หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน กุมภาพันธ์ 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาชนสังคมเพื่อนำข้อมูลประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ กท 0502/21531 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.พ. 2565 เวลา 13:31
2 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/53031 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2565 เวลา 13:32
3 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/55231 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2565 เวลา 13:33
4 มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 7001/43628 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ1 ก.พ. 2565 เวลา 13:35
5 การสรรหา/คัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/698
31 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 ก.พ. 2565 เวลา 13:39
6 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0805/68831 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 ก.พ. 2565 เวลา 13:42
7 ประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น และข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ที่ กท 36831 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 ก.พ. 2565 เวลา 14:06
8 ขอส่งสำเนาประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 1001/37031 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ1 ก.พ. 2565 เวลา 14:07
9 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/25431 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา1 ก.พ. 2565 เวลา 14:45
10 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/568
1 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2565 เวลา 14:46
11 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/565
1 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2565 เวลา 14:47
12 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/571
1 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.พ. 2565 เวลา 14:47
13 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/99431 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ก.พ. 2565 เวลา 15:17
14 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กับหน่วยงานภายนอก ที่ กท 1305/5871 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.พ. 2565 เวลา 15:19
15 การปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/ว 331 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.พ. 2565 เวลา 15:25
16 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ 0200/510
1 ก.พ. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.พ. 2565 เวลา 16:30
17 การจัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ด่วนมาก
ที่ กท 0807/733
1 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 ก.พ. 2565 เวลา 11:38
18 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในบริบทเมืองมหานครแห่งเอเชีย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ กท 0410/981 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ2 ก.พ. 2565 เวลา 11:41
19 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/677
2 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน2 ก.พ. 2565 เวลา 11:42
20 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/6571 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน2 ก.พ. 2565 เวลา 11:44
21 หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/4061 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.พ. 2565 เวลา 11:45
22 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/5751 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2565 เวลา 11:46
23 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/5771 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2565 เวลา 11:47
24 ขอเชิญประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0301/1691 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.พ. 2565 เวลา 11:49
25 ระยะเวลาการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/164
1 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.พ. 2565 เวลา 11:50
26 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ 1/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4008/44427 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร2 ก.พ. 2565 เวลา 11:52
27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" ที่ กท 1303/6042 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.พ. 2565 เวลา 14:36
28 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565 และวันที่ 25 มกราคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/228
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล2 ก.พ. 2565 เวลา 14:38
29 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง และข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ กท 4801/6961 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง2 ก.พ. 2565 เวลา 14:39
30 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/81028 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ก.พ. 2565 เวลา 14:40
31 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/86831 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ก.พ. 2565 เวลา 14:41
32 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/591
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2565 เวลา 14:48
33 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/594
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.พ. 2565 เวลา 14:51
34 การโอนพัสดุ จำนวน 13 รายการ ที่ กท 1304/5911 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.พ. 2565 เวลา 14:52
35 มอบอำนาจเกี่ยวกับการทำตามสัญญาและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กท 1305/5931 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.พ. 2565 เวลา 14:54
36 กำหนดวันปิดรับฎีกาและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเบิกเหลื่อมปี ครบกำหนดจ่าย 31 มีนาคม 2565 งบกรุงเทพมหานคร กท 1303/ว.362 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.พ. 2565 เวลา 15:38
37 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1066
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2565 เวลา 14:43
38 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1069
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2565 เวลา 14:43
39 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1072
2 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มี.ค. 2565 เวลา 14:44
40 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6022 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2565 เวลา 10:33
41 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 313/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/99531 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ก.พ. 2565 เวลา 10:36
42 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/5921 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.พ. 2565 เวลา 10:45
43 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/5982 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2565 เวลา 10:51
44 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4201/3942 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์3 ก.พ. 2565 เวลา 10:56
45 การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/9452 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 11:10
46 แจ้งตัวอย่างโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้านการบริหารจัดการขยะ และน้ำเสียในชุมชนอย่างยังยืน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1503/20327 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 ก.พ. 2565 เวลา 11:13
47 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2564 ที่ กท 0301/1793 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ก.พ. 2565 เวลา 11:14
48 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7901/9422 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม3 ก.พ. 2565 เวลา 11:40
49 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/614
3 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2565 เวลา 15:13
50 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/617
3 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2565 เวลา 15:13
51 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/624
3 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.พ. 2565 เวลา 15:13
