หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน กันยายน 64

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/428431 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 13:43
2 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/428531 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 13:46
3 แนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/133031 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 13:49
4 แนวทางการขอรับสิทธิสวัสดิการกรณีข้าราชการและลูกจ้างเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4200
31 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ย. 2564 เวลา 13:52
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระบบการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0502/ศบค.กทม.3231 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2564 เวลา 13:58
6 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/513531 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน1 ก.ย. 2564 เวลา 14:01
7 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4310
1 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
8 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4307
1 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 14:17
9 การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/232
31 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 14:21
10 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2564 ที่ กท 0301/13361 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
11 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1701
31 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2564 เวลา 14:50
12 ขอนำส่งข้อมูลและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและระดับเขตโครงการ "การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมาหนคร"" ที่ กท 0504/170231 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2564 เวลา 14:54
13 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4095
1 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 15:30
14 แจ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกลุ่มกรุงเทพกลาง ที่ กท 4101/506331 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1 ก.ย. 2564 เวลา 15:31
15 การจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานนครสามัญที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ กท 0304/12401 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 10:53
16 ขอความอนุเคราะห์พิจารณานำข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ https://mitrthai.com ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและแรงงานต่างด้าว ด่วน
ที่ กท 0401/795
1 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ2 ก.ย. 2564 เวลา 10:56
17 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43141 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 10:58
18 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43011 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 11:01
19 การรายงานการดำเนินการทางวินัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/236
1 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 11:04
20 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/46372 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 11:05
21 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ กท 0403/ว 1302 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 11:07
22 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7301/61542 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ2 ก.ย. 2564 เวลา 14:49
23 กฎกระทรวงการคุมควบการเช้าไฟฟ้า พ.ศ 2564 ที่ กท 0907/อ.141531 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา2 ก.ย. 2564 เวลา 14:51
24 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Pracitcal Technology on Intelligent Transport Systems (ITS) ที่ กท 0302/13471 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 14:53
25 ขอเชิญเข้าร่วมเพื่อสรุปผลการประเมินพร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาองค์กรและกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1350
2 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 14:58
26 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4325
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 14:59
27 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4322
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 15:00
28 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4328
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
29 แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ กท 1305/42181 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ย. 2564 เวลา 15:02
30 ประกาศคณะกรรมการการกิจการกระจานเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอนุญาต รับรอง เห็นชอบ หรือการดำเนินการอื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0403/ว 1312 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 15:05
31 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 122 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/26092 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 08:15
32 ร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ. 2564 ที่ กท 0403/ว 1322 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 09:17
33 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ กท 0403/ว 1332 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 09:20
34 การขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1360
2 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 10:07
35 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/42262 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.ย. 2564 เวลา 10:25
36 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43322 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 10:27
37 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43392 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 10:56
38 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/7188
31 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.ย. 2564 เวลา 10:58
39 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1720/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งข้าราชการ ที่ กท 0404/78212 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ก.ย. 2564 เวลา 12:07
40 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1721/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/78222 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ก.ย. 2564 เวลา 12:08
41 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/42211 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.ย. 2564 เวลา 12:14
42 การตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1306
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 ก.ย. 2564 เวลา 12:18
43 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5501/46922 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี3 ก.ย. 2564 เวลา 12:21
44 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน "เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตราฐาน" ที่ กท 1207/157330 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3 ก.ย. 2564 เวลา 12:30
45 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/4240
3 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
46 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกให้คณะทำงานของคณะกรรมาธิการเข้าสังเกตการณ์ชุมนุมทางการเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/4754
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
47 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/18472 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
48 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4343
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
49 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4346
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
50 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4349
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
51 การโอนวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ที่ กท 0714/72802 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 ก.ย. 2564 เวลา 10:35
52 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/43613 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 11:15
53 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43583 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 11:16
54 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43533 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 11:17
55 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4377
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 13:56
56 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4380
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 13:57
57 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4383
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 13:58
58 ขอให้รายงานผลการปฎิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 2564) ที่ กท 1207/15953 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว6 ก.ย. 2564 เวลา 14:37
59 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว.239
6 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
60 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 7407/82073 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด6 ก.ย. 2564 เวลา 14:41
61 เชิญประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วน
ที่ กท 0805/5573
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ก.ย. 2564 เวลา 14:46
