หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ��������������������� 64

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 12731 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
2 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0403/ว 12831 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
3 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ที่ กท 0403/ว 12931 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
4 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/426330 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
5 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/424630 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
6 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1684
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล31 ส.ค. 2564 เวลา 10:35
7 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/553130 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ31 ส.ค. 2564 เวลา 10:40
8 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1671/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/765030 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่31 ส.ค. 2564 เวลา 10:45
9 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1673/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/765130 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่31 ส.ค. 2564 เวลา 10:48
10 แจ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5801/520230 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย31 ส.ค. 2564 เวลา 11:00
11 แจ้งยกเลิกฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นด้วบล็อกโปรแกรมมิ่ง กท 0509/168830 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล31 ส.ค. 2564 เวลา 14:58
12 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/713130 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย31 ส.ค. 2564 เวลา 14:58
13 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/712930 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย31 ส.ค. 2564 เวลา 14:58
14 สำรวจข้อมูลความสนใจที่จะปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1326
31 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 14:58
15 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/415830 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ส.ค. 2564 เวลา 15:00
16 ขอส่งรายงานการประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1140/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ กท 1505/228431 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม31 ส.ค. 2564 เวลา 15:01
17 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/7112
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย31 ส.ค. 2564 เวลา 15:02
18 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/415930 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ส.ค. 2564 เวลา 15:04
19 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/393917 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ส.ค. 2564 เวลา 15:05
20 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4277
31 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2564 เวลา 15:05
21 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4280
31 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2564 เวลา 15:06
22 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/231
31 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 15:24
23 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4069
31 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 16:16
24 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/422527 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
25 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/423827 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2564 เวลา 09:29
26 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7201/336627 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
27 ส่งประกาศประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (ส่วนที่ 1) ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา ครั้งที่ 4 ที่ กท 8308/470130 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
28 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/131327 ส.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
29 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/131027 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
30 การเตรียมความพร้อมเสนอขอการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/131527 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
31 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธรุกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ที่ กท 0907/อ.140926 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
32 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/131727 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
33 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4256
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2564 เวลา 14:15
34 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4253
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2564 เวลา 14:16
35 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4259
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2564 เวลา 14:17
36 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/132230 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 14:18
37 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/701226 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ส.ค. 2564 เวลา 14:19
38 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/700826 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ส.ค. 2564 เวลา 14:21
39 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/700226 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ส.ค. 2564 เวลา 14:22
40 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/700526 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ส.ค. 2564 เวลา 14:23
41 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/484727 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี30 ส.ค. 2564 เวลา 14:26
42 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/537926 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 ส.ค. 2564 เวลา 14:34
43 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0102/ว 5198 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7667
30 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 ส.ค. 2564 เวลา 14:38
44 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5447
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 ส.ค. 2564 เวลา 14:53
45 การเสนอโครงการใหม่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1305/411826 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ส.ค. 2564 เวลา 14:56
46 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4055
30 ส.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 17:10
47 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2260
26 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม27 ส.ค. 2564 เวลา 08:02
48 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/421826 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ส.ค. 2564 เวลา 09:36
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7535
26 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ส.ค. 2564 เวลา 09:54
50 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2518
26 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ส.ค. 2564 เวลา 11:04
51 รายงานการใช้งานระบบตามโครงการ "บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา" จองคิวออนไลน์ งานด้านทะเบียนและการขออนุญาตต่าง ๆ ครั้งที่ 3/2564 ที่ กท 0508/165825 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ส.ค. 2564 เวลา 11:05
52 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/421426 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ส.ค. 2564 เวลา 11:06
53 ่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ กท 0508/167027 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ส.ค. 2564 เวลา 11:08
54 ขอเชิร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ที่ กท 0403/ว 12627 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ส.ค. 2564 เวลา 13:13
55 กำหนดการปิดและเปิดคลังวัสดุกลางกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1307/22826 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ส.ค. 2564 เวลา 14:41
56 ขอส่งสำเนาสรุปผลการจัดกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชน ที่ กท 0407/105319 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน27 ส.ค. 2564 เวลา 14:43
57 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4231
27 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ส.ค. 2564 เวลา 14:43
58 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4234
27 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ส.ค. 2564 เวลา 14:44
59 การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/253327 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ส.ค. 2564 เวลา 14:46