52 ส่งประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 593 รายการ ที่ กท 8408/45331 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา3 ก.พ. 2565 เวลา 15:17
53 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/682
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
54 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/686
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
55 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/680
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
56 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/691
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
57 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/696
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
58 การประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/160
31 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3 ก.พ. 2565 เวลา 15:21
59 ขอส่งประกาศสำนักการจราจรและขนส่ง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 1601/1261 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง3 ก.พ. 2565 เวลา 15:48
60 ขอส่งข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ที่ กท 1601/1271 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง3 ก.พ. 2565 เวลา 15:48
61 ขอส่งประกาศสำนักการจราจรและขนส่ง เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 1601/1281 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง3 ก.พ. 2565 เวลา 15:48
62 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 124 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 09:43
63 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ที่ กท 1305/6353 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ก.พ. 2565 เวลา 11:40
64 การให้บริการหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลผ่านระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) ที่ กท 1305/6363 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ก.พ. 2565 เวลา 11:40
65 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6283 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 11:41
66 กำชับให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1302/6082 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ก.พ. 2565 เวลา 11:43
67 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/3163 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 11:45
68 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6213 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 11:47
69 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/6502 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4 ก.พ. 2565 เวลา 11:48
70 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/6354 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 14:39
71 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/638
4 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 14:39
72 การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีประชาชนร้องเรียน ที่ กท 0404/2826 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 14:40
73 การใช้งานระบบ LTax๓๐๐๐ V.๔ ของสำนักงานเขต ที่ กท 1302/ว 2121 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 14:41
74 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2565 ที่ กท 0408/6464 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 14:54
75 แผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารทรัพย์สินที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ จำนวน 18 แปลง ที่ กท 1309/6513 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ก.พ. 2565 เวลา 15:56
76 แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อมูลและแนวทางประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 0409/854 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ4 ก.พ. 2565 เวลา 16:00
77 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/ว.383 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 16:05
78 ระยะเวลาการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (แก้ไขวันที่ หนังสือบันทึกข้อความ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/164
1 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.พ. 2565 เวลา 09:40
79 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Knowledge Sharing) ที่ กท 0401/4504 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.พ. 2565 เวลา 11:17
80 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6807 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.พ. 2565 เวลา 11:19
81 อนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีทบทวนค่าอาหารทำการนอกเวลา) ที่ กท 1302/6644 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.พ. 2565 เวลา 11:24
82 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/2537 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ก.พ. 2565 เวลา 11:25
83 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/1894 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.พ. 2565 เวลา 11:26
84 ขอเชิญประชุมตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/อ.407
7 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา7 ก.พ. 2565 เวลา 11:59
85 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/2057 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.พ. 2565 เวลา 12:02
86 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6424 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.พ. 2565 เวลา 13:43
87 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมกราคม 2565 ที่ กท 0408/6777 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.พ. 2565 เวลา 13:43
88 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/661
7 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.พ. 2565 เวลา 15:41
89 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/6647 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.พ. 2565 เวลา 16:00
90 ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่ กท 0403/ว 138 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.พ. 2565 เวลา 10:16
91 หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/491
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.พ. 2565 เวลา 13:01
92 บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0501/251
8 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ก.พ. 2565 เวลา 13:03
93 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/988
3 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.พ. 2565 เวลา 13:04
94 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ กท 0802/8527 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.พ. 2565 เวลา 13:08
95 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต และเรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 0801/8367 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.พ. 2565 เวลา 13:23
96 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/13874 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์8 ก.พ. 2565 เวลา 13:24
97 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/6687 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.พ. 2565 เวลา 13:25
98 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/296
7 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม8 ก.พ. 2565 เวลา 13:26
99 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6508/9278 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร8 ก.พ. 2565 เวลา 13:28
100 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/697
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.พ. 2565 เวลา 14:36
101 การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน ที่ กท 0401/5018 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.พ. 2565 เวลา 14:40
102 การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการระบบ Cloud PBX และแผนการประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (EOC) 35 เขตของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0702/1087
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.พ. 2565 เวลา 15:06
103 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/7088 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.พ. 2565 เวลา 15:20
104 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0502/273
