หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ������������������������������ 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/100025 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.พ. 2565 เวลา 10:36
2 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/100625 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.พ. 2565 เวลา 10:37
3 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/24528 ก.พ. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร28 ก.พ. 2565 เวลา 14:04
4 หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน ที่ กท 0401/77128 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.พ. 2565 เวลา 14:05
5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1020
28 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.พ. 2565 เวลา 14:06
6 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1023
28 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.พ. 2565 เวลา 14:07
7 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมเตรียมการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.44
28 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ก.พ. 2565 เวลา 14:45
8 การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ที่ กท 0303/35628 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.พ. 2565 เวลา 14:57
9 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/98124 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 2565 เวลา 11:51
10 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/97824 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 2565 เวลา 11:52
11 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ... ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/1264
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี25 ก.พ. 2565 เวลา 11:54
12 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/111824 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 ก.พ. 2565 เวลา 11:55
13 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ กท 1305/102024 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ก.พ. 2565 เวลา 11:57
14 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/13123 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 ก.พ. 2565 เวลา 12:00
15 กำชับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขต ที่ กท 0708/ว 5824 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ก.พ. 2565 เวลา 12:03
16 ขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล Strong - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/345
25 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.พ. 2565 เวลา 15:03
17 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 0404/191625 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 ก.พ. 2565 เวลา 15:05
18 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0301/34224 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.พ. 2565 เวลา 15:06
19 ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนวันประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/967
25 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.พ. 2565 เวลา 15:07
20 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/993
25 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 2565 เวลา 15:36
21 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/996
25 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 2565 เวลา 15:38
22 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/990
25 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 2565 เวลา 15:40
23 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/76425 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่25 ก.พ. 2565 เวลา 15:47
24 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/418
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 ก.พ. 2565 เวลา 10:39
25 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/95723 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.พ. 2565 เวลา 10:40
26 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/95023 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.พ. 2565 เวลา 10:41
27 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/1415
21 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 ก.พ. 2565 เวลา 11:41
28 ส่งประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7901/158122 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม24 ก.พ. 2565 เวลา 11:47
29 แจ้งเร่งรัดให้ส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน บาทขึ้นไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/424
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 ก.พ. 2565 เวลา 14:49
30 การมอบหมายภารกิจ กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2022)" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1101/1106
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม24 ก.พ. 2565 เวลา 14:51
31 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/971
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.พ. 2565 เวลา 14:52
32 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/968
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.พ. 2565 เวลา 14:54
33 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/97424 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.พ. 2565 เวลา 14:55
34 ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/199322 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์24 ก.พ. 2565 เวลา 15:37
35 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาชาติ ที่ กท 0805/118221 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ก.พ. 2565 เวลา 09:05
36 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่ กท 0404/119321 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 ก.พ. 2565 เวลา 09:06
37 ขอส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0200/85421 ก.พ. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 09:08
38 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/88522 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 09:09
39 ขอรายชื่อผู้ประสานงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ระดับหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 20
22 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 09:12
40 ขอส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0503/41222 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ก.พ. 2565 เวลา 09:14
41 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/952
22 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.พ. 2565 เวลา 09:17
42 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/93322 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.พ. 2565 เวลา 10:10
43 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (BEMIS) ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ที่ กท 0806/116821 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ก.พ. 2565 เวลา 12:00
44 ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/1219
22 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ก.พ. 2565 เวลา 13:07
45 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/93022 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.พ. 2565 เวลา 13:08
46 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4601/91822 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต23 ก.พ. 2565 เวลา 13:10
47 รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/381
18 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม23 ก.พ. 2565 เวลา 13:12
48 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2566-2570) ที่ กท 0401/67822 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 13:15
49 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6308/92522 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ23 ก.พ. 2565 เวลา 13:17
50 วุฒิที่ ก.ก. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ.2566 ที่ กท 0302/32622 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 13:22
51 นายชาญชัย โรหิตศิริ อดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม ที่ กท 0409/10523 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ23 ก.พ. 2565 เวลา 13:25
