หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ������������������������ 64

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0403/ว 8429 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:30
2 การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ. ที่ กท 0403/ว 8529 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:30
3 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่ออยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของการประปานครหลวง (กปน.) ที่ กท 0403/ว 8629 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:30
4 ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2956
30 มิ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 10:01
5 การรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1502/195729 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ กท 0907/อ.98425 มิ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.982
25 มิ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
8 เวียนแจ้งข้อกำหนดและประกาศกรุงเทพมหานครในสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.1000
28 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
9 ขอสำรวจรูปแบบใบนำชำระเงิน ที่ กท 1303/305125 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
10 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6508/408328 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
11 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7301/471528 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
12 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/321029 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
13 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/319729 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
14 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2564 ที่ กท 0301/101530 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
15 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... ที่ กท 1902/35828 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 15:23
16 ส่งร่างคำสั่่งหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน ที่ กท 0401/189130 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 15:30
17 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 88
30 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 15:39
18 หลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1889
30 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:21
19 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3227
30 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:21
20 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3224
30 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:21
21 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2990
30 มิ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:49
22 ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร ด่วนมาก
ที่ กท 0200/2920
28 มิ.ย. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2564 เวลา 08:27
23 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/479325 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
24 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/354228 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
25 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/165
28 มิ.ย. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
26 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/218129 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
27 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/108425 มิ.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
28 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสาทร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6801/316328 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสาทร29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
29 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 และครั้งที่ 18/2564 ที่ กท 0503/119228 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
30 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/317028 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
31 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/318828 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
32 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/4795
25 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
33 แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ กท 1305/305425 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
34 แจ้งการดำเนินการเปิดใช้งานระบบ web portal กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0508/121929 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 มิ.ย. 2564 เวลา 14:44
35 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1008/43725 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 มิ.ย. 2564 เวลา 14:45
36 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/556223 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 มิ.ย. 2564 เวลา 14:45
37 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ กท 0404/562425 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 มิ.ย. 2564 เวลา 14:45
38 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3206
29 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2564 เวลา 14:45
39 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3203
29 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2564 เวลา 14:45
40 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3200
29 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2564 เวลา 14:45
41 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/1216
29 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 มิ.ย. 2564 เวลา 14:45
42 การเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ารับการพิจารณาในคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (แก้ไขหน้าบันทึก เวียนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564) ด่วนมาก
ที่ กท 0510/1181
24 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 มิ.ย. 2564 เวลา 09:14
43 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/263624 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม28 มิ.ย. 2564 เวลา 10:12
44 ส่งเอกสารข่าวประจำกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/316125 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2564 เวลา 10:15
45 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/315325 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2564 เวลา 10:19
46 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1201/1259
25 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:36
47 การจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ กท 0303/99725 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:38
48 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3181
28 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2564 เวลา 14:29
49 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3178
28 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2564 เวลา 14:37
50 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3184
28 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 2564 เวลา 14:40
51 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 7/2564 ด่วนที่สุด
กท 0805/4119
28 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 มิ.ย. 2564 เวลา 16:06
52 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้างบกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/352
24 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 มิ.ย. 2564 เวลา 14:20
53 การเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ารับการพิจารณาในคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0510/118125 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 มิ.ย. 2564 เวลา 14:20
54 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/421324 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว25 มิ.ย. 2564 เวลา 14:20
55 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/313524 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มิ.ย. 2564 เวลา 14:20
56 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/473924 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 มิ.ย. 2564 เวลา 14:20
57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/135023 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร25 มิ.ย. 2564 เวลา 14:20
58 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/312925 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มิ.ย. 2564 เวลา 15:12
59 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3149
25 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มิ.ย. 2564 เวลา 15:12
60 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3143
25 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มิ.ย. 2564 เวลา 15:12
61 การดำเนินการตามมติที่ประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0303/99125 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 มิ.ย. 2564 เวลา 16:03
62 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/1138
23 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 มิ.ย. 2564 เวลา 11:31
63 ขอส่งกำหนดการประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานตามตัวชีัวัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/1147
23 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 มิ.ย. 2564 เวลา 11:31
64 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขั้นตอนการชำระเงินด้วย OR Code จากเครื่อง EDC ที่ กท 1303/299323 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 มิ.ย. 2564 เวลา 11:31
65 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/308523 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2564 เวลา 11:31
66 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/309823 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2564 เวลา 11:31
