หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน วันนี้

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแบบที่ใช้ในการบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/666
15 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 11:17
2 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/ว 314
15 พ.ย. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 11:19
3 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0510/2420
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2564 เวลา 11:31
4 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2564 ที่ กท 0503/241824 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล25 พ.ย. 2564 เวลา 11:40
5 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ กท 1008/360022 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ25 พ.ย. 2564 เวลา 14:22
6 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ ที่ กท 0306/193024 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 14:32
7 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 8201/531423 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง25 พ.ย. 2564 เวลา 14:32
8 แจ้งอัตราว่างของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ที่ กท 8101/444824 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตสะพานสูง25 พ.ย. 2564 เวลา 14:39
9 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/577024 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2564 เวลา 14:40
10 รับสมัครทุนการศึกษา่ในประเทศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/7764
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 พ.ย. 2564 เวลา 15:15
11 รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0807/7766
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 พ.ย. 2564 เวลา 15:18
12 การเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ของกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/7542
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2564 เวลา 15:31
13 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5783
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2564 เวลา 15:31
14 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5780
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์25 พ.ย. 2564 เวลา 15:32
15 สำรวจความประสงค์ขอรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ กท 0802/776925 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการศึกษา25 พ.ย. 2564 เวลา 15:33
16 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทยศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3437
25 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร25 พ.ย. 2564 เวลา 15:35
17 การรายงานผลงานที่สำคัญเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี 2565 ที่ กท 0410/109125 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ25 พ.ย. 2564 เวลา 15:37
18 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 5001/822924 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ25 พ.ย. 2564 เวลา 15:38
19 แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม) ที่ กท 1305/750724 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักการคลัง25 พ.ย. 2564 เวลา 15:40
      Execution time 0 seconds.