52 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 6 รายการ ที่ กท 1005/ก.6222 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.พ. 2565 เวลา 15:19
53 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/29821 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 ก.พ. 2565 เวลา 15:19
54 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 13 (ยธส.13) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/693
23 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 15:21
55 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/415
23 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ก.พ. 2565 เวลา 15:22
56 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/943
23 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.พ. 2565 เวลา 15:23
57 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/940
23 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.พ. 2565 เวลา 15:24
58 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/946
23 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.พ. 2565 เวลา 15:24
59 ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างบริเวณโครงการ 7 ที่ กท 3608/12523 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 15:40
60 อนุมัติหลักการจ่ายเงิน ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online กท 1303/93221 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 ก.พ. 2565 เวลา 09:04
61 ขอส่งกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กท 0307/29118 ก.พ. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.22 ก.พ. 2565 เวลา 09:07
62 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กท 0408/89521 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.พ. 2565 เวลา 10:14
63 ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กท 0407/26917 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน22 ก.พ. 2565 เวลา 11:11
64 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
กท 0708/1354
18 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 ก.พ. 2565 เวลา 11:38
65 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กท 7907/148618 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม22 ก.พ. 2565 เวลา 11:41
66 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 1902/5521 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.พ. 2565 เวลา 11:43
67 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
กท 0303/312
21 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.22 ก.พ. 2565 เวลา 11:47
68 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) กท 0302/30921 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.22 ก.พ. 2565 เวลา 13:39
69 การสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2565 กท 0403/ว 1922 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.พ. 2565 เวลา 13:46
70 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กท 0408/91321 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.พ. 2565 เวลา 13:55
71 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กท 0307/29218 ก.พ. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.22 ก.พ. 2565 เวลา 13:59
72 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
กท 0504/410
22 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ก.พ. 2565 เวลา 14:02
73 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กท 0507/35917 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ก.พ. 2565 เวลา 14:07
74 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/926
22 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.พ. 2565 เวลา 14:09
75 การนำหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ที่ กท 0305/28618 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.21 ก.พ. 2565 เวลา 11:10
76 ปรับรูปแบบการประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อมูลประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/380
18 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.พ. 2565 เวลา 11:21
77 ปรับรูปแบบการประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อมูลประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/381
18 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.พ. 2565 เวลา 11:23
78 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/385
18 ก.พ. 2565ทราบรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม21 ก.พ. 2565 เวลา 11:27
79 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/88218 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์21 ก.พ. 2565 เวลา 11:40
80 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/88418 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.พ. 2565 เวลา 11:42
81 สิ่งของพระราชทาน "พระกำลังแผ่นดิน" ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 18
21 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.พ. 2565 เวลา 14:18
82 หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
กท 0904/อ.563
21 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา21 ก.พ. 2565 เวลา 14:53
83 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/909
21 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.พ. 2565 เวลา 14:56
84 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
กท 0408/903
21 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.พ. 2565 เวลา 15:03
85 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
กท 0408/906
21 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.พ. 2565 เวลา 15:11
86 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562-2564 กท 1305/89718 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.พ. 2565 เวลา 15:16
87 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0404/155915 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ก.พ. 2565 เวลา 15:18
88 ย้ายข้าราชการ กท 0404/166918 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ก.พ. 2565 เวลา 15:21
89 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ด่วนมาก
กท 0404/ว.53
21 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.พ. 2565 เวลา 15:24
90 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2565 ด่วนมาก
กท 0302/299
18 ก.พ. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.21 ก.พ. 2565 เวลา 15:33
91 การจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด
กท 0803/1133
18 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.พ. 2565 เวลา 15:35
92 แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล ด่วนที่สุด
กท 1305/929
21 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.พ. 2565 เวลา 15:38
93 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/181420 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 10:35
94 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกลุ่มงานอาคารสถานที่ผ่าน Line official Account "กลุ่มงานอาคารสถานที่" ที่ กท 0403/ว 1615 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ก.พ. 2565 เวลา 11:30
95 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/132417 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 ก.พ. 2565 เวลา 14:34
96 ทุนศึกษาหลักสูตร Flood Disaster Risk Reduction ที่ กท 0302/28117 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ก.พ. 2565 เวลา 14:36
97 รายงานรายละเอียดเงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ ที่ กท 1307/79711 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.พ. 2565 เวลา 14:38
98 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/85617 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 14:41
99 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/872
18 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 14:43
100 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/875
18 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 14:44
101 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/878
18 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 14:44
102 ขอเชิญประชุม ที่ กท 0805/110817 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ก.พ. 2565 เวลา 10:05
103 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1302/75918 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.พ. 2565 เวลา 10:09
104 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/86317 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 10:33
