หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ������������������ 64

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/527728 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ต.ค. 2564 เวลา 11:10
2 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1746
28 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ต.ค. 2564 เวลา 11:13
3 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2282/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1028628 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ต.ค. 2564 เวลา 11:16
4 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2283/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1028728 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ต.ค. 2564 เวลา 11:18
5 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2284/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1028828 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ต.ค. 2564 เวลา 11:21
6 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมหนูพาหนะนำโรคในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า ที่ กท 0403/584829 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 ต.ค. 2564 เวลา 11:34
7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ที่ กท 1303/605827 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 ต.ค. 2564 เวลา 12:42
8 การเสนอข้อมูลครูและครูบุคลากรทางการศึกษา ที่ค้างชำระหนี้ไตรมาส ที่ กท 0802/698129 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ต.ค. 2564 เวลา 12:43
9 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/529428 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ต.ค. 2564 เวลา 12:45
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5288
29 ต.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 ต.ค. 2564 เวลา 12:46
11 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/526128 ต.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 ต.ค. 2564 เวลา 12:47
12 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5307
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ต.ค. 2564 เวลา 15:12
13 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5301
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ต.ค. 2564 เวลา 15:13
14 ทุนการศึกษา Young Leaders Program (YLP) ปีการศึกษา 2565-2566 ที่ กท 0401/316129 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ต.ค. 2564 เวลา 15:20
15 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/6129
29 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2564 เวลา 15:23
16 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/6129
29 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2564 เวลา 15:42
17 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8828
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:08
18 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8811
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:08
19 การเปิดให้บริการงานทะเบียนและงานปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0406/29327 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 08:11
20 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ กท 0403/ว 16727 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 09:01
21 ย้ายที่ทำการสำนักงานใหม่ ที่ กท 0403/ว 16827 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 09:03
22 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 16927 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 09:06
23 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/6912
27 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 ต.ค. 2564 เวลา 10:39
24 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/526227 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2564 เวลา 10:41
25 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/526427 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2564 เวลา 10:42
26 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2564 ที่ กท 0301/172227 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 10:51
27 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 36/2564 ที่ กท 0503/211228 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 ต.ค. 2564 เวลา 10:53
28 ประกาศสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/576625 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน28 ต.ค. 2564 เวลา 10:54
29 การรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0303/172627 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 13:24
30 การรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0403/ว 29528 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 14:29
31 การเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2116
28 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 ต.ค. 2564 เวลา 14:36
32 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5284
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2564 เวลา 14:39
33 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3362
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2564 เวลา 14:41
34 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9010
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:04
35 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9017
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:05
36 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9021
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:06
37 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9024
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:06
38 ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อการพ้นสภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เฉพาะบุคลากรที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน ที่ กท 0404/1008426 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ต.ค. 2564 เวลา 08:31
39 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/524426 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2564 เวลา 10:37
40 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/523626 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2564 เวลา 10:38
41 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 16627 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2564 เวลา 13:34
42 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5255
27 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2564 เวลา 14:02
43 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0802/687426 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
44 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/215925 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ต.ค. 2564 เวลา 14:06
45 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง สังกัดสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7901/771319 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม27 ต.ค. 2564 เวลา 14:07
46 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 11ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2093
26 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ต.ค. 2564 เวลา 14:09
47 รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักงานเขต ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0407/150826 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน27 ต.ค. 2564 เวลา 15:46
48 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5258
27 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2564 เวลา 15:47
49 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2106
27 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ต.ค. 2564 เวลา 15:48
50 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 165
26 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2564 เวลา 11:41
51 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/521625 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2564 เวลา 11:44
52 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/519825 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2564 เวลา 11:47
53 การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5875
25 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2564 เวลา 14:37
54 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5858
25 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2564 เวลา 14:40
55 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5859
25 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2564 เวลา 14:41
56 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5184
26 ต.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2564 เวลา 14:42
57 แนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ที่ กท 0303/171226 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2564 เวลา 14:44
58 การแจ้งช่วงโหว่ O-Day ของ Middleware Apache Version 2.4.49 ที่ กท 0508/208026 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ต.ค. 2564 เวลา 14:45
59 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/316925 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา26 ต.ค. 2564 เวลา 14:46
60 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง สังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ที่ กท 5501/561826 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี26 ต.ค. 2564 เวลา 15:25
61 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5232
26 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2564 เวลา 15:25
62 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5226
26 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2564 เวลา 15:26
63 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5229
26 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2564 เวลา 15:26
64 การเผยแพร่ "คู่มือแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560" ที่ กท 0306/170525 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2564 เวลา 15:28
65 ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ที่ กท 0403/ว 16225 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 09:59
66 แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1691
20 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 11:42
67 แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน ที่ กท 0407/148319 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน25 ต.ค. 2564 เวลา 11:47
68 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/518320 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2564 เวลา 11:48
69 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/518620 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2564 เวลา 11:49
70 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/994020 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 ต.ค. 2564 เวลา 13:28
71 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ที่ กท 6901/552518 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม25 ต.ค. 2564 เวลา 13:30
72 ขอข้อมูลการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1008/ก.766
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 ต.ค. 2564 เวลา 13:31
73 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8813
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ต.ค. 2564 เวลา 13:33
74 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8818
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ต.ค. 2564 เวลา 13:33
75 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8821
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ต.ค. 2564 เวลา 13:34
76 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/883518 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ต.ค. 2564 เวลา 13:34
77 ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 163
25 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 14:23
78 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/435620 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 ต.ค. 2564 เวลา 14:26
79 การย้ายเปลี่ยนสายงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว 286
25 ต.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 14:28
80 ขอความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ กท 0405/620920 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี25 ต.ค. 2564 เวลา 14:32
81 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5206
25 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2564 เวลา 14:56
82 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5209
25 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2564 เวลา 14:57
83 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5212
25 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2564 เวลา 14:58
84 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2068
25 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ต.ค. 2564 เวลา 15:26
85 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 16425 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 15:29
86 รายงานผลการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/ว.287
25 ต.ค. 2564ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 16:23
87 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/8898
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ต.ค. 2564 เวลา 11:30
88 การจัดส่งข้อมูลการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/563715 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ต.ค. 2564 เวลา 11:43
89 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/428419 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา20 ต.ค. 2564 เวลา 11:45
90 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1001/310918 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ต.ค. 2564 เวลา 11:48
91 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/516418 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2564 เวลา 11:50
92 เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรับและกระจายชุดตรวจไวรัสโคโรนา 2019 Antigen Test Kit (ATK) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/6782
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา20 ต.ค. 2564 เวลา 14:16
93 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9821
19 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่20 ต.ค. 2564 เวลา 15:09
94 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 ที่ กท 1305/563515 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ต.ค. 2564 เวลา 15:24
95 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/563415 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ต.ค. 2564 เวลา 15:26
96 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วงงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5633
15 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ต.ค. 2564 เวลา 15:30
97 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/516919 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2564 เวลา 15:34
98 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5176
20 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2564 เวลา 15:36
99 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5179
20 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2564 เวลา 15:37
100 ขอที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9932
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่20 ต.ค. 2564 เวลา 16:54
101 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 35/2564 ที่ กท 0503/203218 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ต.ค. 2564 เวลา 09:47
102 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/514218 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2564 เวลา 09:50
103 การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/604
18 ต.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
104 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/513918 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
105 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/976118 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
106 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2035
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
107 ขอส่งคำสั่งลงโทษไล่ลูกจ้างออกจากราชการ ราย นางพเยาว์ จันคง ที่ กท 7701/827930 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง19 ต.ค. 2564 เวลา 14:09
108 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและรายงานสรุปบัญชีแสดงรายการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/5670
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2564 เวลา 14:09
109 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1856
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว19 ต.ค. 2564 เวลา 14:09
110 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8593
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
111 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8561
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