67 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.90723 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 มิ.ย. 2564 เวลา 14:59
68 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3125
24 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2564 เวลา 14:59
69 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3119
24 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2564 เวลา 14:59
70 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3122
24 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 มิ.ย. 2564 เวลา 14:59
71 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2863
24 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 มิ.ย. 2564 เวลา 15:32
72 การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/1247
24 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว24 มิ.ย. 2564 เวลา 15:32
73 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1767
24 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 มิ.ย. 2564 เวลา 16:56
74 รายงานข้อมูลป้ายโฆษณา ด่วนมาก
ที่ กท 0907/อ.948
21 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
75 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8801/324321 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
76 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์โครงการววัตกกรรมของสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ กท 8801/319518 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
77 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ กท 6001/413723 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
78 สำนักการศึกษาขออนุมัติแนวทางปฏิบัติแผนการใช้จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/3961
22 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
79 แนวทางปฏิบัติการสนับสนุนอาหารนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/3969
22 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
80 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/307722 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
81 ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนอมรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0401/174322 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
82 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/113022 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
83 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/153621 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
84 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/152221 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
85 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/153121 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
86 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/152521 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:48
87 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3091
23 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2564 เวลา 14:54
88 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/307222 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2564 เวลา 14:54
89 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3094
23 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2564 เวลา 14:54
90 ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/123022 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 มิ.ย. 2564 เวลา 14:54
91 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3088
23 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 มิ.ย. 2564 เวลา 14:54
92 ส่งประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0601/609322 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักแพทย์23 มิ.ย. 2564 เวลา 14:58
93 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1755
23 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 มิ.ย. 2564 เวลา 16:07
94 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/4639
21 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มิ.ย. 2564 เวลา 16:07
95 ขอเชิญประชุมเพื่อเน้นย้ำมาตรการ Bubble Protocol Bubble and Sealed และการ Quarantine ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/4704
23 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย23 มิ.ย. 2564 เวลา 16:48
96 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมของสำนักงานเขตมีนบุรีฯ ที่ กท 5201/368321 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:25
97 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1128
22 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:25
98 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/4585
21 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:25
99 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/4589
21 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:25
100 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/4591
21 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:25
101 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/4593
21 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:25
102 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/4598
21 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:25
103 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/4627
21 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:25
104 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/461221 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:25
105 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/305421 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:41
106 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/305021 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:41
107 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ) ด่วนมาก
ที่ กท 0401/1729
21 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:41
108 การกำหนดวุฒิในการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหนครสามัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ 2566 ที่ กท 0302/96321 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:41
109 การดำเนินคดีบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1404/290321 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:42
110 ส่งประกาศสำนักงานเขตจตุจักร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/392121 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร22 มิ.ย. 2564 เวลา 12:42
111 ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 8322 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2564 เวลา 13:08
112 การขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่ กท 1207/122522 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว22 มิ.ย. 2564 เวลา 13:39
113 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2564 (แก้ไขเพิ่มเอกสารแนบ) ที่ กท 0502/110818 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 มิ.ย. 2564 เวลา 14:08
114 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3065
22 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2564 เวลา 14:11
115 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3068
22 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 มิ.ย. 2564 เวลา 14:11
116 รายงานผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 8222 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2564 เวลา 14:24
117 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/262118 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา21 มิ.ย. 2564 เวลา 11:02
118 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/302018 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2564 เวลา 11:02
119 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/302318 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2564 เวลา 11:02
120 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/300718 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2564 เวลา 11:02
121 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2564 ที่ กท 0502/110818 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21 มิ.ย. 2564 เวลา 11:02
122 เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/2929
18 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 มิ.ย. 2564 เวลา 11:02
123 ประกาศผลการคัดเลือก ที่ กท 4801/321318 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง21 มิ.ย. 2564 เวลา 13:40
124 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1201/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/530618 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
125 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1202/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/530718 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
126 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1203/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/530818 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
127 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1204/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/530918 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
128 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1205/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/531018 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
129 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1206/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/531118 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
130 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1207/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/531218 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
131 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1208/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/531318 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
132 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1209/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/531418 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
