หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน กรกฎาคม 64

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 แนวทางการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/3206
30 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
2 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/323130 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
3 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/323730 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 4201/229229 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3251
1 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
6 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3254
1 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
7 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/10311 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
8 หลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ กท 0401/19131 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
9 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/313130 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
10 ส่งมอบหนังสือรายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ที่ กท 0100/112530 มิ.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
11 หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน ที่ กท 0401/19111 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:22
12 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0403/ว 891 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ค. 2564 เวลา 10:18
13 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/578830 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 ก.ค. 2564 เวลา 10:19
14 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/31491 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
15 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 ที่ กท 0401/19051 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
16 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/4914
30 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
17 หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1917
1 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
18 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3145
1 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
19 การดำเนินคดีอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ กท 1404/32161 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
20 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32581 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
21 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32641 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
22 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3275
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 14:23
23 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3278
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 14:24
24 การขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ กท 1207/12951 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2 ก.ค. 2564 เวลา 15:33
25 การบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบ SAR Online ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4231
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ก.ค. 2564 เวลา 10:21
26 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32822 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 10:21
27 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32852 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 10:21
28 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1250
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
29 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/1752 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
30 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/32002 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
31 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/14161 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
32 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3301
5 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
33 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3304
5 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
34 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3307
5 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
35 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/33155 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
36 การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายรัฐมนตรี ที่ กท 0409/5755 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
37 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/174
2 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
38 ขอประชาสัมพันธ์ความคุ้มครองประกันภัย COVID-19 Plus ที่ กท 0404/59395 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
39 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/27342 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
40 หลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1957
5 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
41 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้งานระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยทั่วไป สำหรับผู้ใช้งาน (User) และการฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) ที่ กท 1102/27181 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
42 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3065
5 ก.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
43 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3328
6 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
44 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3325
6 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
45 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3331
6 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
46 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1968
5 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2564 เวลา 09:30
47 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ กท 4401/30742 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
48 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 1008/ก.4565 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
49 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32925 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
50 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33115 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
51 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้เงินทุนหมุนเวียนของกองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/9975 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
52 หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6- รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1979
6 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2564 เวลา 09:20
53 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/59245 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2564 เวลา 09:21
54 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564 ครั้งที่ 6/2564 และครั้งที่ 7/2564 ที่ กท 0502/12366 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ก.ค. 2564 เวลา 10:56
55 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33356 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 11:03
56 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33416 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 11:06
57 ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 8 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3240
6 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ค. 2564 เวลา 14:15
58 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3359
7 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 14:16
59 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3362
7 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 14:17
60 แนวทางการปฎิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1060
7 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
61 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6301/29827 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
62 การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์การฌาปณกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครกรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ก.ฌ.กทม.1261/25646 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
63 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 2) ที่ กท 0807/43467 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
64 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1346/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/59255 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2564 เวลา 15:51
65 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33667 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 10:51
66 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33687 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 10:51
67 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/ว 29598 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน8 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
68 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 8208/30132 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง8 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
69 การประชุมแนวดิ่งสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร ที่ กท 0405/37667 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี8 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
70 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร หลักสูตรเทคนิคจิตวิทยาสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็ก Gen Z ที่ กท 0807/43226 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
71 การขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีเงินเดือนเต็มขึ้น (เพิ่มเติม) ที่ กท 0803/43346 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
72 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/32717 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
73 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3380
8 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
74 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3383
8 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
75 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1201/1300
7 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
76 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 1203/13166 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
77 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/50766 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
78 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0701/50896 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
79 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/50786 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
80 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ.2564-2565) ที่ กท 0401/20017 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ค. 2564 เวลา 15:21
81 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3288
8 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
82 การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/ว 1787 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
83 ส่งประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/3927 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
84 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/51026 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
85 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/32988 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
86 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33878 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
87 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33918 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
88 ข้อเสนอแนะเพื่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0504/13008 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
89 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1303
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
90 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/34179 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
91 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3405
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
92 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3408
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
93 ย้ายที่ทำการศาลภาษีอากรกลาง ที่ กท 0403/ว 909 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
94 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1-6 ที่ กท 0807/44029 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ค. 2564 เวลา 15:18
95 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/4403
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ก.ค. 2564 เวลา 15:18
96 ่ขอเชิญประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/12009 ก.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 15:19
97 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/38268 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
98 ่ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/38288 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
99 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/38308 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
100 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและมาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 0405/38328 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
101 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1305
9 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ค. 2564 เวลา 11:29
102 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/34129 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 11:34
103 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/34149 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 11:37
104 ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศขยายกำหนดเวลารับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/14969 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 11:42
105 รายงานข้าราชการและลูกจ้างเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0403/ว 9112 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 11:47
106 ลดธงครึ่งเสา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 92
12 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 13:52
107 เตรียมการเบิกวัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/3328
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2564 เวลา 14:57
108 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/344312 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 15:36
109 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3446
12 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 15:38
110 หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์การสุขภาวะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2047
12 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 15:41
111 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1008/49212 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ12 ก.ค. 2564 เวลา 15:46
112 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 1309/334112 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2564 เวลา 16:49
113 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/17648 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา12 ก.ค. 2564 เวลา 16:53
114 โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0803/44098 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ก.ค. 2564 เวลา 17:02
115 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/408
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร13 ก.ค. 2564 เวลา 09:04
116 เชิญประชุมเรื่องการจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารให้นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4456
12 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
117 เวียนแจ้งโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/3984
12 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
118 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/345012 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
119 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/345312 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
120 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/37957 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
121 ส่งประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 8201/13799 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
122 ขอส่งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5201/419812 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
123 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/5252
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
124 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3474
13 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 14:52
125 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3468
13 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 14:52
126 การจ่ายเงินสนับสนุนอาหารนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4475
13 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ก.ค. 2564 เวลา 14:52
127 ขอเลื่อนการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1219
13 ก.ค. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร13 ก.ค. 2564 เวลา 15:17
128 กำหนดดำเนินกิจกรรม "English Club Friday" ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2564 ที่ กท 0410/66313 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ14 ก.ค. 2564 เวลา 10:35
129 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/347813 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 10:39
130 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/348013 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 13:58
131 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/348914 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 14:24
132 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/349514 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 14:25
133 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3492
14 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 14:26
134 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/109914 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 14:30
135 ขอความเห็นชอบรูปแบบงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/41713 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
136 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal" ที่ กท 0303/109314 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:29
137 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal" ที่ กท 0303/109414 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
138 การดำเนินการตามข้อสังเกตของ ก.ก ที่ กท 1306/1839 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
139 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/339314 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ค. 2564 เวลา 15:53
140 การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2073
14 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 10:10
141 ส่เอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/349914 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 10:14
142 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/350114 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 10:19
143 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/536713 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:30
144 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/536913 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:31
145 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/537113 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:32
146 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/537313 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:34
147 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/540214 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:36
148 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานการติดตามผู้ผ่านการบำบัดต่อเนื่อง 3 เดือน และระบุว่าหยุดเสพได้ ของ ศป.ปส.ข. ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 ที่ กท 0409/2697 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ15 ก.ค. 2564 เวลา 14:40
149 ส่งประกาศสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/114114 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง15 ก.ค. 2564 เวลา 16:21
150 แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 40 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/1112
15 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 16:28
151 ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลอินเดีย ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1110
15 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 16:30
152 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจราชการ ที่ กท 0409/64515 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ15 ก.ค. 2564 เวลา 16:33
