หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ธันวาคม 63

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 187
1 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
2 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ที่ กท 0100/219
26 ธ.ค. 2567ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
ที่ กท 0502/2164
26 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4 ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ที่ กท 0405/7062
25 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
5 ขอความร่วมมือกำชับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ตามมาตราการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0801/10186
27 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
6 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 1006/3617
27 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
7 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 1006/3619
27 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
8 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ที่ กท 1701/2646
16 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
9 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตทุ่งครุ
ที่ กท 8807/7398
ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ
10 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/5843
25 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
11 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ กท 0502/2169
27 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
12 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/5841
26 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยสำนักงานประชาสัมพันธ์
13 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 1301/1967
27 ธ.ค. 2567ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
14 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
ที่ กท 4201/4326
30 ธ.ค. 2567ทราบ
15 โอนวัสดุสำนักงาน
ที่ กท 1402/6530
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
16 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/5861
27 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
17 การบันทึกบัญชีย่อยรายได้จากเงินงบประมาณและบัญชีย่อยค่าใช้จ่ายจากเงินทุกประเภท
ที่ กท 1304/7687
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
18 ส่งประกาศสำนักงานเขตมีนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ที่ กท 5201/7105
27 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
19 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 7401/7674
25 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด
20 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 7401/7672
25 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด
21 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/5863
25 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
22 การสำรองข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ กท 1302/7627
27 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
23 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสือออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5882
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
24 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5885
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
25 ขอเชิญรับฟังการบรรยายธรรม
ที่ กท 0400.1/897
27 ธ.ค. 2567ทราบหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
26 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564
ที่ กท 1207/2647
26 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
27 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0100/2205
30 ธ.ค. 2567ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
28 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 4106/7344
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
29 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7678
27 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
30 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
ที่ กท 5501/5662
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี
31 ขอความร่วมมือติดตามการดำเนินงานและกำกับการรายงานผลโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1103/5679
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
32 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5889
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
33 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5873
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
34 ส่งสำเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม
ที่ กท 1501/2990
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
35 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ กท 0303/843
2 ธ.ค. 2567ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร
36 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ที่ กท 1302/7626
2 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
37 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานร ครั้งที่ 12/2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5871
2 ธ.ค. 2567ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
38 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง
ที่ กท 8101/5464
27 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสะพานสูง
39 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0304/1981
30 ธ.ค. 2567ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
40 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 1006/3634
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
41 แนวทางการจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (OS) เพิ่มเติม
ที่ กท 0507/2190
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
42 รายงานการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
ที่ กท 0508/2186
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
43 การสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Set Self-Assessment)
ที่ กท 0401/3995
30 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
44 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 1201/2669
30 ธ.ค. 2567ทราบผูอำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
45 ขอสำรวจข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
ที่ กท 0304/2004
1 ธ.ค. 2567ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
46 การจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ กท 0304/2007
1 ธ.ค. 2567ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
47 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5912
1 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
48 ขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7757
1 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
49 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5903
1 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
50 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5906
1 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
51 ขอส่งหนังสือขออนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายอุดหนุนทั่วไปฯ
ที่ กท 0803/10197
27 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
52 แนวทางการเบิกจ่ายเงินคืนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีผู้เสียภาษีแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนค่าภาษีผ่านทางบัญชีธนาคาร
ที่ กท 1302/7695
30 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
53 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5910
1 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
54 สอบถามความประสงค์ในการประชุมแนวดิ่งสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร
ที่ กท 0405/7254
2 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
55 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 50-51
ที่ กท 0401/4013
2 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
56 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 1002/ก.3176
1 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
57 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 1002/ก.3175
1 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
58 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563
ที่ กท 1203/2673
30 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทียว
59 ส่งประกาศสำนักงานเขตสวนหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 7701/10028
1 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง
60 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2181
30 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
61 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7772
1 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
62 เชิญร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าว "ผลการดำเนินงานตามนโยบาย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2563 และนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครในปี 2564" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0408/5917
1 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
63 ขอส่งจดหมายข่าวกองนิติการและบังคับคดีเพื่อเผยแพร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ที่ กท 1404/6552
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
64 เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/7692
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
65 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง
ที่ กท 1301/7707
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
66 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5941
2 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
67 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5814
30 ธ.ค. 2567ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
68 ข้อหารือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายกรณี ห้างสรพพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาบางปะกอก
ที่ กท 1302/7759
1 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
69 ส่งมติ ก.ก.ครั้งที่ 10/2563