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ก.พ. 2565 เวลา 15:42
105 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/637
8 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.พ. 2565 เวลา 15:45
106 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution To GDP) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/84
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 11:08
107 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/7018 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.พ. 2565 เวลา 11:13
108 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/299
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ก.พ. 2565 เวลา 11:26
109 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1205/638 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 ก.พ. 2565 เวลา 11:43
110 ประกาศสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ กท 0403/ว 149 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 13:34
111 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/713
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.พ. 2565 เวลา 15:10
112 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/719
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.พ. 2565 เวลา 15:11
113 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/7169 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.พ. 2565 เวลา 15:11
114 แจ้งผลการพิจารณาตอบข้อหารือของสำนักงานเขตวัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 1305/7178 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.พ. 2565 เวลา 15:13
115 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/2198 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 ก.พ. 2565 เวลา 15:15
116 ขอรับการสนับสนุนการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/2329 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 ก.พ. 2565 เวลา 15:17
117 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความประสงค์ในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะของหน่วยงาน ที่ กท 0401/5068 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 15:19
118 การตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ.2564-2565) ที่ กท 0401/5058 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 15:22
119 ขอความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/4938 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 15:23
120 โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (เอพีโอ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/519
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.พ. 2565 เวลา 15:24
121 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ด่วนมาก
ที่ กท 0404/1312
9 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ก.พ. 2565 เวลา 09:20
122 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/7459 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.พ. 2565 เวลา 11:27
123 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานสายงานพัฒนาสังคมบรรจุใหม่ (ออนไลน์) Hello New Gen ที่ กท 1502/2927 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 ก.พ. 2565 เวลา 11:28
124 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/7239 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.พ. 2565 เวลา 11:30
125 แจ้งย้ายที่ทำการศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่ กท 0403/ว 159 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ก.พ. 2565 เวลา 12:44
126 การใช้งานระบบการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง LTax3000 V.4 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0509/281
8 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ก.พ. 2565 เวลา 12:48
127 ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลว่าด้วยเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ลงราชกิจจานุเบกษา ที่ กท 0507/2868 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ก.พ. 2565 เวลา 12:53
128 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/73610 ก.พ. 2565ดำเนินการ10 ก.พ. 2565 เวลา 13:57
129 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/7138 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ก.พ. 2565 เวลา 13:58
130 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/739
10 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.พ. 2565 เวลา 15:12
131 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุลงเว็ปไซต์ ที่ กท 1402/63010 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ10 ก.พ. 2565 เวลา 15:32
132 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส.9) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/549
10 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ก.พ. 2565 เวลา 15:50
133 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/1113
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 ก.พ. 2565 เวลา 12:52
134 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/1115
9 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 ก.พ. 2565 เวลา 12:52
135 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม และข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ กท 1501/33410 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม11 ก.พ. 2565 เวลา 12:54
136 ขอข้อมูลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าของสำนักงานเขต ที่ กท 1304/75810 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ก.พ. 2565 เวลา 12:57
137 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/74310 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.พ. 2565 เวลา 12:59
138 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/75010 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.พ. 2565 เวลา 13:01
139 การรับสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 0401/55511 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.พ. 2565 เวลา 13:04
140 การรับสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการ ทุกสังกัด (ยกเว้นสำนักงานเขต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 0401/55311 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ก.พ. 2565 เวลา 13:05
141 ประกาศประกวดราคาให้เช่าพื่นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร กท 3608/07710 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร11 ก.พ. 2565 เวลา 15:28
142 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน กท 0408/076511 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.พ. 2565 เวลา 15:30
143 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/79611 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ก.พ. 2565 เวลา 16:11
144 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/759
11 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.พ. 2565 เวลา 16:12
145 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0100/17210 ก.พ. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร11 ก.พ. 2565 เวลา 16:13
146 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/762
11 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ก.พ. 2565 เวลา 16:13
147 ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation) ด่วนมาก
ที่ กท 0502/308
11 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ก.พ. 2565 เวลา 16:15
148 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0505/31611 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ก.พ. 2565 เวลา 16:17
149 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 398 รายการ ที่ กท 5108/85511 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน11 ก.พ. 2565 เวลา 16:19
150 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/75011 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.พ. 2565 เวลา 11:32
151 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/76911 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.พ. 2565 เวลา 11:40
152 รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายูไทย พ.ศ. 2563 ที่ กท 1505/2997 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม14 ก.พ. 2565 เวลา 11:52
153 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/24611 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว14 ก.พ. 2565 เวลา 14:17
154 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/103811 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร14 ก.พ. 2565 เวลา 14:19
