หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน เวียนทั้งหมด

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0403/ว 1857 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 08:40
2 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 186
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:21
3 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/3094
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:32
4 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/3091
3 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:35
5 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/59523 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:51
6 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/59453 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:51
7 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1501/30863 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:52
8 ขอส่งเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1501/30873 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:53
9 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กท 0303/19822 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:55
10 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5003/85432 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:57
11 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/105673 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ธ.ค. 2564 เวลา 12:00
12 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/79787 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:53
13 การบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Analytics) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2007
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:54
14 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/59787 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:55
15 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5963
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:56
16 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5966
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:57
17 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5969
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:58
18 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6021
7 ธ.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 15:27
19 การสำรวจ/ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.191
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 16:21
20 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5949
1 ธ.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 2564 เวลา 10:32
21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนตอบแบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1104/5753
30 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม3 ธ.ค. 2564 เวลา 10:34
22 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7893
2 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ธ.ค. 2564 เวลา 13:59
23 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1004/ก.182730 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 ธ.ค. 2564 เวลา 14:00
24 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 0404/117581 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ธ.ค. 2564 เวลา 14:01
25 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/59242 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ธ.ค. 2564 เวลา 14:02
26 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/59162 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ธ.ค. 2564 เวลา 14:03
27 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจ้งประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/59313 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ธ.ค. 2564 เวลา 14:04
28 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ ที่ กท 0405/72372 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:19
29 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2564 ที่ กท 0301/19802 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:20
30 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ที่ กท 0908/26343 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:22
31 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4935
3 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:22
32 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5941
3 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:23
33 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/20421 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:24
34 ส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ กท 0701/20381 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:25
35 การสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ที่ กท 0401/35333 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 2564 เวลา 15:27
36 การขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/2213
3 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3 ธ.ค. 2564 เวลา 16:32
37 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/58941 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2564 เวลา 13:08
38 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/58921 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2564 เวลา 13:09
39 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/92271 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง2 ธ.ค. 2564 เวลา 13:11
40 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6207/66561 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน2 ธ.ค. 2564 เวลา 13:12
41 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/10491
1 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:18
42 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6501/79752 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตจตุจักร2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:22
43 กำชับการดำเนินการทางวินัย ที่ กท 0306/ว 3342 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:31
44 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/78261 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:34
45 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตจตุจักร เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทรุจริตคอรัปชั่น ที่ กท 6501/793830 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:36
46 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.4882 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2 ธ.ค. 2564 เวลา 14:59
47 การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1977
2 ธ.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:01
48 ร่างสัญญาเช่าทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ฉบับ ที่ กท 1302/780830 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:03
49 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5906
2 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:05
50 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5909
2 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:06
51 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5912
2 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:07
52 ขอเชิญประชุมซักซ้อมระบบ e-case สำหรับโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ กท 1505/30461 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม2 ธ.ค. 2564 เวลา 15:13
53 แนวทางดำเนินงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยและรูปแบบการดำเนินงานด้านการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/5731
30 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 ธ.ค. 2564 เวลา 10:58
54 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/586630 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2564 เวลา 10:59
55 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ กท 0408/586830 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2564 เวลา 11:00
56 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565 ที่ กท 1207/218430 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1 ธ.ค. 2564 เวลา 14:54
57 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 ที่ กท 1207/218230 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1 ธ.ค. 2564 เวลา 14:56
58 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/775229 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ธ.ค. 2564 เวลา 14:58
59 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/774929 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ธ.ค. 2564 เวลา 14:58
60 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8801/65691 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:01
61 แจ้งย้ายสถานที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ที่ กท 0508/245330 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:03
62 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0701/1040329 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:04
63 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5888
1 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:05
64 การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 184
1 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:08
65 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5885
1 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ธ.ค. 2564 เวลา 15:16
66 แนวทางการรายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0501/2459
30 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ธ.ค. 2564 เวลา 16:02
67 รายงานข้อมูลการศึกษาวิจัย แผนพัฒนา แผนแม่บท หรือแผนอื่น ๆ ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/ว.331
1 ธ.ค. 2564ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร1 ธ.ค. 2564 เวลา 16:09
68 การสำรวจ/ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.185
30 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2564 เวลา 09:11
69 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/535029 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2564 เวลา 10:13
70 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5918
30 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2564 เวลา 10:17
71 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 12/2564 และขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 11/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/7850
29 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 พ.ย. 2564 เวลา 11:26
72 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/779626 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 พ.ย. 2564 เวลา 11:29
73 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1003/122229 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 พ.ย. 2564 เวลา 13:30
74 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564 ที่ กท 0306/195229 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 พ.ย. 2564 เวลา 13:34
75 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 7108/454329 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตราชเทวี30 พ.ย. 2564 เวลา 13:36
76 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/584329 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2564 เวลา 13:38
77 ขอส่งรายงานการประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 0408/584829 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2564 เวลา 13:40
78 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5859
30 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2564 เวลา 14:52
79 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5862
30 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 พ.ย. 2564 เวลา 14:54
80 การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก ที่ กท 0403/ว 18329 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 2564 เวลา 09:03
81 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 ที่ กท 0403/ว 18229 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 2564 เวลา 09:27
82 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/582126 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2564 เวลา 12:30
83 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/581226 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2564 เวลา 12:32
84 เวียนแจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ที่ กท 0701/1036226 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย29 พ.ย. 2564 เวลา 12:33
85 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1-5 ที่ กท 0807/781529 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 พ.ย. 2564 เวลา 12:36
86 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
กท 0504/2441
29 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 พ.ย. 2564 เวลา 14:53
87 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครออกจากราชการ ที่ กท 7907/888625 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสายไหม29 พ.ย. 2564 เวลา 14:55
88 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/349626 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา29 พ.ย. 2564 เวลา 14:56
89 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5833
29 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2564 เวลา 14:57
90 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5839
29 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 พ.ย. 2564 เวลา 14:58
91 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1147424 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 พ.ย. 2564 เวลา 15:18
92 ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. (News HRD Letter) ที่ กท 0401/342925 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 09:32
93 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 46) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/10260
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 พ.ย. 2564 เวลา 13:23
94 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 28 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3439
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 13:28
95 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/579525 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ย. 2564 เวลา 13:31
96 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/578725 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ย. 2564 เวลา 13:33
97 ส่งประกาศสำนักงานเขตสาทร เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 6801/559822 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร26 พ.ย. 2564 เวลา 14:40
98 ส่งประกาศสำนักงานเขตสาทร เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น และข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ที่ กท 6801/559922 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร26 พ.ย. 2564 เวลา 14:46
99 ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร จำนวน 5 พื้นที่ ที่ กท 3608/61225 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 14:55
100 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3441
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 15:03
101 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ กท 1201/214325 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว26 พ.ย. 2564 เวลา 15:09
102 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5808
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ย. 2564 เวลา 15:12
103 เชิญประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดให้บริการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/10331
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 พ.ย. 2564 เวลา 15:29
104 สรุปข้อสั่งการในการประชุมหารือข้อราชการกับผู้อำนวยการเขต ครั้งที่ 2/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.184
26 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 17:38
105 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแบบที่ใช้ในการบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/666
15 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 11:17
106 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 314
15 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 11:19
107 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/2420
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2564 เวลา 11:31
108 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2564 ที่ กท 0503/241824 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2564 เวลา 11:40
109 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ กท 1008/360022 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 พ.ย. 2564 เวลา 14:22
110 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ ที่ กท 0306/193024 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 14:32
111 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8201/531423 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง25 พ.ย. 2564 เวลา 14:32
112 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/444824 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง25 พ.ย. 2564 เวลา 14:39
113 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/577024 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2564 เวลา 14:40
114 รับสมัครทุนการศึกษา่ในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/7764
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 พ.ย. 2564 เวลา 15:15
115 รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/7766
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 พ.ย. 2564 เวลา 15:18
116 การเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7542
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2564 เวลา 15:31
117 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5783
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2564 เวลา 15:31
118 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5780
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2564 เวลา 15:32
119 สำรวจความประสงค์ขอรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ กท 0802/776925 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 พ.ย. 2564 เวลา 15:33
120 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทยศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3437
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 15:35
121 การรายงานผลงานที่สำคัญเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี 2565 ที่ กท 0410/109125 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ25 พ.ย. 2564 เวลา 15:37
122 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5001/822924 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ25 พ.ย. 2564 เวลา 15:38
123 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/750724 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2564 เวลา 15:40
124 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรนวัฒกรรมบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (นวต.MAX : Digital Intelligence and Smart Systems ) รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3369
23 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 11:28
125 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6901/635723 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม24 พ.ย. 2564 เวลา 11:59
126 ทุนการศึกษา หลักสูตร Sustainable Urban Planning and Urban Transportation Development ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3373
23 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 13:18
127 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายกรณีชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1304/732319 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ย. 2564 เวลา 13:23
128 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/573523 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 13:26
129 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/574323 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 13:28
130 แนวทางการดำเนินงานและประเมินผลโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยฯ) ที่ กท 0714/986615 พ.ย. 2564ทราบรองผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ย. 2564 เวลา 13:59
131 ส่งสำเนายกเลิกประกาศสำนักอนามัย ที่ กท 0701/1018123 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ย. 2564 เวลา 14:03
132 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1017823 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ย. 2564 เวลา 14:16
133 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/ว.32723 พ.ย. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 14:29
134 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5762
24 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 14:34
135 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5759
24 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 14:38
136 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Sandbox) ที่ กท 0408/576824 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 14:46
137 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2410
23 พ.ย. 2564ทราบรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 พ.ย. 2564 เวลา 14:54
138 การดำเนินการตามมติ ก.ก. กรณีการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ที่ กท 0306/ว.32924 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติรองปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 15:07
139 การประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว.181
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 16:43
140 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/571522 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2564 เวลา 13:03
141 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/570122 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2564 เวลา 13:04
142 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/191022 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2564 เวลา 13:05
143 การจัดทำและส่งรายงานทางการเงิน ที่ กท 0407/31918 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2564 เวลา 13:08
144 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางเขน ที่ กท 5101/1033115 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน23 พ.ย. 2564 เวลา 14:13
145 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0805/763519 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 พ.ย. 2564 เวลา 14:16
146 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/211022 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว23 พ.ย. 2564 เวลา 14:34
147 ขออนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7642
19 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 พ.ย. 2564 เวลา 14:41
148 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5731
23 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2564 เวลา 15:16
149 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5728
23 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 พ.ย. 2564 เวลา 15:18
150 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1139823 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 พ.ย. 2564 เวลา 15:24
151 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 38/2564 ที่ กท 0503/237819 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 พ.ย. 2564 เวลา 11:00
152 การให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง ด่วนมาก
ที่ กท 0404/ว 320
18 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2564 เวลา 11:01
153 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/568919 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2564 เวลา 11:02
154 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4901/904019 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง22 พ.ย. 2564 เวลา 11:04
155 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องกลไกประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2383
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 พ.ย. 2564 เวลา 13:24
156 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2385
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล22 พ.ย. 2564 เวลา 13:28
157 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/568719 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2564 เวลา 13:36
158 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/572722 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2564 เวลา 13:39
159 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/1002518 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 13:58
160 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10011
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 13:58
161 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10018
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:01
162 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10016
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:02
163 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10014
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:02
164 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10020
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:05
165 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/10022
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:05
166 ขอส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0713.59/1012022 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 พ.ย. 2564 เวลา 14:55
167 เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7604
19 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 พ.ย. 2564 เวลา 14:57
168 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5705
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2564 เวลา 14:59
169 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5708
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2564 เวลา 14:59
170 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5711
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 พ.ย. 2564 เวลา 15:00
171 แนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (BMA Onboarding) ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1900
19 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 พ.ย. 2564 เวลา 15:25
172 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2907
22 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม22 พ.ย. 2564 เวลา 15:46
173 การจัดทำและส่งรายงานทางการเงิน ที่ กท 0407/31918 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร23 พ.ย. 2564 เวลา 13:07
174 ขอส่งประกาศผลการนับคะแนนและประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0406/599617 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน19 พ.ย. 2564 เวลา 08:55
175 กำชับให้สำนักงานเขตหนองแขมและสำนักงานเขตอื่นๆ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนรวมถึงแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมหน้าสุดท้ายเวียนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564)) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/5349
17 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ19 พ.ย. 2564 เวลา 09:30
176 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง Pm2.5 ในกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0408/567018 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ย. 2564 เวลา 11:25
177 ประกาศสำนักงานเขต ที่ กท 4301/398518 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก19 พ.ย. 2564 เวลา 11:26
178 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5401/715017 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา19 พ.ย. 2564 เวลา 11:27
179 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7001/601418 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ19 พ.ย. 2564 เวลา 11:29
180 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/566418 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ย. 2564 เวลา 11:29
181 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/566218 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ย. 2564 เวลา 11:30
182 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ที่ กท 0404/31617 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 พ.ย. 2564 เวลา 11:38
183 การสำรวจข้อมูลบุคลากรสายงานพัฒนาสังคม ที่ กท 1502/283915 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม19 พ.ย. 2564 เวลา 14:08
184 ส่งสำเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1501/289018 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม19 พ.ย. 2564 เวลา 14:10
185 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9910
16 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 พ.ย. 2564 เวลา 14:16
186 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนมาก
ที่ กท 0401/3317
18 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 พ.ย. 2564 เวลา 14:17
187 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5683
19 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ย. 2564 เวลา 14:20
188 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5680
19 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 พ.ย. 2564 เวลา 14:21
189 ขอความร่วมมือดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดของโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7578
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 พ.ย. 2564 เวลา 14:22
190 ขอให้พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 1008/84618 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ19 พ.ย. 2564 เวลา 15:05
191 ขอให้รายงานการดำเนินการตามแผนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานธุรการ (คนพิการ) เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต ที่ กท 0802/761919 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 พ.ย. 2564 เวลา 15:07
192 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4501/715417 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา18 พ.ย. 2564 เวลา 12:24
193 กำชับให้สำนักงานเขตหนองแขมและสำนักงานเขตอื่นๆ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนรวมถึงแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/5359
17 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 พ.ย. 2564 เวลา 12:26
194 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/563817 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ย. 2564 เวลา 12:26
195 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/564417 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ย. 2564 เวลา 12:42
196 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 37/2564 ที่ กท 0503/235817 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 พ.ย. 2564 เวลา 12:43
197 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/989316 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 พ.ย. 2564 เวลา 12:43
198 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ที่ กท 7501/615416 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง18 พ.ย. 2564 เวลา 12:44
199 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5652
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ย. 2564 เวลา 14:54
200 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5655
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ย. 2564 เวลา 14:55
201 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5658
18 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 พ.ย. 2564 เวลา 14:56
202 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 1101/529117 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม18 พ.ย. 2564 เวลา 15:26
203 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ที่ กท 0401/31617 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 พ.ย. 2564 เวลา 11:37
204 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ กท 0403/ว 17816 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 09:06
205 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2564 ที่ กท 1305/706015 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 พ.ย. 2564 เวลา 09:15
206 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ที่ กท 0401/330116 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 09:32
207 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/706115 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 พ.ย. 2564 เวลา 09:35
208 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ที่ กท 0403/ว 17916 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 09:55
209 ขอเชิญร่วมทำบุญ งานทอดผ้าป่า ช่วยน้องให้ปลอดภัย ที่ กท 0403/ว 18016 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 09:57
210 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแบบที่ใช้ในการบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม) ที่ กท 1902/66515 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 11:52
211 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/562216 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 11:53
212 แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/330316 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 11:54
213 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/561916 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 11:56
214 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/561216 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 11:56
215 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/313
15 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร17 พ.ย. 2564 เวลา 11:57
216 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ที่ กท 5201/659917 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี17 พ.ย. 2564 เวลา 14:07
217 แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดตรวจแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) ราคากลาง และตัวอย่างโครงการ ที่ กท 0714/96608 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 พ.ย. 2564 เวลา 14:11
