หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน 10 รายการล่าสุด

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4612
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/4609
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 15:16
3 สำรวจข้อมูลครูผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกงและต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด
ที่ กท 0805/5873
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา17 ก.ย. 2564 เวลา 15:15
4 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0404/8449
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่17 ก.ย. 2564 เวลา 14:42
5 ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1008/67817 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ17 ก.ย. 2564 เวลา 14:40
6 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0502/1802
17 ก.ย. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล17 ก.ย. 2564 เวลา 14:38
7 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/384216 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางนา17 ก.ย. 2564 เวลา 11:52
8 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ กท 7701/796016 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 11:51
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ที่ กท 4907/439017 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตพระโขนง17 ก.ย. 2564 เวลา 11:50
10 ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ กท 0408/459816 ก.ย. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2564 เวลา 11:47
      Execution time 0 seconds.