155 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/803
14 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.พ. 2565 เวลา 15:08
156 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/797
14 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.พ. 2565 เวลา 15:09
157 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/800
14 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.พ. 2565 เวลา 15:10
158 แจ้งกำหนดการหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2- รุ่นที่ 5 ที่ กท 0401/57314 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.พ. 2565 เวลา 16:26
159 แจ้งสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารกรมการขนส่งทางราง ที่ กท 0403/ว 1715 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2565 เวลา 09:46
160 เชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในหัวข้อ "การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online" ด่วนมาก
ที่ กท 1305/811
11 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ก.พ. 2565 เวลา 10:49
161 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/80714 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.พ. 2565 เวลา 10:50
162 รายงานสรุปปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการ ผอ.เขต เดินดิน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/757
14 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2565 เวลา 10:52
163 ขอส่งมอบสื่อความรู้วิธีการทิ้งขยะติดเชื้อประเภทชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ กท 1103/82911 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2565 เวลา 10:53
164 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่ กท 1402/67614 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 ก.พ. 2565 เวลา 14:25
165 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล สำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/110015 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง15 ก.พ. 2565 เวลา 14:27
166 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ประสบอัคคีภัย ที่ กท 1306/85615 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ก.พ. 2565 เวลา 14:29
167 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ และเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 2 รายการ ที่ กท 8008/100214 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว15 ก.พ. 2565 เวลา 14:42
168 การปฏิบัติงานที่บ้านและการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/ว 48
15 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2565 เวลา 15:34
169 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/819
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.พ. 2565 เวลา 15:35
170 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/822
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.พ. 2565 เวลา 15:36
171 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/825
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.พ. 2565 เวลา 15:36
172 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/82914 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 ก.พ. 2565 เวลา 15:37
173 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1207/25014 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว15 ก.พ. 2565 เวลา 15:39
174 การดำเนินคดีบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/67914 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 ก.พ. 2565 เวลา 15:43
175 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/337
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ก.พ. 2565 เวลา 15:44
176 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0401/593
15 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.พ. 2565 เวลา 15:45
177 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ (แก้ไขเอกสารแนบ หน้า 30-33 เวียนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) ด่วนมาก
กท 0401/593
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2565 เวลา 09:22
178 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/82915 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.พ. 2565 เวลา 10:07
179 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/83515 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.พ. 2565 เวลา 10:11
180 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตจตุจักร เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กท 6509/1096
15 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร17 ก.พ. 2565 เวลา 11:37
181 แนวทางการตรวจแนะนำตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดิ่ม พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0714/10898 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ก.พ. 2565 เวลา 11:39
182 รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2565-2570) ที่ กท 0510/34617 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ก.พ. 2565 เวลา 11:41
183 การดำเนินการทางปกครองและอาญาคดีอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ กท 1404/70115 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ17 ก.พ. 2565 เวลา 11:44
184 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ที่ กท 7001/67114 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ17 ก.พ. 2565 เวลา 13:21
185 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/26215 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว17 ก.พ. 2565 เวลา 13:32
186 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/852
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.พ. 2565 เวลา 14:28
187 เชิญประชุมการใช้งานระบบการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง LTax3000 V.4 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0509/348
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ก.พ. 2565 เวลา 14:35
188 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/849
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.พ. 2565 เวลา 14:37
189 การดำเนินการตามมติ ก.ก. กรณีการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการมอบหมายงาน ที่ กท 0306/ว 5117 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2565 เวลา 14:38
190 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2565 และบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/85815 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ก.พ. 2565 เวลา 14:41
191 ขอความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/62017 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2565 เวลา 14:47
192 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 453/2565 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/155715 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ก.พ. 2565 เวลา 14:49
193 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 454/2565 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/155815 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ก.พ. 2565 เวลา 14:52
194 แนวทางปฏิบัติในการทำคำคัดค้านการไม่ใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ กท 0405/ว 4915 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2565 เวลา 15:27
195 ขอรายชื่อผู้ประสานงานระดับพื้นที่และระดับสำนัก เพื่อบูรณาการร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/845
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ก.พ. 2565 เวลา 16:30
196 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกลุ่มงานอาคารสถานที่ผ่าน Line official Account "กลุ่มงานอาคารสถานที่" ที่ กท 0403/ว 1615 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ก.พ. 2565 เวลา 11:30
197 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/132417 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 ก.พ. 2565 เวลา 14:34
198 ทุนศึกษาหลักสูตร Flood Disaster Risk Reduction ที่ กท 0302/28117 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ก.พ. 2565 เวลา 14:36
199 รายงานรายละเอียดเงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ ที่ กท 1307/79711 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.พ. 2565 เวลา 14:38
200 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/85617 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 14:41
201 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/872
18 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 14:43