62 แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ที่ กท 1307/42312 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ก.ย. 2564 เวลา 15:24
63 การจัดส่งรายงานการรับเงินและการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0803/55673 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ก.ย. 2564 เวลา 15:30
64 ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2684
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 10:10
65 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43696 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 10:16
66 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43876 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 10:17
67 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/43906 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 10:18
68 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/30817 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่7 ก.ย. 2564 เวลา 11:07
69 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/73133 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ย. 2564 เวลา 11:09
70 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/7303
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ย. 2564 เวลา 13:05
71 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 2437 ก.ย. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 13:26
72 การอบรมการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1386
6 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 13:32
73 คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/13917 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
74 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/13937 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
75 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4234
2 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
76 การจำกัดเวลาการใช้งานในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-GP ที่ กท 1305/42352 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
77 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/17237 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
78 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4403
7 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
79 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4397
7 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
80 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4400
7 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 14:56
81 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ของสภาผู้แทนราษฎร ที่ กท 0403/ว 1347 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 10:05
82 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 1357 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 10:06
83 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44077 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 10:11
84 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44097 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 10:11
85 การประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/4803
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 10:14
86 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4429
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 14:52
87 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ที่ กท 0303/13997 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 14:52
88 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1398
7 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 14:52
89 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4426
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 14:53
90 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/14027 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 14:54
91 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ที่ กท 5901/47228 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน8 ก.ย. 2564 เวลา 14:58
92 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/14078 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
93 ขอส่งรายงานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมหารือข้อราชการคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/4788
7 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 15:32
94 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44338 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
95 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44358 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
96 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรม ที่ กท 4301/31758 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
97 ส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2564 ที่ กท 1403/43128 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
98 ขอส่งหนังสือการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5675
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
99 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ กท 0403/ว 1379 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2564 เวลา 14:01
100 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4456
9 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 14:59
101 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/51587 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย9 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
102 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44509 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 15:02
103 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4453
9 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 15:03
104 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/31008 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 ก.ย. 2564 เวลา 15:04
105 การจัดตั้ง BMA Home Isolation Center เพื่อดูแลรักษาข้าราชการและบุคลากรรวมถึงบุคคลในครอบครัว ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ กท 0706/74749 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ก.ย. 2564 เวลา 15:07
106 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/7453
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ก.ย. 2564 เวลา 15:09
107 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Housing for Sustainable Habitat-Policy, Planning, Design and Construction Technologies ที่ กท 0302/14179 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2564 เวลา 15:25
108 ขอข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/1735
9 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ก.ย. 2564 เวลา 16:02
109 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วนตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4370
8 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ย. 2564 เวลา 16:08
110 ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 1369 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ก.ย. 2564 เวลา 09:32
111 ขอความอนุเคราะห์สืบหาทรัพย์สิน ที่ กท 0405/51108 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี10 ก.ย. 2564 เวลา 12:03
112 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4473
10 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
113 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4476
10 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 14:27
114 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2564 ที่ กท 0503/175010 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
115 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 577 รายการ ที่ กท 0904/อ.47669 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา10 ก.ย. 2564 เวลา 15:31
116 ขอเลื่อนการประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 0408/448810 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 15:32
117 คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฎิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินคดี ที่ กท 0405/51349 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี10 ก.ย. 2564 เวลา 09:48
118 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44449 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 10:10
119 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44609 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 10:12
120 รายงานผลการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน ที่ กท 0403/ว 1389 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ก.ย. 2564 เวลา 10:47
121 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0701/74919 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 ก.ย. 2564 เวลา 10:50
122 แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม หน้าที่ 3,60 เวียนเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564) ที่ กท 1307/42312 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ก.ย. 2564 เวลา 11:09
123 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4608/58029 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต10 ก.ย. 2564 เวลา 11:11
124 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1004/ก.1263
8 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ก.ย. 2564 เวลา 12:01
125 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 14213 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 09:26
126 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ กท 0403/ว 14313 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 09:38
