หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน พฤษภาคม 64

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัญหาทางเข้า ที่ กท 0505/7683 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ค. 2564 เวลา 10:57
2 เวียนแจ้งสำเนาประกาศสำนักงานเขตคันนายาว ด่วนที่สุด
ที่ กท 8001/3524
30 เม.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว3 พ.ค. 2564 เวลา 11:00
3 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการาคัดเลือกฯ ที่ กท 8601/208929 เม.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา3 พ.ค. 2564 เวลา 11:03
4 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4601/298330 เม.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต3 พ.ค. 2564 เวลา 13:45
5 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/771
3 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ค. 2564 เวลา 13:48
6 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก 2083 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 พ.ค. 2564 เวลา 14:30
7 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 1501/10393 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 พ.ค. 2564 เวลา 14:44
8 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer:CCT) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/2865
30 เม.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 พ.ค. 2564 เวลา 14:50
9 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2188
3 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2564 เวลา 14:52
10 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2185
3 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2564 เวลา 14:53
11 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2182
3 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2564 เวลา 14:55
12 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 7101/175930 เม.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี3 พ.ค. 2564 เวลา 16:16
13 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชั่น/แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้บริการหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/766
3 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ค. 2564 เวลา 10:18
14 ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 5301/325629 เม.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง3 พ.ค. 2564 เวลา 10:23
15 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2564 ฉบับแก้ไข ที่ กท 1008/ก.29930 เม.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 พ.ค. 2564 เวลา 10:32
16 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/21623 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2564 เวลา 10:34
17 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่้ กท 0408/21493 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ค. 2564 เวลา 10:38
18 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 5101/54353 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน3 พ.ค. 2564 เวลา 10:48
19 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 6501/2882
29 เม.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร3 พ.ค. 2564 เวลา 10:50
20 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางแค เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8701/211930 เม.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค3 พ.ค. 2564 เวลา 10:52
21 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564) ที่ กท 7101/175930 เม.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี5 พ.ค. 2564 เวลา 11:01
22 แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับ-ส่ง หนังสือและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0410/459
3 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ5 พ.ค. 2564 เวลา 11:06
23 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/21923 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2564 เวลา 11:10
24 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/21703 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2564 เวลา 11:19
25 การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Policies on Biomedical Devices ที่ กท 0302/7063 พ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.5 พ.ค. 2564 เวลา 11:31
26 ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 1401/18625 เม.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ5 พ.ค. 2564 เวลา 11:57
27 ขอสำเนาทะเบียนคุมทรัพย์สิน ที่ กท 0801/526813 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 พ.ค. 2564 เวลา 12:01
28 ขอส่งมอบโปสเตอร์รณรงค์วินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1602/54330 เม.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง5 พ.ค. 2564 เวลา 13:22
29 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.6885 เม.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 พ.ค. 2564 เวลา 13:32
30 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/16103 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง5 พ.ค. 2564 เวลา 13:36
31 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/ว 11130 เม.ย. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร5 พ.ค. 2564 เวลา 13:43
32 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/21843 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 พ.ค. 2564 เวลา 14:35
33 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน ที่ กท 1305/21813 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 พ.ค. 2564 เวลา 14:39
34 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2209
5 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2564 เวลา 14:45
35 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2206
5 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2564 เวลา 14:48
36 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2212
5 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ค. 2564 เวลา 14:50
37 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1815
5 พ.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ค. 2564 เวลา 14:52
38 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/1821
5 พ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ค. 2564 เวลา 15:19
39 ส่งสำเนาประกาศอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/38395 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 พ.ค. 2564 เวลา 08:59
40 แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/779
5 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 พ.ค. 2564 เวลา 10:45
41 ประกาศสำนักงานเขตปทุมวัน และข้อความประชาสัมพันธ์ ที่ กท 4401/168228 เม.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน6 พ.ค. 2564 เวลา 10:51
42 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/22165 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2564 เวลา 10:53
43 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.6956 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 พ.ค. 2564 เวลา 11:55
44 การเผยแพร่ความรุ้เพื่อใช้ในการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/25065 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี6 พ.ค. 2564 เวลา 12:01