218 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 4201/409716 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์17 พ.ย. 2564 เวลา 14:12
219 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5631
17 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 15:05
220 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5628
17 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 15:05
221 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5634
17 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 พ.ย. 2564 เวลา 15:06
222 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/557115 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 พ.ย. 2564 เวลา 10:15
223 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 ที่ กท 0503/232215 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 พ.ย. 2564 เวลา 10:24
224 แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ กท 0403/ว.17516 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 พ.ย. 2564 เวลา 10:52
225 ย้ายที่ทำการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ กท 0403/ว.17616 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 พ.ย. 2564 เวลา 10:56
226 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว.17716 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 พ.ย. 2564 เวลา 11:03
227 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/558815 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 พ.ย. 2564 เวลา 11:43
228 การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/187215 พ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.16 พ.ย. 2564 เวลา 11:56
229 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/1104915 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่16 พ.ย. 2564 เวลา 12:00
230 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/308
10 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 พ.ย. 2564 เวลา 12:11
231 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4701/500915 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพญาไท16 พ.ย. 2564 เวลา 12:18
232 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5608
16 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 พ.ย. 2564 เวลา 14:22
233 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5605
16 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 พ.ย. 2564 เวลา 14:25
234 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/327412 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 พ.ย. 2564 เวลา 14:33
235 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2328
16 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 พ.ย. 2564 เวลา 14:45
236 หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่ กท 0401/329615 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 พ.ย. 2564 เวลา 14:47
237 ส่งสำเนาเอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป) ที่ กท 0307/187415 พ.ย. 2564ทราบผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.16 พ.ย. 2564 เวลา 15:07
238 แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0510/2339
16 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 พ.ย. 2564 เวลา 15:57
239 ย้ายที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ กท 0403/ว 17415 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2564 เวลา 09:15
240 ขอมอบหนังสือจดหมายเหตุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0501/2311
12 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 พ.ย. 2564 เวลา 10:28
241 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/556112 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 10:28
242 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/556412 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 10:29
243 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3279
15 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2564 เวลา 10:31
244 การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี 2564 ที่ กท 0408/559015 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 10:32
245 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6901/601512 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการบางคอแหลม15 พ.ย. 2564 เวลา 11:16
246 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ที่ กท 4501/697511 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา15 พ.ย. 2564 เวลา 11:19
247 ขอส่งสำเนาประการศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ กท 5101/1029512 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน15 พ.ย. 2564 เวลา 11:22
248 ประกาศสำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5101/1029812 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน15 พ.ย. 2564 เวลา 11:25
249 การประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1502/2832
11 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม15 พ.ย. 2564 เวลา 12:51
250 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักเทศกิจ ที่ กท 1401/529412 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 พ.ย. 2564 เวลา 12:54
251 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0304/186815 พ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2564 เวลา 12:56
252 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 1207/205112 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว15 พ.ย. 2564 เวลา 14:09
253 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1865
12 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 พ.ย. 2564 เวลา 14:10
254 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5581
15 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 14:11
255 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5578
15 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 14:11
256 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5584
15 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 พ.ย. 2564 เวลา 14:12
257 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางรัก ที่ กท 4301/389411 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก15 พ.ย. 2564 เวลา 14:54
258 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/975110 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย12 พ.ย. 2564 เวลา 11:33
259 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6307/480212 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ12 พ.ย. 2564 เวลา 11:35
260 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/553511 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ย. 2564 เวลา 11:36
261 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/554511 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ย. 2564 เวลา 11:36
262 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5557
12 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 พ.ย. 2564 เวลา 14:09
263 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1859
12 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ย. 2564 เวลา 14:21
264 การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0808/588
12 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร12 พ.ย. 2564 เวลา 14:56
265 ขอความร่วมมือจัดทำแบบประเมินฯ ประชาสัมพันธ์ และบันทึกผลการตรวจ ATK โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครเปิดเทอมปลอดภัย ห่างไกลโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7372
11 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 พ.ย. 2564 เวลา 15:29
266 โครงการทุนอมรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/326812 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ย. 2564 เวลา 15:33
267 การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ใช้การค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 ที่ กท 0401/326612 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 พ.ย. 2564 เวลา 15:35
268 คำสั่งมอบอำนาจเกี่่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก
ที่ กท 1302/6656
9 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 พ.ย. 2564 เวลา 08:56
269 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ที่ กท 0403/ว 17311 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2564 เวลา 10:13
270 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0510/229311 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 พ.ย. 2564 เวลา 11:00
271 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/551410 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2564 เวลา 11:03
272 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/550110 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2564 เวลา 11:05
273 แนวทางการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรณีการประชุมผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/6768
10 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 พ.ย. 2564 เวลา 11:32
274 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2297
11 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 พ.ย. 2564 เวลา 11:35
275 การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า (แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม เวียนเว็ปไซต์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/6349
4 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 พ.ย. 2564 เวลา 13:43
276 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5544
11 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร11 พ.ย. 2564 เวลา 15:20
277 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9680
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 พ.ย. 2564 เวลา 15:22
278 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9687
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 พ.ย. 2564 เวลา 15:25
279 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9690
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 พ.ย. 2564 เวลา 15:25
280 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9692
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 พ.ย. 2564 เวลา 15:26
281 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/615111 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่11 พ.ย. 2564 เวลา 15:29
282 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5531
11 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2564 เวลา 15:32
283 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5525
11 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2564 เวลา 15:32
284 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5528
11 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 พ.ย. 2564 เวลา 15:33
285 การสัมมนาโครงการ Digital HR Forum 2021 ที่ กท 0303/18439 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2564 เวลา 08:43
286 ขอส่งสำเนาโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1103/48635 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 พ.ย. 2564 เวลา 10:06
287 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54909 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2564 เวลา 11:19
288 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54929 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2564 เวลา 11:19
289 การแก้ไขปัญหาการนำรถที่รอซ่อมมาจอดบนถนน ที่ กท 1403/52179 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ10 พ.ย. 2564 เวลา 11:24
290 กำชับมิให้มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่ และนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ ด่วนมาก
ที่ กท 1103/4991
9 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม10 พ.ย. 2564 เวลา 11:26
291 แจ้งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง ระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ที่ กท 0305/18198 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2564 เวลา 11:28
292 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2798
10 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม10 พ.ย. 2564 เวลา 11:50
293 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5526
10 พ.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร10 พ.ย. 2564 เวลา 13:55
294 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยยืนคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/108449 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่10 พ.ย. 2564 เวลา 14:02
295 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5507
10 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2564 เวลา 15:17
296 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5510
10 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 พ.ย. 2564 เวลา 15:19
297 ขอสำรวจความต้องการในการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่ กท 0807/72678 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 พ.ย. 2564 เวลา 11:41
298 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54718 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2564 เวลา 11:42
299 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54678 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2564 เวลา 11:47
300 ส่งประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/65278 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง9 พ.ย. 2564 เวลา 11:49
301 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5483
9 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2564 เวลา 14:25
302 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5486
9 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 พ.ย. 2564 เวลา 14:28
303 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/9656
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 พ.ย. 2564 เวลา 14:31
304 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/63875 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย8 พ.ย. 2564 เวลา 10:52
305 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2246
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2564 เวลา 10:53
306 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 172
8 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 พ.ย. 2564 เวลา 12:14
307 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54405 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2564 เวลา 14:09
308 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54385 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2564 เวลา 14:09
309 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0501/22365 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2564 เวลา 14:10
310 การใช้ระบบ Thai School Lunch for BMA ที่ กท 0803/72435 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 พ.ย. 2564 เวลา 14:11
311 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5801/65555 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย8 พ.ย. 2564 เวลา 14:13
312 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/62438 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา8 พ.ย. 2564 เวลา 14:16
313 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7501/59205 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจอมทอง8 พ.ย. 2564 เวลา 14:17
314 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5457
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2564 เวลา 15:19
315 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5460
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2564 เวลา 15:19
316 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5463
8 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 พ.ย. 2564 เวลา 15:20
317 สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด เพื่อจัดหาทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0508/22415 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2564 เวลา 15:21
318 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 5/2564 ที่ กท 0503/22628 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 พ.ย. 2564 เวลา 15:24
319 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/18228 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 พ.ย. 2564 เวลา 15:25
320 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/57895 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน8 พ.ย. 2564 เวลา 15:36
321 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ที่ กท 1505/27618 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม8 พ.ย. 2564 เวลา 15:37
322 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1988
5 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 พ.ย. 2564 เวลา 09:08
323 ขอส่งสำเนามอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1989
5 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 พ.ย. 2564 เวลา 09:11
324 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยธก.17) ที่ กท 0401/32034 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ย. 2564 เวลา 08:47
325 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน ครั้งที่ 11/2564 ที่ กท 0805/72024 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 พ.ย. 2564 เวลา 08:50
326 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นทีตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหนังสือรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562-2563 ที่ กท 1102/47352 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 พ.ย. 2564 เวลา 08:56
327 การทบทวนผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1811
5 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ย. 2564 เวลา 11:33
328 โครงการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (เอพีโอ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3218
4 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 พ.ย. 2564 เวลา 11:34
329 การเสนอโครงการของกรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้งบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0503/2226
5 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 พ.ย. 2564 เวลา 11:37
330 รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7122
2 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 พ.ย. 2564 เวลา 11:39
331 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ที่ กท 0803/71232 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 พ.ย. 2564 เวลา 11:42
332 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54134 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 11:45
333 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/54094 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 11:45
334 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5428
5 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 14:48
335 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5431
5 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 14:49
336 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5434
5 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 14:50
337 สถานที่เก็บรักษาซากยานยนต์ส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1403/51244 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ5 พ.ย. 2564 เวลา 14:51
338 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก.24244 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 พ.ย. 2564 เวลา 14:54
339 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/54465 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 พ.ย. 2564 เวลา 15:08
340 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1302/64934 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 พ.ย. 2564 เวลา 15:13
341 การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล "ขยะสร้างบุญ" ที่ กท 1102/47492 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 พ.ย. 2564 เวลา 15:16
342 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ที่ กท 0404/ว.3025 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 พ.ย. 2564 เวลา 15:26
343 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/17963 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 พ.ย. 2564 เวลา 11:01
344 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/47813 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม4 พ.ย. 2564 เวลา 11:02
345 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ กท 0408/53964 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2564 เวลา 11:25
346 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53833 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2564 เวลา 11:26
347 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53873 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2564 เวลา 11:28
348 การแต่งชุดปฏิบัติงานเทศกิจของข้าราชการระดับอาวุโสตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ที่ กท 1404/50822 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ4 พ.ย. 2564 เวลา 11:50
349 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกุศลในงานวันประสูติครบ 100 ปี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์วิมลฉัตร อดีตองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ และอดีตองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 171
4 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 พ.ย. 2564 เวลา 11:56
350 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร หน้าที่ 7 เวียนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5858
25 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 พ.ย. 2564 เวลา 14:38
351 แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสักเกตการณ์ ที่ กท 1305/63503 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 พ.ย. 2564 เวลา 14:59
352 การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/6349
3 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 พ.ย. 2564 เวลา 15:01
353 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/18054 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 พ.ย. 2564 เวลา 15:02
354 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5402
4 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2564 เวลา 15:03
355 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5405
4 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 พ.ย. 2564 เวลา 15:04
356 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/914227 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 พ.ย. 2564 เวลา 15:07
357 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9177
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 พ.ย. 2564 เวลา 15:08
358 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9287
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 พ.ย. 2564 เวลา 15:08
359 ข้อเสนอแนะเพื่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0504/21953 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 พ.ย. 2564 เวลา 13:14
360 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2172
2 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ย. 2564 เวลา 12:36
361 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53652 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2564 เวลา 12:44
362 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53632 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2564 เวลา 12:46
363 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/94132 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 พ.ย. 2564 เวลา 12:50
364 สำนักการศึกษาขออนุมัติในหลักการปรับอัตราค่าอาหารและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/7061
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 พ.ย. 2564 เวลา 12:54
365 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5376
3 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2564 เวลา 14:57
366 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5379
3 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 พ.ย. 2564 เวลา 14:57
367 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ ที่ กท 0807/70761 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 พ.ย. 2564 เวลา 15:02
368 ส่งประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/33272 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ3 พ.ย. 2564 เวลา 15:03
369 ประสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ ที่ กท 0807/70781 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 พ.ย. 2564 เวลา 15:09
370 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตพญาไท ที่ กท 4708/471929 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตพญาไท3 พ.ย. 2564 เวลา 15:10
371 แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/9403
2 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 พ.ย. 2564 เวลา 15:12
372 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/63382 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 พ.ย. 2564 เวลา 15:13
373 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง ที่ กท 1504/27332 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 พ.ย. 2564 เวลา 15:14
374 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/10570
3 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 พ.ย. 2564 เวลา 15:16
375 ผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนมาก
ที่ กท 0404/10568
3 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 พ.ย. 2564 เวลา 15:17
376 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 และครั้งที่ 11/2564 ที่ กท 0503/21843 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 พ.ย. 2564 เวลา 15:30
377 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/32552 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา3 พ.ย. 2564 เวลา 15:31
378 แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/17843 พ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2564 เวลา 15:33
379 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5383
3 พ.ย. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3 พ.ย. 2564 เวลา 15:35
380 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53441 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2564 เวลา 09:45
381 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ขับเคลื่อนแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในบริบอาเซียน พ.ศ. 2562 - 2568 และแผนยุทธศาลตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 - 2565 ที่ กท 0410/99229 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ2 พ.ย. 2564 เวลา 12:13
382 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพระโขนง ที่ กท 4901/579229 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระโขนง2 พ.ย. 2564 เวลา 13:34
383 การโอนเงินสนับสนุนค่าอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/6956
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 พ.ย. 2564 เวลา 13:50
384 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2161
2 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล2 พ.ย. 2564 เวลา 14:02
385 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่ กท 0404/1037029 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 พ.ย. 2564 เวลา 14:14
386 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2305/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0404/10421
1 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 พ.ย. 2564 เวลา 14:21
387 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2306/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0404/10422
1 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 พ.ย. 2564 เวลา 14:30
388 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/53411 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2564 เวลา 14:39
389 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2307/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0404/10423
1 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 พ.ย. 2564 เวลา 14:44
390 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5356
2 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2564 เวลา 15:32
391 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5359
2 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 พ.ย. 2564 เวลา 15:37
392 ขอสอบถามความต้องการใช้ทรัพย์สิน 2 รายการ ด่วนมาก
ที่ กท 1307/6240
1 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 พ.ย. 2564 เวลา 15:44
393 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่ กท 0403/ว 17029 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2564 เวลา 09:09
394 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/620
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1 พ.ย. 2564 เวลา 13:00
395 ขอแจ้งข้อมูลการสำรวจบริการออนไลน์ภาครัฐในระดับท้องถิ่น (Local Online Service Index :LOSI) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/2150
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 พ.ย. 2564 เวลา 13:14
396 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/531129 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2564 เวลา 13:18
397 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/4540
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม1 พ.ย. 2564 เวลา 13:35
398 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ 0301/175729 ต.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.1 พ.ย. 2564 เวลา 13:41
399 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/927729 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย1 พ.ย. 2564 เวลา 13:50
400 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/531929 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2564 เวลา 13:54
401 การฝึกอบรมการใช้งานระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านแอปพลิเคชัน CISCO Webex Meetings ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0508/2122
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 พ.ย. 2564 เวลา 14:33
402 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5337
1 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2564 เวลา 15:04
403 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5334
1 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2564 เวลา 15:08
404 ประกาศผลการคัดเลือก ที่ กท 0501/21571 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 พ.ย. 2564 เวลา 15:17
405 สำรวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครหน่วยงานของรัฐรวมถึงนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ กท 1305/61791 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2564 เวลา 15:27
406 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 0408/53281 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 พ.ย. 2564 เวลา 15:31
407 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/6129
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2564 เวลา 15:44
408 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0303/1773
1 พ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.1 พ.ย. 2564 เวลา 16:02
409 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/527728 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ต.ค. 2564 เวลา 11:10
410 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1746
28 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ต.ค. 2564 เวลา 11:13
411 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2282/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1028628 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ต.ค. 2564 เวลา 11:16
412 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2283/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1028728 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ต.ค. 2564 เวลา 11:18
413 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2284/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/1028828 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ต.ค. 2564 เวลา 11:21
414 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมหนูพาหนะนำโรคในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า ที่ กท 0403/584829 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 ต.ค. 2564 เวลา 11:34
415 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ที่ กท 1303/605827 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง29 ต.ค. 2564 เวลา 12:42
416 การเสนอข้อมูลครูและครูบุคลากรทางการศึกษา ที่ค้างชำระหนี้ไตรมาส ที่ กท 0802/698129 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ต.ค. 2564 เวลา 12:43
417 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/529428 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ต.ค. 2564 เวลา 12:45
418 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5288
29 ต.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 ต.ค. 2564 เวลา 12:46
419 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/526128 ต.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 ต.ค. 2564 เวลา 12:47
420 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5307
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ต.ค. 2564 เวลา 15:12
421 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5301
29 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ต.ค. 2564 เวลา 15:13
422 ทุนการศึกษา Young Leaders Program (YLP) ปีการศึกษา 2565-2566 ที่ กท 0401/316129 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ต.ค. 2564 เวลา 15:20
423 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/6129
29 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2564 เวลา 15:23
424 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/6129
29 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 พ.ย. 2564 เวลา 15:42
425 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8828
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:08
426 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8811
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:08
427 การเปิดให้บริการงานทะเบียนและงานปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0406/29327 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 08:11
