หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน พฤศจิกายน 64

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่ กท 0403/ว 17029 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2564 เวลา 09:09
2 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/620
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2564 เวลา 13:00
3 ขอแจ้งข้อมูลการสำรวจบริการออนไลน์ภาครัฐในระดับท้องถิ่น (Local Online Service Index :LOSI) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/2150
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 พ.ย. 2564 เวลา 13:14
4 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/531129 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2564 เวลา 13:18
5 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/4540
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 พ.ย. 2564 เวลา 13:35
6 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ 0301/175729 ต.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.1 พ.ย. 2564 เวลา 13:41
7 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/927729 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย1 พ.ย. 2564 เวลา 13:50
8 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/531929 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2564 เวลา 13:54
9 การฝึกอบรมการใช้งานระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านแอปพลิเคชัน CISCO Webex Meetings ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0508/2122
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 พ.ย. 2564 เวลา 14:33
10 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5337
1 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2564 เวลา 15:04
11 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5334
1 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2564 เวลา 15:08
12 ประกาศผลการคัดเลือก ที่ กท 0501/21571 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 พ.ย. 2564 เวลา 15:17
13 สำรวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครหน่วยงานของรัฐรวมถึงนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 1305/61791 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2564 เวลา 15:27
14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 0408/53281 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2564 เวลา 15:31
15 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/6129
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2564 เวลา 15:44
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0303/1773
1 พ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.1 พ.ย. 2564 เวลา 16:02
17 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53441 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2564 เวลา 09:45
18 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ขับเคลื่อนแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในบริบอาเซียน พ.ศ. 2562 - 2568 และแผนยุทธศาลตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 - 2565 ที่ กท 0410/99229 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ2 พ.ย. 2564 เวลา 12:13
19 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพระโขนง ที่ กท 4901/579229 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระโขนง2 พ.ย. 2564 เวลา 13:34
20 การโอนเงินสนับสนุนค่าอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/6956
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 พ.ย. 2564 เวลา 13:50
21 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2161
2 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล2 พ.ย. 2564 เวลา 14:02
22 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่ กท 0404/1037029 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 พ.ย. 2564 เวลา 14:14
23 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2305/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0404/10421
1 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 พ.ย. 2564 เวลา 14:21
24 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2306/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0404/10422
1 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 พ.ย. 2564 เวลา 14:30
25 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53411 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2564 เวลา 14:39
26 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2307/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0404/10423
1 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 พ.ย. 2564 เวลา 14:44
27 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5356
2 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2564 เวลา 15:32
28 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5359
2 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2564 เวลา 15:37
29 ขอสอบถามความต้องการใช้ทรัพย์สิน 2 รายการ ด่วนมาก
ที่ กท 1307/6240
1 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 พ.ย. 2564 เวลา 15:44
30 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2172
2 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ย. 2564 เวลา 12:36
31 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53652 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2564 เวลา 12:44
32 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53632 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2564 เวลา 12:46
33 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/94132 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 พ.ย. 2564 เวลา 12:50
34 สำนักการศึกษาขออนุมัติในหลักการปรับอัตราค่าอาหารและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7061
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 พ.ย. 2564 เวลา 12:54
35 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5376
3 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2564 เวลา 14:57
36 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5379
3 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2564 เวลา 14:57
37 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ ที่ กท 0807/70761 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 พ.ย. 2564 เวลา 15:02
38 ส่งประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/33272 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 พ.ย. 2564 เวลา 15:03
39 ประสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ ที่ กท 0807/70781 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 พ.ย. 2564 เวลา 15:09
40 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4708/471929 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตพญาไท3 พ.ย. 2564 เวลา 15:10
41 แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/9403
2 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 พ.ย. 2564 เวลา 15:12
42 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/63382 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ย. 2564 เวลา 15:13
43 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง ที่ กท 1504/27332 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 พ.ย. 2564 เวลา 15:14
44 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/10570
3 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 พ.ย. 2564 เวลา 15:16
45 ผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนมาก
ที่ กท 0404/10568
3 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 พ.ย. 2564 เวลา 15:17
46 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 และครั้งที่ 11/2564 ที่ กท 0503/21843 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ย. 2564 เวลา 15:30
47 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/32552 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา3 พ.ย. 2564 เวลา 15:31