45 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ที่ กท 0404/38736 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 พ.ค. 2564 เวลา 13:47
46 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2564) ที่ กท 1207/9793 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว6 พ.ค. 2564 เวลา 13:51
47 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/22195 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2564 เวลา 13:54
48 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนเมษายน 2564 ที่ กท 0408/22486 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2564 เวลา 15:05
49 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2231
6 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2564 เวลา 15:07
50 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2237
6 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2564 เวลา 15:09
51 รายงานการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/132
6 พ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร6 พ.ค. 2564 เวลา 15:15
52 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3095
5 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2564 เวลา 15:30
53 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3093
5 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2564 เวลา 15:31
54 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3089
5 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 พ.ค. 2564 เวลา 15:32
55 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ กท 1302/215430 เม.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 พ.ค. 2564 เวลา 09:41
56 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 0307/22386 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 พ.ค. 2564 เวลา 09:42
57 การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0403/ว 527 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 พ.ค. 2564 เวลา 09:49
58 ส่งสำเนาประกาศ ที่ กท 1901/2486 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร7 พ.ค. 2564 เวลา 13:28
59 ขอส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4307/14743 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางรัก7 พ.ค. 2564 เวลา 13:28
60 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตพญาไท เพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ที่ กท 4701/21995 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท7 พ.ค. 2564 เวลา 13:28
61 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/22416 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ค. 2564 เวลา 13:28
62 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 26) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/3105
5 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 พ.ค. 2564 เวลา 13:28
63 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2564 ที่ กท 0301/7246 พ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.7 พ.ค. 2564 เวลา 13:28
64 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2261
7 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ค. 2564 เวลา 13:28
65 ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินเรื่องเรียนเชิญ ผว.กทม. ในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/18556 พ.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 พ.ค. 2564 เวลา 13:28
66 รายงานข้าราชการและลูกจ้างเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2564 ที่ กท 0403/ว 537 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 พ.ค. 2564 เวลา 14:11
67 ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0404/38365 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 พ.ค. 2564 เวลา 15:07
68 การรับบริจาค "รวมใจ สู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี" ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/1956
6 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม7 พ.ค. 2564 เวลา 15:07
69 ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ที่ กท 5601/ว 20067 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน7 พ.ค. 2564 เวลา 15:07
70 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/2976
6 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 พ.ค. 2564 เวลา 15:07
71 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/39487 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 พ.ค. 2564 เวลา 15:07
72 กำชับและเร่งรัดการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0405/25527 พ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี7 พ.ค. 2564 เวลา 15:30
73 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (แก้ไขเอกสารแนบ) ที่ กท 0408/22286 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 พ.ค. 2564 เวลา 15:42
74 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศักยภาพด้านการวิจัย ประจำปี 2564 ประเด็น "หลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Protection : HRP)" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1159
7 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 พ.ค. 2564 เวลา 08:35
75 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับสำนักงานเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 4901/2587
7 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง11 พ.ค. 2564 เวลา 10:55
76 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/22717 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2564 เวลา 10:55
77 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/22657 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2564 เวลา 10:55
78 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนเมษายน 2564 ที่ กท 0408/22797 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2564 เวลา 10:55
79 พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/2223
6 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 พ.ค. 2564 เวลา 10:55
80 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.21311 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 พ.ค. 2564 เวลา 15:09
81 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/11887 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา11 พ.ค. 2564 เวลา 15:09
82 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0501/793
7 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 พ.ค. 2564 เวลา 15:09
83 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2297
11 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2564 เวลา 15:09
84 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2291
11 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ค. 2564 เวลา 15:09
85 ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ กท 0403/ว 5412 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
86 ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ที่ กท 0403/ว 5512 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
87 สถานที่ทำการใหม่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ กท 0403/ว 5612 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
88 การติดต่อราชการกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0403/ว 5812 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
89 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับจัดส่งหนังสือถึงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ กท 0403/ว 5912 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
90 ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 6012 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
91 ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0403/ว 6112 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
92 การติดต่อราชการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0403/ว 6212 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
93 ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ กท 0403/ว 5712 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
94 ช่องทางการติดต่อราชการของกรมสรรพสามิต ที่ กท 0403/ว 6312 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
95 ช่องทางการติดต่อราชการของกรมควบคุมมลพิษ ที่ กท 0403/ว 6412 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
96 ช่องทางการติดต่อราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ กท 0403/ว 6512 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
97 ช่องทางการติดต่อราชการของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ กท 0403/ว 6612 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 10:01
98 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/227711 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2564 เวลา 11:00
99 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/230111 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2564 เวลา 11:01
100 ขอเวียนหนังสือผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/79211 พ.ค. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 11:03
101 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/31697 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 พ.ค. 2564 เวลา 11:26
102 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/31747 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 พ.ค. 2564 เวลา 11:40
103 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/31777 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 พ.ค. 2564 เวลา 11:41
104 การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0803/303611 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 พ.ค. 2564 เวลา 11:43
105 ขอเวียนหนังสือผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (แก้ไขเอกสารแนบ) ที่ กท 0100/79211 พ.ค. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร12 พ.ค. 2564 เวลา 11:54
106 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 7801/17097 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่12 พ.ค. 2564 เวลา 13:46
107 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภร์อันมีเกียรติยศมงกุฎไทยชั่นต่ำกว่าสายสะพาน ประจำปี 2563 (ลูกจ้างประจำ) ที่ กท 0404/39557 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่12 พ.ค. 2564 เวลา 13:56
108 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/258411 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา12 พ.ค. 2564 เวลา 14:12
109 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/258511 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา12 พ.ค. 2564 เวลา 14:13
110 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/258911 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา12 พ.ค. 2564 เวลา 14:13
111 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/259011 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา12 พ.ค. 2564 เวลา 14:15
112 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/259211 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา12 พ.ค. 2564 เวลา 14:16
113 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/259511 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา12 พ.ค. 2564 เวลา 14:16
114 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/259711 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา12 พ.ค. 2564 เวลา 14:17
115 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/121212 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา12 พ.ค. 2564 เวลา 14:18
116 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2333
12 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2564 เวลา 14:21
117 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2336
12 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ค. 2564 เวลา 14:22
118 รายงานการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 ที่ กท 1104/19807 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม12 พ.ค. 2564 เวลา 14:31
119 ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1007/117812 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ12 พ.ค. 2564 เวลา 15:24
120 ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1007/117912 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ12 พ.ค. 2564 เวลา 15:27
121 ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1007/118012 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ12 พ.ค. 2564 เวลา 15:28
122 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/404312 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่12 พ.ค. 2564 เวลา 16:00
123 การบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบ SAR Online ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/3069
12 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 พ.ค. 2564 เวลา 10:19
124 รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 1502/107511 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม13 พ.ค. 2564 เวลา 10:21
125 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 5001/316312 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ13 พ.ค. 2564 เวลา 10:26
126 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/234012 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 พ.ค. 2564 เวลา 10:30
127 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/30985 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 พ.ค. 2564 เวลา 11:44
128 ส่งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 8301/262713 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา13 พ.ค. 2564 เวลา 11:45
129 เวียนแจ้งสำเนาประกาศสำนักงานเขตคันนายาว ด่วนที่สุด
ที่ กท 8001/4102
13 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคันนายาว13 พ.ค. 2564 เวลา 11:45
130 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/3242
12 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 พ.ค. 2564 เวลา 11:45
131 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/324512 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 พ.ค. 2564 เวลา 11:45
132 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/3247
12 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 พ.ค. 2564 เวลา 11:45
133 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ว่ยงานภาครัฐ (ITA) กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/742
12 พ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร13 พ.ค. 2564 เวลา 11:45
134 หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/2289
11 พ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง13 พ.ค. 2564 เวลา 11:45
135 แจ้งช่องทางการรับ - ส่งหนังสือราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ กท 0403/ว 6713 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 พ.ค. 2564 เวลา 13:22
136 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2358
13 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 พ.ค. 2564 เวลา 14:18
137 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2361
13 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 พ.ค. 2564 เวลา 14:20
138 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม ที่ กท 0408/236713 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 พ.ค. 2564 เวลา 14:20
139 รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ครั้งที่ 2/2564 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2564) ที่ กท 1502/107511 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม14 พ.ค. 2564 เวลา 08:43
140 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/231113 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 พ.ค. 2564 เวลา 11:08
141 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/406513 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่14 พ.ค. 2564 เวลา 11:09
142 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/236513 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ค. 2564 เวลา 11:10
143 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/237213 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ค. 2564 เวลา 11:11
144 กำหนดดำเนินกิจกรรม "English Club Friday" ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ กท 0410/48613 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ14 พ.ค. 2564 เวลา 11:13
145 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับสำนักงานเขตประทุมวัน ที่ กท 4401/190012 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน14 พ.ค. 2564 เวลา 11:16
146 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 8901/292012 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน14 พ.ค. 2564 เวลา 11:21
147 ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 7301/31736 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ14 พ.ค. 2564 เวลา 11:26
148 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทมมหานคร ประจำปี 2563 ที่ กท 1207/101813 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว14 พ.ค. 2564 เวลา 13:56
149 การให้บริการประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2402
14 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ค. 2564 เวลา 14:01
150 ขอให้สำนักงานเขตส่งข้อมูลจำนวนอาคารที่รื้อถอนในเขตกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/733
13 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา14 พ.ค. 2564 เวลา 14:03
151 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 0601/452112 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์14 พ.ค. 2564 เวลา 14:05
152 ผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 5201/283512 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี14 พ.ค. 2564 เวลา 14:07
153 ผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 1701/71113 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง14 พ.ค. 2564 เวลา 15:15
154 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในกรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/239514 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ค. 2564 เวลา 15:15
155 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2383
14 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ค. 2564 เวลา 15:15
156 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2386
14 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ค. 2564 เวลา 15:15
157 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2389
14 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 พ.ค. 2564 เวลา 15:15
158 ขอส่งสำเนาประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ที่ กท 7309/340014 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตประเวศ14 พ.ค. 2564 เวลา 15:15
159 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/330413 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 พ.ค. 2564 เวลา 15:15
160 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ กท 0502/82714 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล14 พ.ค. 2564 เวลา 15:42
161 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2021
14 พ.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 พ.ค. 2564 เวลา 16:36
162 ช่องทางการติดต่อราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ กท 0403/ว 6814 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ค. 2564 เวลา 09:32
163 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2564 ที่ 0408/239714 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2564 เวลา 12:51
164 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 5101/580614 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน17 พ.ค. 2564 เวลา 12:53
165 การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างธนาคารออมสิน กับ กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/425717 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 พ.ค. 2564 เวลา 12:55
166 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/289314 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2564 เวลา 12:57
167 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/240414 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2564 เวลา 12:58
168 ขอส่งสำเนาประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2564) ที่ กท 7309/340014 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตประเวศ17 พ.ค. 2564 เวลา 13:09
169 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/834
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 พ.ค. 2564 เวลา 15:38
170 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2426
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2564 เวลา 15:39
171 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2420
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2564 เวลา 15:40
172 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2423
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ค. 2564 เวลา 15:41
173 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/325312 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 พ.ค. 2564 เวลา 15:43
174 ส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 6501/306212 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร17 พ.ค. 2564 เวลา 15:44
175 ส่งประกาศประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (ส่วนที่ 1)ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา ครั้งที่ 3 ที่ กท 8308/268817 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา17 พ.ค. 2564 เวลา 15:47
176 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 0801/317117 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 พ.ค. 2564 เวลา 15:48
