หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ��������������������� 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยสมเด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร ที่ กท 0403/ว 8831 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
2 ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 8931 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
3 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 9031 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
4 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ กท 0403/ว 9131 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
5 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการ ที่ กท 0403/ว 9231 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
6 ขอขอบคุณ ที่ กท 0403/ว 9331 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 09:47
7 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/402230 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 10:38
8 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/401330 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 10:39
9 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3364
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 10:42
10 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่ กท 0907/อ.186330 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา31 ส.ค. 2565 เวลา 13:49
11 ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Special Training Programme for Yoga Trainners" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1776
31 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 13:52
12 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4029
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 13:52
13 ระบบจัดเก็บข้อมูลการกระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/3133
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ31 ส.ค. 2565 เวลา 13:54
14 สำรวจความต้องการเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบขาว-ดำ ทดแทนเครื่องเดิม ที่ กท 1307/437630 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ส.ค. 2565 เวลา 13:57
15 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.162730 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ส.ค. 2565 เวลา 13:58
16 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.162630 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ส.ค. 2565 เวลา 13:59
17 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4032
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 14:53
18 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4035
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2565 เวลา 14:54
19 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังเรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร...ฟังไว้ ห่างไกลความผิด ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3400
31 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2565 เวลา 15:52
20 การขอรับบริการในระบบจองคิวบริการสำนักงานเขต (BMA Smart Service) ที่ กท 0508/183129 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ส.ค. 2565 เวลา 07:54
21 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนาทางวิชาการโครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1933
29 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ส.ค. 2565 เวลา 10:42
22 กำหนดการปิดและเปิดคลังวัสดุกลางกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1307/ว 21526 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2565 เวลา 10:43
23 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/399229 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2565 เวลา 10:46
24 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 101 รายการ ที่ กท 0904/อ.290926 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 ส.ค. 2565 เวลา 10:53
25 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.161329 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ส.ค. 2565 เวลา 13:46
26 สำรวจบัญชีธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการศึกษา หรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีข้อกำหนดให้หน่วยงานต้องนำส่งดอกเบี้ยเป็นรายได้กรุงเทพมหานครของหน่วยงาน ที่ กท 1304/431129 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ส.ค. 2565 เวลา 13:48
27 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/399729 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2565 เวลา 13:49
28 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 7808/340029 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่30 ส.ค. 2565 เวลา 13:50
29 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ที่ กท 0908/202729 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 ส.ค. 2565 เวลา 13:51
30 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนมาก
ที่ กท 0404/ว 218
29 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2565 เวลา 15:03
31 แจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0401/338030 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2565 เวลา 15:04
32 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4009
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2565 เวลา 15:05
33 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4003
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2565 เวลา 15:06
34 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4006
30 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2565 เวลา 15:06
35 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 21626 ส.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร29 ส.ค. 2565 เวลา 10:06
36 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1915
26 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ส.ค. 2565 เวลา 11:13
37 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/992725 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์29 ส.ค. 2565 เวลา 11:14
38 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/395126 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 11:15
39 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเรื่องการผลิตและ/หรือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมการให้บริการเพื่อผู้สูงอายุของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/3964
26 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 11:17
40 สรุปการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใต้หัวข้อ "วัยรุ่นสร้างเมือง" ที่ กท 0303/176629 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ส.ค. 2565 เวลา 11:32
41 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3982
29 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 11:36
42 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/395426 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 15:26
43 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้บริการงานบริการของกรุงเทพมหานครผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1929
29 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
44 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3985
29 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
45 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3988
29 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
46 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ที่ กท 1207/179724 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว26 ส.ค. 2565 เวลา 09:27
47 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/392325 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2565 เวลา 13:44
48 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/393325 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2565 เวลา 13:45
49 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มกรุงธนใต้ ที่ กท 6001/517522 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ26 ส.ค. 2565 เวลา 13:48
50 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388224 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 13:52
51 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388324 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 13:54
52 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388424 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 13:57
53 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388124 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 13:59
54 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388624 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 14:01
55 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ว.388524 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 14:03
56 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8157
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 ส.ค. 2565 เวลา 14:05
57 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานการตลาดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างภายในตลาดนัดมีนบุรี ที่ กท 3609/07926 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร26 ส.ค. 2565 เวลา 14:09
58 มารดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 6201/5812
26 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน26 ส.ค. 2565 เวลา 14:13
59 แนวทางการจำหน่ายครุภัณฑ์ไม้สักที่ชำรุด (โต๊ะ เก้าอี้ หรือครุภัณฑ์อี่นที่เป็นไม้สัก) ที่ กท 1307/425826 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ส.ค. 2565 เวลา 14:20
