หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ������������������ 65

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/52428 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2565 เวลา 09:48
2 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ที่ กท 0404/ว 3128 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ม.ค. 2565 เวลา 11:56
3 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1001/34626 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ31 ม.ค. 2565 เวลา 11:58
4 ขอแจ้งข้อมูลการรับวัคซีนเข็มสองของนักเรียนอายุ 12 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/672
31 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา31 ม.ค. 2565 เวลา 14:10
5 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/51628 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2565 เวลา 14:11
6 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/54231 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2565 เวลา 14:12
7 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/545
31 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2565 เวลา 14:12
8 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/548
31 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ม.ค. 2565 เวลา 14:13
9 การกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับงบประมาณระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/67
31 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร31 ม.ค. 2565 เวลา 14:27
10 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/545
31 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ม.ค. 2565 เวลา 14:31
11 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ กท 0403/ว 1131 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ม.ค. 2565 เวลา 15:39
12 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/199
28 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 ม.ค. 2565 เวลา 11:03
13 การโอนพัสดุ จำนวน 20 รายการ ที่ กท 0200/44227 ม.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 ม.ค. 2565 เวลา 11:11
14 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/49227 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ม.ค. 2565 เวลา 11:22
15 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/49427 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ม.ค. 2565 เวลา 11:27
16 แนวทางการจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (SO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ที่ กท 0507/19227 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 ม.ค. 2565 เวลา 13:29
17 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการครูฯ เข้าร่วมการอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/623
28 ม.ค. 2565ดำเนินการรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 ม.ค. 2565 เวลา 14:52
18 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/506
28 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ม.ค. 2565 เวลา 14:59
19 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/512
28 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ม.ค. 2565 เวลา 15:03
20 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2-5 ที่ กท 0807/60627 ม.ค. 2565ดำเนินการรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 ม.ค. 2565 เวลา 15:11
21 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6907/49827 ม.ค. 2565ทราบผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม28 ม.ค. 2565 เวลา 15:16
22 มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการหรือลูกจ้างอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติและสั่งจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ที่ กท 1305/50527 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ม.ค. 2565 เวลา 15:19
23 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/509
28 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ม.ค. 2565 เวลา 15:24
24 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/139
27 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.28 ม.ค. 2565 เวลา 15:30
25 คำวินิจฉัยอุทรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/63828 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี28 ม.ค. 2565 เวลา 15:44
26 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 28 ที่ กท 0401/33928 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ม.ค. 2565 เวลา 15:48
27 ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนวันประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/430
26 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ม.ค. 2565 เวลา 11:02
28 ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติจำนวนเชื้อเพลิงเกินกว่าบัญชีกำหนดอัตราการเบิกเชื้อเพลิง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1401/396
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ27 ม.ค. 2565 เวลา 11:03
29 การคัดเลือกกรรมการหัวหน้าหน่วยงานในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/879
26 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ม.ค. 2565 เวลา 11:04
30 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/46326 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2565 เวลา 11:05
31 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/46826 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2565 เวลา 11:06
32 การแก้ไขปัญหาลานกีฬาของสำนักงานเขต ที่ กท 0409/5025 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ27 ม.ค. 2565 เวลา 11:07
33 ขอให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/451
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ม.ค. 2565 เวลา 13:32
34 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/188
27 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ม.ค. 2565 เวลา 13:35
35 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/485
27 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2565 เวลา 14:23
36 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/488
27 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ม.ค. 2565 เวลา 14:24
37 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/12925 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ม.ค. 2565 เวลา 15:13
38 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/43625 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2565 เวลา 12:52
39 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/43325 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2565 เวลา 12:52
40 แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยกองสุขาภิบาลอาหารสำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/33614 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 ม.ค. 2565 เวลา 12:54
41 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0805/53125 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ม.ค. 2565 เวลา 12:56
42 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 236/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/69424 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:10
43 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 237/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/69524 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:10
44 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 238/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/69624 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:10
45 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 239/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/69724 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:10
46 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 240/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/69824 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:10
47 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร 241/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/69924 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:11
48 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 242/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/70024 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:11
49 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 243/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/70124 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:11
50 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 244/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/70224 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:11
