หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน พฤษภาคม 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/197529 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ค. 2565 เวลา 10:06
2 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/196829 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ค. 2565 เวลา 10:08
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/2031
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 พ.ค. 2565 เวลา 10:10
4 ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินลูกหนี้ตามคำพิพากษา รายนางสาววีณา แสงงาม ที่ กท 1501/86629 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม2 พ.ค. 2565 เวลา 11:31
5 ส่งคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 7407/291529 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด2 พ.ค. 2565 เวลา 11:31
6 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3390
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 พ.ค. 2565 เวลา 11:31
7 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3321
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 พ.ค. 2565 เวลา 11:32
8 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3323
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 พ.ค. 2565 เวลา 11:33
9 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/852
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล2 พ.ค. 2565 เวลา 14:23
10 มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด่วนมาก
ที่ กท 1104/99
26 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร2 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
11 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1985
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
12 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1981
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ค. 2565 เวลา 14:26
13 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1983
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ค. 2565 เวลา 14:27
14 ส่งประกาศสำนักเทศกิจ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1401/16802 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ2 พ.ค. 2565 เวลา 14:51
15 การดำเนินการตามแนวทางบรรเทาผลกระทพให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีที่จะสิ้นสุดการจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0404/385929 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 พ.ค. 2565 เวลา 14:53
16 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคระห์ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสิรม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/2916
28 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 พ.ค. 2565 เวลา 15:01
17 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/858
3 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ค. 2565 เวลา 10:37
18 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/19922 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2565 เวลา 10:39
19 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/19872 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2565 เวลา 10:40
20 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/22722 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ3 พ.ค. 2565 เวลา 10:54
21 ผลการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5001/253329 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ3 พ.ค. 2565 เวลา 11:08
22 ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/2095
2 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ค. 2565 เวลา 11:33
23 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/863
3 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ค. 2565 เวลา 14:20
24 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2009
3 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2565 เวลา 14:21
25 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2007
3 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2565 เวลา 14:22
26 แจ้งการเปิดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบระหว่างกาล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0407/664
3 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน3 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
27 ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลมาเลเซีย หลักสูตร Online Course on (Instructional Design using Blended Learning Model in Secondary Science and Mathematics) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/833
3 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ค. 2565 เวลา 14:36
28 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 2/2563 ที่ กท 0601/46692 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์3 พ.ค. 2565 เวลา 15:20
29 ส่งมอบหนังสือผลงานด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร 10 ปี (พ.ศ.2554-2563) ที่ กท 0100/49627 เม.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร3 พ.ค. 2565 เวลา 15:23
30 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2048
3 พ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ค. 2565 เวลา 15:25
31 ส่งประกาศผลการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8301/22913 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา3 พ.ค. 2565 เวลา 15:27
32 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0407/6713 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน3 พ.ค. 2565 เวลา 16:41
33 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 365 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 พ.ค. 2565 เวลา 09:57
34 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20113 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2565 เวลา 10:43
35 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20233 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2565 เวลา 10:46
36 ขอแจ้งผู้มีรายชื่อในคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ที่ กท 1106/25463 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 พ.ค. 2565 เวลา 10:51
37 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2565 ที่ กท 0301/8395 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ค. 2565 เวลา 12:09
38 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/21103 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 พ.ค. 2565 เวลา 12:10
39 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 52) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/3538
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย5 พ.ค. 2565 เวลา 12:15
40 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/3634
3 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย5 พ.ค. 2565 เวลา 12:16
41 ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำคลองจัดลำดับตามค่าความสกปรก (BOD) 321 จุดเก็บตัวอย่าง ที่ กท 1007/13553 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 พ.ค. 2565 เวลา 12:17
42 ข้อหารือการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) ที่ กท 1307/21133 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 พ.ค. 2565 เวลา 14:40
43 ผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1701/7013 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง5 พ.ค. 2565 เวลา 14:41
44 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2030
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2565 เวลา 14:42
45 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2028
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2565 เวลา 14:43
46 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2032
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2565 เวลา 14:43
47 ลดระยะเวลาการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/845
5 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ค. 2565 เวลา 14:45
48 รายงานการส่งผู้มีภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/2994
2 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 พ.ค. 2565 เวลา 14:47
49 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2051
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 09:40