60 การบันทึกข้อมูลในระบบ SAR online ปีการศึกษา 2565 ที่ กท 0805/612726 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ส.ค. 2565 เวลา 14:33
61 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3947
26 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2565 เวลา 14:34
62 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3944
26 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2565 เวลา 14:36
63 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/985324 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ส.ค. 2565 เวลา 15:21
64 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/156325 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 15:23
65 ระบบจัดเก็บข้อมูลการกระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/3070
26 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ26 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
66 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการที่พักอาศัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/613026 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ส.ค. 2565 เวลา 15:32
67 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/156125 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ26 ส.ค. 2565 เวลา 16:42
68 การปิดระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานครเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ด่วนที่สุด
ที่ กท 0508/1889
25 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ส.ค. 2565 เวลา 11:28
69 ขอเชิญร่วมงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2022:Transforming Thailand towards sustainable growth) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1871
24 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ส.ค. 2565 เวลา 11:36
70 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1874
24 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ส.ค. 2565 เวลา 11:38
71 ส่งสำเนาหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/ว 209 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่28 มิถุนายน 2565 เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศและการป้องกันการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่ กท 0303/173124 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.25 ส.ค. 2565 เวลา 11:45
72 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/383222 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 11:47
73 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/392524 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 11:50
74 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/388623 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 11:51
75 แจ้งการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/417623 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ส.ค. 2565 เวลา 11:54
76 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/389824 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 11:56
77 ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8701/520725 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค25 ส.ค. 2565 เวลา 11:59
78 แจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรังปรุง) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/8317
23 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 ส.ค. 2565 เวลา 12:02
79 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/816422 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
80 แจ้งมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 (เฉพาะเรื่อง) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1735
24 ส.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.25 ส.ค. 2565 เวลา 14:52
81 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3913
25 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 14:54
82 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3916
25 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 14:56
83 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3919
25 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2565 เวลา 14:57
84 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ที่ กท 1301/421124 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ส.ค. 2565 เวลา 15:00
85 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/8444
25 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 ส.ค. 2565 เวลา 15:03
86 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/386623 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2565 เวลา 11:06
87 ขอส่งสำเนารายงานการประชุม ก.ก. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0304/169722 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2565 เวลา 11:11
88 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 213
24 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2565 เวลา 14:10
89 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3894
24 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2565 เวลา 14:11
90 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3891
24 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2565 เวลา 14:11
91 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/109124 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2565 เวลา 14:12
92 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0409/73823 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ24 ส.ค. 2565 เวลา 14:13
93 ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนวันประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565 และขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4683
24 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
94 ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานเขต กรุงเทพมหหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1720
24 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2565 เวลา 15:19
95 แจ้งการยกเว้นค่าธรรมเนียนรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565 ที่ กท 0704/814622 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 ส.ค. 2565 เวลา 15:23
96 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง และที่จอดรถชั้นใต้ดิน ชั้น A ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 87
23 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2565 เวลา 16:35
97 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/384922 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2565 เวลา 10:43
98 ส่งสำเนาคำสั่งนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 4201/295922 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์23 ส.ค. 2565 เวลา 10:44
99 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0405/538723 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี23 ส.ค. 2565 เวลา 11:46
100 ขอให้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับทุนหมุนเวียน/กองทุนที่จัดประเภทเป็นทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/4142
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ส.ค. 2565 เวลา 11:48
101 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง สำรวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3223
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2565 เวลา 11:50
102 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/318522 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง23 ส.ค. 2565 เวลา 15:10
103 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1836
23 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ส.ค. 2565 เวลา 15:11
104 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/195919 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 ส.ค. 2565 เวลา 15:12
105 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/140222 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง23 ส.ค. 2565 เวลา 15:12
106 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3859
23 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2565 เวลา 15:13
107 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3862
23 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2565 เวลา 15:13
108 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6907/428222 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม23 ส.ค. 2565 เวลา 15:14
109 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4634
23 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2565 เวลา 15:15
110 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 1902/46823 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2565 เวลา 15:18
111 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1785
19 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ส.ค. 2565 เวลา 11:41
112 ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7201/370419 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย22 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
113 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ที่ กท 0407/ว 21018 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร22 ส.ค. 2565 เวลา 11:45
114 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน BKK Food Safety ที่ กท 0714/803618 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 ส.ค. 2565 เวลา 11:47
115 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3816
19 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 11:49
116 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/382019 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 11:49