153 แจ้งตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0601/678313 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:35
154 การจัดการเรียนการสอนด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ ตามโครงการเปิดโลกกว้างสร้าเส้นทางสู่อาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4552
15 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 ก.ค. 2564 เวลา 16:39
155 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3516
15 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:40
156 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3513
15 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:42
157 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3510
15 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:44
158 ขอความเห็นชอบรูปแบบงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอใช้เอกสารฉบับนี้แทน) ที่ กท 1902/41713 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 17:18
159 การโอนวัสดุ จำนวน 23 รายการ ที่ กท 0904/อ.219714 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา16 ก.ค. 2564 เวลา 12:54
160 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/290215 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม16 ก.ค. 2564 เวลา 12:57
161 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/352815 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 12:59
162 งดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและการรายงานประจำเดือน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ที่ กท 0403/ว 9316 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ค. 2564 เวลา 14:51
163 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 9416 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ค. 2564 เวลา 14:55
164 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 ที่ กท 1207/135414 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ค. 2564 เวลา 15:00
165 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1201/1375
15 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ค. 2564 เวลา 15:03
166 โอนวัสดุรื้อถอน จากงานจ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน ที่ กท 1204/323412 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ค. 2564 เวลา 15:05
167 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3541
16 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:09
168 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3538
16 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:11
169 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3544
16 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
170 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/352015 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
171 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1305/343615 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
172 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564 ที่ กท 0503/135916 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
173 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/354816 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 11:27
174 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/352215 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 11:28
175 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/355416 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 11:28
176 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว.187
16 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
177 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/464919 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว19 ก.ค. 2564 เวลา 15:24
178 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5700/386419 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่19 ก.ค. 2564 เวลา 15:25
179 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7001/400116 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ19 ก.ค. 2564 เวลา 15:26
180 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/548116 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ก.ค. 2564 เวลา 15:27
181 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ที่ กท 0805/457116 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ก.ค. 2564 เวลา 15:30
182 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/345316 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ก.ค. 2564 เวลา 15:40
183 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3571
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 15:41
184 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3574
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 15:42
185 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3577
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 15:43
186 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณงานเด้านพัสดุ ที่ กท 0304/112319 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
187 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0404/33913 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2564 เวลา 14:21
188 เวียนแจ้งการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ที่ กท 0406/408519 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน20 ก.ค. 2564 เวลา 14:25
189 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/356319 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:26
190 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก. 171519 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ก.ค. 2564 เวลา 14:28
191 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/358119 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:30
192 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ที่ กท 0701/547016 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ค. 2564 เวลา 14:37
193 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3599
20 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:38
194 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3593
20 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:40
195 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3596
20 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:42
196 ขอเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง ที่ กท 4901/367516 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง20 ก.ค. 2564 เวลา 14:45
197 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่ กท 1303/350120 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ค. 2564 เวลา 14:48
198 ส่งสำเนายกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6508/4608ก20 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร20 ก.ค. 2564 เวลา 14:50
199 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบยืนยันยอดเงินเหลือจ่ายรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/432
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2564 เวลา 14:55
200 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/626513 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่20 ก.ค. 2564 เวลา 15:24
201 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/347719 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ค. 2564 เวลา 15:31
202 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ITA BKK Retreat ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1128
20 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2564 เวลา 16:29
203 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/113120 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2564 เวลา 12:57
204 ขอส่งหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต (ครั้งที่ 4) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4626
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.ค. 2564 เวลา 13:02
205 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6301/311920 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ21 ก.ค. 2564 เวลา 13:04
206 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/360821 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 13:05
207 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/360320 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 13:07
208 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3626
21 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 14:15
209 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3629
21 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 14:16
210 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1369/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร และแจ้งวิธีการดำเนินงานคณะทำงานฯ ที่ กท 1402/359321 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ21 ก.ค. 2564 เวลา 14:19
211 แจ้งระงับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ กท 0403/ว 9521 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2564 เวลา 14:22
212 การปฏิบัติตามพระราชบัญัติข้อมูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ กท 0403/ว 9621 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2564 เวลา 15:18
213 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0806/1567
20 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
214 ส่งประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/44322 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 12:18
215 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4686
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 ก.ค. 2564 เวลา 12:19
216 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/363321 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 12:19
217 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/363722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 12:20
218 การดำเนินการตามข้อสังการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/562121 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
219 การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0401/215922 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 14:22
220 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 97
22 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 14:28
221 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0403/ว 98
22 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 14:31
222 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3647
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 14:53
223 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3650
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 14:54
224 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3653
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 14:55
225 พิธีถวายสัตย์ปฏิณาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 99
