หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน วันนี้

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2564 กท 0503/177214 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล15 ก.ย. 2564 เวลา 12:57
2 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 กท 0408/454914 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 13:10
3 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 กท 0408/455115 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 13:12
4 การเผยแพร่ข้อกฎหมายที่น่าสนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร กท 0405/528114 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี15 ก.ย. 2564 เวลา 13:15
5 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Education Pedagogy in COVID Time Challenges & Opportunity กท 0302/144814 ก.ย. 2564ทราบหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 14:02
6 สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1785/2564 แต่งตั้งข้าราชการ กท 0404/821613 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่15 ก.ย. 2564 เวลา 14:06
7 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีกระแสรายวันและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กท 1101/351810 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.ย. 2564 เวลา 14:09
8 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
กท 0408/4563
15 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 14:11
9 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
กท 0408/4566
15 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์15 ก.ย. 2564 เวลา 14:12
10 แจ้งที่อยู่ไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว ที่ กท ว.14514 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 14:17
11 ขอเชิญประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0401/2791
15 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร15 ก.ย. 2564 เวลา 15:25
12 ประชาสัมพันธ์แจ้งตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ว่าง สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/357615 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม15 ก.ย. 2564 เวลา 15:29
13 การเผยแพร่การวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ กท 0403/439015 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ15 ก.ย. 2564 เวลา 15:35
      Execution time 0 seconds.