หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน มีนาคม 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 การขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันหรือโครงการผูกพันงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/134
25 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1 มี.ค. 2565 เวลา 11:41
2 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/102928 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มี.ค. 2565 เวลา 11:42
3 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/102728 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มี.ค. 2565 เวลา 11:46
4 ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/1334
28 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 มี.ค. 2565 เวลา 11:47
5 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7107/71528 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี1 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
6 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/131728 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 มี.ค. 2565 เวลา 15:03
7 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/131928 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี1 มี.ค. 2565 เวลา 15:05
8 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1041
1 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มี.ค. 2565 เวลา 15:05
9 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1044
1 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มี.ค. 2565 เวลา 15:06
10 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 550/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 551/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0409/1151 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ1 มี.ค. 2565 เวลา 15:11
11 รับสมัครคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/ว 6228 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 มี.ค. 2565 เวลา 15:12
12 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/453
1 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 มี.ค. 2565 เวลา 15:14
13 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ กท 1302/106028 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 มี.ค. 2565 เวลา 10:13
14 แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลและความก้าวหน้าในสายงานช่าง ฝ่ายโยธา สังกัดสำนักงานเขต ที่ กท 0304/37128 ก.พ. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 มี.ค. 2565 เวลา 10:15
15 ประชาสัมพันธ์การจัดทำฐานข้อมูลด้านการปกครองและการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/12281 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน2 มี.ค. 2565 เวลา 10:18
16 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/10551 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2565 เวลา 10:21
17 ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เฉพาะงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ และรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/141
28 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร2 มี.ค. 2565 เวลา 10:25
18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/37328 ก.พ. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 มี.ค. 2565 เวลา 10:27
19 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/10481 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2565 เวลา 10:28
20 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อประธานกรรมการชุมชนเข้าร่วมการสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการกฎหมายร่วมสมัย เรื่อง "บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว" ที่ กท 1503/45928 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม2 มี.ค. 2565 เวลา 11:09
21 เวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7001/9431 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ2 มี.ค. 2565 เวลา 11:14
22 มอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงการพิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ กท 1305/10721 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 มี.ค. 2565 เวลา 11:22
23 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม หน้าที่ 37 เวียนเว็ปไซต์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ กท 0301/34224 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 มี.ค. 2565 เวลา 13:42
24 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/461
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล2 มี.ค. 2565 เวลา 14:40
25 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1066
2 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2565 เวลา 14:49
26 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1069
2 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2565 เวลา 14:50
27 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1072
2 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2565 เวลา 14:51
28 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/4632 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล2 มี.ค. 2565 เวลา 14:51
29 การจัดเก็บภาษีป้ายโฆษณาของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ที่ กท 1302/10872 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 มี.ค. 2565 เวลา 16:11
30 ส่งร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/455
2 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล2 มี.ค. 2565 เวลา 17:24
31 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/10632 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 มี.ค. 2565 เวลา 11:15
32 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/10762 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 มี.ค. 2565 เวลา 11:18
33 แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่ กท 1305/11072 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 มี.ค. 2565 เวลา 13:01
34 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ.2564 ที่ กท 0907/อ.3752 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา3 มี.ค. 2565 เวลา 13:04
35 แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดสายตรวจเทศกิจ ที่ กท 1402/9373 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ3 มี.ค. 2565 เวลา 14:47
36 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/394
3 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 มี.ค. 2565 เวลา 14:47
37 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/390
2 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 มี.ค. 2565 เวลา 14:47
38 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเครือข่ายด้านข้อมูลองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ กท 1207/3461 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3 มี.ค. 2565 เวลา 14:47
39 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/483
3 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 มี.ค. 2565 เวลา 14:47
40 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1090
3 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 มี.ค. 2565 เวลา 14:47
41 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1093
3 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 มี.ค. 2565 เวลา 14:47
42 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5507/9883 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี3 มี.ค. 2565 เวลา 16:13
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564 และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ ที่ กท 0404/20623 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 มี.ค. 2565 เวลา 16:30
44 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน ระดับ HSK 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/799
3 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 มี.ค. 2565 เวลา 16:46
45 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/797
3 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 มี.ค. 2565 เวลา 16:50
46 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/11053 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 มี.ค. 2565 เวลา 11:06
47 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564 และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/485
3 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 มี.ค. 2565 เวลา 11:08