112 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8554
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
113 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8572
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
114 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8565
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
115 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8570
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
116 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8680
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
117 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8683
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
118 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/867314 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
119 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8675
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
120 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8670
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:34
121 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0306/167719 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2564 เวลา 14:41
122 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชครูและบุคลาการทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ กท 0807/659715 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ต.ค. 2564 เวลา 14:41
123 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าวัสดุน้ำมันหล่อลื่นและค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1306/213119 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2564 เวลา 14:43
124 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/431518 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม19 ต.ค. 2564 เวลา 14:44
125 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5157
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2564 เวลา 14:45
126 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5160
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2564 เวลา 14:45
127 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5154
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2564 เวลา 14:46
128 การเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
กท 0400/ป.145
19 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2564 เวลา 15:09
129 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9841
19 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ต.ค. 2564 เวลา 15:16
130 การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของหน่วย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/ว.280
14 ต.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2564 เวลา 15:35
131 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ กท 0408/511715 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2564 เวลา 09:58
132 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/510515 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2564 เวลา 09:59
133 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/511115 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2564 เวลา 10:00
134 แจ้งการเปิดตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ที่ กท 0407/146015 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน18 ต.ค. 2564 เวลา 10:34
135 การร่วมทำบุญ กับ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุณี ในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ที่ กท 0403/ว 15818 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2564 เวลา 10:36
136 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 15918 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2564 เวลา 10:39
137 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 160
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2564 เวลา 14:51
138 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และไขมันของ สำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/4237
15 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม18 ต.ค. 2564 เวลา 14:53
139 ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0909/3105
14 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 ต.ค. 2564 เวลา 14:55
140 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/978818 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่18 ต.ค. 2564 เวลา 15:16
141 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2564 ที่ กท 0505/202118 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ต.ค. 2564 เวลา 15:19
142 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" ที่ กท 1303/555714 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ต.ค. 2564 เวลา 15:22
143 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/166818 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2564 เวลา 15:25
144 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5135
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2564 เวลา 15:27
145 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5132
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2564 เวลา 15:28
146 รายงานผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 16118 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2564 เวลา 15:36
147 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3034
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ต.ค. 2564 เวลา 11:41
148 การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0807/656714 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 ต.ค. 2564 เวลา 11:45
149 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8801/548214 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ15 ต.ค. 2564 เวลา 11:51
150 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/508514 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ต.ค. 2564 เวลา 13:33
151 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/506514 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ต.ค. 2564 เวลา 13:34
152 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5407/1028912 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก15 ต.ค. 2564 เวลา 13:35
153 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5101/967814 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน15 ต.ค. 2564 เวลา 13:38
154 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2009
15 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ต.ค. 2564 เวลา 13:39
155 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8607/570814 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา15 ต.ค. 2564 เวลา 13:42
156 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/571014 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา15 ต.ค. 2564 เวลา 13:44
157 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ที่ กท 0806/658314 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 ต.ค. 2564 เวลา 15:07
158 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/309814 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา15 ต.ค. 2564 เวลา 15:08
159 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5098
15 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ต.ค. 2564 เวลา 15:09
160 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5101
15 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ต.ค. 2564 เวลา 15:10
161 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/9638
14 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ต.ค. 2564 เวลา 15:14
162 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/304815 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ต.ค. 2564 เวลา 15:28
163 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9728
15 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ต.ค. 2564 เวลา 15:31
164 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/504712 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ต.ค. 2564 เวลา 11:14
165 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/504912 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ต.ค. 2564 เวลา 11:15
166 สำรวจข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5429
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ต.ค. 2564 เวลา 11:16
167 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อบุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัดให้สำนักงานเขตพื้นที่เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/ก.ก19