428 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ กท 0403/ว 16727 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 09:01
429 ย้ายที่ทำการสำนักงานใหม่ ที่ กท 0403/ว 16827 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 09:03
430 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 16927 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 09:06
431 ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/6912
27 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา28 ต.ค. 2564 เวลา 10:39
432 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/526227 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2564 เวลา 10:41
433 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/526427 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2564 เวลา 10:42
434 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2564 ที่ กท 0301/172227 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 10:51
435 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 36/2564 ที่ กท 0503/211228 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 ต.ค. 2564 เวลา 10:53
436 ประกาศสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/576625 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน28 ต.ค. 2564 เวลา 10:54
437 การรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0303/172627 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 13:24
438 การรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0403/ว 29528 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร28 ต.ค. 2564 เวลา 14:29
439 การเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2116
28 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 ต.ค. 2564 เวลา 14:36
440 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5284
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2564 เวลา 14:39
441 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3362
28 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ต.ค. 2564 เวลา 14:41
442 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9010
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:04
443 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9017
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:05
444 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9021
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:06
445 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/9024
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ต.ค. 2564 เวลา 08:06
446 ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อการพ้นสภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เฉพาะบุคลากรที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน ที่ กท 0404/1008426 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ต.ค. 2564 เวลา 08:31
447 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/524426 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2564 เวลา 10:37
448 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/523626 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2564 เวลา 10:38
449 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 16627 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ต.ค. 2564 เวลา 13:34
450 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5255
27 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2564 เวลา 14:02
451 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0802/687426 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
452 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/215925 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ต.ค. 2564 เวลา 14:06
453 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง สังกัดสำนักงานเขตสายไหม ที่ กท 7901/771319 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสายไหม27 ต.ค. 2564 เวลา 14:07
454 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 11ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2093
26 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ต.ค. 2564 เวลา 14:09
455 รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักงานเขต ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0407/150826 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน27 ต.ค. 2564 เวลา 15:46
456 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5258
27 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ต.ค. 2564 เวลา 15:47
457 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2106
27 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ต.ค. 2564 เวลา 15:48
458 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 165
26 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2564 เวลา 11:41
459 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/521625 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2564 เวลา 11:44
460 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/519825 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2564 เวลา 11:47
461 การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5875
25 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2564 เวลา 14:37
462 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5858
25 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2564 เวลา 14:40
463 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5859
25 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ต.ค. 2564 เวลา 14:41
464 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/5184
26 ต.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2564 เวลา 14:42
465 แนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ที่ กท 0303/171226 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2564 เวลา 14:44
466 การแจ้งช่วงโหว่ O-Day ของ Middleware Apache Version 2.4.49 ที่ กท 0508/208026 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ต.ค. 2564 เวลา 14:45
467 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/316925 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา26 ต.ค. 2564 เวลา 14:46
468 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง สังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ที่ กท 5501/561826 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี26 ต.ค. 2564 เวลา 15:25
469 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5232
26 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2564 เวลา 15:25
470 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5226
26 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2564 เวลา 15:26
471 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5229
26 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ต.ค. 2564 เวลา 15:26
472 การเผยแพร่ "คู่มือแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560" ที่ กท 0306/170525 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ต.ค. 2564 เวลา 15:28
473 ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ที่ กท 0403/ว 16225 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 09:59
474 แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1691
20 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 11:42
475 แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน ที่ กท 0407/148319 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน25 ต.ค. 2564 เวลา 11:47
476 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/518320 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2564 เวลา 11:48
477 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/518620 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2564 เวลา 11:49
478 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/994020 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่25 ต.ค. 2564 เวลา 13:28
479 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ที่ กท 6901/552518 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม25 ต.ค. 2564 เวลา 13:30
480 ขอข้อมูลการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1008/ก.766
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 ต.ค. 2564 เวลา 13:31
481 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8813
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ต.ค. 2564 เวลา 13:33
482 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8818
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ต.ค. 2564 เวลา 13:33
483 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8821
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ต.ค. 2564 เวลา 13:34
484 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/883518 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ต.ค. 2564 เวลา 13:34
485 ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 163
25 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 14:23
486 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/435620 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม25 ต.ค. 2564 เวลา 14:26
487 การย้ายเปลี่ยนสายงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว 286
25 ต.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 14:28
488 ขอความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ กท 0405/620920 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี25 ต.ค. 2564 เวลา 14:32
489 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5206
25 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2564 เวลา 14:56
490 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5209
25 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2564 เวลา 14:57
491 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5212
25 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 2564 เวลา 14:58
492 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/2068
25 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ต.ค. 2564 เวลา 15:26
493 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 16425 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 15:29
494 รายงานผลการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/ว.287
25 ต.ค. 2564ดำเนินการรองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร25 ต.ค. 2564 เวลา 16:23
495 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/8898
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ต.ค. 2564 เวลา 11:30
496 การจัดส่งข้อมูลการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/563715 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ต.ค. 2564 เวลา 11:43
497 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/428419 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา20 ต.ค. 2564 เวลา 11:45
498 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1001/310918 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ต.ค. 2564 เวลา 11:48
499 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/516418 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2564 เวลา 11:50
500 เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรับและกระจายชุดตรวจไวรัสโคโรนา 2019 Antigen Test Kit (ATK) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/6782
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา20 ต.ค. 2564 เวลา 14:16
501 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9821
19 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่20 ต.ค. 2564 เวลา 15:09
502 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 ที่ กท 1305/563515 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ต.ค. 2564 เวลา 15:24
503 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/563415 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ต.ค. 2564 เวลา 15:26
504 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วงงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5633
15 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ต.ค. 2564 เวลา 15:30
505 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/516919 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2564 เวลา 15:34
506 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5176
20 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2564 เวลา 15:36
507 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5179
20 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ต.ค. 2564 เวลา 15:37
508 ขอที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9932
20 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่20 ต.ค. 2564 เวลา 16:54
509 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 35/2564 ที่ กท 0503/203218 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ต.ค. 2564 เวลา 09:47
510 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/514218 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2564 เวลา 09:50
511 การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/604
18 ต.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
512 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/513918 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
513 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/976118 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
514 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2035
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
515 ขอส่งคำสั่งลงโทษไล่ลูกจ้างออกจากราชการ ราย นางพเยาว์ จันคง ที่ กท 7701/827930 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง19 ต.ค. 2564 เวลา 14:09
516 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและรายงานสรุปบัญชีแสดงรายการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/5670
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2564 เวลา 14:09
517 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1856
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว19 ต.ค. 2564 เวลา 14:09
518 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8593
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
519 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8561
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
520 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8554
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
521 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8572
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
522 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8565
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
523 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8570
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
524 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8680
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
525 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8683
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
526 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/867314 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
527 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8675
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:19
528 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8670
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ต.ค. 2564 เวลา 14:34
529 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0306/167719 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2564 เวลา 14:41
530 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชครูและบุคลาการทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ กท 0807/659715 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ต.ค. 2564 เวลา 14:41
531 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าวัสดุน้ำมันหล่อลื่นและค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1306/213119 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ต.ค. 2564 เวลา 14:43
532 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/431518 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม19 ต.ค. 2564 เวลา 14:44
533 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5157
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2564 เวลา 14:45
534 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5160
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2564 เวลา 14:45
535 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5154
19 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ต.ค. 2564 เวลา 14:46
536 การเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
กท 0400/ป.145
19 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2564 เวลา 15:09
537 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9841
19 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ต.ค. 2564 เวลา 15:16
538 การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของหน่วย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/ว.280
14 ต.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร19 ต.ค. 2564 เวลา 15:35
539 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ กท 0408/511715 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2564 เวลา 09:58
540 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/510515 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2564 เวลา 09:59
541 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/511115 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2564 เวลา 10:00
542 แจ้งการเปิดตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ที่ กท 0407/146015 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน18 ต.ค. 2564 เวลา 10:34
543 การร่วมทำบุญ กับ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุณี ในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ที่ กท 0403/ว 15818 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2564 เวลา 10:36
544 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 15918 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2564 เวลา 10:39
545 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 160
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2564 เวลา 14:51
546 ขอความร่วมมือส่งรายงานค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และไขมันของ สำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/4237
15 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม18 ต.ค. 2564 เวลา 14:53
547 ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0909/3105
14 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา18 ต.ค. 2564 เวลา 14:55
548 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/978818 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่18 ต.ค. 2564 เวลา 15:16
549 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2564 ที่ กท 0505/202118 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ต.ค. 2564 เวลา 15:19
550 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" ที่ กท 1303/555714 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ต.ค. 2564 เวลา 15:22
551 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/166818 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2564 เวลา 15:25
552 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5135
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2564 เวลา 15:27
553 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5132
18 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ต.ค. 2564 เวลา 15:28
554 รายงานผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 16118 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร18 ต.ค. 2564 เวลา 15:36
555 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3034
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ต.ค. 2564 เวลา 11:41
556 การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0807/656714 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 ต.ค. 2564 เวลา 11:45
557 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8801/548214 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ15 ต.ค. 2564 เวลา 11:51
558 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/508514 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ต.ค. 2564 เวลา 13:33
559 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/506514 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ต.ค. 2564 เวลา 13:34
560 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหนองจอก ที่ กท 5407/1028912 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหนองจอก15 ต.ค. 2564 เวลา 13:35
561 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5101/967814 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางเขน15 ต.ค. 2564 เวลา 13:38
562 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2009
15 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ต.ค. 2564 เวลา 13:39
563 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8607/570814 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา15 ต.ค. 2564 เวลา 13:42
564 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/571014 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา15 ต.ค. 2564 เวลา 13:44
565 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ที่ กท 0806/658314 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 ต.ค. 2564 เวลา 15:07
566 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/309814 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา15 ต.ค. 2564 เวลา 15:08
567 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5098
15 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ต.ค. 2564 เวลา 15:09
568 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5101
15 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ต.ค. 2564 เวลา 15:10
569 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/9638
14 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ต.ค. 2564 เวลา 15:14
570 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/304815 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ต.ค. 2564 เวลา 15:28
571 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9728
15 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ต.ค. 2564 เวลา 15:31
572 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/504712 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ต.ค. 2564 เวลา 11:14
573 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/504912 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ต.ค. 2564 เวลา 11:15
574 สำรวจข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5429
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ต.ค. 2564 เวลา 11:16
575 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อบุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัดให้สำนักงานเขตพื้นที่เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/ก.ก19
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน14 ต.ค. 2564 เวลา 11:18
576 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 34/2564 ที่ กท 0503/199114 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล14 ต.ค. 2564 เวลา 11:21
577 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ที่ กท 0406/537712 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน14 ต.ค. 2564 เวลา 11:24
578 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/854211 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย14 ต.ค. 2564 เวลา 13:22
579 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง สังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่ กท 6601/631514 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว14 ต.ค. 2564 เวลา 13:24
580 รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0509/197111 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล14 ต.ค. 2564 เวลา 13:26
581 กำหนดการชี้แจ้งระเบียบการพักอาศัยฯ และทำสัญญาเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 แห่ง ด่วนมาก
ที่ กท 0404/9622
14 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่14 ต.ค. 2564 เวลา 13:28
582 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5078
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ต.ค. 2564 เวลา 15:11
583 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5081
14 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ต.ค. 2564 เวลา 15:12
584 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0407/ว.26030 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ต.ค. 2564 เวลา 15:14
585 สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบบัญชีและการเงิน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0407/2737 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ต.ค. 2564 เวลา 15:15
586 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์ ที่ กท 0405/598714 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี14 ต.ค. 2564 เวลา 15:45
587 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ กท 0405/592012 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี14 ต.ค. 2564 เวลา 15:48
588 บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1402/4763
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ14 ต.ค. 2564 เวลา 15:51
589 การปรับปรุงข้อมูลผู้ประสานงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนที่มีผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์แอด (Line@) "อัศวิน คล้ายทุกข์" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4987
14 ต.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ต.ค. 2564 เวลา 17:55
590 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแบบที่ใช้ในการบริหารงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/576
11 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2564 เวลา 10:43
591 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/ว.2768 ต.ค. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2564 เวลา 10:44
592 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/503111 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2564 เวลา 10:48
593 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดแบบหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.1699
11 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา12 ต.ค. 2564 เวลา 14:20
594 ส่งประกาศแจ้งความขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1306/205211 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2564 เวลา 14:25
595 การนำยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2565) เป็นแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจด้านการกระจายอำนาจ ที่ กท 0503/196111 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ต.ค. 2564 เวลา 14:35
596 การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. .. ที่ กท 0601/1019211 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์12 ต.ค. 2564 เวลา 15:36
597 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5040
11 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2564 เวลา 15:45
598 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก
ที่ กท 1307/5428
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ต.ค. 2564 เวลา 15:51
599 สำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0802/652212 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2564 เวลา 15:54
600 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5043
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2564 เวลา 15:57
601 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/502411 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2564 เวลา 16:00
602 ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
กท 0406/ก.ก 9
12 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน12 ต.ค. 2564 เวลา 16:03
603 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : IO) ของกลุ่มไลน์ "BMA IO" ที่ กท 0408/505612 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ต.ค. 2564 เวลา 16:07
604 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/490112 ต.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร12 ต.ค. 2564 เวลา 16:08
605 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 ที่ กท 0503/198712 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ต.ค. 2564 เวลา 16:11
606 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมระบบจัดการหลักสูตรและแผนการเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ที่ กท 0806/651212 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ต.ค. 2564 เวลา 16:16
607 การทดลองปรับรูปแบบการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลาในถนนนำร่อง 50 เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/4151
12 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม12 ต.ค. 2564 เวลา 16:33
608 แนวทางการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อและการจัดการหน้ากากอนามัยและชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) ใช้แล้ว ที่ กท 1103/415312 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม12 ต.ค. 2564 เวลา 16:38
609 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/571
7 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2564 เวลา 11:23
610 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49918 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2564 เวลา 11:32
611 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49948 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2564 เวลา 11:32
612 ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติจำนวนเชื้อเพลิงเกินกว่าบัญชีกำหนดอัตราการเบิกเชื้อเพลิง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1401/4737
8 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ11 ต.ค. 2564 เวลา 11:35
613 ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำคลองจัดลำดับตามค่าความสกปรก (BOD) 316 จุดเก็บตัวอย่าง ที่ กท 1007/29916 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ11 ต.ค. 2564 เวลา 11:36
614 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 1305/52807 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2564 เวลา 11:38
615 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/93187 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่11 ต.ค. 2564 เวลา 11:39
616 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ กท 0401/30098 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2564 เวลา 13:00
617 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/53148 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ต.ค. 2564 เวลา 13:01
618 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/162911 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2564 เวลา 13:01
619 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/84658 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 ต.ค. 2564 เวลา 13:03
620 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1201/1809
11 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11 ต.ค. 2564 เวลา 13:40
621 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8801/516228 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ11 ต.ค. 2564 เวลา 14:41
622 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5014
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2564 เวลา 14:47
623 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5017
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2564 เวลา 14:48
624 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5020
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
625 การสำรวจและรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/1963
11 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล11 ต.ค. 2564 เวลา 15:01
626 เสนอชื่อข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์เพื่อการเพิ่มผลิตภาพภาครัฐขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ด่วนมาก
ที่ กท 0401/3010
8 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร11 ต.ค. 2564 เวลา 15:57
627 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5601/ว 42618 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน8 ต.ค. 2564 เวลา 11:48
628 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/37501 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี8 ต.ค. 2564 เวลา 11:49
629 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/29936 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา8 ต.ค. 2564 เวลา 11:50
630 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49687 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ต.ค. 2564 เวลา 11:55
631 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49737 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ต.ค. 2564 เวลา 11:55
632 กำหนดการขออนุมัติโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/30037 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2564 เวลา 11:55
633 การงดจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5264
7 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ต.ค. 2564 เวลา 15:24
634 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1621
7 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2564 เวลา 15:28
635 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสถานทีพักคนงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.138
8 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2564 เวลา 15:44
636 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4981
8 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ต.ค. 2564 เวลา 15:50
637 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4984
8 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ต.ค. 2564 เวลา 15:51
638 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4987
8 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ต.ค. 2564 เวลา 15:51
639 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/48388 ต.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร8 ต.ค. 2564 เวลา 15:52
640 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/58357 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี8 ต.ค. 2564 เวลา 15:53
641 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 0503/19528 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8 ต.ค. 2564 เวลา 15:54