60 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/419825 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 09:08
61 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564) ที่ กท 0408/38765 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 09:22
62 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564) ที่ กท 0408/4149 23 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 09:24
63 การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564) ที่ กท 0502/163120 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ส.ค. 2564 เวลา 09:26
64 การรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการขยะรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/3396
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม26 ส.ค. 2564 เวลา 10:24
65 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/419225 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 10:28
66 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 8808/447425 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ26 ส.ค. 2564 เวลา 10:34
67 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564) ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4188
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 10:48
68 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1647
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ส.ค. 2564 เวลา 11:56
69 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ที่ กท 1303/395418 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ส.ค. 2564 เวลา 12:05
70 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/225926 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม26 ส.ค. 2564 เวลา 12:09
71 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/756726 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ส.ค. 2564 เวลา 13:46
72 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/402020 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ส.ค. 2564 เวลา 13:47
73 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4204
26 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 13:58
74 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4207
26 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 13:59
75 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4210
26 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 13:59
76 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ กท 0601/815125 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ส.ค. 2564 เวลา 14:39
77 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1301
26 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ส.ค. 2564 เวลา 14:41
78 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/417524 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2564 เวลา 13:38
79 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/417124 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2564 เวลา 13:39
80 ประชาสัมพันธ์แจ้งตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง สังกัดสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/321823 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี25 ส.ค. 2564 เวลา 13:42
81 การแจกจ่ายบัญชีผู้ใช้งานระบบ BKK HI/CI สำหรับ EOC เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0711/412
24 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2564 เวลา 14:47
82 การประชุมรับฟังแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม ที่ กท 0303/128724 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2564 เวลา 14:49
83 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/674920 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ส.ค. 2564 เวลา 14:50
84 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/674720 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ส.ค. 2564 เวลา 14:51
85 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/674220 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ส.ค. 2564 เวลา 14:52
86 แนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) และเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Flywheel ที่ กท 0510/164224 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ส.ค. 2564 เวลา 14:55
87 ขอส่งรายชื่อวัดที่รับสงเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ กท 1207/155324 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว25 ส.ค. 2564 เวลา 15:02
88 การฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 1207/155524 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว25 ส.ค. 2564 เวลา 15:05
89 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4182
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2564 เวลา 15:07
90 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4185
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2564 เวลา 15:08
91 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4188
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2564 เวลา 15:09
92 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ที่ กท 0403/ว 12325 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2564 เวลา 15:12
93 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมโยธาการและผังเมือง ที่ กท 0403/ว 12425 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
94 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ กท 0403/ว 12525 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2564 เวลา 15:15
95 ขอสำรวจความคิดเห็นข้าราชการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่ กท 0304/127123 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2564 เวลา 09:22
96 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/410117 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 10:33
97 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/414923 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 10:34
98 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/414723 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 10:35
99 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/6728
20 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 ส.ค. 2564 เวลา 13:45
100 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Road Maintenance (B) ที่ กท 0302/128123 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2564 เวลา 13:45
101 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/550524 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา24 ส.ค. 2564 เวลา 13:45
102 ขอส่งสำเนาหนังสืออบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก ที่ กท 1303/404123 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 ส.ค. 2564 เวลา 13:45
103 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4167
24 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 14:00
104 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4161
24 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 14:07
105 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4164
24 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 14:07
106 การเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ที่ กท 0803/527424 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 ส.ค. 2564 เวลา 15:21
107 กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ที่ กท 0306/22523 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2564 เวลา 15:22
108 การส่งมอบงานในหน้าที่ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0400/ป.20724 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
109 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) และครั้งที่ 9/2564 ที่ กท 0502/163623 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ส.ค. 2564 เวลา 13:59
110 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/5238
23 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ส.ค. 2564 เวลา 14:15
111 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1633
20 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ส.ค. 2564 เวลา 14:16
112 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/7975
20 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์23 ส.ค. 2564 เวลา 14:19
113 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/399419 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ส.ค. 2564 เวลา 14:29
114 ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.34623 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ส.ค. 2564 เวลา 14:34
115 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4137
23 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2564 เวลา 14:44
116 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4140
23 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2564 เวลา 14:44
117 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4143
23 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2564 เวลา 14:44
118 แนวทางการโอน/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/483
19 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2564 เวลา 10:27
119 ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลมาเลเซีย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/5217
20 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ส.ค. 2564 เวลา 11:34
