หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ��������������������� 64

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10630 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:20
2 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10730 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:20
3 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10830 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:21
4 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/256529 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ก.ค. 2564 เวลา 14:51
5 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับการขยายเวลาขอเบิกเงินและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/452
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 15:07
6 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3753
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 15:10
7 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3756
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 15:11
8 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1479
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
9 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/570122 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ก.ค. 2564 เวลา 15:13
10 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/127730 ก.ค. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
11 การจัดส่งสรุปสาระสำคัญของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท หรือต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ที่ กท 1305/366130 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ค. 2564 เวลา 15:22
12 เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก
ที่ กท 0406/198
29 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 11:21
13 แนวทางการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/195
27 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 11:25
14 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/374229 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
15 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/373529 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
16 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นายไพโรจน์ สุขเกษม) ที่ กท 6401/433429 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดอนเมือง30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/161329 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
18 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/214429 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0502/148230 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ค. 2564 เวลา 12:45
20 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากระฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 10330 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:19
21 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10430 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:19
22 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10530 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:20
23 ผลการพิจราณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2564 ที่ กท 0503/146327 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ก.ค. 2564 เวลา 12:16
24 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/370627 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 12:18
25 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/368827 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 12:19
26 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/379927 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา29 ก.ค. 2564 เวลา 12:21
27 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/243427 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา29 ก.ค. 2564 เวลา 12:23
28 ขอส่งสำเนาประกาศชะลอการดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/409523 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน29 ก.ค. 2564 เวลา 12:26
29 ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1420
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ก.ค. 2564 เวลา 15:37
30 ขยายระยะเวลาการส่งแบบประเมินตนเองของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0803/473729 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ก.ค. 2564 เวลา 15:40
31 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินลูกหนี้ ที่ กท 0405/413322 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
32 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบทรัพย์สินลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/414922 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 ก.ค. 2564 เวลา 15:46
33 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3725
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 15:48
34 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3728
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 15:49
35 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3731
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 15:50
36 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ที่ กท 0303/115429 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ค. 2564 เวลา 15:53
37 การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.72
26 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 10:43
38 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ที่ กท 0408/368023 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 10:54
39 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/367823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 10:55
40 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7401/696623 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด27 ก.ค. 2564 เวลา 10:57
41 การจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.73
27 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 11:30
42 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 (แก้ไขวันที่หนังสือบันทึกข้อความ) ที่ กท 0403/ว 10227 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 13:46
43 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/19223 ก.ค. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 13:50
44 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3479
27 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 15:08
45 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1103/298722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ค. 2564 เวลา 15:11
46 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/114523 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
47 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3702
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 15:13
48 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3699
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 15:13
49 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 0503/146127 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ก.ค. 2564 เวลา 15:32
50 แนวทางการจัดการมูลฝอยจากสถานที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home lsolation) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/3006
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
51 เวียนแจ้งรายชื่อโครงการและผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.1112
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา27 ก.ค. 2564 เวลา 15:36
52 แจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานในสถาบันเทคโนลียีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ กท 0403/ว 10023 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ก.ค. 2564 เวลา 12:42
53 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 1305/356322 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.ค. 2564 เวลา 12:46
54 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/356422 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.ค. 2564 เวลา 12:48
55 ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กท 4048.3/ว 443 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0404/648122 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 ก.ค. 2564 เวลา 12:54
56 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 101
23 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ก.ค. 2564 เวลา 12:57
57 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/365722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 12:59
58 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/366023 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 13:00
59 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7301/528823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ23 ก.ค. 2564 เวลา 13:02
60 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ กท 6001/476823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ23 ก.ค. 2564 เวลา 13:04
61 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.31523 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ค. 2564 เวลา 13:05
62 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1143
23 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.ค. 2564 เวลา 14:50
63 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1419
21 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ก.ค. 2564 เวลา 14:53
64 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/121722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ค. 2564 เวลา 15:29
65 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/121622 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ค. 2564 เวลา 15:30
66 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3668
23 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 15:32
67 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3671
23 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 15:33
68 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3674
23 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 15:33
69 ส่งประกาศสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/121922 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง23 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
70 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 3) ที่ กท 1305/358823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.ค. 2564 เวลา 15:38
71 ส่งประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/44322 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 12:18
72 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4686
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 ก.ค. 2564 เวลา 12:19
73 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/363321 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 12:19
