หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน เมื่อวาน

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรนวัฒกรรมบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (นวต.MAX : Digital Intelligence and Smart Systems ) รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3369
23 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 11:28
2 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 6901/635723 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม24 พ.ย. 2564 เวลา 11:59
3 ทุนการศึกษา หลักสูตร Sustainable Urban Planning and Urban Transportation Development ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/3373
23 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 13:18
4 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายกรณีชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ กท 1304/732319 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง24 พ.ย. 2564 เวลา 13:23
5 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/573523 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 13:26
6 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/574323 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 13:28
7 แนวทางการดำเนินงานและประเมินผลโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยฯ) ที่ กท 0714/986615 พ.ย. 2564ทราบรองผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ย. 2564 เวลา 13:59
8 ส่งสำเนายกเลิกประกาศสำนักอนามัย ที่ กท 0701/1018123 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ย. 2564 เวลา 14:03
9 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/1017823 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ย. 2564 เวลา 14:16
10 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กท 1902/ว.32723 พ.ย. 2564ทราบปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 14:29
11 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5762
24 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 14:34
12 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5759
24 พ.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 14:38
13 ขอส่งแผนประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Sandbox) ที่ กท 0408/576824 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ย. 2564 เวลา 14:46
14 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0504/2410
23 พ.ย. 2564ทราบรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล24 พ.ย. 2564 เวลา 14:54
15 การดำเนินการตามมติ ก.ก. กรณีการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ที่ กท 0306/ว.32924 พ.ย. 2564ทราบและปฏิบัติรองปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 15:07
16 การประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0403/ว.181
24 พ.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ย. 2564 เวลา 16:43
      Execution time 0 seconds.