หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน กรกฎาคม 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/380530 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน1 ก.ค. 2565 เวลา 10:53
2 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/299530 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 10:54
3 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/300730 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 10:54
4 คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครถึงแก่อนิจกรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 67
1 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 13:04
5 ขอเรียนเชิญใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1303/328330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ค. 2565 เวลา 13:08
6 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0404/64571 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ก.ค. 2565 เวลา 13:21
7 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 6706/279727 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม1 ก.ค. 2565 เวลา 13:24
8 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย จำนวน 4 ฉบับ ที่ กท 1701/109330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง1 ก.ค. 2565 เวลา 13:30
9 ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นภาษาอังกฤษและการจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมกับประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ ที่ กท 0403/ว 681 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 13:53
10 การทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/4249
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 ก.ค. 2565 เวลา 13:55
11 ขอส่งคู่มือกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1309
1 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 13:59
12 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0407/99629 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน1 ก.ค. 2565 เวลา 14:11
13 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4591
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 ก.ค. 2565 เวลา 14:32
14 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3013
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
15 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/30161 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 14:39
16 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/326729 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ค. 2565 เวลา 14:44
17 ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3082
1 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2565 เวลา 15:09
18 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3019
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2565 เวลา 15:32
19 ช่องทางติดต่อสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ที่ กท 0403/ว 691 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 09:08
20 ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ที่ กท 0403/ว 701 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 09:09
21 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30381 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 10:04
22 ขอเชิญเข้าร่วม PacRim Leadership Forum หัวข้อ Decoding The Great and Enduring:Wisdom from 30 Leaders ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2481
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 10:07
23 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ และการป้องกันการล่วงละเมิดหรือการคุมคามทางเพศในการทำงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1313
1 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 10:10
24 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/34411 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา4 ก.ค. 2565 เวลา 11:02
25 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30231 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 11:04
26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1357
1 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม4 ก.ค. 2565 เวลา 11:44
27 แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก่อนเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ที่ กท 1305/33081 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ก.ค. 2565 เวลา 14:36
28 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/79230 มิ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
29 การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ที่ กท 0303/13144 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ก.ค. 2565 เวลา 14:41
30 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3053
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 15:20
31 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3056
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 15:21
32 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3059
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.ค. 2565 เวลา 15:21
33 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30484 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 10:18
34 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30634 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 10:18
35 ขอส่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1371
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ก.ค. 2565 เวลา 10:39
36 ขอเวียนแจ้งเปลี่ยนวันและเวลาประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 ที่ กท 0200/31705 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 10:42
37 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/20994 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ก.ค. 2565 เวลา 11:19
38 ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/820
4 ก.ค. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 11:25
39 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) ที่ กท 1207/12614 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ก.ค. 2565 เวลา 13:49
40 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัคร โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1290
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ก.ค. 2565 เวลา 13:53
41 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ที่ กท 1304/33354 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2565 เวลา 14:59
42 ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนโครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 18 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2503
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 15:03
43 การศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ด่วนมาก
ที่ กท 1302/3328
4 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2565 เวลา 15:05
44 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3077
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 15:10
45 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3083
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565 เวลา 15:11
46 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2565 ที่ กท 0301/13184 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 15:38
47 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ กท 1503/13684 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ก.ค. 2565 เวลา 16:27
48 สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายงบบุคลากร เฉพาะที่เบิกจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 1304/3347
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2565 เวลา 16:29
49 ข้อสั่งการจากที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/ว 139
5 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2565 เวลา 17:42
50 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3080
5 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:40
51 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3112
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:40
52 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3115
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:40
53 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/31226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 15:44
54 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 และครั้งที่ 11/2565 ที่ กท 0503/13746 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ก.ค. 2565 เวลา 15:47
55 กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ที่ กท 0306/13265 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2565 เวลา 10:31
56 ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Urban Pandemic Response In Cities ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1328
5 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2565 เวลา 10:32
57 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาด ที่ กท 7408/44135 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด6 ก.ค. 2565 เวลา 10:34
58 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30905 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 10:35
59 ขอความร่วมมือตอบสอบออนไลน์ (Line Official) ที่ กท 1502/135330 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
60 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/30875 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
61 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5101/39546 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
62 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7301/55785 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
63 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2564 ที่ กท 7308/544230 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
64 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ เรื่อง ขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา ที่ กท 7808/26154 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตหลักสี่6 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
65 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1364
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ก.ค. 2565 เวลา 13:41
66 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 2) ที่ กท 0807/46605 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ก.ค. 2565 เวลา 14:52
67 ให้กำชับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยฯ อย่างเคร่งครัด ที่ กท 0404/ว 1385 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 10:22
68 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31266 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 10:25
69 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31196 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 10:27
