 ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1309/6865
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 14:37
269 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5061
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
270 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5064
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:38
271 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5067
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
272 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัดของผลผลิตหรืองาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หลังสิ้นสุดงานหรือโครงการ) ที่ กท 1902/61228 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2565 เวลา 15:16
273 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM25 ในพี้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาะแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/6322
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
274 ขอให้เร่งดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ร้อยละ 100 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/6859
28 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ต.ค. 2565 เวลา 16:15
275 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2474
28 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว28 ต.ค. 2565 เวลา 16:47
276 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ กท 7407/735827 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด31 ต.ค. 2565 เวลา 10:48
277 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/507128 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 10:50
278 ขอข้อมูลการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1008/3597
27 ต.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 10:52
279 ขออนุญาตให้อาสาสมัครประจำสำนักงานเขตเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2464
28 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม31 ต.ค. 2565 เวลา 14:11
280 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0408/507728 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 14:30
281 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5407/979928 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก31 ต.ค. 2565 เวลา 14:32
282 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เเละงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 28528 ต.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 14:39
283 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4307/374028 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก31 ต.ค. 2565 เวลา 14:46
284 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โอนอัตโนมัติ) ที่ กท 1902/61528 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 14:48
285 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/359427 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 14:51
286 การ โอนพัสดุ จำนวน 22 รายการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6628
28 ต.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 15:21
287 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5094
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 15:23
288 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5097
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ต.ค. 2565 เวลา 15:25
289 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่ กท 1302/691528 ต.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ต.ค. 2565 เวลา 15:28
290 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/432731 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:30
291 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/432931 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:31
292 แจ้งกำหนดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0409/1010
31 ต.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ31 ต.ค. 2565 เวลา 15:34
293 การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ที่ กท 0200/ 662528 ต.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ต.ค. 2565 เวลา 15:42
      Execution time 0.02 seconds.