หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ������������������ 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/194528 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 เม.ย. 2565 เวลา 11:44
2 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/195228 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 เม.ย. 2565 เวลา 11:46
3 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8601/224529 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา29 เม.ย. 2565 เวลา 13:47
4 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/153429 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง29 เม.ย. 2565 เวลา 13:48
5 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 ที่ กท 0503/84429 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 เม.ย. 2565 เวลา 13:51
6 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6501/291428 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร29 เม.ย. 2565 เวลา 13:51
7 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0503/84629 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 เม.ย. 2565 เวลา 13:53
8 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0601/449127 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์29 เม.ย. 2565 เวลา 13:57
9 มารดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม ที่ กท 8901/215827 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน29 เม.ย. 2565 เวลา 13:58
10 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/218928 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ29 เม.ย. 2565 เวลา 14:00
11 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/144926 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 เม.ย. 2565 เวลา 14:01
12 ผลการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5201/247129 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี29 เม.ย. 2565 เวลา 14:03
13 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1964
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 เม.ย. 2565 เวลา 14:05
14 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1966
29 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 เม.ย. 2565 เวลา 14:10
15 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ เรื่อง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องนั่งเล่น การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification ที่ กท 0807/293128 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 เม.ย. 2565 เวลา 14:21
16 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักเทศกิจ ที่ กท 1401/166929 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ29 เม.ย. 2565 เวลา 14:49
17 ขอความร่วมมือหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครรายงานการคัดแยกขยะ ที่ กท 0403/ว 3427 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 เม.ย. 2565 เวลา 08:30
18 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/192027 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 เม.ย. 2565 เวลา 10:23
19 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/193227 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 เม.ย. 2565 เวลา 10:24
20 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 และวันที่ 15 เมษายน 2565 และวันที่ 19 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/834
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 เม.ย. 2565 เวลา 10:43
21 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐรุ่นที่ 13 (Public-Private Partnerships for Executives Program:PEP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1491
28 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 เม.ย. 2565 เวลา 13:31
22 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ระดับสำนักงานเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 4901/2129
27 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง28 เม.ย. 2565 เวลา 13:36
23 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตคันนายาว ด่วนที่สุด
ที่ กท 8001/2657
27 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว28 เม.ย. 2565 เวลา 13:56
24 แจ้งสำนักและสำนักงานเขตให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อประสานขอความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 0902/96527 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา28 เม.ย. 2565 เวลา 14:01
25 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/176027 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี28 เม.ย. 2565 เวลา 14:05
26 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1941
28 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 เม.ย. 2565 เวลา 15:03
27 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1943
28 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
28 แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/197827 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 เม.ย. 2565 เวลา 15:07
29 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/214227 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน28 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
30 ตรวจสอบที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/1976
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
31 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.15928 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ28 เม.ย. 2565 เวลา 15:10
32 การลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 35
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 เม.ย. 2565 เวลา 15:14
33 แจ้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0404/ว.10327 เม.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร28 เม.ย. 2565 เวลา 15:30
34 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/189426 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 เม.ย. 2565 เวลา 13:25
35 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8701/259826 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค27 เม.ย. 2565 เวลา 13:26
36 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/190326 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 เม.ย. 2565 เวลา 13:27
37 โครงการอบรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1305/1939
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 เม.ย. 2565 เวลา 13:37
38 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4501/223727 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา27 เม.ย. 2565 เวลา 13:38
39 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/286926 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด27 เม.ย. 2565 เวลา 13:40
40 การออกใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1302/196527 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 เม.ย. 2565 เวลา 13:42
41 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และเป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อย ที่ กท 1305/196427 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 เม.ย. 2565 เวลา 13:45
42 รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม-31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/331625 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 เม.ย. 2565 เวลา 13:48
43 การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/331825 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 เม.ย. 2565 เวลา 13:50
44 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/256
26 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร27 เม.ย. 2565 เวลา 14:50
45 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. .... ที่ กท 1902/25326 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร27 เม.ย. 2565 เวลา 14:59
46 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1916
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 เม.ย. 2565 เวลา 15:03
47 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1914
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
48 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1918
27 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 เม.ย. 2565 เวลา 15:05
