หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน มิถุนายน 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 แจ้งแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1037
31 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2565 เวลา 08:56
2 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/243231 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:09
3 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/243631 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:23
4 ขอส่งสำเนาเอกสารการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ กท 0805/373731 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:27
5 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/2977
1 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:30
6 การพัฒนากระบวนงานด้านโยธาของสำนักงานเขต ที่ กท 0303/104331 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:31
7 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1044
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 มิ.ย. 2565 เวลา 11:33
8 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/10481 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 มิ.ย. 2565 เวลา 15:16
9 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0304/104031 พ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2565 เวลา 15:18
10 ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด - 19 ที่ กท 1505/109331 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม1 มิ.ย. 2565 เวลา 15:22
11 ยืนยันการใช้ประโยชน์ของที่ราชพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/2657
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 มิ.ย. 2565 เวลา 15:28
12 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้าง ผ่านการพัฒนารูปแบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ กท 0407/77426 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน1 มิ.ย. 2565 เวลา 16:14
13 ทุน Third Country Training Programme ของรัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Smart Cities Buildings Programme ที่ 0302/10511 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:14
14 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2455
1 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19
15 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/24571 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19
16 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/24601 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:20
17 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2453
1 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:22
18 ่ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/174427 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
19 การประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานพัฒนาสังคม (ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม) ที่ กท 0404/437431 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:26
20 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/3004
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
21 เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ กท 0306/10561 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2565 เวลา 14:27
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้สิทธิพื้นที่ห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน 8 แห่ง ภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/4681 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2565 เวลา 14:31
23 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2468
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 14:52
24 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2470
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2565 เวลา 14:54
25 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1006/190530 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 มิ.ย. 2565 เวลา 15:18
26 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/635
5 มิ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร5 มิ.ย. 2565 เวลา 12:42
27 การประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/638
5 มิ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร5 มิ.ย. 2565 เวลา 14:50
28 แจ้งกำหนดการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว.51
2 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 มิ.ย. 2565 เวลา 09:25
29 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 2565 ที่ กท 0408/24722 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2565 เวลา 10:48
30 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/24742 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2565 เวลา 10:53
31 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 - 4 ที่ กท 0510/103831 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:15
32 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหาร ระดับต้น ที่ กท 0304/10652 มิ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:17
33 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0502/10672 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:25
34 ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญาโท สำหรับข้าราชการทุกสังกัด (ยกเว้นสำนักงานเขต) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/20572 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:39
35 ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญาโท สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/20592 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:42
36 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/27042 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 มิ.ย. 2565 เวลา 11:50
37 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 53) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/4822
2 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 มิ.ย. 2565 เวลา 12:02
38 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Development of Local Governments for Sustainable and Carbon - neutral Urban Development ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1072
6 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.6 มิ.ย. 2565 เวลา 15:00
39 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2499
6 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2565 เวลา 15:04
40 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2502
6 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2565 เวลา 15:06
41 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2505
6 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 มิ.ย. 2565 เวลา 15:10
42 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/20796 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 มิ.ย. 2565 เวลา 08:39
43 รายงานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1505/11152 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 มิ.ย. 2565 เวลา 08:43
44 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25126 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 10:45
45 แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/2751
6 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:03
46 ส่งประกาศสำนักงานเขตสวนหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7701/43302 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:08
47 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/24822 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:13
48 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 8807/29956 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:15
49 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25096 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:18
50 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/28567 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:22
51 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/28587 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา7 มิ.ย. 2565 เวลา 12:25
52 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6207/35816 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน7 มิ.ย. 2565 เวลา 13:13
53 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/25377 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 14:55
54 ขอส่งมอบโปสเตอร์รณรงค์วินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1602/6932 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง7 มิ.ย. 2565 เวลา 14:57
55 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "ให้ใจ ได้บวช" ครั้งที่ 12 ที่ กท 1207/20227 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว7 มิ.ย. 2565 เวลา 15:01
56 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2526
7 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 15:04
57 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2523
7 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 15:07
58 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2520
7 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2565 เวลา 15:09
59 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2478
7 มิ.ย. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 มิ.ย. 2565 เวลา 16:20
60 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2512
7 มิ.ย. 2565ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 มิ.ย. 2565 เวลา 16:24
61 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว52
7 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2565 เวลา 08:58
62 การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/32097 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:19
63 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน โดยระบบทราฟฟี่ฟองดูร์ (Traffy Fondue) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2516
