หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ��������������������� 63

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ขอความร่วมมืองดการเข้าอวยพรปีใหม่ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/199
30 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
2 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/958
28 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
3 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) ประจำวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2374
29 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4 กิจกรรมการบูรณาการระบบการร้องเรียนและการแสดงผลการร้องเรียนต่อสาธารณชน ที่ กท 0306/219929 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
5 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ที่ กท 0803/1082824 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
6 การรับของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ กท 0404/1265030 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
7 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/638329 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
8 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/638529 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
9 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ กท 6001/1127430 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ
10 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/827830 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร
11 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/827629 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร
12 เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/945
30 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร
13 การควบคุม กำกับ ดูแลตลาดให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0714/947
30 ธ.ค. 2563ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร
14 การวิเคาะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท0408/6400
30 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
15 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6406
30 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
16 หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/220830 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
17 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/193925 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
18 เวียนแจ้งตอบข้อร้องทุกข์เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าประเภทและระดับตำแหน่งใหม่ ที่ กท 0304/220329 ธ.ค. 2563ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
19 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2563 (เอกสาร 2 รายละเอียดแนบท้าย) ที่ กท 0301/2213 30 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
20 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2563 (เอกสาร 1) ที่ กท 0301/221330 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
21 รายงานผลการตรวจสอบประเมินผลการควบคุมทรัพย์สินที่ใช้งานประจำศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานครตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0407/92828 ธ.ค. 2563ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร
22 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/862325 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
23 ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเทศกาลหยุดต่อเนื่อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/934
28 ธ.ค. 2563ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร
24 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/8664
28 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
25 การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service 2021 (UNPSA) ที่ กท 0303/218628 ธ.ค. 2563ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
26 แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซื่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ที่ กท 1305/858925 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
27 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/635828 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
28 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/636128 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
29 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6376
29 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
30 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6379
29 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
31 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/988625 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
32 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/988425 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
33 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/988925 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
34 สำรวจจำนวนข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1305/8680
28 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
35 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/892029 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง
36 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/891829 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง
37 ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0807/1095329 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
38 ขอชะลอการดำเนินโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร ที่ กท 0807/1095129 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
39 ขอชะลอการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1-6 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/10967
29 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
40 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (ยธส.12) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4259
29 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
41 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6245
25 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
42 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/90121 ธ.ค. 2563ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร
43 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นางสาวอนุกรต ศรีใจตัน) ที่ กท 4401/458825 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
44 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/633325 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
45 ขอส่งรายงานการประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน (การประชุมแนวดิ่ง) ที่ กท 0503/236528 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
46 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/604224 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม
47 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/633025 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
48 บิดาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก ถึงแก่กรรม ที่ กท 4301/513828 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก
49 ขอยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2593
28 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
50 บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1001/4185
28 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
51 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1809/280525 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
52 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/586824 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี
53 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1001/416725 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
54 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/983824 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
55 ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ ถึงแก่กรรม ที่ กท0408/636328 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
56 รายงานการใช้งานระบบตามโครงการ "บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา" จองคิวออนไลน์ งานด้านทะเบียนและการขออนุญาตต่างๆ ครั้งที่ 5/2563 ที่ กท 0508/235525 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
57 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/459228 ธ.ค. 2563ดำเนินการ
58 แนวทางการพิจารณาจัดงาน/กิจกรรมที่มีการชุมนุมคน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/9876
25 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย
59 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 16-28 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3648
28 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
60 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6354
28 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
61 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/218228 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
62 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 ที่ กท 0401/421324 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
63 การแก้ไขแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) ที่ กท 1305/854323 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
64 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/10847
24 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
65 การดำเนินการตามเป้าหมายการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/6095
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
66 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8542
23 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
67 ขอให้ส่งรายชื่อผู้ใช้งานระบบเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1102/607522 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
68 ส่งประกาศสำนักงานเขตพระโขนง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4901/593524 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง
69 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4107/790324 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
70 แจ้งตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/581524 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง
71 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/604324 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม
72 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3702/2563 ที่ กท 0404/1247124 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
73 ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ กท 0701/984224 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย
74 ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/ศบค.กทม.2349
24 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
75 กฎกระทรวงฉบับที่ 68 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2750
25 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา
76 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/ว 758225 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน
77 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8306/889724 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา
78 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/630924 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
79 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/631125 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
80 แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/217325 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
81 ขอยกเลิกงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 5501/6107
25 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี
82 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6326
25 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
83 ขอส่งกำหนดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/2357
25 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
84 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตใช้อาคารที่พักอาศัยเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร (ร้านอาหาร) ที่ กท 0714/95274 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักอนามัย
85 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/9819
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย
86 รายงานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0400.1/92221 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