105 การดำเนินการโครงการ BMA Smart Service ด่วนมาก
ที่ กท 0508/355
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ก.พ. 2565 เวลา 10:56
106 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2565 ที่ กท 0408/88618 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 10:58
107 แก้ไขตัวอย่างโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1503/37117 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม18 ก.พ. 2565 เวลา 11:04
108 การจัดทำรายงานการติดตามและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ (Indicative Country Pipeline and Monitoring Report : ICPM) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank : ADB) ปี 2566-2568 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/875
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.พ. 2565 เวลา 11:27
109 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ (แก้ไขเอกสารแนบ หน้า 30-33 เวียนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) ด่วนมาก
กท 0401/593
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2565 เวลา 09:22
110 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/82915 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.พ. 2565 เวลา 10:07
111 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/83515 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.พ. 2565 เวลา 10:11
112 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตจตุจักร เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กท 6509/1096
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร17 ก.พ. 2565 เวลา 11:37
113 แนวทางการตรวจแนะนำตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดิ่ม พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0714/10898 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ก.พ. 2565 เวลา 11:39
114 รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2565-2570) ที่ กท 0510/34617 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ก.พ. 2565 เวลา 11:41
115 การดำเนินการทางปกครองและอาญาคดีอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ กท 1404/70115 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ17 ก.พ. 2565 เวลา 11:44
116 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ที่ กท 7001/67114 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ17 ก.พ. 2565 เวลา 13:21
117 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/26215 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว17 ก.พ. 2565 เวลา 13:32
118 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/852
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.พ. 2565 เวลา 14:28
119 เชิญประชุมการใช้งานระบบการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง LTax3000 V.4 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0509/348
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ก.พ. 2565 เวลา 14:35
120 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/849
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.พ. 2565 เวลา 14:37
121 การดำเนินการตามมติ ก.ก. กรณีการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการมอบหมายงาน ที่ กท 0306/ว 5117 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2565 เวลา 14:38
122 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2565 และบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/85815 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ก.พ. 2565 เวลา 14:41
123 ขอความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/62017 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2565 เวลา 14:47
124 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 453/2565 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/155715 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ก.พ. 2565 เวลา 14:49
125 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 454/2565 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/155815 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ก.พ. 2565 เวลา 14:52
126 แนวทางปฏิบัติในการทำคำคัดค้านการไม่ใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ กท 0405/ว 4915 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2565 เวลา 15:27
127 ขอรายชื่อผู้ประสานงานระดับพื้นที่และระดับสำนัก เพื่อบูรณาการร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/845
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2565 เวลา 16:30
128 แจ้งสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารกรมการขนส่งทางราง ที่ กท 0403/ว 1715 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2565 เวลา 09:46
129 เชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในหัวข้อ "การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online" ด่วนมาก
ที่ กท 1305/811
11 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ก.พ. 2565 เวลา 10:49
130 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/80714 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.พ. 2565 เวลา 10:50
131 รายงานสรุปปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการ ผอ.เขต เดินดิน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/757
14 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2565 เวลา 10:52
132 ขอส่งมอบสื่อความรู้วิธีการทิ้งขยะติดเชื้อประเภทชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ กท 1103/82911 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2565 เวลา 10:53
133 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่ กท 1402/67614 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 ก.พ. 2565 เวลา 14:25
134 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/110015 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง15 ก.พ. 2565 เวลา 14:27
135 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ประสบอัคคีภัย ที่ กท 1306/85615 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ก.พ. 2565 เวลา 14:29
136 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ และเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 2 รายการ ที่ กท 8008/100214 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว15 ก.พ. 2565 เวลา 14:42
137 การปฏิบัติงานที่บ้านและการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/ว 48
15 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2565 เวลา 15:34
138 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/819
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.พ. 2565 เวลา 15:35
139 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/822
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.พ. 2565 เวลา 15:36
140 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/825
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.พ. 2565 เวลา 15:36
141 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/82914 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ก.พ. 2565 เวลา 15:37
142 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1207/25014 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว15 ก.พ. 2565 เวลา 15:39
143 การดำเนินคดีบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/67914 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 ก.พ. 2565 เวลา 15:43
144 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/337
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ก.พ. 2565 เวลา 15:44
145 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0401/593
15 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2565 เวลา 15:45
146 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/75011 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.พ. 2565 เวลา 11:32
147 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/76911 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.พ. 2565 เวลา 11:40
148 รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายูไทย พ.ศ. 2563 ที่ กท 1505/2997 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม14 ก.พ. 2565 เวลา 11:52
149 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/24611 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว14 ก.พ. 2565 เวลา 14:17
150 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/103811 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร14 ก.พ. 2565 เวลา 14:19