120 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/412220 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2564 เวลา 11:35
121 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/412020 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2564 เวลา 11:36
122 การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0502/163123 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ส.ค. 2564 เวลา 13:34
123 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ กท 0403/ว 12123 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2564 เวลา 13:54
124 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0403/ว 12223 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2564 เวลา 13:55
125 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างต่อหรือการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1265
19 ส.ค. 2564ดำเนินการสำนักงาน ก.ก.20 ส.ค. 2564 เวลา 11:08
126 แจ้ง Username/Password ระบบสารสนเทศศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/1612
19 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ส.ค. 2564 เวลา 11:13
127 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บุรณะ ที่ กท 6301/352119 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ20 ส.ค. 2564 เวลา 11:16
128 การจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 เขต ที่ กท 0703/667219 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ส.ค. 2564 เวลา 11:19
129 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/409719 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ส.ค. 2564 เวลา 11:21
130 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/409519 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ส.ค. 2564 เวลา 11:23
131 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4116
20 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ส.ค. 2564 เวลา 14:24
132 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4110
20 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ส.ค. 2564 เวลา 14:27
133 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบตรวจสอบการผังเมืองรวมและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร "Check" ผังเมือง กทม." กท 1701/136519 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง20 ส.ค. 2564 เวลา 14:32
134 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "ระบบการยื่นขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ (ออนไลน์)" ที่ กท 1701/136819 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง20 ส.ค. 2564 เวลา 14:38
135 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4113
20 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ส.ค. 2564 เวลา 15:07
136 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/414716 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา20 ส.ค. 2564 เวลา 15:16
137 แนวทางการโอน/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/483
19 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร20 ส.ค. 2564 เวลา 15:22
138 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ที่ กท 1902/47416 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร19 ส.ค. 2564 เวลา 11:25
139 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/407218 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2564 เวลา 11:27
140 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/407418 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2564 เวลา 11:29
141 ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/136018 ส.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหนคร19 ส.ค. 2564 เวลา 11:32
142 แบบสำรวจความพึงพอใจในการประชุมแนวดิ่ง สายงานนิติการ ที่ กท 0405/464419 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี19 ส.ค. 2564 เวลา 11:35
143 ส่งประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท 6401/478817 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง19 ส.ค. 2564 เวลา 11:37
144 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 1902/48119 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร19 ส.ค. 2564 เวลา 14:05
145 การรายงานหมายเลขทะเบียนรถ และสำเนาหนังสือขออนุมัติจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าบัญชีกำหนดอัตราการเบิกเชื้อเพลิง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1401/4004
19 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ19 ส.ค. 2564 เวลา 14:44
146 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4O88
19 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2564 เวลา 14:45
147 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4091
19 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2564 เวลา 14:46
148 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/149613 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว19 ส.ค. 2564 เวลา 14:48
149 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/149813 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว19 ส.ค. 2564 เวลา 14:52
150 แจ้งยกเลิกการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1608
19 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ส.ค. 2564 เวลา 15:19
151 ข้อมูลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2562 พื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1103/3289
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม19 ส.ค. 2564 เวลา 15:22
152 การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแคมเปญ "Refinance กรุงไทยห่วงใยบุคลากรภาครัฐ" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7342
19 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
153 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2384
17 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
154 ประเด็นปัญหาและแนวคำตอบตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลัง และการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานครแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1301/392117 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
155 การฝึกอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ที่ กท 0502/159017 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
156 ส่งประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ กท 5901/433716 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
157 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/404817 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
158 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/405217 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
159 ขอเชิญประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1140/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2203
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม18 ส.ค. 2564 เวลา 11:57
160 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักคอย/ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community lsolation) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0702/6540
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 ส.ค. 2564 เวลา 11:57
161 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1594
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ส.ค. 2564 เวลา 14:01
162 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4062
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2564 เวลา 14:01
163 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4065
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2564 เวลา 14:01
164 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4068
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2564 เวลา 14:01
165 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ กท 1305/391617 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ส.ค. 2564 เวลา 14:01
166 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1598
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ส.ค. 2564 เวลา 14:41
167 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0502/160018 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ส.ค. 2564 เวลา 14:51
168 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 ครั้งที่ 25/2564 และครั้งที่ 26/2564 ที่ กท 0503/160218 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ส.ค. 2564 เวลา 14:52
169 ระบบสารสนเทศลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1402/394916 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 ส.ค. 2564 เวลา 15:23
170 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ ภายหลังการรวมกิจการของธนาคารไทยธนชาต จำกัด มหาชน ที่ กท 1303/393317 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ส.ค. 2564 เวลา 15:34
171 ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการ กทม. (News HRD Letter) ที่ กท 0401/238817 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2564 เวลา 15:35
172 รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกรุงเทพมหานคร (แก้ไขเอกสาร และแนบเอกสารเพิ่มเติม) ที่ กท 1304/391917 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ส.ค. 2564 เวลา 15:51
173 รับหนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ "คุณความดีที่พากเพียร สู่กาลเกษียณที่ภาคภูมิ" ที่ กท 0401/237816 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 09:16
174 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/401016 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2564 เวลา 09:19
175 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/402916 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2564 เวลา 09:21
176 กำหนดดำเนินกิจกรรม "English Club Friday" ครั้งที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 0410/75116 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ17 ส.ค. 2564 เวลา 09:24
177 ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2564 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่ 4.2 ที่ กท 0301/125217 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 11:49
178 ส่งแผนการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/1495
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ17 ส.ค. 2564 เวลา 12:13
179 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1587
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ส.ค. 2564 เวลา 15:25
180 แนวทางการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/3237
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม17 ส.ค. 2564 เวลา 15:25
181 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1101/322913 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
182 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4041
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
183 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4044
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
184 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/637813 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
185 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/638317 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
186 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/638813 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
187 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/639213 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
188 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/639713 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
189 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/639913 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
190 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/640113 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
191 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/640613 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
192 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/641113 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
193 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/643513 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
194 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3801
17 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 15:27
195 อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตเลียมจากสถานการค้าปลีก ด่วนที่สุด
ที่ กท 1303/3907
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ส.ค. 2564 เวลา 15:30
196 การจัดงานวัดครบรอบ 18 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ กท 0403/ว 11817 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 15:33
197 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ของกองุทนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่ กท 0403/ว 11917 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 15:33
198 แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0403/ว 12017 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 15:33
199 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี ที่ กท 0403/ว 11716 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2564 เวลา 10:12
200 ส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว220
11 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2564 เวลา 11:14
201 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/393513 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2564 เวลา 11:18
202 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/399813 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2564 เวลา 11:21
203 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางแค เรื่องผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8701/378513 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค16 ส.ค. 2564 เวลา 11:25
204 การสำรวจประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้รับบริการวัคซีนโควิด - 19 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.91
16 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2564 เวลา 12:32
205 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/33066 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม16 ส.ค. 2564 เวลา 14:48
206 แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1241
13 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2564 เวลา 14:54
207 ขออนุเคราะห์ร่วมดำเนินการเก็บข้อมูลในการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1243
13 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2564 เวลา 15:00
208 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1566
13 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2564 เวลา 15:04
209 ประกาศผลการคัดเลือก ที่ กท 4801/430513 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง16 ส.ค. 2564 เวลา 15:07
210 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1004/ก.115616 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 ส.ค. 2564 เวลา 15:12
211 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4019
16 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2564 เวลา 15:17
212 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4022
16 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2564 เวลา 15:19
213 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4025
16 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2564 เวลา 15:20
214 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1556
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ส.ค. 2564 เวลา 12:18
215 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/396811 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 12:21
216 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/396611 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 12:23
217 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นายอภิวัติ ไชยทองพันธ์) ที่ กท 4401/353413 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน13 ส.ค. 2564 เวลา 12:25
218 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/8110 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ13 ส.ค. 2564 เวลา 12:28
219 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/6337
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ส.ค. 2564 เวลา 12:31
220 แจ้งรายชื่อข้าราชการและบุคลากรสายงานเทศกิจผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรตามโครงการ "เทศกิจทำความดี" ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1404/390013 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ13 ส.ค. 2564 เวลา 12:34
221 ขอเชิญประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 0408/397711 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 12:37
222 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3994
13 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 14:48
223 แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1703/1328
10 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง13 ส.ค. 2564 เวลา 14:52
224 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/634611 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ส.ค. 2564 เวลา 14:53
225 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/634911 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ส.ค. 2564 เวลา 14:55
226 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/634411 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ส.ค. 2564 เวลา 14:56
227 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1562
13 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ส.ค. 2564 เวลา 14:58
228 แนวทางการวัดและประเมินผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0805/498110 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ส.ค. 2564 เวลา 15:01
229 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3991
13 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 15:02
230 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3988
13 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 15:04
231 การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 ที่ กท 0403/ว 11613 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ส.ค. 2564 เวลา 15:07
232 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/712413 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่13 ส.ค. 2564 เวลา 16:15
233 การดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขหลังการชุมนุมเสร็จสิ้นลง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.88
13 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ส.ค. 2564 เวลา 18:10