70 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/30235 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:23
71 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอ (ร่าง) คู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3131
6 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 11:26
72 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/21586 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ7 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
73 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/6294
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
74 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/64185 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:54
75 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/6297
1 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
76 รายงานผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 72
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 14:04
77 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/35716 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
78 กำชับการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ที่ กท 0303/ว 1446 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
79 เชิญชวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/6667
7 ก.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
80 แนวทางดำเนินการเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง การดำเนินการในวันเลือกตั้งและการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/6669
7 ก.ค. 2565ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
81 ขอเชิญร่วมรับฟังและร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1312
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
82 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สิ้นสุดลงในราชกิจจานุเบกษา ที่ กท 1304/1436 ก.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
83 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ กท 0403/ว 717 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
84 ขอแจ้งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ที่ กท 0403/ว 737 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
85 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/31587 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
86 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3145
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
87 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3148
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
88 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1538/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 1505/14127 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ก.ค. 2565 เวลา 15:02
89 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0502/1415
7 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ก.ค. 2565 เวลา 10:42
90 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/45165 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง8 ก.ค. 2565 เวลา 10:45
91 แนวทางการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และการสืบสวนหาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/ว 1477 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ค. 2565 เวลา 10:47
92 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6001/42827 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ8 ก.ค. 2565 เวลา 10:48
93 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31547 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 10:51
94 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31527 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 10:52
95 ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management System : DMS) ที่ กท 0509/13877 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ก.ค. 2565 เวลา 10:56
96 สำนักการศึกษาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนรัฐบาล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4706
6 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2565 เวลา 11:39
97 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6701/30908 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม8 ก.ค. 2565 เวลา 11:43
98 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/570920 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2565 เวลา 11:44
99 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/44785 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน8 ก.ค. 2565 เวลา 11:46
100 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/34098 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ก.ค. 2565 เวลา 14:16
101 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 5/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4792
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2565 เวลา 14:18
102 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 2738 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ8 ก.ค. 2565 เวลา 14:22
103 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/11437 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง8 ก.ค. 2565 เวลา 14:24
104 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1317
7 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 ก.ค. 2565 เวลา 14:28
105 จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ที่ กท 0406/40508 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน8 ก.ค. 2565 เวลา 15:07
106 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1008/ก.5327 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ8 ก.ค. 2565 เวลา 15:12
107 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3173
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 15:14
108 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3170
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2565 เวลา 15:15
109 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization-APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2583
8 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ค. 2565 เวลา 16:33
110 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31778 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 10:13
111 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/31798 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 10:15
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้เช่าอาคารว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/61910 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 11:49
113 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/23507 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี11 ก.ค. 2565 เวลา 14:17
114 ส่งประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ กท 5901/36397 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน11 ก.ค. 2565 เวลา 14:32
115 ่ขอให้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครกรอกแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ที่ ก.ฌ.กทม.1636/256511 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 ก.ค. 2565 เวลา 14:39
116 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/16208 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา11 ก.ค. 2565 เวลา 14:42
117 ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 74
11 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 14:45
118 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 ถึงรุ่นที่ 10 ที่ กท 0401/260511 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 14:53
119 ขอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง ที่ กท 1309/34408 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ก.ค. 2565 เวลา 14:56
120 การเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0803/487711 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา11 ก.ค. 2565 เวลา 15:00
121 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3204
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 15:06
122 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3207
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 15:06
123 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3210
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.ค. 2565 เวลา 15:07
124 ขอรับการสนับสนุนโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ กท 1207/134011 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 ก.ค. 2565 เวลา 15:37
125 การเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/1438
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ก.ค. 2565 เวลา 15:41
126 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/25818 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.ค. 2565 เวลา 15:44
127 สำรวจที่ดินของเอกชนที่ให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/3465
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2565 เวลา 09:49
128 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3458
12 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 11:45
129 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/321911 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 11:46
130 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/464412 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง12 ก.ค. 2565 เวลา 11:48
131 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6601/349611 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว12 ก.ค. 2565 เวลา 11:49
132 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8601/375011 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา12 ก.ค. 2565 เวลา 11:51
133 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1305/33696 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
134 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/66428 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 ก.ค. 2565 เวลา 11:53
135 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/321411 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 11:54
136 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4801/422211 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง12 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
137 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2625
11 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 11:58
138 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 8808/375011 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ12 ก.ค. 2565 เวลา 14:12
139 การสัมมนาเชิงปฎิบบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร สู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0410/713
8 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ12 ก.ค. 2565 เวลา 14:34
140 การจัดกิจกรรม"ผู้ว่า กทม.สัญจร" ที่ กท 0200/ว.14911 ก.ค. 2565ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 14:37
