กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สยป.


กรุงเทพมหานครจะยกเลิกรหัสผู้ใช้ (User-id) ในระบบอินเตอร์เน็ตของกรุงเทพมหานครที่เป็นของหน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
สำหรับการขอรหัสผู้ใช้ (User-id) ที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ และผู้ที่รหัสผู้ใช้เดิมสูญหาย
ต้องมีหน่วยงานต้นสังกัดรับรองพร้อมกรอกแบบฟอร์ม ขอรหัสผู้ใช้ (User-id) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ฝ่ายฐานข้อมูล กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
Line : @bmanet

กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล