หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ��������������������� 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบบุคลากรและระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/557029 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 10:41
2 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ กท 1305/556929 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 10:51
3 การส่งมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/993130 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 ก.ย. 2565 เวลา 10:56
4 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/459029 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 10:58
5 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/460329 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
6 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9463
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ก.ย. 2565 เวลา 11:33
7 การรายงานการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4608
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 11:35
8 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5401/848120 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก30 ก.ย. 2565 เวลา 11:37
9 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ลูกหนี้คดีปกครองและลูกหนี้ตามมาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 0405/642729 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี30 ก.ย. 2565 เวลา 14:03
10 โครงการรณรงค์เชิงรุกในพี้นที่นำร่อง เพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน ที่ กท 1307/559029 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
11 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1307/554828 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 14:11
12 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4623
30 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 14:46
13 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4620
30 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2565 เวลา 14:47
14 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2275
30 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ย. 2565 เวลา 14:50
15 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/561029 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
16 กระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่รับแจ้งผ่านช่องทางการให้บริการของศูนย์ กทม.1555 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 121
30 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2565 เวลา 15:28
17 แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3732
28 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 08:16
18 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0302/201328 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 08:21
19 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/54527 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 08:25
20 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/457828 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 10:43
21 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/458028 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 10:44
22 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 10 เขตมีนบุรี ที่ กท 0200/584928 ก.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 10:44
23 ขอให้รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวนห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล และจำนวนลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ตำแหน่งพี่เลี้ยง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/7211
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ก.ย. 2565 เวลา 11:47
24 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/974327 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2565 เวลา 11:51
25 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4593
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 13:59
26 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4596
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 14:00
27 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4599
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2565 เวลา 14:00
28 การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/ว 252
27 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2565 เวลา 15:07
29 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/7223
29 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
30 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ระบบโยธา ด่วนมาก
ที่ กท 0507/2263
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
31 เวียนแจ้งข่าวธนาคารออมสิน ที่ กท 1303/554628 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
32 ขออนุมัติยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 1505/2180
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม29 ก.ย. 2565 เวลา 15:18
33 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) ที่ กท 1102/549423 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ก.ย. 2565 เวลา 09:13
34 แจ้งกำหนดการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 120
28 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 10:56
35 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1301/540726 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
36 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/455127 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 11:00
37 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/455427 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 11:00
38 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5796
28 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
39 มาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/2024
28 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 13:38
40 ขอเชิญประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1538/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2176
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม28 ก.ย. 2565 เวลา 13:40
41 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4571
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 14:14
42 สำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะครบเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ยกเว้นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฎิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/963923 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 ก.ย. 2565 เวลา 14:17
43 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4574
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2565 เวลา 14:18
44 ขอความร่วมมือส่งข้อมูลจำนวนหลังคาเรือนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไป ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/5616
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 ก.ย. 2565 เวลา 14:44
45 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3728
28 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2565 เวลา 15:19
46 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11626 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 09:27
47 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11826 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 09:36
48 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11726 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 09:38
49 สำรวจการเช่าที่ดินหรืออาคาร เพื่อประโยชน์ในราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1307/5404
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ย. 2565 เวลา 10:40
50 แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากชุมชน ที่ กท 1103/553226 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
51 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/940426 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
52 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/549027 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
53 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/453026 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
54 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/452826 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
55 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/118422 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
56 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4541
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
57 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4544
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
58 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4547
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
59 ขอประชาสัมพันธ์การมอบเงินสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0802/714527 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
60 แนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนกรอบอัตราลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตที่ถูกยุบตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/7123
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ก.ย. 2565 เวลา 15:13
61 แนวทางการรายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0501/224327 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ก.ย. 2565 เวลา 15:15
62 การประชุมชี้แจงการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 119
27 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2565 เวลา 17:32
63 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 115
26 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ก.ย. 2565 เวลา 10:36
64 การประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/2137
23 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม26 ก.ย. 2565 เวลา 11:40
65 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/592423 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ26 ก.ย. 2565 เวลา 11:41
66 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/450223 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 11:42
67 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/450823 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 11:43
68 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2230
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ก.ย. 2565 เวลา 15:03
69 ผลการดำเนินการโครงการนำข้อมูลความต้องการจากประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/119223 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร26 ก.ย. 2565 เวลา 15:04