117 แจ้งมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 (เฉพาะเรื่อง) ที่ กท 0304/168119 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
118 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System:ICS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3190
19 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
119 ส่งประกาศการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4001/361822 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร22 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
120 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.149119 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
121 การจัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานาภาวะผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและดำเนินการมากกว่า 1 ปี ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/412119 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
122 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1812
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
123 แนวทางการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/ว 21119 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
124 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/382719 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
125 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3845
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
126 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3842
22 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
127 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/383922 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2565 เวลา 15:29
128 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/378918 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2565 เวลา 11:38
129 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/380418 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2565 เวลา 11:39
130 ประชาสัมพันธ์โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนและประชาสัมพันธ์โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ที่ กท 3100/11918 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย19 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
131 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 6 เขตดอนเมือง ที่ กท 0200/453118 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ส.ค. 2565 เวลา 11:44
132 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5909
18 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ส.ค. 2565 เวลา 14:53
133 สำนักการศึกษาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนรัฐบาล พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5875
18 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ส.ค. 2565 เวลา 14:54
134 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/798917 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
135 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3813
19 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
136 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3810
19 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2565 เวลา 14:56
137 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 207
18 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2565 เวลา 10:31
138 ผลการประกวดราคาให้เช่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/73817 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2565 เวลา 11:20
139 รายงานผลการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4426
17 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2565 เวลา 11:21
140 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/376317 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2565 เวลา 11:22
141 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/377317 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2565 เวลา 11:23
142 แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ที่ กท 1307/403715 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ส.ค. 2565 เวลา 13:19
143 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3785
18 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2565 เวลา 14:09
144 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3782
18 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2565 เวลา 14:09
145 สำรวจข้อมูลความสนใจที่จะปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1663
18 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2565 เวลา 14:11
146 การดำเนินการทางปกครองและอาญาคดีอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ กท 1404/289217 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
147 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ราย นายชัยกิจ เกิดสุวรรณ์ ที่ กท 4401/303517 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน18 ส.ค. 2565 เวลา 15:18
148 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/373816 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 10:30
149 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/793215 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ส.ค. 2565 เวลา 10:33
150 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/306815 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 12:50
151 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานเขตคลองสามวา ที่ กท 8308/453216 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา17 ส.ค. 2565 เวลา 12:52
152 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/376516 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 13:03
153 ขออนุเคราะห์ข้อมูลที่ดินที่ใช้ประโยชน์เป็นเกษตรกรรม ที่ กท 1302/401616 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ส.ค. 2565 เวลา 13:08
154 บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 4901/4002
16 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง17 ส.ค. 2565 เวลา 13:09
155 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/353016 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน17 ส.ค. 2565 เวลา 13:10
156 การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3113
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:26
157 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3119
16 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:26
158 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ ที่ กท 8007/505615 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว17 ส.ค. 2565 เวลา 14:27
159 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3759
17 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 14:29
160 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3756
17 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 14:29
161 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/376917 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2565 เวลา 14:30
162 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1033
16 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:49
163 ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1045
16 ส.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 14:50
164 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374116 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
165 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374216 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
166 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374316 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
167 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374416 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
168 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374516 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
169 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374616 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
170 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.374716 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ส.ค. 2565 เวลา 14:55
171 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/811
17 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
172 การใช้งานระบบกลางทางกฎหมาย ที่ กท 0405/524617 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี17 ส.ค. 2565 เวลา 15:11
173 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 14 (Public-Private Partnerships for Executives Program:PEP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3153
17 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 15:17
174 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/175415 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2565 เวลา 15:43
175 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4315
11 ส.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 10:11
176 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4347
15 ส.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 10:14
177 แนวทางปฏิบัติในการรายงานปัญหาที่พบในพื้นที่ของพนักงานกวาด ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 195
9 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 10:29
178 รายงานผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 8616 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 11:02
179 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6401/433415 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดอนเมือง16 ส.ค. 2565 เวลา 11:29
180 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/371115 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 11:34
181 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/372415 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 11:38
182 ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น TM-U295 ที่ กท 0508/176016 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
183 การติดตามผลหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0401/3109
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
184 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดที่ 5.2 ที่ กท 0510/175716 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
185 ขอให้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1762
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
186 การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1644
15 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
187 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ที่ กท 0404/ว 20415 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
188 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 ที่ กท 0502/176716 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
189 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3728
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
190 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3734
16 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
191 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1102/438915 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม16 ส.ค. 2565 เวลา 15:49
192 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/373116 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2565 เวลา 16:19
193 ขอแจ้งหมายเลขประจำบ้านกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ กท 0403/ว 8511 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2565 เวลา 10:02
194 ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ที่ กท 1304/400311 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
195 ส่งสำเนาคำสั่งลงโทษไล่ลูกจ้างออกจากราชการ ที่ กท 5601/ว 349511 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสาน15 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
196 การดำเนินโครงการของเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/ว 202
15 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2565 เวลา 11:43
197 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0503/174511 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ส.ค. 2565 เวลา 11:44
198 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/367911 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 11:45
199 การดำเนินคดีบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/278810 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 ส.ค. 2565 เวลา 11:46
200 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/369111 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 14:50
201 ซักซ้อมความเข้าใจในการรับทรัพย์สินที่เอกชนยินยอมให้กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ กท 0405/ว 20315 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร15 ส.ค. 2565 เวลา 14:53
202 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ กท 1305/401315 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ส.ค. 2565 เวลา 15:28
203 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3707
15 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 15:45
204 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3704
15 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ส.ค. 2565 เวลา 15:47
205 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/366310 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 11:26
206 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/365710 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 11:26
207 ติดตามผลการดำเนินการ จากข้อสั่งการ "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4305
10 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2565 เวลา 11:27
208 กำชับแนวทางพิจารณาการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมและที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ กท 1302/39379 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ส.ค. 2565 เวลา 11:29
209 ขอความร่วมมือเวียนประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/16988 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2565 เวลา 11:30
210 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมตามโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3031
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ส.ค. 2565 เวลา 11:32
211 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/647310 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม11 ส.ค. 2565 เวลา 11:33
212 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร กท 1005/ก 31011 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ส.ค. 2565 เวลา 14:32
213 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 1305/396810 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ส.ค. 2565 เวลา 14:35
214 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/25399 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ส.ค. 2565 เวลา 14:37
215 กำหนดส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการดำเนินงาน"ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า"ในเชิงป้องกัน ที่ กท 1402/278310 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 ส.ค. 2565 เวลา 14:40
216 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3669
11 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
217 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3672
11 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 14:44
218 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3675
11 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2565 เวลา 14:46
219 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 123 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3069
11 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
220 ขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ของสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 1305/3999
11 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ส.ค. 2565 เวลา 15:42
221 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36379 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 10:16
222 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36319 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 10:18
223 ่ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/42779 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ10 ส.ค. 2565 เวลา 12:07
224 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/24954 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ส.ค. 2565 เวลา 12:09
225 รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 3 (1 มกราคม-30 มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/76669 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 ส.ค. 2565 เวลา 12:10
226 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอยในสถานการณ์ฝนตกหนักเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/4230
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 ส.ค. 2565 เวลา 12:20
227 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3653
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 14:15
228 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3650
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 14:16
229 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3647
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2565 เวลา 14:17
230 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.13949 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ส.ค. 2565 เวลา 14:18
231 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.13959 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ส.ค. 2565 เวลา 14:18
232 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/5661
10 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 ส.ค. 2565 เวลา 15:05
233 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/42489 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ10 ส.ค. 2565 เวลา 15:20
234 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/42779 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ10 ส.ค. 2565 เวลา 15:21
235 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ด่วนมาก
ที่ กท 0306/ว 197
10 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2565 เวลา 15:25
236 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 838 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2565 เวลา 08:55
237 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพช.) รุ่นที่ 4 ที่ กท 0403/ว 848 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2565 เวลา 08:57
238 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/38908 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ส.ค. 2565 เวลา 13:27
239 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36098 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 13:29
240 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/36078 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 13:30