49 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ด่วนมาก
ที่ กท 0306/ว.102
27 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร27 เม.ย. 2565 เวลา 15:21
50 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/82326 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 เม.ย. 2565 เวลา 10:28
51 สรุปผลการเข้าร่วมประชุมระดมความเห็นโครงการจัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitive Index: TSCCI) ที่ กท 0510/81325 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 เม.ย. 2565 เวลา 11:20
52 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1103/229822 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม26 เม.ย. 2565 เวลา 11:39
53 แบบรายงานการจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครฯ (ภาษีน้ำมัน) ที่ กท 1302/192625 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 เม.ย. 2565 เวลา 12:25
54 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/368226 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 เม.ย. 2565 เวลา 12:26
55 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5101/222925 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน26 เม.ย. 2565 เวลา 12:27
56 การจ่ายเงินค่าอุปกรณการเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0803/2747
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 เม.ย. 2565 เวลา 12:29
57 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3253
22 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 เม.ย. 2565 เวลา 13:18
58 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 8901/2106
25 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน26 เม.ย. 2565 เวลา 13:23
59 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6101/610125 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองแขม26 เม.ย. 2565 เวลา 13:25
60 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6208/263126 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน26 เม.ย. 2565 เวลา 13:31
61 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1890
26 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 เม.ย. 2565 เวลา 14:58
62 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1892
26 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 เม.ย. 2565 เวลา 15:01
63 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/3710
26 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 เม.ย. 2565 เวลา 15:11
64 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. .... ที่ กท 1902/25326 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร27 เม.ย. 2565 เวลา 14:54
65 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 32
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 เม.ย. 2565 เวลา 08:34
66 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1427
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 เม.ย. 2565 เวลา 10:04
67 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 33
26 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 เม.ย. 2565 เวลา 10:08
68 หลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 ที่ กท 0401/142925 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 เม.ย. 2565 เวลา 10:09
69 การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/78325 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 เม.ย. 2565 เวลา 10:11
70 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/188625 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 เม.ย. 2565 เวลา 10:24
71 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/187925 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 เม.ย. 2565 เวลา 10:25
72 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5700/152126 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่26 เม.ย. 2565 เวลา 10:27
73 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/185922 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 เม.ย. 2565 เวลา 12:11
74 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/185722 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 เม.ย. 2565 เวลา 12:12
75 ขอส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1101/229322 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 เม.ย. 2565 เวลา 12:13
76 ส่งสำเนาประกาศ ที่ กท 1901/25022 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 เม.ย. 2565 เวลา 12:19
77 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6501/277022 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร25 เม.ย. 2565 เวลา 12:21
78 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6501/271721 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร25 เม.ย. 2565 เวลา 12:22
79 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/362725 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 เม.ย. 2565 เวลา 12:23
80 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6401/211722 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง25 เม.ย. 2565 เวลา 12:27
81 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5101/216621 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน25 เม.ย. 2565 เวลา 12:29
82 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7401/280821 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด25 เม.ย. 2565 เวลา 12:30
83 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6508/273722 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร25 เม.ย. 2565 เวลา 12:32
84 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5301/345125 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง25 เม.ย. 2565 เวลา 12:34
85 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1501/81425 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม25 เม.ย. 2565 เวลา 13:53
86 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5401/341821 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก25 เม.ย. 2565 เวลา 13:55
87 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1875
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 เม.ย. 2565 เวลา 14:18
88 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1877
25 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 เม.ย. 2565 เวลา 14:20
89 แนวทางการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/ว.96
22 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร25 เม.ย. 2565 เวลา 15:26
90 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1923
25 เม.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 เม.ย. 2565 เวลา 16:09
91 เรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/796
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม22 เม.ย. 2565 เวลา 09:11
92 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อบุคคลสำคัญที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร 2565 ที่ กท 0408/183421 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 เม.ย. 2565 เวลา 11:06
93 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/183821 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 เม.ย. 2565 เวลา 11:14
94 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ กท 4201/132421 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์22 เม.ย. 2565 เวลา 11:18
95 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/182821 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 เม.ย. 2565 เวลา 11:23
96 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/3181
21 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 เม.ย. 2565 เวลา 14:06
97 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.)ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/789
22 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 เม.ย. 2565 เวลา 14:15
98 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7401/275219 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด22 เม.ย. 2565 เวลา 14:18
99 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ กท 6701/172321 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม22 เม.ย. 2565 เวลา 14:23