87 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 24 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6299
24 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
88 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6302
24 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
89 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6305
24 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
90 ขอแจ้งยกเลิกการเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 5501/6086
24 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี
91 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3669/2563 ที่ กท 0404/1235722 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
92 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3670/2563 ที่ กท 0404/1235822 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
93 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3671/2563 ที่ กท 0404/1235922 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
94 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3672/2563 ที่ กท 0404/1236022 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
95 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3673/2563 ที่ กท 0404/1236122 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
96 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3674/2563 ที่ กท 0404/1236222 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
97 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/913
23 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร
98 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/241023 ธ.ค. 2563ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
99 เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์ ที่ กท 0403/ว 19624 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
100 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ ที่ กท 0403/ว 19724 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
101 ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งใหม่ ที่ กท 0403/ว 19824 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
102 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบบ้านให้ชาวชุมชนบึงบางซื่อ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ ณ พื้นที่พัฒนาบึงบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2338
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
103 การรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/2154
23 ธ.ค. 2563ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
104 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/628123 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
105 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/628423 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
106 ขอส่งสำเนาหนังสือวิทยุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/9817
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย
107 ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/908
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
108 เตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/909
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร
109 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0100/239222 ธ.ค. 2563ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
110 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/890522 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
111 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6191
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
112 แจ้งเลื่อนการดำเนินการสัมมนาหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4189
23 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
113 การโอนวัสดุ จำนวน 23 รายการ ที่ กท 0904/0.429618 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา
114 ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/01034022 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา
115 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4501/01028022 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา
116 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/600623 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม
117 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/626322 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
118 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/625822 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
119 ขอให้ตรวจสอบและทบทวนรายการ/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ด่วนที่สุด
ที่่ กท 1902/939
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
120 แก้ไขหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/936
21 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
121 การจัดสรรพัดลมและผ้า HEPA ให้กับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0801/10761
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
122 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6277
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
123 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6274
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
124 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 23 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6271
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
125 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/290622 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
126 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสริร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ กท 0704/974922 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย
127 ขอยกเลิกงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2896
22 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
128 แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2894
22 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
129 ขอเรียนเชิญร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2902
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
130 ขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2325
22 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
131 ผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ กท 0303/213321 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
132 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/623521 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
133 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/965016 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
134 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหาคร ที่ พิเศษ 2/256321 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
135 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/621121 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
136 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0601/1356018 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
137 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6252
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
138 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 22 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6246
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
139 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ที่ กท 1603/176818 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง
140 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/335621 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา
141 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/337022 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา
142 การทบทวนกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ที่ กท 0405/758522 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
143 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4151
18 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
144 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/236818 ธ.ค. 2563ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
145 ขอส่งรายงานสรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563) ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0504/230918 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
146 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/830417 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
147 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/830717 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
148 การเร่งรัดร่างกฎหมายของรัฐบาล ด่วนที่สุด
ที่ กท0405/7540
18 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
149 การปรับปรุงแนวทางการขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแปลกฎหมายและตรวจสอบรับรองคำแปลกฎหมาย ที่ กท 0405/753818 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
150 แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564 ที่ กท 1207/282518 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
151 ขอยกเลิกกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 4 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 194
21 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
152 แจ้งกำหนดการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 195
21 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
153 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/620018 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
154 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/620518 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
155 รายงานผลการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0502/231218 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
156 รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1307/832918 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
157 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 360 รายการ (445 ชิ้น) ที่ กท 8908/787818 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางบอน
158 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/883818 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
159 แจ้งแนวทางการใช้โปรแกรม Thai School Lunch for BMA สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ที่ กท 0803/1071418 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
160 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4106/780321 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
161 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6228
21 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
162 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 19-21 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6225
21 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
163 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6231
21 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
164 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 76 และรุ่นที่ 77 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4165
21 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
165 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 192
17 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
166 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1207/281217 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
167 รายงานข้าราชการและลูกจ้างเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ กท 0403/ว 19318 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
168 การสำรวจข้อมูลบัตรประจำตัวผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ของสำนักงานเขต ที่ กท 1103/589315 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
169 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน ที่ กท 0509/230417 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
170 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/617617 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
171 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/617417 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
172 มารดาข้าราชการกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม ที่ กท 8801/788117 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ
173 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6170
17 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