133 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1210/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/531518 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
134 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1211/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/531618 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:19
135 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1212/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/531718 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:19
136 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1213/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/531818 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:19
137 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1214/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/531918 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:19
138 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1215/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/532018 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:19
139 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1216/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/532118 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:19
140 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/155821 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:36
141 แนวทางติดตามการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/3923
21 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:36
142 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3043
21 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:36
143 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3046
21 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:36
144 ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานศาลปกครอง ที่ กท 0403/ว 8021 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:52
145 การรายงานผลการตรวจตามมาตรการในแคมป์คนงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/4527
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 มิ.ย. 2564 เวลา 11:18
146 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1001/168115 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
147 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/171517 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
148 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.154217 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
149 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางเขน ที่ กท 5101/692017 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
150 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจาก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนง การบริหารงานด้วยความสุจริต ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ กท 5401/696217 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
151 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ กท 5401/696317 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
152 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/450717 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
153 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/529218 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
154 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5801/387917 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
155 ประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5101/687616 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
156 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/41018 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
157 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/119317 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
158 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/300117 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
159 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/299417 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
160 แนวทางติดตามการสอนออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/3851
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
161 การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1085
18 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:31
162 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ด่วนมาก
ที่ กท 0404/ว.160
17 พ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:31
163 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3016
18 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:31
164 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3010
18 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:31
165 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3013
18 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:31
166 ร้องทุกข์ขอให้แก้ไขปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บเงินบนถนนสาธารณะ การจราจร และขยะมูลฝอย ที่ กท 1403/285318 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:31
167 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ที่ กท 5201/359917 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:31
168 การโอนวัสดุ จำนวน 5 รายการ ที่ กท 1601/71716 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:31
169 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/290017 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:49
170 ประกาศผลการคัดเลือกผุ้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1207/120518 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:57
171 การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) ที่ กท 0401/169918 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 มิ.ย. 2564 เวลา 15:11
172 ประชาสัมพันธ์หมวกประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ กท 0403/ว 7917 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 มิ.ย. 2564 เวลา 09:32
173 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ที่ กท 1303/287216 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 มิ.ย. 2564 เวลา 09:37
174 รายงานการใช้งานระบบตามโครงการ "บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา" จองคิวออนไลน์ งานด้านทะเบียนและการขออนุญาตต่าง ๆ ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 0508/104615 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 มิ.ย. 2564 เวลา 09:42
175 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/286015 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 มิ.ย. 2564 เวลา 09:46
176 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/296716 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2564 เวลา 10:09
177 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/297116 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2564 เวลา 10:12
178 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/397916 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว17 มิ.ย. 2564 เวลา 11:12
179 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรทดลอง) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1666
16 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 มิ.ย. 2564 เวลา 13:27
180 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2987
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2564 เวลา 14:32
181 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2984
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2564 เวลา 14:33
182 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2990
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2564 เวลา 14:33
183 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ที่ กท 0502/108117 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 มิ.ย. 2564 เวลา 14:36
184 สถานที่ทำการใหม่ของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ที่ กท 0403/ว 8017 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 มิ.ย. 2564 เวลา 15:13
185 การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1667
16 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 มิ.ย. 2564 เวลา 15:23
186 ขอแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงกการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564ฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/3795
15 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:12
187 รายงานผลการดำเนินงานโครงกการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/3805
16 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:12
188 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2960
16 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:12
189 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2957
16 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:12
190 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2963
16 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:12
191 รายงานการใช้งานระบบตามโครงการ "บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา" จองคิวออนไลน์ งานด้านทะเบียนและการขออนุญาตต่าง ๆ ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 0508/104615 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:26
192 ขอแจ้งการให้บริการด้านความปลอดภัยของระบบเว็ปไซต์ (https://) ที่ กท 0508/104414 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:26
193 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.151915 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:26
194 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0802/381216 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:26
195 การตรวจสอบร่างคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ที่ กท 0303/92815 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:26