50 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2053
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 09:42
51 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20795 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 09:44
52 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/886
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 พ.ค. 2565 เวลา 09:59
53 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 8307/2334
5 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา6 พ.ค. 2565 เวลา 11:18
54 ขอให้ส่งรายชื่อพร้อมประวัติข้าราชการและบุคลากรในสายงานเทศกิจผู้มีคุณสมบัติในการได้รับเกียรติบัตรตามโครงการ "เทศกิจทำความดี" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/1739
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ6 พ.ค. 2565 เวลา 11:18
55 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0409/2845 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ6 พ.ค. 2565 เวลา 11:18
56 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/21455 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 พ.ค. 2565 เวลา 11:19
57 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20345 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 11:20
58 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนเมษายน 2565 ที่ กท 0408/20676 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 11:21
59 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/35652 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2565 เวลา 11:43
60 ประกาศผลคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5101/24485 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน6 พ.ค. 2565 เวลา 12:26
61 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3502
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2565 เวลา 12:34
62 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3504
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2565 เวลา 12:35
63 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3506
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2565 เวลา 12:35
64 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3508
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2565 เวลา 12:35
65 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนเมษายน 2565 ที่ กท 0408/20866 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 14:35
66 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2071
6 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 14:35
67 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2073
6 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565 เวลา 14:36
68 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0801/31586 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 พ.ค. 2565 เวลา 14:37
69 โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On site Services) ณ สำนักงานเขต ที่ กท 0509/8975 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 พ.ค. 2565 เวลา 14:39
70 สำเนาประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4401/16866 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน6 พ.ค. 2565 เวลา 14:40
71 การมอบหมายผู้ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ ที่ กท 0405/27796 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี6 พ.ค. 2565 เวลา 14:47
72 แบบรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ กท 0805/31536 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 พ.ค. 2565 เวลา 14:49
73 การรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ กท 0805/31566 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 พ.ค. 2565 เวลา 14:54
74 ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการติดตามการจัดสรรทันใจไปกับ"BMRTS" ด่วนมาก
ที่ กท 1907/266
3 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร6 พ.ค. 2565 เวลา 15:15
75 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/40586 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 พ.ค. 2565 เวลา 15:46
76 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/480
6 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน9 พ.ค. 2565 เวลา 10:33
77 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20916 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ค. 2565 เวลา 10:36
78 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/20756 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ค. 2565 เวลา 10:37
79 ขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่วยชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1401/17696 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ9 พ.ค. 2565 เวลา 11:13
80 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2114
9 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ค. 2565 เวลา 14:27
81 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2116
9 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ค. 2565 เวลา 14:29
82 สำนักพระราชวังแจ้งการจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 37
9 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 พ.ค. 2565 เวลา 15:22
83 ขอส่งวีดีทัศน์ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และวีดิทัศน์ขั้นตอนการใช้สิทธิลงคะแนนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2132
9 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 11:36
84 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/21189 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
85 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/21209 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
86 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมกลไกการบริหารจัดการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของ กทม. ที่ กท 0408/21239 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
87 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมกลไกการบริหารจัดการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของ กทม. ที่ กท 0408/21229 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
88 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3692
5 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
89 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/911
10 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
90 การแจ้งช่องโหว่ Spring4Shell และ Spring Cloud Function บน Framework ของ Java ที่ กท 0508/9783 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ค. 2565 เวลา 12:38
91 ีรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามแนวทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีที่จะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 6401/23736 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง10 พ.ค. 2565 เวลา 12:39
92 ส่งสำเนาคำสั่งนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/30455 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด10 พ.ค. 2565 เวลา 12:39
93 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 38
10 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 พ.ค. 2565 เวลา 13:55
94 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1008/ก.3595 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 พ.ค. 2565 เวลา 13:57
95 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2140
10 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 14:03
96 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2142
10 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ค. 2565 เวลา 14:07
97 การพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณประเภทที่ 4 ชั้นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 0404/40546 พ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร10 พ.ค. 2565 เวลา 14:14
98 มาดาของนายทิวา มั่งน้อย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถึงแก่กรรม ที่ กท 0601/48879 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์10 พ.ค. 2565 เวลา 14:46
99 โอนวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ที่ กท 0704/37929 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 พ.ค. 2565 เวลา 14:50
