หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ธันวาคม 64

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 แนวทางดำเนินงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยและรูปแบบการดำเนินงานด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/5731
30 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 ธ.ค. 2564 เวลา 10:58
2 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/586630 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2564 เวลา 10:59
3 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/586830 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2564 เวลา 11:00
4 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565 ที่ กท 1207/218430 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1 ธ.ค. 2564 เวลา 14:54
5 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 ที่ กท 1207/218230 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1 ธ.ค. 2564 เวลา 14:56
6 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/775229 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ธ.ค. 2564 เวลา 14:58
7 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/774929 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ธ.ค. 2564 เวลา 14:58
8 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8801/65691 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:01
9 แจ้งย้ายสถานที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ที่ กท 0508/245330 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:03
10 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0701/1040329 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:04
11 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5888
1 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:05
12 การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 184
1 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:08
13 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5885
1 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:16
14 แนวทางการรายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0501/2459
30 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ธ.ค. 2564 เวลา 16:02
15 รายงานข้อมูลการศึกษาวิจัย แผนพัฒนา แผนแม่บท หรือแผนอื่น ๆ ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/ว.331
1 ธ.ค. 2564ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2564 เวลา 16:09
16 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/58941 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2564 เวลา 13:08
17 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/58921 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2564 เวลา 13:09
18 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/92271 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง2 ธ.ค. 2564 เวลา 13:11
19 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6207/66561 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน2 ธ.ค. 2564 เวลา 13:12
20 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/10491
1 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:18
21 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/79752 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:22
22 กำชับการดำเนินการทางวินัย ที่ กท 0306/ว 3342 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:31
23 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/78261 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:34
24 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตจตุจักร เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทรุจริตคอรัปชั่น ที่ กท 6501/793830 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:36
25 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.4882 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:59
26 การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1977
2 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:01
27 ร่างสัญญาเช่าทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ฉบับ ที่ กท 1302/780830 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:03
28 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5906
2 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:05
29 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5909
2 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:06
30 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5912
2 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:07
31 ขอเชิญประชุมซักซ้อมระบบ e-case สำหรับโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ กท 1505/30461 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:13
32 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5949
1 ธ.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 2564 เวลา 10:32
33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนตอบแบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/5753
30 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม3 ธ.ค. 2564 เวลา 10:34
34 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7893
2 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ธ.ค. 2564 เวลา 13:59
35 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1004/ก.182730 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 ธ.ค. 2564 เวลา 14:00
36 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 0404/117581 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ธ.ค. 2564 เวลา 14:01
37 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/59242 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ธ.ค. 2564 เวลา 14:02
38 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/59162 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ธ.ค. 2564 เวลา 14:03
39 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/59313 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ธ.ค. 2564 เวลา 14:04
40 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ ที่ กท 0405/72372 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:19
41 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2564 ที่ กท 0301/19802 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:20
42 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ที่ กท 0908/26343 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:22
43 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4935
3 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:22
44 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5941
3 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:23
45 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/20421 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:24
46 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 0701/20381 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:25
47 การสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ที่ กท 0401/35333 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:27
48 การขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2213
3 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3 ธ.ค. 2564 เวลา 16:32
49 การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0403/ว 1857 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 08:40
50 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 186
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:21
51 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/3094
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:32
52 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/3091
3 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:35
53 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/59523 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:51
54 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/59453 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:51
55 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1501/30863 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:52
56 ขอส่งเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1501/30873 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:53
57 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กท 0303/19822 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:55
58 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5003/85432 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:57