74 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/363722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 12:20
75 การดำเนินการตามข้อสังการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/562121 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
76 การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0401/215922 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 14:22
77 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 97
22 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 14:28
78 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0403/ว 98
22 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 14:31
79 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3647
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 14:53
80 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3650
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 14:54
81 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3653
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 14:55
82 พิธีถวายสัตย์ปฏิณาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 99
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 15:08
83 แจ้งระงับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (แก้ไขเอกสารแนบ) ที่ กท 0403/ว 9521 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 15:45
84 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/113120 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2564 เวลา 12:57
85 ขอส่งหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต (ครั้งที่ 4) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4626
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.ค. 2564 เวลา 13:02
86 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6301/311920 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ21 ก.ค. 2564 เวลา 13:04
87 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/360821 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 13:05
88 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/360320 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 13:07
89 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3626
21 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 14:15
90 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3629
21 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 14:16
91 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1369/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร และแจ้งวิธีการดำเนินงานคณะทำงานฯ ที่ กท 1402/359321 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ21 ก.ค. 2564 เวลา 14:19
92 แจ้งระงับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ กท 0403/ว 9521 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2564 เวลา 14:22
93 การปฏิบัติตามพระราชบัญัติข้อมูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ กท 0403/ว 9621 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2564 เวลา 15:18
94 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0806/1567
20 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
95 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0404/33913 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2564 เวลา 14:21
96 เวียนแจ้งการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ที่ กท 0406/408519 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน20 ก.ค. 2564 เวลา 14:25
97 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/356319 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:26
98 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก. 171519 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ก.ค. 2564 เวลา 14:28
99 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/358119 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:30
100 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ที่ กท 0701/547016 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ค. 2564 เวลา 14:37
101 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3599
20 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:38
102 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3593
20 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:40
103 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3596
20 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:42
104 ขอเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง ที่ กท 4901/367516 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง20 ก.ค. 2564 เวลา 14:45
105 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่ กท 1303/350120 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ค. 2564 เวลา 14:48
106 ส่งสำเนายกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6508/4608ก20 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร20 ก.ค. 2564 เวลา 14:50
107 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบยืนยันยอดเงินเหลือจ่ายรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/432
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2564 เวลา 14:55
108 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/626513 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่20 ก.ค. 2564 เวลา 15:24
109 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/347719 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ค. 2564 เวลา 15:31
110 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ITA BKK Retreat ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1128
20 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2564 เวลา 16:29
111 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564 ที่ กท 0503/135916 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
112 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/354816 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 11:27
113 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/352215 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 11:28
114 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/355416 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 11:28
115 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว.187
16 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
116 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/464919 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว19 ก.ค. 2564 เวลา 15:24
117 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5700/386419 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่19 ก.ค. 2564 เวลา 15:25
118 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7001/400116 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ19 ก.ค. 2564 เวลา 15:26
119 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/548116 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ก.ค. 2564 เวลา 15:27
120 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ที่ กท 0805/457116 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ก.ค. 2564 เวลา 15:30
121 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/345316 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ก.ค. 2564 เวลา 15:40
122 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3571
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 15:41
123 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3574
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 15:42
124 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3577
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 15:43
125 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณงานเด้านพัสดุ ที่ กท 0304/112319 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
126 การโอนวัสดุ จำนวน 23 รายการ ที่ กท 0904/อ.219714 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา16 ก.ค. 2564 เวลา 12:54
127 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/290215 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม16 ก.ค. 2564 เวลา 12:57
128 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/352815 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 12:59
129 งดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและการรายงานประจำเดือน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ที่ กท 0403/ว 9316 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ค. 2564 เวลา 14:51
130 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 9416 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ค. 2564 เวลา 14:55
131 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 ที่ กท 1207/135414 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ค. 2564 เวลา 15:00
132 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1201/1375
15 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ค. 2564 เวลา 15:03
133 โอนวัสดุรื้อถอน จากงานจ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน ที่ กท 1204/323412 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ค. 2564 เวลา 15:05
134 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3541
16 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:09
135 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3538
16 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:11
136 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3544
16 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
137 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/352015 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
138 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1305/343615 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
139 การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2073
14 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 10:10
140 ส่เอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/349914 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 10:14
141 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/350114 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 10:19
142 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/536713 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:30
143 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/536913 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:31
144 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/537113 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:32
145 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/537313 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:34
146 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/540214 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:36
147 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานการติดตามผู้ผ่านการบำบัดต่อเนื่อง 3 เดือน และระบุว่าหยุดเสพได้ ของ ศป.ปส.ข. ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 ที่ กท 0409/2697 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ15 ก.ค. 2564 เวลา 14:40