642 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1601/12317 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง8 ต.ค. 2564 เวลา 15:55
643 ขอสำรวจข้อมูลชมรมวิชาชีพทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/64117 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ต.ค. 2564 เวลา 15:57
644 เวียนแจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่ง เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/ว 270
6 ต.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร7 ต.ค. 2564 เวลา 10:35
645 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานการติดตามผู้ผ่านการบำบัดต่อเนื่อง 3 เดือน และระบุว่าหยุดเสพได้ ของ ศป.ปส.ข. ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 ที่ กท 0409/8426 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ7 ต.ค. 2564 เวลา 13:13
646 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49426 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2564 เวลา 13:14
647 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49406 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2564 เวลา 13:15
648 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/54066 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน7 ต.ค. 2564 เวลา 13:16
649 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/370330 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี7 ต.ค. 2564 เวลา 13:18
650 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/55917 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา7 ต.ค. 2564 เวลา 13:20
651 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6401/58306 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดอนเมือง7 ต.ค. 2564 เวลา 13:23
652 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 1008/ก.7185 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ7 ต.ค. 2564 เวลา 13:25
653 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5143
5 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ต.ค. 2564 เวลา 15:50
654 ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5220
6 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ต.ค. 2564 เวลา 15:51
655 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/51715 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ต.ค. 2564 เวลา 15:52
656 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/30156 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา7 ต.ค. 2564 เวลา 15:53
657 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4961
7 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2564 เวลา 15:54
658 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4964
7 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ต.ค. 2564 เวลา 15:54
659 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0407/13654 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน6 ต.ค. 2564 เวลา 08:35
660 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/82574 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 ต.ค. 2564 เวลา 11:34
661 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/8298
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 ต.ค. 2564 เวลา 11:35
662 สำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะครบเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ยกเว้นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/884029 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 ต.ค. 2564 เวลา 11:37
663 แจ้งรายชื่อลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ยกเว้นลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/884129 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 ต.ค. 2564 เวลา 11:40
664 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49075 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 11:41
665 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/49095 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 11:42
666 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ กท 0408/49135 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 15:16
667 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ กท 0408/49236 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 15:18
668 ่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/8319
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 ต.ค. 2564 เวลา 15:21
669 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/51685 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ต.ค. 2564 เวลา 15:23
670 แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/5105
4 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ต.ค. 2564 เวลา 15:25
671 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/91094 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 ต.ค. 2564 เวลา 15:38
672 ่ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4822
6 ต.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2564 เวลา 15:39
673 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4930
6 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 15:39
674 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4933
6 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 15:40
675 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4936
6 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ต.ค. 2564 เวลา 15:40
676 การบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบ SAR Online ปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0805/63295 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ต.ค. 2564 เวลา 15:41
677 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1932
6 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ต.ค. 2564 เวลา 15:43
678 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนมาก
ที่ กท 0404/ว.269
6 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ต.ค. 2564 เวลา 15:47
679 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) และเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/92916 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่6 ต.ค. 2564 เวลา 15:50
680 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/20764 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2564 เวลา 14:12
681 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ที่ กท 0409/8355 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ5 ต.ค. 2564 เวลา 15:32
682 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564 ที่ กท 0503/19225 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ต.ค. 2564 เวลา 15:34
683 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4897
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2564 เวลา 15:35
684 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4903
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2564 เวลา 15:36
685 ส่งร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมตามสัญญาจ้างเหมาเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน หลักสูตรระบบบริการข้อมูลที่ดิน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1703/1640
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง5 ต.ค. 2564 เวลา 16:04
686 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4900
5 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2564 เวลา 16:49
687 การพิจารณาทบทวนรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 157
4 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2564 เวลา 09:01
688 การดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการระยะสั้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) ด่วนมาก
ที่ กท 0802/6271
4 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ต.ค. 2564 เวลา 14:04
689 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/48664 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2564 เวลา 14:05
690 รายงานผลการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติของคณะกรรมการอำนวยการ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขตเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ที่ กท 1403/46474 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ5 ต.ค. 2564 เวลา 14:08
691 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2564 ที่ กท 0301/15714 ต.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ต.ค. 2564 เวลา 14:09
692 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/48844 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ต.ค. 2564 เวลา 14:10
693 ประกาศผลการคัดเลือก ที่ กท 4801/53014 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง5 ต.ค. 2564 เวลา 14:11
694 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา กท 0403/ว 1544 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2564 เวลา 08:39
695 ่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 1554 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2564 เวลา 08:40
696 ซ้อมความเข้าใจในการจัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและดำเนินการมากกว่า 1 ปี ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/499730 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ต.ค. 2564 เวลา 11:37
697 ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่ กท 0404/90704 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 11:38
698 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/61004 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว4 ต.ค. 2564 เวลา 11:39
699 แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0409/8254 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ4 ต.ค. 2564 เวลา 11:40
700 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/48531 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2564 เวลา 11:41
701 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/48581 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2564 เวลา 11:41
702 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ที่ กท 4801/52441 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
703 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4877
4 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
704 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1992/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/90121 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
705 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/881329 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
706 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/881529 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
707 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/881629 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
708 ผลการพิจารณาต้นแบบ HR SMART ระดับกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/878228 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่4 ต.ค. 2564 เวลา 14:49
709 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4880
4 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ต.ค. 2564 เวลา 14:50
710 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/50471 ต.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ต.ค. 2564 เวลา 15:27
711 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 1564 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ต.ค. 2564 เวลา 15:59
712 การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0507/189129 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ต.ค. 2564 เวลา 13:49
713 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/33701 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่1 ต.ค. 2564 เวลา 13:50
714 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/483030 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 2564 เวลา 13:51
715 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0408/483230 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 2564 เวลา 13:52
716 ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ที่ กท 0404/881429 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ต.ค. 2564 เวลา 13:53
717 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/164530 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 13:54
718 ่ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/ว 1531 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 13:56
719 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Planning and Management of Sustainable Urban Infrastructuer ที่ กท 0302/154829 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 15:17
720 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/497530 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่1 ต.ค. 2564 เวลา 15:17
721 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/296110 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา1 ต.ค. 2564 เวลา 15:20
722 กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ที่ กท 0907/อ.164630 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา1 ต.ค. 2564 เวลา 15:20
723 ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหาคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/558
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 15:21
724 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4843
1 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 2564 เวลา 15:22
725 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4846
1 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 2564 เวลา 15:23
726 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4849
1 ต.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 2564 เวลา 15:23
727 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ที่ กท 0404/ว.2611 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 15:26
728 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4718
1 ต.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 15:53
729 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9038
1 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ต.ค. 2564 เวลา 16:19
730 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1997/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/9018
1 ต.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่1 ต.ค. 2564 เวลา 18:22
731 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว.262
1 ต.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ต.ค. 2564 เวลา 18:25
732 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ที่ กท 0503/189729 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ย. 2564 เวลา 10:31
733 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0306/154129 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2564 เวลา 10:35
734 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4898
27 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ย. 2564 เวลา 13:51
735 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/8022
28 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ก.ย. 2564 เวลา 13:53
736 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4681
30 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2564 เวลา 13:54
737 ส่งสำเนาประกาศสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1501/245928 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม30 ก.ย. 2564 เวลา 14:02
738 แจ้งเปิดใช้งานระบบ web portal กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0508/187928 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ย. 2564 เวลา 14:05
739 ระบบรับแจ้งเหตุทุกหน่วยงาน "S.O.S. Thailand" ที่ กท 1402/448621 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ30 ก.ย. 2564 เวลา 14:09
740 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 151
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2564 เวลา 14:12
741 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/481129 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2564 เวลา 14:51
742 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/480629 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2564 เวลา 14:51
743 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4820
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2564 เวลา 14:52
744 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4823
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2564 เวลา 14:53
745 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4826
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ย. 2564 เวลา 14:53
746 การเบิกหรือโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม ที่ กท 0401/293430 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2564 เวลา 15:20
747 การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (เอพีโอ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2930
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ก.ย. 2564 เวลา 15:23
748 แจ้งการใช้งานและชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/3858
30 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม30 ก.ย. 2564 เวลา 15:33
749 การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/4771
28 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 08:31
750 แนวทางดำเนินการเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง การดำเนินการในวันเลือกตั้ง และการรายงานผลคะแนะเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/8772
28 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 08:33
751 ส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กท 0404/876828 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 11:35
752 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4656
29 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2564 เวลา 11:36
753 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/478428 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
754 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/478628 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
755 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/188129 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
756 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1903/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/869327 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
757 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1904/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ กท 0404/869427 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
758 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1905/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/869927 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
759 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1906/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/870027 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่29 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
760 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ที่ กท 0403/ว 15029 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร29 ก.ย. 2564 เวลา 14:24
761 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4801/511028 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
762 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/802728 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
763 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บมูลฝอยและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/3844
29 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
764 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1884
29 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
765 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4796
29 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
766 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4799
29 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
767 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4802
29 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2564 เวลา 15:28
768 แนวทางการลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0303/151827 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 11:27
769 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่ กท 0408/468927 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2564 เวลา 11:29
770 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1852
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 ก.ย. 2564 เวลา 11:30
771 รายงานผลการสัมมนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1866
27 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล28 ก.ย. 2564 เวลา 11:33
772 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนอัตโนมัติของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/547
22 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 11:36
773 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร International Programme on Institutional Planning and Management for Heads of Educational Institutions ที่ กท 0302/152227 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 11:41
774 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/474327 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2564 เวลา 11:42
775 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/43748 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ก.ย. 2564 เวลา 12:05
776 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/7968
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย28 ก.ย. 2564 เวลา 12:08
777 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/476227 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2564 เวลา 12:09
778 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/159323 ก.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหนคร28 ก.ย. 2564 เวลา 12:10
779 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตดินแดง ที่ กท 7601/584327 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดินแดง28 ก.ย. 2564 เวลา 12:13
780 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4777
28 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2564 เวลา 14:33
781 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4780
28 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์28 ก.ย. 2564 เวลา 14:34
782 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ กท 0301/152527 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 14:36
783 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดูแลและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(BMA onboarding) ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1534
28 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 15:03
784 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/480823 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง28 ก.ย. 2564 เวลา 15:30
785 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1538
28 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28 ก.ย. 2564 เวลา 15:34
786 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/473023 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2564 เวลา 11:27
787 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/471723 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2564 เวลา 11:28
788 ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/553
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2564 เวลา 14:56
789 แผนแนวทางการลดมลพิษ PM 2.5 จากการใช้รถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ กท 1306/462817 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ย. 2564 เวลา 14:59
790 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Futuristic Cities-Smart and Resilient ที่ กท 0302/151127 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2564 เวลา 15:03
791 แจ้งอัตราว่างตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6501/588222 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร27 ก.ย. 2564 เวลา 15:05
792 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/791023 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย27 ก.ย. 2564 เวลา 15:06
793 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/529627 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา27 ก.ย. 2564 เวลา 15:07
794 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0502/4755
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2564 เวลา 15:31
795 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4758
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ย. 2564 เวลา 15:33
796 แนวทางการขอรับสิทธิสวัสดิการกรณีบุคคลผู้ช่วยเหลือราชการของกรุงเทพมหานครเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4803
23 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ย. 2564 เวลา 15:37
797 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 1305/480423 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ย. 2564 เวลา 15:39
798 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/480523 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง27 ก.ย. 2564 เวลา 15:41
799 แจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer:CCT) ที่ กท 0807/604927 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา27 ก.ย. 2564 เวลา 15:46
800 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 148
27 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2564 เวลา 16:09
801 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 14927 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ย. 2564 เวลา 16:29
802 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชครูฯ ลาออกจากราชการ ที่ กท 5507/506622 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตธนบุรี23 ก.ย. 2564 เวลา 08:48
803 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริการข้อมูลที่ดิน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1703/1591
22 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง23 ก.ย. 2564 เวลา 11:26
804 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1506
22 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.ย. 2564 เวลา 11:31
805 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครรู ที่ กท 0807/596122 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ก.ย. 2564 เวลา 11:58
806 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/470222 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2564 เวลา 12:00
807 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/470022 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2564 เวลา 12:01
808 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/362121 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี23 ก.ย. 2564 เวลา 12:03
809 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4723
23 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2564 เวลา 15:04
810 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4726
23 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ย. 2564 เวลา 15:04
811 หนังสื่อสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ กท 1305/457915 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.ย. 2564 เวลา 15:06
812 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/150523 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
813 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว 253
21 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 10:55
814 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/449721 ก.ย. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 10:57
815 เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ที่ กท 0306/148521 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 11:15
816 ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 8307/521722 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตคลองสามวา22 ก.ย. 2564 เวลา 11:17
817 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/466421 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2564 เวลา 11:18
818 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนรัฐบาล ที่ กท 1902/25421 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 11:19
819 การจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1489
21 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 11:46
820 ขอส่งประกาศขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7201/364921 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย22 ก.ย. 2564 เวลา 11:51
821 การบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4506
21 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 13:36
822 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความจริง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1494
22 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 13:56
823 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4693
22 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2564 เวลา 14:45
824 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/467721 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2564 เวลา 14:46
825 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากระฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 14722 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 14:47
826 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4696
22 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2564 เวลา 15:10
827 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/256
21 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
828 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/771516 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย21 ก.ย. 2564 เวลา 11:19
829 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว.251
20 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2564 เวลา 11:19
830 การเสนอโครงการหรือกิจการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1302/463117 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ย. 2564 เวลา 11:21
831 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/463220 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2564 เวลา 11:22
832 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4677
20 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ย. 2564 เวลา 11:25
833 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/68320 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ21 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
834 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/460116 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
835 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/463920 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
836 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/465420 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
837 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4673
21 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
838 ขอสำรวจความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่ กท 0801/548131 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.ย. 2564 เวลา 15:45
839 ปรับปรุงแนวทางการบันทึกบัญชีและรูปแบบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1304/472521 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง21 ก.ย. 2564 เวลา 15:49
840 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0302/1479
21 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ย. 2564 เวลา 15:54
841 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/462517 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2564 เวลา 12:34
842 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/461617 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2564 เวลา 12:35
843 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/154117 ก.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหนคร20 ก.ย. 2564 เวลา 12:38
844 ขอรายชื่อข้าราชการครูฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/5897
20 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา20 ก.ย. 2564 เวลา 14:56
845 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4650
20 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2564 เวลา 14:56
846 สรุปประเด็นการประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 1103/364117 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม20 ก.ย. 2564 เวลา 14:59
847 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ที่ กท 6601/584920 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว20 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
848 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.38220 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ก.ย. 2564 เวลา 15:02
849 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/7460
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ย. 2564 เวลา 15:30
850 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4647
20 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ย. 2564 เวลา 15:31
851 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ที่ กท 6201/506417 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน20 ก.ย. 2564 เวลา 15:34
852 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/458516 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 11:46
853 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/459816 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 11:47
854 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ที่ กท 4907/439017 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง17 ก.ย. 2564 เวลา 11:50
855 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7701/796016 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 11:51
856 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/384216 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา17 ก.ย. 2564 เวลา 11:52
857 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1802
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ก.ย. 2564 เวลา 14:38