48 แนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ที่ กท 0303/3983 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 มี.ค. 2565 เวลา 11:12
49 สรุปผลการตรวจสอบประเมินผลการติดตั้งและการบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0407/ว 6128 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 มี.ค. 2565 เวลา 11:14
50 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/11183 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 มี.ค. 2565 เวลา 11:16
51 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ที่ กท 0404/21154 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 มี.ค. 2565 เวลา 11:19
52 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/10973 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 มี.ค. 2565 เวลา 11:32
53 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/16792 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 มี.ค. 2565 เวลา 11:33
54 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/11013 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 มี.ค. 2565 เวลา 11:34
55 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0302/4033 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 มี.ค. 2565 เวลา 14:48
56 ขอให้ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1104/12242 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม4 มี.ค. 2565 เวลา 14:50
57 การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีการปรับปรุง แก้ไข ที่ กท 0303/4084 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
58 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1119
4 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
59 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1122
4 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 มี.ค. 2565 เวลา 14:53
60 การโอนพัสดุ จำนวน 14 รายการ ที่ กท 0904/อ.7212 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา4 มี.ค. 2565 เวลา 14:54
61 ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/438
25 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 มี.ค. 2565 เวลา 15:42
62 สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 5 - 11 ปี (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/1485
4 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 มี.ค. 2565 เวลา 17:21
63 การรวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครที่เกียวข้องกับนโยบายรัฐบาล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/1134
4 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มี.ค. 2565 เวลา 10:50
64 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/11314 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มี.ค. 2565 เวลา 10:53
65 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/1564 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร7 มี.ค. 2565 เวลา 10:56
66 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/11264 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มี.ค. 2565 เวลา 11:02
67 การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IT) และประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0306/4013 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 มี.ค. 2565 เวลา 11:10
68 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5401/148218 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก7 มี.ค. 2565 เวลา 11:37
69 ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานอำนวยการ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0805/14513 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 มี.ค. 2565 เวลา 11:46
70 ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0805/14523 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 มี.ค. 2565 เวลา 11:49
71 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/842
7 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 มี.ค. 2565 เวลา 14:17
72 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/11447 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มี.ค. 2565 เวลา 14:21
73 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1150
7 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มี.ค. 2565 เวลา 15:05
74 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1153
7 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มี.ค. 2565 เวลา 15:05
75 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1156
7 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มี.ค. 2565 เวลา 15:06
76 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/501
7 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 มี.ค. 2565 เวลา 15:58
77 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/11647 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มี.ค. 2565 เวลา 16:17
78 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 218 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 มี.ค. 2565 เวลา 09:31
79 เจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ที่ กท 0410/2377 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ8 มี.ค. 2565 เวลา 09:58
80 ส่งสำเนาประกาศ เรื่่องมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 0410/2357 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ8 มี.ค. 2565 เวลา 10:01
81 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/11607 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มี.ค. 2565 เวลา 10:07
82 การฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/8194 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 มี.ค. 2565 เวลา 10:09
83 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/1516
7 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 มี.ค. 2565 เวลา 11:40
84 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7201/11347 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย8 มี.ค. 2565 เวลา 11:44
85 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1114
8 มี.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 มี.ค. 2565 เวลา 11:45
86 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/17634 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 มี.ค. 2565 เวลา 11:46
87 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/17664 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 มี.ค. 2565 เวลา 11:46
88 แจ้งต่ออายุสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถยนต์สำหรับเข้า-ออก ลานจอดรถยนต์ลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 228 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 มี.ค. 2565 เวลา 11:49
89 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ กท 7301/19938 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ8 มี.ค. 2565 เวลา 13:24
90 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1176
8 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มี.ค. 2565 เวลา 13:48
91 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1179
8 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มี.ค. 2565 เวลา 13:48
92 ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus และ Thai Stop COVID 2 Plus หรือ COVID Free Setting และขอความร่วมมือสมัครเข้าใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0704/18557 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 มี.ค. 2565 เวลา 14:32
93 แบบสอบถามเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ (Exit Interview) สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ กท 0302/4288 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 มี.ค. 2565 เวลา 15:10
94 ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/431
8 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 มี.ค. 2565 เวลา 10:09
95 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/11838 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มี.ค. 2565 เวลา 10:10
96 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/11858 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มี.ค. 2565 เวลา 10:11
97 แนวทางปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต (Emergency Operation Center : EOC) ในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0706/1910
8 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 มี.ค. 2565 เวลา 10:48
98 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1198
9 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มี.ค. 2565 เวลา 14:06