127 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1748
10 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ก.ย. 2564 เวลา 11:49
128 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ "BMA Online InterClinic" (คลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0410/83610 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ13 ก.ย. 2564 เวลา 11:53
129 กฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2564 ที่ กท 0907/อ.14989 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา13 ก.ย. 2564 เวลา 11:55
130 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/448310 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 11:57
131 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/448010 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 11:58
132 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นางสาวเมนิลา สุขสูงเนิน) ที่ กท 4401/417013 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน13 ก.ย. 2564 เวลา 12:00
133 ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 0403/ว 14413 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:18
134 ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 8508/461710 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:22
135 ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 8508/461310 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:23
136 ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 8508/461510 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:26
137 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/74829 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ก.ย. 2564 เวลา 16:27
138 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/502713 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:28
139 ขอให้ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1104/352110 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม13 ก.ย. 2564 เวลา 16:30
140 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4516
13 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 16:31
141 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4519
13 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 16:32
142 จัดตั้งเครือข่ายธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณธรรมประจำหน่วยงาน (จัดตั้งเครือข่าย STRONG) ที่ กท 0306/143213 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:33
143 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/143413 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:35
144 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่องผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ที่ กท 0303/143713 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:37
145 เลื่อนกำหนดการพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 39 ที่ กท 0401/275913 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 09:35
146 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 0100/149913 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 09:38
147 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/452313 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 10:40
148 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/452613 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 10:41
149 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/144414 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 11:33
150 แนวปฏิบัติทางบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ ที่ กท 1304/24610 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 11:35
151 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4545
14 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
152 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4542
14 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
153 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4333
14 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
154 ประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/4504
13 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
155 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1513
14 ก.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
156 ขอความอนุเคราะห์ส่งคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานครและแบบสอบถามให้ผู้แทนชุมชน ที่ กท 0100/151214 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 15:12
157 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0805/574613 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา14 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
158 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2564 กท 0503/177214 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ก.ย. 2564 เวลา 12:57
159 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 กท 0408/454914 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 13:10
160 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 กท 0408/455115 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 13:12
161 การเผยแพร่ข้อกฎหมายที่น่าสนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร กท 0405/528114 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี15 ก.ย. 2564 เวลา 13:15
162 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Education Pedagogy in COVID Time Challenges & Opportunity กท 0302/144814 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 14:02
163 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1785/2564 แต่งตั้งข้าราชการ กท 0404/821613 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ก.ย. 2564 เวลา 14:06
164 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีกระแสรายวันและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กท 1101/351810 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.ย. 2564 เวลา 14:09
165 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
กท 0408/4563
15 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 14:11
166 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/4566
15 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 14:12
167 แจ้งที่อยู่ไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว ที่ กท ว.14514 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 14:17
168 ขอเชิญประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2791
15 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 15:25
169 ประชาสัมพันธ์แจ้งตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ว่าง สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/357615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
170 การเผยแพร่การวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ กท 0403/439015 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 ก.ย. 2564 เวลา 15:35
171 การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0510/ว 241
15 ก.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2565 เวลา 09:05
172 แจ้งที่อยู่ไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ที่ กท 0403/ว 14615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2564 เวลา 09:05
173 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 และวันที่ 6 กันยายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1775
15 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ก.ย. 2564 เวลา 10:55
174 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/360815 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน16 ก.ย. 2564 เวลา 10:56
175 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/457015 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 10:57
176 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/457215 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 10:59
177 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4588
16 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 11:19
178 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 8301/5132
16 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา16 ก.ย. 2564 เวลา 11:21
179 การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0510/249
15 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
180 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/164615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
181 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4594
16 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
182 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4591
16 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
183 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/8410
16 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่16 ก.ย. 2564 เวลา 15:10
184 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/579615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ก.ย. 2564 เวลา 15:24
185 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/458516 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 11:46
186 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/459816 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 11:47
187 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ที่ กท 4907/439017 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง17 ก.ย. 2564 เวลา 11:50
188 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7701/796016 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 11:51
189 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/384216 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา17 ก.ย. 2564 เวลา 11:52
190 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1802
