หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน วันนี้

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. (News HRD Letter) ที่ กท 0401/342925 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 09:32
2 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 46) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0701/10260
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 พ.ย. 2564 เวลา 13:23
3 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 28 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3439
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 13:28
4 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/579525 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ย. 2564 เวลา 13:31
5 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/578725 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ย. 2564 เวลา 13:33
6 ส่งประกาศสำนักงานเขตสาทร เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ที่ กท 6801/559822 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร26 พ.ย. 2564 เวลา 14:40
7 ส่งประกาศสำนักงานเขตสาทร เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น และข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด ที่ กท 6801/559922 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสาทร26 พ.ย. 2564 เวลา 14:46
8 ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ว่างภายในตลาดนัดจตุจักร จำนวน 5 พื้นที่ ที่ กท 3608/61225 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 14:55
9 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3441
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 15:03
10 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ กท 1201/214325 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว26 พ.ย. 2564 เวลา 15:09
11 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5808
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์26 พ.ย. 2564 เวลา 15:12
12 เชิญประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดให้บริการ ด่วนที่สุด
ที่ กท 0704/10331
26 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย26 พ.ย. 2564 เวลา 15:29
13 สรุปข้อสั่งการในการประชุมหารือข้อราชการกับผู้อำนวยการเขต ครั้งที่ 2/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.184
26 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร26 พ.ย. 2564 เวลา 17:38
      Execution time 0 seconds.