174 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6196
18 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
175 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/964316 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
176 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ที่ กท 0404/1208116 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
177 ส่งสำเนากรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/ก.95618 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการการสำนักการระบายน้ำ
178 การประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 ที่ กท 1305/831518 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
179 การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8316
18 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
180 ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 5501/597317 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี
181 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1001/405216 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
182 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX : Digital Intelligence and Smart Systems) รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4147
17 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
183 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2297
16 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
184 ส่งประกาศสำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
ที่ กท 0407/1434
15 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานตรวจสอบภายใน
185 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6151
16 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
186 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6153
16 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
187 ส่งประกาศสำนักงานเขตพระโขนง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 4901/5772
16 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง
188 ขอส่งประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ที่ กท 4101/7563
14 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
189 ขอเรียนเชิญร่วมพิธี งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564
ที่ กท 1207/2807
16 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
190 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 ) สูงเกินค่ามาตรฐาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0801/891
16 ธ.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร
191 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท0504/2284
15 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
192 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6130
15 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
193 การใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)
ที่ กท 0303/2111
16 ธ.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
194 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6128
15 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
195 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคมจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์
ที่ กท 8303/8599
9 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา
196 รายงานผลการดำเนินงานการรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด 19 ของเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี
ที่ กท 0410/1196
15 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ
197 ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564
ที่ กท 1207/2794
15 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
198 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6147
16 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
199 ส่งสำเนาประกาศกรุงมหานคร
ที่ กท 4105/7713
16 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
200 ขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูลและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำบัญชีแสดงการจำแนกตำแหน่งที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และมาตรการบริหารกำลังคน
ที่ กท 0304/2092
14 ธ.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
201 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6111
14 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
202 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6085
14 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
203 ขอเชิญร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 191
15 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
204 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6124
15 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
205 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสือออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6118
15 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
206 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ที่ กท 0401/7558
9 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
207 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3515/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11943
14 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
208 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3516/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11944
14 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
209 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3517/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11945
14 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
210 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3518/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11946
14 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
211 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3518/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11947
14 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
212 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3520/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11948
14 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
213 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5983
9 ธ.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
214 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 8901/7737
9 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน
215 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Sustainable Waste Management and Smart Urbanisation
ที่ กท 0302/2080
9 ธ.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
216 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6073
9 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
217 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6075
9 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
218 หลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ
ที่ กท 0401/4084
9 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
219 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0100/2305
9 ธ.ค. 2566ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
220 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6104
14 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
221 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสือออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6101
14 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
222 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6107
14 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
223 ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา
ที่ กท 0713.44/9457
3 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
224 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง
ที่ กท 1301/8093
9 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
225 รายงานการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562- มีนาคม 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/5863
14 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยกานสำนักสิ่งแวดล้อม
226 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินจากส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานภายนอกและการรับบริจาคทรัพย์สิน กท 1307/78143 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง
227 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/868
7 ธ.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร
228 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ
ที่ กท 1307/7876
4 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
229 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ กท 0805/10423
4 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
230 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ที่ กท 4101/7483
7 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
231 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 1 ปี)
ที่ กท 0502/2246
8 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
232 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ที่ กท 1302/7882
3 ธ.ค. 2566ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง
233 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ กท 0510/2244
7 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
234 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ
ที่ กท 7407/8144
7 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด
235 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 0701/9533
7 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
236 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 0701/9509
4 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
237 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6014
7 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
238 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5996
7 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
239 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
ที่ กท 7108/5672
8 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางราชเทวี
240 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 190
8 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
241 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสำเนาบัญชีรายชื่อบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/2723
4 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
242 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ กท 1207/2692
2 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
243 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ที่ กท 5700/5487
8 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
244 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ที่ กท 0408/6041
8 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
245 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/6051
8 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
246 แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ที่ กท 1404/6628
2 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
247 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0404/11550
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
248 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรกทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1-6
ที่ กท 0807/10428
4 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
249 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Gender Equality and Social Inclusion (GESI)
ที่ กท 0505/1230
4 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
250 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5985
4 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
251 การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกค่าอาหารกลางวันในวันที่มีการสอนเสริมแบบเข้มและวันที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0803/10354
2 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการส่ำนักการศึกษา
252 การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 188
7 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
253 ขอความอนุเคาะห์เข้าเก็บความต้องการสำหรับการพัฒนาระบบในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 189
7 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
254 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5988
4 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
255 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6004