151 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/803
14 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.พ. 2565 เวลา 15:08
152 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/797
14 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.พ. 2565 เวลา 15:09
153 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/800
14 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.พ. 2565 เวลา 15:10
154 แจ้งกำหนดการหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2- รุ่นที่ 5 ที่ กท 0401/57314 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.พ. 2565 เวลา 16:26
155 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/1113
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 ก.พ. 2565 เวลา 12:52
156 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/1115
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 ก.พ. 2565 เวลา 12:52
157 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม และข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ กท 1501/33410 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม11 ก.พ. 2565 เวลา 12:54
158 ขอข้อมูลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าของสำนักงานเขต ที่ กท 1304/75810 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ก.พ. 2565 เวลา 12:57
159 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/74310 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.พ. 2565 เวลา 12:59
160 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/75010 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.พ. 2565 เวลา 13:01
161 การรับสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 0401/55511 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.พ. 2565 เวลา 13:04
162 การรับสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการ ทุกสังกัด (ยกเว้นสำนักงานเขต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 0401/55311 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.พ. 2565 เวลา 13:05
163 ประกาศประกวดราคาให้เช่าพื่นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร กท 3608/07710 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร11 ก.พ. 2565 เวลา 15:28
164 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน กท 0408/076511 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.พ. 2565 เวลา 15:30
165 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/79611 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ก.พ. 2565 เวลา 16:11
166 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/759
11 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.พ. 2565 เวลา 16:12
167 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0100/17210 ก.พ. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร11 ก.พ. 2565 เวลา 16:13
168 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/762
11 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.พ. 2565 เวลา 16:13
169 ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation) ด่วนมาก
ที่ กท 0502/308
11 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ก.พ. 2565 เวลา 16:15
170 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0505/31611 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ก.พ. 2565 เวลา 16:17
171 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 398 รายการ ที่ กท 5108/85511 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน11 ก.พ. 2565 เวลา 16:19
172 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/7459 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.พ. 2565 เวลา 11:27
173 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานสายงานพัฒนาสังคมบรรจุใหม่ (ออนไลน์) Hello New Gen ที่ กท 1502/2927 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 ก.พ. 2565 เวลา 11:28
174 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/7239 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.พ. 2565 เวลา 11:30
175 แจ้งย้ายที่ทำการศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่ กท 0403/ว 159 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ก.พ. 2565 เวลา 12:44
176 การใช้งานระบบการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง LTax3000 V.4 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0509/281
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ก.พ. 2565 เวลา 12:48
177 ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลว่าด้วยเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ลงราชกิจจานุเบกษา ที่ กท 0507/2868 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ก.พ. 2565 เวลา 12:53
178 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/73610 ก.พ. 2565ดำเนินการ10 ก.พ. 2565 เวลา 13:57
179 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/7138 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ก.พ. 2565 เวลา 13:58
180 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/739
10 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.พ. 2565 เวลา 15:12
181 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุลงเว็ปไซต์ ที่ กท 1402/63010 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ10 ก.พ. 2565 เวลา 15:32
182 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส.9) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/549
10 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ก.พ. 2565 เวลา 15:50
183 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution To GDP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/84
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 11:08
184 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/7018 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.พ. 2565 เวลา 11:13
185 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/299
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ก.พ. 2565 เวลา 11:26
186 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1205/638 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 ก.พ. 2565 เวลา 11:43
187 ประกาศสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ กท 0403/ว 149 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 13:34
188 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/713
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.พ. 2565 เวลา 15:10
189 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/719
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.พ. 2565 เวลา 15:11
190 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/7169 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.พ. 2565 เวลา 15:11
191 แจ้งผลการพิจารณาตอบข้อหารือของสำนักงานเขตวัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 1305/7178 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.พ. 2565 เวลา 15:13
192 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/2198 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 ก.พ. 2565 เวลา 15:15
193 ขอรับการสนับสนุนการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/2329 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 ก.พ. 2565 เวลา 15:17
194 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความประสงค์ในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะของหน่วยงาน ที่ กท 0401/5068 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 15:19
195 การตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ.2564-2565) ที่ กท 0401/5058 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 15:22
196 ขอความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/4938 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 15:23
197 โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (เอพีโอ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/519
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 15:24
198 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ด่วนมาก
ที่ กท 0404/1312
9 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ก.พ. 2565 เวลา 09:20
199 ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่ กท 0403/ว 138 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.พ. 2565 เวลา 10:16
200 หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/491
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.พ. 2565 เวลา 13:01