202 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/875
18 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 14:44
203 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/878
18 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 14:44
204 ขอเชิญประชุม ที่ กท 0805/110817 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ก.พ. 2565 เวลา 10:05
205 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1302/75918 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.พ. 2565 เวลา 10:09
206 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/86317 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 10:33
207 การดำเนินการโครงการ BMA Smart Service ด่วนมาก
ที่ กท 0508/355
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ก.พ. 2565 เวลา 10:56
208 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2565 ที่ กท 0408/88618 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ก.พ. 2565 เวลา 10:58
209 แก้ไขตัวอย่างโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1503/37117 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม18 ก.พ. 2565 เวลา 11:04
210 การจัดทำรายงานการติดตามและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ (Indicative Country Pipeline and Monitoring Report : ICPM) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank : ADB) ปี 2566-2568 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/875
17 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ก.พ. 2565 เวลา 11:27
211 การนำหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ที่ กท 0305/28618 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.21 ก.พ. 2565 เวลา 11:10
212 ปรับรูปแบบการประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อมูลประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/380
18 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.พ. 2565 เวลา 11:21
213 ปรับรูปแบบการประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อมูลประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/381
18 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ก.พ. 2565 เวลา 11:23
214 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/385
18 ก.พ. 2565ทราบรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม21 ก.พ. 2565 เวลา 11:27
215 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/88218 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์21 ก.พ. 2565 เวลา 11:40
216 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/88418 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.พ. 2565 เวลา 11:42
217 สิ่งของพระราชทาน "พระกำลังแผ่นดิน" ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 18
21 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.พ. 2565 เวลา 14:18
218 หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
กท 0904/อ.563
21 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา21 ก.พ. 2565 เวลา 14:53
219 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/909
21 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.พ. 2565 เวลา 14:56
220 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
กท 0408/903
21 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.พ. 2565 เวลา 15:03
221 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
กท 0408/906
21 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.พ. 2565 เวลา 15:11
222 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562-2564 กท 1305/89718 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.พ. 2565 เวลา 15:16
223 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0404/155915 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ก.พ. 2565 เวลา 15:18
224 ย้ายข้าราชการ กท 0404/166918 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 ก.พ. 2565 เวลา 15:21
225 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ด่วนมาก
กท 0404/ว.53
21 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.พ. 2565 เวลา 15:24
226 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2565 ด่วนมาก
กท 0302/299
18 ก.พ. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.21 ก.พ. 2565 เวลา 15:33
227 การจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด
กท 0803/1133
18 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.พ. 2565 เวลา 15:35
228 แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล ด่วนที่สุด
กท 1305/929
21 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.พ. 2565 เวลา 15:38
229 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ กท 0408/181420 เม.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 เม.ย. 2565 เวลา 10:35
230 อนุมัติหลักการจ่ายเงิน ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online กท 1303/93221 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง22 ก.พ. 2565 เวลา 09:04
231 ขอส่งกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กท 0307/29118 ก.พ. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.22 ก.พ. 2565 เวลา 09:07
232 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กท 0408/89521 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.พ. 2565 เวลา 10:14
233 ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กท 0407/26917 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน22 ก.พ. 2565 เวลา 11:11
234 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
กท 0708/1354
18 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 ก.พ. 2565 เวลา 11:38
235 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กท 7907/148618 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม22 ก.พ. 2565 เวลา 11:41
236 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 1902/5521 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.พ. 2565 เวลา 11:43
237 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
กท 0303/312
21 ก.พ. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.22 ก.พ. 2565 เวลา 11:47
238 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) กท 0302/30921 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.22 ก.พ. 2565 เวลา 13:39
239 การสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2565 กท 0403/ว 1922 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.พ. 2565 เวลา 13:46
240 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กท 0408/91321 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.พ. 2565 เวลา 13:55
241 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กท 0307/29218 ก.พ. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.22 ก.พ. 2565 เวลา 13:59
242 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
กท 0504/410
22 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ก.พ. 2565 เวลา 14:02
243 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กท 0507/35917 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 ก.พ. 2565 เวลา 14:07
244 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/926
22 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.พ. 2565 เวลา 14:09
245 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาชาติ ที่ กท 0805/118221 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ก.พ. 2565 เวลา 09:05
246 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่ กท 0404/119321 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 ก.พ. 2565 เวลา 09:06
247 ขอส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0200/85421 ก.พ. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 09:08
248 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/88522 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 09:09
249 ขอรายชื่อผู้ประสานงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ระดับหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 20
22 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 09:12
250 ขอส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0503/41222 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ก.พ. 2565 เวลา 09:14
251 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/952
22 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.พ. 2565 เวลา 09:17
252 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/93322 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.พ. 2565 เวลา 10:10