148 ส่งประกาศสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/114114 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง15 ก.ค. 2564 เวลา 16:21
149 แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 40 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/1112
15 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 16:28
150 ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลอินเดีย ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1110
15 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 16:30
151 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจราชการ ที่ กท 0409/64515 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ15 ก.ค. 2564 เวลา 16:33
152 แจ้งตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0601/678313 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:35
153 การจัดการเรียนการสอนด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ ตามโครงการเปิดโลกกว้างสร้าเส้นทางสู่อาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4552
15 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 ก.ค. 2564 เวลา 16:39
154 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3516
15 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:40
155 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3513
15 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:42
156 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3510
15 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:44
157 ขอความเห็นชอบรูปแบบงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอใช้เอกสารฉบับนี้แทน) ที่ กท 1902/41713 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 17:18
158 กำหนดดำเนินกิจกรรม "English Club Friday" ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2564 ที่ กท 0410/66313 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ14 ก.ค. 2564 เวลา 10:35
159 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/347813 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 10:39
160 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/348013 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 13:58
161 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/348914 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 14:24
162 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/349514 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 14:25
163 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3492
14 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 14:26
164 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/109914 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 14:30
165 ขอความเห็นชอบรูปแบบงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/41713 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
166 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal" ที่ กท 0303/109314 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:29
167 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal" ที่ กท 0303/109414 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
168 การดำเนินการตามข้อสังเกตของ ก.ก ที่ กท 1306/1839 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
169 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/339314 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ค. 2564 เวลา 15:53
170 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/408
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร13 ก.ค. 2564 เวลา 09:04
171 เชิญประชุมเรื่องการจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารให้นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4456
12 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
172 เวียนแจ้งโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/3984
12 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
173 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/345012 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
174 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/345312 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
175 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/37957 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
176 ส่งประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 8201/13799 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
177 ขอส่งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5201/419812 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
178 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/5252
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
179 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3474
13 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 14:52
180 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3468
13 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 14:52
181 การจ่ายเงินสนับสนุนอาหารนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4475
13 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ก.ค. 2564 เวลา 14:52
182 ขอเลื่อนการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1219
13 ก.ค. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร13 ก.ค. 2564 เวลา 15:17
183 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1305
9 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ค. 2564 เวลา 11:29
184 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/34129 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 11:34
185 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/34149 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 11:37
186 ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศขยายกำหนดเวลารับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/14969 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 11:42
187 รายงานข้าราชการและลูกจ้างเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0403/ว 9112 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 11:47
188 ลดธงครึ่งเสา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 92
12 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 13:52
189 เตรียมการเบิกวัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/3328
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2564 เวลา 14:57
190 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/344312 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 15:36
191 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3446
12 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 15:38
192 หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์การสุขภาวะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2047
12 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 15:41
193 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1008/49212 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ12 ก.ค. 2564 เวลา 15:46
194 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 1309/334112 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2564 เวลา 16:49
195 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/17648 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา12 ก.ค. 2564 เวลา 16:53
196 โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0803/44098 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ก.ค. 2564 เวลา 17:02
197 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3288
8 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
198 การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/ว 1787 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
199 ส่งประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/3927 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
200 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/51026 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
201 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/32988 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
202 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33878 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
203 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33918 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
204 ข้อเสนอแนะเพื่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0504/13008 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
205 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1303
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
206 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/34179 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
207 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3405
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
208 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3408
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
209 ย้ายที่ทำการศาลภาษีอากรกลาง ที่ กท 0403/ว 909 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
210 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1-6 ที่ กท 0807/44029 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ค. 2564 เวลา 15:18
211 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/4403
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ก.ค. 2564 เวลา 15:18
212 ่ขอเชิญประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/12009 ก.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 15:19
213 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/38268 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
214 ่ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/38288 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
215 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/38308 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
216 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและมาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 0405/38328 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
217 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33667 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 10:51
218 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33687 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 10:51
219 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/ว 29598 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน8 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
220 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 8208/30132 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง8 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
