การถ่ายทอดองค์ความรู้(Knowledge)

ของกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

การตรวจสอบข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น เมื่อไม่สามารถเข้าใช้งานได้

- การตรวจสอบข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น (กรณีไม่สามารถเข้าใช้งานได้)

*** ปรับปรุงข้อมูล 31 สิงหาคม 2558 ***