70 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4524
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 15:04
71 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4518
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 15:05
72 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4521
26 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
73 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยเมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี ที่ กท 1101/548423 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม26 ก.ย. 2565 เวลา 15:07
74 การดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 250
23 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ก.ย. 2565 เวลา 15:09
75 เวียนสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกร้าน "กรุงเทพมหานคร" ในการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ที่ กท 1201/209222 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 ก.ย. 2565 เวลา 09:13
76 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/447722 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 11:57
77 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/448022 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 11:58
78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0409/830
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ23 ก.ย. 2565 เวลา 11:59
79 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4701/401723 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท23 ก.ย. 2565 เวลา 12:01
80 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/377122 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ย. 2565 เวลา 12:02
81 กวดขันดูแลความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2046
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 ก.ย. 2565 เวลา 12:04
82 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4495
23 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
83 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4498
23 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
84 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/445521 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
85 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7201/437121 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย22 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
86 การเสนอขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ ที่ กท 1304/509716 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 ก.ย. 2565 เวลา 11:02
87 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจำที่ปฏฺิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0802/696721 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 ก.ย. 2565 เวลา 11:05
88 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/445321 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 11:19
89 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0303/197921 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2565 เวลา 11:24
90 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2565 ของ สศช. ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2198
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ก.ย. 2565 เวลา 11:46
91 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4470
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 15:28
92 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4473
22 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2565 เวลา 15:29
93 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 114
21 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 09:30
94 การสำรวจความคิดเห็นในการจ้างงานผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/196220 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 09:33
95 แนวปฏิบัติทางบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ ที่ กท 1304/ว 24820 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 10:30
96 ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และเตรียมความพร้อมเสนอขอในปีถัดไป ที่ กท 0303/196520 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2565 เวลา 10:33
97 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/442220 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 10:47
98 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/443120 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 10:50
99 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 ที่ กท 0806/686319 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.ย. 2565 เวลา 11:43
100 การส่งเรื่องคืนและไม่รับดำเนินคดีปกครองให้กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/340220 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ21 ก.ย. 2565 เวลา 11:45
101 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 39021 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ก.ย. 2565 เวลา 11:52
102 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4446
21 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 14:01
103 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4449
21 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2565 เวลา 14:05
104 เปลื่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ที่ กท 0904/อ.324116 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา21 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
105 การคืนเอกสารร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 1404/341521 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ21 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
106 หลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาสินทรัพย์ ที่ กท 1307/508716 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ย. 2565 เวลา 15:14
107 คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/ว 24519 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
108 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1402/3358
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
109 การจัดส่งรายงานการรับเงินและจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0803/687019 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
110 ขอส่งคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2167
20 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
111 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/439419 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
112 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1304/512219 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
113 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/440119 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
114 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา Young Leader Program (YLP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3648
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
115 แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2078
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
116 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตคันนายาว เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8001/592020 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว20 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
117 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/907414 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ย. 2565 เวลา 11:18
118 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/501719 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ20 ก.ย. 2565 เวลา 11:19
119 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7908/763320 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม20 ก.ย. 2565 เวลา 11:20
120 แจ้งตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 8801/502319 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ20 ก.ย. 2565 เวลา 11:23
121 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1939
19 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:33
122 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11220 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:45
123 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11320 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:47
124 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 9 เขตบางเขน ที่ กท 0200/555520 ก.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 13:51
125 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2084
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 ก.ย. 2565 เวลา 13:56
126 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 ที่ กท 0503/217620 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ย. 2565 เวลา 15:01
127 การอนุมัติการโอนสิทธิ์และจ่ายขาดชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานครของลูกจ้างตำแหน่งพนักงานเทศกิจเป็นกรณีพิเศษ ที่ กท 1404/334719 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ20 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
128 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5551
20 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 2565 เวลา 15:07
129 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4418
20 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
130 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4415
20 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
131 การจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" ที่ กท 1503/206916 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 ก.ย. 2565 เวลา 15:11
132 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 11116 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 08:17
133 ขอความร่วมมือหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่ กท 0403/ว 11016 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 08:35
134 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/71416 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ19 ก.ย. 2565 เวลา 10:39
135 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/436216 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 11:27
136 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/437216 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 11:29
137 การสมัครสมาชิกชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ด่วนมาก
ที่ กท 0306/1943
19 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 14:02
138 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/439919 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 14:04