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน14 ต.ค. 2564 เวลา 11:18
168 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 34/2564 ที่ กท 0503/199114 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล14 ต.ค. 2564 เวลา 11:21
169 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/537712 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน14 ต.ค. 2564 เวลา 11:24
170 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/854211 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 ต.ค. 2564 เวลา 13:22
171 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง สังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6601/631514 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว14 ต.ค. 2564 เวลา 13:24
172 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0509/197111 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล14 ต.ค. 2564 เวลา 13:26
173 กำหนดการชี้แจ้งระเบียบการพักอาศัยฯ และทำสัญญาเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 แห่ง ด่วนมาก
ที่ กท 0404/9622
14 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่14 ต.ค. 2564 เวลา 13:28
174 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5078
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ต.ค. 2564 เวลา 15:11
175 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5081
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ต.ค. 2564 เวลา 15:12
176 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0407/ว.26030 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ต.ค. 2564 เวลา 15:14
177 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบบัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0407/2737 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ต.ค. 2564 เวลา 15:15
178 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ ที่ กท 0405/598714 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี14 ต.ค. 2564 เวลา 15:45
179 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ กท 0405/592012 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี14 ต.ค. 2564 เวลา 15:48
180 บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1402/4763
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ14 ต.ค. 2564 เวลา 15:51
181 การปรับปรุงข้อมูลผู้ประสานงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนที่มีผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์แอด (Line@) "อัศวิน คล้ายทุกข์" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4987
14 ต.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ต.ค. 2564 เวลา 17:55
182 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแบบที่ใช้ในการบริหารงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/576
11 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2564 เวลา 10:43
183 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/ว.2768 ต.ค. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2564 เวลา 10:44
184 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/503111 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2564 เวลา 10:48
185 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดแบบหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.1699
11 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา12 ต.ค. 2564 เวลา 14:20
186 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/205211 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2564 เวลา 14:25
187 การนำยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2565) เป็นแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจด้านการกระจายอำนาจ ที่ กท 0503/196111 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ต.ค. 2564 เวลา 14:35
188 การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. .. ที่ กท 0601/1019211 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์12 ต.ค. 2564 เวลา 15:36
189 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5040
11 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2564 เวลา 15:45
190 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก
ที่ กท 1307/5428
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2564 เวลา 15:51
191 สำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0802/652212 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2564 เวลา 15:54
192 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5043
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2564 เวลา 15:57
193 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/502411 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2564 เวลา 16:00
194 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
กท 0406/ก.ก 9
12 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน12 ต.ค. 2564 เวลา 16:03
195 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : IO) ของกลุ่มไลน์ "BMA IO" ที่ กท 0408/505612 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2564 เวลา 16:07
196 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/490112 ต.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2564 เวลา 16:08
197 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 ที่ กท 0503/198712 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ต.ค. 2564 เวลา 16:11
198 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมระบบจัดการหลักสูตรและแผนการเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ที่ กท 0806/651212 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2564 เวลา 16:16
199 การทดลองปรับรูปแบบการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลาในถนนนำร่อง 50 เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/4151
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม12 ต.ค. 2564 เวลา 16:33
200 แนวทางการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อและการจัดการหน้ากากอนามัยและชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) ใช้แล้ว ที่ กท 1103/415312 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม12 ต.ค. 2564 เวลา 16:38
201 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/571
7 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2564 เวลา 11:23
202 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49918 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2564 เวลา 11:32
203 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49948 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2564 เวลา 11:32
204 ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติจำนวนเชื้อเพลิงเกินกว่าบัญชีกำหนดอัตราการเบิกเชื้อเพลิง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1401/4737
8 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 ต.ค. 2564 เวลา 11:35
205 ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำคลองจัดลำดับตามค่าความสกปรก (BOD) 316 จุดเก็บตัวอย่าง ที่ กท 1007/29916 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ต.ค. 2564 เวลา 11:36
206 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 1305/52807 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2564 เวลา 11:38
207 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/93187 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 ต.ค. 2564 เวลา 11:39
208 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0401/30098 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2564 เวลา 13:00
209 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/53148 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2564 เวลา 13:01
210 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/162911 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2564 เวลา 13:01
211 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/84658 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 ต.ค. 2564 เวลา 13:03
212 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1201/1809
11 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 ต.ค. 2564 เวลา 13:40
213 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8801/516228 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ11 ต.ค. 2564 เวลา 14:41
214 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5014
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2564 เวลา 14:47
215 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5017
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2564 เวลา 14:48
216 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5020