99 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1201
9 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มี.ค. 2565 เวลา 14:07
100 การโอนพัสดุ จำนวน 195 รายการ ที่ กท 1003/2418 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 มี.ค. 2565 เวลา 14:43
101 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0301/444
9 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 มี.ค. 2565 เวลา 09:45
102 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/1377
8 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน10 มี.ค. 2565 เวลา 10:22
103 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/32079 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มี.ค. 2565 เวลา 10:23
104 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/12059 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มี.ค. 2565 เวลา 10:23
105 ผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2565 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ที่ กท 0502/5299 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 มี.ค. 2565 เวลา 10:25
106 แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ กท 0406/13477 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน10 มี.ค. 2565 เวลา 10:26
107 ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอรับทุนประกอบอาชีพตามโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่ือช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/529
10 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 มี.ค. 2565 เวลา 10:55
108 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักการคลัง เรื่อง สำนักการศึุกษาขออนุมัติปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/1581
9 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 มี.ค. 2565 เวลา 10:59
109 ขอเชิญประชุมแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ กท 1501/5188 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 มี.ค. 2565 เวลา 13:32
110 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 73 รายการ ที่ กท 1008/18710 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 มี.ค. 2565 เวลา 13:36
111 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1220
10 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มี.ค. 2565 เวลา 13:57
112 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1223
10 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มี.ค. 2565 เวลา 13:58
113 ร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ. 2565 ที่ กท 0403/ว 2310 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 มี.ค. 2565 เวลา 14:39
114 การใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ กท 1305/12129 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 มี.ค. 2565 เวลา 15:23
115 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1208
10 มี.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร10 มี.ค. 2565 เวลา 17:09
116 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2828
7 เม.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 เม.ย. 2565 เวลา 14:21
117 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/123610 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มี.ค. 2565 เวลา 11:06
118 ขอส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0200/11839 มี.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร11 มี.ค. 2565 เวลา 11:07
119 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/536
10 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 มี.ค. 2565 เวลา 11:08
120 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.54
11 มี.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร11 มี.ค. 2565 เวลา 13:18
121 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/1560
25 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 มี.ค. 2565 เวลา 14:48
122 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1602/34010 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง11 มี.ค. 2565 เวลา 14:50
123 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/5929 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร11 มี.ค. 2565 เวลา 14:51
124 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1239
11 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
125 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1242
11 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
126 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1245
11 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
127 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ที่ กท 0404/229510 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 มี.ค. 2565 เวลา 14:54
128 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 600/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาคลองแสนแสบและคลองสาขาด้านการจัดการไขมัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/1443
11 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 มี.ค. 2565 เวลา 14:56
129 พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ที่ กท 0406/142710 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน11 มี.ค. 2565 เวลา 14:57
130 การแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเทศกิจ ที่ กท 1404/108311 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 มี.ค. 2565 เวลา 14:58
131 แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/460
10 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 มี.ค. 2565 เวลา 14:59
132 ส่งคืนคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/4369 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 มี.ค. 2565 เวลา 15:00
133 การเดินทางไปสอบหรือคัดเลือกของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ ว.67
11 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร11 มี.ค. 2565 เวลา 15:55
134 การรายงานผลดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต (ระยะครึ่งปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/1447
11 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม14 มี.ค. 2565 เวลา 15:05
135 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/125411 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มี.ค. 2565 เวลา 11:19
136 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนจากเหตุอัคคีภัย ที่ กท 5003/148610 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ14 มี.ค. 2565 เวลา 13:15
137 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/124911 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มี.ค. 2565 เวลา 13:17
138 กรมธนารักษ์ขออนุญาตดำเนินการติดตั้งบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐในพื้นที่ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/125111 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 มี.ค. 2565 เวลา 13:30
139 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/234111 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่14 มี.ค. 2565 เวลา 13:33
140 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2005
10 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 มี.ค. 2565 เวลา 14:39
141 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2007
10 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 มี.ค. 2565 เวลา 14:40
142 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/200210 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 มี.ค. 2565 เวลา 14:42
143 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/201110 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 มี.ค. 2565 เวลา 14:45
144 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) ที่ กท 1207/144711 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว14 มี.ค. 2565 เวลา 14:50
145 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1275
14 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มี.ค. 2565 เวลา 14:54
146 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1278
14 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มี.ค. 2565 เวลา 14:56
147 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0807/169111 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 มี.ค. 2565 เวลา 09:52
148 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0807/168911 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 มี.ค. 2565 เวลา 09:58
149 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคลินิก ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/483