139 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4396
19 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 14:06
140 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0306/194119 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ย. 2565 เวลา 15:11
141 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4384
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
142 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4387
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 15:13
143 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4390
19 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ย. 2565 เวลา 15:13
144 การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0510/ว 241
15 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2565 เวลา 10:43
145 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/618416 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร16 ก.ย. 2565 เวลา 11:16
146 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2131
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ก.ย. 2565 เวลา 11:17
147 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 242
15 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2565 เวลา 11:22
148 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนอัตโนมัติของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/522
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2565 เวลา 11:23
149 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/433915 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 11:25
150 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 1305/502514 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ก.ย. 2565 เวลา 11:26
151 แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2059
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม16 ก.ย. 2565 เวลา 11:27
152 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1505/205716 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม16 ก.ย. 2565 เวลา 11:29
153 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/434315 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 11:31
154 ขอเชิญข้าราชการเข้ารับการอบรมระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1102/531615 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม16 ก.ย. 2565 เวลา 11:34
155 การโอนออกทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0803/675915 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ก.ย. 2565 เวลา 11:39
156 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม." ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4370
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
157 รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0807/6739
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ก.ย. 2565 เวลา 14:36
158 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4358
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 14:38
159 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4355
16 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
160 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน Learning Bangkok ตอน กรุงเทพฯ มหานครของเด็กและเยาวชน" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/2027
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ย. 2565 เวลา 15:21
161 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/918713 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ก.ย. 2565 เวลา 08:35
162 พิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3617
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2565 เวลา 10:50
163 แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2028
14 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม15 ก.ย. 2565 เวลา 10:51
164 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/431614 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 10:52
165 ขอให้หน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1104/525914 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.ย. 2565 เวลา 10:54
166 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/432214 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 10:54
167 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9216
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ก.ย. 2565 เวลา 13:12
168 ค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของและบริการค้างชำระ ที่ กท 1305/ว 23914 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2565 เวลา 13:13
169 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8801/944513 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ15 ก.ย. 2565 เวลา 13:16
170 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/901913 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ย. 2565 เวลา 14:20
171 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4335
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 14:25
172 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4332
15 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2565 เวลา 14:27
173 ขอให้จัดส่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของกรุงเพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 ที่ กท 1302/497513 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ย. 2565 เวลา 10:55
174 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/522113 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม14 ก.ย. 2565 เวลา 10:59
175 รูปแบบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานครที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 1304/499513 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
176 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/429513 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 11:03
177 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/912012 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่14 ก.ย. 2565 เวลา 11:31
178 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/430013 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 11:41
179 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4907/447213 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง14 ก.ย. 2565 เวลา 11:44
180 มาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1873
12 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 11:52
181 การขอข้อมูลบุคคลสำหรับการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 109
14 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 13:26
182 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.38014 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 ก.ย. 2565 เวลา 15:11
183 ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูล ที่ กท 1202/200313 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว14 ก.ย. 2565 เวลา 15:14
184 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4312
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 15:17
185 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4309
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 15:20
186 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4306
14 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2565 เวลา 15:24
187 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร (แก้ไขของวันที่ 13 ก.ย. 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5294
12 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 16:07
188 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 18 (ยธก.18) ที่ กท 0401/359611 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 09:24
189 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/200813 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2565 เวลา 10:52
190 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 7/2565 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 6/2565 ที่ กท 0805/662412 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ก.ย. 2565 เวลา 11:43
191 แนวทางการจัดเก็บภาษีป้าย กรณีป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และป้ายที่ติดตั้งบริเวณอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ที่ กท 1302/ว 23712 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2565 เวลา 11:47
192 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/427412 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 11:47
193 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/427212 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
194 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/359012 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2565 เวลา 11:49
195 ขอส่งประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 101 รายการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/อ.3096
12 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา13 ก.ย. 2565 เวลา 11:50
196 แนวทางปฏิบัติการควบคุมทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า 10,000.-บาท และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการับบริจาคทรัพย์สิน ที่ กท 1307/47478 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง13 ก.ย. 2565 เวลา 11:52
197 รายงานผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดื่อนสิงหาคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ที่ กท 0502/209113 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ก.ย. 2565 เวลา 11:54
198 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 1505/199512 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม13 ก.ย. 2565 เวลา 11:56
199 ส่งประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท 6401/507612 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง13 ก.ย. 2565 เวลา 11:57
200 การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้าง ที่ กท 0301/187912 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2565 เวลา 14:42
201 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4288
13 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 14:42
202 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4291
13 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2565 เวลา 14:42
203 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2110
13 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ก.ย. 2565 เวลา 15:02
204 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 กันยายนา 2565 ที่ กท 0408/42399 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
205 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/42469 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 11:01