858 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/67817 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ก.ย. 2564 เวลา 14:40
859 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/8449
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ก.ย. 2564 เวลา 14:42
860 สำรวจข้อมูลครูผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกงและต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5873
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 ก.ย. 2564 เวลา 15:15
861 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4609
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
862 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4612
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
863 แจ้งที่อยู่ไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ที่ กท 0403/ว 14615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2564 เวลา 09:05
864 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 และวันที่ 6 กันยายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1775
15 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ก.ย. 2564 เวลา 10:55
865 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/360815 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน16 ก.ย. 2564 เวลา 10:56
866 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/457015 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 10:57
867 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/457215 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 10:59
868 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4588
16 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 11:19
869 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 8301/5132
16 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา16 ก.ย. 2564 เวลา 11:21
870 การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0510/249
15 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
871 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/164615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
872 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4594
16 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
873 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4591
16 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
874 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/8410
16 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่16 ก.ย. 2564 เวลา 15:10
875 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/579615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ก.ย. 2564 เวลา 15:24
876 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2564 กท 0503/177214 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ก.ย. 2564 เวลา 12:57
877 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 กท 0408/454914 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 13:10
878 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 กท 0408/455115 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 13:12
879 การเผยแพร่ข้อกฎหมายที่น่าสนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร กท 0405/528114 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี15 ก.ย. 2564 เวลา 13:15
880 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Education Pedagogy in COVID Time Challenges & Opportunity กท 0302/144814 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 14:02
881 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1785/2564 แต่งตั้งข้าราชการ กท 0404/821613 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ก.ย. 2564 เวลา 14:06
882 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีกระแสรายวันและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กท 1101/351810 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.ย. 2564 เวลา 14:09
883 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
กท 0408/4563
15 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 14:11
884 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/4566
15 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 14:12
885 แจ้งที่อยู่ไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว ที่ กท ว.14514 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 14:17
886 ขอเชิญประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2791
15 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 15:25
887 ประชาสัมพันธ์แจ้งตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ว่าง สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/357615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
888 การเผยแพร่การวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ กท 0403/439015 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 ก.ย. 2564 เวลา 15:35
889 เลื่อนกำหนดการพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 39 ที่ กท 0401/275913 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 09:35
890 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 0100/149913 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 09:38
891 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/452313 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 10:40
892 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/452613 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 10:41
893 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/144414 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 11:33
894 แนวปฏิบัติทางบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ ที่ กท 1304/24610 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 11:35
895 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4545
14 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
896 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4542
14 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
897 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4333
14 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
898 ประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/4504
13 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
899 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1513
14 ก.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
900 ขอความอนุเคราะห์ส่งคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานครและแบบสอบถามให้ผู้แทนชุมชน ที่ กท 0100/151214 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 15:12
901 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0805/574613 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา14 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
902 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 14213 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 09:26
903 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ กท 0403/ว 14313 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 09:38
904 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1748
10 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ก.ย. 2564 เวลา 11:49
905 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ "BMA Online InterClinic" (คลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0410/83610 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ13 ก.ย. 2564 เวลา 11:53
906 กฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2564 ที่ กท 0907/อ.14989 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา13 ก.ย. 2564 เวลา 11:55
907 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/448310 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 11:57
908 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/448010 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 11:58
909 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นางสาวเมนิลา สุขสูงเนิน) ที่ กท 4401/417013 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน13 ก.ย. 2564 เวลา 12:00
910 ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 0403/ว 14413 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:18
911 ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 8508/461710 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:22
912 ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 8508/461310 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:23
913 ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 8508/461510 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:26
914 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/74829 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ก.ย. 2564 เวลา 16:27
915 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/502713 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:28
916 ขอให้ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1104/352110 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม13 ก.ย. 2564 เวลา 16:30
917 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4516
13 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 16:31
918 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4519
13 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 16:32
919 จัดตั้งเครือข่ายธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณธรรมประจำหน่วยงาน (จัดตั้งเครือข่าย STRONG) ที่ กท 0306/143213 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:33
920 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/143413 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:35
921 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่องผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ที่ กท 0303/143713 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:37
922 ขอความอนุเคราะห์สืบหาทรัพย์สิน ที่ กท 0405/51108 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี10 ก.ย. 2564 เวลา 12:03
923 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4473
10 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
924 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4476
10 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 14:27
925 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2564 ที่ กท 0503/175010 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
926 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 577 รายการ ที่ กท 0904/อ.47669 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา10 ก.ย. 2564 เวลา 15:31
927 ขอเลื่อนการประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 0408/448810 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 15:32
928 คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฎิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินคดี ที่ กท 0405/51349 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี10 ก.ย. 2564 เวลา 09:48
929 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44449 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 10:10
930 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44609 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 10:12
931 รายงานผลการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน ที่ กท 0403/ว 1389 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ก.ย. 2564 เวลา 10:47
932 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0701/74919 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 ก.ย. 2564 เวลา 10:50
933 แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม หน้าที่ 3,60 เวียนเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564) ที่ กท 1307/42312 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ก.ย. 2564 เวลา 11:09
934 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4608/58029 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต10 ก.ย. 2564 เวลา 11:11
935 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1004/ก.1263
8 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ก.ย. 2564 เวลา 12:01
936 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44338 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
937 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44358 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
938 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรม ที่ กท 4301/31758 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
939 ส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2564 ที่ กท 1403/43128 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
940 ขอส่งหนังสือการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5675
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
941 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ กท 0403/ว 1379 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2564 เวลา 14:01
942 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4456
9 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 14:59
943 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/51587 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย9 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
944 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44509 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 15:02
945 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4453
9 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 15:03
946 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/31008 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 ก.ย. 2564 เวลา 15:04
947 การจัดตั้ง BMA Home Isolation Center เพื่อดูแลรักษาข้าราชการและบุคลากรรวมถึงบุคคลในครอบครัว ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ กท 0706/74749 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ก.ย. 2564 เวลา 15:07
948 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/7453
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ก.ย. 2564 เวลา 15:09
949 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Housing for Sustainable Habitat-Policy, Planning, Design and Construction Technologies ที่ กท 0302/14179 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2564 เวลา 15:25
950 ขอข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/1735
9 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ก.ย. 2564 เวลา 16:02
951 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วนตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4370
8 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ย. 2564 เวลา 16:08
952 ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 1369 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ก.ย. 2564 เวลา 09:32
953 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ของสภาผู้แทนราษฎร ที่ กท 0403/ว 1347 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 10:05
954 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 1357 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 10:06
955 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44077 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 10:11
956 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44097 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 10:11
957 การประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/4803
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 10:14
958 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4429
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 14:52
959 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ที่ กท 0303/13997 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 14:52
960 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1398
7 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 14:52
961 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4426
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 14:53
962 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/14027 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 14:54
963 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ที่ กท 5901/47228 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน8 ก.ย. 2564 เวลา 14:58
964 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/14078 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
965 ขอส่งรายงานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมหารือข้อราชการคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/4788
7 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 15:32
966 ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2684
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 10:10
967 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43696 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 10:16
968 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43876 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 10:17
969 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/43906 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 10:18
970 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/30817 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่7 ก.ย. 2564 เวลา 11:07
971 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/73133 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ย. 2564 เวลา 11:09
972 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/7303
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ย. 2564 เวลา 13:05
973 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 2437 ก.ย. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 13:26
974 การอบรมการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1386
6 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 13:32
975 คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/13917 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
976 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/13937 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
977 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4234
2 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
978 การจำกัดเวลาการใช้งานในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-GP ที่ กท 1305/42352 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
979 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/17237 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
980 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4403
7 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
981 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4397
7 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
982 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4400
7 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 14:56
983 การโอนวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ที่ กท 0714/72802 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 ก.ย. 2564 เวลา 10:35
984 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/43613 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 11:15
985 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43583 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 11:16
986 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43533 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 11:17
987 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4377
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 13:56
988 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4380
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 13:57
989 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4383
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 13:58
990 ขอให้รายงานผลการปฎิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 2564) ที่ กท 1207/15953 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว6 ก.ย. 2564 เวลา 14:37
991 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว.239
6 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
992 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 7407/82073 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด6 ก.ย. 2564 เวลา 14:41
993 เชิญประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วน
ที่ กท 0805/5573
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ก.ย. 2564 เวลา 14:46
994 แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ที่ กท 1307/42312 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ก.ย. 2564 เวลา 15:24
995 การจัดส่งรายงานการรับเงินและการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0803/55673 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ก.ย. 2564 เวลา 15:30
996 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 122 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/26092 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 08:15
997 ร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ. 2564 ที่ กท 0403/ว 1322 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 09:17
998 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ กท 0403/ว 1332 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 09:20
999 การขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1360
2 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 10:07
1000 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/42262 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.ย. 2564 เวลา 10:25
1001 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43322 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 10:27
1002 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43392 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 10:56
1003 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/7188
31 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.ย. 2564 เวลา 10:58
1004 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1720/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งข้าราชการ ที่ กท 0404/78212 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ก.ย. 2564 เวลา 12:07
1005 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1721/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/78222 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ก.ย. 2564 เวลา 12:08
1006 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/42211 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.ย. 2564 เวลา 12:14
1007 การตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1306
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 ก.ย. 2564 เวลา 12:18
1008 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5501/46922 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี3 ก.ย. 2564 เวลา 12:21
1009 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน "เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตราฐาน" ที่ กท 1207/157330 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3 ก.ย. 2564 เวลา 12:30
1010 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/4240
3 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
1011 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกให้คณะทำงานของคณะกรรมาธิการเข้าสังเกตการณ์ชุมนุมทางการเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/4754
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
1012 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/18472 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
1013 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4343
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
1014 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4346
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
1015 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4349
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
1016 การจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานนครสามัญที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ กท 0304/12401 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 10:53
1017 ขอความอนุเคราะห์พิจารณานำข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ https://mitrthai.com ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและแรงงานต่างด้าว ด่วน
ที่ กท 0401/795
1 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ2 ก.ย. 2564 เวลา 10:56
1018 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43141 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 10:58
1019 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43011 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 11:01
1020 การรายงานการดำเนินการทางวินัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/236
1 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 11:04
1021 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/46372 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 11:05
1022 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ กท 0403/ว 1302 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 11:07
1023 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7301/61542 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ2 ก.ย. 2564 เวลา 14:49
1024 กฎกระทรวงการคุมควบการเช้าไฟฟ้า พ.ศ 2564 ที่ กท 0907/อ.141531 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา2 ก.ย. 2564 เวลา 14:51
1025 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Pracitcal Technology on Intelligent Transport Systems (ITS) ที่ กท 0302/13471 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 14:53
1026 ขอเชิญเข้าร่วมเพื่อสรุปผลการประเมินพร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาองค์กรและกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1350
2 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 14:58
1027 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4325
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 14:59
1028 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4322
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 15:00
1029 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4328
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
1030 แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ กท 1305/42181 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ย. 2564 เวลา 15:02
1031 ประกาศคณะกรรมการการกิจการกระจานเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอนุญาต รับรอง เห็นชอบ หรือการดำเนินการอื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0403/ว 1312 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 15:05
1032 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/428431 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 13:43
1033 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/428531 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 13:46
1034 แนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/133031 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 13:49
1035 แนวทางการขอรับสิทธิสวัสดิการกรณีข้าราชการและลูกจ้างเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4200
31 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ย. 2564 เวลา 13:52
1036 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระบบการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0502/ศบค.กทม.3231 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2564 เวลา 13:58
1037 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/513531 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน1 ก.ย. 2564 เวลา 14:01
1038 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4310
1 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
1039 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4307
1 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 14:17
1040 การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/232
31 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 14:21
1041 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2564 ที่ กท 0301/13361 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
1042 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1701
31 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2564 เวลา 14:50
1043 ขอนำส่งข้อมูลและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและระดับเขตโครงการ "การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมาหนคร"" ที่ กท 0504/170231 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2564 เวลา 14:54
1044 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4095
1 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 15:30
1045 แจ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกลุ่มกรุงเทพกลาง ที่ กท 4101/506331 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1 ก.ย. 2564 เวลา 15:31
1046 ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 12731 พ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
1047 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0403/ว 12831 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
1048 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ที่ กท 0403/ว 12931 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
1049 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/426330 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
1050 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/424630 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
1051 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1684
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล31 ส.ค. 2564 เวลา 10:35
1052 ส่งประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5001/553130 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ31 ส.ค. 2564 เวลา 10:40
1053 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1671/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ กท 0404/765030 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่31 ส.ค. 2564 เวลา 10:45
1054 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1673/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/765130 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่31 ส.ค. 2564 เวลา 10:48
1055 แจ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5801/520230 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย31 ส.ค. 2564 เวลา 11:00
1056 แจ้งยกเลิกฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นด้วบล็อกโปรแกรมมิ่ง กท 0509/168830 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล31 ส.ค. 2564 เวลา 14:58
1057 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/713130 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย31 ส.ค. 2564 เวลา 14:58
1058 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/712930 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย31 ส.ค. 2564 เวลา 14:58
1059 สำรวจข้อมูลความสนใจที่จะปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1326
31 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 14:58
1060 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/415830 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ส.ค. 2564 เวลา 15:00
1061 ขอส่งรายงานการประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1140/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ กท 1505/228431 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม31 ส.ค. 2564 เวลา 15:01
1062 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/7112
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย31 ส.ค. 2564 เวลา 15:02
1063 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ กท 1305/415930 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ส.ค. 2564 เวลา 15:04
1064 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/393917 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง31 ส.ค. 2564 เวลา 15:05
1065 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4277
31 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2564 เวลา 15:05
1066 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4280
31 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์31 ส.ค. 2564 เวลา 15:06
1067 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/231
31 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 15:24
1068 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4069
31 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร31 ส.ค. 2564 เวลา 16:16
1069 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/422527 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2564 เวลา 09:28
1070 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/423827 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2564 เวลา 09:29
1071 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7201/336627 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองเตย30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
1072 ส่งประกาศประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (ส่วนที่ 1) ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา ครั้งที่ 4 ที่ กท 8308/470130 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
1073 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/131327 ส.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
1074 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/131027 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
1075 การเตรียมความพร้อมเสนอขอการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ กท 0303/131527 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
1076 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธรุกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ที่ กท 0907/อ.140926 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
1077 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/131727 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 13:04
1078 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4256