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
217 การสำรวจและรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/1963
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ต.ค. 2564 เวลา 15:01
218 เสนอชื่อข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์เพื่อการเพิ่มผลิตภาพภาครัฐขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ด่วนมาก
ที่ กท 0401/3010
8 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2564 เวลา 15:57
219 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5601/ว 42618 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน8 ต.ค. 2564 เวลา 11:48
220 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/37501 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี8 ต.ค. 2564 เวลา 11:49
221 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/29936 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา8 ต.ค. 2564 เวลา 11:50
222 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49687 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ต.ค. 2564 เวลา 11:55
223 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49737 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ต.ค. 2564 เวลา 11:55
224 กำหนดการขออนุมัติโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/30037 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2564 เวลา 11:55
225 การงดจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5264
7 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ต.ค. 2564 เวลา 15:24
226 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1621
7 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2564 เวลา 15:28
227 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสถานทีพักคนงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.138
8 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2564 เวลา 15:44
228 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4981
8 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ต.ค. 2564 เวลา 15:50
229 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4984
8 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ต.ค. 2564 เวลา 15:51
230 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4987
8 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ต.ค. 2564 เวลา 15:51
231 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/48388 ต.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2564 เวลา 15:52
232 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/58357 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี8 ต.ค. 2564 เวลา 15:53
233 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 0503/19528 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ต.ค. 2564 เวลา 15:54
234 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1601/12317 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง8 ต.ค. 2564 เวลา 15:55
235 ขอสำรวจข้อมูลชมรมวิชาชีพทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/64117 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ต.ค. 2564 เวลา 15:57
236 เวียนแจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่ง เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/ว 270
6 ต.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2564 เวลา 10:35
237 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานการติดตามผู้ผ่านการบำบัดต่อเนื่อง 3 เดือน และระบุว่าหยุดเสพได้ ของ ศป.ปส.ข. ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 ที่ กท 0409/8426 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ7 ต.ค. 2564 เวลา 13:13
238 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49426 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2564 เวลา 13:14
239 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49406 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2564 เวลา 13:15
240 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/54066 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน7 ต.ค. 2564 เวลา 13:16
241 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/370330 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี7 ต.ค. 2564 เวลา 13:18
242 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/55917 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา7 ต.ค. 2564 เวลา 13:20
243 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6401/58306 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดอนเมือง7 ต.ค. 2564 เวลา 13:23
244 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 1008/ก.7185 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ7 ต.ค. 2564 เวลา 13:25
245 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5143
5 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ต.ค. 2564 เวลา 15:50
246 ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5220
6 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ต.ค. 2564 เวลา 15:51
247 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/51715 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ต.ค. 2564 เวลา 15:52
248 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/30156 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา7 ต.ค. 2564 เวลา 15:53
249 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4961
7 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2564 เวลา 15:54
250 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4964
7 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2564 เวลา 15:54
251 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/13654 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน6 ต.ค. 2564 เวลา 08:35
252 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/82574 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 ต.ค. 2564 เวลา 11:34
253 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/8298
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 ต.ค. 2564 เวลา 11:35
254 สำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะครบเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ยกเว้นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/884029 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 ต.ค. 2564 เวลา 11:37
255 แจ้งรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ยกเว้นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/884129 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 ต.ค. 2564 เวลา 11:40
256 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49075 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 11:41
257 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49095 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 11:42
258 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ กท 0408/49135 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 15:16
259 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ กท 0408/49236 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 15:18
260 ่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/8319
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 ต.ค. 2564 เวลา 15:21
261 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/51685 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ต.ค. 2564 เวลา 15:23
262 แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5105
4 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ต.ค. 2564 เวลา 15:25
263 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/91094 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 ต.ค. 2564 เวลา 15:38
264 ่ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4822
6 ต.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2564 เวลา 15:39
265 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4930
6 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 15:39
266 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4933
6 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 15:40
267 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4936
6 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 15:40
268 การบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบ SAR Online ปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0805/63295 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ต.ค. 2564 เวลา 15:41
269 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1932
6 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ต.ค. 2564 เวลา 15:43
270 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนมาก
ที่ กท 0404/ว.269
6 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2564 เวลา 15:47
271 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) และเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/92916 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 ต.ค. 2564 เวลา 15:50
272 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/20764 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2564 เวลา 14:12
273 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ที่ กท 0409/8355 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ5 ต.ค. 2564 เวลา 15:32
274 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564 ที่ กท 0503/19225 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2564 เวลา 15:34
275 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4897
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2564 เวลา 15:35
276 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4903
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2564 เวลา 15:36
277 ส่งร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างเหมาเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน หลักสูตรระบบบริการข้อมูลที่ดิน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1703/1640
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง5 ต.ค. 2564 เวลา 16:04
278 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4900
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2564 เวลา 16:49
279 การพิจารณาทบทวนรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 157
4 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2564 เวลา 09:01
280 การดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการระยะสั้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) ด่วนมาก
ที่ กท 0802/6271
4 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
281 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/48664 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2564 เวลา 14:05
282 รายงานผลการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติของคณะกรรมการอำนวยการ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขตเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ที่ กท 1403/46474 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ5 ต.ค. 2564 เวลา 14:08
283 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2564 ที่ กท 0301/15714 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2564 เวลา 14:09
284 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/48844 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2564 เวลา 14:10
285 ประกาศผลการคัดเลือก ที่ กท 4801/53014 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง5 ต.ค. 2564 เวลา 14:11
286 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา กท 0403/ว 1544 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2564 เวลา 08:39
287 ่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 1554 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2564 เวลา 08:40
288 ซ้อมความเข้าใจในการจัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและดำเนินการมากกว่า 1 ปี ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/499730 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ต.ค. 2564 เวลา 11:37
289 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/90704 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 11:38
290 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/61004 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว4 ต.ค. 2564 เวลา 11:39
291 แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0409/8254 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ4 ต.ค. 2564 เวลา 11:40
292 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/48531 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2564 เวลา 11:41
293 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/48581 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2564 เวลา 11:41
294 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4801/52441 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
295 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4877
4 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
296 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1992/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/90121 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
297 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/881329 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
298 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/881529 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
299 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/881629 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
300 ผลการพิจารณาต้นแบบ HR SMART ระดับกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/878228 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
301 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4880
4 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2564 เวลา 14:50
302 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/50471 ต.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ต.ค. 2564 เวลา 15:27
303 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 1564 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2564 เวลา 15:59
304 การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0507/189129 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ต.ค. 2564 เวลา 13:49
305 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/33701 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่1 ต.ค. 2564 เวลา 13:50
306 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/483030 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 2564 เวลา 13:51
307 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/483230 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 2564 เวลา 13:52
308 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่ กท 0404/881429 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ต.ค. 2564 เวลา 13:53
309 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/164530 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 13:54
310 ่ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1531 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 13:56
311 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Planning and Management of Sustainable Urban Infrastructuer ที่ กท 0302/154829 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 15:17
312 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/497530 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่1 ต.ค. 2564 เวลา 15:17
313 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/296110 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา1 ต.ค. 2564 เวลา 15:20
314 กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ที่ กท 0907/อ.164630 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา1 ต.ค. 2564 เวลา 15:20
315 ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหาคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/558
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 15:21
316 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4843
1 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 2564 เวลา 15:22
317 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4846
1 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 2564 เวลา 15:23
318 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4849
1 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 2564 เวลา 15:23
319 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ที่ กท 0404/ว.2611 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 15:26
320 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4718
1 ต.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 15:53
321 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9038
1 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ต.ค. 2564 เวลา 16:19
322 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1997/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9018
1 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ต.ค. 2564 เวลา 18:22
323 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว.262
1 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 18:25
      Execution time 0.02 seconds.