141 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ 0401/2635
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 14:42
142 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกรุงเทพมหานครกรณีก่อหนี้ผูกพัน กท 1303/ว. 15011 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2565 เวลา 15:20
143 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3226
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 15:48
144 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3229
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 15:49
145 รายงานประเด็นเด็ดประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3232
12 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2565 เวลา 15:50
146 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/323612 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 10:18
147 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/324312 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 10:19
148 รายงานผลงานรุ่นหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 16 ที่ กท 0401/263412 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 10:21
149 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2565 ที่ กท 0502/145912 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ก.ค. 2565 เวลา 10:25
150 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 7208/305718 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย18 ก.ค. 2565 เวลา 11:14
151 แนวทางการปฏิบัติกรณีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่ กท 1404/248018 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 ก.ค. 2565 เวลา 11:37
152 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1445
12 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ก.ค. 2565 เวลา 11:40
153 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5301/635812 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง18 ก.ค. 2565 เวลา 11:42
154 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 15111 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
155 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3520
12 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.ค. 2565 เวลา 14:40
156 ส่งสำเนาประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/39818 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 14:41
157 แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา ที่ กท 1305/351912 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.ค. 2565 เวลา 14:45
158 ส่งสำเนาประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยายพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0909/164312 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 ก.ค. 2565 เวลา 14:55
159 ส่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ที่ กท 0801/496618 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ก.ค. 2565 เวลา 14:58
160 ขอแจ้งสถานที่ตั้งศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ที่ กท 0403/ว 758 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ก.ค. 2565 เวลา 15:27
161 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน ที่ กท 1305/353118 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.ค. 2565 เวลา 15:42
162 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3261
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 15:43
163 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-18 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3258
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 15:45
164 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3264
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.ค. 2565 เวลา 15:46
165 การส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Smart City ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2654
18 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 10:48
166 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6801/339611 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร19 ก.ค. 2565 เวลา 10:56
167 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/327418 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 11:03
168 ขอความร่วมมือติดตามการดำเนินงานและกำกับการรายงานผลการดำเนินการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ กท 1103/372418 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม19 ก.ค. 2565 เวลา 13:51
169 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/326818 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 13:52
170 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง ที่ กท 4609/373518 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดุสิต19 ก.ค. 2565 เวลา 13:54
171 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/265918 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 13:56
172 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Knowledge Sharing) ที่ กท 0401/266018 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 13:57
173 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3595
19 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 13:58
174 ขอส่งสรุปผลการประชุมหารือระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ กท 0510/146719 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ก.ค. 2565 เวลา 14:00
175 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3284
19 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 14:43
176 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3287
19 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2565 เวลา 14:43
177 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1486
19 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม19 ก.ค. 2565 เวลา 14:55
178 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 1305/356319 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ก.ค. 2565 เวลา 15:20
179 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/875
18 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2565 เวลา 15:22
180 แบบสอบถามติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพด้านกฎหมายปกครอง (แนวดิ่งสายงานนิติการ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/4569
19 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี19 ก.ค. 2565 เวลา 16:26
181 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุขยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ประจำปี 2564 ที่ กท 0502/148620 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
182 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0502/149120 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
183 รายงานผลการดำเนินโครงการ "วน" เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1103/377419 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
184 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/329519 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
185 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/329119 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 11:00
186 ส่งประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7901/580718 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม20 ก.ค. 2565 เวลา 11:37
187 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/682418 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ค. 2565 เวลา 11:38
188 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/6779
12 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ค. 2565 เวลา 11:39
189 การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/ว 156
19 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:15
190 เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/ว 157
19 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:16
191 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/357719 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ค. 2565 เวลา 14:17
192 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/ว 15919 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:20
193 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1604/91018 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง20 ก.ค. 2565 เวลา 14:21
194 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 -รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2681
20 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:39
195 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0303/1419
19 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 14:43
196 การประชุมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0301/1416
20 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 15:26
197 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3302
20 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
198 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3305
20 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
199 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3308
20 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
200 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3642
21 ก.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2565 เวลา 19:26
201 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3586
20 ก.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 11:45
202 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 16420 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 11:52
203 ขอความร่วมมือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการเตรียมพร้อมการเปิดให้บริการระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0507/1510
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.ค. 2565 เวลา 11:55
204 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/331620 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 12:00
205 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/331220 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 12:01
206 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0404/16019 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 13:29
207 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นายสำเริง เกิดแก้ว) ที่ กท 4401/265921 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน21 ก.ค. 2565 เวลา 13:33
208 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/118821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ค. 2565 เวลา 13:38
209 ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/377521 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา21 ก.ค. 2565 เวลา 13:41
210 การดำเนินการโครงการ BMA Smart Service ของฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0508/1512
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.ค. 2565 เวลา 13:43
211 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 76