206 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/59958 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:02
207 ย้ายที่ทำการกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ที่ กท 0403/ว 1049 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:06
208 ขอบอกบุญงานทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 1059 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:07
209 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์คนที่พ้นโทษจากเรีอนจำ ที่ กท 0403/ว 1069 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:09
210 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 1079 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:10
211 ิพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 108
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 11:27
212 แจ้งอัตราว่าง และอัตราที่จะว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/35929 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่12 ก.ย. 2565 เวลา 14:03
213 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/43877 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย12 ก.ย. 2565 เวลา 14:06
214 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/2075
12 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ย. 2565 เวลา 14:08
215 แจ้งแนวทางปฏิบัติการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0508/20599 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ย. 2565 เวลา 14:12
216 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2073
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ย. 2565 เวลา 15:04
217 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4268
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 15:05
218 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4262
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
219 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4265
12 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ย. 2565 เวลา 15:06
220 การดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy Fondue) ที่ กท 0400/ป.9912 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ย. 2565 เวลา 16:14
221 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ กท 0403/ว 1028 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 09:02
222 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับการับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3533
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 10:32
223 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0301/18678 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 10:33
224 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/42168 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 10:37
225 ข้อพิจารณากรณี การปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือนของสำนักงานเขต ที่ กท 1503/19467 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม9 ก.ย. 2565 เวลา 10:38
226 การส่งมอบเงินรางวัลให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 กท 0404/90629 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่9 ก.ย. 2565 เวลา 14:36
227 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนรัฐบาล ที่ กท 1902/ว 3708 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 14:51
228 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/42188 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 14:52
229 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4232
9 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 14:54
230 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4235
9 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2565 เวลา 14:57
231 ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 103
9 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 15:08
232 ขอให้รายงานงบประมาณเหลือจ่ายหลังก่อหนี้/เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ที่ กท 1902/ว 2349 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2565 เวลา 15:28
233 แนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1841
7 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 08:13
234 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความจริงของชีวิต ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ กท 0401/35147 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 08:23
235 ประชาสัมพันธ์โครงการ "Smart Market พัฒนาเครือข่ายตลาดสินค้าชุมชน" ของสำนักงานเขตสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 7910/71072 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
236 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2565 ที่ กท 0301/18367 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
237 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41867 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
238 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/63925 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
239 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41957 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
240 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าว "99 วัน ความร่วมมือทุกมิติ สู่กรุงเทพมหานครฯ เมืองน่าอยู่" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4198
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
241 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพร้อมภาพประกอบ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/4199
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
242 ซักซ้อมการคืนหลักประกันการเสนอราคา และหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4674
7 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ก.ย. 2565 เวลา 11:48
243 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4206
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
244 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4212
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
245 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Practical Methodology for Flood Control Planning and River Basin Management in Asia Region ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1851
8 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
246 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0307/18437 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
247 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4209
8 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2565 เวลา 14:40
248 ขอความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ กท 0405/58557 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี8 ก.ย. 2565 เวลา 15:12
249 ย้ายที่ทำการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ที่ กท 0403/ว 1018 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 15:14
250 หนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ "คุณความดีที่มั่งคง ทรงคุณค่าสู่วันเกษีณอย่างภาคภมูิ" ที่ กท 0401/35368 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2565 เวลา 15:32
251 ขอประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1854
8 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.8 ก.ย. 2565 เวลา 16:13
252 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0404/8831
6 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ย. 2565 เวลา 08:39
253 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41666 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 09:54
254 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6601/46766 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว7 ก.ย. 2565 เวลา 12:08
255 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/42316 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา7 ก.ย. 2565 เวลา 12:20
256 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มกรุงเทพกลาง ที่ กท 4001/40216 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร7 ก.ย. 2565 เวลา 12:21
257 การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่ กท 0405/58287 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี7 ก.ย. 2565 เวลา 12:23
258 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41686 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:15
259 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4182
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:17
260 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4176
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:18
261 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4179
7 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2565 เวลา 15:18
262 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Executive Briefing LIVE-Online หัวข้อ กระบวนการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์ในภาครัฐ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (Strategy Assessment for Alignment & Impactful Results) ที่ กท 0401/35167 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2565 เวลา 15:21
263 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/46096 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2565 เวลา 15:22
264 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4301/30377 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก7 ก.ย. 2565 เวลา 15:23
265 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1804/40887 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
266 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5188
7 ก.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2565 เวลา 15:49
267 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบบริหารข้อมูลการหางานของคนพิการ ที่ กท1505/19336 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ก.ย. 2565 เวลา 15:50
268 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/4663
7 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2565 เวลา 15:52
269 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 (แก้ไขเอกสารหมายเลข 3) กท 1902/ว 228 6 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2565 เวลา 16:55
270 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/56002 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:13
271 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ที่ กท 0408/897630 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
272 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/55696 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
273 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55782 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:17