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ก.ย. 2564 เวลา 14:38
191 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/67817 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ก.ย. 2564 เวลา 14:40
192 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/8449
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ก.ย. 2564 เวลา 14:42
193 สำรวจข้อมูลครูผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกงและต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5873
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 ก.ย. 2564 เวลา 15:15
194 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4609
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
195 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4612
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
196 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/462517 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2564 เวลา 12:34
197 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/461617 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2564 เวลา 12:35
198 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/154117 ก.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหนคร20 ก.ย. 2564 เวลา 12:38
199 ขอรายชื่อข้าราชการครูฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/5897
20 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา20 ก.ย. 2564 เวลา 14:56
200 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4650
20 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2564 เวลา 14:56
201 สรุปประเด็นการประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 1103/364117 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม20 ก.ย. 2564 เวลา 14:59
202 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ที่ กท 6601/584920 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว20 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
203 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.38220 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ก.ย. 2564 เวลา 15:02
204 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/7460
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ย. 2564 เวลา 15:30
205 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4647
20 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2564 เวลา 15:31
206 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ที่ กท 6201/506417 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน20 ก.ย. 2564 เวลา 15:34
207 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/771516 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย21 ก.ย. 2564 เวลา 11:19
208 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว.251
20 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2564 เวลา 11:19
209 การเสนอโครงการหรือกิจการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1302/463117 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ย. 2564 เวลา 11:21
210 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/463220 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2564 เวลา 11:22
211 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4677
20 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ย. 2564 เวลา 11:25
212 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/68320 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
213 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/460116 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
214 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/463920 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
215 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/465420 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
216 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4673
21 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
217 ขอสำรวจความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0801/548131 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.ย. 2564 เวลา 15:45
218 ปรับปรุงแนวทางการบันทึกบัญชีและรูปแบบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1304/472521 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ย. 2564 เวลา 15:49
219 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1479
21 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2564 เวลา 15:54
220 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว 253
21 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 10:55
221 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/449721 ก.ย. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 10:57
222 เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ที่ กท 0306/148521 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 11:15
223 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/521722 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา22 ก.ย. 2564 เวลา 11:17
224 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/466421 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2564 เวลา 11:18
225 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนรัฐบาล ที่ กท 1902/25421 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 11:19
226 การจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1489
21 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 11:46
227 ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7201/364921 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย22 ก.ย. 2564 เวลา 11:51
228 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4506
21 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 13:36
229 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความจริง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1494
22 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 13:56
230 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4693
22 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2564 เวลา 14:45
231 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/467721 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2564 เวลา 14:46
232 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากระฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 14722 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 14:47
233 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4696
22 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2564 เวลา 15:10
234 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/256
21 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
235 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชครูฯ ลาออกจากราชการ ที่ กท 5507/506622 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี23 ก.ย. 2564 เวลา 08:48
236 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริการข้อมูลที่ดิน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1703/1591
22 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง23 ก.ย. 2564 เวลา 11:26
237 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1506
22 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.ย. 2564 เวลา 11:31
238 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครรู ที่ กท 0807/596122 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ก.ย. 2564 เวลา 11:58
239 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/470222 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2564 เวลา 12:00
240 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/470022 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2564 เวลา 12:01
241 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/362121 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี23 ก.ย. 2564 เวลา 12:03
242 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4723
23 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2564 เวลา 15:04
243 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4726
23 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2564 เวลา 15:04
244 หนังสื่อสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ กท 1305/457915 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.ย. 2564 เวลา 15:06
245 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/150523 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
246 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/473023 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2564 เวลา 11:27
247 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/471723 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2564 เวลา 11:28
248 ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/553
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2564 เวลา 14:56
249 แผนแนวทางการลดมลพิษ PM 2.5 จากการใช้รถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1306/462817 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ย. 2564 เวลา 14:59
250 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Futuristic Cities-Smart and Resilient ที่ กท 0302/151127 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2564 เวลา 15:03
251 แจ้งอัตราว่างตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6501/588222 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร27 ก.ย. 2564 เวลา 15:05
252 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/791023 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ก.ย. 2564 เวลา 15:06
253 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/529627 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา27 ก.ย. 2564 เวลา 15:07