234 ขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/811 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเข้างบกลางครั้งที่ 1-3 และขออนุมัติเงินจัดสรรงวดที่ 3 ครั้งที่ 3 ที่ กท 1902/7429 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2564 เวลา 09:15
235 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1303/3775 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2564 เวลา 09:17
236 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/394310 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2564 เวลา 09:18
237 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/394810 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2564 เวลา 09:19
238 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/630810 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 ส.ค. 2564 เวลา 11:32
239 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนรัฐบาล ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/ว.215
10 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
240 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3959
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
241 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3962
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
242 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตติดตามและกำกับการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ"ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1103/3120
6 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
243 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "ระบบตรวจสอบการผังเมืองรวมและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร" ที่ กท 1701/132510 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง11 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
244 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เพื่อการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2180
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม11 ส.ค. 2564 เวลา 15:14
245 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานการติดตามผู้ผ่านการบำบัดต่อเนื่อง 3 เดือน และระบุว่าหยุดเสพได้ ของ ศป.ปส.ข. ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0409/6959 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ11 ส.ค. 2564 เวลา 15:14
246 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/381910 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ส.ค. 2564 เวลา 15:14
247 สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564 ที่ กท 0502/15419 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ส.ค. 2564 เวลา 10:06
248 ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบบริการสืบค้นข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น ที่ กท 0401/22859 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2564 เวลา 10:08
249 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/39069 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2564 เวลา 10:09
250 การแจ้งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (E-mail address) ที่ กท 0403/ว 11510 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2564 เวลา 10:10
251 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/39269 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2564 เวลา 11:47
252 บิดาข้าราชการ เสียชีวิต ที่ กท 6601/49726 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว10 ส.ค. 2564 เวลา 11:48
253 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3933
10 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2564 เวลา 14:08
254 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3936
10 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2564 เวลา 14:08
255 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3939
10 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2564 เวลา 14:08
256 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/36659 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร10 ส.ค. 2564 เวลา 14:31
257 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สิ้นสุดลงในราชกิจจานุเบกษา ที่ กท 1304/2119 ส.ค. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2564 เวลา 14:34
258 ยกเลิกโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ที่ กท 1304/381110 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ส.ค. 2564 เวลา 14:59
259 รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/3773
6 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ส.ค. 2564 เวลา 08:07
260 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/39109 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 10:36
261 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38926 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 10:38
262 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครกับเมืองหรือองค์กรต่างประเทศ ที่ กท 0401/7386 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ9 ส.ค. 2564 เวลา 10:41
263 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/39026 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 10:43
264 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/61264 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ส.ค. 2564 เวลา 13:30
265 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/49706 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว9 ส.ค. 2564 เวลา 13:32
266 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3919
9 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 14:19
267 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3916
9 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 14:21
268 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3922
9 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 14:23
269 แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 และ 5 ที่ กท 1203/14555 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 ส.ค. 2564 เวลา 14:27
270 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนมาก
ที่ กท 0306/1207
6 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2564 เวลา 14:31
271 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4940
9 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ส.ค. 2564 เวลา 14:33
272 ขอส่งหนังสือขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนรัฐบาลพร้อมขออนุมัติจัดสรรเงิน ที่ กท 0803/48665 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ส.ค. 2564 เวลา 14:39
273 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครร่วมปฏิบัติงานกับสำนักงานเขต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานติดต่อสื่อสารแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 114
9 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2564 เวลา 16:30
274 ขอความร่วมมือสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามใบยืมพัสดุกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำใบยืมพัสดุกองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0507/15214 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ส.ค. 2564 เวลา 12:09
275 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38715 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ส.ค. 2564 เวลา 12:10
276 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38765 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ส.ค. 2564 เวลา 12:12
277 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/27965 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่6 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
278 การเผยแพร่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ กท 0403/ว 1136 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ส.ค. 2564 เวลา 15:29
279 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3885
6 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ส.ค. 2564 เวลา 15:29
280 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3888
6 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ส.ค. 2564 เวลา 15:30
281 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3882
6 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ส.ค. 2564 เวลา 15:32
282 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2564 ที่ กท 0301/11945 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.6 ส.ค. 2564 เวลา 16:15
283 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38404 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 10:35
284 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38464 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 10:36
285 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/38494 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 10:42
286 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 23 และ 27 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1517
4 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ส.ค. 2564 เวลา 10:43
287 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1101/30744 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 ส.ค. 2564 เวลา 10:45
288 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6308/33103 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ5 ส.ค. 2564 เวลา 10:46
