หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน เมื่อวาน

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 แนงทางการดำเนินการตัวชี้วัด "ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/163
23 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.24 ม.ค. 2566 เวลา 10:30
2 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/35723 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 10:31
3 การโอนวัสดุ จำนวน 3 รายการ ที่ กท 0407/10420 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน24 ม.ค. 2566 เวลา 10:33
4 ขอเชิญร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 และบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/502
24 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 10:36
5 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ กท 0408/35923 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 11:14
6 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/168
23 ม.ค. 2566ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.24 ม.ค. 2566 เวลา 11:16
7 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/505
24 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 11:19
8 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 6 ระเบียบวาระที่ 3.1 ระเบียบวาระที่ 3.2 และระเบียบวาระที่ 4.1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/506
24 ม.ค. 2566ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 11:22
9 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) ที่ กท 0407/ว 1819 ม.ค. 2566ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 11:43
10 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ที่ กท 4501/45723 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา24 ม.ค. 2566 เวลา 14:05
11 ส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1001/22023 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 ม.ค. 2566 เวลา 14:08
12 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 1524 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 15:07
13 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
กท 0408/0375
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 15:34
14 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/0378
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ม.ค. 2566 เวลา 15:36
15 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
กท 1207/0243
24 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว24 ม.ค. 2566 เวลา 15:39
16 ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กท 0401/27823 ม.ค. 2566ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ม.ค. 2566 เวลา 15:41
      Execution time 0 seconds.