ที่ กท 0301/2011
1 ธ.ค. 2567ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
70 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0408/5944
2 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
71 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5936
2 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
72 รายงานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0408/5946
2 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
73 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร
ที่ กท 0807/10359
2 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
74 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5959
3 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
75 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ที่ กท 4507/9784
3 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา
76 ส่งประกาศประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (ส่วนที่ 1) ภายในสำนักเขตคลองสามวา ครั้งที่ 2
ที่ กท 8308/8397
3 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา
77 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 5003/8469
3 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
78 ส่งเอกสาร กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 ธันวาคม
ที่ กท 0408/5963
3 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
79 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 5003/8470
3 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
80 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ที่ กท 4801/5823
2 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
81 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5968
3 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
82 แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ที่ กท 1404/6628
2 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
83 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0404/11550
30 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
84 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรกทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1-6
ที่ กท 0807/10428
4 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
85 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Gender Equality and Social Inclusion (GESI)
ที่ กท 0505/1230
4 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
86 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5985
4 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
87 การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกค่าอาหารกลางวันในวันที่มีการสอนเสริมแบบเข้มและวันที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0803/10354
2 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการส่ำนักการศึกษา
88 การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 188
7 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
89 ขอความอนุเคาะห์เข้าเก็บความต้องการสำหรับการพัฒนาระบบในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 189
7 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
90 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5988
4 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
91 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6004
7 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
92 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6010
7 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
93 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้า และอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/10434
4 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
94 ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
ที่ กท 0802/10472
7 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
95 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/6025
7 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
96 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/868
7 ธ.ค. 2567ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร
97 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ
ที่ กท 1307/7876
4 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
98 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ กท 0805/10423
4 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
99 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ที่ กท 4101/7483
7 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
100 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 1 ปี)
ที่ กท 0502/2246
8 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
101 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ที่ กท 1302/7882
3 ธ.ค. 2567ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง
102 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ กท 0510/2244
7 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
103 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ
ที่ กท 7407/8144
7 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด
104 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 0701/9533
7 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
105 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 0701/9509
4 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
106 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6014
7 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
107 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/5996
7 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
108 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
ที่ กท 7108/5672
8 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางราชเทวี
109 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 190
8 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
110 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสำเนาบัญชีรายชื่อบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1203/2723
4 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
111 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ กท 1207/2692
2 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
112 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ที่ กท 5700/5487
8 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
113 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ที่ กท 0408/6041
8 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
114 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ กท 0408/6051
8 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
115 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินจากส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานภายนอกและการรับบริจาคทรัพย์สิน กท 1307/78143 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง
116 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5983
9 ธ.ค. 2567ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
117 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 8901/7737
9 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน
118 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Sustainable Waste Management and Smart Urbanisation
ที่ กท 0302/2080
9 ธ.ค. 2567ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
119 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6073
9 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
120 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6075
9 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
121 หลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ
ที่ กท 0401/4084
9 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
122 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ที่ กท 0100/2305
9 ธ.ค. 2567ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
123 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6104
14 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
124 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสือออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6101
14 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
125 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6107
14 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
126 ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา
ที่ กท 0713.44/9457
3 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
127 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง
ที่ กท 1301/8093
9 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
128 รายงานการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562- มีนาคม 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/5863
14 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยกานสำนักสิ่งแวดล้อม
129 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6111
14 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
130 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6085
14 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
131 ขอเชิญร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 191
15 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
132 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6124
15 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
133 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสือออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6118
15 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
134 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ที่ กท 0401/7558
9 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
135 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3515/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11943
14 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
136 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3516/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11944
14 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
