หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน กันยายน 64

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/458516 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 11:46
2 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/459816 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 11:47
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ที่ กท 4907/439017 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง17 ก.ย. 2564 เวลา 11:50
4 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7701/796016 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 11:51
5 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/384216 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา17 ก.ย. 2564 เวลา 11:52
6 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1802
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ก.ย. 2564 เวลา 14:38
7 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/67817 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ก.ย. 2564 เวลา 14:40
8 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/8449
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ก.ย. 2564 เวลา 14:42
9 สำรวจข้อมูลครูผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกงและต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5873
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 ก.ย. 2564 เวลา 15:15
10 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4609
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
11 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4612
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
12 แจ้งที่อยู่ไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ที่ กท 0403/ว 14615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2564 เวลา 09:05
13 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 และวันที่ 6 กันยายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1775
15 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล16 ก.ย. 2564 เวลา 10:55
14 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5601/360815 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสาน16 ก.ย. 2564 เวลา 10:56
15 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/457015 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 10:57
16 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/457215 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 10:59
17 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4588
16 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 11:19
18 ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด
ที่ กท 8301/5132
16 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา16 ก.ย. 2564 เวลา 11:21
19 การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0510/249
15 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
20 ขอส่งประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 1201/164615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
21 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4594
16 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
22 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4591
16 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์16 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
23 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก
ที่ กท 0404/8410
16 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่16 ก.ย. 2564 เวลา 15:10
24 ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0801/579615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา16 ก.ย. 2564 เวลา 15:24
25 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2564 กท 0503/177214 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ก.ย. 2564 เวลา 12:57
26 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 กท 0408/454914 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 13:10
27 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 กท 0408/455115 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 13:12
28 การเผยแพร่ข้อกฎหมายที่น่าสนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร กท 0405/528114 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี15 ก.ย. 2564 เวลา 13:15
29 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Education Pedagogy in COVID Time Challenges & Opportunity กท 0302/144814 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 14:02
30 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1785/2564 แต่งตั้งข้าราชการ กท 0404/821613 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ก.ย. 2564 เวลา 14:06
31 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีกระแสรายวันและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กท 1101/351810 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.ย. 2564 เวลา 14:09
32 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
กท 0408/4563
15 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 14:11
33 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/4566
15 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 14:12
34 แจ้งที่อยู่ไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว ที่ กท ว.14514 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 14:17
35 ขอเชิญประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2791
15 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 15:25
36 ประชาสัมพันธ์แจ้งตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ว่าง สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/357615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
37 การเผยแพร่การวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ กท 0403/439015 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 ก.ย. 2564 เวลา 15:35
38 เลื่อนกำหนดการพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 39 ที่ กท 0401/275913 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 09:35
39 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 0100/149913 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 09:38
40 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/452313 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 10:40
41 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/452613 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 10:41
42 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/144414 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 11:33
43 แนวปฏิบัติทางบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ ที่ กท 1304/24610 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 11:35
44 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4545
14 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
45 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4542
14 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
46 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4333
14 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
47 ประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/4504
13 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
48 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1513
14 ก.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
49 ขอความอนุเคราะห์ส่งคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานครและแบบสอบถามให้ผู้แทนชุมชน ที่ กท 0100/151214 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 15:12
50 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0805/574613 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา14 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
51 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 14213 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 09:26
52 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ กท 0403/ว 14313 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 09:38
53 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1748
10 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13 ก.ย. 2564 เวลา 11:49
54 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ "BMA Online InterClinic" (คลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร) ที่ กท 0410/83610 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ13 ก.ย. 2564 เวลา 11:53
55 กฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2564 ที่ กท 0907/อ.14989 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา13 ก.ย. 2564 เวลา 11:55
56 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/448310 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 11:57
57 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/448010 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 11:58
58 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (ราย นางสาวเมนิลา สุขสูงเนิน) ที่ กท 4401/417013 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน13 ก.ย. 2564 เวลา 12:00
59 ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 0403/ว 14413 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:18
60 ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 8508/461710 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:22
61 ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 8508/461310 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:23
62 ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันความเสียหาย ที่ กท 8508/461510 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวัฒนา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:26
63 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/74829 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย13 ก.ย. 2564 เวลา 16:27
64 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 8301/502713 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตคลองสามวา13 ก.ย. 2564 เวลา 16:28
65 ขอให้ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1104/352110 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม13 ก.ย. 2564 เวลา 16:30
66 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4516
13 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 16:31
67 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4519