14 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.15 มี.ค. 2565 เวลา 10:18
150 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/128414 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มี.ค. 2565 เวลา 10:27
151 ขอแจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity anก Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0306/47914 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.15 มี.ค. 2565 เวลา 10:39
152 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 1 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/555
14 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 มี.ค. 2565 เวลา 10:47
153 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/128214 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มี.ค. 2565 เวลา 10:51
154 บิดา จ่าเอก ชัยพร จันลี ถึงแก่กรรม ที่ กท 5901/141315 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน15 มี.ค. 2565 เวลา 10:54
155 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/11779 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา15 มี.ค. 2565 เวลา 10:59
156 ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (เฉพาะตำแหน่ง) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/2354
11 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 มี.ค. 2565 เวลา 11:06
157 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/559
15 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 มี.ค. 2565 เวลา 14:04
158 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1299
15 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มี.ค. 2565 เวลา 14:44
159 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1302
15 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มี.ค. 2565 เวลา 14:47
160 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1296
15 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
161 การดำเนินการตามมติ ก.ก. กรณีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ที่ กท 0306/7015 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร15 มี.ค. 2565 เวลา 15:19
162 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร. 26) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/937
15 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มี.ค. 2565 เวลา 15:42
163 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/131215 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มี.ค. 2565 เวลา 10:23
164 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/566
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 มี.ค. 2565 เวลา 10:26
165 ขอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ที่ กท 0502/56916 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 มี.ค. 2565 เวลา 10:27
166 ยืนยันเงินเหลือจ่าย/เบิกเกินส่งคืน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/1748
15 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 มี.ค. 2565 เวลา 10:54
167 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/60815 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา16 มี.ค. 2565 เวลา 13:52
168 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1321
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มี.ค. 2565 เวลา 13:53
169 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1324
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มี.ค. 2565 เวลา 13:54
170 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 4908/142811 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตพระโขนง16 มี.ค. 2565 เวลา 14:00
171 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/125515 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา16 มี.ค. 2565 เวลา 14:08
172 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/130615 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มี.ค. 2565 เวลา 14:09
173 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/125711 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 มี.ค. 2565 เวลา 14:18
174 การจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม ที่ กท 0306/45710 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 มี.ค. 2565 เวลา 14:20
175 แนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/1822
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 มี.ค. 2565 เวลา 14:57
176 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/2409
14 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่16 มี.ค. 2565 เวลา 15:54
177 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/133416 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มี.ค. 2565 เวลา 10:25
178 เวียนแจ้งการใช้งานระบบ LTax 3000 V.4 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/129315 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 มี.ค. 2565 เวลา 10:28
179 ส่งประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท 6401/153316 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง17 มี.ค. 2565 เวลา 10:49
180 การสำรวจข้อมูลสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0801/180616 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 มี.ค. 2565 เวลา 10:52
181 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/132816 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มี.ค. 2565 เวลา 11:13
182 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/209515 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 มี.ค. 2565 เวลา 11:31
183 การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/ว 7416 มี.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร17 มี.ค. 2565 เวลา 11:50
184 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1005/8917 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 มี.ค. 2565 เวลา 13:38
185 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/959
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 มี.ค. 2565 เวลา 13:43
186 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Urban Administration and Planning (MUAP) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/964
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
187 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/134317 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
188 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1346
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
189 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/582
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
190 หลักสูตรการเสริมสร้างวินัยของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/957
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
191 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/132016 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
192 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/2129
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
193 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/135717 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
194 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/135017 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
195 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/969
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
196 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7401/186311 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
197 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/180
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
198 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ที่ กท 0302/51817 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
199 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/2171
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 มี.ค. 2565 เวลา 11:48
200 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในสภาวะยากลำบาก ที่ กท 0403/ว 2418 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 13:24
201 ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลสิงคโปร์หลักสูตร "Sustainable Financing of Cities" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/526
18 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 14:27
