หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน เมื่อวาน

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 เลื่อนกำหนดการพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 39 ที่ กท 0401/275913 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 09:35
2 ส่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ กท 0100/149913 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 09:38
3 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/452313 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 10:40
4 ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/452613 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 10:41
5 การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0301/144414 ก.ย. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 11:33
6 แนวปฏิบัติทางบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ ที่ กท 1304/24610 ก.ย. 2564ทราบและปฏิบัติปลัดกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 11:35
7 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4545
14 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
8 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4542
14 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
9 แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/4333
14 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
10 ประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด
ที่ กท 1302/4504
13 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง14 ก.ย. 2564 เวลา 14:20
11 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด
ที่ กท 0100/1513
14 ก.ย. 2564ทราบเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 15:01
12 ขอความอนุเคราะห์ส่งคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานครและแบบสอบถามให้ผู้แทนชุมชน ที่ กท 0100/151214 ก.ย. 2564ดำเนินการเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร14 ก.ย. 2564 เวลา 15:12
13 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กท 0805/574613 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา14 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
      Execution time 0 seconds.