59 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/105673 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ธ.ค. 2564 เวลา 12:00
60 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/79787 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:53
61 การบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Analytics) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2007
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:54
62 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/59787 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:55
63 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5963
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:56
64 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5966
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:57
65 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5969
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:58
66 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6021
7 ธ.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 15:27
67 การสำรวจ/ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.191
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 16:21
68 ขั้นตอนการขอรับชุดตรวจโควิด - 19 Antigen Test Kit (ATK) ที่ กท 0706/105312 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ธ.ค. 2564 เวลา 11:48
69 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/80047 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ธ.ค. 2564 เวลา 11:48
70 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำใส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/79667 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ธ.ค. 2564 เวลา 11:51
71 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ที่ กท 0803/79973 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ธ.ค. 2564 เวลา 11:52
72 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2479
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ธ.ค. 2564 เวลา 11:53
73 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/59737 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2564 เวลา 11:54
74 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/24837 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ธ.ค. 2564 เวลา 11:55
75 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/59767 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2564 เวลา 11:56
76 การเสนอโครงการของกรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้งบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ที่ กท 0503/25008 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ธ.ค. 2564 เวลา 14:15
77 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย ที่ กท 5700/65407 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่8 ธ.ค. 2564 เวลา 14:17
78 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2512
8 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ธ.ค. 2564 เวลา 14:18
79 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0502/25028 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ธ.ค. 2564 เวลา 14:20
80 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/22277 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 ธ.ค. 2564 เวลา 14:21
81 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5990
8 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2564 เวลา 14:22
82 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5987
8 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2564 เวลา 15:03
83 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5993
8 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2564 เวลา 15:06
84 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 187
8 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ธ.ค. 2564 เวลา 09:49
85 เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/337
8 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2564 เวลา 10:11
86 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/60068 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2564 เวลา 10:12
87 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/59978 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2564 เวลา 11:35
88 ประกาศสำนักงานเขตคันนายาว และข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ กท 8001/92468 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว9 ธ.ค. 2564 เวลา 11:39
89 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/38058 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 ธ.ค. 2564 เวลา 13:52
90 คำของบประมาณสนับสนุนสถานศึกษานำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8116
8 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ธ.ค. 2564 เวลา 13:53
91 แนวทางการชี้แจงและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/60289 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2564 เวลา 13:56
92 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/36019 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2564 เวลา 15:04
93 ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร จำนวน 3 แปลง ที่ กท 3608/6479 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร9 ธ.ค. 2564 เวลา 15:05
94 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6012
9 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2564 เวลา 15:06
95 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6018
9 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ธ.ค. 2564 เวลา 15:07
96 ขอแจ้งประมาณการค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อประกอบวิธีการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1307/80328 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ธ.ค. 2564 เวลา 15:24
97 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 ด่วนมาก
ที่ กท 1104/5929
9 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม13 ธ.ค. 2564 เวลา 14:56
98 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6053
13 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2564 เวลา 14:57
99 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6050
13 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2564 เวลา 14:58
100 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6056
13 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2564 เวลา 14:59
101 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3427/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0404/120019 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่13 ธ.ค. 2564 เวลา 15:15
102 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ลูกหนี้คดีปกครอง ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 0405/73709 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี13 ธ.ค. 2564 เวลา 15:31
103 ขอแจ้งประมาณการค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อประกอบวิธีการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1307/80328 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง13 ธ.ค. 2564 เวลา 09:02
104 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่จอดบริเวณลานคนเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 187
8 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ธ.ค. 2564 เวลา 09:51
105 สำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ที่ กท 0306/20288 ธ.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ธ.ค. 2564 เวลา 10:48
106 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/60359 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2564 เวลา 10:48
107 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/60229 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ธ.ค. 2564 เวลา 10:50
108 การบันทึกข้อมูลแผน/ผลการดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งกรณีกันเงินแบบก่อหนี้และไม่ก่อหนี้ผูกพัน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/7108 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร13 ธ.ค. 2564 เวลา 10:53
109 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4701/537113 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท13 ธ.ค. 2564 เวลา 11:06
110 ขอส่งประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 4101/69508 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย13 ธ.ค. 2564 เวลา 11:34
111 ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 4101/69518 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย13 ธ.ค. 2564 เวลา 11:43