51 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 245/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/70324 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:12
52 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 246/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/70424 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:12
53 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 248/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/70624 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:12
54 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 247/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/70524 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ม.ค. 2565 เวลา 13:12
55 ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. (News HRD Letter) ที่ กท 0401/26924 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2565 เวลา 13:29
56 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "Bangkok 2022 : GI Platform for Smart and Sustainable City ระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศสำหรับเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1703/135
25 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง26 ม.ค. 2565 เวลา 14:00
57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/195
25 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม26 ม.ค. 2565 เวลา 14:19
58 รายงานเงินเหลือจ่าย/เบิกเกินส่งคืน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/465
24 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา26 ม.ค. 2565 เวลา 14:21
59 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/453
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2565 เวลา 14:23
60 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/456
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2565 เวลา 14:23
61 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/459
26 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ม.ค. 2565 เวลา 14:23
62 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0601/91924 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ม.ค. 2565 เวลา 15:13
63 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ที่ กท 0401/30926 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ม.ค. 2565 เวลา 15:23
64 ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลความช่วยเหลือจากเมืองหรือองค์การต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0410/6824 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ25 ม.ค. 2565 เวลา 11:40
65 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/41124 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2565 เวลา 11:41
66 ตัวอย่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. .... ที่ กท 1302/37621 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ม.ค. 2565 เวลา 11:44
67 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/16524 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ม.ค. 2565 เวลา 11:47
68 ประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น และข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ที่ กท 1101/39824 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 ม.ค. 2565 เวลา 11:51
69 ประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 1101/39624 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 ม.ค. 2565 เวลา 11:53
70 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/168
25 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ม.ค. 2565 เวลา 14:23
71 แจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กท 0409/4525 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ25 ม.ค. 2565 เวลา 14:26
72 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/40924 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2565 เวลา 14:28
73 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 50) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/583
24 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ม.ค. 2565 เวลา 14:29
74 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0304/12224 ม.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2565 เวลา 14:30
75 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6908/43825 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม25 ม.ค. 2565 เวลา 14:41
76 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 กท 0510/17225 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ม.ค. 2565 เวลา 15:31
77 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/28124 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2565 เวลา 15:32
78 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/288
25 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2565 เวลา 15:34
79 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/423
25 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2565 เวลา 15:34
80 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/426
25 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2565 เวลา 15:35
81 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/429
25 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2565 เวลา 15:35
82 การบันทึกข้อมูลใน Web Application "ผอ.เขต เดินดิน" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/ว 26
25 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2565 เวลา 16:13
83 การนำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูล OIT ของสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/109
24 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2565 เวลา 11:30
84 แนวทางการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกเดือนมกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1103/266
19 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม24 ม.ค. 2565 เวลา 11:37
85 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ที่ กท 0502/15721 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 ม.ค. 2565 เวลา 11:44
86 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ลูกหนี้คดีปกครอง ที่ กท 0405/50921 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี24 ม.ค. 2565 เวลา 11:52
87 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/37721 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2565 เวลา 12:08
88 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/37921 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2565 เวลา 12:12
89 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ที่ กท 0509/16124 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 ม.ค. 2565 เวลา 13:32
90 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/399
24 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2565 เวลา 15:08
91 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/402
24 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2565 เวลา 15:09
92 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/405
24 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2565 เวลา 15:10
93 การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ (สำนักงานเขต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/43
20 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร21 ม.ค. 2565 เวลา 11:04
94 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/35020 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ม.ค. 2565 เวลา 11:07
95 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/35820 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ม.ค. 2565 เวลา 11:09
96 ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 6401/29620 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง21 ม.ค. 2565 เวลา 13:22
97 การเสนอร่างกฏหมายที่มีเงื่อนไขเวลาในการใช้บังคับต่อคณะรัฐมนตรี ที่ กท 0405/44821 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี21 ม.ค. 2565 เวลา 13:26
98 ขอความอนุเคราะห์ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1703/96
21 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง21 ม.ค. 2565 เวลา 15:19
99 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ กท 0510/15221 ม.ค. 2565ทราบรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ม.ค. 2565 เวลา 15:26
100 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2565 (ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/ว.1720 ม.ค. 2565ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร21 ม.ค. 2565 เวลา 15:32
101 การจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่ กท 1307/36520 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ม.ค. 2565 เวลา 15:43