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2564 เวลา 14:15
1079 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4253
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2564 เวลา 14:16
1080 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4259
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ส.ค. 2564 เวลา 14:17
1081 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/132230 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 14:18
1082 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/701226 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ส.ค. 2564 เวลา 14:19
1083 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/700826 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ส.ค. 2564 เวลา 14:21
1084 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/700226 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ส.ค. 2564 เวลา 14:22
1085 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/700526 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ส.ค. 2564 เวลา 14:23
1086 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/484727 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี30 ส.ค. 2564 เวลา 14:26
1087 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/537926 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 ส.ค. 2564 เวลา 14:34
1088 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0102/ว 5198 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7667
30 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่30 ส.ค. 2564 เวลา 14:38
1089 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5447
30 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา30 ส.ค. 2564 เวลา 14:53
1090 การเสนอโครงการใหม่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1305/411826 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ส.ค. 2564 เวลา 14:56
1091 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4055
30 ส.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 ส.ค. 2564 เวลา 17:10
1092 แจ้งให้มารับเงินสงเคราะห์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2260
26 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม27 ส.ค. 2564 เวลา 08:02
1093 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/421826 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ส.ค. 2564 เวลา 09:36
1094 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7535
26 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่27 ส.ค. 2564 เวลา 09:54
1095 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2518
26 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ส.ค. 2564 เวลา 11:04
1096 รายงานการใช้งานระบบตามโครงการ "บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา" จองคิวออนไลน์ งานด้านทะเบียนและการขออนุญาตต่าง ๆ ครั้งที่ 3/2564 ที่ กท 0508/165825 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ส.ค. 2564 เวลา 11:05
1097 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/421426 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ส.ค. 2564 เวลา 11:06
1098 ่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ กท 0508/167027 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ส.ค. 2564 เวลา 11:08
1099 ขอเชิร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ที่ กท 0403/ว 12627 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ส.ค. 2564 เวลา 13:13
1100 กำหนดการปิดและเปิดคลังวัสดุกลางกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1307/22826 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ส.ค. 2564 เวลา 14:41
1101 ขอส่งสำเนาสรุปผลการจัดกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชน ที่ กท 0407/105319 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน27 ส.ค. 2564 เวลา 14:43
1102 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4231
27 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ส.ค. 2564 เวลา 14:43
1103 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4234
27 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ส.ค. 2564 เวลา 14:44
1104 การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 0401/253327 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ส.ค. 2564 เวลา 14:46
1105 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/419825 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 09:08
1106 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564) ที่ กท 0408/38765 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 09:22
1107 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564) ที่ กท 0408/4149 23 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 09:24
1108 การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564) ที่ กท 0502/163120 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ส.ค. 2564 เวลา 09:26
1109 การรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการขยะรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1102/3396
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม26 ส.ค. 2564 เวลา 10:24
1110 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/419225 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 10:28
1111 ขอส่งประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 8808/447425 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ26 ส.ค. 2564 เวลา 10:34
1112 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564) ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4188
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 10:48
1113 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1647
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล26 ส.ค. 2564 เวลา 11:56
1114 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ที่ กท 1303/395418 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ส.ค. 2564 เวลา 12:05
1115 ขอส่งประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 1501/225926 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม26 ส.ค. 2564 เวลา 12:09
1116 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/756726 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่26 ส.ค. 2564 เวลา 13:46
1117 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/402020 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง26 ส.ค. 2564 เวลา 13:47
1118 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4204
26 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 13:58
1119 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4207
26 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 13:59
1120 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4210
26 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 ส.ค. 2564 เวลา 13:59
1121 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักการแพทย์ กท 0601/815125 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์26 ส.ค. 2564 เวลา 14:39
1122 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1301
26 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 ส.ค. 2564 เวลา 14:41
1123 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/417524 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2564 เวลา 13:38
1124 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/417124 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2564 เวลา 13:39
1125 ประชาสัมพันธ์แจ้งตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว่าง สังกัดสำนักงานเขตราชเทวี ที่ กท 7101/321823 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราชเทวี25 ส.ค. 2564 เวลา 13:42
1126 การแจกจ่ายบัญชีผู้ใช้งานระบบ BKK HI/CI สำหรับ EOC เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0711/412
24 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2564 เวลา 14:47
1127 การประชุมรับฟังแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม ที่ กท 0303/128724 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2564 เวลา 14:49
1128 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/674920 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ส.ค. 2564 เวลา 14:50
1129 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/674720 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ส.ค. 2564 เวลา 14:51
1130 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/674220 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย25 ส.ค. 2564 เวลา 14:52
1131 แนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) และเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Flywheel ที่ กท 0510/164224 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 ส.ค. 2564 เวลา 14:55
1132 ขอส่งรายชื่อวัดที่รับสงเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ กท 1207/155324 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว25 ส.ค. 2564 เวลา 15:02
1133 การฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 1207/155524 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว25 ส.ค. 2564 เวลา 15:05
1134 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4182
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2564 เวลา 15:07
1135 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4185
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2564 เวลา 15:08
1136 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4188
25 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 ส.ค. 2564 เวลา 15:09
1137 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ที่ กท 0403/ว 12325 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2564 เวลา 15:12
1138 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมโยธาการและผังเมือง ที่ กท 0403/ว 12425 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
1139 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ กท 0403/ว 12525 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 ส.ค. 2564 เวลา 15:15
1140 ขอสำรวจความคิดเห็นข้าราชการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่ กท 0304/127123 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2564 เวลา 09:22
1141 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/410117 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 10:33
1142 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/414923 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 10:34
1143 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/414723 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 10:35
1144 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/6728
20 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 ส.ค. 2564 เวลา 13:45
1145 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Road Maintenance (B) ที่ กท 0302/128123 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2564 เวลา 13:45
1146 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 4501/550524 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตยานนาวา24 ส.ค. 2564 เวลา 13:45
1147 ขอส่งสำเนาหนังสืออบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก ที่ กท 1303/404123 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 ส.ค. 2564 เวลา 13:45
1148 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4167
24 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 14:00
1149 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4161
24 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 14:07
1150 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4164
24 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 ส.ค. 2564 เวลา 14:07
1151 การเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch for BMA และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ที่ กท 0803/527424 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา24 ส.ค. 2564 เวลา 15:21
1152 กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ที่ กท 0306/22523 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2564 เวลา 15:22
1153 การส่งมอบงานในหน้าที่ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0400/ป.20724 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร24 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1154 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) และครั้งที่ 9/2564 ที่ กท 0502/163623 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ส.ค. 2564 เวลา 13:59
1155 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/5238
23 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ส.ค. 2564 เวลา 14:15
1156 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1633
20 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ส.ค. 2564 เวลา 14:16
1157 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0601/7975
20 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์23 ส.ค. 2564 เวลา 14:19
1158 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/399419 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ส.ค. 2564 เวลา 14:29
1159 ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.34623 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ส.ค. 2564 เวลา 14:34
1160 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4137
23 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2564 เวลา 14:44
1161 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4140
23 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2564 เวลา 14:44
1162 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4143
23 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2564 เวลา 14:44
1163 แนวทางการโอน/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/483
19 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2564 เวลา 10:27
1164 ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลมาเลเซีย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/5217
20 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา23 ส.ค. 2564 เวลา 11:34
1165 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/412220 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2564 เวลา 11:35
1166 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/412020 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ส.ค. 2564 เวลา 11:36
1167 การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0502/163123 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ส.ค. 2564 เวลา 13:34
1168 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ กท 0403/ว 12123 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2564 เวลา 13:54
1169 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0403/ว 12223 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ส.ค. 2564 เวลา 13:55
1170 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างต่อหรือการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0304/1265
19 ส.ค. 2564ดำเนินการสำนักงาน ก.ก.20 ส.ค. 2564 เวลา 11:08
1171 แจ้ง Username/Password ระบบสารสนเทศศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/1612
19 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล20 ส.ค. 2564 เวลา 11:13
1172 แจ้งอัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บุรณะ ที่ กท 6301/352119 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ20 ส.ค. 2564 เวลา 11:16
1173 การจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 เขต ที่ กท 0703/667219 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ส.ค. 2564 เวลา 11:19
1174 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/409719 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ส.ค. 2564 เวลา 11:21
1175 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/409519 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ส.ค. 2564 เวลา 11:23
1176 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4116
20 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ส.ค. 2564 เวลา 14:24
1177 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4110
20 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ส.ค. 2564 เวลา 14:27
1178 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบตรวจสอบการผังเมืองรวมและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร "Check" ผังเมือง กทม." กท 1701/136519 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง20 ส.ค. 2564 เวลา 14:32
1179 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "ระบบการยื่นขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ (ออนไลน์)" ที่ กท 1701/136819 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง20 ส.ค. 2564 เวลา 14:38
1180 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4113
20 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ส.ค. 2564 เวลา 15:07
1181 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/414716 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา20 ส.ค. 2564 เวลา 15:16
1182 แนวทางการโอน/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/483
19 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร20 ส.ค. 2564 เวลา 15:22
1183 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ที่ กท 1902/47416 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร19 ส.ค. 2564 เวลา 11:25
1184 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/407218 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2564 เวลา 11:27
1185 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/407418 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2564 เวลา 11:29
1186 ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0100/136018 ส.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหนคร19 ส.ค. 2564 เวลา 11:32
1187 แบบสำรวจความพึงพอใจในการประชุมแนวดิ่ง สายงานนิติการ ที่ กท 0405/464419 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี19 ส.ค. 2564 เวลา 11:35
1188 ส่งประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง ที่ กท 6401/478817 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดอนเมือง19 ส.ค. 2564 เวลา 11:37
1189 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 1902/48119 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร19 ส.ค. 2564 เวลา 14:05
1190 การรายงานหมายเลขทะเบียนรถ และสำเนาหนังสือขออนุมัติจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าบัญชีกำหนดอัตราการเบิกเชื้อเพลิง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1401/4004
19 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ19 ส.ค. 2564 เวลา 14:44
1191 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4O88
19 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2564 เวลา 14:45
1192 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4091
19 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ส.ค. 2564 เวลา 14:46
1193 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/149613 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว19 ส.ค. 2564 เวลา 14:48
1194 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/149813 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว19 ส.ค. 2564 เวลา 14:52
1195 แจ้งยกเลิกการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1608
19 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ส.ค. 2564 เวลา 15:19
1196 ข้อมูลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2562 พื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1103/3289
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม19 ส.ค. 2564 เวลา 15:22
1197 การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแคมเปญ "Refinance กรุงไทยห่วงใยบุคลากรภาครัฐ" ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/7342
19 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่19 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1198 การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2384
17 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
1199 ประเด็นปัญหาและแนวคำตอบตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลัง และการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานครแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1301/392117 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
1200 การฝึกอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ที่ กท 0502/159017 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
1201 ส่งประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ กท 5901/433716 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
1202 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/404817 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
1203 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/405217 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2564 เวลา 11:01
1204 ขอเชิญประชุมซักซ้อมระบบ e-case ตามแนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1140/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2203
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม18 ส.ค. 2564 เวลา 11:57
1205 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักคอย/ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community lsolation) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0702/6540
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย18 ส.ค. 2564 เวลา 11:57
1206 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1594
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ส.ค. 2564 เวลา 14:01
1207 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4062
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2564 เวลา 14:01
1208 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4065
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2564 เวลา 14:01
1209 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4068
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์18 ส.ค. 2564 เวลา 14:01
1210 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ กท 1305/391617 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ส.ค. 2564 เวลา 14:01
1211 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1598
18 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ส.ค. 2564 เวลา 14:41
1212 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0502/160018 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ส.ค. 2564 เวลา 14:51
1213 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 ครั้งที่ 25/2564 และครั้งที่ 26/2564 ที่ กท 0503/160218 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18 ส.ค. 2564 เวลา 14:52
1214 ระบบสารสนเทศลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1402/394916 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ18 ส.ค. 2564 เวลา 15:23
1215 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ ภายหลังการรวมกิจการของธนาคารไทยธนชาต จำกัด มหาชน ที่ กท 1303/393317 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ส.ค. 2564 เวลา 15:34
1216 ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการ กทม. (News HRD Letter) ที่ กท 0401/238817 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร18 ส.ค. 2564 เวลา 15:35
1217 รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกรุงเทพมหานคร (แก้ไขเอกสาร และแนบเอกสารเพิ่มเติม) ที่ กท 1304/391917 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง18 ส.ค. 2564 เวลา 15:51
1218 รับหนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ "คุณความดีที่พากเพียร สู่กาลเกษียณที่ภาคภูมิ" ที่ กท 0401/237816 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 09:16
1219 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/401016 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2564 เวลา 09:19
1220 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/402916 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2564 เวลา 09:21
1221 กำหนดดำเนินกิจกรรม "English Club Friday" ครั้งที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 0410/75116 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ17 ส.ค. 2564 เวลา 09:24
1222 ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2564 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่ 4.2 ที่ กท 0301/125217 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 11:49
1223 ส่งแผนการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1403/1495
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ17 ส.ค. 2564 เวลา 12:13
1224 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1587
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ส.ค. 2564 เวลา 15:25
1225 แนวทางการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/3237
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม17 ส.ค. 2564 เวลา 15:25
1226 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1101/322913 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1227 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4041
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1228 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4044
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1229 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/637813 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1230 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/638317 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1231 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/638813 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1232 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/639213 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1233 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/639713 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1234 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/639913 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1235 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/640113 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1236 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/640613 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1237 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/641113 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1238 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/643513 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย17 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1239 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3801
17 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 15:27
1240 อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตเลียมจากสถานการค้าปลีก ด่วนที่สุด
ที่ กท 1303/3907
17 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง17 ส.ค. 2564 เวลา 15:30
1241 การจัดงานวัดครบรอบ 18 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ กท 0403/ว 11817 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 15:33
1242 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ของกองุทนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่ กท 0403/ว 11917 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 15:33
1243 แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0403/ว 12017 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร17 ส.ค. 2564 เวลา 15:33
1244 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดี ที่ กท 0403/ว 11716 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2564 เวลา 10:12
1245 ส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว220
11 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2564 เวลา 11:14
1246 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/393513 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2564 เวลา 11:18
1247 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/399813 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2564 เวลา 11:21
1248 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางแค เรื่องผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8701/378513 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางแค16 ส.ค. 2564 เวลา 11:25
1249 การสำรวจประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้รับบริการวัคซีนโควิด - 19 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.91
16 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2564 เวลา 12:32
1250 ส่งประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6701/33066 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม16 ส.ค. 2564 เวลา 14:48
1251 แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1241
13 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2564 เวลา 14:54
1252 ขออนุเคราะห์ร่วมดำเนินการเก็บข้อมูลในการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1243
13 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร16 ส.ค. 2564 เวลา 15:00
1253 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1566
13 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ส.ค. 2564 เวลา 15:04
1254 ประกาศผลการคัดเลือก ที่ กท 4801/430513 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง16 ส.ค. 2564 เวลา 15:07
1255 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1004/ก.115616 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ16 ส.ค. 2564 เวลา 15:12
1256 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4019
16 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2564 เวลา 15:17
1257 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4022
16 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2564 เวลา 15:19
1258 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4025
16 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ส.ค. 2564 เวลา 15:20
1259 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1556
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ส.ค. 2564 เวลา 12:18
1260 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/396811 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 12:21
1261 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/396611 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 12:23
1262 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นายอภิวัติ ไชยทองพันธ์) ที่ กท 4401/353413 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน13 ส.ค. 2564 เวลา 12:25
1263 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/8110 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ13 ส.ค. 2564 เวลา 12:28
1264 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/6337
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ส.ค. 2564 เวลา 12:31
1265 แจ้งรายชื่อข้าราชการและบุคลากรสายงานเทศกิจผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรตามโครงการ "เทศกิจทำความดี" ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1404/390013 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ13 ส.ค. 2564 เวลา 12:34
1266 ขอเชิญประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 0408/397711 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 12:37
1267 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3994
13 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 14:48
1268 แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1703/1328
10 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง13 ส.ค. 2564 เวลา 14:52
1269 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/634611 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ส.ค. 2564 เวลา 14:53
1270 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/634911 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ส.ค. 2564 เวลา 14:55
1271 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/634411 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ส.ค. 2564 เวลา 14:56
1272 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1562
13 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ส.ค. 2564 เวลา 14:58
1273 แนวทางการวัดและประเมินผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0805/498110 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ส.ค. 2564 เวลา 15:01
1274 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3991
13 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 15:02
1275 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3988
13 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ส.ค. 2564 เวลา 15:04
1276 การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 ที่ กท 0403/ว 11613 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ส.ค. 2564 เวลา 15:07
1277 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/712413 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่13 ส.ค. 2564 เวลา 16:15
1278 การดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขหลังการชุมนุมเสร็จสิ้นลง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.88
13 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ส.ค. 2564 เวลา 18:10
1279 ขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/811 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเข้างบกลางครั้งที่ 1-3 และขออนุมัติเงินจัดสรรงวดที่ 3 ครั้งที่ 3 ที่ กท 1902/7429 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2564 เวลา 09:15
1280 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1303/3775 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2564 เวลา 09:17
1281 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/394310 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2564 เวลา 09:18
1282 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/394810 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2564 เวลา 09:19
1283 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/630810 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย11 ส.ค. 2564 เวลา 11:32
1284 กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนรัฐบาล ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/ว.215
10 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร11 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
1285 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3959
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