112 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/106589 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ธ.ค. 2564 เวลา 11:46
113 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/106639 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ธ.ค. 2564 เวลา 11:49
114 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/204313 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ธ.ค. 2564 เวลา 14:54
115 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/606013 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2564 เวลา 10:52
116 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/606213 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2564 เวลา 10:52
117 ความพร้อมในการติดตั้งระบบ LTax 3000 V.4 เพื่อใช้ในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/815213 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ธ.ค. 2564 เวลา 10:54
118 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1501/314713 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม14 ธ.ค. 2564 เวลา 11:22
119 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ที่ กท 0404/34013 ธ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ธ.ค. 2564 เวลา 14:56
120 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/10710
9 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 ธ.ค. 2564 เวลา 14:58
121 ขอเรียนเชิญร่วมพิธี งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 ที่ กท 1207/22638 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว14 ธ.ค. 2564 เวลา 15:00
122 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6076
14 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2564 เวลา 15:01
123 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6073
14 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ธ.ค. 2564 เวลา 15:02
124 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564 ที่ กท 0503/255915 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ธ.ค. 2564 เวลา 11:09
125 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3629
14 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ธ.ค. 2564 เวลา 11:10
126 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/608714 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2564 เวลา 11:12
127 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/608014 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2564 เวลา 11:15
128 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10614
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ธ.ค. 2564 เวลา 13:50
129 วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี ของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 0404/1219915 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ธ.ค. 2564 เวลา 13:55
130 ประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ กท 5700/664114 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่15 ธ.ค. 2564 เวลา 14:00
131 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3450/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/1205613 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ธ.ค. 2564 เวลา 14:25
132 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3451/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/1205713 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ธ.ค. 2564 เวลา 14:28
133 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3452/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/1205813 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ธ.ค. 2564 เวลา 14:29
134 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3453/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/1205913 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ธ.ค. 2564 เวลา 14:32
135 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3454/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1206013 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ธ.ค. 2564 เวลา 14:33
136 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6099
15 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2564 เวลา 15:02
137 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6102
15 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ธ.ค. 2564 เวลา 15:03
138 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3449/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/1205513 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ธ.ค. 2564 เวลา 15:29
139 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/1276914 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์15 ธ.ค. 2564 เวลา 15:37
140 แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ที่ กท 0409/10885 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ15 ธ.ค. 2564 เวลา 15:38
141 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/610615 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ธ.ค. 2564 เวลา 11:06
142 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/610816 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ธ.ค. 2564 เวลา 11:08
143 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1902/34415 ธ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ธ.ค. 2564 เวลา 14:36
144 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6130
16 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ธ.ค. 2564 เวลา 14:37
145 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/613316 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ธ.ค. 2564 เวลา 14:39
146 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2573
16 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ธ.ค. 2564 เวลา 15:29
147 การดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/6030
15 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม16 ธ.ค. 2564 เวลา 15:31
148 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/824914 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ธ.ค. 2564 เวลา 15:31
149 รายงานการประชุมซักซ้อมระบบ e-case สำหรับโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/3178
16 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม17 ธ.ค. 2564 เวลา 10:32
150 การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0404/1226316 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ธ.ค. 2564 เวลา 10:34
151 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/614116 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ธ.ค. 2564 เวลา 10:35
152 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/613716 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ธ.ค. 2564 เวลา 10:41
153 ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2576
16 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ธ.ค. 2564 เวลา 10:48
154 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 189
17 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ธ.ค. 2564 เวลา 11:29
155 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1001/389316 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ธ.ค. 2564 เวลา 13:18
156 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.276315 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ธ.ค. 2564 เวลา 13:22
157 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 191
17 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ธ.ค. 2564 เวลา 14:23
158 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/232916 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว17 ธ.ค. 2564 เวลา 14:40
159 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 19017 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ธ.ค. 2564 เวลา 14:44
160 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6213
17 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร17 ธ.ค. 2564 เวลา 14:46
161 แจ้งความประสงค์ขอจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม โครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/3184
16 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม17 ธ.ค. 2564 เวลา 14:49
162 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/8346
17 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 ธ.ค. 2564 เวลา 14:53
163 หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด่วนมาก
ที่ กท 0401/3663
17 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ธ.ค. 2564 เวลา 15:00