7 มิ.ย. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28
64 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25477 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:36
65 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงนโยบายกับภารกิจของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1093
8 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:47
66 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1089
7 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:51
67 การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ที่ กท 1302/27787 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 มิ.ย. 2565 เวลา 10:55
68 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565 กท 0408/25307 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2565 เวลา 11:03
69 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท0403/ว538 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2565 เวลา 12:09
70 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล กท 0901/12978 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา8 มิ.ย. 2565 เวลา 13:47
71 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
กท 1207/1019
7 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 มิ.ย. 2565 เวลา 13:54
72 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
กท 0404/5453
8 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่8 มิ.ย. 2565 เวลา 14:26
73 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
กท 0408/2556
8 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2565 เวลา 14:55
74 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/2559
8 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2565 เวลา 14:59
75 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 กท 0503/11058 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 มิ.ย. 2565 เวลา 15:03
76 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25638 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2565 เวลา 10:07
77 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25748 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2565 เวลา 10:09
78 ขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรมเสวนา ในหัวข้อ"แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management)" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/3073
8 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม9 มิ.ย. 2565 เวลา 11:18
79 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนในกองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/28168 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 มิ.ย. 2565 เวลา 11:20
80 การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามแนวทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3กรณีที่สิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 1501/11358 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม9 มิ.ย. 2565 เวลา 11:28
81 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 8708/35918 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค9 มิ.ย. 2565 เวลา 11:34
82 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/25929 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2565 เวลา 13:25
83 ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 559 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 มิ.ย. 2565 เวลา 13:45
84 การให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ที่ กท 0403/ว 549 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 มิ.ย. 2565 เวลา 13:49
85 การโอนวัสดุ จำนวน 18 รายการ ที่ กท 0407/8146 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน9 มิ.ย. 2565 เวลา 14:15
86 ขอส่งสำเนาหนังสือคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และสำเนาหนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/3913
8 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 มิ.ย. 2565 เวลา 14:49
87 ประกาศประกวดราคาให้เช่าอาคารว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/5039 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหารคร9 มิ.ย. 2565 เวลา 15:20
88 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2582
9 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2565 เวลา 15:37
89 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2585
9 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2565 เวลา 15:39
90 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1116
9 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:14
91 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1118
9 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:20
92 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25899 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:22
93 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 7907/47128 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:26
94 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/25979 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:28
95 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ด่วนมาก
ที่ กท 0306/1108
9 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.10 มิ.ย. 2565 เวลา 14:51
96 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/28348 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 มิ.ย. 2565 เวลา 14:54
97 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 4407/21188 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน10 มิ.ย. 2565 เวลา 14:57
98 การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1104/31059 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 มิ.ย. 2565 เวลา 15:01
99 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2606
10 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2565 เวลา 15:44
100 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2609
10 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2565 เวลา 15:46
101 เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 0406/12310 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร10 มิ.ย. 2565 เวลา 15:51
102 แจ้งการโอนเงินสงเคราห์ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1168
10 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 มิ.ย. 2565 เวลา 16:07
103 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 56
10 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 มิ.ย. 2565 เวลา 16:16
104 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการจ้างบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1131
13 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 มิ.ย. 2565 เวลา 11:50
105 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2583
13 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร13 มิ.ย. 2565 เวลา 11:53
106 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1127
10 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 มิ.ย. 2565 เวลา 11:59
107 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/261310 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 มิ.ย. 2565 เวลา 12:09
108 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/262010 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 มิ.ย. 2565 เวลา 12:11
109 ส่งประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท 6401/30499 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง13 มิ.ย. 2565 เวลา 12:14
110 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 8303/302913 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา13 มิ.ย. 2565 เวลา 12:17
111 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1605/727
10 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง13 มิ.ย. 2565 เวลา 15:02
112 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ที่ กท 0405/369513 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี13 มิ.ย. 2565 เวลา 15:06
113 การสมัครขอใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว.57
13 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 มิ.ย. 2565 เวลา 15:50
114 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2626
13 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 มิ.ย. 2565 เวลา 15:52
115 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2629
13 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 10:08
116 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2632
13 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 10:10
117 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/263613 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 10:11
118 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1004/ก.100713 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
119 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/279013 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
120 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/265113 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
121 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ที่ กท 1305/290113 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
122 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/479613 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
123 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.21514 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
124 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7907/47068 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม14 มิ.ย. 2565 เวลา 12:05
125 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4046
14 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา14 มิ.ย. 2565 เวลา 14:11
126 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/213614 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 มิ.ย. 2565 เวลา 15:02
