หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน วันนี้

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0501/271024 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2565 เวลา 10:39
2 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก ที่ กท 0502/269924 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2565 เวลา 10:40
3 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/546424 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 10:42
4 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/546624 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 10:43
5 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3376/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) ด่วนมาก
ที่ กท 1102/6882
23 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 พ.ย. 2565 เวลา 10:48
6 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/779523 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2565 เวลา 10:51
7 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานที่พยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/782924 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2565 เวลา 11:28
8 ขอเชิญร่วมทำบุญ งานทอดผ้าป่า ช่วยน้องให้ปลอดภัย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 149
25 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2565 เวลา 11:37
9 การโอนพัสดุ จำนวน 13 รายการ ที่ กท 7608/541324 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดินแดง25 พ.ย. 2565 เวลา 14:42
10 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5480
25 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 14:43
11 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5477
25 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2565 เวลา 14:44
      Execution time 0 seconds.