100 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผ่นดิน พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ กท 0405/285310 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี10 พ.ค. 2565 เวลา 15:18
101 กำหนดทดสอบความพร้อมระบบโปรแกรมประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/0917
10 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 พ.ค. 2565 เวลา 15:52
102 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 39
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ค. 2565 เวลา 09:31
103 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2162
11 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร11 พ.ค. 2565 เวลา 11:28
104 กฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินและกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1302/21525 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 พ.ค. 2565 เวลา 11:32
105 ขอส่งหนังสือรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/17139 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน11 พ.ค. 2565 เวลา 11:37
106 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/214410 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2565 เวลา 11:39
107 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/214610 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2565 เวลา 11:41
108 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) ครั้งที่ 2 ที่ กท 0302/88810 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 พ.ค. 2565 เวลา 11:43
109 แจ้งตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/4905
9 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์11 พ.ค. 2565 เวลา 11:45
110 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4807/281510 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง11 พ.ค. 2565 เวลา 11:47
111 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2169
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2565 เวลา 14:02
112 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2167
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2565 เวลา 14:02
113 ขอรับการสนับสนุนการจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/869
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ค. 2565 เวลา 14:04
114 สำรวจข้อมูลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/3291
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา11 พ.ค. 2565 เวลา 14:05
115 ขอเรียนเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/855
10 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 พ.ค. 2565 เวลา 14:29
116 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/22409 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 พ.ค. 2565 เวลา 14:32
117 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการการประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือของนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 0302/896
11 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.11 พ.ค. 2565 เวลา 16:03
118 ชี้แจงเรื่องร้องทุกข์กรณีการขอปรับปรุงผลงานด้านที่ 3 ที่ กท 0304/89911 พ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2565 เวลา 08:39
119 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/926
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 พ.ค. 2565 เวลา 12:09
120 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/553
9 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน12 พ.ค. 2565 เวลา 12:12
121 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization - APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1667
11 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2565 เวลา 12:17
122 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/217311 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2565 เวลา 12:59
123 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/217111 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2565 เวลา 13:03
124 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4507/250511 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตยานนาวา12 พ.ค. 2565 เวลา 13:19
125 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ ที่ กท 4207/159111 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์12 พ.ค. 2565 เวลา 13:21
126 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำหรับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีที่จะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 6901/221912 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม12 พ.ค. 2565 เวลา 13:27
127 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/399411 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม12 พ.ค. 2565 เวลา 13:29
128 การเสวนาออนไลน์ "ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร" ที่ กท 1404/183911 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ12 พ.ค. 2565 เวลา 13:30
129 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0302/88610 พ.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2565 เวลา 13:31
130 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/937
12 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 พ.ค. 2565 เวลา 14:16
131 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2191
12 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2565 เวลา 14:18
132 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2189
12 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2565 เวลา 14:24
133 บิดา นางกนกพรรณ ธีระคำศรี ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0409/314
12 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ12 พ.ค. 2565 เวลา 14:53
134 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินกู้ยืมของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/230010 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 พ.ค. 2565 เวลา 14:57
135 สอบถามปัญหาอุปสรรคการเบิก-จ่ายพัสดุ ที่ กท 1307/233912 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 พ.ค. 2565 เวลา 15:06
136 ประกวดราคาให้สิทธิพื้นที่ห้องน้ำ - ห้องสุขา จำนวน 8 แห่ง ภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/40712 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร12 พ.ค. 2565 เวลา 15:42
137 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นางบุญมี ชินิมิตร มารดานายสัญญา ชีนิมิตร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 40
17 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ค. 2565 เวลา 08:08
138 ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Youtube การสอนวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ที่ กท 0406/266710 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน17 พ.ค. 2565 เวลา 10:47
139 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/220712 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2565 เวลา 10:57
140 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ BMA Dashboard ติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวของ กทม. ในหน้าเดียว ที่ กท 0408/220512 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2565 เวลา 11:26
141 การจัดทำ Barcode และ QR code ในหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/2329
11 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 พ.ค. 2565 เวลา 13:52
142 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/505412 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์17 พ.ค. 2565 เวลา 13:53
143 บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 ที่ กท 1305/232711 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 พ.ค. 2565 เวลา 13:56
144 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/219312 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2565 เวลา 13:57
145 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามแนงทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีที่จะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1301/2347
12 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 พ.ค. 2565 เวลา 13:59