221 การประชุมแนวดิ่งสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร ที่ กท 0405/37667 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี8 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
222 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร หลักสูตรเทคนิคจิตวิทยาสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็ก Gen Z ที่ กท 0807/43226 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
223 การขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีเงินเดือนเต็มขึ้น (เพิ่มเติม) ที่ กท 0803/43346 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
224 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/32717 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
225 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3380
8 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
226 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3383
8 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
227 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1201/1300
7 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
228 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 1203/13166 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
229 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/50766 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
230 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0701/50896 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
231 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/50786 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
232 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ.2564-2565) ที่ กท 0401/20017 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ค. 2564 เวลา 15:21
233 หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6- รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1979
6 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2564 เวลา 09:20
234 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/59245 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2564 เวลา 09:21
235 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564 ครั้งที่ 6/2564 และครั้งที่ 7/2564 ที่ กท 0502/12366 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ก.ค. 2564 เวลา 10:56
236 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33356 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 11:03
237 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33416 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 11:06
238 ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 8 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3240
6 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ค. 2564 เวลา 14:15
239 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3359
7 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 14:16
240 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3362
7 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 14:17
241 แนวทางการปฎิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1060
7 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
242 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6301/29827 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
243 การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์การฌาปณกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครกรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ก.ฌ.กทม.1261/25646 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
244 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 2) ที่ กท 0807/43467 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
245 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1346/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/59255 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2564 เวลา 15:51
246 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้งานระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยทั่วไป สำหรับผู้ใช้งาน (User) และการฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) ที่ กท 1102/27181 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
247 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3065
5 ก.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
248 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3328
6 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
249 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3325
6 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
250 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3331
6 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
251 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1968
5 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2564 เวลา 09:30
252 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ กท 4401/30742 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
253 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 1008/ก.4565 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
254 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32925 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
255 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33115 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
256 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้เงินทุนหมุนเวียนของกองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/9975 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
257 การบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบ SAR Online ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4231
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ก.ค. 2564 เวลา 10:21
258 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32822 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 10:21
259 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32852 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 10:21
260 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1250
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
261 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/1752 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
262 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/32002 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
263 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/14161 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
264 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3301
5 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
265 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3304
5 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
266 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3307
5 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
267 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/33155 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
268 การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายรัฐมนตรี ที่ กท 0409/5755 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
269 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/174
2 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
270 ขอประชาสัมพันธ์ความคุ้มครองประกันภัย COVID-19 Plus ที่ กท 0404/59395 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
271 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/27342 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
272 หลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1957
5 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
273 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0403/ว 891 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ค. 2564 เวลา 10:18
274 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/578830 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 ก.ค. 2564 เวลา 10:19
275 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/31491 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
276 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 ที่ กท 0401/19051 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
277 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/4914
30 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
278 หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1917
1 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
279 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3145
1 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
280 การดำเนินคดีอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ กท 1404/32161 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
281 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32581 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
282 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32641 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
283 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3275
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 14:23
284 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3278
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 14:24
285 การขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ กท 1207/12951 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2 ก.ค. 2564 เวลา 15:33
286 แนวทางการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/3206
30 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
287 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/323130 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
288 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/323730 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
289 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 4201/229229 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
290 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3251
1 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
291 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3254
1 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
292 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/10311 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
293 หลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ กท 0401/19131 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
294 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/313130 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
295 ส่งมอบหนังสือรายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ที่ กท 0100/112530 มิ.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
296 หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน ที่ กท 0401/19111 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:22
      Execution time 0.02 seconds.