หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน 10 รายการล่าสุด

ลำดับ เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่ การปฏิบัติเพื่อ ผู้อนุมัติการเวียน บันทึกวันที่
1 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ กท 0403/ว 4324 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร25 พ.ค. 2565 เวลา 09:51
2 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัดของผลผลิตหรืองาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างดำเนินงาน) ที่ กท 1902/29623 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 15:30
3 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด
ที่ กท 1902/104
29 เม.ย. 2565ดำเนินการปลัดกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 15:28
4 การฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน ที่ กท 0401/185324 พ.ค. 2565ทราบผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร24 พ.ค. 2565 เวลา 14:27
5 รายงานประเด็นเด่นประจำวัน ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2328
24 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 14:26
6 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2326
24 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 14:25
7 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ด่วนมาก
ที่ กท 0408/2324
24 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์24 พ.ค. 2565 เวลา 14:24
8 การดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ ด่วนที่สุด
ที่ กท 1602/649
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง24 พ.ค. 2565 เวลา 12:25
9 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพด้านกฎหมายปกครอง (แนวดิ่งสายงานนิติการ) ด่วนที่สุด
ที่ กท 0405/3129
23 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี24 พ.ค. 2565 เวลา 12:22
10 การรับเสื้อเครื่องแบบสำหรับใส่ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ กท 0714/425120 พ.ค. 2565ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักอนามัย24 พ.ค. 2565 เวลา 12:20
      Execution time 0 seconds.