100 การดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานระบบโปรแกรมของกรมการปกครองตามภารกิจของฝ่ายปกครอง ที่ กท 0508/78522 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 เม.ย. 2565 เวลา 14:26
101 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1855
22 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 เม.ย. 2565 เวลา 14:55
102 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1853
22 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 เม.ย. 2565 เวลา 14:57
103 การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ กท 0401/139521 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 เม.ย. 2565 เวลา 15:01
104 ขอให้สำรวจข้อมูลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ที่ กท 0802/274421 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
105 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5901/202422 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน22 เม.ย. 2565 เวลา 15:20
106 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ กท 5801/175321 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย22 เม.ย. 2565 เวลา 15:25
107 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/174222 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง22 เม.ย. 2565 เวลา 15:31
108 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ศาลยุติธรรม ที่ กท 0405/244822 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี22 เม.ย. 2565 เวลา 15:35
109 ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/273421 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 เม.ย. 2565 เวลา 15:41
110 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ กท 0501/79922 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 เม.ย. 2565 เวลา 15:42
111 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/80222 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 เม.ย. 2565 เวลา 15:44
112 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ กท 6001/237622 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ22 เม.ย. 2565 เวลา 15:47
113 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1903
22 เม.ย. 2565ดำเนินการสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 เม.ย. 2565 เวลา 16:29
114 แจ้งรายละเอียดแผนการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1102/229122 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 เม.ย. 2565 เวลา 16:39
115 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปยอดสินทรัพย์ (งบทรัพย์สิน) และงบแสดงฐานะการเงิน ที่ กท 1307/185520 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 เม.ย. 2565 เวลา 09:42
116 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/180920 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 10:32
117 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/181420 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 10:38
118 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1201/070820 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว21 เม.ย. 2565 เวลา 11:36
119 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4601/290520 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต21 เม.ย. 2565 เวลา 11:39
120 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ที่ กท 6901/184120 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม21 เม.ย. 2565 เวลา 11:42
121 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4401/150321 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน21 เม.ย. 2565 เวลา 11:45
122 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7101/133919 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี21 เม.ย. 2565 เวลา 11:47
123 รายงานการประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 767/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ กท 1505/78520 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม21 เม.ย. 2565 เวลา 11:54
124 ขอส่งประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2564 ที่ กท 5001/231520 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ21 เม.ย. 2565 เวลา 14:21
125 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5201/229520 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี21 เม.ย. 2565 เวลา 14:25
126 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/202120 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ21 เม.ย. 2565 เวลา 14:32
127 ขอเชิญประชุมและขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2565 และขอส่งรายงานการประชุม ผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0805/272321 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 เม.ย. 2565 เวลา 14:40
128 ส่งประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8301/197919 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา21 เม.ย. 2565 เวลา 14:45
129 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1601/51119 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง21 เม.ย. 2565 เวลา 14:58
130 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.739
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา21 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
131 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/790
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม21 เม.ย. 2565 เวลา 15:11
132 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0801/266820 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 เม.ย. 2565 เวลา 15:13
133 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0407/58319 เม.ย. 2565ทราบสำนักงานตรวจสอบภายใน21 เม.ย. 2565 เวลา 15:18
134 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0404/353921 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 เม.ย. 2565 เวลา 15:20
135 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 21 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1822
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 15:26
136 รายงานประเด็นเด็ดประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1826
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 15:27
137 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1824
21 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 15:29
138 มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินยืมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
กท 1305/1876
21 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 เม.ย. 2565 เวลา 15:31
139 ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0404/348320 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 เม.ย. 2565 เวลา 15:33
140 ส่งประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ 1701/64521 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง21 เม.ย. 2565 เวลา 15:37
141 ส่งสำเนาคำสั่งประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/172221 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย21 เม.ย. 2565 เวลา 15:44
142 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ที่ กท 0408/179719 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 10:16
143 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/174419 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 10:19
144 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเว็บไซต์เมือวันที่ 19 เมษายน 2565) ที่ กท 7501/262218 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง20 เม.ย. 2565 เวลา 10:30
145 ส่งสำเนารายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8801/199119 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ20 เม.ย. 2565 เวลา 10:56
146 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/178619 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 11:08
147 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7201/162418 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย20 เม.ย. 2565 เวลา 11:09
148 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4701/161420 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท20 เม.ย. 2565 เวลา 11:10
149 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1801/463