289 รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ที่ กท 0805/48474 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ส.ค. 2564 เวลา 11:28
290 การงดจัดกิจกรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 112
5 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2564 เวลา 12:02
291 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0806/4849
4 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ส.ค. 2564 เวลา 14:16
292 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.3265 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ส.ค. 2564 เวลา 14:20
293 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3861
5 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 14:23
294 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3864
5 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 14:24
295 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3867
5 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 14:26
296 ยกเลิกโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานครแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1301/37445 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ส.ค. 2564 เวลา 14:39
297 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตใจการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ กท 1305/36822 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ส.ค. 2564 เวลา 15:28
298 การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปกำหนดใช้โดยอนุโลม ที่ กท 1305/37053 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ส.ค. 2564 เวลา 15:31
299 ส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 1403/352015 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ5 ส.ค. 2564 เวลา 15:39
300 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4821
3 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ส.ค. 2564 เวลา 08:56
301 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38153 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2564 เวลา 10:00
302 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38223 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2564 เวลา 10:02
303 การประกวดออกแบบพื้นที่สาธารณะ "2021 Design Award for Chengdu Public Aesthetic Space in Community" ของนครเฉิงตู ที่ กท 0410/7273 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ4 ส.ค. 2564 เวลา 10:18
304 การดำเนินการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการแยกกักตัวที่บ้าน (Home lsolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community lsolation) ด่วนมาก
ที่ กท 1103/3051
2 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม4 ส.ค. 2564 เวลา 10:23
305 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันและปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1179
3 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2564 เวลา 10:28
306 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/20130 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2564 เวลา 10:56
307 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/363029 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2564 เวลา 11:33
308 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/363329 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2564 เวลา 11:34
309 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/364529 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2564 เวลา 11:34
310 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0701/59972 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 ส.ค. 2564 เวลา 11:36
311 รายงานการประชุมเตรียมการรองรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ และรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1514
3 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 ส.ค. 2564 เวลา 13:33
312 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3587
3 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2564 เวลา 13:38
313 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3830
4 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2564 เวลา 13:56
314 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3833
4 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2564 เวลา 13:57
315 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3836
4 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2564 เวลา 13:59
316 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3618
4 ส.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2564 เวลา 15:00
317 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้งานระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1102/304530 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม4 ส.ค. 2564 เวลา 15:02
318 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1499
2 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ส.ค. 2564 เวลา 10:26
319 รายงานสถิติกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563-2564 ที่ กท 0502/14982 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ส.ค. 2564 เวลา 10:27
320 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1505
3 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ส.ค. 2564 เวลา 10:29
321 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/37753 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2564 เวลา 10:30
322 การโอนเงินสนับสนุนค่าอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4784
2 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 ส.ค. 2564 เวลา 11:24
323 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/596130 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ส.ค. 2564 เวลา 11:35
324 รายงานข้อมูลการเช่าทรัพย์สินระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ที่ กท 1304/36782 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ส.ค. 2564 เวลา 11:39
325 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/32523 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน3 ส.ค. 2564 เวลา 14:22
326 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3811
3 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2564 เวลา 14:30
327 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/37942 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2564 เวลา 14:35
328 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3808
3 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2564 เวลา 14:37
329 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ที่ กท 1902/20030 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2564 เวลา 14:46
330 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0200/35582 ส.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2564 เวลา 14:53
331 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ที่ กท 0403/ว 1093 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2564 เวลา 15:00
332 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ กท 0403/ว1103 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2564 เวลา 15:04
333 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่2 ที่ กท 0807/48213 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 ส.ค. 2564 เวลา 16:00
334 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกรุงเทพมหานคร กรณีก่อหนี้ผูกพัน ที่ กท 1303/2042 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2564 เวลา 16:04
335 ส่งประกาศสำนักงานเขตสวนหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7701/641530 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง2 ส.ค. 2564 เวลา 11:15
336 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/376530 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2564 เวลา 11:16
337 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/376030 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2564 เวลา 11:18
338 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/5919
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ส.ค. 2564 เวลา 13:44
339 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/5921
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ส.ค. 2564 เวลา 13:45
340 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการสัมมนาโครงการจัดทำหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/4767
2 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 ส.ค. 2564 เวลา 15:01
341 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1308/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/668230 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 ส.ค. 2564 เวลา 15:16
342 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3784
2 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2564 เวลา 15:19
343 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3787
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2564 เวลา 15:20
344 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3790
2 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2564 เวลา 15:21
345 หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1305/364229 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ส.ค. 2564 เวลา 15:23
      Execution time 0.02 seconds.