102 มอบอำนาจการอนุมัติให้ใช้และเก็บรักษารถส่วนกลางและรถรับรองของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/31919 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ม.ค. 2565 เวลา 15:47
103 การประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/154
20 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม21 ม.ค. 2565 เวลา 15:52
104 ขอเชิญประชุมและนำเสนอเรื่องในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โครงการ "ผอ.เขต เดินดิน" และ "ผลสำรวจการรับวัคซีนของประชาชนตามบ้านเรือน" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/342
21 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร21 ม.ค. 2565 เวลา 16:20
105 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/373
21 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ม.ค. 2565 เวลา 16:31
106 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/367
21 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ม.ค. 2565 เวลา 16:34
107 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/370
21 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ม.ค. 2565 เวลา 16:35
108 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/159
21 ม.ค. 2565ดำเนินการรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม21 ม.ค. 2565 เวลา 16:38
109 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/140
20 ม.ค. 2565ดำเนินการรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 ม.ค. 2565 เวลา 16:47
110 ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0807/406
20 ม.ค. 2565ทราบรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ม.ค. 2565 เวลา 16:56
111 ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่ ที่ กท 1302/34519 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ม.ค. 2565 เวลา 10:57
112 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/032819 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2565 เวลา 11:01
113 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/032219 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2565 เวลา 11:03
114 สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ฤพ.ศ.2545) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) ที่ กท 0503/12819 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ม.ค. 2565 เวลา 14:21
115 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/253
18 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร20 ม.ค. 2565 เวลา 14:26
116 การให้ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ที่ กท 0404/51219 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่20 ม.ค. 2565 เวลา 14:34
117 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/378
17 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ม.ค. 2565 เวลา 14:48
118 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/380
17 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ม.ค. 2565 เวลา 14:55
119 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/341
14 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ม.ค. 2565 เวลา 14:59
120 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/343
14 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ม.ค. 2565 เวลา 15:10
121 แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/405
17 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ม.ค. 2565 เวลา 15:17
122 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/343
20 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2565 เวลา 15:20
123 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/340
20 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2565 เวลา 15:25
124 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/346
20 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ม.ค. 2565 เวลา 15:29
125 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/112
18 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ม.ค. 2565 เวลา 09:13
126 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/15618 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2565 เวลา 09:15
127 การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/116
18 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ม.ค. 2565 เวลา 10:45
128 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/29918 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2565 เวลา 11:03
129 แนวทางการรับและแบ่งเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กรณีตำรวจในฐานะพนักงานสอบสวนเป็นผู้เปรียบเทียบปรับ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/259
18 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ19 ม.ค. 2565 เวลา 13:30
130 รายงานสรุปผลการบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Analytic) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/85
18 ม.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2565 เวลา 13:37
131 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ด่วนมาก
ที่ กท 0302/87
18 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2565 เวลา 13:41
132 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/30518 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2565 เวลา 14:45
133 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/318
19 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2565 เวลา 14:45
134 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/315
19 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ม.ค. 2565 เวลา 14:46
135 การเบิกหรือโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม ที่ กท 0401/15218 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2565 เวลา 14:48
136 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ (ครั้งที่ 2) ที่ กท 1003/6418 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ19 ม.ค. 2565 เวลา 14:49
137 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/48919 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์19 ม.ค. 2565 เวลา 14:50
138 เพิ่มสาขาให้บริการสินเชื่อตามข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1303/31518 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ม.ค. 2565 เวลา 14:52
139 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/28817 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ม.ค. 2565 เวลา 14:55
140 แจ้งเลือนดำเนินการหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0401/173
18 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2565 เวลา 14:57
141 แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/405
17 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ม.ค. 2565 เวลา 15:21
142 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่ กท 0404/ว 1518 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2565 เวลา 15:41
143 ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 9
19 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2565 เวลา 15:43
144 โครงการส่งเสริมความเข้าใจด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดการอบรม) ที่ กท 0401/18319 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ม.ค. 2565 เวลา 16:06
145 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/25214 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2565 เวลา 11:40
146 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/26314 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ม.ค. 2565 เวลา 11:57
147 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/25817 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2565 เวลา 11:58
148 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/27717 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2565 เวลา 11:59
149 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8501/25517 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00
150 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/321
18 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 ม.ค. 2565 เวลา 13:54
151 ขอให้มาเบิกวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับสนับสนุนสำนักงานเขต ที่ กท 1008/3217 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ18 ม.ค. 2565 เวลา 13:59
152 มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการหรือลูกจ้างอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติและสั่งจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ที่ กท 1305/28717 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ม.ค. 2565 เวลา 14:01
153 รายงานการใช้พลังงานขอหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563-มีนาคม 2564 ที่ กท 1104/22617 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม18 ม.ค. 2565 เวลา 14:06
