หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน เมื่อวาน

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 การตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและการรับรู้มูลค่าทรัพย์สินตามหลักการและนโยบายบัญชีของกรุงเทพมหนคร ที่ กท 0407/31022 พ.ย. 2565ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 08:46
2 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4103/537114 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย24 พ.ย. 2565 เวลา 08:49
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7223
24 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 11:07
4 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/544323 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 11:09
5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/269123 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 พ.ย. 2565 เวลา 11:09
6 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/564723 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง24 พ.ย. 2565 เวลา 11:10
7 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7576
14 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ย. 2565 เวลา 11:13
8 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ กท 0408/544623 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 11:14
9 รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ ครั้งที่ 2/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/2687
22 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม24 พ.ย. 2565 เวลา 11:15
10 ขอความร่วมมือตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลรายงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/6879
23 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม24 พ.ย. 2565 เวลา 11:17
11 การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ที่ กท 0303/246823 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 11:21
12 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 148
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 13:30
13 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ที่ กท 4007/535423 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการเขตพระนคร24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
14 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/463523 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
15 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/548822 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
16 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 1207/272023 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
17 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad ที่ กท 0806/865323 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
18 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/7232
24 พ.ย. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
19 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5457
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
20 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5454
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:53
21 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5460
24 พ.ย. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2565 เวลา 14:54
22 ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ ที่ กท 1307/275424 พ.ย. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ย. 2565 เวลา 15:18
      Execution time 0 seconds.