177 การสำรวจผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.22
17 พ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ค. 2564 เวลา 16:35
178 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/337814 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 พ.ค. 2564 เวลา 14:06
179 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ เลขที่ 2/2564 ที่ กท 5008/317714 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ18 พ.ค. 2564 เวลา 14:09
180 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7901/366317 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม18 พ.ค. 2564 เวลา 14:13
181 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/838
17 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 พ.ค. 2564 เวลา 14:16
182 ขอความร่วมมือกำกับดูแลการนำส่งหรือลักลอบทิ้งสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากผู้ประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/2103
14 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม18 พ.ค. 2564 เวลา 14:19
183 ส่งประกาศสำนักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8501/266517 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา18 พ.ค. 2564 เวลา 14:20
184 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/243017 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2564 เวลา 14:24
185 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ีที่ กท 0408/241317 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2564 เวลา 14:25
186 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ที่ กท 0403/ว 6918 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 พ.ค. 2564 เวลา 14:29
187 ช่องทางการติดต่อราชการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่ กท 0403/ว 7018 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 พ.ค. 2564 เวลา 14:31
188 อดีตผู้อำนวยการกองวัฒนธรรมถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1028
17 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว18 พ.ค. 2564 เวลา 14:40
189 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2450
18 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2564 เวลา 14:41
190 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2444
18 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2564 เวลา 14:43
191 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2447
18 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ค. 2564 เวลา 14:44
192 การเปิดบัญชีกระแสรายวันและขอสมัครใช้บริการ Krungthai CorPorate Online เพื่อรองรับระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1101/213217 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม19 พ.ค. 2564 เวลา 13:40
193 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/245418 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2564 เวลา 13:42
194 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2471
19 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2564 เวลา 14:02
195 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2474
19 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2564 เวลา 14:02
196 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2564 ที่ กท 1305/243819 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 พ.ค. 2564 เวลา 15:05
197 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/244118 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ค. 2564 เวลา 15:06
198 ขอเลื่อนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/768
19 พ.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 2564 เวลา 15:37
199 สำรวจความต้องการใช้รถยนต์ให้ยืม เพื่อใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ อันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2124
19 พ.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 2564 เวลา 17:01
200 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/248319 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2564 เวลา 11:59
201 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจ้งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/247819 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2564 เวลา 12:15
202 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/245319 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 พ.ค. 2564 เวลา 12:16
203 ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/3247
19 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา20 พ.ค. 2564 เวลา 12:21
204 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/236314 พ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 พ.ค. 2564 เวลา 12:23
205 ขอส่งหนังสือประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/3205
18 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา20 พ.ค. 2564 เวลา 12:26
206 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ ที่ กท 0404/442420 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการการสำนักงานการเจ้าหน้าที่20 พ.ค. 2564 เวลา 13:55
207 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2496
20 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2564 เวลา 14:08
208 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2490
20 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2564 เวลา 14:10
209 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2493
20 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 พ.ค. 2564 เวลา 14:11
210 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม ที่ กท 7601/370520 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง20 พ.ค. 2564 เวลา 14:13
211 สำรวจข้าราชการบรรจุใหม่ที่ความเสี่ยงสูงหรือมีภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/4404
20 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการการสำนักงานการเจ้าหน้าที่20 พ.ค. 2564 เวลา 14:52
212 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/247320 พ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 พ.ค. 2564 เวลา 15:31
213 ยืนยันการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/2464
19 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 พ.ค. 2564 เวลา 10:37
214 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/185720 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง21 พ.ค. 2564 เวลา 10:38
215 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/250220 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ค. 2564 เวลา 10:39
216 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจ้งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/250020 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ค. 2564 เวลา 10:41
217 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/277120 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา21 พ.ค. 2564 เวลา 11:02
218 ระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0306/78720 พ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 พ.ค. 2564 เวลา 11:04
219 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 44 สาขาคลองสิบ ที่ กท 0713.44/348820 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย21 พ.ค. 2564 เวลา 13:33