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 15:08
226 แจ้งระงับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (แก้ไขเอกสารแนบ) ที่ กท 0403/ว 9521 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 15:45
227 แจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานในสถาบันเทคโนลียีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ กท 0403/ว 10023 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ก.ค. 2564 เวลา 12:42
228 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 1305/356322 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.ค. 2564 เวลา 12:46
229 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/356422 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.ค. 2564 เวลา 12:48
230 ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กท 4048.3/ว 443 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0404/648122 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 ก.ค. 2564 เวลา 12:54
231 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 101
23 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ก.ค. 2564 เวลา 12:57
232 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/365722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 12:59
233 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/366023 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 13:00
234 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7301/528823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ23 ก.ค. 2564 เวลา 13:02
235 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ กท 6001/476823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ23 ก.ค. 2564 เวลา 13:04
236 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.31523 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ค. 2564 เวลา 13:05
237 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1143
23 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.ค. 2564 เวลา 14:50
238 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1419
21 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ก.ค. 2564 เวลา 14:53
239 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/121722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ค. 2564 เวลา 15:29
240 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/121622 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ค. 2564 เวลา 15:30
241 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3668
23 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 15:32
242 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3671
23 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 15:33
243 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3674
23 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 15:33
244 ส่งประกาศสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/121922 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง23 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
245 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 3) ที่ กท 1305/358823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.ค. 2564 เวลา 15:38
246 การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.72
26 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 10:43
247 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ที่ กท 0408/368023 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 10:54
248 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/367823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 10:55
249 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7401/696623 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด27 ก.ค. 2564 เวลา 10:57
250 การจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.73
27 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 11:30
251 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 (แก้ไขวันที่หนังสือบันทึกข้อความ) ที่ กท 0403/ว 10227 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 13:46
252 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/19223 ก.ค. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 13:50
253 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3479
27 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 15:08
254 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1103/298722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ค. 2564 เวลา 15:11
255 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/114523 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
256 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3702
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 15:13
257 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3699
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 15:13
258 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 0503/146127 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ก.ค. 2564 เวลา 15:32
259 แนวทางการจัดการมูลฝอยจากสถานที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home lsolation) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/3006
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
260 เวียนแจ้งรายชื่อโครงการและผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.1112
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา27 ก.ค. 2564 เวลา 15:36
261 ผลการพิจราณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2564 ที่ กท 0503/146327 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ก.ค. 2564 เวลา 12:16
262 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/370627 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 12:18
263 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/368827 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 12:19
264 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/379927 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา29 ก.ค. 2564 เวลา 12:21
265 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/243427 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา29 ก.ค. 2564 เวลา 12:23
266 ขอส่งสำเนาประกาศชะลอการดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/409523 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน29 ก.ค. 2564 เวลา 12:26
267 ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1420
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ก.ค. 2564 เวลา 15:37
268 ขยายระยะเวลาการส่งแบบประเมินตนเองของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0803/473729 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ก.ค. 2564 เวลา 15:40
269 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินลูกหนี้ ที่ กท 0405/413322 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
270 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบทรัพย์สินลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/414922 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 ก.ค. 2564 เวลา 15:46
271 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3725
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 15:48
272 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3728
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 15:49
273 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3731
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 15:50
274 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ที่ กท 0303/115429 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ค. 2564 เวลา 15:53
275 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10630 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:20
276 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10730 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:20
277 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10830 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:21
278 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/256529 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ก.ค. 2564 เวลา 14:51
279 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับการขยายเวลาขอเบิกเงินและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/452
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 15:07
280 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3753
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 15:10
281 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3756
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 15:11
282 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1479
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
283 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/570122 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ก.ค. 2564 เวลา 15:13
284 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/127730 ก.ค. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
285 การจัดส่งสรุปสาระสำคัญของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท หรือต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ที่ กท 1305/366130 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ค. 2564 เวลา 15:22
286 เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก
ที่ กท 0406/198
29 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 11:21
287 แนวทางการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/195
27 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 11:25
288 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/374229 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
289 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/373529 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
290 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นายไพโรจน์ สุขเกษม) ที่ กท 6401/433429 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดอนเมือง30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
291 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/161329 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
292 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/214429 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
293 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0502/148230 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ค. 2564 เวลา 12:45
294 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากระฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 10330 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:19
295 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10430 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:19
296 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10530 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:20
      Execution time 0.02 seconds.