BMA Smart Service ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายปกครอง

วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งาน Linkage Center ของกรุงเทพมหานคร

การ Update Lincense การใช้งาน แบบไม่ต้องติดตั้งใหม่

เพื่อความปลอดภัยจึงต้อง Update Lincense ทุกปี ตามมาตรฐานของกรมการปกครอง

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 64 bit ให้ดำเนินการตามคู๋มือ ->คู่มือ

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 32 bit ให้ดำเนินการตามคู๋มือ ->คู่มือ

ไม่สามารถใช้งานได้ อาการ หน้าจอเป็นสีขาว ไม่แสดงผล

ต้องแก้ไขโดยการล้างค่าใน Cache ของโปรแกรม Chrome ให้ดำเนินการตามคู๋มือ -> คู่มือ

Window 7 ไม่เห็นเครื่องอ่านบัตรฯ ยี่ห้อ Feitian

เนื่องจาก Window 7 ไม่รู้จักเครือ่งอ่านบัตร ให้ดำเนินการตามคู่มือ -> คู่มือ