154 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0510/10818 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ม.ค. 2565 เวลา 14:31
155 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขต ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ กท 0802/1514 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ม.ค. 2565 เวลา 14:36
156 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/292
18 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2565 เวลา 14:38
157 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/295
18 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ม.ค. 2565 เวลา 14:39
158 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/24818 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร18 ม.ค. 2565 เวลา 15:03
159 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 1302/285
17 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ม.ค. 2565 เวลา 15:43
160 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/243
18 ม.ค. 2565ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร18 ม.ค. 2565 เวลา 16:05
161 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/24314 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2565 เวลา 12:01
162 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/24514 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2565 เวลา 12:01
163 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/8314 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ม.ค. 2565 เวลา 12:02
164 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/86
17 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ม.ค. 2565 เวลา 12:03
165 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/273
17 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2565 เวลา 14:33
166 ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/267
14 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 ม.ค. 2565 เวลา 14:54
167 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1308/25014 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 ม.ค. 2565 เวลา 14:57
168 ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำตู้เก็บแฟ้มเวชระเบียน ชนิดรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน (แบบลิ้นชัก) จำนวน 1 ชุด ที่ กท 0713.59/35314 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ม.ค. 2565 เวลา 15:06
169 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/28117 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 ม.ค. 2565 เวลา 15:09
170 ประกาศสำนักการคลังและข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ กท 1301/25514 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ม.ค. 2565 เวลา 15:12
171 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นางบุญมี ชินิมิตร มารดานายสัญญา ชีนิมิตร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/
17 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ค. 2565 เวลา 08:05
172 ลำดับอวุโสของตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่ กท 0403/ว 713 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 2565 เวลา 13:46
173 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของสำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม ที่ กท 0403/ว 813 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 2565 เวลา 13:47
174 การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/63
13 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
175 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/22613 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
176 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 มรกาคม 2565 ที่ กท 0408/21513 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
177 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/8410 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
178 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/30113 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
179 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6301/18713 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
180 ขอความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/12914 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
181 ่ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0503/7613 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
182 การดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/อ.117
13 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
183 สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/22
13 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 2565 เวลา 14:24
184 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/236
14 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ม.ค. 2565 เวลา 14:24
185 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/239
14 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ม.ค. 2565 เวลา 14:24
186 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/19311 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ม.ค. 2565 เวลา 11:26
187 การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (เอพีโอ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/95
12 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ม.ค. 2565 เวลา 11:26
188 การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ ที่ กท 0303/3712 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ม.ค. 2565 เวลา 11:26
189 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/18712 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2565 เวลา 11:26
190 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/19312 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2565 เวลา 11:26
191 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/16012 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง13 ม.ค. 2565 เวลา 11:26
192 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/19412 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง13 ม.ค. 2565 เวลา 11:26
193 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 8508/19612 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา13 ม.ค. 2565 เวลา 11:26
194 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0304/3912 ม.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ม.ค. 2565 เวลา 11:26
195 การปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/11
13 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร13 ม.ค. 2565 เวลา 14:43
196 การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานอำนวยการเฉพาะด้าน ที่ กท 0304/5413 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ม.ค. 2565 เวลา 14:44
197 ขอให้รายงานจำนวนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ด่วนมาก
ที่ กท 0802/228
13 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ม.ค. 2565 เวลา 14:45
198 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/208
13 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2565 เวลา 14:46
199 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/205
13 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2565 เวลา 14:47
200 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/211
13 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ม.ค. 2565 เวลา 14:48
201 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/57
13 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.13 ม.ค. 2565 เวลา 15:57
202 การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ที่ กท 0403/ว 511 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ม.ค. 2565 เวลา 07:34
203 โครงการสัมมนาการให้ความรู้ด้านกฎหมายตามแนวคำวินิจฉัย/คำพิพากษาของศาลปกครอง หัวข้อ "คำวินิจฉัย/คำพิพากษาน่ารู้ : คดีปกครองของกรุงเทพมหานคร" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/69
11 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ม.ค. 2565 เวลา 10:30
204 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/16411 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2565 เวลา 10:31
205 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง จำนวน 3 หน่วยงาน ที่ กท 0403/ว 612 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ม.ค. 2565 เวลา 11:10
206 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/155
10 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 ม.ค. 2565 เวลา 14:33
207 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/19711 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 ม.ค. 2565 เวลา 14:34
208 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency) Assessment : ITA) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0306/218830 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ม.ค. 2565 เวลา 14:36