19 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
150 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1301/183719 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
151 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1805
20 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
152 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1803
20 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
153 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1807
20 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
154 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5407/327518 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
155 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก
ที่ กท 0302/743
20 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
156 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/131519 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 เม.ย. 2565 เวลา 15:33
157 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0200/184720 เม.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 เม.ย. 2565 เวลา 15:33
158 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/134020 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 เม.ย. 2565 เวลา 15:33
159 ขอความเห็นชอบแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/770
19 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 เม.ย. 2565 เวลา 15:33
160 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานเขต ที่ กท 4901/196018 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
161 ขอส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1001/114818 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
162 การคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7001/168818 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
163 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8501/176418 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
164 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4501/213119 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
165 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7501/262218 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง19 เม.ย. 2565 เวลา 11:49
166 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/225418 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ19 เม.ย. 2565 เวลา 11:50
167 ประกาศสำนักงานเขตลาดกระบัง เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 5301/319018 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง19 เม.ย. 2565 เวลา 11:50
168 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/177018 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 เม.ย. 2565 เวลา 11:50
169 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/175818 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 เม.ย. 2565 เวลา 11:50
170 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2565 และบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/179618 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 เม.ย. 2565 เวลา 15:15
171 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมคัดเลือกฯ ด่วน
ที่ กท 0601/3963
12 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์19 เม.ย. 2565 เวลา 15:18
172 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4101/164618 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย19 เม.ย. 2565 เวลา 15:19
173 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0100/43719 เม.ย. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร19 เม.ย. 2565 เวลา 15:20
174 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1784
19 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 เม.ย. 2565 เวลา 15:20
175 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1782
19 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 เม.ย. 2565 เวลา 15:21
176 รายงานการตรวจราชการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Annual Report) ที่ กท 0409/23219 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ19 เม.ย. 2565 เวลา 15:45
177 ขอส่งแผนตรวจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแบบรายงานการตรวจการเลือกตั้งฯ ที่ กท 0409/23319 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ19 เม.ย. 2565 เวลา 15:48
178 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย ที่ กท 0403/ว 3118 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 เม.ย. 2565 เวลา 10:15
179 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/174112 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
180 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/174412 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
181 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization-APO) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1309
12 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
182 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6601/185312 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว18 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
183 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1106/206711 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม18 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
184 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7701/301012 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง18 เม.ย. 2565 เวลา 11:26
185 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต (ครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/2567
12 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 เม.ย. 2565 เวลา 14:53
186 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8401/153518 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา18 เม.ย. 2565 เวลา 15:02
187 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6301/170718 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ18 เม.ย. 2565 เวลา 15:03
188 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1766
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 เม.ย. 2565 เวลา 15:03
189 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1764
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
190 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1768
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 เม.ย. 2565 เวลา 15:05
191 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/166312 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย18 เม.ย. 2565 เวลา 15:06
192 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/758
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 เม.ย. 2565 เวลา 15:52
193 ขอให้หน่วยงานจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ กท 0502/76018 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 เม.ย. 2565 เวลา 15:54
194 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 และวันที่ 5 เมษายน 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/752
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 เม.ย. 2565 เวลา 16:02
195 ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครื่อข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร ด่วน
ที่ กท 0407/569
18 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน18 เม.ย. 2565 เวลา 16:05
196 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7103/130512 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี18 เม.ย. 2565 เวลา 16:10
197 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. .... ที่ กท 1902/ว 9312 เม.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร18 เม.ย. 2565 เวลา 16:30
198 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5601/ว 153511 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน12 เม.ย. 2565 เวลา 12:56
199 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7901/319911 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม12 เม.ย. 2565 เวลา 12:59
200 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 8807/190211 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ12 เม.ย. 2565 เวลา 13:00