48 แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/17843 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2564 เวลา 15:33
49 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5383
3 พ.ย. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2564 เวลา 15:35
50 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/17963 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 พ.ย. 2564 เวลา 11:01
51 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/47813 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม4 พ.ย. 2564 เวลา 11:02
52 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/53964 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2564 เวลา 11:25
53 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53833 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2564 เวลา 11:26
54 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53873 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2564 เวลา 11:28
55 การแต่งชุดปฏิบัติงานเทศกิจของข้าราชการระดับอาวุโสตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ที่ กท 1404/50822 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ4 พ.ย. 2564 เวลา 11:50
56 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกุศลในงานวันประสูติครบ 100 ปี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์วิมลฉัตร อดีตองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ และอดีตองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 171
4 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 พ.ย. 2564 เวลา 11:56
57 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร หน้าที่ 7 เวียนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5858
25 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 พ.ย. 2564 เวลา 14:38
58 แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสักเกตการณ์ ที่ กท 1305/63503 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 พ.ย. 2564 เวลา 14:59
59 การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/6349
3 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 พ.ย. 2564 เวลา 15:01
60 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/18054 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 พ.ย. 2564 เวลา 15:02
61 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5402
4 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2564 เวลา 15:03
62 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5405
4 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2564 เวลา 15:04
63 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/914227 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 พ.ย. 2564 เวลา 15:07
64 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9177
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 พ.ย. 2564 เวลา 15:08
65 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9287
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 พ.ย. 2564 เวลา 15:08
66 ข้อเสนอแนะเพื่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0504/21953 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 พ.ย. 2564 เวลา 13:14
67 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยธก.17) ที่ กท 0401/32034 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ย. 2564 เวลา 08:47
68 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน ครั้งที่ 11/2564 ที่ กท 0805/72024 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 พ.ย. 2564 เวลา 08:50
69 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นทีตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหนังสือรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562-2563 ที่ กท 1102/47352 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 พ.ย. 2564 เวลา 08:56
70 การทบทวนผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1811
5 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ย. 2564 เวลา 11:33
71 โครงการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (เอพีโอ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3218
4 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ย. 2564 เวลา 11:34
72 การเสนอโครงการของกรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้งบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0503/2226
5 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 พ.ย. 2564 เวลา 11:37
73 รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7122
2 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 พ.ย. 2564 เวลา 11:39
74 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ที่ กท 0803/71232 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 พ.ย. 2564 เวลา 11:42
75 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54134 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 11:45
76 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54094 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 11:45
77 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5428
5 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 14:48
78 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5431
5 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 14:49
79 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5434
5 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 14:50
80 สถานที่เก็บรักษาซากยานยนต์ส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/51244 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ5 พ.ย. 2564 เวลา 14:51
81 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.24244 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 พ.ย. 2564 เวลา 14:54
82 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/54465 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 15:08
83 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1302/64934 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 พ.ย. 2564 เวลา 15:13
84 การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล "ขยะสร้างบุญ" ที่ กท 1102/47492 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 พ.ย. 2564 เวลา 15:16
85 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/ว.3025 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 พ.ย. 2564 เวลา 15:26
86 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/63875 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย8 พ.ย. 2564 เวลา 10:52
87 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2246
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2564 เวลา 10:53
88 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 172
8 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 พ.ย. 2564 เวลา 12:14
89 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54405 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2564 เวลา 14:09
90 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54385 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2564 เวลา 14:09
91 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/22365 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2564 เวลา 14:10
92 การใช้ระบบ Thai School Lunch for BMA ที่ กท 0803/72435 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 พ.ย. 2564 เวลา 14:11
93 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/65555 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย8 พ.ย. 2564 เวลา 14:13
94 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/62438 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา8 พ.ย. 2564 เวลา 14:16
95 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7501/59205 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง8 พ.ย. 2564 เวลา 14:17
96 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5457
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2564 เวลา 15:19