196 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/294815 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 มิ.ย. 2564 เวลา 13:21
197 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว เสียชิวิต ที่ กท 6601/394715 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว16 มิ.ย. 2564 เวลา 11:19
198 โอนเศษซากอาคารตึกแถวและครุภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาคารและอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 29 รายการ ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) ที่ กท 1504/127315 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม16 มิ.ย. 2564 เวลา 13:45
199 แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ กท 0306/91414 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 2564 เวลา 13:48
200 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/294315 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
201 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/167715 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
202 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/167815 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
203 ประกาศผลการคัดเลือก ที่ กท 4601/386414 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต16 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
204 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7908/457916 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม16 มิ.ย. 2564 เวลา 13:57
205 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/324215 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่16 มิ.ย. 2564 เวลา 14:16
206 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/440815 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย16 มิ.ย. 2564 เวลา 14:16
207 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/441815 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย16 มิ.ย. 2564 เวลา 14:16
208 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/439915 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย16 มิ.ย. 2564 เวลา 14:16
209 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/441215 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย16 มิ.ย. 2564 เวลา 14:16
210 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/440515 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย16 มิ.ย. 2564 เวลา 14:16
211 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/94015 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง16 มิ.ย. 2564 เวลา 14:16
212 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 4 มิถุนายน2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1054
16 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:12
213 การฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1580
14 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2564 เวลา 10:05
214 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/290214 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2564 เวลา 10:09
215 กิจกรรม "English Club Friday" ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ด่วน
ที่ กท 0410/572
14 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ15 มิ.ย. 2564 เวลา 10:14
216 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/292514 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2564 เวลา 13:53
217 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2933
15 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2564 เวลา 13:54
218 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2936
15 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
219 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2939
15 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
220 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนำเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/917
15 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:00
221 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/115111 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:03
222 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/271314 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:05
223 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/296014 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:07
224 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/432511 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:07
225 การโอนวัสดุ จำนวน 4 รายการ ที่ กท 0902/210214 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:09
226 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 1302/15411 มิ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:27
227 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สายงานเวชนิทัศน์ ที่ กท 0304/92215 มิ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:32
228 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/2836
14 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:46
229 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ กท 0404/516315 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 มิ.ย. 2564 เวลา 15:17
230 กำหนดการชี้แจ้งระเบียบการพักอาศัยฯ และทำสัญญาเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 แห่ง ที่ กท 0404/516115 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 มิ.ย. 2564 เวลา 15:30
231 รายงานข้าราชการและลูกจ้างเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ กท 0403/ว 7814 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 มิ.ย. 2564 เวลา 09:15
232 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2910
14 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2564 เวลา 11:03
233 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/305310 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย14 มิ.ย. 2564 เวลา 11:07
234 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/287611 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2564 เวลา 11:10
235 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/288911 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2564 เวลา 11:12
236 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตคันนายาว เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8001/520614 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว14 มิ.ย. 2564 เวลา 13:39
237 รายงานการประชุม "Sejong Smart City International Forum" ที่ กท 0410/56911 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ14 มิ.ย. 2564 เวลา 13:43
238 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/430211 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 มิ.ย. 2564 เวลา 13:48
239 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2915
14 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2564 เวลา 15:02
240 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2918
14 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2564 เวลา 15:04
241 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2921
14 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 มิ.ย. 2564 เวลา 15:06
242 ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ กท 0403/ว 7710 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 มิ.ย. 2564 เวลา 09:32
243 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5401/64568 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:44
244 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8101/214710 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:45
245 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ที่ กท 0601/55488 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:47
246 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/286310 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:47
247 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/286810 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:48
248 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/11379 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:49
249 แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0409/4074 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ11 มิ.ย. 2564 เวลา 14:15
250 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานการติดตามผู้ผ่านการบำบัดต่อเนื่อง 3 เดือน และระบุว่าหยุดเสพได้ ของ ศป.ปส.ข. ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0409/4568 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ11 มิ.ย. 2564 เวลา 14:19
251 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2885
11 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มิ.ย. 2564 เวลา 15:42
252 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2882
11 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 มิ.ย. 2564 เวลา 15:43
253 การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organixation) ที่ กท 0401/150511 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 มิ.ย. 2564 เวลา 15:44
254 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.83911 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 มิ.ย. 2564 เวลา 15:45
255 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.83410 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 มิ.ย. 2564 เวลา 15:46
256 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/15110 มิ.ย. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร11 มิ.ย. 2564 เวลา 15:48
257 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/42079 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 มิ.ย. 2564 เวลา 15:58
258 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/42119 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 มิ.ย. 2564 เวลา 15:59
259 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/42179 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 มิ.ย. 2564 เวลา 15:59
260 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/42229 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 มิ.ย. 2564 เวลา 15:59