7 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
256 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6010
7 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
257 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้า และอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/10434
4 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
258 ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
ที่ กท 0802/10472
7 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
259 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/6025
7 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
260 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5959
3 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
261 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ที่ กท 4507/9784
3 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา
262 ส่งประกาศประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (ส่วนที่ 1) ภายในสำนักเขตคลองสามวา ครั้งที่ 2
ที่ กท 8308/8397
3 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา
263 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 5003/8469
3 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
264 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 ธันวาคม
ที่ กท 0408/5963
3 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
265 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 5003/8470
3 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
266 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ที่ กท 4801/5823
2 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
267 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5968
3 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
268 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง
ที่ กท 8101/5464
27 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง
269 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0304/1981
30 ธ.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
270 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 1006/3634
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
271 แนวทางการจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (OS) เพิ่มเติม
ที่ กท 0507/2190
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
272 รายงานการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
ที่ กท 0508/2186
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
273 การสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Set Self-Assessment)
ที่ กท 0401/3995
30 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
274 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 1201/2669
30 ธ.ค. 2566ทราบผูอำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
275 ขอสำรวจข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
ที่ กท 0304/2004
1 ธ.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
276 การจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ กท 0304/2007
1 ธ.ค. 2566ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
277 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5912
1 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
278 ขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7757
1 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
279 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5903
1 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
280 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5906
1 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
281 ขอส่งหนังสือขออนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายอุดหนุนทั่วไปฯ
ที่ กท 0803/10197
27 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
282 แนวทางการเบิกจ่ายเงินคืนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีผู้เสียภาษีแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนค่าภาษีผ่านทางบัญชีธนาคาร
ที่ กท 1302/7695
30 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
283 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5910
1 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
284 สอบถามความประสงค์ในการประชุมแนวดิ่งสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร
ที่ กท 0405/7254
2 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
285 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50-51
ที่ กท 0401/4013
2 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
286 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 1002/ก.3176
1 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
287 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 1002/ก.3175
1 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
288 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563
ที่ กท 1203/2673
30 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทียว
289 ส่งประกาศสำนักงานเขตสวนหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 7701/10028
1 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง
290 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2181
30 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
291 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7772
1 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
292 เชิญร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าว "ผลการดำเนินงานตามนโยบาย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2563 และนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครในปี 2564" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5917
1 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
293 ขอส่งจดหมายข่าวกองนิติการและบังคับคดีเพื่อเผยแพร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ที่ กท 1404/6552
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
294 เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/7692
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
295 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง
ที่ กท 1301/7707
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
296 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5941
2 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
297 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5814
30 ธ.ค. 2566ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
298 ข้อหารือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายกรณี ห้างสรพพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาบางปะกอก
ที่ กท 1302/7759
1 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
299 ส่งมติ ก.ก.ครั้งที่ 10/2563
ที่ กท 0301/2011
1 ธ.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
300 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0408/5944
2 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
301 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5936
2 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
302 รายงานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0408/5946
2 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
303 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร
ที่ กท 0807/10359
2 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
304 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ กท 0303/843
2 ธ.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร
305 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ที่ กท 1302/7626
2 ธ.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
306 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานร ครั้งที่ 12/2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5871
2 ธ.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
307 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 187
1 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
308 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ที่ กท 0100/219
26 ธ.ค. 2566ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
309 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
ที่ กท 0502/2164
26 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
310 ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ที่ กท 0405/7062
25 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
311 ขอความร่วมมือกำชับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ตามมาตราการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0801/10186
27 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
312 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 1006/3617
27 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
313 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 1006/3619
27 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
314 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ที่ กท 1701/2646
16 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
315 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตทุ่งครุ
ที่ กท 8807/7398
ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ
316 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/5843
25 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
317 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ กท 0502/2169
27 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
318 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/5841
26 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยสำนักงานประชาสัมพันธ์
319 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 1301/1967
27 ธ.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
320 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
ที่ กท 4201/4326
30 ธ.ค. 2566ทราบ
321 โอนวัสดุสำนักงาน
ที่ กท 1402/6530
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
322 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/5861
27 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
323 การบันทึกบัญชีย่อยรายได้จากเงินงบประมาณและบัญชีย่อยค่าใช้จ่ายจากเงินทุกประเภท
ที่ กท 1304/7687
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
324 ส่งประกาศสำนักงานเขตมีนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ที่ กท 5201/7105
27 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
325 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 7401/7674
25 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด
326 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 7401/7672
25 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด
327 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/5863
25 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
328 การสำรองข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ กท 1302/7627
27 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
329 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสือออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5882
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
330 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5885
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
331 ขอเชิญรับฟังการบรรยายธรรม
ที่ กท 0400.1/897
27 ธ.ค. 2566ทราบหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
332 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564
ที่ กท 1207/2647
26 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
333 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0100/2205
30 ธ.ค. 2566ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
334 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 4106/7344
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
335 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7678
27 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
336 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
ที่ กท 5501/5662
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี
337 ขอความร่วมมือติดตามการดำเนินงานและกำกับการรายงานผลโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1103/5679
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
338 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5889
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
339 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5873
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
340 ส่งสำเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม
ที่ กท 1501/2990
30 ธ.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
      Execution time 0.02 seconds.