13 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์13 ก.ย. 2564 เวลา 16:32
68 จัดตั้งเครือข่ายธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณธรรมประจำหน่วยงาน (จัดตั้งเครือข่าย STRONG) ที่ กท 0306/143213 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:33
69 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/143413 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:35
70 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่องผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ที่ กท 0303/143713 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13 ก.ย. 2564 เวลา 16:37
71 ขอความอนุเคราะห์สืบหาทรัพย์สิน ที่ กท 0405/51108 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี10 ก.ย. 2564 เวลา 12:03
72 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4473
10 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
73 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4476
10 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 14:27
74 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2564 ที่ กท 0503/175010 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล10 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
75 ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 577 รายการ ที่ กท 0904/อ.47669 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการโยธา10 ก.ย. 2564 เวลา 15:31
76 ขอเลื่อนการประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ที่ กท 0408/448810 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 15:32
77 คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฎิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินคดี ที่ กท 0405/51349 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี10 ก.ย. 2564 เวลา 09:48
78 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44449 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 10:10
79 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44609 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์10 ก.ย. 2564 เวลา 10:12
80 รายงานผลการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน ที่ กท 0403/ว 1389 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ก.ย. 2564 เวลา 10:47
81 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0701/74919 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย10 ก.ย. 2564 เวลา 10:50
82 แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม หน้าที่ 3,60 เวียนเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564) ที่ กท 1307/42312 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง10 ก.ย. 2564 เวลา 11:09
83 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 4608/58029 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตดุสิต10 ก.ย. 2564 เวลา 11:11
84 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1004/ก.1263
8 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ10 ก.ย. 2564 เวลา 12:01
85 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44338 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
86 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44358 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
87 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรม ที่ กท 4301/31758 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางรัก9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
88 ส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2564 ที่ กท 1403/43128 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
89 ขอส่งหนังสือการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0803/5675
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา9 ก.ย. 2564 เวลา 11:37
90 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ กท 0403/ว 1379 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2564 เวลา 14:01
91 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4456
9 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 14:59
92 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4101/51587 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย9 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
93 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44509 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 15:02
94 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4453
9 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์9 ก.ย. 2564 เวลา 15:03
95 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1006/31008 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ9 ก.ย. 2564 เวลา 15:04
96 การจัดตั้ง BMA Home Isolation Center เพื่อดูแลรักษาข้าราชการและบุคลากรรวมถึงบุคคลในครอบครัว ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ กท 0706/74749 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ก.ย. 2564 เวลา 15:07
97 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/7453
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย9 ก.ย. 2564 เวลา 15:09
98 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Housing for Sustainable Habitat-Policy, Planning, Design and Construction Technologies ที่ กท 0302/14179 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร9 ก.ย. 2564 เวลา 15:25
99 ขอข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0505/1735
9 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล9 ก.ย. 2564 เวลา 16:02
100 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วนตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4370
8 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง9 ก.ย. 2564 เวลา 16:08
101 ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 1369 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร10 ก.ย. 2564 เวลา 09:32
102 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ของสภาผู้แทนราษฎร ที่ กท 0403/ว 1347 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 10:05
103 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 1357 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 10:06
104 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44077 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 10:11
105 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/44097 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 10:11
106 การประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/4803
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 10:14
107 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4429
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 14:52
108 ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ที่ กท 0303/13997 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 14:52
109 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1398
7 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 14:52
110 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4426
8 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์8 ก.ย. 2564 เวลา 14:53
111 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/14027 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 14:54
112 แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ที่ กท 5901/47228 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน8 ก.ย. 2564 เวลา 14:58
113 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/14078 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
114 ขอส่งรายงานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมหารือข้อราชการคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/4788
7 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร8 ก.ย. 2564 เวลา 15:32
115 ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2684
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 10:10
116 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43696 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 10:16
117 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43876 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 10:17
118 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/43906 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 10:18
119 ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ กท 7801/30817 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตหลักสี่7 ก.ย. 2564 เวลา 11:07
120 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/73133 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ย. 2564 เวลา 11:09
121 การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ กท 0708/7303
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ก.ย. 2564 เวลา 13:05
122 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ที่ กท 0403/ว 2437 ก.ย. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 13:26
123 การอบรมการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/1386
6 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 13:32
124 คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/13917 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
125 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/13937 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
126 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4234
2 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
127 การจำกัดเวลาการใช้งานในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-GP ที่ กท 1305/42352 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
128 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ กท 0503/17237 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
129 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4403
7 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
130 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4397
7 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 14:55
131 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4400
7 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ก.ย. 2564 เวลา 14:56
132 การโอนวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ที่ กท 0714/72802 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย6 ก.ย. 2564 เวลา 10:35
133 รายงานผลการจัดส่งและชี้แจงประเด็นสำคัญผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 0408/43613 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 11:15
134 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43583 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 11:16
135 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43533 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 11:17
136 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4377
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 13:56
137 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4380
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 13:57
138 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4383
6 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์6 ก.ย. 2564 เวลา 13:58
139 ขอให้รายงานผลการปฎิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 2564) ที่ กท 1207/15953 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว6 ก.ย. 2564 เวลา 14:37
140 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดับสูง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/ว.239
6 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร6 ก.ย. 2564 เวลา 14:39
141 ส่งสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลาออกจากราชการ ที่ กท 7407/82073 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการเขตบางพลัด6 ก.ย. 2564 เวลา 14:41
142 เชิญประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด่วน
ที่ กท 0805/5573
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ก.ย. 2564 เวลา 14:46
143 แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ที่ กท 1307/42312 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง6 ก.ย. 2564 เวลา 15:24
144 การจัดส่งรายงานการรับเงินและการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0803/55673 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา6 ก.ย. 2564 เวลา 15:30
145 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 122 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0401/26092 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 08:15
146 ร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ. 2564 ที่ กท 0403/ว 1322 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 09:17
147 แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ กท 0403/ว 1332 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 09:20
148 การขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1360
2 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 10:07
149 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสี่อมสภาพ ที่ กท 1307/42262 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.ย. 2564 เวลา 10:25
150 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43322 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 10:27
151 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43392 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 10:56
152 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/7188
31 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย3 ก.ย. 2564 เวลา 10:58
153 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1720/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งข้าราชการ ที่ กท 0404/78212 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ก.ย. 2564 เวลา 12:07
154 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1721/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ กท 0404/78222 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่3 ก.ย. 2564 เวลา 12:08
155 ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล ที่ กท 1306/42211 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.ย. 2564 เวลา 12:14
156 การตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1505/1306
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3 ก.ย. 2564 เวลา 12:18
157 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 5501/46922 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตธนบุรี3 ก.ย. 2564 เวลา 12:21
158 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน "เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตราฐาน" ที่ กท 1207/157330 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3 ก.ย. 2564 เวลา 12:30
159 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1308/4240
3 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
160 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกให้คณะทำงานของคณะกรรมาธิการเข้าสังเกตการณ์ชุมนุมทางการเมือง ด่วนที่สุด
ที่ กท 0406/4754
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
161 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/18472 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
162 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4343
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
163 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4346
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
164 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4349
3 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์3 ก.ย. 2564 เวลา 15:08
165 การจัดสรรอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานนครสามัญที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ กท 0304/12401 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 10:53
166 ขอความอนุเคราะห์พิจารณานำข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ https://mitrthai.com ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและแรงงานต่างด้าว ด่วน
ที่ กท 0401/795
1 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ2 ก.ย. 2564 เวลา 10:56
167 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43141 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 10:58
168 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/43011 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 11:01
169 การรายงานการดำเนินการทางวินัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/236
1 ก.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 11:04
170 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0403/46372 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 11:05
171 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ กท 0403/ว 1302 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 11:07
172 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 7301/61542 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตประเวศ2 ก.ย. 2564 เวลา 14:49
173 กฎกระทรวงการคุมควบการเช้าไฟฟ้า พ.ศ 2564 ที่ กท 0907/อ.141531 ส.ค. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการโยธา2 ก.ย. 2564 เวลา 14:51
174 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Pracitcal Technology on Intelligent Transport Systems (ITS) ที่ กท 0302/13471 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 14:53
175 ขอเชิญเข้าร่วมเพื่อสรุปผลการประเมินพร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาองค์กรและกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0306/1350
2 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 14:58
176 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4325
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 14:59
177 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4322
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 15:00
178 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4328
2 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์2 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
179 แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ กท 1305/42181 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง2 ก.ย. 2564 เวลา 15:02
180 ประกาศคณะกรรมการการกิจการกระจานเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอนุญาต รับรอง เห็นชอบ หรือการดำเนินการอื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กท 0403/ว 1312 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร2 ก.ย. 2564 เวลา 15:05
181 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/428431 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 13:43
182 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/428531 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 13:46
183 แนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 0303/133031 ส.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 13:49
184 แนวทางการขอรับสิทธิสวัสดิการกรณีข้าราชการและลูกจ้างเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1305/4200
31 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการคลัง1 ก.ย. 2564 เวลา 13:52
185 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระบบการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0502/ศบค.กทม.3231 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2564 เวลา 13:58
186 ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8907/513531 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางบอน1 ก.ย. 2564 เวลา 14:01
187 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4310
1 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 14:15
188 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4307
1 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์1 ก.ย. 2564 เวลา 14:17
189 การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/232
31 ส.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 14:21
190 ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2564 ที่ กท 0301/13361 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 14:25
191 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/1701
31 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2564 เวลา 14:50
192 ขอนำส่งข้อมูลและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและระดับเขตโครงการ "การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมาหนคร"" ที่ กท 0504/170231 ส.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1 ก.ย. 2564 เวลา 14:54
193 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4095
1 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1 ก.ย. 2564 เวลา 15:30
194 แจ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกลุ่มกรุงเทพกลาง ที่ กท 4101/506331 ส.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1 ก.ย. 2564 เวลา 15:31
      Execution time 0.01 seconds.