261 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ที่ กท 5601/25228 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน10 มิ.ย. 2564 เวลา 10:36
262 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/25029 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 มิ.ย. 2564 เวลา 10:39
263 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/28449 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2564 เวลา 10:41
264 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/28379 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2564 เวลา 10:43
265 วารสารไมโครวิชั่น ประจำปี 2564 ที่ กท 0509/9989 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:52
266 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ที่ กท 0802/372210 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:55
267 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1001/15978 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:56
268 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/215610 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:57
269 สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/49599 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:09
270 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564 ที่ กท 0503/101310 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:09
271 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ กท 27729 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:09
272 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว) กรณีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) และต้องเข้าพักเพื่อรับการรักษา ณ สถานพยาบาล ที่ กท 0404/1469 มิ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:09
273 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2859
10 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:09
274 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2856
10 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:09
275 ขอเชิญสมัครเข้าอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI For The Future Government) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1493
10 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:09
276 การรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0303/88910 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 มิ.ย. 2564 เวลา 15:54
277 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1460
8 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 มิ.ย. 2564 เวลา 09:39
278 แจ้งขยายระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 ที่ กท 0401/14558 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 มิ.ย. 2564 เวลา 09:43
279 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 27 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1463
8 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 มิ.ย. 2564 เวลา 11:19
280 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/41128 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 มิ.ย. 2564 เวลา 11:22
281 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/22401 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี9 มิ.ย. 2564 เวลา 11:26
282 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/28098 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2564 เวลา 11:30
283 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/28188 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2564 เวลา 11:32
284 การใช้งานระบบทรัพยากรบุคคลทางการศึกษากรุงเทพมหนคร (Education Human Resource System : eHR) สำหรับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ที่ กท 0802/36698 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 มิ.ย. 2564 เวลา 11:36
285 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1140/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1241
9 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม9 มิ.ย. 2564 เวลา 14:49
286 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2827
9 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2564 เวลา 14:51
287 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/28309 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2564 เวลา 14:53
288 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2833
9 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 มิ.ย. 2564 เวลา 14:55
289 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับปรับปรุง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/996
9 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 มิ.ย. 2564 เวลา 15:29
290 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/984
9 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 มิ.ย. 2564 เวลา 16:02
291 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/4039
7 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:37
292 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/40457 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:38
293 ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1007/13927 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:41
294 ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1007/13917 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:42
295 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/27104 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:43
296 การประเมินตนเองตามแบบประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ กท 0407/6511 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:46
297 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/27867 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:47
298 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/27637 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:48
299 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0301/8748 มิ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:50
300 เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/144
7 มิ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:52
301 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/13948 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:53
302 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1203/11194 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 มิ.ย. 2564 เวลา 13:54
303 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2805
8 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2564 เวลา 15:13
304 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2802
8 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 มิ.ย. 2564 เวลา 15:14
305 การสำรวจความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/36187 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 มิ.ย. 2564 เวลา 15:15
306 แจ้งการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/8768 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2564 เวลา 15:18
307 นายดั่น ทายตะคุ บิดาของนางดรุณี โลหิตศิริ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 76
8 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 มิ.ย. 2564 เวลา 16:13
308 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/59245 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2564 เวลา 09:12
309 การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ที่ กท 0303/8634 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 มิ.ย. 2564 เวลา 11:31
310 แจ้งอัตราว่างของสำนักงานเขตบางนา ที่่ กท 8401/23881 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา7 มิ.ย. 2564 เวลา 11:36
311 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/27524 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2564 เวลา 11:37
312 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/39954 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 มิ.ย. 2564 เวลา 11:39
313 ขอให้ส่งรายชื่อพร้อมประวัติข้าราชการและบุคลากรในสายงานเทสกิจผู้มีคุณสมบัติในการได้รับเกียรติบัตรตามโครงการ "เทศกิจทำความดี" ที่ กท 1404/25224 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ7 มิ.ย. 2564 เวลา 11:43
314 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/30777 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา7 มิ.ย. 2564 เวลา 11:49
315 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/27504 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2564 เวลา 11:52
316 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/27717 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2564 เวลา 13:28
317 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0701/39284 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 มิ.ย. 2564 เวลา 13:31
318 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ กท 6801/26961 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร7 มิ.ย. 2564 เวลา 13:40
319 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 6207/30672 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน7 มิ.ย. 2564 เวลา 13:44
320 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.2437 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ7 มิ.ย. 2564 เวลา 13:47
321 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.2457 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ7 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
322 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.2477 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ7 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
323 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2779
7 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2564 เวลา 14:13
324 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/11162 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว7 มิ.ย. 2564 เวลา 14:15
325 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์โครงการววัตกกรรมของสำนักงานเขตห้วยขวาง ที่ กท 4808/272931 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง7 มิ.ย. 2564 เวลา 14:20
326 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2782
7 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 มิ.ย. 2564 เวลา 14:21
327 ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/3603
4 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 มิ.ย. 2564 เวลา 14:24
328 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแคมป์คนงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/145
7 มิ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 มิ.ย. 2564 เวลา 15:04
329 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/27202 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 มิ.ย. 2564 เวลา 10:48
330 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/27152 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 มิ.ย. 2564 เวลา 10:50
331 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/254625 พ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 มิ.ย. 2564 เวลา 10:53
332 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ที่ กท 6901/28831 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม4 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
333 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/28422 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4 มิ.ย. 2564 เวลา 14:20
334 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0304/8552 มิ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 มิ.ย. 2564 เวลา 15:16
335 ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการ กทม. (News HRD Letter) ที่ กท 0401/13952 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 มิ.ย. 2564 เวลา 15:21
336 ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญาโท สำหรับข้าราชการทุกสังกัด (ยกเว้นสำนักงานเขต) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนิติกรหรือข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0401/13972 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 มิ.ย. 2564 เวลา 15:23
337 ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญาโท สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0401/13992 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 มิ.ย. 2564 เวลา 15:25
338 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/2755
4 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 มิ.ย. 2564 เวลา 15:26
339 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2740
4 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 มิ.ย. 2564 เวลา 15:28
340 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2743
4 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 มิ.ย. 2564 เวลา 15:28
341 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2746
4 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 มิ.ย. 2564 เวลา 15:29
342 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/2661
2 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 มิ.ย. 2564 เวลา 15:33
343 การพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณประเภทที่ 4 ชั้นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/1412 มิ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 มิ.ย. 2564 เวลา 16:34
344 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/953
4 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 มิ.ย. 2564 เวลา 16:51
345 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 4/2564 ที่ กท 0301/8532 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 มิ.ย. 2564 เวลา 15:21
346 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/29511 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี2 มิ.ย. 2564 เวลา 10:33
347 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/30312 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา2 มิ.ย. 2564 เวลา 13:43
348 ส่งประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 8201/24861 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง2 มิ.ย. 2564 เวลา 13:46
349 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ กท 6001/36471 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ2 มิ.ย. 2564 เวลา 13:49
350 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักเทศกิจ ที่ กท 1401/24492 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ2 มิ.ย. 2564 เวลา 13:54
351 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/26911 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
352 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/26961 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2564 เวลา 13:58
353 ผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในบริบทอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ กท 0410/5341 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ2 มิ.ย. 2564 เวลา 14:03
354 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2705
2 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2564 เวลา 14:06
355 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2708
2 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2564 เวลา 14:08
356 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2711
2 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2564 เวลา 14:11
357 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2455
2 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 มิ.ย. 2564 เวลา 15:37
358 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) ที่ กท 0408/263528 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2564 เวลา 10:05
359 ขอส่งสำเนาประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ที่ กท 7309/378427 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ1 มิ.ย. 2564 เวลา 10:12
360 ขอแจ้งเปลี่ยนวันและเวลาการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2403
31 พ.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2564 เวลา 10:15
361 เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/3511
31 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 มิ.ย. 2564 เวลา 10:18
362 แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล ที่ กท 1305/260231 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 มิ.ย. 2564 เวลา 10:21
363 ขอให้ยืนยันจำนวนสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0507/941
1 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:02
364 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/371728 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:15
365 สำนักการศึกษาขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการสนับสนุนอาหารนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/3507
31 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:15
366 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1605/634
27 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:15
367 เวียนแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/846
1 มิ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:16
368 เวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7001/31491 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18
369 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/121131 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:22
370 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8601/259431 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:22
371 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/266731 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:25
372 ประกาศสำนักงานเขตคันนายาว และข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ กท 8001/472428 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:25
373 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/265431 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:26
374 รายงานผลการประชุมมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0502/93931 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:28
375 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/4748
1 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:30
376 การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ. ที่ กท 0403/ว 731 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:40
377 แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ กท 0403/ว 741 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:40
378 ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ กท 0403/ว 751 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2564 เวลา 14:42
379 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2681
1 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2564 เวลา 15:47
380 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2684
1 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2564 เวลา 15:47
381 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2687
1 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 มิ.ย. 2564 เวลา 15:47
382 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/263331 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 มิ.ย. 2564 เวลา 15:47
383 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/9001 มิ.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2564 เวลา 15:47
384 การขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2564 ที่ กท 0404/13928 พ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 มิ.ย. 2564 เวลา 15:47
385 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางของสำนักงานเขต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/2282
31 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 มิ.ย. 2564 เวลา 15:47
386 ขอข้อมูลหลังคาเรือนผู้ชำระค่าธรรมเนียม เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบบริหารการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1102/228731 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 มิ.ย. 2564 เวลา 15:47
387 หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/254725 พ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 มิ.ย. 2564 เวลา 15:47
      Execution time 0.03 seconds.