209 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 119/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/22511 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่12 ม.ค. 2565 เวลา 14:39
210 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 120/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/22611 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่12 ม.ค. 2565 เวลา 14:40
211 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนมาก
ที่ กท 0404/3 13
11 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ม.ค. 2565 เวลา 14:43
212 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/16111 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2565 เวลา 14:44
213 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6601/21511 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว12 ม.ค. 2565 เวลา 14:46
214 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6707/18212 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม12 ม.ค. 2565 เวลา 14:47
215 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/244
12 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 ม.ค. 2565 เวลา 15:05
216 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของภาษาอังกฤษในยุค 4.0 ที่ กท 0802/18412 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ม.ค. 2565 เวลา 15:07
217 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/183
12 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2565 เวลา 15:08
218 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/180
12 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ม.ค. 2565 เวลา 15:10
219 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0504/6212 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ม.ค. 2565 เวลา 15:13
220 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0401/90
12 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ม.ค. 2565 เวลา 15:23
221 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/13710 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2565 เวลา 09:58
222 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/14510 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2565 เวลา 09:59
223 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ที่ กท 4501/1016 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา11 ม.ค. 2565 เวลา 10:49
224 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/39
10 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ม.ค. 2565 เวลา 10:51
225 สรุปข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 6201/22710 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน11 ม.ค. 2565 เวลา 10:52
226 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8801/718330 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ11 ม.ค. 2565 เวลา 10:55
227 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2565 และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนมาก
ที่ กท 1203/26
10 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 ม.ค. 2565 เวลา 15:01
228 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/3510 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา11 ม.ค. 2565 เวลา 15:01
229 การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด่วน
ที่ กท 1305/145
10 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ม.ค. 2565 เวลา 15:03
230 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/157
11 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2565 เวลา 15:04
231 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/151
11 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2565 เวลา 15:05
232 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/154
11 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ม.ค. 2565 เวลา 15:06
233 การให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ที่ กท 0403/ว 410 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ม.ค. 2565 เวลา 09:08
234 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/957 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2565 เวลา 10:39
235 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/1097 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2565 เวลา 10:40
236 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/11321
30 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 ม.ค. 2565 เวลา 15:28
237 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/11318
30 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 ม.ค. 2565 เวลา 15:29
238 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รูปแบบ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และการให้รางวัลข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้ทำคุณประโยชน์ และอาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่ กท 0404/20810 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 ม.ค. 2565 เวลา 15:32
239 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/2910 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ม.ค. 2565 เวลา 15:34
240 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1008/ก.147 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ม.ค. 2565 เวลา 15:39
241 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/147 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ม.ค. 2565 เวลา 15:42
242 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) ที่ กท 0302/187 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ม.ค. 2565 เวลา 15:45
243 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ กท 0404/56 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ม.ค. 2565 เวลา 15:47
244 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/127
10 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2565 เวลา 15:47
245 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/133
10 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2565 เวลา 15:48
246 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/130
10 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2565 เวลา 15:48
247 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2-5 ที่ กท 0807/746 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ม.ค. 2565 เวลา 11:03
248 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 5/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/926 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ม.ค. 2565 เวลา 11:04
249 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ที่ กท 0401/206 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ม.ค. 2565 เวลา 11:05
250 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/886 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ม.ค. 2565 เวลา 11:07
251 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/756 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ม.ค. 2565 เวลา 11:08
252 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการ "ผอ.เขต.เดินดิน" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.6
7 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ม.ค. 2565 เวลา 11:43
253 การสำรวจผู้ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1503/6
6 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ม.ค. 2565 เวลา 13:40
254 ขอความอนุเคราะห์แสดงความเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/11
7 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ม.ค. 2565 เวลา 13:44
255 ขอความร่วมมือทำความสะอาดหน่วยงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่ กท 0403/ว 37 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ม.ค. 2565 เวลา 15:07
256 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/ว 8
7 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ม.ค. 2565 เวลา 15:17
257 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/99
7 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ม.ค. 2565 เวลา 15:18
258 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/102
7 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ม.ค. 2565 เวลา 15:18
259 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/105
7 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ม.ค. 2565 เวลา 15:19
260 ขอความร่วมมือกำชับและแจ้งเตือนการระบายมลพิษทางอากาศจากการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 และขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ กท 0704/1133630 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ม.ค. 2565 เวลา 15:21
