หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน วันนี้

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56537 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 11:15
2 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ กท 0408/56507 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 11:16
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ที่ กท 0408/56828 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 13:55
4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5670
8 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 14:38
5 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5673
8 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ธ.ค. 2565 เวลา 14:39
6 มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/8458
7 ธ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:07
7 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 9/2565 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 8/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/9171
7 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:11
8 ซักซ้อมการจัดส่งข้อมูลที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/8459
7 ธ.ค. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:26
9 ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง ที่ กท 0403/ว 1518 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ธ.ค. 2565 เวลา 15:38
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดแสดงดนตรีแจ๊สตามโครงการกิจกรรมดนตรีในสวน Igor Butman and Friends Concert ณ กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
กท 0410/1645
8 ธ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ8 ธ.ค. 2565 เวลา 16:47
      Execution time 0 seconds.