254 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0502/4755
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2564 เวลา 15:31
255 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4758
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2564 เวลา 15:33
256 แนวทางการขอรับสิทธิสวัสดิการกรณีบุคคลผู้ช่วยเหลือราชการของกรุงเทพมหานครเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4803
23 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ย. 2564 เวลา 15:37
257 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 1305/480423 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ย. 2564 เวลา 15:39
258 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/480523 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ย. 2564 เวลา 15:41
259 แจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer:CCT) ที่ กท 0807/604927 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ก.ย. 2564 เวลา 15:46
260 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 148
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2564 เวลา 16:09
261 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 14927 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2564 เวลา 16:29
262 แนวทางการลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0303/151827 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 11:27
263 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่ กท 0408/468927 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2564 เวลา 11:29
264 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1852
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 ก.ย. 2564 เวลา 11:30
265 รายงานผลการสัมมนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1866
27 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 ก.ย. 2564 เวลา 11:33
266 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนอัตโนมัติของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/547
22 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 11:36
267 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร International Programme on Institutional Planning and Management for Heads of Educational Institutions ที่ กท 0302/152227 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 11:41
268 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/474327 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2564 เวลา 11:42
269 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/43748 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ก.ย. 2564 เวลา 12:05
270 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/7968
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ก.ย. 2564 เวลา 12:08
271 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/476227 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2564 เวลา 12:09
272 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/159323 ก.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหนคร28 ก.ย. 2564 เวลา 12:10
273 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/584327 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง28 ก.ย. 2564 เวลา 12:13
274 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4777
28 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2564 เวลา 14:33
275 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4780
28 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2564 เวลา 14:34
276 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ กท 0301/152527 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 14:36
277 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(BMA onboarding) ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1534
28 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 15:03
278 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/480823 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ก.ย. 2564 เวลา 15:30
279 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1538
28 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 15:34
280 การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/4771
28 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 08:31
281 แนวทางดำเนินการเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง การดำเนินการในวันเลือกตั้ง และการรายงานผลคะแนะเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/8772
28 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 08:33
282 ส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กท 0404/876828 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 11:35
283 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4656
29 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2564 เวลา 11:36
284 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/478428 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
285 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/478628 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
286 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/188129 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
287 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1903/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/869327 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
288 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1904/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/869427 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
289 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1905/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/869927 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
290 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1906/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/870027 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
291 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ที่ กท 0403/ว 15029 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2564 เวลา 14:24
292 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4801/511028 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
293 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/802728 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
294 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บมูลฝอยและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/3844
29 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
295 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1884
29 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
296 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4796
29 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
297 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4799
29 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
298 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4802
29 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
299 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ที่ กท 0503/189729 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ย. 2564 เวลา 10:31
300 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0306/154129 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2564 เวลา 10:35
301 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4898
27 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2564 เวลา 13:51
302 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8022
28 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ก.ย. 2564 เวลา 13:53
303 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4681
30 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2564 เวลา 13:54
304 ส่งสำเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1501/245928 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม30 ก.ย. 2564 เวลา 14:02
305 แจ้งเปิดใช้งานระบบ web portal กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0508/187928 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ย. 2564 เวลา 14:05
306 ระบบรับแจ้งเหตุทุกหน่วยงาน "S.O.S. Thailand" ที่ กท 1402/448621 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ30 ก.ย. 2564 เวลา 14:09
307 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 151
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2564 เวลา 14:12
308 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/481129 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2564 เวลา 14:51
309 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/480629 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2564 เวลา 14:51
310 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4820
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2564 เวลา 14:52
311 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4823
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2564 เวลา 14:53
312 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4826
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2564 เวลา 14:53
313 การเบิกหรือโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม ที่ กท 0401/293430 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2564 เวลา 15:20
314 การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (เอพีโอ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2930
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2564 เวลา 15:23
315 แจ้งการใช้งานและชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/3858
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม30 ก.ย. 2564 เวลา 15:33
      Execution time 0.02 seconds.