97 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5460
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2564 เวลา 15:19
98 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5463
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2564 เวลา 15:20
99 สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด เพื่อจัดหาทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0508/22415 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2564 เวลา 15:21
100 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 5/2564 ที่ กท 0503/22628 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2564 เวลา 15:24
101 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/18228 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 พ.ย. 2564 เวลา 15:25
102 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/57895 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน8 พ.ย. 2564 เวลา 15:36
103 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ที่ กท 1505/27618 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม8 พ.ย. 2564 เวลา 15:37
104 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1988
5 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 พ.ย. 2564 เวลา 09:08
105 ขอส่งสำเนามอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1989
5 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 พ.ย. 2564 เวลา 09:11
106 ขอสำรวจความต้องการในการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่ กท 0807/72678 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 พ.ย. 2564 เวลา 11:41
107 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54718 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2564 เวลา 11:42
108 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54678 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2564 เวลา 11:47
109 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/65278 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง9 พ.ย. 2564 เวลา 11:49
110 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5483
9 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2564 เวลา 14:25
111 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5486
9 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2564 เวลา 14:28
112 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/9656
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 พ.ย. 2564 เวลา 14:31
113 การสัมมนาโครงการ Digital HR Forum 2021 ที่ กท 0303/18439 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2564 เวลา 08:43
114 ขอส่งสำเนาโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1103/48635 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 พ.ย. 2564 เวลา 10:06
115 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54909 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2564 เวลา 11:19
116 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54929 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2564 เวลา 11:19
117 การแก้ไขปัญหาการนำรถที่รอซ่อมมาจอดบนถนน ที่ กท 1403/52179 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ10 พ.ย. 2564 เวลา 11:24
118 กำชับมิให้มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่ และนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ ด่วนมาก
ที่ กท 1103/4991
9 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 พ.ย. 2564 เวลา 11:26
119 แจ้งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง ระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ที่ กท 0305/18198 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2564 เวลา 11:28
120 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2798
10 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 พ.ย. 2564 เวลา 11:50
121 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5526
10 พ.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2564 เวลา 13:55
122 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยยืนคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/108449 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 พ.ย. 2564 เวลา 14:02
123 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5507
10 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2564 เวลา 15:17
124 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5510
10 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2564 เวลา 15:19
125 คำสั่งมอบอำนาจเกี่่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก
ที่ กท 1302/6656
9 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 พ.ย. 2564 เวลา 08:56
126 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ที่ กท 0403/ว 17311 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2564 เวลา 10:13
127 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0510/229311 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 พ.ย. 2564 เวลา 11:00
128 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/551410 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2564 เวลา 11:03
129 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/550110 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2564 เวลา 11:05
130 แนวทางการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรณีการประชุมผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/6768
10 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 พ.ย. 2564 เวลา 11:32
131 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2297
11 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 พ.ย. 2564 เวลา 11:35
132 การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า (แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม เวียนเว็ปไซต์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/6349
4 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 พ.ย. 2564 เวลา 13:43
133 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5544
11 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2564 เวลา 15:20
134 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9680
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 พ.ย. 2564 เวลา 15:22
135 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9687
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 พ.ย. 2564 เวลา 15:25
136 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9690
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 พ.ย. 2564 เวลา 15:25
137 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9692
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 พ.ย. 2564 เวลา 15:26
138 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/615111 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่11 พ.ย. 2564 เวลา 15:29
139 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5531
11 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2564 เวลา 15:32
140 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5525
11 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2564 เวลา 15:32
141 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5528
11 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2564 เวลา 15:33
142 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/975110 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 พ.ย. 2564 เวลา 11:33
143 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6307/480212 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ12 พ.ย. 2564 เวลา 11:35
144 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/553511 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ย. 2564 เวลา 11:36
145 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/554511 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ย. 2564 เวลา 11:36
146 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5557
12 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ย. 2564 เวลา 14:09
147 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1859
12 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ย. 2564 เวลา 14:21
148 การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0808/588
12 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ย. 2564 เวลา 14:56
149 ขอความร่วมมือจัดทำแบบประเมินฯ ประชาสัมพันธ์ และบันทึกผลการตรวจ ATK โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครเปิดเทอมปลอดภัย ห่างไกลโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7372
11 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 พ.ย. 2564 เวลา 15:29
150 โครงการทุนอมรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/326812 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ย. 2564 เวลา 15:33
151 การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ใช้การค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 ที่ กท 0401/326612 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ย. 2564 เวลา 15:35
152 ย้ายที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 17415 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2564 เวลา 09:15
153 ขอมอบหนังสือจดหมายเหตุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0501/2311
12 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 พ.ย. 2564 เวลา 10:28
154 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/556112 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 10:28
155 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/556412 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 10:29
156 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3279
15 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2564 เวลา 10:31
157 การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี 2564 ที่ กท 0408/559015 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 10:32
158 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6901/601512 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการบางคอแหลม15 พ.ย. 2564 เวลา 11:16
159 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ที่ กท 4501/697511 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา15 พ.ย. 2564 เวลา 11:19
160 ขอส่งสำเนาประการศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 5101/1029512 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน15 พ.ย. 2564 เวลา 11:22
161 ประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5101/1029812 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน15 พ.ย. 2564 เวลา 11:25
162 การประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/2832
11 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม15 พ.ย. 2564 เวลา 12:51
163 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักเทศกิจ ที่ กท 1401/529412 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 พ.ย. 2564 เวลา 12:54
164 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0304/186815 พ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2564 เวลา 12:56
165 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/205112 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว15 พ.ย. 2564 เวลา 14:09
166 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1865
12 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2564 เวลา 14:10
167 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5581
15 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 14:11
168 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5578
15 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 14:11
169 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5584
15 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 14:12
170 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4301/389411 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก15 พ.ย. 2564 เวลา 14:54
171 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/557115 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 พ.ย. 2564 เวลา 10:15
172 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 ที่ กท 0503/232215 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 พ.ย. 2564 เวลา 10:24
173 แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ กท 0403/ว.17516 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 พ.ย. 2564 เวลา 10:52
174 ย้ายที่ทำการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ กท 0403/ว.17616 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 พ.ย. 2564 เวลา 10:56
175 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว.17716 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 พ.ย. 2564 เวลา 11:03
176 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/558815 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 พ.ย. 2564 เวลา 11:43
177 การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/187215 พ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.16 พ.ย. 2564 เวลา 11:56
178 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1104915 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่16 พ.ย. 2564 เวลา 12:00
179 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/308
10 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 พ.ย. 2564 เวลา 12:11
180 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4701/500915 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท16 พ.ย. 2564 เวลา 12:18
181 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5608
16 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 พ.ย. 2564 เวลา 14:22
182 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5605
16 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 พ.ย. 2564 เวลา 14:25
183 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/327412 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 พ.ย. 2564 เวลา 14:33
184 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2328
16 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 พ.ย. 2564 เวลา 14:45
185 หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/329615 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 พ.ย. 2564 เวลา 14:47
186 ส่งสำเนาเอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป) ที่ กท 0307/187415 พ.ย. 2564ทราบผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.16 พ.ย. 2564 เวลา 15:07
187 แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0510/2339
16 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 พ.ย. 2564 เวลา 15:57
188 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ กท 0403/ว 17816 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 09:06
189 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2564 ที่ กท 1305/706015 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 พ.ย. 2564 เวลา 09:15
190 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ที่ กท 0401/330116 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 09:32
191 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/706115 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 พ.ย. 2564 เวลา 09:35
192 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ที่ กท 0403/ว 17916 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 09:55
193 ขอเชิญร่วมทำบุญ งานทอดผ้าป่า ช่วยน้องให้ปลอดภัย ที่ กท 0403/ว 18016 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 09:57
194 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแบบที่ใช้ในการบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม) ที่ กท 1902/66515 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 11:52
195 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/562216 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 11:53
196 แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/330316 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 11:54
197 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/561916 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 11:56
198 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/561216 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 11:56
199 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/313
15 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 11:57
200 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ที่ กท 5201/659917 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี17 พ.ย. 2564 เวลา 14:07
201 แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดตรวจแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) ราคากลาง และตัวอย่างโครงการ ที่ กท 0714/96608 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 พ.ย. 2564 เวลา 14:11
202 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 4201/409716 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์17 พ.ย. 2564 เวลา 14:12
203 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5631
17 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 15:05
204 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5628
17 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 15:05
205 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5634
17 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 15:06
206 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4501/715417 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา18 พ.ย. 2564 เวลา 12:24
207 กำชับให้สำนักงานเขตหนองแขมและสำนักงานเขตอื่นๆ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนรวมถึงแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/5359
17 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 พ.ย. 2564 เวลา 12:26
208 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/563817 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ย. 2564 เวลา 12:26
209 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/564417 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ย. 2564 เวลา 12:42
210 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 37/2564 ที่ กท 0503/235817 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 พ.ย. 2564 เวลา 12:43
211 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/989316 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 พ.ย. 2564 เวลา 12:43
212 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/615416 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง18 พ.ย. 2564 เวลา 12:44
213 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5652
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ย. 2564 เวลา 14:54
214 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5655
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ย. 2564 เวลา 14:55
215 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5658
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ย. 2564 เวลา 14:56
216 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 1101/529117 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม18 พ.ย. 2564 เวลา 15:26
217 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ที่ กท 0401/31617 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 พ.ย. 2564 เวลา 11:37
218 ขอส่งประกาศผลการนับคะแนนและประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/599617 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน19 พ.ย. 2564 เวลา 08:55
219 กำชับให้สำนักงานเขตหนองแขมและสำนักงานเขตอื่นๆ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนรวมถึงแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมหน้าสุดท้ายเวียนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564)) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/5349
17 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ19 พ.ย. 2564 เวลา 09:30
220 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง Pm2.5 ในกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/567018 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ย. 2564 เวลา 11:25
221 ประกาศสำนักงานเขต ที่ กท 4301/398518 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก19 พ.ย. 2564 เวลา 11:26
222 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5401/715017 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา19 พ.ย. 2564 เวลา 11:27
223 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7001/601418 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ19 พ.ย. 2564 เวลา 11:29
224 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/566418 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ย. 2564 เวลา 11:29
225 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/566218 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ย. 2564 เวลา 11:30
226 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ที่ กท 0404/31617 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 พ.ย. 2564 เวลา 11:38
227 การสำรวจข้อมูลบุคลากรสายงานพัฒนาสังคม ที่ กท 1502/283915 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม19 พ.ย. 2564 เวลา 14:08
228 ส่งสำเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1501/289018 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม19 พ.ย. 2564 เวลา 14:10
229 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9910
16 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 พ.ย. 2564 เวลา 14:16
230 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนมาก
ที่ กท 0401/3317
18 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 พ.ย. 2564 เวลา 14:17
231 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5683
19 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ย. 2564 เวลา 14:20
232 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5680
19 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ย. 2564 เวลา 14:21
233 ขอความร่วมมือดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดของโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7578
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 พ.ย. 2564 เวลา 14:22
234 ขอให้พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1008/84618 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ19 พ.ย. 2564 เวลา 15:05
235 ขอให้รายงานการดำเนินการตามแผนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานธุรการ (คนพิการ) เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ที่ กท 0802/761919 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 พ.ย. 2564 เวลา 15:07
236 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 38/2564 ที่ กท 0503/237819 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 พ.ย. 2564 เวลา 11:00
237 การให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง ด่วนมาก
ที่ กท 0404/ว 320
18 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2564 เวลา 11:01
238 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/568919 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2564 เวลา 11:02
239 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/904019 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง22 พ.ย. 2564 เวลา 11:04
240 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องกลไกประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2383
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 พ.ย. 2564 เวลา 13:24
241 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2385
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 พ.ย. 2564 เวลา 13:28
242 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/568719 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2564 เวลา 13:36
243 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/572722 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2564 เวลา 13:39
244 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/1002518 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 13:58
245 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10011
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 13:58
246 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10018
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:01
247 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10016
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:02
248 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10014
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:02
249 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10020
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:05
250 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10022
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:05
251 ขอส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0713.59/1012022 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:55
252 เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7604
19 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 พ.ย. 2564 เวลา 14:57
253 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5705
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2564 เวลา 14:59
254 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5708
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2564 เวลา 14:59
255 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5711
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2564 เวลา 15:00
256 แนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1900
19 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2564 เวลา 15:25
257 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2907
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม22 พ.ย. 2564 เวลา 15:46
258 การจัดทำและส่งรายงานทางการเงิน ที่ กท 0407/31918 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2564 เวลา 13:07
259 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/571522 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2564 เวลา 13:03
260 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/570122 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2564 เวลา 13:04
261 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/191022 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2564 เวลา 13:05
262 การจัดทำและส่งรายงานทางการเงิน ที่ กท 0407/31918 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2564 เวลา 13:08
263 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางเขน ที่ กท 5101/1033115 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน23 พ.ย. 2564 เวลา 14:13
264 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0805/763519 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 พ.ย. 2564 เวลา 14:16
265 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/211022 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 พ.ย. 2564 เวลา 14:34
266 ขออนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7642
19 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 พ.ย. 2564 เวลา 14:41
267 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5731
23 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2564 เวลา 15:16
268 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5728
23 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2564 เวลา 15:18
269 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1139823 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 พ.ย. 2564 เวลา 15:24
270 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรนวัฒกรรมบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (นวต.MAX : Digital Intelligence and Smart Systems ) รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3369
23 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 11:28
271 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6901/635723 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม24 พ.ย. 2564 เวลา 11:59
272 ทุนการศึกษา หลักสูตร Sustainable Urban Planning and Urban Transportation Development ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3373
23 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 13:18
273 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายกรณีชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1304/732319 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ย. 2564 เวลา 13:23
274 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/573523 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 13:26
275 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/574323 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 13:28
276 แนวทางการดำเนินงานและประเมินผลโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยฯ) ที่ กท 0714/986615 พ.ย. 2564ทราบรองผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ย. 2564 เวลา 13:59
277 ส่งสำเนายกเลิกประกาศสำนักอนามัย ที่ กท 0701/1018123 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ย. 2564 เวลา 14:03
278 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1017823 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ย. 2564 เวลา 14:16
279 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/ว.32723 พ.ย. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 14:29
280 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5762
24 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 14:34
281 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5759
24 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 14:38
282 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Sandbox) ที่ กท 0408/576824 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 14:46
283 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2410
23 พ.ย. 2564ทราบรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 พ.ย. 2564 เวลา 14:54
284 การดำเนินการตามมติ ก.ก. กรณีการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ที่ กท 0306/ว.32924 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติรองปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 15:07
285 การประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว.181
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 16:43
286 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแบบที่ใช้ในการบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/666
15 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 11:17
287 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 314
15 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 11:19
288 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/2420
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2564 เวลา 11:31
289 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2564 ที่ กท 0503/241824 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2564 เวลา 11:40
290 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ กท 1008/360022 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 พ.ย. 2564 เวลา 14:22
291 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ ที่ กท 0306/193024 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 14:32
292 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8201/531423 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง25 พ.ย. 2564 เวลา 14:32
293 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/444824 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง25 พ.ย. 2564 เวลา 14:39
294 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/577024 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2564 เวลา 14:40
295 รับสมัครทุนการศึกษา่ในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/7764
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 พ.ย. 2564 เวลา 15:15
296 รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/7766
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 พ.ย. 2564 เวลา 15:18
297 การเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7542
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2564 เวลา 15:31
298 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5783
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2564 เวลา 15:31
299 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5780
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2564 เวลา 15:32
300 สำรวจความประสงค์ขอรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ กท 0802/776925 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 พ.ย. 2564 เวลา 15:33
301 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทยศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3437
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 15:35
302 การรายงานผลงานที่สำคัญเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี 2565 ที่ กท 0410/109125 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ25 พ.ย. 2564 เวลา 15:37
303 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5001/822924 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ25 พ.ย. 2564 เวลา 15:38
304 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/750724 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2564 เวลา 15:40
305 ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. (News HRD Letter) ที่ กท 0401/342925 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 09:32
306 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 46) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/10260
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 พ.ย. 2564 เวลา 13:23
307 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 28 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3439
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 13:28
308 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/579525 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ย. 2564 เวลา 13:31
309 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/578725 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ย. 2564 เวลา 13:33
310 ส่งประกาศสำนักงานเขตสาทร เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 6801/559822 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร26 พ.ย. 2564 เวลา 14:40
311 ส่งประกาศสำนักงานเขตสาทร เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น และข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ที่ กท 6801/559922 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร26 พ.ย. 2564 เวลา 14:46
312 ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร จำนวน 5 พื้นที่ ที่ กท 3608/61225 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 14:55
313 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3441
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 15:03
314 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ กท 1201/214325 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว26 พ.ย. 2564 เวลา 15:09
315 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5808
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ย. 2564 เวลา 15:12
316 เชิญประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดให้บริการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/10331
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 พ.ย. 2564 เวลา 15:29
317 สรุปข้อสั่งการในการประชุมหารือข้อราชการกับผู้อำนวยการเขต ครั้งที่ 2/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.184
26 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 17:38
318 การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก ที่ กท 0403/ว 18329 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 2564 เวลา 09:03
319 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 18229 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 2564 เวลา 09:27
320 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/582126 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2564 เวลา 12:30
321 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/581226 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2564 เวลา 12:32
322 เวียนแจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ที่ กท 0701/1036226 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย29 พ.ย. 2564 เวลา 12:33
323 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1-5 ที่ กท 0807/781529 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 พ.ย. 2564 เวลา 12:36
324 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
กท 0504/2441
29 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 พ.ย. 2564 เวลา 14:53
325 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/888625 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม29 พ.ย. 2564 เวลา 14:55
326 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/349626 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา29 พ.ย. 2564 เวลา 14:56
327 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5833
29 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2564 เวลา 14:57
328 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5839
29 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2564 เวลา 14:58
329 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1147424 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 พ.ย. 2564 เวลา 15:18
330 การสำรวจ/ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.185
30 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2564 เวลา 09:11
331 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/535029 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2564 เวลา 10:13
332 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5918
30 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2564 เวลา 10:17
333 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 12/2564 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 11/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/7850
29 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 พ.ย. 2564 เวลา 11:26
334 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/779626 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 พ.ย. 2564 เวลา 11:29
335 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1003/122229 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ย. 2564 เวลา 13:30
336 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564 ที่ กท 0306/195229 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2564 เวลา 13:34
337 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 7108/454329 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตราชเทวี30 พ.ย. 2564 เวลา 13:36
338 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/584329 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2564 เวลา 13:38
339 ขอส่งรายงานการประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 0408/584829 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2564 เวลา 13:40
340 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5859
30 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2564 เวลา 14:52
341 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5862
30 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2564 เวลา 14:54
      Execution time 0.02 seconds.