274 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/55912 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:18
275 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/900330 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ธ.ค. 2565 เวลา 11:21
276 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการเร่งรัดการก่อหนี้และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/509
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 08:04
277 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 956 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:25
278 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศลเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ที่ กท 0403/ว 966 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:26
279 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 976 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:27
280 ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 986 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:28
281 ขอเชิญร่วมกุศลทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ จ.สระบุรี ที่ กท 0403/ว 996 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:30
282 กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 1006 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 10:31
283 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็น ที่ กท 0405/57846 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี6 ก.ย. 2565 เวลา 10:34
284 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41415 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 10:37
285 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41385 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 10:38
286 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1990
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ก.ย. 2565 เวลา 12:36
287 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/41536 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 14:24
288 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4159
6 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 14:25
289 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4162
6 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2565 เวลา 14:26
290 การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/34986 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2565 เวลา 14:27
291 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6307/40995 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ6 ก.ย. 2565 เวลา 14:29
292 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/34725 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ก.ย. 2565 เวลา 14:30
293 ขอข้อมูลประกอบการติดตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563-2570 ภายใต้ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4613
6 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ก.ย. 2565 เวลา 15:49
294 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1807/24965 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6 ก.ย. 2565 เวลา 15:52
295 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1809/21056 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6 ก.ย. 2565 เวลา 15:54
296 การตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) ที่ กท 0409/7862 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ5 ก.ย. 2565 เวลา 08:59
297 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/41042 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 13:03
298 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/40972 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 13:04
299 แนวทางการส่งหนังสือด้วยวิธีการปิดหนังสือ ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/ว 2252 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ย. 2565 เวลา 13:05
300 รับของที่ระลึกตามโครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0802/63312 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ก.ย. 2565 เวลา 13:07
301 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8525
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย5 ก.ย. 2565 เวลา 13:08
302 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0502/19815 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ก.ย. 2565 เวลา 13:09
303 หน่วยความจำหลัก (RAM) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ กท 0509/19722 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ก.ย. 2565 เวลา 13:10
304 ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 ที่ กท 0100/11672 ก.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
305 ่ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 77 รายการ ที่ กท 0910/อ.13082 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
306 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4134
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
307 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/41465 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
308 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 3-5 กันยายน2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4128
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
309 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4131
5 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
310 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/6655 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
311 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/44892 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ย. 2565 เวลา 15:25
312 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 1307/440931 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ย. 2565 เวลา 08:57
313 ขอความร่วมมือในการสืบหาหลักหรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/56891 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ก.ย. 2565 เวลา 11:09
314 ขอความอนุเคราะห์สืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 0405/56941 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ก.ย. 2565 เวลา 11:10
315 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/56921 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ก.ย. 2565 เวลา 11:12
316 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/182029 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2 ก.ย. 2565 เวลา 11:13
317 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/40641 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 11:14
318 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 7 เขตหนองจอก ที่ กท 0200/50301 ก.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 13:00
319 ส่งประการศยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1809/204331 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2 ก.ย. 2565 เวลา 13:04
320 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0701/86291 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ก.ย. 2565 เวลา 13:06
321 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/40741 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 13:08
322 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ถอดบทเรียนการออกแบบกระบวนงานใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ กท 0303/18112 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 14:23
323 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ที่ กท 1305/44872 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ย. 2565 เวลา 14:32
324 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4090
2 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 14:33
325 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4093
2 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2565 เวลา 14:33
326 การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2565 ที่ กท 0403/ว 94 2 ก.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 16:21
327 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3457
1 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 16:35
328 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็น ที่ กท 0405/564631 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 ก.ย. 2565 เวลา 08:19
329 แจ้งยุติการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ กรณีประสบสาธารณภัย (ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ที่ กท 0404/87241 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ก.ย. 2565 เวลา 10:18
330 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนและงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based budgeting) ด่วน
ที่ กท 0505/1951
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2565 เวลา 10:20
331 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/19581 ก.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2565 เวลา 13:07
332 กำชับและตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 343
26 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 13:10
333 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ที่ กท 7701/716231 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง1 ก.ย. 2565 เวลา 13:13
334 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/403931 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 13:16
335 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ กท 0408/404831 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 13:18
336 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4054
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 14:51
337 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4057
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 14:51
338 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4060
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2565 เวลา 14:52
339 เสนอขายพัสดุ ที่ กท 1307/440831 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ย. 2565 เวลา 14:52
340 ขอให้รายงานงบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้/เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/496
1 ก.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 14:54
341 ประกาศผลและกำหนดการเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/17931 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 14:56
342 เตรียมความพร้อมเสนอขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0303/17941 ก.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2565 เวลา 14:57
      Execution time 0.02 seconds.