220 ขอส่งแบบตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศป.ปส.ข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมรายละเอียดประกอบแบบตรวจติดตามฯ ที่ กท 0409/37419 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ21 พ.ค. 2564 เวลา 14:44
221 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2511
21 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ค. 2564 เวลา 14:45
222 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2514
21 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ค. 2564 เวลา 14:46
223 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2517
21 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 พ.ค. 2564 เวลา 14:47
224 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/792
24 พ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2564 เวลา 10:04
225 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/252721 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2564 เวลา 10:05
226 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจ้งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/252121 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2564 เวลา 10:07
227 เชิญร่วมรับชมงานแถลงข่าวระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 "ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2209
24 พ.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2564 เวลา 12:47
228 รายงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในหน่วยงานและส่วนราชการ (แก้ไขตัวบันทึก) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.27
24 พ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2564 เวลา 13:43
229 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2547
24 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2564 เวลา 14:29
230 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2550
24 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2564 เวลา 14:30
231 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 0701/252421 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ค. 2564 เวลา 14:32
232 การดำเนินการตามประกาศขององค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง ที่ กท 1207/105921 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว24 พ.ค. 2564 เวลา 14:34
233 รายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1304/249821 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ค. 2564 เวลา 14:42
234 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/3537
21 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ค. 2564 เวลา 14:44
235 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 ที่ กท 0907/อ.77620 พ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา24 พ.ค. 2564 เวลา 14:50
236 การประเมินความเป็นได้ของงานหรือโครงการก่อนเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/282
24 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2564 เวลา 15:28
237 การดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาด แคมป์คนงานก่อสร้างและสถานประกอบการ Call Center ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/136
24 พ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2564 เวลา 16:23
238 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2571
25 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2564 เวลา 13:49
239 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2574
25 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2564 เวลา 13:52
240 ทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1301
25 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 พ.ค. 2564 เวลา 15:03
241 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท) รุ่นที่ 33 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1317
25 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 พ.ค. 2564 เวลา 16:18
242 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ ที่ กท 1302/248921 พ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ค. 2564 เวลา 16:38
243 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ กท 0408/147124 มี.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 มี.ค. 2565 เวลา 12:04
244 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจ้งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/255424 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2564 เวลา 11:01
245 เลื่อนกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานครแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1301/250221 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ค. 2564 เวลา 11:02
246 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงาน ที่ กท 0303/80124 พ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 พ.ค. 2564 เวลา 11:04
247 ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศนักทรัพยากรบุคคลบรรจุใหม่ ด่วน
ที่ กท 0302/803
25 พ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 พ.ค. 2564 เวลา 11:05
248 แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/2515
24 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ค. 2564 เวลา 11:09
249 ประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นและ เรื่องเจตจำนงต่อการทุจริต ที่ กท 5001/333925 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ25 พ.ค. 2564 เวลา 11:12
250 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/22720 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 พ.ค. 2564 เวลา 11:13
251 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/256024 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ค. 2564 เวลา 11:16
252 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.136524 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 พ.ค. 2564 เวลา 11:29
253 แจ้งเลื่อนดำเนินการฝึกอบรมภายใต้สถารการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนมาก
ที่ กท 0401/1325
25 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 พ.ค. 2564 เวลา 09:18
254 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/258425 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 พ.ค. 2564 เวลา 09:56
255 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจ้งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/257825 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 พ.ค. 2564 เวลา 09:59
256 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1321
25 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 พ.ค. 2564 เวลา 10:09
257 ขอส่งหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/3397
25 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 พ.ค. 2564 เวลา 14:44
258 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบดีวีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/879
25 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยูทธศาสตร์และประเมินผล27 พ.ค. 2564 เวลา 14:53
259 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1004/ก.77827 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ27 พ.ค. 2564 เวลา 14:58
260 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ที่ กท 4501/348421 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา27 พ.ค. 2564 เวลา 15:04