1286 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3962
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์11 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
1287 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตติดตามและกำกับการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ"ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 1103/3120
6 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม11 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
1288 ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "ระบบตรวจสอบการผังเมืองรวมและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร" ที่ กท 1701/132510 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง11 ส.ค. 2564 เวลา 15:13
1289 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เพื่อการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/2180
11 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม11 ส.ค. 2564 เวลา 15:14
1290 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานการติดตามผู้ผ่านการบำบัดต่อเนื่อง 3 เดือน และระบุว่าหยุดเสพได้ ของ ศป.ปส.ข. ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0409/6959 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ11 ส.ค. 2564 เวลา 15:14
1291 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/381910 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง11 ส.ค. 2564 เวลา 15:14
1292 สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564 ที่ กท 0502/15419 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ส.ค. 2564 เวลา 10:06
1293 ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบบริการสืบค้นข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น ที่ กท 0401/22859 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2564 เวลา 10:08
1294 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/39069 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2564 เวลา 10:09
1295 การแจ้งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (E-mail address) ที่ กท 0403/ว 11510 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2564 เวลา 10:10
1296 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/39269 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2564 เวลา 11:47
1297 บิดาข้าราชการ เสียชีวิต ที่ กท 6601/49726 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว10 ส.ค. 2564 เวลา 11:48
1298 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3933
10 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2564 เวลา 14:08
1299 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3936
10 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2564 เวลา 14:08
1300 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3939
10 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ส.ค. 2564 เวลา 14:08
1301 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 4001/36659 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระนคร10 ส.ค. 2564 เวลา 14:31
1302 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สิ้นสุดลงในราชกิจจานุเบกษา ที่ กท 1304/2119 ส.ค. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร10 ส.ค. 2564 เวลา 14:34
1303 ยกเลิกโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ที่ กท 1304/381110 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ส.ค. 2564 เวลา 14:59
1304 รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/3773
6 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ส.ค. 2564 เวลา 08:07
1305 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/39109 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 10:36
1306 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38926 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 10:38
1307 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครกับเมืองหรือองค์กรต่างประเทศ ที่ กท 0401/7386 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ9 ส.ค. 2564 เวลา 10:41
1308 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/39026 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 10:43
1309 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/61264 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ส.ค. 2564 เวลา 13:30
1310 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/49706 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว9 ส.ค. 2564 เวลา 13:32
1311 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3919
9 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 14:19
1312 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3916
9 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 14:21
1313 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3922
9 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ส.ค. 2564 เวลา 14:23
1314 แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 และ 5 ที่ กท 1203/14555 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว9 ส.ค. 2564 เวลา 14:27
1315 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนมาก
ที่ กท 0306/1207
6 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2564 เวลา 14:31
1316 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4940
9 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ส.ค. 2564 เวลา 14:33
1317 ขอส่งหนังสือขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนรัฐบาลพร้อมขออนุมัติจัดสรรเงิน ที่ กท 0803/48665 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ส.ค. 2564 เวลา 14:39
1318 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครร่วมปฏิบัติงานกับสำนักงานเขต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานติดต่อสื่อสารแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 114
9 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 2564 เวลา 16:30
1319 ขอความร่วมมือสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามใบยืมพัสดุกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำใบยืมพัสดุกองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0507/15214 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6 ส.ค. 2564 เวลา 12:09
1320 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38715 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ส.ค. 2564 เวลา 12:10
1321 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38765 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ส.ค. 2564 เวลา 12:12
1322 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/27965 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่6 ส.ค. 2564 เวลา 15:26
1323 การเผยแพร่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ กท 0403/ว 1136 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ส.ค. 2564 เวลา 15:29
1324 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3885
6 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ส.ค. 2564 เวลา 15:29
1325 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3888
6 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ส.ค. 2564 เวลา 15:30
1326 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3882
6 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ส.ค. 2564 เวลา 15:32
1327 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2564 ที่ กท 0301/11945 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.6 ส.ค. 2564 เวลา 16:15
1328 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38404 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 10:35
1329 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38464 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 10:36
1330 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/38494 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 10:42
1331 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 23 และ 27 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1517
4 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ส.ค. 2564 เวลา 10:43
1332 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1101/30744 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 ส.ค. 2564 เวลา 10:45
1333 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6308/33103 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ5 ส.ค. 2564 เวลา 10:46
1334 รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ที่ กท 0805/48474 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ส.ค. 2564 เวลา 11:28
1335 การงดจัดกิจกรรม ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 112
5 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ส.ค. 2564 เวลา 12:02
1336 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0806/4849
4 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ส.ค. 2564 เวลา 14:16
1337 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.3265 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ5 ส.ค. 2564 เวลา 14:20
1338 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3861
5 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 14:23
1339 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3864
5 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 14:24
1340 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3867
5 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ส.ค. 2564 เวลา 14:26
1341 ยกเลิกโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานครแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1301/37445 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ส.ค. 2564 เวลา 14:39
1342 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตใจการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ กท 1305/36822 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ส.ค. 2564 เวลา 15:28
1343 การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปกำหนดใช้โดยอนุโลม ที่ กท 1305/37053 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ส.ค. 2564 เวลา 15:31
1344 ส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 1403/352015 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ5 ส.ค. 2564 เวลา 15:39
1345 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2 (แก้ไขเอกสารแนบ เวียนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4821
3 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา4 ส.ค. 2564 เวลา 08:56
1346 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38153 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2564 เวลา 10:00
1347 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/38223 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2564 เวลา 10:02
1348 การประกวดออกแบบพื้นที่สาธารณะ "2021 Design Award for Chengdu Public Aesthetic Space in Community" ของนครเฉิงตู ที่ กท 0410/7273 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ4 ส.ค. 2564 เวลา 10:18
1349 การดำเนินการจัดการมูลฝอยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการแยกกักตัวที่บ้าน (Home lsolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community lsolation) ด่วนมาก
ที่ กท 1103/3051
2 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม4 ส.ค. 2564 เวลา 10:23
1350 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันและปรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1179
3 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2564 เวลา 10:28
1351 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0404/20130 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2564 เวลา 10:56
1352 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/363029 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2564 เวลา 11:33
1353 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/363329 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2564 เวลา 11:34
1354 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/364529 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง4 ส.ค. 2564 เวลา 11:34
1355 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0701/59972 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย4 ส.ค. 2564 เวลา 11:36
1356 รายงานการประชุมเตรียมการรองรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ และรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1514
3 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4 ส.ค. 2564 เวลา 13:33
1357 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3587
3 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2564 เวลา 13:38
1358 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3830
4 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2564 เวลา 13:56
1359 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3833
4 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2564 เวลา 13:57
1360 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3836
4 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์4 ส.ค. 2564 เวลา 13:59
1361 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3618
4 ส.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4 ส.ค. 2564 เวลา 15:00
1362 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้งานระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1102/304530 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม4 ส.ค. 2564 เวลา 15:02
1363 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1499
2 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ส.ค. 2564 เวลา 10:26
1364 รายงานสถิติกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563-2564 ที่ กท 0502/14982 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ส.ค. 2564 เวลา 10:27
1365 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1505
3 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3 ส.ค. 2564 เวลา 10:29
1366 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/37753 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2564 เวลา 10:30
1367 การโอนเงินสนับสนุนค่าอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4784
2 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 ส.ค. 2564 เวลา 11:24
1368 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/596130 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ส.ค. 2564 เวลา 11:35
1369 รายงานข้อมูลการเช่าทรัพย์สินระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ที่ กท 1304/36782 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ส.ค. 2564 เวลา 11:39
1370 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/32523 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน3 ส.ค. 2564 เวลา 14:22
1371 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3811
3 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2564 เวลา 14:30
1372 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/37942 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2564 เวลา 14:35
1373 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3808
3 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ส.ค. 2564 เวลา 14:37
1374 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ที่ กท 1902/20030 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2564 เวลา 14:46
1375 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0200/35582 ส.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2564 เวลา 14:53
1376 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ที่ กท 0403/ว 1093 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2564 เวลา 15:00
1377 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ กท 0403/ว1103 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2564 เวลา 15:04
1378 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่2 ที่ กท 0807/48213 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3 ส.ค. 2564 เวลา 16:00
1379 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกรุงเทพมหานคร กรณีก่อหนี้ผูกพัน ที่ กท 1303/2042 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ส.ค. 2564 เวลา 16:04
1380 ส่งประกาศสำนักงานเขตสวนหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7701/641530 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสวนหลวง2 ส.ค. 2564 เวลา 11:15
1381 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/376530 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2564 เวลา 11:16
1382 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/376030 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2564 เวลา 11:18
1383 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/5919
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ส.ค. 2564 เวลา 13:44
1384 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/5921
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ส.ค. 2564 เวลา 13:45
1385 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการสัมมนาโครงการจัดทำหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/4767
2 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา2 ส.ค. 2564 เวลา 15:01
1386 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1308/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/668230 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 ส.ค. 2564 เวลา 15:16
1387 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3784
2 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2564 เวลา 15:19
1388 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3787
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2564 เวลา 15:20
1389 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3790
2 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ส.ค. 2564 เวลา 15:21
1390 หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1305/364229 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ส.ค. 2564 เวลา 15:23
1391 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10630 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:20
1392 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10730 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:20
1393 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10830 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:21
1394 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/256529 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ก.ค. 2564 เวลา 14:51
1395 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับการขยายเวลาขอเบิกเงินและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/452
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 15:07
1396 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3753
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 15:10
1397 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3756
30 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 15:11
1398 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1479
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
1399 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/570122 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย30 ก.ค. 2564 เวลา 15:13
1400 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/127730 ก.ค. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1401 การจัดส่งสรุปสาระสำคัญของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท หรือต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ที่ กท 1305/366130 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 ก.ค. 2564 เวลา 15:22
1402 เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก
ที่ กท 0406/198
29 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 11:21
1403 แนวทางการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/195
27 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 11:25
1404 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/374229 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
1405 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/373529 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
1406 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นายไพโรจน์ สุขเกษม) ที่ กท 6401/433429 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตดอนเมือง30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
1407 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/161329 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
1408 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/214429 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ30 ก.ค. 2564 เวลา 12:44
1409 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0502/148230 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล30 ก.ค. 2564 เวลา 12:45
1410 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากระฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 10330 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:19
1411 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10430 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:19
1412 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ที่ กท 0403/ว 10530 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 ก.ค. 2564 เวลา 13:20
1413 ผลการพิจราณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2564 ที่ กท 0503/146327 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 ก.ค. 2564 เวลา 12:16
1414 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/370627 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 12:18
1415 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/368827 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 12:19
1416 ส่งประกาศสำนักงานเขตวัฒนา ที่ กท 8501/379927 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา29 ก.ค. 2564 เวลา 12:21
1417 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/243427 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา29 ก.ค. 2564 เวลา 12:23
1418 ขอส่งสำเนาประกาศชะลอการดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/409523 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน29 ก.ค. 2564 เวลา 12:26
1419 ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1207/1420
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว29 ก.ค. 2564 เวลา 15:37
1420 ขยายระยะเวลาการส่งแบบประเมินตนเองของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0803/473729 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา29 ก.ค. 2564 เวลา 15:40
1421 ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินลูกหนี้ ที่ กท 0405/413322 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
1422 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบทรัพย์สินลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/414922 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี29 ก.ค. 2564 เวลา 15:46
1423 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3725
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 15:48
1424 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3728
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 15:49
1425 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3731
29 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 ก.ค. 2564 เวลา 15:50
1426 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ที่ กท 0303/115429 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 ก.ค. 2564 เวลา 15:53
1427 การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.72
26 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 10:43
1428 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ที่ กท 0408/368023 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 10:54
1429 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/367823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 10:55
1430 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7401/696623 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางพลัด27 ก.ค. 2564 เวลา 10:57
1431 การจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่เขต ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.73
27 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 11:30
1432 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 (แก้ไขวันที่หนังสือบันทึกข้อความ) ที่ กท 0403/ว 10227 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 13:46
1433 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/19223 ก.ค. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 13:50
1434 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3479
27 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 15:08
1435 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1103/298722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ค. 2564 เวลา 15:11
1436 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/114523 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร27 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
1437 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3702
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 15:13
1438 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3699
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์27 ก.ค. 2564 เวลา 15:13
1439 ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 0503/146127 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล27 ก.ค. 2564 เวลา 15:32
1440 แนวทางการจัดการมูลฝอยจากสถานที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home lsolation) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1103/3006
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม27 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1441 เวียนแจ้งรายชื่อโครงการและผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.1112
27 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา27 ก.ค. 2564 เวลา 15:36
1442 แจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานในสถาบันเทคโนลียีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ กท 0403/ว 10023 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ก.ค. 2564 เวลา 12:42
1443 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 1305/356322 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.ค. 2564 เวลา 12:46
1444 บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ กท 1305/356422 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.ค. 2564 เวลา 12:48
1445 ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กท 4048.3/ว 443 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0404/648122 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่23 ก.ค. 2564 เวลา 12:54
1446 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 101
23 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร23 ก.ค. 2564 เวลา 12:57
1447 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/365722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 12:59
1448 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/366023 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 13:00
1449 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7301/528823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ23 ก.ค. 2564 เวลา 13:02
1450 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ กท 6001/476823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ23 ก.ค. 2564 เวลา 13:04
1451 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1005/ก.31523 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ค. 2564 เวลา 13:05
1452 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1143
23 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร23 ก.ค. 2564 เวลา 14:50
1453 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1419
21 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล23 ก.ค. 2564 เวลา 14:53
1454 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/121722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ค. 2564 เวลา 15:29
1455 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/121622 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ23 ก.ค. 2564 เวลา 15:30
1456 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3668
23 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 15:32
1457 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3671
23 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 15:33
1458 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3674
23 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์23 ก.ค. 2564 เวลา 15:33
1459 ส่งประกาศสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/121922 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง23 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1460 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 3) ที่ กท 1305/358823 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง23 ก.ค. 2564 เวลา 15:38
1461 ส่งประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/44322 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 12:18
1462 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4686
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา22 ก.ค. 2564 เวลา 12:19
1463 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/363321 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 12:19
1464 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/363722 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 12:20
1465 การดำเนินการตามข้อสังการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/562121 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย22 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
1466 การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0401/215922 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 14:22
1467 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 97
22 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 14:28
1468 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0403/ว 98
22 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 14:31
1469 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3647
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 14:53
1470 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3650
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 14:54
1471 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3653
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์22 ก.ค. 2564 เวลา 14:55
1472 พิธีถวายสัตย์ปฏิณาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 99
22 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 15:08
1473 แจ้งระงับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (แก้ไขเอกสารแนบ) ที่ กท 0403/ว 9521 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 2564 เวลา 15:45
1474 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/113120 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2564 เวลา 12:57
1475 ขอส่งหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต (ครั้งที่ 4) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4626
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.ค. 2564 เวลา 13:02
1476 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6301/311920 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ21 ก.ค. 2564 เวลา 13:04
1477 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/360821 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 13:05
1478 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/360320 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 13:07
1479 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3626
21 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 14:15
1480 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3629
21 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์21 ก.ค. 2564 เวลา 14:16
1481 ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1369/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร และแจ้งวิธีการดำเนินงานคณะทำงานฯ ที่ กท 1402/359321 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ21 ก.ค. 2564 เวลา 14:19
1482 แจ้งระงับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ กท 0403/ว 9521 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2564 เวลา 14:22
1483 การปฏิบัติตามพระราชบัญัติข้อมูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ กท 0403/ว 9621 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร21 ก.ค. 2564 เวลา 15:18
1484 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0806/1567
20 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา21 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
1485 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ กท 0404/33913 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2564 เวลา 14:21
1486 เวียนแจ้งการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ที่ กท 0406/408519 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน20 ก.ค. 2564 เวลา 14:25
1487 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/356319 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:26
1488 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1002/ก. 171519 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ20 ก.ค. 2564 เวลา 14:28
1489 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/358119 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:30
1490 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ที่ กท 0701/547016 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย20 ก.ค. 2564 เวลา 14:37
1491 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3599
20 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:38
1492 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3593
20 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:40
1493 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3596
20 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์20 ก.ค. 2564 เวลา 14:42
1494 ขอเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง ที่ กท 4901/367516 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง20 ก.ค. 2564 เวลา 14:45