201 บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0501/251
8 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ก.พ. 2565 เวลา 13:03
202 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/988
3 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.พ. 2565 เวลา 13:04
203 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ กท 0802/8527 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.พ. 2565 เวลา 13:08
204 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต และเรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 0801/8367 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.พ. 2565 เวลา 13:23
205 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/13874 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์8 ก.พ. 2565 เวลา 13:24
206 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6687 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.พ. 2565 เวลา 13:25
207 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/296
7 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม8 ก.พ. 2565 เวลา 13:26
208 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6508/9278 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร8 ก.พ. 2565 เวลา 13:28
209 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/697
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.พ. 2565 เวลา 14:36
210 การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน ที่ กท 0401/5018 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.พ. 2565 เวลา 14:40
211 การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการระบบ Cloud PBX และแผนการประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (EOC) 35 เขตของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0702/1087
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.พ. 2565 เวลา 15:06
212 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/7088 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
213 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0502/273
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ก.พ. 2565 เวลา 15:42
214 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/637
8 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.พ. 2565 เวลา 15:45
215 ระยะเวลาการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (แก้ไขวันที่ หนังสือบันทึกข้อความ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/164
1 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.พ. 2565 เวลา 09:40
216 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Knowledge Sharing) ที่ กท 0401/4504 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.พ. 2565 เวลา 11:17
217 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6807 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.พ. 2565 เวลา 11:19
218 อนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีทบทวนค่าอาหารทำการนอกเวลา) ที่ กท 1302/6644 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.พ. 2565 เวลา 11:24
219 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/2537 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ก.พ. 2565 เวลา 11:25
220 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/1894 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.พ. 2565 เวลา 11:26
221 ขอเชิญประชุมตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/อ.407
7 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา7 ก.พ. 2565 เวลา 11:59
222 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/2057 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.พ. 2565 เวลา 12:02
223 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6424 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.พ. 2565 เวลา 13:43
224 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมกราคม 2565 ที่ กท 0408/6777 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.พ. 2565 เวลา 13:43
225 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/661
7 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.พ. 2565 เวลา 15:41
226 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/6647 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.พ. 2565 เวลา 16:00
227 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 124 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 09:43
228 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ที่ กท 1305/6353 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ก.พ. 2565 เวลา 11:40
229 การให้บริการหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลผ่านระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) ที่ กท 1305/6363 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ก.พ. 2565 เวลา 11:40
230 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6283 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 11:41
231 กำชับให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1302/6082 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ก.พ. 2565 เวลา 11:43
232 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/3163 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 11:45
233 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6213 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 11:47
234 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/6502 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4 ก.พ. 2565 เวลา 11:48
235 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/6354 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 14:39
236 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/638
4 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 14:39
237 การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีประชาชนร้องเรียน ที่ กท 0404/2826 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 14:40
238 การใช้งานระบบ LTax๓๐๐๐ V.๔ ของสำนักงานเขต ที่ กท 1302/ว 2121 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 14:41
239 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2565 ที่ กท 0408/6464 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 14:54
240 แผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารทรัพย์สินที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ จำนวน 18 แปลง ที่ กท 1309/6513 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ก.พ. 2565 เวลา 15:56
241 แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อมูลและแนวทางประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 0409/854 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ4 ก.พ. 2565 เวลา 16:00
242 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว.383 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 16:05
243 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6022 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2565 เวลา 10:33
244 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 313/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/99531 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ก.พ. 2565 เวลา 10:36
245 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/5921 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.พ. 2565 เวลา 10:45
246 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/5982 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2565 เวลา 10:51
247 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4201/3942 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์3 ก.พ. 2565 เวลา 10:56
248 การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/9452 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 11:10
249 แจ้งตัวอย่างโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้านการบริหารจัดการขยะ และน้ำเสียในชุมชนอย่างยังยืน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1503/20327 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 ก.พ. 2565 เวลา 11:13
250 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2564 ที่ กท 0301/1793 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ก.พ. 2565 เวลา 11:14
251 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7901/9422 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม3 ก.พ. 2565 เวลา 11:40
252 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/614
3 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2565 เวลา 15:13
253 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/617
3 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2565 เวลา 15:13
254 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/624
3 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2565 เวลา 15:13
255 ส่งประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 593 รายการ ที่ กท 8408/45331 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา3 ก.พ. 2565 เวลา 15:17
256 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/682
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
257 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/686
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
258 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/680
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
259 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/691
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
260 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/696
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
261 การประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/160
31 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3 ก.พ. 2565 เวลา 15:21
262 ขอส่งประกาศสำนักการจราจรและขนส่ง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 1601/1261 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง3 ก.พ. 2565 เวลา 15:48
263 ขอส่งข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ที่ กท 1601/1271 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง3 ก.พ. 2565 เวลา 15:48
264 ขอส่งประกาศสำนักการจราจรและขนส่ง เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 1601/1281 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง3 ก.พ. 2565 เวลา 15:48
265 การจัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ด่วนมาก
ที่ กท 0807/733
1 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 ก.พ. 2565 เวลา 11:38
266 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในบริบทเมืองมหานครแห่งเอเชีย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ กท 0410/981 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ2 ก.พ. 2565 เวลา 11:41
267 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/677
2 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน2 ก.พ. 2565 เวลา 11:42
268 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/6571 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน2 ก.พ. 2565 เวลา 11:44
269 หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/4061 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.พ. 2565 เวลา 11:45
270 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/5751 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2565 เวลา 11:46
271 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/5771 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2565 เวลา 11:47
272 ขอเชิญประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0301/1691 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.พ. 2565 เวลา 11:49
273 ระยะเวลาการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/164
1 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.พ. 2565 เวลา 11:50
274 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ 1/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4008/44427 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร2 ก.พ. 2565 เวลา 11:52
275 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" ที่ กท 1303/6042 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.พ. 2565 เวลา 14:36
276 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565 และวันที่ 25 มกราคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/228
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล2 ก.พ. 2565 เวลา 14:38
277 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง และข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ กท 4801/6961 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง2 ก.พ. 2565 เวลา 14:39
278 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/81028 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ก.พ. 2565 เวลา 14:40
279 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/86831 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ก.พ. 2565 เวลา 14:41
280 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/591
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2565 เวลา 14:48
281 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/594
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2565 เวลา 14:51
282 การโอนพัสดุ จำนวน 13 รายการ ที่ กท 1304/5911 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.พ. 2565 เวลา 14:52
283 มอบอำนาจเกี่ยวกับการทำตามสัญญาและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กท 1305/5931 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.พ. 2565 เวลา 14:54
284 กำหนดวันปิดรับฎีกาและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเบิกเหลื่อมปี ครบกำหนดจ่าย 31 มีนาคม 2565 งบกรุงเทพมหานคร กท 1303/ว.362 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.พ. 2565 เวลา 15:38
285 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1066
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2565 เวลา 14:43
286 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1069
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2565 เวลา 14:43
287 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1072
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2565 เวลา 14:44
288 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาชนสังคมเพื่อนำข้อมูลประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ กท 0502/21531 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.พ. 2565 เวลา 13:31
289 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/53031 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2565 เวลา 13:32
290 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/55231 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2565 เวลา 13:33
291 มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 7001/43628 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ1 ก.พ. 2565 เวลา 13:35
292 การสรรหา/คัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/698
31 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 ก.พ. 2565 เวลา 13:39
293 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0805/68831 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 ก.พ. 2565 เวลา 13:42
294 ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น และข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ที่ กท 36831 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 ก.พ. 2565 เวลา 14:06
295 ขอส่งสำเนาประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 1001/37031 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 ก.พ. 2565 เวลา 14:07
296 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/25431 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา1 ก.พ. 2565 เวลา 14:45
297 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/568
1 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2565 เวลา 14:46
298 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/565
1 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2565 เวลา 14:47
299 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/571
1 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2565 เวลา 14:47
300 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/99431 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ก.พ. 2565 เวลา 15:17
301 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กับหน่วยงานภายนอก ที่ กท 1305/5871 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.พ. 2565 เวลา 15:19
302 การปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/ว 331 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.พ. 2565 เวลา 15:25
303 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ 0200/510
1 ก.พ. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.พ. 2565 เวลา 16:30
      Execution time 0.03 seconds.