202 กำหนดการชี้แจงระเบียบการพักอาศัยฯ และทำสัญญาเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 แห่ง ที่ กท 0404/255818 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่18 มี.ค. 2565 เวลา 14:27
203 ผลการคัดเลือกกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน ที่ กท 0404/253117 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่18 มี.ค. 2565 เวลา 14:28
204 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1367
18 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มี.ค. 2565 เวลา 14:33
205 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1370
18 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มี.ค. 2565 เวลา 14:34
206 ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. (News HRD Letter) ที่ กท 0401/96217 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 14:34
207 คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 0405/175018 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี18 มี.ค. 2565 เวลา 14:53
208 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0401/97117 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 มี.ค. 2565 เวลา 15:50
209 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/588
18 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม18 มี.ค. 2565 เวลา 15:51
210 ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่ีอนวิทยาการคำนวณ (Coding for School Director) ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/1888
18 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 มี.ค. 2565 เวลา 15:54
211 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/137618 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มี.ค. 2565 เวลา 10:12
212 ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/1914
18 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 มี.ค. 2565 เวลา 10:40
213 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/137418 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มี.ค. 2565 เวลา 10:42
214 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7407/211518 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด21 มี.ค. 2565 เวลา 11:30
215 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8306/150418 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา21 มี.ค. 2565 เวลา 11:36
216 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/53321 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 มี.ค. 2565 เวลา 14:58
217 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ กท 1305/138421 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มี.ค. 2565 เวลา 15:01
218 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1394
21 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มี.ค. 2565 เวลา 15:03
219 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1388
21 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มี.ค. 2565 เวลา 15:04
220 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1391
21 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มี.ค. 2565 เวลา 15:04
221 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และเงินพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานกวาด พ.ศ. ... ที่ กท 1103/156418 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม22 มี.ค. 2565 เวลา 09:34
222 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/511
21 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว22 มี.ค. 2565 เวลา 11:10
223 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/140821 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มี.ค. 2565 เวลา 11:31
224 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/139821 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มี.ค. 2565 เวลา 11:33
225 การให้สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ กท 0404/259921 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่22 มี.ค. 2565 เวลา 11:35
226 รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 ที่ กท 0510/61021 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มี.ค. 2565 เวลา 11:37
227 แจ้งย้ายที่ทำการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติศาสนาทางทะเล (ศรชล.) ที่ กท 0403/ว 2522 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 มี.ค. 2565 เวลา 13:35
228 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1417
22 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มี.ค. 2565 เวลา 14:41
229 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1420
22 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มี.ค. 2565 เวลา 14:43
230 กำชับมิให้มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและดำเนินกิจกรรมรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตในพื้นที่ ที่ กท 1103/8915 มี.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 มี.ค. 2565 เวลา 14:49
231 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/92715 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี22 มี.ค. 2565 เวลา 14:57
232 มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม ที่ กท 8805/145221 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ22 มี.ค. 2565 เวลา 15:16
233 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/54623 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 มี.ค. 2565 เวลา 11:49
234 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำถิ่นกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/166022 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน23 มี.ค. 2565 เวลา 11:50
235 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/142622 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มี.ค. 2565 เวลา 11:51
236 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/142422 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มี.ค. 2565 เวลา 11:52
237 โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On site Services) ณ สำนักงานเขต ที่ กท 0509/61622 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 มี.ค. 2565 เวลา 11:54
238 การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ช่วงขยายเวลาถึงปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/623
22 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 มี.ค. 2565 เวลา 12:01
239 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 ที่ กท 0401/103622 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 มี.ค. 2565 เวลา 12:01
240 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตแค ที่ กท 8701/181517 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน23 มี.ค. 2565 เวลา 12:04
241 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2211
17 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มี.ค. 2565 เวลา 12:08
242 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2085
15 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มี.ค. 2565 เวลา 12:08
243 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2141
16 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มี.ค. 2565 เวลา 12:09
244 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2054
14 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มี.ค. 2565 เวลา 12:10
245 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1441
23 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มี.ค. 2565 เวลา 14:52
246 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1444
23 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มี.ค. 2565 เวลา 14:54
247 แนวทางบริหารจัดการการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนมาก
ที่ กท 0302/550
23 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 มี.ค. 2565 เวลา 15:22
248 ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/2349
22 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มี.ค. 2565 เวลา 15:23
249 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/628
23 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 มี.ค. 2565 เวลา 15:25
250 การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/166122 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน23 มี.ค. 2565 เวลา 15:27
251 ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1427
23 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 08:45
252 ขอเชิญประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0301/55423 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 08:47
253 แนวทางบริหารจัดการการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (แก้ไขเอกสารแนบท้ายบันทึกทั้งหมด เวียนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565) ด่วนมาก
ที่ กท 0302/550
23 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 11:28
254 ประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5101/162322 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน24 มี.ค. 2565 เวลา 13:12
255 ประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5101/162522 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน24 มี.ค. 2565 เวลา 13:12
256 มารดาข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1430
23 มี.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 13:12
257 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/145523 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มี.ค. 2565 เวลา 13:13
258 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว 7923 มี.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 13:14
259 ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/592
23 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 มี.ค. 2565 เวลา 13:15
260 ขอความอนุเคาะห์ข้อมูลเพือจัดทำสถิติกรุงเทพมหานครประจำปี ที่ กท 0502/63123 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 มี.ค. 2565 เวลา 13:19
261 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/144823 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มี.ค. 2565 เวลา 13:19
262 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพระโขนง ที่ กท 4901/162923 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง24 มี.ค. 2565 เวลา 13:22
263 รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน-กันยายน 2564) ที่ กท 0409/15824 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ24 มี.ค. 2565 เวลา 13:25
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างบริเวณโครงการ 7 ที่ กท 3608/20420 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 13:28
265 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1603/40224 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง24 มี.ค. 2565 เวลา 13:29
266 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/637
24 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 มี.ค. 2565 เวลา 14:11
267 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 729/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/265823 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่24 มี.ค. 2565 เวลา 14:13
268 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 730/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/265923 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่24 มี.ค. 2565 เวลา 14:15
269 ส่งคืนเอกสารการสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ กท 0404/251617 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่24 มี.ค. 2565 เวลา 14:17
270 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1464
24 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มี.ค. 2565 เวลา 14:19
271 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1467
24 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มี.ค. 2565 เวลา 14:19
272 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานตรวจสอบภายใน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0407/452
24 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน24 มี.ค. 2565 เวลา 15:21
273 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.48923 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 มี.ค. 2565 เวลา 15:24
274 เปลี่ยนกำหนดการประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0301/56324 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 มี.ค. 2565 เวลา 15:58
275 ส่งข้อมูลภารกิจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครและภารกิจที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.64
25 มี.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 มี.ค. 2565 เวลา 08:32
276 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/147124 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 12:13
277 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/148024 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 12:17
278 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2367
23 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 มี.ค. 2565 เวลา 13:16
279 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2276
21 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 มี.ค. 2565 เวลา 13:18
280 องค์การ UCLG เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาษาจีน" ที่ กท 0410/29624 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ25 มี.ค. 2565 เวลา 13:24
281 แจ้งปิดระบบ SAR Online ชั่วคราวในวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ที่ กท 0805/201123 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 มี.ค. 2565 เวลา 13:25
282 รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 2) ที่ กท 0807/204624 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 มี.ค. 2565 เวลา 13:27
283 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0807/204824 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 มี.ค. 2565 เวลา 13:32
284 รับสมัครทุนการศึกษา่ในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (รอบ 2) ที่ กท 0807/205124 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 มี.ค. 2565 เวลา 13:34
285 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ที่ กท 6301/145624 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ25 มี.ค. 2565 เวลา 13:36
286 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4301/103824 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก25 มี.ค. 2565 เวลา 14:29
287 ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/646
25 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 มี.ค. 2565 เวลา 14:33
288 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1489
25 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 14:34
289 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1486
25 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 14:35
290 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1492
25 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 14:36
291 ให้งดจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชน และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/ว.7722 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร25 มี.ค. 2565 เวลา 15:16
292 ส่งประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/20225 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 มี.ค. 2565 เวลา 15:19
293 การดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแนวคลอง ที่ กท 1106/148715 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 มี.ค. 2565 เวลา 15:25
294 การคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/279725 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 มี.ค. 2565 เวลา 15:56
295 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/149625 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มี.ค. 2565 เวลา 12:54
296 ขอส่งรายงานการประชุม ที่ กท 0805/211525 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 มี.ค. 2565 เวลา 12:55
297 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2565 ที่ กท 0301/57025 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 มี.ค. 2565 เวลา 13:25
298 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/149925 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มี.ค. 2565 เวลา 13:27
299 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6907/150328 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม28 มี.ค. 2565 เวลา 15:11
300 ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ กท 4407/114224 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน28 มี.ค. 2565 เวลา 15:14
301 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/144623 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 มี.ค. 2565 เวลา 15:15
302 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1513
28 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มี.ค. 2565 เวลา 15:16
303 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1510
28 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มี.ค. 2565 เวลา 15:18