241 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับซื้อทองแดงที่ได้รับจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 1103/40743 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม9 ส.ค. 2565 เวลา 13:38
242 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/34819 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง9 ส.ค. 2565 เวลา 13:39
243 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8101/29768 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง9 ส.ค. 2565 เวลา 13:40
244 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7769
9 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่9 ส.ค. 2565 เวลา 13:43
245 ประชาสัมพันธ์แจ้งตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่ว่างในสังกัดสำนักอนามัย ที่ กท 0701/724827 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ส.ค. 2565 เวลา 13:44
246 การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ในรูปแบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team) ที่ กท 0502/17029 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
247 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1692
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ส.ค. 2565 เวลา 14:43
248 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/36189 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 14:44
249 ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4807/47858 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง9 ส.ค. 2565 เวลา 14:45
250 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจสภาเด็กและเยาวชนเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/1595
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
251 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/36279 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 14:53
252 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3621
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 15:12
253 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3624
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2565 เวลา 15:12
254 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1682
9 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม9 ส.ค. 2565 เวลา 15:15
255 การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการ Open Bangkok (ระยะที่ 1) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3005
9 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2565 เวลา 15:17
256 ขอข้อมูลจำนวนเงินของการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละประเภทปีภาษี พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1302/3858
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ส.ค. 2565 เวลา 11:36
257 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและอนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 6/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5533
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ส.ค. 2565 เวลา 11:38
258 กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามที่กฎหมายกำหนด ที่ กท 1103/41565 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม8 ส.ค. 2565 เวลา 11:39
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้เช่าอาคารว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/6855 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร8 ส.ค. 2565 เวลา 11:41
260 การโอนพัสดุ จำนวน 2 รายการ ที่ กท 0714/75855 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
261 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3563
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:47
262 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/3578ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:48
263 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35705 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:49
264 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/35938 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 11:50
265 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 5 ณ เขตปทุมวัน ที่ กท 0200/41958 ส.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 ส.ค. 2565 เวลา 14:36
266 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/13014 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง8 ส.ค. 2565 เวลา 14:37
267 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3600
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 14:38
268 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3597
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
269 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3603
8 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ส.ค. 2565 เวลา 14:40
270 รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1307/38545 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ส.ค. 2565 เวลา 15:41
271 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/38665 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ส.ค. 2565 เวลา 15:42
272 ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0510/16778 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ส.ค. 2565 เวลา 15:43
273 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 82
5 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 09:35
274 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/33534 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2565 เวลา 10:55
275 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35514 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2565 เวลา 10:56
276 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/28403 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน5 ส.ค. 2565 เวลา 11:01
277 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/54864 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ส.ค. 2565 เวลา 11:04
278 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 5808/33983 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย5 ส.ค. 2565 เวลา 11:22
279 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 3035 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ส.ค. 2565 เวลา 11:25
280 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 3025 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ส.ค. 2565 เวลา 11:32
281 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบ Biz Portal ของผู้ให้บริการ ที่ กท 0303/15564 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 13:27
282 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3566
5 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2565 เวลา 14:57
283 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่ กท 0404/ว 1915 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 15:35
284 การดำเนินการสำรวจพื้นที่หรือชุมชุมที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 188
3 ส.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 09:37
285 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/33353 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 11:17
286 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35253 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 11:19
287 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต (ครั้งที่ 3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5306
27 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ส.ค. 2565 เวลา 11:21
288 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1303/374527 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2565 เวลา 13:39
289 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1648
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 ส.ค. 2565 เวลา 13:40
290 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/35414 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 13:51
291 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3544
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 13:53
292 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3547
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2565 เวลา 13:55
293 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/28753 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ4 ส.ค. 2565 เวลา 14:40
294 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2565 ที่ กท 0301/15423 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 14:41
295 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/38184 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
296 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1809/17744 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4 ส.ค. 2565 เวลา 14:45
297 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ที่ กท 0807/54754 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ส.ค. 2565 เวลา 14:49
298 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 80
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 15:06
299 ช่องทางการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 81
4 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
300 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0502/16644 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 ส.ค. 2565 เวลา 16:11
301 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/75724 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ส.ค. 2565 เวลา 16:28