127 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/213714 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 มิ.ย. 2565 เวลา 15:02
128 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2663
14 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 15:03
129 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2660
14 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2565 เวลา 15:03
130 การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/5721
14 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่14 มิ.ย. 2565 เวลา 17:00
131 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2687
15 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:51
132 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2684
15 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:52
133 ประชุมแนวทางการฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0301/1164
15 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:53
134 หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/222115 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2565 เวลา 15:24
135 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2565 ด่วนที่สุด
ที กท 0200/2633
15 มิ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2565 เวลา 16:03
136 การดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์ "กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม" ที่ กท 1103/318414 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:05
137 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0404/570914 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:07
138 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4501/317215 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:08
139 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/269414 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:09
140 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/266714 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:10
141 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4307/194210 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางรัก15 มิ.ย. 2565 เวลา 12:12
142 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/392614 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:43
143 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/392114 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:44
144 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8601/313713 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:45
145 การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ที่ กท 0303/115915 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:46
146 ขอแก้ไขนวัตกรรมตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่ กท 0303/116115 มิ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:48
147 การดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0904/อ.191315 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา15 มิ.ย. 2565 เวลา 14:50
148 ช่องทางติดต่อการท่าเรือแห่งงประเทศไทย ที่ กท 0403/ว 5814 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2565 เวลา 08:32
149 ตราสัญลักษณ์ (Logo) และเครื่องหมายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 5914 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2565 เวลา 08:35
150 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/269115 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19
151 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4090
15 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:22
152 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0304/115715 มิ.ย. 2565ทราบสำนักงาน ก.ก.16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:24
153 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/185515 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:29
154 ประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/2968
15 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:32
155 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 (แก้ไข) ที่ กท 0408/270215 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:57
156 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1701/94315 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง16 มิ.ย. 2565 เวลา 13:50
157 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4007/255115 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร16 มิ.ย. 2565 เวลา 13:58
158 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/217715 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:23
159 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/217915 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:25
160 แจ้งย้ายสถานที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ที่ กท 0100/71416 มิ.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:27
161 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2718
16 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:34
162 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2715
16 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:36
163 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2712
16 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:38
164 เปลี่ยนแปลงเวลารับสมัครกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/5799
16 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:40
165 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2239
16 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:43
166 ช่องทางติดต่อสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่ กท 0403/ว 6016 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 มิ.ย. 2565 เวลา 08:27
167 ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/578416 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:47
168 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/272216 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:48
169 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/273216 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:50
170 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกากวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 8303/316017 มิ.ย. 2565ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:54
171 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกากวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 8303/315917 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:56
172 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/221616 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:57
173 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/5128
10 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:59
174 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่อยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/275217 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2565 เวลา 13:19
175 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/319017 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองสามวา17 มิ.ย. 2565 เวลา 14:04
176 สำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1402/2173
17 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ17 มิ.ย. 2565 เวลา 15:57
177 การรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการดำเนินงาน"ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า" ในเชิงป้องกัน ที่ กท 1402/216417 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ17 มิ.ย. 2565 เวลา 16:00
178 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2741
17 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2565 เวลา 16:01
179 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2744
17 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2565 เวลา 16:03
180 การประเมินตนเองตามแบบประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 0407/87916 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน17 มิ.ย. 2565 เวลา 16:28
181 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/352117 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน20 มิ.ย. 2565 เวลา 10:44
182 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/275717 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2565 เวลา 10:46
183 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/274817 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2565 เวลา 10:48
184 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2695
17 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 มิ.ย. 2565 เวลา 13:58
185 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/93915 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง20 มิ.ย. 2565 เวลา 14:01
186 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2768
20 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2565 เวลา 15:34
187 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2771
20 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2565 เวลา 15:38
188 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2774
20 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 มิ.ย. 2565 เวลา 15:41
189 การสั่งให้บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จำกัด และนางสาวตนพร ธนาคุ้มแคว้น เป็นผู้ทิ้งงาน ที่ กท 1307/307420 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2565 เวลา 11:26
190 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/278420 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2565 เวลา 11:29
191 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/277820 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2565 เวลา 11:31
192 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6901/304120 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม21 มิ.ย. 2565 เวลา 11:34