146 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/79312 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 พ.ค. 2565 เวลา 14:13
147 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/10719 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา17 พ.ค. 2565 เวลา 14:16
148 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2226
17 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2565 เวลา 14:17
149 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2224
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2565 เวลา 14:56
150 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/336818 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 พ.ค. 2566 เวลา 14:49
151 ใบเสร็จรับเงินสูญหาย ที่ กท 1303/265816 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 พ.ค. 2566 เวลา 14:50
152 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2151
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2566 เวลา 14:53
153 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2148
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2566 เวลา 14:53
154 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 ที่ กท 0601/688716 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์18 พ.ค. 2566 เวลา 15:34
155 รายงานผลตามโครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข (ในเชิงคุณภาพรอบระยะเวลา 3 เดือน ครั้งที่ 2) ที่ กท 1403/344618 พ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 พ.ค. 2566 เวลา 16:24
156 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/296417 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี18 พ.ค. 2565 เวลา 08:50
157 ขอข้อมูลประกอบการขอจัดสรรงบประมาณตามโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/237217 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 พ.ค. 2565 เวลา 10:46
158 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/222817 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 10:46
159 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/223117 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 10:47
160 ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2565) ที่ กท 1902/27911 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร18 พ.ค. 2565 เวลา 10:50
161 ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 41
18 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 พ.ค. 2565 เวลา 13:09
162 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" ที่ กท 1303/238417 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 พ.ค. 2565 เวลา 14:16
163 ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนฝึกซ้อมใหญ่และการปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/962
18 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 พ.ค. 2565 เวลา 14:17
164 การประชาสัมพันธ์โครงการย่อหลักกฎหมายน่ารู้ ที่ กท 0405/297518 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี18 พ.ค. 2565 เวลา 14:18
165 บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรม ด่วนมาก
ที่ กท 0901/1116
17 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 พ.ค. 2565 เวลา 14:20
166 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2240
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 14:20
167 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2238
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 14:21
168 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2242
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2565 เวลา 14:22
169 พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2565 ที่ กท 1305/239118 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 พ.ค. 2565 เวลา 14:23
170 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบก่อนการออกกฏ) ที่ กท 0405/ว.11118 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 2565 เวลา 09:30
171 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/240118 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 พ.ค. 2565 เวลา 10:25
172 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/224418 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2565 เวลา 10:27
173 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1124/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/442318 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 พ.ค. 2565 เวลา 10:29
174 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1125/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/442418 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 พ.ค. 2565 เวลา 10:30
175 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 51 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1761
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 2565 เวลา 10:37
176 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/224718 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2565 เวลา 10:43
177 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/969
18 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 พ.ค. 2565 เวลา 10:50
178 แจ้งเลื่อนดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570) ที่ กท 0401/175818 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 2565 เวลา 11:01
179 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2565 ที่ กท 0408/226019 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2565 เวลา 11:05
180 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/411518 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 พ.ค. 2565 เวลา 11:07
181 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6-10 ที่ กท 0807/345118 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 พ.ค. 2565 เวลา 11:11
182 ขอส่งรายงานประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2285
19 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 2565 เวลา 12:04
183 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6707/210918 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม19 พ.ค. 2565 เวลา 12:07
184 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2266
19 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2565 เวลา 14:05
185 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2268
19 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2565 เวลา 14:07
186 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/457719 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 พ.ค. 2565 เวลา 15:03
187 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/940
19 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.19 พ.ค. 2565 เวลา 15:46
188 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2285
20 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2565 เวลา 14:54
189 การนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ ที่ กท 1104/268517 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม20 พ.ค. 2565 เวลา 15:02
190 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1803
20 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 พ.ค. 2565 เวลา 15:12
191 รายงานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 42
20 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร20 พ.ค. 2565 เวลา 15:16
192 ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้จากการนำที่ราชพัสดุในความครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการของกรุงเทพมหานครไปจัดหาประโยชน์ ที่ กท 1307/245219 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 พ.ค. 2565 เวลา 09:47
193 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/227319 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2565 เวลา 09:48
194 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/227019 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2565 เวลา 10:32
195 แนวปฏิบัติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ใช้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง ที่ กท 1501/719 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 พ.ค. 2565 เวลา 10:35
196 ส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8807/262019 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ20 พ.ค. 2565 เวลา 11:03
197 สรุปสาระสำคัญการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน 2565) ที่ กท 0502/97320 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 พ.ค. 2565 เวลา 13:42
198 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2281
20 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2565 เวลา 14:50
199 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 4907/2461
20 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง23 พ.ค. 2565 เวลา 10:08
200 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/228720 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ค. 2565 เวลา 11:16
201 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/396111 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 พ.ค. 2565 เวลา 11:21
202 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6001/301820 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ23 พ.ค. 2565 เวลา 13:13
203 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2305
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ค. 2565 เวลา 14:28
204 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2303
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ค. 2565 เวลา 14:28
205 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 -23 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2301
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ค. 2565 เวลา 14:29
206 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/229320 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ค. 2565 เวลา 14:30
207 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/95923 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.23 พ.ค. 2565 เวลา 15:49
208 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0503/987
23 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 พ.ค. 2565 เวลา 08:55
209 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/229823 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 10:25
210 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/230723 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 10:27
211 หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/181120 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 10:27
212 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/97327 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา24 พ.ค. 2565 เวลา 10:27
213 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Green Economy ของรัฐบาลสิงคโปร์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/965
23 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 12:18
214 การรับเสื้อเครื่องแบบสำหรับใส่ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/425120 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ค. 2565 เวลา 12:20
215 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพด้านกฎหมายปกครอง (แนวดิ่งสายงานนิติการ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/3129
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี24 พ.ค. 2565 เวลา 12:22
216 การดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1602/649
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง24 พ.ค. 2565 เวลา 12:25
217 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2324
24 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 14:24
218 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2326
24 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
219 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2328
24 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 14:26
220 การฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน ที่ กท 0401/185324 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 14:27
221 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/104
29 เม.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 15:28
222 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัดของผลผลิตหรืองาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างดำเนินงาน) ที่ กท 1902/29623 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 15:30
223 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ กท 0403/ว 4324 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 พ.ค. 2565 เวลา 09:51
224 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/233024 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2565 เวลา 10:47
225 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/223624 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2565 เวลา 10:50
226 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตห้วยขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 4801/3030
24 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง25 พ.ค. 2565 เวลา 14:03
227 ยกเลิกหนังสือแจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ที่ กท 5201/294724 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี25 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
228 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2341
25 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2565 เวลา 14:29
229 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2343
25 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2565 เวลา 14:31
230 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2345
25 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2565 เวลา 14:33
231 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/184025 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 พ.ค. 2565 เวลา 14:43
232 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/183625 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 พ.ค. 2565 เวลา 14:46
233 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/183925 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 พ.ค. 2565 เวลา 14:48
234 ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ กท 1302/253625 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ค. 2565 เวลา 15:35
235 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/234725 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ค. 2565 เวลา 10:50
236 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/234925 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ค. 2565 เวลา 10:53
237 ขออนุโมทนา ที่ กท 0403/ว 4425 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 พ.ค. 2565 เวลา 13:08
238 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/119725 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา26 พ.ค. 2565 เวลา 13:53
239 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2362
26 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ค. 2565 เวลา 13:53
240 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2364
26 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ค. 2565 เวลา 13:53
241 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2366
26 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ค. 2565 เวลา 13:53
242 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/7923 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร26 พ.ค. 2565 เวลา 13:57
243 ส่งคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ กท 0401/187926 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ค. 2565 เวลา 14:34
244 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ที่ กท 0404/472224 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 พ.ค. 2565 เวลา 15:20
245 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพของบุคลกรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/187826 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ค. 2565 เวลา 15:39
246 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการการประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือของนักทรัพยากรยบุคคลสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 0302/997
26 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.27 พ.ค. 2565 เวลา 11:21
247 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสุนนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/61326 พ.ค. 2565ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร27 พ.ค. 2565 เวลา 11:31