302 ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบบริการสืบค้นข้อมูลผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/29253 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2565 เวลา 09:27
303 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางแค เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8701/47162 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค3 ส.ค. 2565 เวลา 11:46
304 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/34932 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 11:47
305 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8301/41322 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา3 ส.ค. 2565 เวลา 11:48
306 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/35102 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 11:48
307 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการสัมมนาเชิงปฏิเชิงการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมย่อยที่ 4 ที่ กท 0408/35012 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 11:50
308 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ที่ กท 0401/28993 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 13:25
309 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3799
3 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ส.ค. 2565 เวลา 14:02
310 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3518
3 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 15:00
311 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3521
3 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2565 เวลา 15:03
312 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 และรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4056
3 ส.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 15:42
313 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0301/15353 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 15:45
314 ขอความร่วมมือสำรวจสถานที่ที่สามารถดำเนินการเป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1604
3 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 ส.ค. 2565 เวลา 16:04
315 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) ที่ กท 0401/28643 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2565 เวลา 16:07
316 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/368727 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง2 ส.ค. 2565 เวลา 11:20
317 การปรับปรุงฐานาข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดไขมัน และการบริการจัดเก็บไขมัน ที่ กท 1103/40081 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2 ส.ค. 2565 เวลา 11:22
318 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/34771 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 11:23
319 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อข้อตกลง ที่ กท 1303/374227 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ส.ค. 2565 เวลา 11:42
320 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/15901 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
321 ส่งสำเนาหนังสือ ที่ กท 0404/73921 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
322 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4301/253727 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
323 ขอส่งประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ที่ กท 8009/467227 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
324 การฝึกอบรมหลักสูตรบริหารงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/28562 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
325 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/73431 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
326 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1008/ก.5821 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
327 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.335126 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
328 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334926 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
329 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334526 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
330 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334626 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
331 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334826 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
332 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.335026 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 14:39
333 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3972
2 ส.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2 ส.ค. 2565 เวลา 14:42
334 การเรียนรับเงินจากผู้รับจ้างจัดทำอาหารนักเรียนและการเรียกเก็บเงินค่าอาหารฯ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการที่บุคลากรของโรงเรียนทานอาหารที่จัดบริการให้แก่นักเรียน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5391
2 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 ส.ค. 2565 เวลา 14:48
335 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.334726 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 15:00
336 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.335226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ส.ค. 2565 เวลา 15:36
337 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3486
2 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:54
338 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3483
2 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:55
339 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3489
2 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:56
340 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/856927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์2 ส.ค. 2565 เวลา 15:57
341 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ ที่ กท 0405/48141 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 ส.ค. 2565 เวลา 15:58
342 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ที่ กท 1902/ว 1842 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร2 ส.ค. 2565 เวลา 16:00
343 การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2565 ที่ กท 0403/ว 942 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2565 เวลา 16:11
344 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/3470
1 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2565 เวลา 11:17
345 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/39971 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2 ส.ค. 2565 เวลา 11:19
346 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/326527 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา1 ส.ค. 2565 เวลา 11:17
347 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6304/336027 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ1 ส.ค. 2565 เวลา 11:18
348 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/344927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 11:19
349 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/151327 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 11:20
350 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 17727 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 11:22
351 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1602
1 ส.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ส.ค. 2565 เวลา 11:23
352 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0408/344127 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 11:24
353 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/330127 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง1 ส.ค. 2565 เวลา 11:25
354 ข้อสั่งการด้านมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 170
22 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 11:26
355 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3463
1 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 15:07
356 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8901/40081 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน1 ส.ค. 2565 เวลา 15:09
357 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3466
1 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ส.ค. 2565 เวลา 15:14
358 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1808/281327 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1 ส.ค. 2565 เวลา 15:18
359 รายงานความพร้อมการใช้ระบบคัดและรับรองข้อมูลการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษและแจ้งการรับ USB WIFI และ Password เพื่อการเชื่อมต่อระบบ ที่ กท 0508/160027 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ส.ค. 2565 เวลา 15:22
360 ขอแจ้งการให้บริการด้านความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ (https://) ที่ กท 0508/16111 ส.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ส.ค. 2565 เวลา 15:25
361 การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กท 1302/368927 ส.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ส.ค. 2565 เวลา 15:48
362 หลักเกณฑ์การขอขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะรายของผู้เสียภาษี) ที่ กท 1302/369027 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ส.ค. 2565 เวลา 15:51
363 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3941
1 ส.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ส.ค. 2565 เวลา 16:43
      Execution time 0.02 seconds.