137 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3517/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11945
14 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
138 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3518/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11946
14 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
139 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3518/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11947
14 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
140 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3520/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ กท 0404/11948
14 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
141 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท0504/2284
15 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
142 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6130
15 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
143 การใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)
ที่ กท 0303/2111
16 ธ.ค. 2567ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
144 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6128
15 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
145 ส่งเอกสารประกาศประกวดราคมจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์
ที่ กท 8303/8599
9 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา
146 รายงานผลการดำเนินงานการรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด 19 ของเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี
ที่ กท 0410/1196
15 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ
147 ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564
ที่ กท 1207/2794
15 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
148 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6147
16 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
149 ส่งสำเนาประกาศกรุงมหานคร
ที่ กท 4105/7713
16 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
150 ขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูลและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำบัญชีแสดงการจำแนกตำแหน่งที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และมาตรการบริหารกำลังคน
ที่ กท 0304/2092
14 ธ.ค. 2567ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
151 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2297
16 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
152 ส่งประกาศสำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
ที่ กท 0407/1434
15 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานตรวจสอบภายใน
153 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6151
16 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
154 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ที่ กท 0408/6153
16 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
155 ส่งประกาศสำนักงานเขตพระโขนง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล
ที่ กท 4901/5772
16 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง
156 ขอส่งประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ที่ กท 4101/7563
14 ธ.ค. 2567ทราบผู้อำนวยเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
157 ขอเรียนเชิญร่วมพิธี งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564
ที่ กท 1207/2807
16 ธ.ค. 2567ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
158 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 ) สูงเกินค่ามาตรฐาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0801/891
16 ธ.ค. 2567ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร
159 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 192
17 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
160 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1207/281217 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
161 รายงานข้าราชการและลูกจ้างเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ กท 0403/ว 19318 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
162 การสำรวจข้อมูลบัตรประจำตัวผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ของสำนักงานเขต ที่ กท 1103/589315 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
163 ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน ที่ กท 0509/230417 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
164 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/617617 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
165 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/617417 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
166 มารดาข้าราชการกรุงเทพมหานครถึงแก่กรรม ที่ กท 8801/788117 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ
167 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6170
17 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
168 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6196
18 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
169 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/964316 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
170 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ที่ กท 0404/1208116 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
171 ส่งสำเนากรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/ก.95618 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการการสำนักการระบายน้ำ
172 การประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 ที่ กท 1305/831518 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
173 การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8316
18 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
174 ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ กท 5501/597317 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี
175 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1001/405216 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
176 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX : Digital Intelligence and Smart Systems) รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4147
17 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
177 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4151
18 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
178 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/236818 ธ.ค. 2563ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
179 ขอส่งรายงานสรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563) ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0504/230918 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
180 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/830417 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
181 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/830717 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
182 การเร่งรัดร่างกฎหมายของรัฐบาล ด่วนที่สุด
ที่ กท0405/7540
18 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
183 การปรับปรุงแนวทางการขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแปลกฎหมายและตรวจสอบรับรองคำแปลกฎหมาย ที่ กท 0405/753818 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
184 แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564 ที่ กท 1207/282518 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
185 ขอยกเลิกกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 4 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 194
21 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
186 แจ้งกำหนดการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 195
21 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
187 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/620018 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
188 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/620518 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
189 รายงานผลการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0502/231218 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
190 รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1307/832918 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
191 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 360 รายการ (445 ชิ้น) ที่ กท 8908/787818 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางบอน
192 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5003/883818 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
193 แจ้งแนวทางการใช้โปรแกรม Thai School Lunch for BMA สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ที่ กท 0803/1071418 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
194 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4106/780321 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
195 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6228
21 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
196 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 19-21 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6225
21 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
197 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6231
21 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
198 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 76 และรุ่นที่ 77 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4165
21 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
199 ขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2325
22 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
200 ผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ กท 0303/213321 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
201 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/623521 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
202 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/965016 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
203 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหาคร ที่ พิเศษ 2/256321 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
204 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/621121 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
205 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0601/1356018 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
206 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6252
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
207 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 22 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6246
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
208 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ที่ กท 1603/176818 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง
209 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/335621 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา
210 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/337022 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา
211 การทบทวนกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ที่ กท 0405/758522 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี
212 ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/908
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
213 เตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/909
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร
214 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0100/239222 ธ.ค. 2563ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
215 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/890522 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
216 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6191
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
217 แจ้งเลื่อนการดำเนินการสัมมนาหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4189
23 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
218 การโอนวัสดุ จำนวน 23 รายการ ที่ กท 0904/0.429618 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา
219 ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/01034022 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา
220 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4501/01028022 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา
221 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/600623 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม
222 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/626322 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
223 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/625822 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
224 ขอให้ตรวจสอบและทบทวนรายการ/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ด่วนที่สุด
ที่่ กท 1902/939
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
225 แก้ไขหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/936
21 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
226 การจัดสรรพัดลมและผ้า HEPA ให้กับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0801/10761
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
227 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6277
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
228 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6274
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
229 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 23 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6271
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
230 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/290622 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
231 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสริร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ กท 0704/974922 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย
232 ขอยกเลิกงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2896
22 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
233 แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2894
22 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
234 ขอเรียนเชิญร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2902
22 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
235 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/9819
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย
236 รายงานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0400.1/92221 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
237 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 24 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6299
24 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
238 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6302
24 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
239 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6305
24 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
240 ขอแจ้งยกเลิกการเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 5501/6086
24 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี
241 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3669/2563 ที่ กท 0404/1235722 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
242 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3670/2563 ที่ กท 0404/1235822 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
243 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3671/2563 ที่ กท 0404/1235922 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
244 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3672/2563 ที่ กท 0404/1236022 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
245 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3673/2563 ที่ กท 0404/1236122 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
246 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3674/2563 ที่ กท 0404/1236222 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
247 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/913
23 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร
248 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/241023 ธ.ค. 2563ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
249 เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์ ที่ กท 0403/ว 19624 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
250 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ ที่ กท 0403/ว 19724 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
251 ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งใหม่ ที่ กท 0403/ว 19824 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
252 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบบ้านให้ชาวชุมชนบึงบางซื่อ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ ณ พื้นที่พัฒนาบึงบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2338
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
253 การรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/2154
23 ธ.ค. 2563ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
254 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/628123 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
255 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/628423 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
256 ขอส่งสำเนาหนังสือวิทยุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/9817
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย
257 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 ที่ กท 0401/421324 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
258 การแก้ไขแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) ที่ กท 1305/854323 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
259 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/10847
24 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
260 การดำเนินการตามเป้าหมายการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/6095
23 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
261 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8542
23 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
262 ขอให้ส่งรายชื่อผู้ใช้งานระบบเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1102/607522 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
263 ส่งประกาศสำนักงานเขตพระโขนง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4901/593524 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง
264 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4107/790324 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
265 แจ้งตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/581524 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง
266 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/604324 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม
267 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3702/2563 ที่ กท 0404/1247124 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
268 ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ กท 0701/984224 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย
269 ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/ศบค.กทม.2349
24 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
270 กฎกระทรวงฉบับที่ 68 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.2750
25 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา
271 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/ว 758225 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน
272 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8306/889724 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา
273 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/630924 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
274 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/631125 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
275 แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/217325 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
276 ขอยกเลิกงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 5501/6107
25 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี
277 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6326
25 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
278 ขอส่งกำหนดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/2357
25 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
279 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตใช้อาคารที่พักอาศัยเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร (ร้านอาหาร) ที่ กท 0714/95274 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักอนามัย
280 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6245
25 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
281 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/90121 ธ.ค. 2563ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร
282 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นางสาวอนุกรต ศรีใจตัน) ที่ กท 4401/458825 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
283 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/633325 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
284 ขอส่งรายงานการประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน (การประชุมแนวดิ่ง) ที่ กท 0503/236528 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
285 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/604224 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม
286 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/633025 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
287 บิดาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก ถึงแก่กรรม ที่ กท 4301/513828 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก
288 ขอยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2593
28 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
289 บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 1001/4185
28 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
290 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1809/280525 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
291 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/586824 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี
292 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1001/416725 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
293 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/983824 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
294 ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ ถึงแก่กรรม ที่ กท0408/636328 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
295 รายงานการใช้งานระบบตามโครงการ "บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา" จองคิวออนไลน์ งานด้านทะเบียนและการขออนุญาตต่างๆ ครั้งที่ 5/2563 ที่ กท 0508/235525 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
296 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4401/459228 ธ.ค. 2563ดำเนินการ
297 แนวทางการพิจารณาจัดงาน/กิจกรรมที่มีการชุมนุมคน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/9876
25 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย
298 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่่ 16-28 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3648
28 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
299 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6354
28 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
300 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/218228 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
301 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/862325 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
302 ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเทศกาลหยุดต่อเนื่อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/934
28 ธ.ค. 2563ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร
303 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/8664
28 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
304 การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service 2021 (UNPSA) ที่ กท 0303/218628 ธ.ค. 2563ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
305 แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซื่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ที่ กท 1305/858925 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง
306 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/635828 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
307 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/636128 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
308 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6376
29 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
309 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6379
29 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
310 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/988625 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
311 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/988425 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
312 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/988925 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย
313 สำรวจจำนวนข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1305/8680
28 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
314 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/892029 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง
315 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/891829 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง
316 ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0807/1095329 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
317 ขอชะลอการดำเนินโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร ที่ กท 0807/1095129 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
318 ขอชะลอการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1-6 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/10967
29 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
319 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (ยธส.12) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/4259
29 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
320 ขอความร่วมมืองดการเข้าอวยพรปีใหม่ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/199
30 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
321 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/958
28 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
322 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) ประจำวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2374
29 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
323 กิจกรรมการบูรณาการระบบการร้องเรียนและการแสดงผลการร้องเรียนต่อสาธารณชน ที่ กท 0306/219929 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
324 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ที่ กท 0803/1082824 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
325 การรับของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ กท 0404/1265030 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
326 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/638329 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
327 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ กท 0408/638529 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
328 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ กท 6001/1127430 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ
329 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/827830 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร
330 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/827629 ธ.ค. 2563ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร
331 เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/945
30 ธ.ค. 2563ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร
332 การควบคุม กำกับ ดูแลตลาดให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0714/947
30 ธ.ค. 2563ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร
333 การวิเคาะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ด่วนมาก
ที่ กท0408/6400
30 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
334 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/6406
30 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวการสำนักงานประชาสัมพันธ์
335 หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/220830 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
336 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/193925 ธ.ค. 2563ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
337 เวียนแจ้งตอบข้อร้องทุกข์เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าประเภทและระดับตำแหน่งใหม่ ที่ กท 0304/220329 ธ.ค. 2563ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
338 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2563 (เอกสาร 2 รายละเอียดแนบท้าย) ที่ กท 0301/2213 30 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
339 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2563 (เอกสาร 1) ที่ กท 0301/221330 ธ.ค. 2563ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
340 รายงานผลการตรวจสอบประเมินผลการควบคุมทรัพย์สินที่ใช้งานประจำศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานครตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0407/92828 ธ.ค. 2563ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร
      Execution time 0.02 seconds.