201 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1401/146111 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ12 เม.ย. 2565 เวลา 13:01
202 ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 7301/298011 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ12 เม.ย. 2565 เวลา 13:03
203 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ ที่ กท 0404/325611 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่12 เม.ย. 2565 เวลา 13:04
204 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 6201/238611 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน12 เม.ย. 2565 เวลา 13:05
205 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ที่ กท 6901/174811 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม12 เม.ย. 2565 เวลา 13:07
206 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1751
11 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร12 เม.ย. 2565 เวลา 13:07
207 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/171811 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 เม.ย. 2565 เวลา 13:08
208 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/179811 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสาทร12 เม.ย. 2565 เวลา 13:09
209 การเวียนแจ้งประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0901/84811 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา12 เม.ย. 2565 เวลา 13:14
210 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 ที่ กท 0301/69311 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 เม.ย. 2565 เวลา 13:15
211 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/172011 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 เม.ย. 2565 เวลา 13:16
212 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 4301/1265
11 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก12 เม.ย. 2565 เวลา 13:18
213 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/156011 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี12 เม.ย. 2565 เวลา 13:19
214 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 8201/168811 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง12 เม.ย. 2565 เวลา 13:20
215 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/142111 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่12 เม.ย. 2565 เวลา 13:21
216 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 4801/223612 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง12 เม.ย. 2565 เวลา 13:45
217 การประเมินตนเองบน Platform:Thai Stop COVID Plus ที่ กท 0714/28778 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 เม.ย. 2565 เวลา 13:48
218 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1737
12 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 เม.ย. 2565 เวลา 13:54
219 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1735
12 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 เม.ย. 2565 เวลา 13:55
220 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1739
12 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 เม.ย. 2565 เวลา 13:56
221 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 14 ที่ กท 0401/130612 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 เม.ย. 2565 เวลา 14:46
222 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพระนคร ที่ กท 4001/161312 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร12 เม.ย. 2565 เวลา 14:49
223 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0301/71012 เม.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 เม.ย. 2565 เวลา 15:26
224 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 5501/157911 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี12 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
225 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ที่ กท 0407/9111 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร12 เม.ย. 2565 เวลา 16:41
226 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/17028 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 เม.ย. 2565 เวลา 14:03
227 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16928 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 เม.ย. 2565 เวลา 14:05
228 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพของบุคลกรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/12267 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 เม.ย. 2565 เวลา 14:07
229 เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 0406/ว 898 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร11 เม.ย. 2565 เวลา 14:08
230 การเสวนาออนไลน์ "ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข" ที่ กท 1404/144811 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 เม.ย. 2565 เวลา 14:10
231 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการการลาออกจากราชการ ที่ กท 4507/20008 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตยานนาวา11 เม.ย. 2565 เวลา 14:11
232 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ระหว่าง กองบัญชาการตำรวจนครบาล กับ กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/145211 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 เม.ย. 2565 เวลา 14:14
233 ประกาศสำนักงานเขตลาดกระบัง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 5301/29487 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา11 เม.ย. 2565 เวลา 14:16
234 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรกรุงเทพมหานครจากเหตุอัคคีภัย ด่วนที่สุด
ที่ กท 8301/1935
8 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา11 เม.ย. 2565 เวลา 14:19
235 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2828
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 เม.ย. 2565 เวลา 14:22
236 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2830
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 เม.ย. 2565 เวลา 14:23
237 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/245325 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 เม.ย. 2565 เวลา 14:24
238 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/740
11 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม11 เม.ย. 2565 เวลา 14:25
239 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1716
11 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 เม.ย. 2565 เวลา 14:28
240 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1714
11 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 เม.ย. 2565 เวลา 14:29
241 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9-11 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1712
11 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 เม.ย. 2565 เวลา 14:31
242 ขอข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/17058 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 เม.ย. 2565 เวลา 14:33
243 การนำหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ที่ กท 0305/6738 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 เม.ย. 2565 เวลา 14:37
244 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ด่วน
ที่ กท 1302/1703
8 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 เม.ย. 2565 เวลา 14:40
245 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ที่ กท 0404/327311 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 เม.ย. 2565 เวลา 14:45
246 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/686
11 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 เม.ย. 2565 เวลา 15:35
247 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16677 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 เม.ย. 2565 เวลา 10:36
248 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16697 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 เม.ย. 2565 เวลา 10:36
249 การตรวจสอบยืนยันยอดเงินเบิกจ่ายเงินยืมเงินสะสมเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1304/16557 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 เม.ย. 2565 เวลา 10:38