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2565 เวลา 16:36
212 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3332
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 16:38
213 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3329
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2565 เวลา 16:40
214 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/1419
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว22 ก.ค. 2565 เวลา 10:29
215 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1440
21 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 10:34
216 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/89121 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 10:36
217 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2711
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 10:38
218 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1524
21 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ก.ค. 2565 เวลา 10:42
219 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/333821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 10:45
220 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/333621 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 10:47
221 ส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 167
21 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 11:20
222 การคัดเลือก Best practice ครูต้นแบบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย, ผู้บริหารสถานศึกษาตันแบบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย, ครูต้นแบบการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5123
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 ก.ค. 2565 เวลา 11:28
223 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานเขตบางบอน ที่ กท 0200/371522 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 15:43
224 ข้อเสนอแนะของนายสุวิเศษศักดิ์ บัวขาว ด่วนมาก
ที่ กท 1503/1515
21 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม22 ก.ค. 2565 เวลา 15:43
225 ข้อสั่งการจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหามหาคร ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3687
22 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 15:45
226 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7701/577821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง22 ก.ค. 2565 เวลา 15:46
227 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1003/69720 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ22 ก.ค. 2565 เวลา 15:46
228 การจัดสรรชุดทดสอบเบี้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/687019 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 ก.ค. 2565 เวลา 15:49
229 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเขตหนองแขม และครั้งที่ 3 ณ สำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 0200/371422 ก.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2565 เวลา 15:51
230 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3356
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 15:55
231 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3359
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2565 เวลา 15:56
232 แจ้งรายละเอียดแผนการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/3861
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 ก.ค. 2565 เวลา 16:01
233 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 77
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 08:32
234 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7201/318821 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย25 ก.ค. 2565 เวลา 10:30
235 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตามแนวคิดตำรวจสมัยใหม่ (Modern Policing) ด่วนมาก
ที่ กท 0807/5150
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 ก.ค. 2565 เวลา 10:31
236 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/336322 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 10:32
237 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/336522 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 10:33
238 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/339525 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 10:35
239 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/358920 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
240 ประกาศประกวดราคาให้เช่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/64522 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
241 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 4801/4446
25 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
242 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/434122 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:51
243 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.326121 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
244 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.326221 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
245 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/277122 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
246 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/433922 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
247 การรายงานปัญหาที่พบในพื้นที่ของพนักงานกวาดผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/ว 163
20 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 12:52
248 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/124322 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง25 ก.ค. 2565 เวลา 13:38
249 การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1452
22 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว25 ก.ค. 2565 เวลา 13:46
250 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ผ่านระบบ DG Learning Portal ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ กท 0401/273022 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.ค. 2565 เวลา 14:57
251 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3386
25 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.ค. 2565 เวลา 15:00
252 การรายงานการขออนุญาตก่อสร้าง บ้านพักอาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน 300 ตร.ม. (โครงการบ้านยิ้ม) ที่ กท 0400/ว 17225 ก.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2565 เวลา 09:20
253 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3389
25 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:02
254 ส่งสำเนาคำสั่งนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 4201/256922 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:05
255 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/337625 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:17
256 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/339325 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 11:28
257 การให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ กท 0509/155625 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ก.ค. 2565 เวลา 11:30
258 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบ MIS ด้านการเงินรับขัดข้อง ที่ กท 1303/366025 ก.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ก.ค. 2565 เวลา 14:09
259 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1577
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ก.ค. 2565 เวลา 14:13
260 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3408
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 14:33
261 ส่งสำเนาประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/42226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2565 เวลา 14:36
262 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3411
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ก.ค. 2565 เวลา 14:38
263 แจ้งรายชื่อข้าราชการและบุคลากรสายงานเทศกิจผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรตามโครงการ "เทศกิจทำความดี" ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1404/260726 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ26 ก.ค. 2565 เวลา 14:42
264 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/ว 173
25 ก.ค. 2565ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร26 ก.ค. 2565 เวลา 15:25
265 ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7277
26 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ก.ค. 2565 เวลา 16:28
266 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7306
26 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ก.ค. 2565 เวลา 16:30
267 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3842
26 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 09:54
268 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/342726 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 13:23
269 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ กท 0408/341526 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 13:29
270 ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบ ด่วนมาก
ที่ กท 1304/3692
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ค. 2565 เวลา 13:32
271 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1008/ก.57826 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 ก.ค. 2565 เวลา 13:35
272 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี ที่ กท 5501/311226 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี27 ก.ค. 2565 เวลา 13:37
273 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 7927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 14:04
274 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการ ที่ กท 0403/ว 7827 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 14:07
275 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3856
27 ก.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2565 เวลา 14:11
276 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ กท 1302/369127 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ค. 2565 เวลา 14:18
277 ขอส่งหนังสืองานเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/3962
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ค. 2565 เวลา 14:41
278 ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4807/450927 ก.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง27 ก.ค. 2565 เวลา 15:24
279 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3431
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 16:07
280 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3434
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 16:08
281 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3437
27 ก.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2565 เวลา 16:08
      Execution time 0.02 seconds.