193 การดำเนินการตามแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1205
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 มิ.ย. 2565 เวลา 12:44
194 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2766
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร21 มิ.ย. 2565 เวลา 14:12
195 ขออนุมัติยกเว้นแนวทางการเบิกเงินประกันผลงานมาฝากไว้เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ที่ กท 1304/308920 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2565 เวลา 14:21
196 การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0401/2343
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 มิ.ย. 2565 เวลา 14:37
197 การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ธุรกิจ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ กท 1305/308620 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2565 เวลา 15:24
198 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2793
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2565 เวลา 15:50
199 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2796
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2565 เวลา 15:50
200 สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากการประชุม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ณ สำนักงานเขตคลองเตย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.78
22 มิ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2565 เวลา 09:07
201 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2790
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:03
202 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (GCIO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1510/1202
22 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:06
203 ขอปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/347
21 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:09
204 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/280021 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:12
205 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/281421 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:15
206 ขอส่งสำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/207521 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี22 มิ.ย. 2565 เวลา 11:00
207 ขอใช้รายงานเงินคงเหลือหลังก่อนหนี้/เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/130
21 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2565 เวลา 11:03
208 ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565, บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 1305/310321 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:22
209 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/328321 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:25
210 ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย ที่ กท 1303/310121 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:28
211 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/101621 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:49
212 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2565 ที่ กท 0502/120822 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:53
213 แนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0502/120622 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:56
214 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/121222 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2565 เวลา 14:41
215 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2828
22 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2565 เวลา 14:44
216 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2831
22 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2565 เวลา 14:46
217 ตรวจสอบทรัพย์สินที่จัดหาจากเงินนอกงบประมาณ ที่ กท 1307/312822 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 มิ.ย. 2565 เวลา 15:09
218 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณของทุงปี เสนอเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเร่งรัดจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย ที่ กท 1309/100122 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 มิ.ย. 2565 เวลา 15:14
219 การประชุมทำความเข้าใจและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครฯ 9 ดี 216 นโยบาย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1227
22 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2565 เวลา 16:26
220 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขต ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ กท 0802/12921 มิ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19
221 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 5608/266122 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:28
222 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/370122 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:31
223 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/283522 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:32
224 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/281922 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:35
225 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/134721 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:54
226 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/233323 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 มิ.ย. 2565 เวลา 13:58
227 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัคร โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1146
22 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 มิ.ย. 2565 เวลา 14:05
228 ขอเชิญรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษารถบรรทุกติดเครน ที่ กท 1306/311522 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 มิ.ย. 2565 เวลา 14:08
229 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1241
23 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 มิ.ย. 2565 เวลา 15:02
230 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2848
23 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2565 เวลา 15:39
231 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2851
23 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2565 เวลา 15:40
232 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2854
23 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2565 เวลา 15:43
233 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/286023 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2565 เวลา 10:04
234 การเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ กท 0803/436323 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 มิ.ย. 2565 เวลา 10:53
235 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/285823 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2565 เวลา 10:54
236 รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ที่ กท 0303/123723 มิ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 มิ.ย. 2565 เวลา 10:57
237 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/312022 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 มิ.ย. 2565 เวลา 11:02
238 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/312522 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 มิ.ย. 2565 เวลา 11:03
239 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/231823 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 มิ.ย. 2565 เวลา 11:06
240 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/6696
22 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์24 มิ.ย. 2565 เวลา 11:10
241 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 61
24 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 มิ.ย. 2565 เวลา 12:01
242 การทดสอบระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/1222
22 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 มิ.ย. 2565 เวลา 14:41
243 ขอส่งแนวทางการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ กท 0709/511510 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 มิ.ย. 2565 เวลา 14:48
244 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 ที่ กท 0503/126124 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 มิ.ย. 2565 เวลา 15:31
245 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2875
24 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2565 เวลา 15:33
246 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ที่ กท 0403/ว 6224 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 มิ.ย. 2565 เวลา 15:36
247 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2878
24 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2565 เวลา 15:58
248 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2881
24 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2565 เวลา 15:59
249 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1106/3376
24 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม24 มิ.ย. 2565 เวลา 16:03
250 เวียนแจ้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/3709
24 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน29 มิ.ย. 2565 เวลา 09:59
251 เวียนแจ้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/3709
24 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน29 มิ.ย. 2565 เวลา 10:03
252 ขออนุโมทนาและขอบคุณ ที่ กท 0403/ว 6324 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 มิ.ย. 2565 เวลา 09:37
253 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/289324 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 10:36
254 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/288524 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 13:25
255 ขอรับการสนับสนุนการจัดงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/118023 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว27 มิ.ย. 2565 เวลา 13:26
256 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ที่ กท 0401/238124 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 มิ.ย. 2565 เวลา 13:39
257 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2902
27 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:46
258 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2902
27 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:46
259 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2905
27 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:48
260 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/290827 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:50
261 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2901
27 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 มิ.ย. 2565 เวลา 15:52
262 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/291527 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 10:18
263 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง (การจัดเวที่สัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ หัวข้อ "แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management)") ประจำปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0410/642
27 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ28 มิ.ย. 2565 เวลา 10:25
264 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/291227 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 10:26
265 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ กท 8303/340027 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา28 มิ.ย. 2565 เวลา 11:42
266 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ กท 8303/339927 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา28 มิ.ย. 2565 เวลา 11:49
267 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/343928 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา28 มิ.ย. 2565 เวลา 11:54
268 แนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง การดำเนินการในวันเลือกตั้งและการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/6165
23 มิ.ย. 2565ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร28 มิ.ย. 2565 เวลา 13:40
269 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/6273
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 มิ.ย. 2565 เวลา 13:41
270 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการจัดแถลงข่าว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2939
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 13:44
271 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 1203/117323 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว28 มิ.ย. 2565 เวลา 13:49
272 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/64828 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ28 มิ.ย. 2565 เวลา 14:19
273 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2930
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 14:22
274 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/293328 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 14:23
275 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2927
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2565 เวลา 14:25
276 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของสำนักงานเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1255
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 มิ.ย. 2565 เวลา 14:48
277 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/6072
28 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 มิ.ย. 2565 เวลา 15:45
278 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/296528 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 10:31
279 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ที่ กท 0401/239928 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 10:34
280 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4608/323528 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต29 มิ.ย. 2565 เวลา 10:50
281 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/293728 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 11:22
282 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการการประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความความร่วมมือของนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1251
27 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 11:27
283 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 64
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 13:38
284 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0304/126829 มิ.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:18
285 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2955
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:23
286 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2958
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:27
287 ซักซ้อมแนวทางพิจารณาการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ที่ กท 1302/321528 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:54
288 แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ กท 0404/630929 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:56
289 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ ที่ กท 0404/618127 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 มิ.ย. 2565 เวลา 14:58
290 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1278
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 15:20
291 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/127329 มิ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2565 เวลา 15:46
292 รายงานผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 65
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 09:30
293 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/296229 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:21
294 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ กท 0408/297529 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:22
295 การโอนพัสดุ จำนวน 3 รายการ ที่ กท 0410/64928 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:25
296 การรายงานผลดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/3451
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:27
297 ซักซ้อมแนวทางการครอบครองและจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ที่ กท 1307/321928 มิ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28
298 แนวทางการปฏิบัติในการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการ บำเหน็จปกติ บำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ และกรณีลูกจ้างบำเหน็จรายเดือนของกรุงเทพมหานคร ถึงแก่ความตาย ที่ กท 1309/322928 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:31
299 ขอส่งแบบตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏฺิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขต โดยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0409/61429 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:33
300 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.25330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:20
301 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.25530 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:21
302 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/610628 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:22
303 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7901/528628 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:23
304 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1301
29 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:23
305 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7507/427529 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:25
306 การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1502/126824 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม30 มิ.ย. 2565 เวลา 13:26
307 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2988
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
308 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2985
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
309 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2991
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
310 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป เนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/121829 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
311 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4407/394330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง30 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00
312 ประกาศประกวดราคาให้เช่าพื่นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/55830 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 15:10
313 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 0405/423330 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี30 มิ.ย. 2565 เวลา 15:14
314 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง และที่จอดรถชั้นใต้ดิน ชั้น A ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 66
30 มิ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 15:28
315 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1703/108630 มิ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง30 มิ.ย. 2565 เวลา 16:07
316 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/ว.13528 มิ.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2565 เวลา 16:11
      Execution time 0.02 seconds.