164 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6154
17 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ธ.ค. 2564 เวลา 15:01
165 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6148
17 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ธ.ค. 2564 เวลา 15:03
166 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6151
17 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ธ.ค. 2564 เวลา 15:04
167 การโอนเงินสนับสนุนค่าอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8322
16 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 ธ.ค. 2564 เวลา 15:10
168 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/544220 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน20 ธ.ค. 2564 เวลา 11:42
169 หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/834716 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ธ.ค. 2564 เวลา 11:42
170 สัมมนารับฟังความคิดเห็น "ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ..." ที่ กท 0303/209920 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2564 เวลา 11:42
171 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ด่วนมาก
ที่ กท 0404/ว.347
17 ธ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2564 เวลา 11:42
172 ขอส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนอัตโนมัติ) ที่ กท 1902/123816 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2564 เวลา 11:42
173 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/346
16 ธ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2564 เวลา 11:42
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร จำนวน 5 พื้นที่ ที่ กท 3608/66617 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2564 เวลา 11:42
175 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ที่ กท 3000/270515 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร20 ธ.ค. 2564 เวลา 11:43
176 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/615817 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2564 เวลา 11:43
177 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/616017 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2564 เวลา 11:43
178 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/616717 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2564 เวลา 11:43
179 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/3223
20 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม20 ธ.ค. 2564 เวลา 13:40
180 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6501/833817 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร20 ธ.ค. 2564 เวลา 13:42
181 ขอข้อมูลประกอบการติดตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563-2570 ภายใต้ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8396
17 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ธ.ค. 2564 เวลา 14:50
182 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6179
20 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2564 เวลา 14:58
183 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6182
20 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2564 เวลา 14:59
184 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6185
20 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ธ.ค. 2564 เวลา 15:00
185 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/619220 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2564 เวลา 13:55
186 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/618920 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2564 เวลา 13:58
187 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/726420 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง21 ธ.ค. 2564 เวลา 14:06
188 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูออนไลน์ ที่ กท 0802/838620 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ธ.ค. 2564 เวลา 14:14
189 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 705 รายการและวัสดุ 1 รายการ (่11 ชิ้น) ที่ กท 8908/756120 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน21 ธ.ค. 2564 เวลา 14:24
190 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/1086515 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย21 ธ.ค. 2564 เวลา 14:30
191 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/735817 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย21 ธ.ค. 2564 เวลา 14:33
192 การสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 ที่ กท 1207/235020 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว21 ธ.ค. 2564 เวลา 14:37
193 แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 ที่ กท 1207/234420 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว21 ธ.ค. 2564 เวลา 14:42
194 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6205
21 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2564 เวลา 14:45
195 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6211
21 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ธ.ค. 2564 เวลา 14:47
196 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/628521 ธ.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร21 ธ.ค. 2564 เวลา 14:51
197 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ กท 1305/843720 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ธ.ค. 2564 เวลา 15:18
198 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/843820 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ธ.ค. 2564 เวลา 15:19
199 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ กท 1305/840517 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ธ.ค. 2564 เวลา 15:22
200 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/1091217 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย21 ธ.ค. 2564 เวลา 15:27
201 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 5408/1268721 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก22 ธ.ค. 2564 เวลา 13:46
202 เวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7001/657721 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ22 ธ.ค. 2564 เวลา 13:46
203 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือก ที่ กท 4501/778520 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา22 ธ.ค. 2564 เวลา 13:46
204 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/621521 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2564 เวลา 13:46
205 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/622021 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2564 เวลา 13:46
206 การกำชับการปฎิบัติงานฐานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและบุคคลในครอบครัวลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1303/ว 35020 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร22 ธ.ค. 2564 เวลา 13:46
207 ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 19222 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ธ.ค. 2564 เวลา 13:46
208 ขอขอบคุณ ที่ กท 0403/ว 19322 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ธ.ค. 2564 เวลา 13:46
209 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ที่ กท 0403/ว 19422 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ธ.ค. 2564 เวลา 13:46
210 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/211622 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ธ.ค. 2564 เวลา 14:22
211 แจ้งความประสงค์ขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม โครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟี้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/3279
22 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม22 ธ.ค. 2564 เวลา 14:26
212 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางแค เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8701/613921 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค22 ธ.ค. 2564 เวลา 14:26
213 ปิดประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1203/235220 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว22 ธ.ค. 2564 เวลา 14:44
214 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6230
22 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2564 เวลา 14:44
215 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6227
22 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2564 เวลา 14:45
216 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6224
22 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ธ.ค. 2564 เวลา 14:46
217 เลื่อนการประกวดราคาใช้เช่าพื้นที่ว่างภายในตลาดนันจตุจักร จำนวน 3 แปลง ที่ กท 3608/67722 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร22 ธ.ค. 2564 เวลา 15:08
218 ประกาศรับสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 0302/211221 ธ.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ธ.ค. 2564 เวลา 15:19
219 แจ้งกำหนดการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินตามสินมหาราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 195
23 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2564 เวลา 11:19
220 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองอรัญญิก และเทศบาลตำบลพลายชุมพล ที่ กท 1302/851421 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ธ.ค. 2564 เวลา 11:24
221 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/624022 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2564 เวลา 11:25
222 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/623422 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2564 เวลา 11:26
223 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรม ที่ กท 0401/372322 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2564 เวลา 11:30
224 เลื่อนเวลาการบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Analytics) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2121
22 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2564 เวลา 11:32
225 การปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/ว 353
23 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2564 เวลา 13:09
226 โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On site Services) ณ สำนักงานเขต ที่ กท 0509/263023 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ธ.ค. 2564 เวลา 13:13
227 ให้สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินการซากยานยนต์เพิ่มเติม ที่ กท 1403/583522 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ23 ธ.ค. 2564 เวลา 13:15
228 รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ ครั้งที่ 3/2564 ที่ กท 1502/327322 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม23 ธ.ค. 2564 เวลา 13:25
229 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1086115 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 ธ.ค. 2564 เวลา 13:26
230 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1105522 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 ธ.ค. 2564 เวลา 13:28
231 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1096220 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30
232 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3733
23 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ธ.ค. 2564 เวลา 13:40
233 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6252
23 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2564 เวลา 15:06
234 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6246
23 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2564 เวลา 15:07
235 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/1234721 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 ธ.ค. 2564 เวลา 15:09
236 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบบริการข้อมูลที่ดิน ที่ กท 1703/213221 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง23 ธ.ค. 2564 เวลา 15:11
237 การแจ้งช่องโหว่ใน Log4j บนแพ็คเกจสำหรับทำการเก็บ Log ที่ กท 0508/262823 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ธ.ค. 2564 เวลา 15:13
238 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6249
23 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ธ.ค. 2564 เวลา 15:20
239 หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/749
21 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร24 ธ.ค. 2564 เวลา 12:53
240 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ที่ กท 1902/74421 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร24 ธ.ค. 2564 เวลา 12:55
241 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/851022 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร24 ธ.ค. 2564 เวลา 12:56
242 ขอความเห็นชอบโครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) ที่ กท 1902/74321 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร24 ธ.ค. 2564 เวลา 12:58
243 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1250323 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่24 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00
244 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/231323 ธ.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร24 ธ.ค. 2564 เวลา 13:02
245 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/625623 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ธ.ค. 2564 เวลา 13:04
246 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ กท 6001/798623 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ24 ธ.ค. 2564 เวลา 13:06
247 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/626723 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ธ.ค. 2564 เวลา 13:06
248 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/721223 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย24 ธ.ค. 2564 เวลา 15:32
249 คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ krungthai Corporate Online สำหรับโอนเงินสนับสนุนค่าอาหารให้กับนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/8509
23 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 ธ.ค. 2564 เวลา 15:34
250 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6277
24 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ธ.ค. 2564 เวลา 15:34
251 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6280
24 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ธ.ค. 2564 เวลา 15:35
252 แจ้งมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2564 ที่ กท 0304/213423 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ธ.ค. 2564 เวลา 15:36
253 การคุ้มครองผู้รับโอนกรรมสิทธิ์อาคารที่มีการก่อสร้างดัดแปลงโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ กท 1404/55822 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ24 ธ.ค. 2564 เวลา 15:40
254 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 1่4 ธันวาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2643
23 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 ธ.ค. 2564 เวลา 15:41
255 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/8533
24 ธ.ค. 2564ดำเนินการรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 ธ.ค. 2564 เวลา 16:10
256 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 12/2564 ที่ กท 0805/852724 ธ.ค. 2564ทราบรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 ธ.ค. 2564 เวลา 16:17
257 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ที่ กท 5101/1121224 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยเขตบางเขน27 ธ.ค. 2564 เวลา 11:20
258 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/628624 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2564 เวลา 11:22
259 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/628224 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2564 เวลา 11:23
260 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/11015
21 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ธ.ค. 2564 เวลา 14:47
261 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/11009
21 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ธ.ค. 2564 เวลา 14:47
262 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/11019
21 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ธ.ค. 2564 เวลา 14:48
263 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/11013
21 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ธ.ค. 2564 เวลา 14:49
264 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/11048
22 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ธ.ค. 2564 เวลา 14:49
265 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.52027 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 ธ.ค. 2564 เวลา 15:05
266 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6305
27 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2564 เวลา 15:06
267 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6302
27 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2564 เวลา 15:07