304 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1516
28 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มี.ค. 2565 เวลา 15:20
305 การคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/279725 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 มี.ค. 2565 เวลา 15:38
306 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/133625 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี28 มี.ค. 2565 เวลา 15:45
307 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565 (แก้ไขเอกสารแนบบันทึกหน้าที่1 เวียนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565) ที่ กท 0408/149925 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มี.ค. 2565 เวลา 09:21
308 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 24 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1115
28 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 09:27
309 การเก็บรักษาฎีกาเบิกเงิน ใบสำคัญคู่จ่าย และหลักฐานการจ่ายของหน่วยงาน เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบ ที่ กท 0407/ว 8124 มี.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 09:31
310 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 ที่ กท 0503/65628 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 มี.ค. 2565 เวลา 13:15
311 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4701/133528 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท29 มี.ค. 2565 เวลา 13:16
312 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 7708/251423 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสวนหลวง29 มี.ค. 2565 เวลา 13:17
313 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/152328 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มี.ค. 2565 เวลา 13:18
314 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/152028 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มี.ค. 2565 เวลา 13:20
315 กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กท 0403/ว 2629 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 13:22
316 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4708/134225 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท29 มี.ค. 2565 เวลา 13:32
317 บัญชีมอบหมายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการประเมิน ITA ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/585
29 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 15:16
318 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/666
29 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 มี.ค. 2565 เวลา 15:18
319 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/65829 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 มี.ค. 2565 เวลา 15:20
320 แจ้งเปิดการใช้งานระบบบริการข้อมูลที่ดิน ที่ กท 1703/44217 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง29 มี.ค. 2565 เวลา 15:22
321 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1533
29 มี.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 15:24
322 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1531
29 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มี.ค. 2565 เวลา 15:26
323 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1533
29 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มี.ค. 2565 เวลา 15:27
324 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566-2570่) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1149
29 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2565 เวลา 16:01
325 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/154729 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 11:20
326 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม." ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/1554
29 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 11:21
327 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/153729 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 11:22
328 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/153529 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 11:23
329 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/67230 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 มี.ค. 2565 เวลา 11:24
330 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 10 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1162
29 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 มี.ค. 2565 เวลา 11:26
331 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/674
30 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 มี.ค. 2565 เวลา 11:27
332 การโอนพัสดุ จำนวน 6 รายการ ที่ กท 6508/228530 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร30 มี.ค. 2565 เวลา 13:30
333 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/2489
28 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 มี.ค. 2565 เวลา 13:31
334 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส"วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/677
30 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 มี.ค. 2565 เวลา 15:30
335 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1564
30 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 15:30
336 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1566
30 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มี.ค. 2565 เวลา 15:30
337 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 5507/216427 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี31 พ.ค. 2565 เวลา 08:18
338 พิธีถวายบังคมปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 27
31 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2565 เวลา 10:26
339 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1308/152229 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 มี.ค. 2565 เวลา 11:44
340 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/2244
30 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา31 มี.ค. 2565 เวลา 11:46
341 ขอให้ยืนยันจำนวนสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0507/65428 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล31 มี.ค. 2565 เวลา 13:27
342 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา และค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 6708/138829 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม31 มี.ค. 2565 เวลา 13:28
343 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6207/210528 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน31 มี.ค. 2565 เวลา 13:29
344 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางเขน ที่ กท 5101/170525 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน31 มี.ค. 2565 เวลา 13:30
345 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/157530 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 มี.ค. 2565 เวลา 13:31
346 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/156830 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 มี.ค. 2565 เวลา 13:32
347 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 767/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ กท 1505/68331 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม31 มี.ค. 2565 เวลา 14:22
348 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1580
31 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 มี.ค. 2565 เวลา 14:22
349 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1582
31 มี.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 มี.ค. 2565 เวลา 14:22
350 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ที่ กท 0908/73630 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา31 มี.ค. 2565 เวลา 14:24
351 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/150628 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 มี.ค. 2565 เวลา 14:25
352 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/150328 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 มี.ค. 2565 เวลา 14:29
353 การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ที่ กท 0303/60331 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2565 เวลา 15:12
354 การสำรวจข้อมูลการใช้คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/60131 มี.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2565 เวลา 15:14
      Execution time 0.02 seconds.