หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน 10 รายการล่าสุด

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 การสำรวจ/ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0400/ป.191
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 16:21
2 ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 ด่วนที่สุด
ที่ กท 0200/6021
7 ธ.ค. 2564ทราบเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 15:27
3 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5969
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:58
4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5966
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:57
5 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2564 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/5963
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:56
6 สถิติข่าวกรุงเทพมหานครประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ กท 0408/59787 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:55
7 การบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Analytics) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0303/2007
7 ธ.ค. 2564ดำเนินการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:54
8 บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ กท 1307/79787 ธ.ค. 2564ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการคลัง7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:53
9 ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ที่ กท 0701/105673 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการสำนักอนามัย7 ธ.ค. 2564 เวลา 12:00
10 ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท 5003/85432 ธ.ค. 2564ทราบผู้อำนวยการเขตบางกะปิ7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:57
      Execution time 0 seconds.