248 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1023
27 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 พ.ค. 2565 เวลา 12:17
249 การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/98226 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 พ.ค. 2565 เวลา 12:19
250 แบบหนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ที่ กท 1302/255926 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 พ.ค. 2565 เวลา 12:20
251 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 ที่ กท 0503/101127 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 พ.ค. 2565 เวลา 12:21
252 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/237826 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 พ.ค. 2565 เวลา 12:22
253 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/236826 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 พ.ค. 2565 เวลา 12:22
254 การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามแนวทางบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มที่ 2.2 และกลุ่มที่ 3 กรณีจะสิ้นสุดการจ้างในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 5201/299526 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี27 พ.ค. 2565 เวลา 13:57
255 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2393
27 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 พ.ค. 2565 เวลา 14:31
256 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2395
27 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 พ.ค. 2565 เวลา 14:33
257 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครงานขุดลอกคลองลำบึงบ้านม้า จากคลองบ้านม้าถึงคลองจวน ที่ กท 1006/186226 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 พ.ค. 2565 เวลา 14:36
258 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0404/4779
25 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 พ.ค. 2565 เวลา 14:37
259 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครงานขุดลอกคลองปลัดเปรียง จากคลองมะขามเทศถึงคลองสาหร่าย ที่ กท 1006/188227 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 พ.ค. 2565 เวลา 14:38
260 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/185826 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 พ.ค. 2565 เวลา 14:38
261 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/185626 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 พ.ค. 2565 เวลา 14:40
262 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 45
30 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 10:39
263 ส่งร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2408
27 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ค. 2565 เวลา 11:51
264 หลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1931
27 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 11:53
265 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/240227 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ค. 2565 เวลา 11:54
266 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/239727 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ค. 2565 เวลา 11:54
267 กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1012
30 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 13:18
268 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/188827 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ค. 2565 เวลา 14:16
269 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครงานขุดลอกคลองมะขามเทศจากคลองจรเข้ขบถึงคลองหนองบอน ที่ กท 1006/189630 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ค. 2565 เวลา 14:22
270 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/102827 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 พ.ค. 2565 เวลา 14:57
271 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1949
30 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 15:03
272 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0301/100930 พ.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 15:07
273 การขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2565 ที่ กท 0404/ว.11327 พ.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 พ.ค. 2565 เวลา 15:25
274 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2413
30 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ค. 2565 เวลา 15:29
275 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2415
30 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ค. 2565 เวลา 15:31
276 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/216427 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี31 พ.ค. 2565 เวลา 08:23
277 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People s Audit/PA) รุ่นที่ 26 ที่ กท 0401/195130 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 08:26
278 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 4631 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 09:10
279 ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า ที่ กท 0403/ว 4731 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 09:10
280 การถวายผ้ากระฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 4831 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 09:10
281 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/442730 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม31 พ.ค. 2565 เวลา 11:32
282 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 6401/276930 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง31 พ.ค. 2565 เวลา 11:33
283 ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่ได้จาการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยของ ก.ก. ที่ กท 0306/103231 พ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 11:34
284 ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา ที่ กท 1103/287626 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม31 พ.ค. 2565 เวลา 11:36
285 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/241730 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 11:37
286 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ กท 0408/242131 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 11:38
287 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2430
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 14:20
288 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2426
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 14:22
289 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2428
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 14:23
290 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/123930 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา31 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
291 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1033
31 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล31 พ.ค. 2565 เวลา 14:26
292 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5301/456125 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง31 พ.ค. 2565 เวลา 14:27
293 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2434
31 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2565 เวลา 14:30
294 แจ้งเปลี่ยนชื้อเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ที่ กท 0403/ว 4931 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 14:33
295 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ กทม. จำกัด ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานบนมือถือ (Mobile Application) ที่ กท 0403/ว 5031 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 พ.ค. 2565 เวลา 14:37
296 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0805/366426 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา31 พ.ค. 2565 เวลา 15:00
297 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4307/175530 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางรัก31 พ.ค. 2565 เวลา 15:25
      Execution time 0.02 seconds.