261 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4701/251225 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท27 พ.ค. 2564 เวลา 15:12
262 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติกรุงเทพมหานครประจำปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/883
25 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยูทธศาสตร์และประเมินผล27 พ.ค. 2564 เวลา 15:40
263 ทุนการศึกษา Australia Awards Scholarships ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1335
27 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 พ.ค. 2564 เวลา 15:47
264 ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคาร ที่ กท 0907/อ.80824 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา28 พ.ค. 2564 เวลา 09:42
265 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/280027 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตวัฒนา28 พ.ค. 2564 เวลา 09:44
266 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2601
27 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ค. 2564 เวลา 09:46
267 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2607
27 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ค. 2564 เวลา 09:47
268 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ กท 1303/255727 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 พ.ค. 2564 เวลา 09:49
269 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ที่ กท 1303/255827 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 พ.ค. 2564 เวลา 09:51
270 ขอให้ส่งรายชื่อพร้อมประวัติข้าราชการและบุคลากรในสายงานเทศกิจผู้มีคุณสมบัติในการได้รับเกียรติบัตรตามโครงการ "เทศกิจทำความดี" ที่ กท 1404/216224 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ28 พ.ค. 2564 เวลา 09:53
271 แจ้งการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ กท 1303/256827 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 พ.ค. 2564 เวลา 09:55
272 ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ที่ กท 0303/81927 พ.ค. 2564ทราบสำนักงาน ก.ก.28 พ.ค. 2564 เวลา 09:57
273 ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติจำนวนเชื้อเพลิงเกินกว่าบัญชีกำหนดอัตราการเบิกเชื้อเพลิง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2290
27 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ28 พ.ค. 2564 เวลา 11:02
274 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2343
28 พ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร28 พ.ค. 2564 เวลา 11:05
275 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2604
27 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ค. 2564 เวลา 11:06
276 ย้ายข้าราชการ ที่กท 0404/456824 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 พ.ค. 2564 เวลา 11:20
277 ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/456924 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการการสำนักงานการเจ้าหน้าที่28 พ.ค. 2564 เวลา 11:21
278 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/256627 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 พ.ค. 2564 เวลา 13:26
279 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/259227 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ค. 2564 เวลา 13:28
280 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจ้งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/261127 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ค. 2564 เวลา 13:30
281 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/281627 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา28 พ.ค. 2564 เวลา 13:32
282 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/125017 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา28 พ.ค. 2564 เวลา 13:34
283 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/366025 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ค. 2564 เวลา 13:36
284 ซักซ้อมความเข้าใจผู้มีอำนาจอนุมัติใบขอใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) กรณีขอออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ กท 0407/61024 พ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน28 พ.ค. 2564 เวลา 13:38
285 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/87828 พ.ค. 2564ดำเนินการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร28 พ.ค. 2564 เวลา 13:41
286 ขอเชิญนำร่องใช้พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) ที่ กท 0507/88125 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยูทธศาสตร์และประเมินผล28 พ.ค. 2564 เวลา 13:43
287 ช่องทางการติดต่อราชการ ที่ กท 0403/ว 7128 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 พ.ค. 2564 เวลา 13:45
288 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 72
28 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 พ.ค. 2564 เวลา 13:49
289 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2624
28 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ค. 2564 เวลา 14:08
290 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2627
28 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 พ.ค. 2564 เวลา 14:09
291 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือก ที่ กท 1201/108025 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว28 พ.ค. 2564 เวลา 14:13
292 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/262925 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ค. 2564 เวลา 14:28
293 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ 0708/363525 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ค. 2564 เวลา 14:30
294 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/363325 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 พ.ค. 2564 เวลา 14:31
295 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408//263128 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2564 เวลา 11:13
296 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/263528 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2564 เวลา 11:15
297 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพระโขนง ที่ กท 4901/289128 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง31 พ.ค. 2564 เวลา 11:17
298 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากกรุงโซล ที่ กท 0410/52631 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ31 พ.ค. 2564 เวลา 15:05
299 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/133331 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา31 พ.ค. 2564 เวลา 15:07
300 ส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2563 ที่ กท 1104/221325 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม31 พ.ค. 2564 เวลา 15:09
301 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2657
31 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2564 เวลา 15:11
302 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2660
31 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2564 เวลา 15:12
303 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2663
31 พ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 พ.ค. 2564 เวลา 15:13
      Execution time 0.02 seconds.