หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน วันนี้

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ขอส่งรายการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/539
25 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2566 เวลา 11:11
2 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/38524 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 11:12
3 ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Formal Solutions to Informal Settlements" ที่ กท 0302/18424 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.25 ม.ค. 2566 เวลา 11:15
4 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/43023 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ม.ค. 2566 เวลา 11:16
5 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1902/2824 ม.ค. 2566ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2566 เวลา 11:19
6 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/199
25 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.25 ม.ค. 2566 เวลา 14:20
7 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/396
25 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 14:21
8 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/393
25 ม.ค. 2566ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 14:22
9 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/382
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ม.ค. 2566 เวลา 14:23
10 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต ที่ กท 1305/48625 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 ม.ค. 2566 เวลา 15:33
11 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่ กท 0404/ว 2120 ม.ค. 2566ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ม.ค. 2566 เวลา 15:35
      Execution time 0 seconds.