1495 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่ กท 1303/350120 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ค. 2564 เวลา 14:48
1496 ส่งสำเนายกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6508/4608ก20 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร20 ก.ค. 2564 เวลา 14:50
1497 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบยืนยันยอดเงินเหลือจ่ายรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/432
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2564 เวลา 14:55
1498 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/626513 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่20 ก.ค. 2564 เวลา 15:24
1499 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/347719 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง20 ก.ค. 2564 เวลา 15:31
1500 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ITA BKK Retreat ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1128
20 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร20 ก.ค. 2564 เวลา 16:29
1501 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2564 ที่ กท 0503/135916 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล19 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
1502 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/354816 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 11:27
1503 ขอส่งผลการดำเนินการจัดตั้ง Facebook Group ของหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/352215 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 11:28
1504 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/355416 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 11:28
1505 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว.187
16 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
1506 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6601/464919 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว19 ก.ค. 2564 เวลา 15:24
1507 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5700/386419 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่19 ก.ค. 2564 เวลา 15:25
1508 รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7001/400116 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางซื่อ19 ก.ค. 2564 เวลา 15:26
1509 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/548116 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย19 ก.ค. 2564 เวลา 15:27
1510 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ที่ กท 0805/457116 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา19 ก.ค. 2564 เวลา 15:30
1511 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ กท 1302/345316 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง19 ก.ค. 2564 เวลา 15:40
1512 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3571
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 15:41
1513 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3574
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 15:42
1514 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3577
19 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์19 ก.ค. 2564 เวลา 15:43
1515 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณงานเด้านพัสดุ ที่ กท 0304/112319 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร19 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
1516 การโอนวัสดุ จำนวน 23 รายการ ที่ กท 0904/อ.219714 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา16 ก.ค. 2564 เวลา 12:54
1517 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/290215 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม16 ก.ค. 2564 เวลา 12:57
1518 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/352815 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 12:59
1519 งดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและการรายงานประจำเดือน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ที่ กท 0403/ว 9316 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ค. 2564 เวลา 14:51
1520 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 9416 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ค. 2564 เวลา 14:55
1521 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 ที่ กท 1207/135414 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ค. 2564 เวลา 15:00
1522 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1201/1375
15 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ค. 2564 เวลา 15:03
1523 โอนวัสดุรื้อถอน จากงานจ้างเหมาปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน ที่ กท 1204/323412 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ค. 2564 เวลา 15:05
1524 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3541
16 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:09
1525 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3538
16 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:11
1526 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3544
16 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
1527 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/352015 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1528 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1305/343615 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง16 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
1529 การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2073
14 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 10:10
1530 ส่เอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/349914 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 10:14
1531 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/350114 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 10:19
1532 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/536713 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:30
1533 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/536913 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:31
1534 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/537113 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:32
1535 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/537313 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:34
1536 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/540214 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย15 ก.ค. 2564 เวลา 14:36
1537 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานการติดตามผู้ผ่านการบำบัดต่อเนื่อง 3 เดือน และระบุว่าหยุดเสพได้ ของ ศป.ปส.ข. ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 ที่ กท 0409/2697 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ15 ก.ค. 2564 เวลา 14:40
1538 ส่งประกาศสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ที่ กท 1701/114114 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง15 ก.ค. 2564 เวลา 16:21
1539 แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 40 ด่วนมาก
ที่ กท 0306/1112
15 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 16:28
1540 ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลอินเดีย ด่วนมาก
ที่ กท 0302/1110
15 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 16:30
1541 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจราชการ ที่ กท 0409/64515 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ15 ก.ค. 2564 เวลา 16:33
1542 แจ้งตำแหน่งว่างข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0601/678313 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการแพทย์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:35
1543 การจัดการเรียนการสอนด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ ตามโครงการเปิดโลกกว้างสร้าเส้นทางสู่อาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4552
15 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการศึกษา15 ก.ค. 2564 เวลา 16:39
1544 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3516
15 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:40
1545 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3513
15 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:42
1546 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3510
15 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ค. 2564 เวลา 16:44
1547 ขอความเห็นชอบรูปแบบงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอใช้เอกสารฉบับนี้แทน) ที่ กท 1902/41713 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร15 ก.ค. 2564 เวลา 17:18
1548 กำหนดดำเนินกิจกรรม "English Club Friday" ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2564 ที่ กท 0410/66313 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ14 ก.ค. 2564 เวลา 10:35
1549 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/347813 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 10:39
1550 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/348013 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 13:58
1551 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/348914 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 14:24
1552 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ที่ กท 0408/349514 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 14:25
1553 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3492
14 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ค. 2564 เวลา 14:26
1554 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/109914 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 14:30
1555 ขอความเห็นชอบรูปแบบงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/41713 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
1556 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal" ที่ กท 0303/109314 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:29
1557 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal" ที่ กท 0303/109414 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1558 การดำเนินการตามข้อสังเกตของ ก.ก ที่ กท 1306/1839 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร14 ก.ค. 2564 เวลา 15:44
1559 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/339314 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ค. 2564 เวลา 15:53
1560 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/408
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร13 ก.ค. 2564 เวลา 09:04
1561 เชิญประชุมเรื่องการจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารให้นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4456
12 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
1562 เวียนแจ้งโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/3984
12 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
1563 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/345012 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
1564 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/345312 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
1565 ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6201/37957 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
1566 ส่งประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 8201/13799 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
1567 ขอส่งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5201/419812 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตมีนบุรี13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
1568 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/5252
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ก.ค. 2564 เวลา 12:11
1569 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3474
13 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 14:52
1570 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3468
13 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2564 เวลา 14:52
1571 การจ่ายเงินสนับสนุนอาหารนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/4475
13 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา13 ก.ค. 2564 เวลา 14:52
1572 ขอเลื่อนการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1219
13 ก.ค. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร13 ก.ค. 2564 เวลา 15:17
1573 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1305
9 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล12 ก.ค. 2564 เวลา 11:29
1574 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/34129 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 11:34
1575 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/34149 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 11:37
1576 ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศขยายกำหนดเวลารับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/14969 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 11:42
1577 รายงานข้าราชการและลูกจ้างเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0403/ว 9112 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 11:47
1578 ลดธงครึ่งเสา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 92
12 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 13:52
1579 เตรียมการเบิกวัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด
ที่ กท 1307/3328
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2564 เวลา 14:57
1580 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ที่ กท 0408/344312 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 15:36
1581 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3446
12 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์12 ก.ค. 2564 เวลา 15:38
1582 หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์การสุขภาวะ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2047
12 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร12 ก.ค. 2564 เวลา 15:41
1583 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 1008/49212 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ12 ก.ค. 2564 เวลา 15:46
1584 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 1309/334112 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง12 ก.ค. 2564 เวลา 16:49
1585 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0901/17648 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา12 ก.ค. 2564 เวลา 16:53
1586 โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ กท 0803/44098 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา12 ก.ค. 2564 เวลา 17:02
1587 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3288
8 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
1588 การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0404/ว 1787 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
1589 ส่งประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/3927 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
1590 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/51026 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
1591 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/32988 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
1592 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33878 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
1593 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33918 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
1594 ข้อเสนอแนะเพื่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 0504/13008 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
1595 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1303
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ก.ค. 2564 เวลา 13:56
1596 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/34179 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
1597 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3405
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
1598 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3408
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
1599 ย้ายที่ทำการศาลภาษีอากรกลาง ที่ กท 0403/ว 909 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
1600 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1-6 ที่ กท 0807/44029 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ค. 2564 เวลา 15:18
1601 ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/4403
9 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ก.ค. 2564 เวลา 15:18
1602 ่ขอเชิญประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/12009 ก.ค. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร9 ก.ค. 2564 เวลา 15:19
1603 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/38268 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
1604 ่ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/38288 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
1605 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/38308 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
1606 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและมาตรการบังคับทางปกครอง ที่ กท 0405/38328 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี9 ก.ค. 2564 เวลา 16:51
1607 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33667 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 10:51
1608 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33687 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 10:51
1609 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/ว 29598 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน8 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
1610 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ กท 8208/30132 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง8 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
1611 การประชุมแนวดิ่งสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร ที่ กท 0405/37667 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี8 ก.ค. 2564 เวลา 11:26
1612 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร หลักสูตรเทคนิคจิตวิทยาสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็ก Gen Z ที่ กท 0807/43226 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1613 การขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีเงินเดือนเต็มขึ้น (เพิ่มเติม) ที่ กท 0803/43346 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1614 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/32717 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1615 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3380
8 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1616 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3383
8 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1617 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1201/1300
7 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1618 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 ที่ กท 1203/13166 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1619 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/50766 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1620 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 0701/50896 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1621 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0708/50786 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย8 ก.ค. 2564 เวลา 15:14
1622 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ.2564-2565) ที่ กท 0401/20017 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ค. 2564 เวลา 15:21
1623 หลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 6- รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1979
6 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2564 เวลา 09:20
1624 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/59245 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2564 เวลา 09:21
1625 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564 ครั้งที่ 6/2564 และครั้งที่ 7/2564 ที่ กท 0502/12366 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ก.ค. 2564 เวลา 10:56
1626 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33356 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 11:03
1627 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33416 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 11:06
1628 ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 8 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3240
6 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ค. 2564 เวลา 14:15
1629 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3359
7 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 14:16
1630 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3362
7 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ค. 2564 เวลา 14:17
1631 แนวทางการปฎิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1060
7 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
1632 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6301/29827 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
1633 การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์การฌาปณกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครกรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ก.ฌ.กทม.1261/25646 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
1634 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 2) ที่ กท 0807/43467 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา7 ก.ค. 2564 เวลา 15:23
1635 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1346/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/59255 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่7 ก.ค. 2564 เวลา 15:51
1636 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้งานระบบงานบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยทั่วไป สำหรับผู้ใช้งาน (User) และการฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) ที่ กท 1102/27181 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
1637 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/3065
5 ก.ค. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
1638 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3328
6 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
1639 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3325
6 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
1640 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3331
6 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 14:20
1641 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1968
5 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร6 ก.ค. 2564 เวลา 09:30
1642 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ กท 4401/30742 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตปทุมวัน6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
1643 แจ้งยอดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล (เฉพาะเครื่องสูบน้ำ) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 1008/ก.4565 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
1644 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32925 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
1645 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/33115 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
1646 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้เงินทุนหมุนเวียนของกองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/9975 ก.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ก.ค. 2564 เวลา 11:54
1647 การบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบ SAR Online ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/4231
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา5 ก.ค. 2564 เวลา 10:21
1648 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32822 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 10:21
1649 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32852 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 10:21
1650 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1250
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
1651 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/1752 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
1652 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/32002 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
1653 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/14161 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 13:57
1654 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3301
5 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1655 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3304
5 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1656 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3307
5 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1657 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/33155 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1658 การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายรัฐมนตรี ที่ กท 0409/5755 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1659 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0802/174
2 ก.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1660 ขอประชาสัมพันธ์ความคุ้มครองประกันภัย COVID-19 Plus ที่ กท 0404/59395 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1661 ส่งสำเนาประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/27342 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1662 หลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1957
5 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร5 ก.ค. 2564 เวลา 15:34
1663 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ กท 0403/ว 891 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ค. 2564 เวลา 10:18
1664 ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/578830 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่2 ก.ค. 2564 เวลา 10:19
1665 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ที่ กท 1305/31491 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
1666 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 ที่ กท 0401/19051 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
1667 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/4914
30 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
1668 หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1917
1 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
1669 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/3145
1 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
1670 การดำเนินคดีอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ กท 1404/32161 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
1671 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32581 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
1672 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/32641 ก.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 11:44
1673 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3275
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 14:23
1674 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3278
2 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ค. 2564 เวลา 14:24
1675 การขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ กท 1207/12951 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว2 ก.ค. 2564 เวลา 15:33
1676 แนวทางการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1404/3206
30 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
1677 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/323130 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
1678 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ กท 0408/323730 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
1679 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท 4201/229229 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์1 ก.ค. 2564 เวลา 11:15
1680 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3251
1 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
1681 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3254
1 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
1682 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/10311 ก.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
1683 หลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ กท 0401/19131 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
1684 ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง ที่ กท 1301/313130 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
1685 ส่งมอบหนังสือรายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ที่ กท 0100/112530 มิ.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:12
1686 หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน ที่ กท 0401/19111 ก.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ค. 2564 เวลา 15:22
1687 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0403/ว 8429 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:30
1688 การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ. ที่ กท 0403/ว 8529 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:30
1689 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่ออยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของการประปานครหลวง (กปน.) ที่ กท 0403/ว 8629 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:30
1690 ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2956
30 มิ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 10:01
1691 การรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ กท 1502/195729 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
1692 กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ กท 0907/อ.98425 มิ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
1693 กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.982
25 มิ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
1694 เวียนแจ้งข้อกำหนดและประกาศกรุงเทพมหานครในสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0907/อ.1000
28 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
1695 ขอสำรวจรูปแบบใบนำชำระเงิน ที่ กท 1303/305125 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
1696 ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 6508/408328 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตจตุจักร30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
1697 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7301/471528 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
1698 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/321029 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
1699 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/319729 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
1700 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2564 ที่ กท 0301/101530 มิ.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55
1701 ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... ที่ กท 1902/35828 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 15:23
1702 ส่งร่างคำสั่่งหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน ที่ กท 0401/189130 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 15:30
1703 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว 88
30 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 15:39
1704 หลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/1889
30 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:21
1705 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3227
30 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:21
1706 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/3224
30 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:21
1707 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/2990
30 มิ.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:49
1708 ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร ด่วนมาก
ที่ กท 0200/2920
28 มิ.ย. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2564 เวลา 08:27
1709 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/479325 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
1710 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ กท 6201/354228 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
1711 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/165
28 มิ.ย. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
1712 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/218129 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
1713 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/108425 มิ.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
1714 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตสาทร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 6801/316328 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตสาทร29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
1715 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 และครั้งที่ 18/2564 ที่ กท 0503/119228 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
1716 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/317028 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
1717 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ กท 0408/318828 มิ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
1718 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/4795
25 มิ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:56
1719 แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการคว