หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน เมื่อวาน

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ลำดับอวุโสของตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่ กท 0403/ว 713 ม.ค. 2565ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 2565 เวลา 13:46
2 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของสำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม ที่ กท 0403/ว 813 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 2565 เวลา 13:47
3 การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/63
13 ม.ค. 2565ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
4 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ กท 0408/22613 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
5 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 มรกาคม 2565 ที่ กท 0408/21513 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
6 ส่งสำเนาประกาศสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/8410 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
7 การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ กท 0405/30113 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
8 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6301/18713 ม.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
9 ขอความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/12914 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
10 ่ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565 ที่ กท 0503/7613 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
11 การดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0904/อ.117
13 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการโยธา14 ม.ค. 2565 เวลา 14:17
12 สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/22
13 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 2565 เวลา 14:24
13 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/236
14 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ม.ค. 2565 เวลา 14:24
14 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/239
14 ม.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ม.ค. 2565 เวลา 14:24
      Execution time 0 seconds.