268 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6308
27 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ธ.ค. 2564 เวลา 15:08
269 จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/6783
27 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน28 ธ.ค. 2564 เวลา 11:48
270 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/857227 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 ธ.ค. 2564 เวลา 11:51
271 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/721428 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน28 ธ.ค. 2564 เวลา 11:54
272 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/632127 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2564 เวลา 11:57
273 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียนประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/631227 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2564 เวลา 12:00
274 ขอเชิญสมัคราเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2565 ที่ กท 0401/375227 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ธ.ค. 2564 เวลา 12:07
275 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ที่ กท 0303/215027 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ธ.ค. 2564 เวลา 12:09
276 เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/5918
27 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ28 ธ.ค. 2564 เวลา 13:55
277 รายงานการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ กท 0400.1/112627 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร28 ธ.ค. 2564 เวลา 13:57
278 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6335
28 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2564 เวลา 14:05
279 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6332
28 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2564 เวลา 14:08
280 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6338
28 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ธ.ค. 2564 เวลา 14:09
281 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2564 ที่ กท 0301/215727 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ธ.ค. 2564 เวลา 14:38
282 การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8728
27 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ธ.ค. 2564 เวลา 15:08
283 ขอความอนุเคราะห์บริจาคทรัพย์สินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียน (และครอบครัว) ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ ที่ กท 5507/808024 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี28 ธ.ค. 2564 เวลา 15:33
284 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1501/333928 ธ.ค. 2564ทราบรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม29 ธ.ค. 2564 เวลา 11:33
285 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย ที่ กท 5206/762229 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี29 ธ.ค. 2564 เวลา 11:40
286 การปรับลดการให้บริการงานทะเบียนและงานปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/359
28 ธ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2564 เวลา 11:47
287 รายละเอียดการรายงานและปรับแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/2161
28 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.29 ธ.ค. 2564 เวลา 11:53
288 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 5/2564 ที่ กท 0502/266628 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ธ.ค. 2564 เวลา 12:06
289 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/635428 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนัำงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2564 เวลา 12:42
290 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/634228 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2564 เวลา 12:47
291 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2564 (แก้ไขเอกสารแนบท้าย ระเบียบวาระที่ 4.1 ข้อ 3.2 เวียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564) ที่ กท 0301/215727 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ธ.ค. 2564 เวลา 14:27
292 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6365
29 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2564 เวลา 14:49
293 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6362
29 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2564 เวลา 15:02
294 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6368
29 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ธ.ค. 2564 เวลา 15:09
295 แจ้งยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2411
28 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ธ.ค. 2564 เวลา 15:15
296 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2672
29 ธ.ค. 2564ดำเนินการรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ธ.ค. 2564 เวลา 15:23
297 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/11234
28 ธ.ค. 2564ดำเนินการรองผู้อำนวยการสำนักอนามัย29 ธ.ค. 2564 เวลา 15:30
298 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/944529 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ29 ธ.ค. 2564 เวลา 15:35
299 การจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการร่วมลงทุนภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดตามกฏหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่ กท 1305/876128 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 ธ.ค. 2564 เวลา 15:44
300 ผลการพิจารณายกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2676
29 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ธ.ค. 2564 เวลา 10:16
301 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/638029 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ธ.ค. 2564 เวลา 10:20
302 การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/218130 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:14
303 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 28 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3791
30 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:15
304 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6396
30 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:16
305 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6399
30 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:16
306 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/637229 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:17
307 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาหัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0805/864729 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:18
308 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/378930 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:20
309 พระราชกฤษฏีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ที่ กท 1302/877828 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:22
310 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/243729 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:23
311 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ (ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564) ที่ กท 1207/243229 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:25
312 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) ที่ กท 0407/ว 35627 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:27
313 เวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7001/673730 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:27
314 ขอส่งสรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0805/864629 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:30
315 การรับนักศึกษเข้าฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0302/217229 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:30
316 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1124128 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:31
317 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7401/1297527 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:33
318 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6493
30 ธ.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:42
319 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูฯ ลาออกจากราชการ ที่ กท 5507/814929 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี30 ธ.ค. 2564 เวลา 15:44
      Execution time 0.02 seconds.