253 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (BEMIS) ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ที่ กท 0806/116821 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ก.พ. 2565 เวลา 12:00
254 ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/1219
22 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ก.พ. 2565 เวลา 13:07
255 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/93022 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.พ. 2565 เวลา 13:08
256 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4601/91822 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต23 ก.พ. 2565 เวลา 13:10
257 รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/381
18 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม23 ก.พ. 2565 เวลา 13:12
258 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2566-2570) ที่ กท 0401/67822 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 13:15
259 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6308/92522 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ23 ก.พ. 2565 เวลา 13:17
260 วุฒิที่ ก.ก. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ.2566 ที่ กท 0302/32622 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 13:22
261 นายชาญชัย โรหิตศิริ อดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม ที่ กท 0409/10523 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ23 ก.พ. 2565 เวลา 13:25
262 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 6 รายการ ที่ กท 1005/ก.6222 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.พ. 2565 เวลา 15:19
263 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/29821 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 ก.พ. 2565 เวลา 15:19
264 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 13 (ยธส.13) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/693
23 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 15:21
265 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/415
23 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ก.พ. 2565 เวลา 15:22
266 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/943
23 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.พ. 2565 เวลา 15:23
267 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/940
23 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.พ. 2565 เวลา 15:24
268 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/946
23 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.พ. 2565 เวลา 15:24
269 ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างบริเวณโครงการ 7 ที่ กท 3608/12523 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร23 ก.พ. 2565 เวลา 15:40
270 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/418
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 ก.พ. 2565 เวลา 10:39
271 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/95723 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.พ. 2565 เวลา 10:40
272 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/95023 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.พ. 2565 เวลา 10:41
273 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/1415
21 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 ก.พ. 2565 เวลา 11:41
274 ส่งประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7901/158122 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม24 ก.พ. 2565 เวลา 11:47
275 แจ้งเร่งรัดให้ส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน บาทขึ้นไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/424
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 ก.พ. 2565 เวลา 14:49
276 การมอบหมายภารกิจ กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2022)" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1101/1106
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม24 ก.พ. 2565 เวลา 14:51
277 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/971
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.พ. 2565 เวลา 14:52
278 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/968
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.พ. 2565 เวลา 14:54
279 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/97424 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ก.พ. 2565 เวลา 14:55
280 ส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/199322 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์24 ก.พ. 2565 เวลา 15:37
281 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/98124 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 2565 เวลา 11:51
282 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/97824 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 2565 เวลา 11:52
283 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ... ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/1264
24 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี25 ก.พ. 2565 เวลา 11:54
284 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/111824 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 ก.พ. 2565 เวลา 11:55
285 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ กท 1305/102024 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ก.พ. 2565 เวลา 11:57
286 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/13123 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 ก.พ. 2565 เวลา 12:00
287 กำชับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขต ที่ กท 0708/ว 5824 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ก.พ. 2565 เวลา 12:03
288 ขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล Strong - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/345
25 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.พ. 2565 เวลา 15:03
289 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 0404/191625 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 ก.พ. 2565 เวลา 15:05
290 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0301/34224 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.พ. 2565 เวลา 15:06
291 ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนวันประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/967
25 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ก.พ. 2565 เวลา 15:07
292 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/993
25 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 2565 เวลา 15:36
293 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/996
25 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 2565 เวลา 15:38
294 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/990
25 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 2565 เวลา 15:40
295 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/76425 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่25 ก.พ. 2565 เวลา 15:47
296 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/100025 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.พ. 2565 เวลา 10:36
297 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กท 0408/100625 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.พ. 2565 เวลา 10:37
298 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/24528 ก.พ. 2565ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร28 ก.พ. 2565 เวลา 14:04
299 หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน ที่ กท 0401/77128 ก.พ. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.พ. 2565 เวลา 14:05
300 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1020
28 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.พ. 2565 เวลา 14:06
301 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/1023
28 ก.พ. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.พ. 2565 เวลา 14:07
302 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมเตรียมการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.44
28 ก.พ. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ก.พ. 2565 เวลา 14:45
303 การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ที่ กท 0303/35628 ก.พ. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.พ. 2565 เวลา 14:57
      Execution time 0.02 seconds.