261 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/1127 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ม.ค. 2565 เวลา 15:23
262 การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียน และแบบฝึกหัด ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ กท 0803/676 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ม.ค. 2565 เวลา 15:25
263 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/40
7 ม.ค. 2565ทราบรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ม.ค. 2565 เวลา 15:53
264 ขอความร่วมมือในการจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 16 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2565 เวลา 09:05
265 รายงานผลการสำรวจ/ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/275 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2565 เวลา 09:27
266 ขอเลื่อนประชุมหารือการใช้พื้นที่ส่วนกลางศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การรับพัสดุ และไปรษณีย์ส่วนตัว ที่ กท 0403/ว 26 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2565 เวลา 11:28
267 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/51
6 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2565 เวลา 12:41
268 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/545 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2565 เวลา 12:44
269 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/435 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2565 เวลา 12:45
270 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/ว 1
5 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2565 เวลา 12:48
271 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/7
6 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ม.ค. 2565 เวลา 12:50
272 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/402027 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ม.ค. 2565 เวลา 14:28
273 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ที่ กท 1307/885630 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ม.ค. 2565 เวลา 14:44
274 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/94 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ม.ค. 2565 เวลา 14:52
275 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม หน้าที่ 2-17 เวียนเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565) ที่ กท 1902/36730 ธ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2565 เวลา 14:57
276 แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ กท 0405/46 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2565 เวลา 14:59
277 กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/35
5 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ม.ค. 2565 เวลา 15:01
278 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/68
6 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2565 เวลา 15:24
279 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/65
6 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2565 เวลา 15:27
280 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/71
6 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2565 เวลา 15:30
281 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/826 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ม.ค. 2565 เวลา 15:33
282 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building towards Air Quality Management ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/19
5 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ม.ค. 2566 เวลา 10:47
283 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/244630 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ม.ค. 2565 เวลา 15:01
284 ตอบข้อหารือ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/16
5 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ม.ค. 2565 เวลา 15:02
285 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/39
5 ม.ค. 2565ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 ม.ค. 2565 เวลา 18:15
286 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/471430 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่5 ม.ค. 2565 เวลา 14:02
287 แจ้งเลื่อนดำเนินการฝึกอบรมภายใต้สถารการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ กท 0401/34 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ม.ค. 2565 เวลา 14:06
288 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/214 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2565 เวลา 14:48
289 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 8201/104 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง5 ม.ค. 2565 เวลา 14:49
290 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/84 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม5 ม.ค. 2565 เวลา 14:50
291 สนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กับเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0306/217730 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ม.ค. 2565 เวลา 14:52
292 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/84 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2565 เวลา 14:53
293 หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/219230 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ม.ค. 2565 เวลา 14:55
294 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/14 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 ม.ค. 2565 เวลา 14:57
295 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/36730 ธ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ม.ค. 2565 เวลา 14:58
296 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/39
5 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2565 เวลา 14:59
297 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/36
5 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ม.ค. 2565 เวลา 15:00
298 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/244530 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว5 ม.ค. 2565 เวลา 15:00
299 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/635
4 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 14:25
300 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/638
4 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 14:25
301 การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีประชาชนร้องเรียน ที่ กท 0404/2826 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 14:26
302 การใช้งานระบบ LTax๓๐๐๐ V.๔ ของสำนักงานเขต ที่ กท 1302/ว 21 21 ม.ค. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ก.พ. 2565 เวลา 14:29
303 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/635
4 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ก.พ. 2565 เวลา 14:38
304 บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการขนย้ายซากยายยนต์ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 : กรณีกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/594329 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ4 ม.ค. 2565 เวลา 11:10
305 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/641430 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2565 เวลา 11:12
306 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/640330 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2565 เวลา 11:13
307 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/34 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร4 ม.ค. 2565 เวลา 14:47
308 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/638830 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา4 ม.ค. 2565 เวลา 14:49
309 รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ที่ กท 1103/634129 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม4 ม.ค. 2565 เวลา 14:58
310 การยกเลิกข้อมูลในระบบบุคลากรกรณีที่มีข้าราชการลาออก โอนย้ายหรือเสียชีวิต ที่ กท 1305/886030 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ม.ค. 2565 เวลา 15:02
311 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0014
4 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2565 เวลา 15:53
312 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0017
4 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2565 เวลา 15:57
313 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/0011
4 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ม.ค. 2565 เวลา 16:01
314 ขอความร่วมมือพิจารณาทบทวนผู้ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/691
4 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม4 เม.ย. 2565 เวลา 12:08
      Execution time 0.02 seconds.