250 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 5007/21267 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ8 เม.ย. 2565 เวลา 11:25
251 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0507/7308 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 เม.ย. 2565 เวลา 12:44
252 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Leaving No One Behind : Sustainable WASH Services In A Rapidly Changing Context ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/666
8 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 เม.ย. 2565 เวลา 15:41
253 การอนุมัติตำแหน่งข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมในตำแหน่งพนักงานเทศกิจอาวุโส ที่ กท 1404/14258 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ8 เม.ย. 2565 เวลา 15:43
254 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/13617 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่8 เม.ย. 2565 เวลา 15:44
255 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1688
8 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 เม.ย. 2565 เวลา 15:44
256 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1690
8 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 เม.ย. 2565 เวลา 15:45
257 การรายงานผลดำเนินการตามรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ที่ กท 0400.1/2368 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร8 เม.ย. 2565 เวลา 15:47
258 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/28387 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 เม.ย. 2565 เวลา 15:47
259 แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ กท 1302/16777 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 เม.ย. 2565 เวลา 15:57
260 แจ้งย้ายอาคารสำนักงานสภาวิศวกร ที่ กท 0403/ว 307 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 09:46
261 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึออบรม 22-CP-44-GE-TRC-A : Development of Public-sector Productivity Specialists ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1215
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 11:02
262 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/20975 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ7 เม.ย. 2565 เวลา 11:07
263 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16465 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 11:11
264 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16435 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 11:16
265 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/16974 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร7 เม.ย. 2565 เวลา 11:18
266 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/8005 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 11:21
267 การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/650
7 เม.ย. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 15:21
268 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1661
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:22
269 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1663
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:24
270 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1665
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:24
271 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมีนาคม 2565 ที่ กท 0408/16567 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:25
272 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ที่ กท 0408/16597 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:27
273 แจ้งงดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/6225 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว7 เม.ย. 2565 เวลา 15:28
274 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/5565 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง7 เม.ย. 2565 เวลา 15:29
275 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4307/12135 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางรัก7 เม.ย. 2565 เวลา 15:30
276 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/37395 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์7 เม.ย. 2565 เวลา 15:31
277 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/7115 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 เม.ย. 2565 เวลา 15:32
278 สรุปผลการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ที่ กท 0510/7177 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 เม.ย. 2565 เวลา 15:47
279 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ในภาพรวม ด่วนมาก
ที่ กท 0303/655
7 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 16:11
280 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1238
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 2565 เวลา 16:18
281 การขยายระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0714/2703
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย5 เม.ย. 2565 เวลา 09:32
282 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/67
4 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน5 เม.ย. 2565 เวลา 11:10
283 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั่นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564 (ลูกจ้างประจำ) ที่ กท 0404/31175 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 เม.ย. 2565 เวลา 11:13
284 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16314 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 เม.ย. 2565 เวลา 11:15
285 รายงานผลการทดลองปรับรูปแบบการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ที่ กท 1103/19081 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 เม.ย. 2565 เวลา 11:17
286 หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/12054 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 เม.ย. 2565 เวลา 11:18
287 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16234 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 เม.ย. 2565 เวลา 11:20
288 การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานเขต ที่ กท 0304/6345 เม.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 เม.ย. 2565 เวลา 16:09
289 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/30794 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 เม.ย. 2565 เวลา 16:10
290 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ กท 1305/16134 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 เม.ย. 2565 เวลา 16:11
291 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/709
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 เม.ย. 2565 เวลา 16:12
292 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/23294 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 เม.ย. 2565 เวลา 16:14
293 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1650
5 เม.ย. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 เม.ย. 2565 เวลา 16:15
294 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 5007/201231 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ5 เม.ย. 2565 เวลา 16:17
295 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 5007/201631 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ5 เม.ย. 2565 เวลา 16:17
296 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/11791 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี5 เม.ย. 2565 เวลา 16:18
297 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/2734
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย5 เม.ย. 2565 เวลา 16:20
298 ขอรายชื่่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/705
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 เม.ย. 2565 เวลา 16:21
299 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/30534 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 เม.ย. 2565 เวลา 16:21
300 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.5515 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 เม.ย. 2565 เวลา 16:22
301 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/16154 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 เม.ย. 2565 เวลา 16:23
302 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/14881 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย5 เม.ย. 2565 เวลา 16:24
303 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการโดยผลของกฎหมาย ที่ กท 4807/20961 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง5 เม.ย. 2565 เวลา 16:29
304 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1637
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 เม.ย. 2565 เวลา 16:30
305 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1639
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 เม.ย. 2565 เวลา 16:30
306 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1641
5 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 เม.ย. 2565 เวลา 16:31
307 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1619
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 เม.ย. 2565 เวลา 15:12
308 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1621
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 เม.ย. 2565 เวลา 15:13
309 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/6951 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 เม.ย. 2565 เวลา 15:15
310 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1403/131531 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ4 เม.ย. 2565 เวลา 15:17
311 ส่งสำเนาประกาศอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/30774 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 เม.ย. 2565 เวลา 15:20
312 ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนเวลาประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1630
4 เม.ย. 2565ทราบสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 เม.ย. 2565 เวลา 15:47
313 ส่งสำเนาแจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/5061 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน4 เม.ย. 2565 เวลา 08:30
314 ขอความร่วมมือพิจารณาทบทวนผู้ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/691
4 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม4 เม.ย. 2565 เวลา 12:10
315 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 ที่ กท 0409/1741 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ4 เม.ย. 2565 เวลา 12:11
316 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16001 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 เม.ย. 2565 เวลา 12:12
317 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/16021 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 เม.ย. 2565 เวลา 12:13
318 ขอความอนุเคราะห์เข้ารับบริจาคเลือดผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ที่ กท 0403/ว 284 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 เม.ย. 2565 เวลา 14:40
319 การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่ กท 0403/ว 294 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 เม.ย. 2565 เวลา 14:43
320 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ที่ กท 5501/14464 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี4 เม.ย. 2565 เวลา 15:02
321 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4307/11624 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางรัก4 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
322 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/15781 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
323 สำรวจเลื่อยโซ่ยนต์ที่ยังมิได้นำไปดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาต ที่ กท 1307/15701 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 เม.ย. 2565 เวลา 15:06
324 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/699
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 เม.ย. 2565 เวลา 15:07
325 ขอเชิญประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 767/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/679
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม4 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
326 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลดัชนี 2.7 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ช่วงขยายเวลาในปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1202/5941 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4 เม.ย. 2565 เวลา 15:11
327 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1617
4 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 เม.ย. 2565 เวลา 15:12
328 ขอให้สำรวจข้อมูลลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ที่ กท 0802/274421 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 เม.ย. 2565 เวลา 15:04
329 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/158831 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 11:05
330 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/158431 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 11:07
331 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1594
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 14:12
332 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1596
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 14:13
333 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1598
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 14:15
334 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1604
1 เม.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
335 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญประจำปี 2565 ที่ กท 0401/116931 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
336 การพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณชดใช้เงินยืมเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/20831 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
337 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/281831 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
338 ขอให้พิจารณาจัดส่งข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพด้านกฎหมายปกครอง (แนวดิ่งสายงานนิติการ) ที่ กท 0405/196330 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
339 ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ใช้ระบบสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/1328
31 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
340 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2575
30 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
341 การจัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการดำเนินงาน "ปรับจริง จับ จริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า" ในเชิงป้องกัน ที่ กท 1402/13391 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ1 เม.ย. 2565 เวลา 15:08
342 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/243531 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
343 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 6 รายการ ที่ กท 1005/รท.5391 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
344 การดำเนินการตามกฎหมายกับรถบรรทุกทำ หิน ดิน ทราย ตกหล่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/13441 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
345 ผลประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร ที่ กท 3608/24531 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
346 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6907/158131 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
347 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/1607
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
348 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/1609
1 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 เม.ย. 2565 เวลา 15:09
349 การสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1177
1 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 เม.ย. 2565 เวลา 15:16
350 มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/1573
1 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 เม.ย. 2565 เวลา 15:27
      Execution time 0.02 seconds.